1' jo r e. 5. Paa en tor grresklædt fjeldhaug, der kaldes "Kongshaug", sees en rest af en runclbaug, eler nu er ca. 16 m i t, el'

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1' jo r e. 5. Paa en tor grresklædt fjeldhaug, der kaldes "Kongshaug", sees en rest af en runclbaug, eler nu er ca. 16 m i t, el'"

Transkript

1 i O 1' jo r e. l. 'l'o høstaktomt.er. Den ene er ll,il m la ng og 8,5 m bred. Paa den en e langside er eler en overgan,g over gr øften. Den anden tomt er 6 m i firkant. Den er omgi, ct af en ydrc grøft, der ga ar i 1 inkel om d et ene hjørne. 2. Høsta.ktomt, 9 m i firkant. Straks ved siden af ligger en afiang lav haug. 3. Paa ~kiftct med Sy<l Kolnes ligger en la v nmdhaug, der er nær 11 m i tvermaal og ca. 0,7 m høi. Imellem disse tre ligger en hel del smaahauger, cle1 muligens er rydningshangcr. 4. Den gamle 1'jore kit kegaarcl. Paa denne har der staaet fl ere store sten kors, som herfra er ført til forsl.'jellige steller, saaledes er enkelte bragt til Bergen. Ku taar rlcr kun et kors igjen og clettc vil forhaab cntlig blive slaaencle, da jeg har am1jodet ejeren om ikke at øclelægge det eller oycrlacle det til nogcn. 5. Paa en tor grresklædt fjeldhaug, der kaldes "Kongshaug", sees en rest af en runclbaug, eler nu er ca. 16 m i t, el' lllllll l. Den har tidligere været 2,5 m bøi. l:'or ca. l O aar siden blev der graret i haul(en af dens ejer, ela han h;n de br ug for endel af hangens sten. Han fandt 4 ~L 5 smaa kamre, hvoraf de fleste indeholdt smaastcn. I et kammer fanclt han en sigd af jern samt endel ca.. 8 cm la nge stene med hul paa. midten. Alt blev bortkastet. Midt i haugen stod en stor bautasten, som nu er ødelagt. 6. Oneskla dt langhaug, der er 34 m b ng, 6,ii m bred og 1,8 m høi. Den er meget uclgnwel i.midten, og her er der for ca. 50 aar siden fundct endel perler, der blev hort kastet. 7. Stor græsklæclt run dbang 1 "Svarthaug ", liggende paa dyrket mark. I baugen er eler bygget (j potcteskjælclerc. Haugen er nu 27,5 m i tvermaal og- 1,8 m høi. 8. Paa en liclen høide ligger en rest af en rundhaug, der kaldcs Hundshaug.

2 i l 9. 'Xogen nmdhaug, liggende pila toppen af Vnrcleaaseu. Den er stærkt oprodet i midten, hvor der er ophygget eu varde. Haugen er nu 15 m i h"ermaal og l m høi o~ ligger ca. 88 m o, cr lun-et. lo. Gncskla dt nmdhaug, kald et "El haug". Den er nn 18,5 Ill i tvermaal og 2,;; rn høi. D er er flere gange ble, et gravet i haugen. For en. 32 aar siden blev dor rundet en ~mu k glasmosaikper le. For ca. 20 aar siden blev der fundet en pincet og en lmjlcnaal. Bortkommet. I 1885 aabnede cjeren af haugeu et stort, meget smukt muret ~ra, kammer. Der blev fundet en liden sp) clspids af hron< <' (. :.u. 1569) ~amt et flintstykke. Ovenp:ra gravhellen lna et bidsclmundhid af jern. For 3 :\ar siden aabnedc cjeren en ny grav, hvori han intet fnndt. l,aa cu stor gncskh (l t fjeldhaug, der kalde~ Orshaug, findrs crterf(llgende oltidsh, ningcr nr. l t-l Lidcn nmclhaug, der et udgnwet i midten. Den er lo m i t vet m l a l. 12. f'tor!!l'll''klæclt nmcu1aug, der er udgr:wet i midten. D en er 2 l,5 m i lvem1aal. 'tr11 k ~ vest. fo r denne ]jgger en liden uclgravct rundha u~. I tlenne er dtlr fo r mange Mr ~ icl en fundet en hel el C' l store g l a~mosail< pcrlc r. 13. Græ;.klæclt rundhaug, lwori er et lidet saak i midten. Den er ('a. 11 m i b ermnal og 1 m hoi. 14. Lang" den vestlige sha nt a! Orshaug ligger 4 gt avplnds('r, der alle er oprodel. I et sees et aabent muret kamnh'1' 1 2,4 111 langt og 0,8 m lh'edt. 'l ra ks i sydvest fot hnug 12 ligger 011 n nul hnug ca. 11 m i t~('nnaal og l m ho i. Den er udgr::wet i toppen, lwor der ligger en slor ~len. :Xoget i sydo t for haug 12 ligger en mindt c runclhau;.t. der ligeledes er ndgr:h'et. 15. Græ~klædt rundhaug, Jt, oraf den østlige hahdel er bodskanret af en gaardsvcj. Den er nu 11,5 m i t, crmaal og l m høi.

3 En lid en slette, der er om"i, ct o af et "arbr o. der UU"J. o <Jr ca. $/ i af en ("irkel, 50 m i hcnuaal. TIHicufor 1-(jærdet. ca. G,5 m fnt den ~ø nclr c kant. ligger en firknntc>t lyng Jdædt stensam li n~;, 7,5 Ill lang og 4,5 m bred. r nrorhedeo, men strn ks udcnfor gja rclet et en fir lm nkl tomt, l O m lilllg og 4,5 m bred. 'romtens ene si el c falder sammpn med g:wfaret. 17. Gammel dyr); et plad-;. JT er ligger en tornmmet lmstoml Il,!) m lang og 5.:, rn lll"ed. Endel garfar og ~maa stensamlinger Li~~er i ll<j.:rheden \tlanl! firkantet hostnktomt m Jan~ og nær 6 m Lrcd. T midten ligger <'n stor sten, der deler rlen paatvers i to orutt cnt lige ~tore dele. Omkring Sl'CS flpre smaa sten~amlingcr og garfar i retning ned mod ~tmnden. 19. Høstaktomt, 11 m X 8 m. 20. Et par hostald.omtcr og en hel del urcgelma ~sige stensamlinger. 21. Paa kraanin~c n ut>.d mod IH}Ten sees tiere pamllelo l!arfar i omtrent lige stor afstand fra hinandcn. 22. tem ing, 6, i ty<>rmnal. 23. Et par aflange laye ~tensætninger, lworaf den st<jr,..tp er l O m lang o~-: 3.Il 111 bred. 24. Tre nugnc gmrhauger af rullesten; de er alle vp;;ra'llc i midten. Den nol"(lligste er 7.5 m i h ermaal, Mn midtre er 5,8 m i tvcrmaal og den sydlige er 5 m i lve maal. HYer af de to nord lige staar i forbindelse med l'n o, al >;tem ing. r mellom d en midtre og sydlige haug ligger on firkantet tomt, der ~tøde r op til en stor stcnblok. 'J'omtcn er 7,;; m lang og 6,r. m ln ecl, delt paa tvn s i to r U Ill. 25. Lignende gravhaug, 7 ru i b ermaal. Den er knntct med store fodstene. Den er oprodet i midten, hvor der sees et simpelt muret 1,6 m langt graykammer. 26. Bundlnget til en lidon afiang haug, 11,!) m lang og 3,5 m bred. 27. Atlang ganske hw ~ten amling, 6 m lang. 28. Oval. tcnring, 8,~ m lang og 2,:; m bred.

4 ,. l ' 29. En rund lyngklædt forhøjning, 12,15 m i tvermnal og med et lml i midten. Det or muligens en uclgravet gravhaug. Lidt udenfor den søndre kant ligger en liden høstaktomt. 30. Høstah omt, 6,5 m i firkant. En noksaa stor sten ligger i mi(lten ; elet ene hjørne er sten sat og e11 kclte steue ligger langs den ene side. 31. Rund haug paa fjeldgr wlcl, kaldet,,ttsterulla". Den er 7,5 m i tyerma~l og 1 m hr~i. Pa a toppen er rejst en J,artvardc. Lige i nordvest ligger en rn indre næsten udjævnet t undhaug, der er 6 m i tvermaal. 32. I en li<len udjrovnet l tmdhang blev for ca. 15 a..r siden fnndet en del Ji.icnstande af jern, de' laa uncler e1 stenhelle. Alt blev 1Jortk1l$tet. 33. udjævnet rundhaug. Del> blev bortryddet for ca. 30 "" ~" siclen. De ble, efter sigcn<le fundct en nuge.-ring af guld. 'J'i<l ligere e r fondet paa Tjore : J::n sømg latter, fun:let i 18()8 i en g ;.v1 øx ( B. i\!. 2203), tre hmndsnell ehjul, f. i en gravhaug (13. :IL ), en h ulmejsoel af skifer (B. ll. 4497) og en stenøks (B. ;IL 4687), en bæltestcn af h vid k varts O<. lll ). ' ~ l ~ l R ot. H\1stomt, 5 m i firkant. l<:nclel smaa firkantede stensætninger, 2,5 m lange og l,5 m brede. Paa. en liclen naturlig f:jeldbaug sees spor af en gra.vbl'l,ug. J<;t par lave nmclhauger, hroraf den største er 5,8 m i tvermaal. Henad en gammel stranclrind ligger flere smalt lave stenhoho ca. 2,il m i hermaal. Hnstomt 7,5 m i firkant. Pa a slu-aau.ingen uecl mocl sjøen ligger flere slcnhobe, el er muligens er ryduiugshauger. 'rrc fladc stcnbauger 5,8 m i tvcrmaal. Licl~n rundhaug, der er uclhulet i Jlliclten. Den er 5 m i trermaal og 0,3 m høi. Ora sklædt i nndhaug liggende paa fje lclgnmcl. Den er steusat om {oden og er nu 6,!\ i tverma.al og ca. l m hoi. 6

5 80 Haug no. 7 har jeg nnclersogt lidt i midten uden :tl finde noget. f<~n tmts~c knust Jn-icl melkekvarts (andt jeg i haugen, noget som jeg ogsaa tidligere har fnndct andcl,;ted ~. 'l' j o r a. Haug 13 har jeg undrrsogt i sommer. Haugeu lamlc et ~aak i toppen efter en ti<i l ig~: re nclgravning..jeg underl-ogte den fra den o~ll c -.iclc. Efter at ha, e tra ngt lidt ind i hau!!en sporecle~ re<>tcr < ftcr et ødelagt gra,kammcr. Paa bunden af haugen i dens midtpunkt fandtet el lidct. meget lavt kammer, ca. lo cm hoit. l dette Jaa ktm to urner, en kopurnc og en nrtepotformet, ~amt brudstykker ::tf Pn benkano. Dertil en masse lmrndtc h<'n og kul, som ogs:w. laa nogc't udcnom kammeret (H. 1\f. 2430, a-c). Det lil le kamtuers hund bestod af en hell<-. Ved at rense denne, l' i ste del sig, at don Y ar meget sl o, og on anden mindre laa \'Nl siden. Ved opl:cgel,;;en a[ disse heller fandt jeg!'t gr:wkammcr udlmiet i auren og i en naturlig fonlybning i tlcn underliggende Ijelclgruml. Kammeret var gan~k~ t:vldt med sand. \"cd at rcn~c kammeret f:tndt jeg i den nordlige ende en meget 'tor kni\' med h:l:lncltag. lign. N. ~Iiillet <e. j. no. 2, 2 knste~pydspidser af jem og midt i kammeret laa en 'kjoldbule med kjoldets haancltag (S. M a-c). l ntet kul eller br;cndle hen. Den lille rund haug, der ligger syd rest for haug no. l 2, undorsogtc jeg dcrpaa. J>;\a ostsiden af den slol"e sten, som ligger midt i haugen, farultcs 1 ester ai et udgravct og 1Jdelagt gm\ kamme1. Jeg fan1lt i mulden b r udstykk c~r af to smaa urner, Jc, nmf den ene vistnok har vrorel. en umekop. Et af de aabne kamre. no. 14. r entiede jeg, dog uden at tr:dl'e paa. nogen oldsager. I den haugrest, der ligger Yest for haug no. 12. og h\ or der t idliger e er fundet en masse store perler, grov jeg lidt for om muligt at finde noget, der kunde angivo hnugcns alder. 1

6 S l Et par af de aflanl-(e o, ale stenringe undersugto jeg isommer. Der fandtcs intrt af ark<eologisk intere,sc. De har muli~cn~ Yæret tcltpladw. KamnH:~ r ot i hr.ug 25 Jod jeg ordne. Der hlcv intet funcl ct. T XO for hau)!' 15. omtr<'nt mitlt inwllem kapt. SYC!ltl~ens hus og nærmeste hus i.\" \" for samme hnr ligget on ~lor nmdhaug nf sten (no. :3,1). ll\ oraf den intlcholdt lle e hundrede hel'. I11tet b!c1 fundct. C..:a. 30 m i :\O for dennr laa en nmclhaug (no. 3-'>). der hlel" udjæmet for C:l. 50 aar ~idl'n. Oe:n hrstod af sten og muld. Under rn flad helle la:t en urne. et h tiyt bid~el mundbitl? og ca. 3u store pcl'ier. Rortka-.tet. C:1. :20 m ø"toufor denne haug laa en mnclhan!{ (no. 36), drr ~:tllltidi!! hle1 utlj:eynct. fnl<'t ble1 fundct. fnde i kapt. i'vendst ns IHt 1 c stnar e11 bn.uta-,leu, en. 3,.> m hoi. der nu beuytte::. til fod fot en fhg"t:tng. Den h:11 tidligere :>lan.et paa or,haug i nærhcdcn a.f haug no. 12. l demw haug ble1 tier for længere tid tilbnge fundl't et stort gral'kamnw1, hl'ori biol' fumll't et w;crd, som l'btnok kom Li! et af lajl!l!'ts musf:'er. I nærhcdcn af ::.kiftct med Jlaug~t:ld, str:1ks 1 c<t for clennes haug no. H. er der for o1 er 26 :Hu Ri<!Pn fundi't end1 f l!illllle soh 1wnge, der laa under en sten. Pengene hle, solgt. i Sti\vangcr. L igeledcs skal de r i nord pmt 'll'jom, omtrent ~ ct.l Sll'thei 1a re fundet l'ndel gamle "ok1>enge,,.omtrent et par.~sckar fuldc '. :-;o Ill Ill c. l haug no. 3 bnr cjcren For et aar siden gral'<:l. H;tn stodte paa el ah:mgt knmmer midt 1 haugt n og fandt en ældre jcrnnlders højlenaal (f-i. ;u ). Et pnr fr!'mmpde gutter, som ~ nr i be:sug hos ham, gik 'enere dt rhen og fandt et pnr lignende naaler, SOlli de log med ~ig, da de rcjsle. Da jeg fik underretning om denne gral" n i n~, rejste jeg ud til ejercn af hnugen. Han hanlc enddn. sin nnal i hchold. Vi gik da til haugen for at undersuge kammeret nojerc. Dette, ar imidlertid ganske odolagt,

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Fortegnelse over Oldsager

Fortegnelse over Oldsager AARSBERETNING I STAVANGER MUSEUM, ARG. 5(1894), S. 53-58 Fortegnelse over Oldsager indkomne til ~tavanger museum i 1894. Af konservator Helliesen. 1. Spyclspicls af flint, raat tilhugget. Siderne er temmelig

Læs mere

Fra det indre af Finmarken

Fra det indre af Finmarken Fra det indre af Finmarken Af Hans Reusch Norges geologiske undersøgelses aarbog for 1903. No. II Christiania I kommission hos H. Aschehoug & Co. A. W. Brøggers bogtrykkeri 1902 Fra det indre af Finmarken.

Læs mere

Skuringsmærker og morænegrus ettervist i Finmarken fra en periode meget ældre end

Skuringsmærker og morænegrus ettervist i Finmarken fra en periode meget ældre end 78 NORGES GEOLOGISKE UNBERSØGELSE. Skuringsmærker og morænegrus ettervist i Finmarken fra en periode meget ældre end IBti6sN". Ai Hans Reusch. wmkring den indre del afvarangerfjorden i Finmarken er H'6IH6H6

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG.

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. EN af Dansk Folkemindesamlings største Skatte er Sv. Grundtvigs store Samling af Folkeminder fra alle Landets Egne,

Læs mere

Sheik flytter ind, men...

Sheik flytter ind, men... Sheik flytter ind, men... - Heste burde ligge på en stegepande, driller far. - Det er da det dummeste, jeg nogensinde har hørt, fnyser Mia. - Du kan da selv ligge på en stegepande, og du skal slet ikke

Læs mere

AFFALD. - før, nu og i fremtiden. Aktivitetshæfte

AFFALD. - før, nu og i fremtiden. Aktivitetshæfte AFFALD - før, nu og i fremtiden Aktivitetshæfte STENALDEREN Jæger og fisker LANDET I 1700-TALLET UDE PÅ LANDET BYEN I 1700-TALLET LIVET FRA 1930-1970 Da FARFAR var ung INDE I BYEN BYEN FRA 1850-1930 LIVET

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

Kunsten på Møns Klint

Kunsten på Møns Klint Kunsten på Møns Klint I Guldalderen tog kunstnerne del i samtidens naturvidenskabelige udforskning af landet. De rejste ud til de mindre kendte steder og gjorde dem til deres egne. De enkelte lokaliteter

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

denne, rede til at hage sig fast i den lokkede Fig. 64. En Medestang med Hjul.

denne, rede til at hage sig fast i den lokkede Fig. 64. En Medestang med Hjul. DEN DANSKE STAT Slang, helst til at skille i mindre Dele, en fin og stærk Fiskeline, helst oprullet paa et»hjul«(fig. 64), saa at den kan løbe frit ud langs Stangen og atter let oprulles ved Dreining paa

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

TO MIDDELALDERSKE BLYKORS

TO MIDDELALDERSKE BLYKORS Stavanger Museums Aarshefte, Årg. 22(1911), V. S. 1-21 RUNERNE PAA TO MIDDELALDERSKE BLYKORS FRA BRU 1 RYFYLKE. AP MAGNUS OLSEN PROPESSOR VED KRISTIANIA UNIVERSITET. RUNERNE PAA TO MIDDELALDERSKE BLYKORS

Læs mere

Sangbog. med. Thy ske sange

Sangbog. med. Thy ske sange Sangbog med Thy ske sange En sang om Thy Melodi: Der dukker af disen Omkranset af hav og af fjord ligger Thy, og der vore barneår svandt, for vestenvinds storme et fredeligt ly, bag klitter og granskov

Læs mere

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - -

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - - SDU og DR Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? Atom-model: - - - + + - + + + + + - - - Hvad er et atom? Alt omkring dig er bygget op af atomer. Alligevel kan du ikke se et enkelt

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før

166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før 166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før ste officer, ritmester Johan Hendrich Andy. betale restancerne på gården,

Læs mere

Hvordan sikre rent vand i en ny sø?

Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Dette spørgsmål blev jeg for nylig stillet af en søejer fra Djursland. Han havde gravet en ny 1,7 hektar stor og meter dyb sø, og ville nu gerne vide, hvordan han bedst

Læs mere

Fra vindmøller tandlægebor

Fra vindmøller tandlægebor Fra vindmøller tandlægebor Det kan godt lade sig gøre at tjene gode penge som elektromekaniker beviset findes i Skjern Af Jørgen Jensen bliver mere servicearbejde hos dem, der outsourcer. Skjern Elektro

Læs mere

LAD DYREUNGERNE VÆRE

LAD DYREUNGERNE VÆRE LAD DYREUNGERNE VÆRE Dyrenes Beskyttelse har vildtplejestationer over hele Danmark. En af stationernes helt store opgaver er at pleje dyreunger, men mange unger burde faktisk slet ikke blive bragt på plejestation.

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

3. Generations Christinia. - Den nye generation taler ud!

3. Generations Christinia. - Den nye generation taler ud! 3. Generations Christinia - Den nye generation taler ud! - Rosinhuset: rammen om historien! I 3 generation Christiania følger vi en gruppe unge mellem 11 og 13år. De har går alle sammen en tilknytning

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

Profiler gennem Flydejord i Jylland.

Profiler gennem Flydejord i Jylland. Profiler gennem Flydejord i Jylland. Af AKSEL NØRVANG. I den danske Litteratur finder man en Del Beskrivelser af Moser, som er dækket af Aflejringer, der ikke kan være afsat af Isen eller af Smeltevandet

Læs mere