VEDTÆGT. for. NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGT. for. NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE"

Transkript

1 VEDTÆGT for NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE

2

3 Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården med tilhørende parkeringsplads ejes af Ryslinge Frimenighed og Ryslinge Valgmenighed. 2 Kirkegårdens drift varetages af Fællesudvalget, der er nedsat af de to menigheders bestyrelser. Fællesudvalget kan suppleres med 2 medlemmer udefra med særlig interesse for kirkegård. Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler Fællesudvalget. Stk. 3. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirkegården ansatte graver i overensstemmelse med regulativ for graverstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt. Stk. 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til Fællesudvalget. 3 Graveren og Valgmenighedens præst opbevarer hver et eksemplar af kirkegårdsprotokollen samt kirkegårdskortet. Stk. 2. Graveren fører begge protokoller og kort med de fornødne oplysninger om begravelser og bisættelser i overensstemmelse med gældende regler samt om andre oplysninger af betydning for de enkelte gravsteder. Stk. 3. Én gang årligt skal gravene på kirkegården sammenholdes med protokoller og kort og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Denne kontrol foretages af graveren samt et medlem af Fællesudvalget. Stk. 4. Protokoller og kort skal forevises ved kirkegårdssyn. 1

4 Gravsteder 4 Den gamle tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt og med kistens hovedende mod vest. Stk. 2. Ved begravelse af ægtefælle sættes hans kiste i gravstedets nordlige side, hendes i den sydlige, såvidt dette er muligt. Stk. 3. Ved nedsættelse af urner i et gravsted placeres 1. urne i gravstedets nordlige side, dog hvis der er tale om ægtefælle, nedsættes som i Stk. 2. Stk. 4. Al gravning og tilkastning af grave på kirkegården henhører udelukkende til den ved kirkegården ansatte graver og på dennes ansvar. Erhvervelse og fornyelse 5 Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder gravstedsret og om nedsættelse af kister eller askeurner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til graveren. Stk. 2. Brugsretten for kistegravsteder er 20 år, for urnegravsteder 10 år. Ønskes kistegravsted med mere end 4 gravpladser, kan dette kun ske med Fællesudvalgets godkendelse. Stk. 3. Medlemmer af menighederne kan reservere gravsted for én brugsperiode ad gangen. Stk. 4. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det. Fornyelsen kan ikke ske for et kortere åremål end 5 år. Stk. 5. Gravstedsretten kan ikke erhverves for et åremål, der overstiger én fredningsperiode for kistegravsteder p.t. 30 år, for urnegravsteder p.t. 10 år. Såfremt et kistegravsted kun anvendes til urner er fredningstiden og brugsperioden 10 år. Stk. 6. Ønskes gravstedsretten erhvervet for mere end én fredningsperiode, kan det kun ske med Fællesudvalgets godkendelse. 6 I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger graveren et gravsteds-brev. 2

5 Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet udstedes nyt gravstedsbrev. Stk. 3. For udstedelse af gravstedsbrev betales et gebyr; se takstblad. 7 Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som: 1. var medlem af menighederne. 2. var ægtefælle, forældre eller søskende til medlem. Stk. 2. Andre kan efter Fællesudvalgets godkendelse begraves eller bisættes på kirkegården. 8 Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges til en fuld brugsperiode. 9 Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar. 10 Gravstedsretten kan kun overdrages med Fællesudvalgets samtykke. 11 Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må gravstedslejeren rette henvendelse til graveren herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør. Stk. 2. Sker sådan henvendelse ikke, sender graveren brev til gravstedslejeren med påmindelse om fornyelsen. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedsretten, sløjfes gravstedet ved brugsperiodens udløb. Gravstedslejeren skal da tilkendegive ved underskrift, om gravmindet ønsket hjemtaget, sat i labidariet eller tilintetgjort. Ligeledes skal det tilkendegives om beplantning m.m. ønskes hjemtaget eller overgå til kirkegården. Hvis gravminde og planter m.m. ønskes hjemtaget, aftales tidspunkt for dette med graveren. Efter det aftalte tidspunkt overgår det, der måtte være på gravstedet, til kirkegården. 12 Al betaling for erhvervelse af gravpladser indgår i kirkegårdens midler. 3

6 Kirkegårdens regulering og nedlæggelse 13 Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændringer af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården. 14 Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens evt. nedlæggelse. Bestemmelser for brugen af gravsteder Gravstederne må ikke indhegnes med hække, gitre eller kantninger af nogen art. 2. På gravene kan anbringes stående såvel som liggende gravminder. 3. På gravstedet er man frit stillet med hensyn til anlægningens form og beplantningens karakter (lav beplantning), dog skal Fællesudvalget (til daglig ved graveren) godkende såvel anlægning og beplantning som anbringelse af gravminde. Intet på gravstedet må virke anstødeligt. 4. På gravstedet må ikke anvendes perlegrus, perlesten og lignende. 16 Udover de bænke, der opstilles ved Fællesudvalgets foranstaltning, må der ikke opstilles bænke på kirkegårdsarealet. Gravstedernes vedligeholdelse 17 Gravstedslejeren har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes. Stk. 2. Det påhviler Fællesudvalget (til daglig ved graveren) at påse og afgøre, om gravstederne vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelser. 4

7 Stk. 3. Hvis gravstedslejeren forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal Fællesudvalget tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den til enhver tid gældende takst. Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den gældende takst herfor ikke betales, skal Fællesudvalget ved anbefalet brev til gravstedslejeren pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet indenfor en frist på 4 uger. Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan Fællesudvalget lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilså det. Beplantning m.m. tilfalder da kirkegården. Gravmindet opbevares i labidariet, indtil brugsperiodens udløb; herefter tilfalder det kirkegården. Gravpladserne i gravstedet må ikke påny anvendes til begravelse eller urnenedsættelse før udløbet af den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet. Med skriftligt samtykke fra gravstedslejeren kan gravstedet dog på ny anvendes til begravelse, når fredningstiden fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet. Stk. 6. Gravsteder, hvori er nedsat personer, der har haft særlig betydning for menighederne, kan efter brugsperiodens udløb med gravstedslejerens billigelse overtages af kirkegården, hvorved den tidligere gravstedslejers rettigheder over gravstedet bortfalder. Stk. 7. Fællesudvalget tilgodeser, at lovgivningen om registrering af gravminder overholdes under hensyntagen til bestemmelserne i vedtægten 11 stk Kirkegården sørger for al kantning af græs. 19 Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold. 20 Ren- og vedligeholdelse af gravstederne kan overlades til kirkegården efter gældende regler og mod betaling efter gældende takst. Indbetalingen kan være et éngangsbeløb dækkende én brugsperiode (evt. længere tid) eller være et årligt beløb. Beløbets størrelse er afhængig af de ønskede ydelser på gravstedet. Skriftligt tilbud udarbejdes efter ønske. 5

8 Særlige bestemmelser for kistegrave. 21 Fredningstiden den tid, hvori en grav skal henligge urørt er for kistegrave 30 år. En brugsperiode er 20 år. 22 Fredningstiden for kistegrave med kister af jern, zink eller egetræ er 60 år. Anvendes en kiste af et materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningsperioden, gøres der et notat om dette i kirkegårdsprotokollen. 23 En kistegravplads skal være 1,5 m x 3 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget. En kiste kan ikke nedsættes i dobbelt dybde. Stk. 2. Længdemål for anlagt gravsted er 1,8 m. Breddemål for anlagt 1-plads-gravsted: (1,5 m 2 x 0,25 m =) 1,0 m. Breddemål for anlagt 2-plads-gravsted: (1,5 m x 2 2 x 0,7 m =) 1,6 m. Breddemål for anlagt 3-plads-gravsted: (1,5 m x 3 2 x 0,7 m =) 3,1 m. Breddemål for anlagt 4-plads-gravsted: (1,5 m x 4 2 x 0,7 m =) 4,6 m. Stk. 3. Den østlige ende af gravstedet belægges med græs. Stk. 4. Gravmindet anbringes i gravstedets vestlige halvdel med inskriptionen mod øst. Stk. 5. Gravmindets størrelse skal afpasses efter gravstedets bredde. 24 Kister med dødfødte eller spæde børn kan med Fællesudvalgets samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav. 25 Murede grave kan kun tillades med Fællesudvalgets samtykke. 26 Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra Stiftsøvrigheden samt indhentet erklæring fra sundhedsmyndighederne. 6

9 Særlige bestemmelser for urnegrave. 27 Fredningstiden den tid, hvori en grav skal henligge urørt er for urnegrave 10 år. En brugsperiode er ligeledes 10 år. 28 Et urnegravsted er 1,2 m x 1,2 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen. Stk. 2. Gravmindet anbringes så vidt muligt med inskriptionen mod vest. Stk. 3. Gravmindets størrelse må ikke overstige 0,6 m x 0,8 m. Stk. 4. Et urnegravsted kan indeholde 4 urner. 29 Urner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. Det er dog en forudsætning, at urnen nedsættes således, at den forbliver urørt i hele fredningsperioden og ikke hindrer senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet. 30 Anvendes en urne af et materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningsperioden, gøres der et notat om dette i kirkegårdsprotokollen. 31 Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra Fællesudvalget efter de derom gældende bestemmelser. Flytning kan ikke finde sted efter fredningstidens udløb (10 år). Fællesplænen 32 Buketter, kranse og lignende kan sættes i stenvaserne ved granitkorset eller lægges i cirklen foran korset. Potteplanter, blomster i glas og anden gravstedspyntning er ikke tilladt. Stk. 2. Ved nedsættelse af kister eller urner betales samme takst, som er gældende for den øvrige del af kirkegården ved lignende gravsætning. 7

10 Plade i græsset. 33 Et gravsted kan anlægges blot med et gravminde nedlagt i græsset. Gravmindet skal være finsleben granit med størrelsen 40 cm x 60 cm og en tykkelse på mindst 6 cm. Indskrift og evt. dekoration skal være indhugget i stenen. I forbindelse med pladen skal der være en stenvase. Anden form for vase må ikke anvendes. Stk. 2. Som 32 stk. 2. Stk. 3. Der betales for vedligeholdelse i én brugsperiode; se takstblad. Al ren- og vedligeholdelse udføres af kirkegården. Øvrige bestemmelser 34 Fællesudvalget er bemyndiget til at ændre taksterne. Takster for erhvervelse af gravsted, for begravelse/bisættelse og for ydelser på gravsted henvises til medsendte takstblad. 35 Kirkegårdsvedtægten udleveres til gravstedslejeren ved nyerhvervelse af gravsted. Takstblad vedlægges altid, når et gravstedsbrev udleveres til gravstedslejeren. 36 Ønskes kiste sat i kirkegårdens kapel, rettes henvendelse til graveren. 37 Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan finde sted på alle hverdage. 8

11 Ordensbestemmelser Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred. 2. Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må almindeligvis kun udføres inden for normal arbejdstid under hensyntagen til tjenester i kirken. 3. Gennembrydning af kirkegårdens hegn og overstigning af kirkegårdsdiget samt færdsel på andres gravsteder er ikke tilladt. 4. Beskadigelser på gravsteder samt på kirkegården i øvrigt kan medføre erstatningspligt. 5. Nummerskiltene på gravstederne må ikke flyttes eller fjernes. 6. Jord og andet affald fra gravstederne må ikke udrives på græsset, men skal ligesom visne kranse og blomster, papir m.m. henlægges på de til affald bestemte steder. 7. Kirkegårdens redskaber skal efter brug rengøres og bringes på plads. 8. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede. 9. Mindre børn må kun færdes på kirkegården i følge med voksne. 10. Hunde i snor må medtages på kirkegården, dog skal ejeren fjerne evt. efterladenskaber. 11. Færdsel med cykel og motorkøretøj på kirkegården må kun finde sted, når det sker i kirkegårdens ærinde. 12. Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården. 13. Fællesudvalget og de ved kirkegården ansatte personer er forpligtet til at påtale enhver krænkelse af disse ordensbestemmelser. Denne vedtægt for Nazarethkirkegården i Ryslinge er forevist og godkendt af Ryslinge Frimenigheds og Ryslinge Valgmenigheds bestyrelse.

12 MIDTFYNS BOGTRYK ApS 5750 RINGE

Vedtægter for Nøvling Kirkegård.

Vedtægter for Nøvling Kirkegård. Vedtægter for Nøvling Kirkegård. Aalborg østre provsti. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Nøvling kirke og bestyres af Nøvling menighedsråd. Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Stjær Kommune: Skanderborg Provsti: Skanderborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd. 1 2

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Vejby Kommune: Gribskov Provsti: Frederiksværk Stift: Helsingør A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Vejby kirke og bestyres af Vejby menighedsråd. 2 Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for Kirkegård: Balle Provsti: Silkeborg Kommune: Silkeborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Balle kirke og bestyres af Balle sogns menighedsråd. 2. Kirkegårdens

Læs mere

V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT

V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1. Kirkegården ejes af Risskov kirke og bestyres af Risskov menighedsråd. 2. Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Århus Søndre. Kirkegård: Fredens Kirkegård. Kommune: Århus

VEDTÆGT. for. Provsti: Århus Søndre. Kirkegård: Fredens Kirkegård. Kommune: Århus VEDTÆGT for Kirkegård: Fredens Kirkegård Provsti: Århus Søndre Kommune: Århus Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Fredenskirken og bestyres af Fredenskirkens menighedsråd.

Læs mere

VÆRLØSE & HARESKOV MENIGHEDSRÅD VEDTÆGT FOR HARESKOV KIRKEGÅRD OG KIRKE VÆRLØSE KIRKEGÅRD. BALLERUP-FURESØ PROVSTI, FURESØ KOMMUNE, HELSINGØR STIFT.

VÆRLØSE & HARESKOV MENIGHEDSRÅD VEDTÆGT FOR HARESKOV KIRKEGÅRD OG KIRKE VÆRLØSE KIRKEGÅRD. BALLERUP-FURESØ PROVSTI, FURESØ KOMMUNE, HELSINGØR STIFT. 1 VEDTÆGT FOR HARESKOV KIRKEGÅRD OG KIRKE VÆRLØSE KIRKEGÅRD. BALLERUP-FURESØ PROVSTI, FURESØ KOMMUNE, HELSINGØR STIFT. 1. Kirkegårdenes bestyrelsesforhold. 1.1 Hareskov Kirkegård ejes af Hareskov kirke,

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Randlev kirke og bestyres af Randlev menighedsråd/randlev kirkegårdsbestyrelse.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Randlev kirke og bestyres af Randlev menighedsråd/randlev kirkegårdsbestyrelse. VEDTÆGT for Kirkegård: Randlev Provsti: Odder Kommune: Odder Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Randlev kirke og bestyres af Randlev menighedsråd/randlev kirkegårdsbestyrelse.

Læs mere

Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014

Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014 Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014 Indhold A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Alment 1-3 B. Gravsteder Alment 4 Erhvervelse og videreførelse

Læs mere

VEDTÆGT. for. Stift: Århus. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. Stift: Århus. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Folkekirkens Kirkegårde i Randers Kommune Kirke: Kristrup Provsti: Randers Nordre og Søndre Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1. Kirkegården ejes af Kristrup kirke og bestyres

Læs mere

VEDTÆGTER MÅLØV KIRKEGÅRD

VEDTÆGTER MÅLØV KIRKEGÅRD VEDTÆGTER for MÅLØV KIRKEGÅRD Ballerup-Furesø Provsti Helsingør Stift KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Måløv kirke og bestyres af Måløv Sogns Menighedsråd 1. Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Ry Kommune: Skanderborg Provsti: Skanderborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Ry kirke og bestyres af Ry menighedsråd. 2 Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift

Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift 1 Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Seest Kirke og bestyres af Seest Menighedsråd. 2. 1. Kirkegårdens

Læs mere

Vedtægt og takster. Aabenraa kirkegård VEDTÆGTER 4.11.2009 VEDTÆGT FOR

Vedtægt og takster. Aabenraa kirkegård VEDTÆGTER 4.11.2009 VEDTÆGT FOR VEDTÆGTER 4.11.2009 I forbindelse med nye takster pr. 1/7 2012 er takster flyttet til selvstændigt takstblad. Revideret 27/5 2013 vedr. tilføjelse af stauder m. plade på fælles sten samt nye ordensregler.

Læs mere

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg. Indhold: Side: Ledelse og administration... Dødsfald... Kirkegårdene... Gravsteder... Gravsteders indhegning

Læs mere

Vedtægt for Hvidovre kirkegård

Vedtægt for Hvidovre kirkegård Vedtægt for Hvidovre kirkegård Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 1. Hvidovre kirkegård ejes af Hvidovre Kirke og bestyres af Hvidovre Sogns Menighedsråd. 2. Kirkegårdsudvalget fører på menighedsrådets

Læs mere

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved Gravsteder ved Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker Orientering om kirkegårdene De fleste af os vil før eller siden skulle tage stilling til forhold vedrørende begravelse eller bisættelse, gravsted m.

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Ved begravelse på Engholm kirkegård

Ved begravelse på Engholm kirkegård Ved begravelse på Engholm kirkegård Oplysninger om kirkegården Formålet med denne folder Ved dødsfald er der mange ting, de efterladte skal tage stilling til. For at lette dette arbejde har Engholmkirken

Læs mere

Løgumkloster kirkegård

Løgumkloster kirkegård Løgumkloster kirkegård Klostergade 7 6240 Løgumkloster Tlf.:7474 5243 Kontortid mandag til fredag fra kl. 9,30 til 10.00 Udover denne tid kan vi træffes på tlf..: 4084 2494 Indhold: Indhold 2 Div. Orientering

Læs mere

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE Information om gravsteder BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE Handlingen i kirken samt erhvervelse af gravsted i fredningstiden, er gratis for medlemmer af folkekirken, der bor eller

Læs mere

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.

Læs mere

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2014

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2014 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2014 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.

Læs mere

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde BETALINGSREGLEMENT for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde 2 1.0. Almindelige regler - gældende for såvel de obligatoriske som de "frivillige" takster,

Læs mere

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Har et areal på 30.000 m2, og rummer 2850 kistegravsteder og 800 urnegravsteder. Den ældste del af den nuværende kirkegård blev indviet

Læs mere

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde?

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? GRAVSTED PÅ KERTEMINDE KIRKEGÅRD Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? Der er mange ting at tage stilling til i forbindelse med et dødsfald. Oven i sorgen skal der her og nu træffes

Læs mere

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning Afregning Afregning for kirkegårdens ydelser sker forud for 1/2 år ad gangen, således at fakturaer vedr. vedligeholdelse og blomster udsendes primo året, mens fakturaer vedr. grandækning mv. udsendes medio

Læs mere

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER 31 Første erhvervelse af et gravsted for en periode svarende til fredningstiden, jf. vedtægtens 20 og 24, er vederlagsfri for personer,

Læs mere

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted Ubemidlede betaling for gravsted Dato: 20. oktober 2014 Sagsbehandler Marjun Egholm I anledning af nogle konkrete henvendelser om begravelse af ubemidlede har Kirkeministeriet udarbejdet dette notat. 1.

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere