Ved begravelse på Engholm kirkegård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved begravelse på Engholm kirkegård"

Transkript

1 Ved begravelse på Engholm kirkegård

2 Oplysninger om kirkegården Formålet med denne folder Ved dødsfald er der mange ting, de efterladte skal tage stilling til. For at lette dette arbejde har Engholmkirken lavet denne folder, der kort fortæller om kirkegården og begravelse her. Mere fyldestgørende oplysninger findes i kirkegårdens Vedtægt. Et takstblad oplyser om gældende priser for gravsteder og deres vedligeholdelse. Begge papirer udleveres af graveren i forbindelse med erhvervelse af gravstedsret. Kirkegårdens indretning Engholmkirken har valgt at have en skovkirkegård. Den blev indviet i 1994 og ligger i tæt tilknytning til kirken. Ved kirkegårdens udformning er der lagt vægt på at bibeholde en af de små naturlige lavninger, som egnen er så rig på. I det lille moseområde er der nu anlagt en lavvandet sø, der ligger centralt i kirkegårdsanlægget, omgivet af en stor græsplæne. I kirkegårdens vestlige del ligger amfien. Ejerforhold Kirkegården ejes af Engholmkirken og bestyres af menighedsrådet, der har nedsat et kirkegårdsudvalg til at forestå driften. Kistegrave i skov Kistegrave etableres kun i afdeling A. Der er indrettet plads for anonyme kistegrave i del af afdeling A

3 Urnegrave i skov Urnegrave etableres i afdeling B, hvor gravstedet har samme størrelse som en kistegrav. I afdeling A kan urner også nedsættes, men kun i gravsteder, der allerede er i brug eller er reserveret. Der er således ikke mulighed for at etablere nye urnegrave i afdeling A. Urnegrave i plæne Urnegrave etableres i afdeling C, der er et kvadratisk plæneareal. Anonyme urnegrave anlægges i afdeling D, der er det store plæneareal øst for søen. Skovkirkegårdens beplantning Kirkegården er omkranset af en lav vold, som er beplantet med almindelig bøg. I de træbevoksede gravområder er der anvendt stilkeg. Begge arter vokser naturligt i vort land, og hører til skovens almindelige træarter. Fremtidsperspektiver Egetræerne blev først plantet tæt, men i de senere år er der sket udtynding, så skovarealerne kommer til at fremstå som lysåbne bevoksninger med en græsbund. Bede og græsarealer vedligeholdes, så skoven får en parkagtig karakter. Træet som symbol Megen symbolik knytter sig til træet: Dets livsbane er langt som menneskets; træet har et ungdomsstadium, hvor det vokser til, et voksenstadium, hvor det sætter frugt og et alderdomsstadium, hvor sygdomssvækkelse er udbredt og hvor andre tegn på høj alder gør sig gældende. Også på dette punkt kan der her findes træk, der på mange måder minder om vort eget liv. Endelig kan træet være symbol på livets kredsløb, hvor efterårsløvet og grene falder på skovbunden, formulder og dermed er en del af den biologiske aktivitet, der skaber livsgrundlag for skovens fortsatte eksistens.

4 Træet giver frugt og andre produkter, som vi nyder godt af. Det bruges da også flittigt som symbol på menneskelivet i det gamle og det nye testamente og i vor rige salmeskat. Der er således god mening i at indrette dele af Engholmkirkens gravareal som skovkirkegård. Fredningstid Den tid, en grav skal henligge urørt på Engholm kirkegård, er for kistegrave 20 år, dog 40 år, hvis kisten er af metal, hårdt træ som f.eks. eg eller andet svært nedbrydeligt materiale. For urnegrave er fredningstiden 10 år, dog 20 år hvis urnen er af svært nedbrydeligt materiale som porcelæn, keramik eller metal. Kiste eller urne, der er helt eller delvist forarbejdet af plast eller andre kunststoffer, må ikke benyttes til begravelse. Erhvervelse af gravstedsret Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsted gravstedsret - sker til graveren. I forbindelse med udlæggelse af gravsted udfærdiger kirkeværgen et gravstedsbrev. Erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes, når afdøde 1) havde bopæl i kommunen og tilhørte folkekirken, 2) havde ægtefælle/registreret partner, forældre eller børn begravet på kirkegården, eller på særlig måde var knyttet til kommunen, 3) havde bopæl i kommunen uden at tilhøre folkekirken. Gravstedsretten gælder for en fredningsperiode. Gravstedsretten kan forlænges ud over fredningsperioden.

5 Ægtefælles gravplads Ved kistebegravelse kan efterlevende ægtefælle/registreret partner samtidig få reserveret gravsted umiddelbart ved siden af det valgte gravsted. Gebyr for gravstedsret For erhvervelse eller forlængelse af gravstedsretten betales et gebyr. Prisen fremgår af takstbladet. Gravstedets indretning Gravstedet må ikke indhegnes. I afdeling A og B må der laves individuel beplantning i et bed af størrelse max. 100 x 100cm. Mindesten placeres inden for bedets grænser. En eventuel omkransning af bedet skal ske i form af en enkelt række granitbrosten omkring bedet, nedlagt i plan med skovbunden. Brosten nedlægges af graver. I afdeling A række 35, nr. 05 til række 56, nr. 16 (gravsteder nord for skrå gangsti og gangsti fra kirken til amfien) må gravstederne ikke omkranses med sten. I beddet kan der plantes, lægges sten, opsættes olielamper m.m. Hvor der i afdeling A og B ikke er etableret en brostensomkransning skal individuel beplantning anlægges umiddelbart op ad gravminde og kan udvides til de angivne max. 100 X 100cm, som et sammenhængende blomsterbed. Eventuelt udlagte sten og andre hårde genstande skal holdes inden for bedets grænser. I bedet må der kun findes planter i en højde op til 75cm. I afdeling C må der ikke anlægges beplantning. I afdeling D lægges blomster og kranse på brostensflade foran stenrelief.

6 Gravsten I afdeling A og B skal gravmindet være af natursten, som er enten: 1) opretstående tilhugget sten. Højde 40-75cm, bredde 30-75cm, tykkelse max. 20cm. 2) liggende tilhugget sten, lagt i niveau med bunddækket. Inskription skal være hugget eller sandblæst. Stenens bredde 30-75cm, dybde 30-75cm 3) marksten uden tilhugning og overfladebehandling. Højde 40-75cm, bredde 30-75cm, dybde 30-50cm. Ved etablering af 2 gravsteder, der støder op til hinanden er der mulighed for opsætning af kun 1 fælles mindesten med samme specifikationer, som angivet ovenfor. I afdeling C skal gravmindet være tilhugget plænesten af natursten og med en overflade, der er riflet eller stokhugget og med inskription, som er hugget eller sandblæst. Stenens bredde 50 cm, dybde 40cm. Gravmindet lægges i niveau med græstæppet. Anonyme gravsteder anlægges uden mindesten. Menighedsrådets ansvar Menighedsrådet har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, som er forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold. Kirkegården vedligeholder gravsteder Kirkegårdens ansatte foretager græsslåning, vedligeholdelse af bunddække, beskæring af træer samt renholdelse af alle arealer med undtagelse af de i afdeling A og B anlagte individuelle bede. Individuelle bede Ved anlæggelse af individuelle bede i afdeling A og B sørger gravstedsindehaveren selv for vedligeholdelse af gravstedet.

7 Gebyr for vedligeholdelse Kirkegården er pligtig til at vedligeholde gravsteder i afdeling A, B, C og D samt fællesarealer. For dette er alle gravstedsejere forpligtiget til at betale et gebyr, som fremgår af takstblad, der udleveres. Særskilt betaling Såfremt gravstedsejeren ønsker at få vedligeholdt individuelt anlagt bed indgås særskilt aftale om betaling med graveren. Betaling for gravfæstelse Ved begravelse betaler gravstedsejeren for gravning, tilkastning og planering af graven. Ved begravelse fra fredag kl. 13 og til søndag betales et tillæg. Borgerlig begravelse Ved borgerlig begravelse på kirkegården eller fra kapellet aftales begravelseshandlingens forløb med kirkegårdsudvalget. Præst med anden tro Når en præst fra et trossamfund uden for folkekirken medvirker ved en begravelse på kirkegården eller fra kapellet, skal begravelseshandlingens forløb aftales med kirkegårdsudvalget. Klokkeringning Klokkeringning finder sted ved såvel kirkelig som borgerlig begravelse/bisættelse, såfremt det ikke udtrykkeligt frabedes. Kapellets udsmykning Kapellet er til alle begravelser/bisættelser udsmykket med blomster samt lys over alteret.

8 Begravelsesdage Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan finde sted alle dage, dog ikke 1. juledag, langfredag, 1. påskedag og 1. pinsedag. Ordensregler Kirkegårdens ordensbestemmelser fremgår af en vedtægt for kirkegården. Uddrag af ordensreglerne er opslået på skilt ved indgangen til kirkegården. Udgifter til begravelse Gravstedsejeren skal iagttage følgende mulige udgiftsposter, der betales til kirken: 1) Erhvervelse/forlængelse af gravstedsret; 2) Gravning, tilkastning og planering af grav; 3) Vedligeholdelse af gravsted og fællesarealer; 4) Grandækning og/eller blomster; 5) Vedligeholdelse af individuelt anlagte bede. Punkt 4 og 5 er frivillige. Yderligere information Er der spørgsmål, er De velkommen til at henvende Dem til graveren, kirkeværgen eller på kirkens kontor.

9 Ordensbestemmelser. 1. Kirkegården er åben i dagtimerne, d.v.s. fra solopgang til solnedgang 2. Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred. 3. Færdsel på kirkegården skal foregå roligt og sømmeligt. 4. Cykling på kirkegården er ikke tilladt. 5. Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med kirkegårdsudvalgets særskilte tilladelse. 6. Hunde må ikke medtages på kirkegården uden særlig tilladelse fra graveren. 7. Affald af enhver art skal anbringes i affaldsspandene. 8. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede. 9. Kirkegårdens vold og hegn må ikke gennembrydes. 10. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar. 11. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden. 12. Redskaber som tilhører kirkegården, og som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads. 13. Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid. 14. Nummerskilte på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes. 15. Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården. 16. Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer, som underlag på gravsteder eller andre arealer. 17. Bænke må ikke opstilles på gravstederne. 18. Lydgivende genstande samt elektrisk belysning og anden elektrisk indretning må ikke opstilles på gravstederne. Oktober 2008

10 Kirkegårdens afdelinger: Afdeling A Skov Afdeling B Skov Afdeling C Plæne Afdeling D Plæne Afdeling E Skov Afdeling F Skov Kiste og anonym kiste Urne Urne Anonym urne Ikke udlagt til begravelse Reserveret særlige forhold

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

Sådan gør du, når en pårørende dør

Sådan gør du, når en pårørende dør Sådan gør du, når en pårørende dør Når man mister en af sine pårørende, står man ikke kun med en personlig sorg. Der er også en række praktiske problemer omkring begravelsen, man skal tage stilling til.

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-7 Yderligere ønsker/oplysninger... 8-9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald Når livet rinder ud Vejledning før og efter dødsfald Denne pjece er udgivet af Bedemand Berner og Den lokale bedemand som hjælp til de pårørende efter et dødsfald og som information til dem, som ønsker

Læs mere

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening.

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. en guide 1 Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. I mange år var det foreningens vigtigste

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers Når et menneske dør Praktisk information til de pårørende Regionshospitalet Randers Mødet med døden er et møde med det ukendte. Fornuften siger, at døden er en naturlig del af livet, men vores følelser

Læs mere

Gravplads for mennesker. Besvarelse af opgavealternativ 2

Gravplads for mennesker. Besvarelse af opgavealternativ 2 Gravplads for mennesker Besvarelse af opgavealternativ 2 Indhold Kirkegårde i dag placering s.4 organisering s.6 behov s.7 menneskesyn s. 11 natursyn s. 12 andre trosretninger s. 13 Gravplads for mennesker

Læs mere

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand. Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer, der følger.

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger Nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning januar 2008 Udarbejdet af Seniorrådgiver Susanne Guldager, lektor Jørgen Ravn Elkjær og videnskabelig assistent Christian Kjøller, Skov & Landskab, Københavns

Læs mere

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Elementoversigt, sorteret efter plejeniveau... 5 Forklaring til Elementoversigt... 6 Tre forskellige Udtryk... 6 Plejeplaner tilpasset

Læs mere

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 45 / 2008 Susanne Guldager, Jørgen Ravn Elkjær og Christian Philip Kjøller Rapportens titel

Læs mere

Det sidste hvilested. Om tilhørsforhold og identitetsdannelse blandt muslimer i Danmark

Det sidste hvilested. Om tilhørsforhold og identitetsdannelse blandt muslimer i Danmark Helle Lykke Nielsen Helle Lykke Nielsen er lektor, ph.d. på Center for Mellemøststudier ved Syddansk Universitet og fagansvarlig for centrets arabiskuddannelser. Hun arbejder pt. på et forskningsprojekt

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 Husorden Afdeling 21 Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 4 ANTENNER/PARABOLER 4 BARNEVOGNE/CYKLER Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Mail: gf@eriksminde.dk Hjemmmeside: www.gferiksminde.dk Facebook: Grundejerforeningen Eriksminde Velkomstfolder Generel orientering Med 852 husstande er Eriksminde

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere