VEDTÆGTER MÅLØV KIRKEGÅRD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER MÅLØV KIRKEGÅRD"

Transkript

1 VEDTÆGTER for MÅLØV KIRKEGÅRD Ballerup-Furesø Provsti Helsingør Stift KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Måløv kirke og bestyres af Måløv Sogns Menighedsråd 1. Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirke- og kirkegårdsudvalg 2. Tilsyn med kirkegårdens drift påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne herfor i Vedtægt til kirkeværgen Kirkegårdens daglige drift varetages af den af menighedsrådet ansatte graver under ansvar overfor menighedsrådet i overensstemmelse med gældende regulativ for stillingsindehaveren og bestemmelserne i nærværende vedtægt. 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet 1. Kirkegårdens kontor er beliggende på adressen: Liljevangsvej 38A, 2760 Måløv For kirkegården skal der føres to enslydende protokoller. Endvidere skal der udfærdiges to ens kort, på hvilke enhver grav afmærkes med nummer. 3. Protokoller og kort skal føres og opbevares af/hos henholdsvis graver og kirkeværge. I henhold til provstens godkendelse kan kirkegårdsprotokollen føres på EDB. 4. Mindst en gang indenfor menighedsrådets valgperiode skal kirkegårdens gravsteder sammenholdes med kort og protokoller og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokoller skal forevises ved syn på kirkegården. 1

2 GRAVSTEDER ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDSRET 4. Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder gravstedsret samt om nedsættelse af kister eller urner i såvel nye som eksisterende gravsteder sker til kirkegårdens kontor I forbindelse med udlæggelse af et gravsted til begravelse eller urnenedsættelse, udfærdiger graveren et gravstedsbrev i et originaleksemplar med en kopi. Originaleksemplaret udleveres til den person, der har gravstedsretten. Kirkegårdskontoret opbevarer kopien. 2. Ved senere begravelser og urnenedsættelser i gravstedet udstedes nyt gravstedsbrev Ønske om erhvervelse af gravsted skal imødekommes til begravelse eller urnenedsættelse af en person, som: a. ved sin død havde bopæl i kommunen og var medlem af folkekirken b. havde ægtefælle/registreret partner, forældre eller børn begravet på kirkegården c. på særlig måde har været tilknyttet sognet d. ved sin død havde bopæl i kommunen og ikke var medlem af folkekirken, såfremt der ikke i kommunen er en kommunal eller anden kirkegård for det trossamfund, den afdøde tilhørte. Tvivlsspørgsmål forelægges menighedsrådet. 2. Der kan tillige erhverves gravsted til begravelse af andre efter menighedsrådets nærmere bestemmelse. 3. Gravsteder kan udlægges med indtil 4 gravpladser. Ønskes større gravpladser udlagt, kan dette alene ske med menighedsrådets godkendelse. Urnefællesgrav udlægges kun med 1 gravplads. 4. Ønske om fornyelse af gravstedet efter fredning/-brugsperiodens udløb kan imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan er til hinder herfor. Såfremt gravstedet har været ryddet på grund af misligholdelse, kan gravstedet kun generhverves mod betaling af renholdelsen for hele perioden. 2

3 7. Ved begravelse eller urnenedsættelse i et ibrugtaget gravsted, bliver gravstedet altid forlænget for det tidsrum, hvormed fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode. 8. Den fredningsperiode, for hvilken gravstedet er erhvervet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen først kommende 1.januar. Hjemfaldne gravsteder kan ikke fornyes for en kortere periode end 5 år. 9. Brugsretten til et gravsted kan kun overdrages efter en skriftlig henvendelse til kirkegårdens kontor. Overdragelsen skal noteres på gravstedsbrevet og dettes kopi To måneder før frednings- /brugsperioden udløber tilskriver graveren indehaveren af gravstedsbrevet med anmodning om at få meddelt, hvorvidt brugsretten ønskes forlænget (min. 5 år) eller gravstedet ønskes nedlagt. Medfører dette ikke ønske om fornyelse af gravstedet, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå, tilfalder kirkegården. Er det ikke muligt at få kontakt til gravstedsejeren nedlægges gravstedet. 2. Gravstedet kan tidligst sløjfes på årsdagen for fredningstidens udløb. 3. Indehaveren af gravstedsbrevet kan dog inden 2 uger efter brugsrettens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder, når eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. 4. Ønskes et gravsted, der er erhvervet for mere end den nødvendige fredningsperiode, og hvis renholdelse er sikret ved indbetaling i kirkens midler, sløjfet før aftalens udløb, kan dette imødekommes. Der vil ikke blive tilbagebetalt nogen del af det tidligere indbetalte beløb. 3

4 NEDLÆGGELSE OG REGULERING 11. Erhvervelse eller fornyelse af et gravsted for en periode, som overskrider fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse. 12. Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændringer i bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården. GRAVSTEDERS INDHEGNING 13. Gravsteder indhegnes som hovedregel med levende hegn, der kun må plantes og vedligeholdes af kirkegårdens medarbejdere. Indhegningen (hækkene) er kirkegårdens ejendom. GRAVSTEDERNES BEPLANTNING Hvis beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet forlange dem beskåret eller fjernet. 2. Bestående ældre beplantninger, herunder træer som er af skønhedsværdi for kirkegården som helhed, må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet, de står, og uanset af hvem beplantningen er bekostet. 3. Gravsteder kan anlægges med perlestensbelægning efter aftale med graveren. GRAVMINDER (Gravsten) Gravminder må kun anbringes i samråd med graveren. De skal være så forsvarligt funderet, at der ikke kan opstå fare ved gravning i tilstødende gravsted. 4

5 2. Graveren påser, at gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirke eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende ikke anbringes. Endelig afgørelse træffes af menighedsrådet. 3. Indehaverne af gravstedsbrevet har pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder. 4. Menighedsrådet må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der efter at gravstedets fredningstid er udløbet og gravstedet ikke yderligere ønskes fornyet er registreret i henhold bekendtgørelse nr. 77 af 2. februar 2009 af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, kapitel IV. Menighedsrådet sørger for, at de tidligere indehavere af gravstedsbrevet så vidt muligt gøres bekendt med registreringen. 5. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldne til kirkegården, påhviler menighedsrådet. GRAVSTEDERENES VEDLIGEHOLDELSE Indehaveren af gravstedsbrevet har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige og forsvarlige ren- og vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i denne vedtægt overholdes. 2. Det påhviler kirkeværgen at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården ren- og vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse. 3. Hvis indehaveren af gravstedsbrevet forsømmer sin pligt med hensyn til ren- og vedligeholdelse, skal kirkeværgen skriftligt tilbyde, at kirkegården overtager ren- og vedligeholdelsen til den gældende takst. 4. Hvis ren- og vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, pålægger kirkeværgen skriftligt indehaveren af gravstedsbrevet at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på to uger. 5. Hvis der ved fristens udløb ikke er draget omsorg for gravstedets ren- og vedligeholdelse, meddeler kirkeværgen ved anbefalet brev til indehaveren af gravstedsbrevet, at gravstedet ryddes som anlagt gravsted, såfremt indehaveren ikke inden en ny frist på to uger har opfyldt sine forpligtelser. Gravminder opbevares indtil brugsperiodens udløb efter menighedsrådets nærmere anvisninger. Gravpladserne må ikke påny anvendes til begravelse, før fredningstiden for den sidste begravelse er udløbet, uanset om gravstedet er erhvervet for længere tidsrum. 6. For gravsteder med nedlagt gravsten gælder, at det ikke er tilladt at sætte løse ting ovenpå gravstenen eller ude på plænen i tidsrummet 1.april 31.oktober

6 Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold Kirkegården ren- og vedligeholder gravsteder samt grandækker og tilplanter gravsteder med forårsog sommerblomster mv. mod betaling efter reglerne i afsnittet Takster. Kirkegården udfører tillige andre opgaver som anlæg af gravsteder efter regning. 2. Pligten til ren- og vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages kirkegården mod indbetaling til kirkens kapitaler én gang for alle af et beløb, som er fastsat i nærværende vedtægts afsnit om Takster, for ren- og vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet. 3. Løbende ren- og vedligeholdelse som kirkegården varetager betales forud for et år ad gangen. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR KISTEGRAVE 19. Fredningstiden den tid, hvori en grav skal henligge urørt er for kistegrave 20 år En gravplads for en voksen skal være minimum 1,30 x 2,50 meter. 2. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst en meter jord over kistelåget. 3. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med graverens samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav eller i særlige afdelinger på kirkegården. Gravstederne må ikke være mindre end 0,5 x 1 meter Anvendes jern-, zink- eller egetræskister eller kister af et andet langsomt nedbrydeligt materiale, skal gravstedet være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til det dobbelte af fredningstiden for en normal kiste. 2. Murede og støbte grave, såvel underjordiske gravkamre som mausoleer, kan kun tillades opført med menighedsrådets samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen. 3. Kister, der er helt eller delvis forarbejdede af plast eller andre kunststoffer, må ikke benyttes til begravelse eller ligbrænding. 6

7 22. Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra biskoppen, jf. bekendtgørelse nr.1238 af 22.oktober 2007 om Folkekirkens Kirkebygninger og Kirkegårde. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR URNEGRAVE 23. Fredningstiden den tid, hvori en grav skal henligge urørt er for en urnegrav 10 år. 1. Et urnegravsted skal være mindst 1 x 1 meter Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 meter jord over urnen. 3. Urner kan nedsættes i almindelige kistegravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. 4. Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørt i hele fredningsperioden, også ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet. Urnens placering skal angives i kirkegårdens protokol. 25. Anvendes en urne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af menighedsrådet, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale, og /eller en forhøjelse af taksten i forhold hertil. Urner af plast må ikke anvendes. 26. Nedsatte urner kan med menighedsrådets tilladelse flyttes til et andet gravsted eller anden kirkegård. Ønske herom skal foreligge skriftligt fra indehaveren af gravstedsretten. FÆLLES BESTEMMELSER FOR KISTE- OG URNEGRAVE 27. Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan normalt finde sted på alle dage, dog ikke sønog helligdage. 7

8 ORDENSBESTEMMELSER Kirkegården er et indviet sted freden må ikke forstyrres. 2. Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården må kun udføres inden for normal arbejdstid. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det er til gene for gudstjeneste eller andre kirkelige handlinger. 3. Kirkegårdens hegn og mure og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes eller betrædes. 4. Hunde skal føres i snor. 5. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede. 6. Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt. 7. Cykling på kirkegårdens gange er ikke tilladt. 8. Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå med ærinde til kirken eller kirkegården. 9. Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes. 10. Affald skal henlægges på de dertil bestemte steder. 11. Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården. 12. Der må ikke anvendes plastik eller lignende materialer som underlag for stenbelægning på gravsteder eller andre arealer. 13. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og beplantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar. 14. På fællesgravene og andre græsgravsteder må blomsterbuketter, kranse og mospuder kun anbringes på de af graveren anviste steder. Der må ikke nedsættes løg, planter og andet i græsset. TAKSTER Taksterne for de i denne vedtægt omhandlede ydelser (leje af gravsteder, vedligeholdelse af disse m.m.) er fastsat i et af menighedsrådet vedtaget og af provstiudvalget godkendt takstregulativ. Taksterne er beregnet ud fra grundbeløb, der reguleres pr.1.april hvert år. De til enhver tid gældende priser kan rekvireres ved henvendelse til kirkegårdskontoret. 8

9 Denne vedtægt med tillæg (Beskrivelse af de forskellige gravstedstyper) træder i kraft den 1. oktober 2009 Måløv Menighedsråd, den 28. maj 2009 Lise Bramsen Formand for Menighedsrådet Godkendt af Ballerup-Furesø Provstiudvalg, den 24. august 2009 Merete Hansen Provst 9

10 Tillæg til vedtægt for MÅLØV KIRKEGÅRD Ballerup-Furesø Provsti Helsingør Stift Afdeling: A: Kirkegård ved Kratvej B-G: Kirkegård ved Gershøjvej Beskrivelse af de forskellige gravstedstyper. Afdeling A.1. og B.1. Urnegravsteder. Gravsteder: Størrelse A x 100 cm. B x 150 cm. Afgrænsning: A.1. Taks/Buksbom B.1. Sidehække er buksbom, ryghække er taks. Anlæg: Individuel lav beplantning. Gravsten: A.1. Max 30 x 40 cm. B.1. Max. 50 x 40 cm. Vedligehold: Hække vedligeholdes af kirkegårdens medarbejdere. Afdeling A.2. og B.2. Kistegravsteder. Gravsteder: Størrelse A x 260 cm. B x 300 cm. Afgrænsning: A.2. Tuja. B.2. Sidehække er buksbom, ryghække er taks. Anlæg: Individuel beplantning. Gravsten: Opretstående eller liggende, max. 70 x 70 cm. Vedligehold: Hække vedligeholdes af kirkegårdens medarbejdere. 10

11 Afdeling A.3. og C.1. Urnegravsteder i græs. Gravsteder: Størrelse A x 40 cm. Afgrænsning: Anlæg: Gravsten: Vedligehold: Ikke markeret. Ingen beplantning. C x 150 cm. Nedliggende granitsten, A.3: max. 30 x 30 cm. C.1. max 45 x 50 cm. Indhugget inskription, så græsklipperen kan køre hen over gravstenen. Græsset klippes af kirkegårdens medarbejdere. C.1. Den nedsatte vase benyttes til blomster. Kranse samt evt. yderligere blomster lægges på den fælles blomsterplads. Gravsteder: Afgrænsning: Anlæg: Gravsten: Vedligehold: Afdeling A.4. og C.2. Kistegravsteder under træer og i græs. Størrelse 150 x 300 cm. Ikke markeret. Ingen beplantning. A.4. Ingen, fællesgrav. C.2. Nedliggende granitsten, max. 45 x 60 cm. med indhugget inskription, så græsklipperen kan køre hen over gravstenen. Græsset klippes af kirkegårdens medarbejdere. Den nedsatte vase benyttes til blomster. C.2. Kranse samt evt. yderligere blomster lægges på den fælles blomsterplads. Afdeling A.5. og E Urnefællesgrav i græs. Gravsteder: Størrelse A x 40 cm. Afgrænsning: Anlæg: Gravsten: Vedligehold: Ingen. Ingen. Ingen. E. 60 x 60 cm. Græsset klippes af kirkegårdens medarbejdere. Blomster og kranse lægges på den fælles blomsterplads. 11

12 Gravsteder: Afgrænsning: Anlæg: Gravsten: Vedligehold: Afdeling D Urnegravsteder i græs under hasselbuske. Størrelse 100 x 100 cm. Ikke markeret. Ingen beplantning. Nedliggende granitsten, max. 45 x 60 cm. med indhugget inskription, så græsklipperen kan køre hen over gravstenen. Græsset klippes af kirkegårdens medarbejdere. Den nedsatte vase benyttes til blomster. Kranse samt evt. yderligere blomster lægges på den fælles blomsterplads. Gravsteder: Afgrænsning: Anlæg: Gravsten: Vedligehold: Afdeling F Urnegrave i græs med forårsblomster. Området forventes først taget i brug på et senere tidspunkt. Størrelse 100 x 100 cm. Ikke markeret. Ingen beplantning. Nedliggende granitsten, max. 45 x 60 cm. Med indhugget inskription, så græsklipperen kan køre hen over gravstenen. Græsset klippes af kirkegårdens medarbejdere første gang efter 20. maj, når forårsblomsterne er afblomstret. Blomster og kranse lægges på den fælles blomsterplads. Gravsteder: Afgrænsning: Anlæg: Gravsten: Vedligehold: Afdeling G Urnefællesgrav i græs med forårsblomster. Størrelse 60 x 60 cm. Urner nedsættes i fællesplæne uden nogen markering. Ingen. Ingen. Ingen. Græsset klippes af kirkegårdens medarbejdere første gange efter 20. maj, når blomsterne er afblomstret og kranse lægges på den fælles blomsterplads. 12

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 Foreningen er oprettet denne dato. Lejeaftalen mellem Aalborg kommune, Kolonihaveforbundet Nordjysk kreds og haveforeningen er gældende som

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken.

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Haveforeningen Rørvangsparken 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Rørvangsparken". Foreningens hjemsted er Holbæk

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18)

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) VEDTÆGTER for ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) 2006 Vedtægter 2006 ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade7, 7A og Bissensgade 18) 1 Navn og hjemsted 1.1

Læs mere

Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk. Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler. Kære medlem.

Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk. Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler. Kære medlem. Kære medlem. Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler Dette hæfte er tænkt som en generel oplysning til alle medlemmer af kolonihave foreningen

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Haveforeningen Grundet. Vedtægter

Haveforeningen Grundet. Vedtægter Haveforeningen Grundet Vedtægter 1. Foreningens navn er HF Grundet Foreningens hjemsted er Vejle Kommune HF Grundet Fidalvej, Hornstrup Kirkeby 7100 Vejle 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål

Læs mere

Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE

Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE Reviderede vedtægter gældende fra 08.03.2012 1. Navn Foreningens navn er Havekolonien ENGHAVERNE, Faaborg, hjemhørende på en del af ejendommen M4 ak faaborg markjorder

Læs mere

1. Foreningens navn er haveselskabet Agdrupparken. 2. Formål og virke. 3. Medlemmer.

1. Foreningens navn er haveselskabet Agdrupparken. 2. Formål og virke. 3. Medlemmer. 1. Foreningens navn. 2. Formål og virke. 3. Medlemmer. 4. Optagelsesgebyr og hæftelse. 5. Lejeafgift og betalingsbetingelser. 6. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede. 7. Opsigelse eller

Læs mere

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Ny, revideret version, vedtaget på generalforsamlingen d. 2. april 2014. Der er foretaget ændringer i 10, 11 og 12. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Indholdsfortegnelse: Navn, hjemsted og formål:...

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand

Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand 1. Foreningens navn er Haveforeningen Amager Strand Foreningens hjemsted er Amager Strandvej 11 2. Formål og virke 2.1 Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B

Vedtægter. Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B Vedtægter for Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B Navn, hjemsted, formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B. Dens hjemsted er Frederiksberg. Dens formål er at erhverve

Læs mere

Almindelige bestemmelser for leje af areal ved Hanstholm Havn

Almindelige bestemmelser for leje af areal ved Hanstholm Havn Almindelige bestemmelser for leje af areal ved Hanstholm Havn 1 Overtagelse og bebyggelse af arealet Lejemålet overtages som beset, og i den stand, hvori det er og forefindes Lejeren har ret til og er,

Læs mere

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj VEDTÆGTER Andelsboligforeningen Henrikshøj Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Henrikshøj. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje og

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere