ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG"

Transkript

1 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax J.nr ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG 1. BAGGRUND Gribskov Kommune har på en generalforsamling i Gribvand A/S godkendt strategien for Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S, som blandt andet rummer implementering af en strukturplan for koncernens renseanlæg, således at ni af Gribvand Spildevand A/S eksisterende renseanlæg nedlægges og erstattes af et nyt centralrenseanlæg. Det nye renseanlæg forudsættes at skulle håndtere ca. halvdelen af spildevandet i Gribvand Spildevand A/S' forsyningsområde. Etableringsomkostningerne forventes at udgøre ca. DKK 200 millioner. Horten er blevet bedt om at vurdere, (i) hvorvidt en beslutning om, hvor det nye renseanlæg geografisk skal placeres, skal vedtages af generalforsamlingen, bestyrelsen eller direktionen, og (ii) hvilke myndighedsgodkendelser etableringen kræver. 2. KONKLUSION Selskabsret: Placering af det nye renseanlæg er ikke omfattet af den daglige drift, da der er tale om en beslutning af usædvanlig art og betydning for Gribvand-koncernen. Direktionen kan derfor ikke træffe beslutning om placering af renseanlægget, jf. afsnit 3.1. Det følger af vedtægterne for hhv. Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S, at generalforsamlingen (i sidste ende: Gribskov Kommune) skal godkende væsentlige beslutninger, der har om forhold af fælles økonomisk eller politisk betydning for selskabet eller Gribskov Kommune, herunder bl.a. selskabets strategiske udvikling. Hvis beslutningen om renseanlæggets placering vedrører selskabets strategiske udvikling, kan det være en generalforsamlingsbeslutning (frem for en bestyrelsesbeslutning). Placeres anlægget op ad en kommunegrænse for at lette eventuelt fremtidigt samarbejde med andre forsyninger, er der eksempelvis tale om en strategisk beslutning. En beslutning om en hensigtsmæssig placering Horten Advokatpartnerselskab CVR

2 ud fra hensynet til selskabets løbende drift vil på det foreliggende grundlag næppe være en disposition, som skal forelægges generalforsamlingen, idet køb af fast ejendom sædvanligvis er et bestyrelsesanliggende, og Gribskov Kommune har godkendt investeringen. Side 2 Forsyningsret: Gribskov Kommune skal som myndighed godkende etablering af et nyt centralrenseanlæg. Myndighedsgodkendelsen kan omfatte - VVM-screening (og eventuelt en VVM-vurdering) - Lokalplanforslag inkl. miljøvurdering og formentlig landzonetilladelse (lokalplan med bonusvirkning) - Kommuneplantillæg - Spildevandsplantillæg - Udledningstilladelse Gennem godkendelse af et spildevandsplantillæg vil kommunen indirekte godkende placeringen af det nye renseanlæg. 3. SELSKABSRET 3.1 Direktionens opgaver Ifølge selskabslovens 117 varetager direktionen den daglige ledelse i selskabet. Direktionen skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dis-positioner kan direktionen som udgangspunkt kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen. Det varierer fra selskab til selskab, hvad der kan karakteriseres som usædvanlige dispositioner. Bestyrelsen har altid mulighed for at træffe beslutning i en konkret sag i stedet for direktionen, men må ikke gøre det generelt, således at den reelt overtager direktionens opgaver og funktioner. Ud over selskabsloven kan bestyrelsens og direktionens kompetencefordeling reguleres i bestyrelsens forretningsorden eller direktionsinstruksen. Det følger af pkt i hhv. forretningsordenerne for Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S, at "Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller størrelse. Det påhviler navnlig bestyrelsen at godkende alle ekstraordinære investeringer, optagelse af nye produktområder og/eller aktiviteter samt erhvervelse, pantsætning eller afhændelse af fast ejendom". Dernæst følger det af pkt i selskabernes direktionsinstrukser, at: "Direktøren varetager den daglige ledelse af selskabet Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning. " Direktionen har ikke bemyndigelse til at træffe beslutninger af usædvanlig art eller af stor betydning.

3 Placeringen af et nyt renseanlæg til ca. DKK 200 millioner må anses som en beslutning af usædvanlig art og stor betydning for Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S. Hertil kommer, at beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom ifølge pkt. 3.3 tilkommer bestyrelsen og ikke direktionen. Side Bestyrelsens opgaver Et aktieselskabs bestyrelse er i henhold til selskabslovens 115 ansvarlig for den overordnede og strategiske ledelse af selskabet. Beslutninger af stor betydning for selskabet og dets virksomhed eller af usædvanlig karakter tilkommer således bestyrelsen. Bestyrelsen kan dog bemyndige direktionen til at træffe visse nærmere bestemte beslutninger. Beslutninger om selskabets politikker, strategier med hensyn til etablering eller køb af nye virksomheder, optagelse af lån og kreditter samt køb og salg af fast ejendom henhører typisk under bestyrelsens kompetencer. Bestyrelsen skal dog til enhver tid respektere gældende lovgivning, vedtægterne og selskabets formål. Bestyrelsen kan eksempelvis ikke påbegynde aktiviteter, som ikke er omfattet af selskabets formål (fx køb og salg af investeringspapirer). Herudover er bestyrelsen afskåret fra at disponere inden for de områder, hvor generalforsamlingen er enekompetent, eksempelvis ændring af selskabets vedtægter. 3.3 Delkonklusion Eftersom køb af fast ejendom er en beslutning, som ifølge direktionsinstruksens pkt. 3.3 tilkommer bestyrelsen, og sådanne beslutninger som udgangspunkt anses for at være sædvanlige bestyrelsesbeslutninger, taler det for, at placering af det nye rensningsanlæg er en bestyrelsesbeslutning. Det følger dog af pkt. 6.8 i vedtægterne for hhv. Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S, at generalforsamlingen (i sidste ende: Gribskov Kommune) skal godkende væsentlige beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Gribskov Kommune, herunder beslutninger om selskabets strategiske udvikling. Eftersom bestyrelsen er forpligtet af vedtægterne, skal beslutning om placering af det nye renseanlæg derfor forelægges generalforsamlingen, hvis placeringen vedrører Gribskov A/S' eller Gribskov Spildevand A/S' strategiske udvikling. Om der er tale om en strategisk disposition, afhænger fx af, om placeringen af renseanlægget blandt andet fastlægges under hensyntagen til at lette fremtidigt samarbejde med andre forsyninger. Dette ville tale for, at beslutningen skal godkendes af generalforsamlingen som følge af vedtægternes pkt En beslutning om en hensigtsmæssig placering ud fra hensynet til selskabets løbende drift vil på det foreliggende grundlag næppe være en disposition, som skal forelægges generalforsamlingen. Det tillægges her betydning, at Gribskov Kommune har godkendt investeringen. Det, at

4 Gribskov Kommune i denne forbindelse ikke har taget stilling til eller opstillet kriterier for placeringen af det nye rensningsanlæg, kan tages til indtægt for, at selve administrationen, herunder placeringen, tilkommer bestyrelsen. Side 4 Det bemærkes dog, at det generelt står bestyrelsen frit, om denne ønsker at forelægge konkrete forehold for generalforsamlingen. Hertil bemærkes, at Gribskov Kommune til enhver tid kan kræve, at bestemte forhold bliver behandlet på en ekstraordinær generalforsamling, jf. pkt Generalforsamlingens kompetence Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ejernes indflydelse skal udøves på generalforsamlingen. Ejers beslutninger og ønsker for selskabet vedtages og tilkendegives således på generalforsamlingen. En række specifikke beslutninger ifølge selskabsloven kan alene træffes med generalforsamlingens godkendelse. Det gælder fx valg af flertallet af bestyrelsesmedlemmer og vedtægtsændringer. Ud over selskabsloven og anden lovgivning kan et selskabs vedtægter foreskrive, at en række beslutninger om bestemte anliggender, fx afhændelse af dele af selskabets virksomhed, etablering eller salg af datterselskaber mv., skal vedtages af generalforsamlingen. Det vil typisk være beslutninger af stor betydning for virksomheden (økonomiske, strategiske eller organisatoriske) Delkonklusion Eftersom Gribskov Kommune ejer Gribvand A/S 100 %, kan Gribskov Kommune til enhver tid (i) forlange generalforsamlingen i Gribvand A/S indkaldt og (ii) fremsætte krav om optagelse af punkter på dagsordenen. Gribskov Kommune kan derfor til enhver tid kræve, at beslutning om placering af renseanlægget forelægges generalforsamlingen, hvis bestyrelsen ikke selv vælger at forelægge dispositionen for generalforsamlingen. Beslutninger, der vedrører Gribvand Spildevand A/S, skal træffes i dette selskabs respektive ledelsesorganer eller generalforsamling. Gribskov Kommune har ingen direkte kompetence til at træffe beslutninger i Gribvand Spildevand A/S. Eventuelle ønsker i forhold til dette selskab må derfor udøves via bestyrelsen i Gribvand A/S, der som ejer kan træffe beslutning på generalforsamlingen i Gribvand Spildevand A/S. 4. FORSYNINGSRETLIGE FORHOLD 4.1 VVM Opførelsen af et nyt renseanlæg er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 12 c. Det betyder, at der skal foretages en VVM-screening af etableringen af anlægget. Hvis projektet på den baggrund vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt, skal der foretages en egentlig VVMvurdering (VVM-redegørelse). På det foreliggende oplysningsgrundlag er vi ikke i stand til at vurdere, om en screening vil indebære VVM-pligt.

5 Udarbejdelse af VVM-redegørelsen tager erfaringsmæssigt ca. 6-9 måneder, mens offentlighedsfasen inkl. politisk behandling erfaringsmæssigt varer 3-5 måneder. Tidshorisonten vil således være ca. 1 år for VVM-behandlingen. Andre tilladelser til projektet kan tidligst meddeles samtidig med vedtagelsen af kommuneplantillægget med tilhørende VVM-redegørelse. Side 5 Kommuneplantillægget med tilhørende VVM-redegørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 4.2 Planforhold Lokalplan I henhold til planlovens 13, stk. 2, er der lokalplanpligt i forhold til bl.a. større bygge- eller anlægsarbejder. Etablering af et nyt renseanlæg vil som udgangspunkt være et større anlægsarbejde, som kræver lokalplanlægning. Lokalplanen skal vurderes efter miljøvurderingsloven. Udarbejdelse af miljørapport og evt. indhentelse af landzonetilladelse i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan kan koordineres med udarbejdelse af en VVMredegørelse for projektet, herunder kan høring af de relevante myndigheder mv. gennemføres parallelt. Natur- og Miljøklagenævnet er klageinstans i forhold til lokalplanen og en eventuel landzonetilladelse. Klager over landzonetilladelser har opsættende virkning Kommuneplantillæg Er projektet VVM-pligtigt, skal der som angivet ovenfor vedtages et kommuneplantillæg. Det skal endvidere vurderes, om der er bestemmelser i de eksisterende kommuneplanretningslinjer, som er i konflikt med projektet, og om der således er behov for at foretage ændringer heraf i kommuneplantillægget. Kommuneplantillægget skal vurderes i henhold til miljøvurderingsloven. 4.3 Spildevandstilladelser og spildevandsplanlægning Spildevandsplanlægning Det er forudsat i Gribskov Kommunes spildevandsplan, at der skal etableres et nyt centralrenseanlæg i planperioden ( ). I den udstrækning det nye renseanlæg ikke kan rummes inden for rammerne af den eksisterende spildevandsplan, skal der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen.

6 Gribvand A/S er ikke forpligtet til at gennemføre og realisere alle punkter i en spildevandsplan. Men Gribvand A/S vil omvendt ikke kunne opføre et nyt renseanlæg, uden at det nødvendige plangrundlag vedtages. Gribskov Kommune vil derfor ved vedtagelsen af tillæg til spildevandsplan have medbestemmelse i forhold til, hvor det nye renseanlæg placeres. Side 6 Spildevandsplantillægget kan ikke påklages. Plantillægget skal imidlertid behandles i henhold til miljøvurderingsloven. Afgørelser efter miljøvurderingsloven kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet Spildevandstilladelser Indebærer det nye renseanlæg nye udledninger af spildevand, kræves udledningstilladelser i henhold til miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 1. Ansøgningen herom skal sendes i høring hos Naturstyrelsen i 4 uger, inden der kan gives tilladelse, jf. spildevandsbekendtgørelsens 12, stk. 4. Udledningstilladelserne kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 4.4 Miljøgodkendelser Dele af processerne på et renseanlæg vil være miljøgodkendelsespligtige i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33. Der skal derfor søges om miljøgodkendelse til anlægget. En miljøgodkendelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen vil som udgangspunkt ikke have opsættende virkning i forhold til udnyttelsen af godkendelsen. Hellerup, 15. maj 2014 Horten Line Markert

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN MELLEM OG OG OG FAXE KOMMUNE NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Sociale Anliggender Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Professionelle bestyrelser Bestyrelseshåndbog

Professionelle bestyrelser Bestyrelseshåndbog Professionelle bestyrelser Bestyrelseshåndbog Erhvervs- og Videncenter Vestsjælland Willemoesvej 2C 4200 Slagelse Telefon: 58 36 03 50 Hjemmeside: www.evv.dk E-mail adr.: evv@evv.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere