BRUGER- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGER- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING"

Transkript

1 DANSK BRUGER- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1

2 Dansk Icare PRO (Model: TA03) BRUGERMANUAL v /13 DA 0044 Dette apparat overholder: Direktiv om medicinsk udstyr 93/42/EØF Canadian Medical Device Regulations Copyright 2012 Icare Finland Oy Fremstillet i Finland Icare Finland Oy Äyritie 22, FI Vantaa, Finland Tel , Fax Sikkerhedsinstrukser... 3 Indikationer for anvendelse... 4 Introduktion... 4 Pakningens indhold... 4 Inden brug... 5 Start af apparatet... 5 Navigering... 5 Settings (indstillinger)... 5 Klargøring af tonometret inden måling... 6 Isætning af probe... 6 Justering af måleposition... 6 Måling af intraokulært tryk (IOP)... 7 Målehistorik... 7 Fejlmeddelelser... 8 Slukning af tonometeret... 8 Rengøring og desinfektion... 9 Serviceprocedurer... 9 Opladning af batteri... 9 Icare PRO tonometer har separat oplader/adapter... 9 Reservedele og forbrugsprodukter Tekniske specifikationer og ydeevne data Kliniske ydeevne data Symbols

3 Dansk SIKKERHEDSINSTRUKSER ADVARSEL Tonometret må ikke komme i direkte kontakt med patientens øjne undtagen proberne, som må gøre det i en brøkdel af et sekund under måling. Bring ikke tonometret i kontakt med øjet, og skub det ikke ind i øjet (probespidsen skal være 3 7 mm fra øjet). Undgå at tilslutte USB-kablet under måling. Undgå at udskifte probebasen, når USB-kablet er tilsluttet. Læs manualen omhyggeligt, inden tonometret tages i brug. Gem manualen til senere brug. Den indeholder vigtig information vedrørende tonometrets brug og service. I henhold til amerikansk forbundslovgivning må dette apparat kun sælges af eller efter ordination af en læge eller en korrekt licenseret behandler. For at undgå, at øjet udsættes for krydskontaminering med bakterier eller vira, skal du anvende en ny probe for hver patient, der måles. Brug kun prober fra en original, intakt pakning. Probens sterilitet kan ikke garanteres, hvis forseglingen er brudt. Resterilisering eller genbrug af proben kan medføre ukorrekte måleværdier eller, at proben går i stykker. Icare PRO-tonometret må ikke tilsluttes andre opladere eller andet udstyr end opladerbasen (TX01), som blev leveret sammen med tonometret. Undlad at røre ved USB-kabelterminalen og patienten samtidig. Undlad at placere en dockingstation (TX01), en oplader, et USB-kabel eller en pc sammen med tonometret i patientmiljøet. Afstanden fra en patient skal være mere end 1,8 m/6 ft. Tjek for ydre beskadigelse eller defekter, især for beskadigelse af kabinettet, når du har åbnet pakningen. Kontakt producenten eller forhandleren, hvis du har mistanke om, at der er noget galt med tonometret. Tonometret må kun anvendes til måling af intraokulært tryk. Enhver anden anvendelse betragtes som misbrug, og producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der skyldes misbrug, eller for følger deraf. Tonometrets kabinet må ikke åbnes med undtagelse af ved udskiftning af probebasen. Brug aldrig tonometret under våde eller fugtige forhold. Probebasen, skruer, krave og prober er så små, at et barn kan sluge dem. Opbevar tonometret utilgængeligt for børn. Apparatet må ikke anvendes i nærheden af brændbare stoffer, herunder brændbare anæstesimidler. Tjek før hver måling, at der anvendes en ny engangsprobe fra en intakt pakning. Visse mikrobiologiske stoffer (f.eks. bakterier) kan overføres fra pandestøtten. For at undgå dette skal pandestøtten rengøres for hver ny patient med et desinfektionsmiddel, f.eks. en alkoholopløsning. Tonometret overholder EMC-kravene (IEC ), men der kan forekomme interferens, hvis det anvendes tæt ved (<1 m) et apparat (såsom en mobiltelefon), der forårsager elektromagnetiske emissioner af høj intensitet. Selv om tonometrets egne elektromagnetiske emissioner ligger betydeligt under de niveauer, der er tilladt ifølge relevante standarder, kan de forårsage interferens I andre apparater i nærheden, f.eks. følsomme sensorer. Sørg for at bortskaffe engangsproberne korrekt (f.eks. i en beholder til engangsnåle), da de kan indeholde mikroorganismer fra patienten. Apparatet, komponenterne og tilbehøret skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende locale bestemmelser. Kontraindikationer for brug: Ardannelse på cornea, mikroftalmos, bupthalmos, nystagmus, keratoconus, abnorm fortykkelse af den midterste del af cornea. 3

4 Dansk INDIKATIONER FOR ANVENDELSE Icare PRO-tonometret TA03 er beregnet til at blive anvendt af sundhedsfagligt personale til måling af intraokulært tryk (IOP) i det menneskelige øje. INTRODUKTION Icare PRO-tonometret anvendes ved diagnosticering, opfølgning og screening af intraokulært tryk. Det er baseret på en ny, patenteret, induktionsbaseret rebound-metode, der gør det muligt at male intraokulært tryk nøjagtigt, hurtigt og uden bedøvelsesmiddel. Icare PRO-tonometret har en indbygget hældningssensor, der gør det muligt at foretage malinger både på en patient, som ligger på ryggen, og på en patient i normal opretstående stilling. Tonometret kan også registrere og lagre mere end tusind måleresultater, der kan ses direkte på tonometret og/eller overføres til en pc via et USB-kabel. Der anvendes engangsprober til måling for at minimere risikoen for mikrobiologisk kontaminering. Det intraokulære tryk ændrer sig som følge af indvirkning fra puls, åndedræt, øjenbevægelser og kropsstilling. Da målingerne foretages med et håndholdt apparat på brøkdele af et sekund, er fl ere målinger nødvendige for at opnå en nøjagtig værdi, og apparatet er derfor forudprogrammeret til seks målinger. PAKNINGENS INDHOLD Pakningen indeholder: Icare PRO-tonometer USB-kabel til tilslutning til en pc med Icare LINK-software LINK-software på USB-memory stick Opladerbase (model TX01) Oplader Reservedele (probebase og probeholder) 100 sterile engangsprober Brugermanual Garantibevis Vejledning til download af LINK-software og registrering af apparatet Aluminiumkasse 1. Drejeknap til justering af pandestøtte 2. Pandestøtte 3. Krave 4. Probe 5. Navigeringsknapper: Op, Ned, Venstre og Højre 6. Display 7. Hovedknap 4

5 Dansk INDEN BRUG Læs manualen omhyggeligt, inden tonometret tages i brug. Kontrollér, at batteriet er fuldt opladet, inden tonometret tages i brug første gang. Se, Opladning af batteri. START AF APPARATET Hovedmenu Tryk på hovedknappen for at tænde tonometret. Tonometret viser et velkomstbillede og derefter en menu. Menuen har fi re punkter: Measure (mål) History (historik) Settings (indstillinger) Turn off (sluk) NAVIGERING Navigeringsknapperne (venstre, højre, op og ned) og hovedknappen bruges til at navigere gennem menuerne i tonometret. En navigeringsknap lyser, når den kan anvendes. BEMÆRK Venstreknappen bruges typisk til at gå tilbage til den foregående menu, når der ikke er noget punkt i menuen, der hedder Back to menu (tilbage til menu). SETTINGS (INDSTILLINGER) Brug menuen Settings (indstillinger) til at ændre tonometrets indstillinger. For at få vist indstillinger skal du gå til Menu > Settings (indstillinger) og trykke på hovedknappen for at bekræfte valget. Brightness (lysstyrke) - ændrer displayets lysstyrke 1. Sæt lysstyrken op eller ned ved hjælp af navigeringsknapperne op/ned, og tryk på hovedknappen for at bekræfte valget. Volume (lydstyrke) - tænd eller sluk for tonometerlydene. 1. Vælg On (tændt) eller Off (slukket) ved hjælp af navigeringsknapperne venstre/højre, og tryk på hovedknappen for at bekræfte valget. Når lyden er slukket (Off), kan du ikke høre bippet, når der tages en måling. Date (dato) - indstil datoen 1. Vælg den måned/dag/år, du vil ændre, ved hjælp af navigeringsknapperne venstre/højre. 2. Skift måned/dag/år ved hjælp af navigeringsknapperne op/ned. 3. Tryk på hovedknappen for at bekræfte valget. Time (tid) - indstil tiden 1. Vælg den time/minut/sekund, du vil ændre, ved hjælp af navigeringsknapperne venstre/højre. 2. Skift time/minut/sekund ved hjælp af navigeringsknapperne op/ned. 3. Tryk på hovedknappen for at bekræfte valget. About (Om) - viser vigtige oplysninger om dit Icare PRO-tonometer 5

6 Dansk KLARGØRING AF TONOMETRET INDEN MÅLING Før du foretager målingerne skal dit tonometer være indstillet korrekt. Opsætning inkluderer: Isætning af probe Justering af måleposition ISÆTNING AF PROBE Engangstonometerprobe i blisterpakning Icare PRO-tonometret TA03 anvender engangstonometerprober. Proberne er pakket I blisterpakninger som vist i Figur. Hver probe er kun beregnet til brug én gang. Isætning af probe: 1. Tryk på hovedknappen for at tænde tonometret. Velkomstbilledet vises efterfulgt af hovedmenuen. 2. Gå til Measure (mål), og tryk på hovedknappen. Der vises en meddelelse om isætning af ny probe som vist i Figur. 3. Åbn pakningen delvist. Rør ikke direkte ved proben for at undgå kontaminering. 4. Isæt proben fra den delvist åbnede pakning som vist I Figur. 5. Hold boblen mellem fingeren og proben, og tryk let. Vær forsigtig med ikke at bøje proben. For at kontrollere at proben er korrekt indsat kan enheden vippes frem og tilbage. 6. Gå til Measure (mål), og tryk på hovedknappen én gang for at aktivere den isatte probe. Under aktiveringen magnetiserer apparatet proben (proben bevæger sig hurtigt frem og tilbage). Når proben er aktiveret, er tonometret klar til måling. BEMÆRK Når tonometret ikke benyttes, slukker det automatisk efter 3 minutter. JUSTERING AF MÅLEPOSITION Icare PRO-tonometret har en indbygget hældningssensor, der gør det muligt at foretage malinger både på en patient, som ligger på ryggen, og på en patient i normal opretstående stilling. Tonometret har en justerbar pandestøtte som vist i Figur. Denne støtte tilpasses for at sikre nøjagtig måleafstand og justering. Justerbar pandestøtte Patient med tonometret korrekt placeret Måling på en liggende patient Juster pandestøtten ved hjælp af drejeknappen til justering, så afstanden fra probespidsen til overfl aden på cornea er 3-7 mm som vist i Figur. Når tonometret er vippet ved måling på en patient, der ligger på ryggen, holdes proben automatisk på plads. Når en rygliggende patient måles, vises der en pil, som angiver apparatets lodrette position. 6

7 Dansk MÅLING AF INTRAOKULÆRT TRYK (IOP) En målesekvens er et sæt på seks målinger. Det er nødvendigt med seks målinger for at opnå det mest nøjagtige måletal, men resultatet vises også efter hver måling. Måleværdien, der vises, når alle seks målinger er foretaget, er en gennemsnitsværdi. BEMÆRK Anæstesimidler er ikke nødvendige ved målingerne. Hvis der anvendes anæstesimidler, kan de sænke tonometermåletallet. Måling af intraokulært tryk: 1. Tjek, at tonometret er indstillet korrekt. Se s. 103, Klargøring af tonometret inden måling. 2. Gå til Menu > Measure (mål), og tryk på hovedknappen. Vælg det øje, du ønsker at måle, ved hjælp af den venstre og højre navigeringsknap, og tryk på hovedknappen for at bekræfte valget. 3. Bed patienten om at slappe af og se lige frem mod et bestemt punkt, mens øjnene holdes vidt åbne. 4. Bring tonometret tæt på øjet. Afstanden fra probespidsen til overfladen på cornea skal være 3-7 mm som vist i Figur. 10. Juster evt. afstanden ved hjælp af pandestøtten. 5. Tryk let på hovedknappen for at foretage én enkelt måling, idet du passer på ikke at ryste tonometret. Probespidsen skal have kontakt med den central del af cornea. Der lyder et kort bip efter hver måling, og et mellemresultat vises på displayet. 6. Gentag trin 5 seks gange. Når de seks målinger er foretaget, vises det endelige intraokulære tryk. 7. Tryk på hovedknappen. 8. Vælg YES (JA) for at fortsætte med at måle det andet øje på den samme patient. Vælg det øje, du vil måle, ved hjælp af navigeringsknappen, og tryk derefter på hovedknappen (OD/OS). 9. Hvis du ikke vil fortsætte med at måle, skal du vælge NO (NEJ). Resultaterne gemmes, og du kan slukke apparatet fra hovedmenuen. Målingens pålidelighed vises under IOP-resultatet. Hvis forskellen mellem målingerne ligger inden for det normale, vises den numeriske afvigelse med grønt. Hvis forskellen er lidt forhøjet, vises afvigelsen med gult, og en stor forskel vises med rødt. Hvis der er stor forskel, foreslår tonometret, at målingen gentages. Resultatet af hver af de seks enkeltmålinger kan ses ved at trykke navigeringsknappen ned. Der skal foretages en ny måling, hvis: Gyldigheden af målingen er tvivlsom, f.eks. hvis proben kom i kontakt med øjenlåget eller ikke ramte den centrale del af cornea. Forskellen er forhøjet, og den numeriske afvigelse vises med rødt. Hvis der måles usædvanlige værdier, f.eks. over 22 mmhg eller under 8 mmhg. MÅLEHISTORIK Historikken indeholder resultater fra tidligere målinger. For at få adgang til målehistorik skal du 1. Gå til Menu > History (historik), og tryk på hovedknappen for at bekræfte valget. Den nyeste måling vises. 2. Se foregående/næste måling ved hjælp af navigeringsknapperne op/ned. 3. Tryk på venstre knap/højre knap/hovedknappen for at komme tilbage til menuen. 7

8 Dansk FEJLMEDDELELSER Hvis der opstår en fejl, viser Icare PRO-tonometret den på displayet. Fejlmeddelelser er forklaret I følgende tabel: ADVARSEL Angiver at vigtige betjeningsinstruktioner er medtaget i denne brugsanvisning. Proben kommer ikke udelukkende i kontakt med cornea, for eksempel rammer proben øjenlåg eller øjenvipper. Afstanden mellem proben og cornea er for stor, eller proben rammer slet ikke cornea. Afstanden mellem proben og cornea er for lille. Tonometret er placeret forkert. Proben bevæger sig ikke korrekt, eller den bevæger sig slet ikke. Udskift probebasen og probeholderen, hvis fejlen gentager sig. Batteristanden er lav. Genoplad batteriet ved at anbringe tonometret i opladerbasen. Denne fejlmeddelelse vises, hvis proben fortsat ikke bevæger sig problemfrit, eller hvis den holder op med at bevæge sig. Udskift probebasen og probeholderen. SLUKNING AF TONOMETERET Tryk på en af vælgerknapperne indtil displayet viser '"Turn off" (sluk). Tryk på måleknappen - displayet vil vise "bye" (farvel) og tonometeret vil slukke. Den brugte probe vil blive skudt delvist ud. Brug pakningen til at fjerne det fra tonometeret. Sørg for at du bortskaffer proben på korrekt vis. 8

9 Dansk RENGØRING OG DESINFEKTION Hvis tonometret angiver, at proben ikke bevæger sig problemfrit, eller at tonometret skal rengøres, kan probebasen og/eller probeholderen være snavset eller støvet. Skift probebasen og probeholderen ved at skrue probehætten af og erstatte delene med nye. Pandestøtten skal tørres af med et desinfektionsmiddel for hver ny patient, f.eks. en alkoholopløsning. Undlad at nedsænke tonometret i vand eller en anden opløsning. SERVICEPROCEDURER Udskift probebasen og probeholderen, hvis proben ikke bevæger sig problemfrit (der vises en clean fejlmeddelelse). Brugeren kan ikke udføre andre serviceprocedurer. Al anden service og reparation skal udføres af producenten eller et godkendt servicecenter. Inden du sender apparatet til service, skal du sørge for at have overført måledataene til en pc ved hjælp af LINK-software, hvis det er nødvendigt. OPLADNING AF BATTERI Når batteristanden er lav, angiver en fejlmeddelelse, at du skal genoplade batteriet. Anbring tonometret i opladerbasen, der blev leveret sammen med dit tonometer. Forbind opladerbasen til en pc ved hjælp af et USB-kabel som vist i Figur. Det tager ca. en time at oplade batteriet helt. Når et grønt lys blinker i den øverste navigeringsknap, oplades tonometret. Når den lyser grønt konstant, er opladningen færdig. Undlad at oplade tonometret i nærheden af patienten. Undgå ekstreme tilstande. Høje og lave temperaturer vil reducere batteriets kapacitet. LINKsoftware skal være installeret, for at man kan indlæse med fuld hastighed. Se installationsvejledningen i brugermanualen til LINK eller et separat installationsvejledningsark, der leveres sammen med softwaren. Brug kun en pc, der overholder IEC standarden eller den medfølgende oplader. Du kan oplade Icare PRO-tonometret uden en pc ved hjælp af den oplader/adapter, der blev leveret sammen med tonometret. Tilslut USB-kablet til USBopladeren og opladerbasen. Du kan oplade Icare PRO ved at anbringe tonometret i opladerbasen. ICARE PRO TONOMETER HAR SEPARAT OPLADER/ADAPTER Det er muligt at oplade Icare PRO tonometer, uden en PC, med den oplader/ adapter der fulgte med tonometeret. Tilslut USB-kablet til USB-opladeren og opladerbasen. For at oplade skal Icare PRO tonometer tilsluttes til opladerbasen (se billedet til højre). Oplad ikke tonometeret direkte med adapteren Oplad Icare PRO tonometeret uden for patientmiljøet Brug kun den oplader, der leveres med Icare PRO tonometeret BEMÆRK Undlad at oplade tonometret direkte med adapteren og USB-kablet. BEMÆRK Opladning af tonometret er tilladt uden for patientmiljøet (1,8 m). 9

10 Dansk RESERVEDELE OG FORBRUGSPRODUKTER Icare PRO-prober, 100 stk pr. pakning Probebasesæt (indeholder probebase og probeholder) TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG YDEEVNE DATA Type TA03 Apparatet overholder CE-bestemmelserne Mål: 225 mm x 46 mm x 90 mm Vægt: 275 g Strømforsyning: genopladeligt litiumionbatteri. Der kan foretages op til 1000 målinger med et fuldt opladet batteri. Måleinterval: 5-50 mmhg Displayinterval: 1-99,9 mmhg Nøjagtighed: ± 1,2 mmhg ( 20 mmhg) og ± 2,2 mmhg (>20 mmhg) Repeterbarhed (variationskoefficient): <8 % Displayets nøjagtighed: 0,1 mmhg Displayenhed: mmhg Serienummeret kan vises på displayet via Settings/About (indstillinger/om) Der er ingen elektriske forbindelser fra tonometret til patienten Apparatet har BF-typebeskyttelse mod elektrisk stød Driftsmiljø o Temperatur: +10 C til +35 C o Relativ fugtighed: 30 % til 90 % o Atmosfærisk tryk: 800 hpa 1060 hpa Opbevaringsmiljø o Temperatur: -10 C til +55 C o Relativ fugtighed: 10 % til 95 % o Atmosfærisk tryk: 700 hpa 1060 hpa Transportmiljø o Temperatur: -40 C til +70 C o Relativ fugtighed: 10 % til 95 % o Atmosfærisk tryk: 500 hpa 1060 hpa KLINISKE YDEEVNE DATA Ydeevne data indhentes fra en klinisk undersøgelse, som er udført i overensstemmelse med ANSI Z80 og ISO 8612 for tonometre. Referencetonometrets estimerede effekt på Icare PRO-tonometerværdien er tæt på en; determinationskoefficienten er R2 = 0,890. Middelværdien af parret difference (Goldmann-Icare PRO-tonometer) var 0,0 ( 16 mmhg 0,4; >16<23-0,4; 23-0,3), og standardafvigelsen er 2,

11 Dansk SYMBOLS Forsigtig Hold tør Se betjeningsvejledningen for yderligere oplysninger. Produktionsdato BF-type apparat Lotnummer Til engangsbrug Steriliseret ved hjælp af bestråling Fremstillingsdato Serienummer Standby Anvendes inden <dato> Må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. 11

BRUGER- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

BRUGER- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DANSK BRUGER- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING USER S AN D M AIN TEN AN CE M AN UAL Dansk Icare ONE (Model: TA02) BRUGERMANUAL v1.12 01/14 DA 0044 Dette apparat overholder: Direktiv om medicinsk udstyr 93/42/EØF

Læs mere

UBRUGER- S S AN OG D VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

UBRUGER- S S AN OG D VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DANSK UBRUGER- S S AN OG D VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING M AI N TEN AN CE M AN U AL 1 TONOMETER Icare TA01i INSTRUKTIONSMANUAL v2.2 04/12 DK Dette apparat er i overensstemmelse med: Direktiv om medicinsk

Læs mere

Patientvejledning. Tilhører:

Patientvejledning. Tilhører: Patientvejledning Tilhører: Icare HOME (Model: TA022) PATIENTVEJLEDNING TA022-35 DA-3.1 3 Introduktion I denne vejledning får du instruktion i brugen af Icare HOME tonometer. Sørg for at læse alle vejledningens

Læs mere

DANSK U S ER S AN D M AI N TEN AN CE M AN U AL BRUGERMANUAL. www.icaretonometer.com 1

DANSK U S ER S AN D M AI N TEN AN CE M AN U AL BRUGERMANUAL. www.icaretonometer.com 1 DANSK U S ER S AN D M AI N TEN AN CE M AN U AL BRUGERMANUAL 1 TONOMETER Icare TA01i BRUGERMANUAL TA01i-001 DA-3.0 Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. I tilfælde af konflikter er den

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual Golf Laser Afstandsmåler MAX 400 Brugermanual Læs venligst manualen grundigt igennem før afstandsmåleren tages i brug og gem manualen til fremtidig brug. 1. INTRODUKTION Golf Laser Afstandsmåler er en

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com.

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Blækfri fotoudskrifter Brugsanvisning {General Product Image} Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

Indikatorlyset viser en farve, og jeg ved ikke hvad det betyder.

Indikatorlyset viser en farve, og jeg ved ikke hvad det betyder. 12. Fejlfinding Hvis der opstår problemer under brug, læses i den følgende fejlfindingsliste for at finde en løsning på problemet. Problemet er beskrevet som et spørgsmål, som du kan besvare og løse ved

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA BA06 DA BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedsoplysninger Brugsanvisning 1 Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere oplysninger og teknisk support bedes du venligst kontakte

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Neater Powered Drinker. Brugsvejledning

Neater Powered Drinker. Brugsvejledning Neater Powered Drinker Brugsvejledning Forhandles i Danmark af Fremstillet i Storbritannien af: Neater Solutions Ltd 12 Burlington Road Buxton Derbyshire SK17 9AL Tel: +44(0)1298 23882 Fax: +44(0)1298

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Bedside Scale. Model AD-6121ABT1

Bedside Scale. Model AD-6121ABT1 Bedside Scale 1WMPD4002270A Model AD-6121ABT1 Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instrucciones Manuale di Istruzioni Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de Instruções Brugsvejledning

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 Systronik S46XX- serien:01/10/50/80 Dansk/norsk manual Side 4-2 DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 EAN: 5706445570386/485/492/588

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato Brugervejledning til Model # W157 Tak fordi du har valgt denne nye farve-vejrstation. Denne vejrstation er fremstillet med den allernyeste teknologi og tilsvarende komponenter og giver præcise og pålidelige

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keelers lithium lader & håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages

Læs mere

Charder. Medicinsk vægt. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Charder. Medicinsk vægt. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Charder Medicinsk vægt Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel,

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE

Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE Hjernestimulation med fingerspidspåvirkning: Velkommen til genoptræning med tipstim, der er et apparat, der sammen med din professionelle vejleder, kan sikre

Læs mere

MHS 2500 MANUAL - DANSK

MHS 2500 MANUAL - DANSK MHS 2500 MANUAL - DANSK ! ADVARSEL TIPVINKEL OVER 3 FORÅRSAGER FEJL I MÅLINGEN. Begrænset 3 vinkel 3 Kardanleddene er fabriksmonterede med belastningscellen. De skal under ingen omstændigheder drejes.

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere