Spildevandspumpe til gråt spildevand type ABS MF Dykkede grinderpumpe type ABS Piranha 08/09

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandspumpe til gråt spildevand type ABS MF 154-804 Dykkede grinderpumpe type ABS Piranha 08/09"

Transkript

1 Spildevandspupe til gråt spildevand type ABS MF DA (08/2015) DA Installations- og betjeningsanvisninger

2 2 Installations- og betjeningsanvisninger (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) Spildevandspupe til gråt spildevand type ABS MF Spildevandspupe til gråt spildevand type ABS MF HW Dykkede grinderpupe type ABS Indholdsfortegnelse 1 Generelt Anvendelsesoråder Driftstype og startfrekvens for MF 154HW Tekniske data Typeskilt Sikkerhed Transport Konfiguration og installation Udløbsrør Installationseksepel, betonpupebrønd Elektrisk tilslutning Ledningsdiagraer Kontrol af rotationsretningen Ændring af rotationsretning Idriftsættelse Vedligeholdelse og servie Generelle vedligeholdelsestips Piranha-kværnesyste Oliepåfyldning og olieskift Rengøring... 9 Sulzer forbeholder sig retten til at ændre speifikationer i henhold til den tekniske udvikling

3 Installations- og betjeningsanvisninger (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) 3 Spildevandspupe til gråt spildevand type ABS MF Generelt 1.1 Anvendelsesoråder ATTENTION Den højst tilladte teperatur på det pupede ediu er: MF og Piranha 08 & 09 = 40 C. MF 154HW = 80 C. MF/Piranha-seriens dykpuper til spildevand er pålidelige produkter af høj kvalitet, so er udviklet til følgende anvendelsesoråder: Pupning af rent vand Blokadefri pupning af væsker ed en høj andel af fast eller fibrøst ateriale. MF 154HW er designet til at pupe væsker ed høj teperatur på op til 80 C. Alle udledningsrør fra pupen skal være tilsvarende teperaturresistente, hvilket er kundens ansvar. Disse puper å ikke anvendes til pupning af brændbare eller eksplosive væsker. VIGTIGT! VIGTIGT! Før du anvender aggressive væsker, skal du kontrollere, at aterialerne i pupen er resistente over for den væske, der pupes. So andre elektriske apparatet kan dette produkt også svigte pga. fejlbetjening, anglende lysnetspænding eller tekniske fejl. Et sådant svigt kan under visse ostændigheder bevirke, at der løber ediu eller vand ud af produktet. Hvis der kan opstå skader so følge af den konkrete brug, skal der træffes foranstaltninger til at undgå, at sådanne skader vitterligt opstår. Alt efter de givne ostændigheder kan et især koe i betragtning at bruge et lysnet-uafhængigt alarsyste, anvende en nødgenerator sat tilvejebringe et ekstra og på tilsvarende åde forbundet anlæg. 1.2 Driftstype og startfrekvens for MF 154HW MF-pupens HW-version er kun designet til kortvarig (S2) og interitterende (S3) drift, hvor der køres i ykler på 8 inutter/10%, dvs. 0,8 inutter TIL/7,2 inutter FRA. 1.3 Tekniske data Maks. støjniveau 70 db. Dette kan overskrides i visse tilfælde Typeskilt Vi anbefaler, at du skriver dataene fra det originale typeskilt ned på nedenstående illustration og opbevarer den saen ed kvitteringen so dokuentation til senere brug. Angiv altid pupetype, enhedsnuer og serienuer i feltet "Nr" ved alle henvendelser til os. Made in Ireland Sulzer Pup Solutions Ireland Ltd. Wexford, Ireland Figur 1 Typeskilt, standardversion 68 Liste Type Pupetype Nr. Enhedsnuer SN Serienuer xx/xxxx Produktionsdato (uge/år) U Mærkespænding V Mærkestrø A Frekvens Hz P1 Optaget effekt kw 1/in Hastighed o/in. Qax Maks. gennestrøning 3 /h Hax Maks. løftehøjde Maks. nedsænkningsdybde

4 4 Installations- og betjeningsanvisninger (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) Spildevandspupe til gråt spildevand type ABS MF Sikkerhed De generelle og særlige arbejdsiljø- og sikkerhedstips bliver beskrevet grundigt i den separate folder " Sikkerhedsinstrukser for Sulzer-produkter type ABS". Hvis noget er uklart, eller der skulle opstå spørgsål vedrørende sikkerheden, bør du kontakte produenten Sulzer. Denne enhed kan bruges af børn fra 8 år og opefter sat personer ed nedsatte fysiske, sensoriske eller entale evner eller anglende erfaring og viden, når disse er under opsyn eller får vejledning i sikker brug af enheden og forstår de involverede fareoenter. Børn å ikke lege ed produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse å ikke udføres af børn uden opsyn. 3 Transport Enheden å ikke tabes eller kastes under transport. Enheden å aldrig hives op eller sænkes ved hjælp af strøkablet. Enheden er udstyret ed løfteudstyr, hvor an kan ontere kæde og bøjle i forbindelse ed transport. Taljer, der anvendes til løft af pupen, skal være diensioneret til pupens vægt. Alle relevante sikkerhedsanvisninger og alindelig god teknisk praksis skal overholdes. 4 Konfiguration og installation VIGTIGT! Alle relevante besteelser vedrørende pupeinstallationer og, hvor det er relevant, eksplosionssikre installationer skal overholdes. Kabelkanalen Du til kontrolpanelet skal gøres gastæt ved at fylde den ed sku, efter at strøforsyningen og kontrolkredsløbskablerne er blevet udlagt. skal være særlig opærkso på sikkerhedsbesteelser, der dækker arbejde i spildevandsanlæg, sat alindelig god teknisk praksis. 4.1 Udløbsrør Udløbsrøret skal installeres i overenssteelse ed de relevante besteelser. DIN 1986/100 og EN gælder især i følgende tilfælde: Udløbsrøret skal være forsynet ed en overløbsbugtning (180 bøjning) over overløbsniveau og bør da flyde - ved hjælp af tyngdekraften - ind i opsalingsrøret eller kloakken. Udløbsrøret å ikke sluttes til et nedløbsrør. Der å ikke sluttes andre indløbsrør eller udløbsrør til dette udløbsrør. VIGTIGT! Udløbsrøret skal installeres, så det ikke udsættes for frost.

5 Installations- og betjeningsanvisninger (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) 5 Spildevandspupe til gråt spildevand type ABS MF Installationseksepel, betonpupebrønd Liste 1 Overløbsbugtning 2 Afbryderventil 3 Kontraventil 4 Udløbsrør 5 Dykpupe 6 Svøerafbryder KS BEMÆRK: Regler vedrørende tilslutning af spildevandsledninger varierer fra land til land. Undersøg de gældende regler i dit land. Figur 2 Installationseksepel, betonpupebrønd 4.3 Elektrisk tilslutning Før pupen tages i brug, skal en ekspert kontrollere, at den er forsynet ed en sikringsenhed. Jordforbindelse, nulleder, jordafledningsafbrydere osv. skal overholde de gældende lokale besteelser for strøforsyning, og en kvalifieret tekniker skal kontrollere, at disse enheder fungerer korrekt. VIGTIGT! Strøforsyningen på opstillingsstedet skal overholde VDE og andre lokale besteelser ed hensyn til tværsnit og aksialt tilladt spændingsfald. Den spænding, der fregår af pupens typeskilt, skal være den sae so forsyningsspændingen. Strøkablet skal være udstyret ed en tilstrækkeligt diensioneret træg sikring i overenssteelse ed den norerede spænding for pupen. Tilslutningen til strøforsyning og af selve pupen til terinalerne på kontrolpanelet skal foretages af en kvalifieret tekniker i overenssteelse ed både ledningsdiagraet for kontrolpanelet og otorens koblingsskeaer. Alle relevante sikkerhedsanvisninger og alindelig god teknisk praksis skal overholdes. VIGTIGT! Ved brug i det fri gælder følgende VDE-besteelser: Dykpuper, der bruges udenfor, skal tilsluttes et el-kabel på indst 10. Der kan gælde andre regler i andre lande. Hvis pupen skal bruges i udendørs springvand, havedae og lignende, skal den sluttes til via en fejlstrøsafbryder (RCD), der har en noinel reststrø på aks. 30 A. Kontakt en elektriker.

6 6 Installations- og betjeningsanvisninger (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) Spildevandspupe til gråt spildevand type ABS MF Ledningsdiagraer Trefaset Enkeltfaset 50 Hz: 50 Hz: MF 334D og D/KS MF 154W, W/KS og HW MF 404D og D/KS MF 324W og W/KS MF 665D og D/KS MF 354W og W/KS MF 804D og D/KS MF 504W og W/KS Piranha 08/09D og D/KS MF 565W og W/KS Piranha 08/09W og W/KS Figur 3 Ledningsdiagra, trefaset Figur 4 Ledningsdiagra, trefaset U, V, W = Live bl = blå PE = Jord br = brun gr/yel = grøn/gul gry = grå blk = sort Kontrol af rotationsretningen Sikkerhedsanvisningerne i de forrige afsnit skal overholdes! Ved trefasede enheder skal rotationsretningen kontrolleres grundigt af en kvalifieret tekniker, når enheden tages i brug første gang, og når den anvendes et nyt sted. Ved kontrol af odrejningsretningen skal dykpupen sikres på en sådan åde, at det roterende pupehjul eller den deraf følgende luftstrø ikke kan forvolde personskade. Stik aldrig hænderne ind i hydrauliksysteet! Rotationsretningen Når å kun ændres af en kvalifieret person. du kontrollerer rotationsretningen, og når du starter enheden, skal du være eget opærkso på STARTREAKTIONEN. so kan være eget kraftig. Rotationsretningen er korrekt, hvis pupehjulet roterer ed uret, når du kigger ned på den onterede enhed BEMÆRK Startreaktionen sker od uret. Figur 5 Rotorrotation

7 Installations- og betjeningsanvisninger (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) 7 Spildevandspupe til gråt spildevand type ABS MF VIGTIGT! Hvis flere puper er sluttet til et enkelt kontrolpanel, skal hver enhed kontrolleres separat. Strøforsyningskablet til kontrolpanelet skal forløbe ed uret. Rotationsretningen vil være korrekt, når kablerne er tilsluttet so vist på ledningsdiagraet og i henhold til kablernes påskrift Ændring af rotationsretning Sikkerhedsanvisningerne i de forrige afsnit skal overholdes! Rotationsretningen å kun ændres af en kvalifieret person. Hvis odrejningsretningen ikke er korrekt, kan denne ændres ved at foretage en oskiftning af to faser for strøforsyningskablet i kontrolpanelet. Rotationsretningen skal kontrolleres igen herefter. Enheden til registrering af rotationsretningen overvåger strøforsyningens eller nødgeneratorens rotationsretning. 5 Idriftsættelse Sikkerhedsanvisningerne i de forrige afsnit skal overholdes! Før enheden sættes i drift, bør den kontrolleres, og der bør udføres en funktionstest. Man skal især være opærkso på følgende: Er de elektriske tilslutninger blevet udført i overenssteelse ed gældende besteelser? Er otorens aksialafbryder indstillet korrekt? Blev pupebrønden rengjort? Er pupestationens indløb og udløb blevet rengjort og kontrolleret? Er rotationsretningen korrekt - selv ved kørsel ed nedgenerator? Fungerer niveaukontrolafbryderne korrekt? Er de nødvendige skydeventiler åbne (hvis onteret)? Går kontraventilerne let (hvis onteret)? Sidder pupen korrekt på soklen? Er tilslutnings- og frakoblingsniveauerne indstillet korrekt?

8 8 Installations- og betjeningsanvisninger (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) Spildevandspupe til gråt spildevand type ABS MF Vedligeholdelse og servie Før vedligeholdelsesarbejdet påbegyndes, skal pupen kobles helt fra strøforsyningen af en kvalifieret tekniker, og det skal sikres, at den ikke utilsigtet kan blive tilsluttet igen. Ved udførelse af reparations- og vedligeholdelsesarbejde skal sikkerhedsbesteelser vedrørende arbejde i lukkede oråder i kloakanlæg sat alindelig god teknisk praksis følges. Serviering å kun udføres af kvalifierede fagfolk. For at undgå fare skal et evt. beskadiget strøforsyningskabel udskiftes af fabrikanten eller på dennes servieværksted eller af en tilsvarende kvalifieret person. De vedligeholdelsestips, der gives her, er ikke beregnet til "gør-det-selv"- reparationer, da dette kræver særlig teknisk viden. Med en vedligeholdelseskontrakt ed vores servieafdeling vil du få den bedst ulige tekniske servie. 6.1 Generelle vedligeholdelsestips Sulzer-dykpuper er pålidelige kvalitetsprodukter, der alle har været underkastet en grundig kontrol, inden de har forladt fabrikken. Forseglede kuglelejer i kobination ed vores overvågningsenheder sikrer en optial pupedriftssikkerhed, hvis pupen er blevet tilsluttet og anvendt i overenssteelse ed driftsanvisningerne. Skulle der alligevel opstå en fejl, skal du ikke forsøge at udbedre den, en søge hjælp hos Sulzer' kundeservie. Dette gælder især, hvis pupen konstant kobles fra på grund af overbelastning i kontrolpanelet eller på grund af alaren. Vi anbefaler, at pupen efterses og vedligeholdes ed regelæssige elleru, da dette forøger levetiden. Sulzer' servieafdeling står parat til at rådgive dig o anvendelse af puperne til de forål, du åtte have, og hjælpe dig ed at løse de pupeprobleer, der åtte opstå. 6.2 Piranha-kværnesyste Sulzer' garantibesteelser gælder kun, hvis eventuelle reparationsarbejder er blevet udført af et af Sulzer godkendt værksted, og hvis der har været anvendt originale Sulzer-reservedele. Kværnesysteet i Piranha er en del, der slides, og det kan derfor være nødvendigt at udskifte det. Hvis systeets skærefunktion ikke er god nok, kan det forringe effekten. Vi anbefaler, at kværnen efterses regelæssigt. Dette er særligt vigtigt, hvis pupen bruges til spildevand ed sand. Det anbefales at kontrollere og vedligeholde pupen ed jævne elleru for at øge pupens levetid. VIGTIGT! Før du starter pupen, skal du sikre dig, at rotorkværnen kan rotere frit. 6.3 Beærkninger o vedligeholdelse af løftestationer i overenssteelse ed EN Det anbefales, at løftestationen efterses på ånedlig basis, og at den kontrolleres for funktionsdygtighed. I overenssteelse ed EN-besteelser skal løftestationen vedligeholdes af en kvalifieret person ed følgende intervaller: i erhvervsejendoe - hver tredje åned. i lejlighedskoplekser - hver sjette åned. i enfailiehuse - en gang o året. Derudover anbefaler vi, at der indgås en vedligeholdelseskontrakt ed en kvalifieret virksohed.

9 6.4 Oliepåfyldning og olieskift Installations- og betjeningsanvisninger (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) 9 Spildevandspupe til gråt spildevand type ABS MF Oliekaeret elle otor og hydraulik er blevet fyldt fra fabrikken ed søreolie. Oliestand, otor Pupetype Liter Pupetype Liter MF 334D og D/KS - MF 154W, W/KS og HW - MF 404D og D/KS 0.5 MF 324W og W/KS - MF 665D og D/KS 0.5 MF 354W og W/KS 0.5 MF 804D og D/KS 0.5 MF 504W og W/KS 0.5 Piranha 08/09D og D/KS 0.5 MF 565W og W/KS 0.5 Oliestand, oliekaer Piranha 08/09W og W/KS 0.5 Pupetype Liter Pupetype Liter MF 334D og D/KS 0.02 MF 154W, W/KS og HW 0.02 MF 404D og D/KS 0.02 MF 324W og W/KS 0.02 MF 665D og D/KS 0.02 MF 354W og W/KS 0.02 MF 804D og D/KS 0.02 MF 504W og W/KS 0.02 Piranha 08/09D og D/KS 0.02 MF 565W og W/KS 0.02 Det er kun nødvendigt at skifte olien, hvis der opstår en fejl. 6.5 Rengøring Piranha 08/09W og W/KS 0.02 Hvis pupen bruges obilt, skal den rengøres efter hver brug ved at pupe klart vand igenne pupen ed henblik på at undgå sudsaflejringer og skorpedannelse. Ved faste installationer anbefaler vi, at det autoatiske niveaukontrolsyste kontrolleres for funktionsdygtighed ed regelæssige elleru. Ved aktivering af vælgerkontakten (indstilling "HÅND") tøes pupebrønden. Hvis der ses sudsaflejringer på svøerne, skal disse rengøres. Efter rengøring skal pupen skylles igenne ed klart vand, og en række autoatiske pupeyklusser skal køres igenne.

10 10 Installations- og betjeningsanvisninger (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) Spildevandspupe til gråt spildevand type ABS MF

11 Installations- og betjeningsanvisninger (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) 11 Spildevandspupe til gråt spildevand type ABS MF

12 Sulzer Pup Solutions Ireland Ltd. Clonard Road, Wexford, Irland Tlf Fax

Dykkede spildevandspumpe type ABS AS 0530-0841

Dykkede spildevandspumpe type ABS AS 0530-0841 15975045 DA (02/2015) 1006-00 DA Installations- og betjeningsanvisninger www.sulzer.o 2 Installations- og betjeningsanvisninger (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) 0530 0631 0830 0840 0630 0641

Læs mere

Drænpumpe til gråt spildevand type ABS IP 900

Drænpumpe til gråt spildevand type ABS IP 900 1084-00 159705178DA (05/2015) DA Vejledning i installation og betjening www.sulzer.om 2 Vejledning i installation og betjening (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) Drænpumpe til gråt spildevand

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500

Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500 Betjeningsvejledning Pumpe PS2 500 PSA2 500 DK 5000185029 03 1111 Meddelelse om ophavsret Copyright 2011 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheder, inklusive kopierings- og distributionsrettigheder,

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift MD, MLD Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold Roterende elektriske maskiner lavspænding Instruktion for betjening og vedligehold Atav Les Ateliers de l Avre is a Cemp trademark INDHOLD Side Forord........................ 4 Bemærkning vedrørende elektromagnetisk

Læs mere

GRUNDFOS RESEARCH AND TECHNOLOGY. Centrifugalpumpen

GRUNDFOS RESEARCH AND TECHNOLOGY. Centrifugalpumpen GRUNDFOS RESEARC AND TECNOLOGY Centrifugalpupen Centrifugalpupen. udgave,. oplag Januar 006 Udgivet af: GRUNDFOS Manageent A/S Afdeling 360 Fluid Mekanik Poul Due Jensens Vej 7 8850 Bjerringbro Danark

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift M Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt

Læs mere