Dykkede spildevandspumpe type ABS AS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dykkede spildevandspumpe type ABS AS 0530-0841"

Transkript

1 DA (02/2015) DA Installations- og betjeningsanvisninger

2 2 Installations- og betjeningsanvisninger (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) Indhold 1 Anvendelsesoråder Godkendelse Godkendelser af eksplosionssikring Sikkerhed Særlige beærkninger o brugen af eksplosionssikre puper i eksplosionsfarlige iljøer Speielle forhold for sikker brug af eksplosionssikre otorer af S-typen Tekniske data Typeskilt Transport Konfiguration og installation Udløbsrør Installationseksepel, betonpupebrønd Elektrisk tilslutning Ledningsdiagraer Kontrol af rotationsretningen Ændring af rotationsretning Idriftsættelse Vedligeholdelse og servie Generelle vedligeholdelsestips Beærkninger o vedligeholdelse af løftestationer i overenssteelse ed EN Oliepåfyldning og olieskift Rengøring Ventilation af diffusoren Sulzer forbeholder sig retten til at ændre speifikationer i henhold til den tekniske udvikling

3 Installations- og betjeningsanvisninger (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) 3 1 Anvendelsesoråder Sulzer-dykpuperne til spildevand i AS-serien er konstrueret til økonoisk og driftsikker pupning af erhvervsæssigt, industrielt og kounalt spildevand og kan anvendes i både tør- og vådinstallationer. De kan anvendes til pupning af følgende væsker: drikkevand og spildevand sat kloakvand ed faste og fibrøse partikler fækalier AS-serierne er velegnede til oderne kloakinstallationssysteer. VIGTIGT! Den højst tilladte teperatur på det pupede ediu er 40 C. 1.1 Godkendelse De elektriske sikkerhedssysteer i AS-serien er CSA og CSA(U)-godkendt. 1.2 Godkendelser af eksplosionssikring Motorerne i AS-serien er attesteret eksplosionssikre i overenssteelse ed FM Class 1 Div. 1 gruppe C og D (60 Hz, US), ATEX 94/9/EC, II 2G k Ex d IIB T4. 2 Sikkerhed De generelle og særlige arbejdsiljø- og sikkerhedstips bliver beskrevet grundigt i den separate folder Sikkerhedsinstrukser for Sulzer-produkter type ABS. Hvis noget er uklart, eller der skulle opstå spørgsål vedrørende sikkerheden, bør du kontakte produenten Sulzer. Denne enhed kan bruges af børn fra 8 år og opefter sat personer ed nedsatte fysiske, sensoriske eller entale evner eller anglende erfaring og viden, når disse er under opsyn eller får vejledning i sikker brug af enheden og forstår de involverede fareoenter. Børn å ikke lege ed produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse å ikke udføres af børn uden opsyn. 2.1 Særlige beærkninger o brugen af eksplosionssikre puper i eksplosionsfarlige iljøer. 1. Eksplosionssikre dykpuper å kun anvendes, når det teriske sensorsyste er tilsluttet. 2. Hvis der anvendes svøerafbrydere, skal disse sluttes til et egensikkert elektrisk kredsløb "Beskyttelsesklasse EX (i)" i overenssteelse ed VDE Afonterings- og reparationsarbejder på eksplosionssikre dykpuper å kun udføres af autoriseret personale i særligt autoriserede værksteder. 2.2 Speielle forhold for sikker brug af eksplosionssikre otorer af S-typen. 1. Det integrerede kraftkabel skal beskyttes på en passende åde od ekaniske skader og terineres i en passende terinal. 2. På pupeotorer, der er beregnet for brug ed sinusforede forsyninger på 50/60 Hz, skal varebeskyttelsesanordningerne være tilsluttet på en sådan åde, at askinen isoleres fra forsyningen i tilfælde af, at statoren når 130 C. 3. På pupeotorer, der er beregnet for brug ed variable frekvens- eller ikke-sinusforede forsyninger, skal varebeskyttelsesanordningerne være tilsluttet på en sådan åde, at askinen isoleres fra forsyningen i tilfælde af, at statoren når 100 C for T4-klassifierede askiner eller 160 C for T3-klassifierede askiner. 4. Disse otorenheder er ikke beregnet til brugerservie eller -reparation, og ved enhver foranstaltning, der kan påvirke eksplosionsbeskyttelseskarakteristika, henvises der til produenten. De aksialt tilladte flaestisinterval er indre end det, der er speifieret i EN

4 4 Installations- og betjeningsanvisninger (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) 3 Tekniske data Detaljerede tekniske oplysninger er tilgængelige i det tekniske dataark for den nedsænkelige "Dykkede spildevandspupe type ABS AS ", so kan hentes på > Produts & Servies > Pups and Systes. Maks. støjniveau 70 db. Dette kan overskrides i visse tilfælde. 3.1 Typeskilt Vi anbefaler, at du geer dataene fra standardnavneskiltene på pupen i den tilhørende forular herunder og holder den opdateret so en referenekilde ved bestilling af reservedele, gentagne ordrer og alindelige forespørgsler. Angiv altid pupetypen, varenueret og serienueret ved enhver kounikation. Figur 1: Ex-version Figur 2: Standardversion Legend Typ Pupetype P1 Optaget effekt kw Nr Enhedsnuer P2 Afgivet effekt kw Sn Serienuer n Hastighed r/in xx/xxxx Produktionsdato (uge/år) Qax Maks. gennestrøning 3 /h Un Mærkespænding V Hax Maks. løftehøjde In Mærkestrø A Hin Min. løftehøjde Cos φ Effektfaktor pf Ø Ip. Pupehjulets diaeter Ph Antal faser DN Udløbsdiaeter Hz Frekvens Hz

5 Installations- og betjeningsanvisninger (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) 5 4 Transport Enheden å ikke tabes eller kastes under transport. Enheden å aldrig hives op eller sænkes ved hjælp af strøkablet. Enheden er udstyret ed løfteudstyr, hvor an kan ontere kæde og bøjle i forbindelse ed transport. Taljer, der anvendes til løft af pupen, skal være diensioneret til pupens vægt. Alle relevante sikkerhedsanvisninger og alindelig god teknisk praksis skal overholdes. 5 Konfiguration og installation VIGTIGT! Kabelkanalen Du 5.1 Udløbsrør Alle relevante besteelser vedrørende pupeinstallationer og, hvor det er relevant, eksplosionssikre installationer skal overholdes. til kontrolpanelet skal gøres gastæt ved at fylde den ed sku, efter at strøforsyningen og kontrolkredsløbskablerne er blevet udlagt. skal være særlig opærkso på sikkerhedsbesteelser, der dækker arbejde i spildevandsanlæg, sat alindelig god teknisk praksis. Udløbsrøret skal installeres i overenssteelse ed de relevante besteelser. DIN 1986/100 og EN gælder især i følgende tilfælde: Udløbsrøret skal være forsynet ed en overløbsbugtning (180 bøjning) over overløbsniveau og bør da flyde - ved hjælp af tyngdekraften - ind i opsalingsrøret eller kloakken. Udløbsrøret å ikke sluttes til et nedløbsrør. Der å ikke sluttes andre indløbsrør eller udløbsrør til dette udløbsrør. VIGTIGT! Udløbsrøret skal installeres, så det ikke udsættes for frost. 5.2 Installationseksepel, betonpupebrønd Liste 1 Pupebrøndsdæksel 2 Ventilationsrørledning 3 Pupebrøndsdæksel 4 Hylster til kabelbeskyttelseskanalen til kontrolpanelet 5 Kæde 6 Indløbsrør 7 Svøerafbryder 8 Dykpupe 9 Betonpupebrønd 10 Sokkel 11 Styrerør 12 Udløbsrør 13 Kontraventil 14 Spærreventil 15 Strøkabel til otor Figur 3 Installationseksepel, betonpupebrønd

6 6 Installations- og betjeningsanvisninger (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) 5.3 Elektrisk tilslutning Før pupen tages i brug, skal en ekspert kontrollere, at den er forsynet ed en sikringsenhed. Jordforbindelse, nulleder, jordafledningsafbrydere osv. skal overholde de gældende lokale besteelser for strøforsyning, og en kvalifieret tekniker skal kontrollere, at disse enheder fungerer korrekt. VIGTIGT! Strøforsyningen på opstillingsstedet skal overholde VDE og andre lokale besteelser ed hensyn til tværsnit og aksialt tilladt spændingsfald. Den spænding, der fregår af pupens typeskilt, skal være den sae so forsyningsspændingen. Strøkablet skal være udstyret ed en tilstrækkeligt diensioneret træg sikring i overenssteelse ed den norerede spænding for pupen. Tilslutningen til strøforsyning og af selve pupen til terinalerne på kontrolpanelet skal foretages af en kvalifieret tekniker i overenssteelse ed både ledningsdiagraet for kontrolpanelet og otorens koblingsskeaer. Alle relevante sikkerhedsanvisninger og alindelig god teknisk praksis skal overholdes. VIGTIGT! Ved brug i det fri gælder følgende VDE-besteelser: Dykpuper, der bruges udenfor, skal tilsluttes et el-kabel på indst 10. Der kan gælde andre regler i andre lande. Hvis pupen skal bruges i udendørs springvand, havedae og lignende, skal den sluttes til via en fejlstrøsafbryder (RCD), der har en noinel reststrø på aks. 30 A. Kun trefaset: Risiko for elektrisk stød. Fjern ikke ledningen og trækaflastningen. Slut ikke ledningen til blanderen. Denne blander er ikke udstyret ed strøforsyning, og derfor skal ontøren sørge for et af følgende: (1) et egnet, jordet stik til tilslutningen til grenledningen eller (2) en godkendt forgreningsdåse, en godkendt stikdåse eller godkendt tilslutningsboks og tilhørende fittings til tilslutning til strøforsyningen. Dette skal gøres, så risikoen for, at der trænger vand ind under idlertidig, begrænset nedsænkning, redueres. Blanderen å kun installeres af fagfolk. Kun enfaset: Risiko for elektrisk stød. Denne blander er udstyret ed jordleder og jordstik. For at indske risikoen for elektrisk stød å blanderen kun sluttes til en korrekt jordet stikdåse, og otoren skal være terisk beskyttet. For at indske risikoen for elektrisk stød skal stikket tages ud, før blanderen servieres. Denne pupe er ikke godkendt til brug i swiingpools. Kontakt en elektriker.

7 Installations- og betjeningsanvisninger (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) Ledningsdiagraer Figur 4: Ledningsdiagra, trefaset Figur 7: Ledningsdiagra, trefaset Figur 5: Trefaset ledningsnet ed teperaturbegrænser Figur 8: Enkeltfaset ledningsnet ed teperaturbegrænser Figur 6: Trefaset ledningsnet ed teperaturbegrænser og DI Figur 9: Trefaset ledningsnet ed teperaturbegrænser og DI Trefaset Enkeltfaset AS 50 Hz AS 50 Hz S12/2 D, S13/4 D, S17/2 D, S22/4 D, S26/2 D, S30/2 D, S10/4 W, S12/2 W AS 60 Hz AS 60 Hz S10/4 D, S16/2 D, S13/4 D, S16/4 D, S17/2 D S18/2 D, S10/4 W, S16/2 W, S18/2 W S22/4 D, S25/4 D, S26/2 D, S30/2 D, S35/2 D USA U,V,W1 = Live Di = Tætningsovervågning U,V,W = T1, T2, T3 PE = Jord F1/F0 = Terisk sensor F1 = 1 gr/yel = grøn/gul R = Kørsel F0 = 2 blk = sort C = Nul (fælles) Di = 3 gry = grå S = Start br = brun VIGTIGT! Eksplosionssikre puper kan kun anvendes i eksplosive iljøer, når der er onteret teriske sensorer på de (ledninger: FO, F1). Det er vigtigt at bruge de korrekte kondensatorer ed enkeltfasepuper. Hvis der anvendes forkerte kondensatorer, kan otoren udbrænde.

8 8 Installations- og betjeningsanvisninger (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) 5.4 Kontrol af rotationsretningen Sikkerhedsanvisningerne i de forrige afsnit skal overholdes! Ved trefasede enheder skal rotationsretningen kontrolleres grundigt af en kvalifieret tekniker, når enheden tages i brug første gang, og når den anvendes et nyt sted. Når du kontrollerer rotationsretningen, skal enheden sikres på en sådan åde, at det roterende pupehjul eller den deraf følgende luftstrø ikke kan forvolde personskade. Stik aldrig hænderne ind i hydrauliksysteet! Rotationsretningen Når å kun ændres af en kvalifieret person. du kontrollerer rotationsretningen, og når du starter enheden, skal du være eget opærkso på STARTREAKTIONEN. so kan være eget kraftig. Rotationsretningen er korrekt, hvis pupehjulet/propellen roterer ed uret, når du kigger ned på den onterede enhed BEMÆRK Startreaktionen sker od uret. Figur 10 Rotorrotation VIGTIGT! Hvis flere puper er sluttet til et enkelt kontrolpanel, skal hver enhed kontrolleres separat. Strøforsyningskablet til kontrolpanelet skal forløbe ed uret. Rotationsretningen vil være korrekt, når kablerne er tilsluttet so vist på ledningsdiagraet og i henhold til kablernes påskrift Ændring af rotationsretning Sikkerhedsanvisningerne i de forrige afsnit skal overholdes! Rotationsretningen å kun ændres af en kvalifieret person. Hvis rotationsretningen ikke er korrekt, kan denne ændres ved at foretage en oskiftning af to faser for strøforsyningskablet i kontrolpanelet. Rotationsretningen skal kontrolleres igen herefter. Enheden til registrering af rotationsretningen overvåger strøforsyningens eller nødgeneratorens rotationsretning.

9 Installations- og betjeningsanvisninger (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) 9 6 Idriftsættelse Sikkerhedsanvisningerne i de forrige afsnit skal overholdes! g I eksplosive iljøer skal du under opstart og brug af puperne sikre, at pupedelen er fyldt ed vand (tørkørsel), eller at den er sænket ned i vandet (vådinstallation). Sørg i så fald for, at pupen indst sænkes ned på den dybde, der fregår af databladet. Pupen å ikke bruges til andre forål, herunder for eksepel snorkling eller tørkørsel. Før enheden sættes i drift, bør den kontrolleres, og der bør udføres en funktionstest. Man skal især være opærkso på følgende: Er de elektriske tilslutninger blevet udført i overenssteelse ed gældende besteelser? Er de teriske sensorer tilsluttet? Er tætningsovervågningsenheden installeret korrekt (hvis onteret)? Er otorens aksialafbryder indstillet korrekt? Er strø- og styrekredskablerne onteret korrekt? Blev pupebrønden rengjort? Er pupestationens indløb og udløb blevet rengjort og kontrolleret? Er rotationsretningen korrekt - selv ved kørsel ed nedgenerator? Fungerer niveaukontrolafbryderne korrekt? Er de nødvendige skydeventiler åbne (hvis onteret)? Går kontraventilerne let (hvis onteret)? Har du udluftet hydrauliksysteet, før du foretog tørinstallationen? 7 Vedligeholdelse og servie For at undgå fare skal et evt. beskadiget strøforsyningskabel udskiftes af fabrikanten eller på dennes servieværksted eller af en tilsvarende kvalifieret person. Før vedligeholdelsesarbejdet påbegyndes, skal enheden kobles helt fra strøforsyningen af en kvalifieret tekniker, og det skal sikres, at den ikke utilsigtet kan blive tilsluttet igen. Serviering å kun udføres af kvalifierede fagfolk. Ved udførelse af reparations- og vedligeholdelsesarbejde skal sikkerhedsbesteelser vedrørende arbejde i lukkede oråder i kloakanlæg sat alindelig god teknisk praksis følges. De vedligeholdelsestips, der gives her, er ikke beregnet til "gør-det-selv"-reparationer, da dette kræver særlig teknisk viden. Med en vedligeholdelseskontrakt ed vores servieafdeling vil du få den bedst ulige tekniske servie.

10 10 Installations- og betjeningsanvisninger (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) 7.1 Generelle vedligeholdelsestips Sulzer-dykpuper er pålidelige kvalitetsprodukter, der alle har været underkastet en grundig kontrol, inden de har forladt fabrikken. Forseglede kuglelejer i kobination ed vores overvågningsenheder sikrer en optial pupedriftssikkerhed, hvis pupen er blevet tilsluttet og anvendt i overenssteelse ed driftsanvisningerne. Skulle der alligevel opstå en fejl, skal du ikke forsøge at udbedre den, en søge hjælp hos Sulzer' kundeservie. Dette gælder især, hvis pupen konstant kobles fra af de teriske sensorer i teperaturkontrolsysteet eller tætningsovervågningssysteet (DI) på grund af overbelastning i kontrolpanelet. Vi anbefaler, at pupen efterses og vedligeholdes ed regelæssige elleru, da dette forøger levetiden. Sulzer' servieafdeling står parat til at rådgive dig o anvendelse af puperne til de forål, du åtte have, og hjælpe dig ed at løse de pupeprobleer, der åtte opstå. Sulzer' garantibesteelser gælder kun, hvis eventuelle reparationsarbejder er blevet udført af et af Sulzer godkendt værksted, og hvis der har været anvendt originale Sulzer-reservedele. Der å kun anvendes originale reservedele fra fabrikanten ved reparation. 7.2 Beærkninger o vedligeholdelse af løftestationer i overenssteelse ed EN Det anbefales, at løftestationen efterses på ånedlig basis, og at den kontrolleres for funktionsdygtighed. I overenssteelse ed EN-besteelser skal løftestationen vedligeholdes af en kvalifieret person ed følgende intervaller: i erhvervsejendoe - hver tredje åned. i lejlighedskoplekser - hver sjette åned. i enfailiehuse - en gang o året. Derudover anbefaler vi, at der indgås en vedligeholdelseskontrakt ed en kvalifieret virksohed.

11 Installations- og betjeningsanvisninger (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) Oliepåfyldning og olieskift Oliekaeret elle otor og hydraulik er blevet fyldt fra fabrikken ed søreolie. AS 50 Hz AS oliestand, oliekaer AS 60 Hz Pupetype liter Pupetype liter AS 0530 S12/ AS 0530 S16/ AS 0530 S17/ AS 0530 S18/ AS 0530 S26/ AS 0530 S30/ AS 0630 S10/ AS 0630 S10/ AS 0630 S13/ AS 0630 S16/ AS 0630 S22/ AS 0630 S25/ AS 0631 S12/ AS 0631 S16/ AS 0631 S17/ AS 0631 S18/ AS 0631 S30/ AS 0631 S35/ AS 0641 S30/ AS 0641 S35/ AS 0830 S10/ AS 0830 S10/ AS 0830 S13/ AS 0830 S16/ AS 0830 S22/ AS 0830 S25/ AS 0831 S22/ AS 0831 S25/ AS 0840 S12/ AS 0840 S16/ AS 0840 S17/ AS 0840 S18/ AS 0840 S26/ AS 0840 S30/ AS 0841 S13/ AS 0841 S16/ AS 0841 S22/ AS 0841 S25/ Det er kun nødvendigt at skifte olien, hvis der opstår en fejl. Arbejder på eksplosionssikrede aggregater å kun udføres af autoriserede værksteder/personer, der anvender produentens originale reservedele. I odsat fald bliver Ex-ertifikatet ugyldigt. Detaljerede anvisninger, instruktioner og åltegninger til servie og reparation af Ex-godkendte puper, der findes i AS-anualen, skal følges. 7.4 Rengøring Hvis pupen bruges obilt, skal den rengøres efter hver brug ved at pupe klart vand igenne pupen ed henblik på at undgå sudsaflejringer og skorpedannelse. Ved faste installationer anbefaler vi, at det autoatiske niveaukontrolsyste kontrolleres for funktionsdygtighed ed regelæssige elleru. Ved aktivering af vælgerkontakten (indstilling "HÅND") tøes pupebrønden. Hvis der ses sudsaflejringer på svøerne, skal disse rengøres. Efter rengøring skal pupen skylles igenne ed klart vand, og en række autoatiske pupeyklusser skal køres igenne. 7.5 Ventilation af diffusoren Efter nedsænkning af pupen i en pupebrønd fuld af vand vil der dannes en luftloe i diffusoren, so vil forårsage pupeprobleer. I sådanne tilfælde skal pupen hæves lidt og derefter sænkes igen. Gentag o nødvendigt ventilationsproeduren.

12 Sulzer Pup Solutions Ireland Ltd. Clonard Road, Wexford, Ireland Tlf Fax

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold Roterende elektriske maskiner lavspænding Instruktion for betjening og vedligehold Atav Les Ateliers de l Avre is a Cemp trademark INDHOLD Side Forord........................ 4 Bemærkning vedrørende elektromagnetisk

Læs mere

Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500

Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500 Betjeningsvejledning Pumpe PS2 500 PSA2 500 DK 5000185029 03 1111 Meddelelse om ophavsret Copyright 2011 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheder, inklusive kopierings- og distributionsrettigheder,

Læs mere

GRUNDFOS RESEARCH AND TECHNOLOGY. Centrifugalpumpen

GRUNDFOS RESEARCH AND TECHNOLOGY. Centrifugalpumpen GRUNDFOS RESEARC AND TECNOLOGY Centrifugalpupen Centrifugalpupen. udgave,. oplag Januar 006 Udgivet af: GRUNDFOS Manageent A/S Afdeling 360 Fluid Mekanik Poul Due Jensens Vej 7 8850 Bjerringbro Danark

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift MD, MLD Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift M Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Batteur-mélangeur électronique 20/30L Electronic Planetary mixer. Elektronischer Planetenrührwerk FR GB DE IT NL SE DK NO FI ES PT

Batteur-mélangeur électronique 20/30L Electronic Planetary mixer. Elektronischer Planetenrührwerk FR GB DE IT NL SE DK NO FI ES PT 0595J04201 11/2011 Batteur-mélangeur électronique 20/30L Electronic Planetary mixer Elektronischer Planetenrührwerk Manuel d utilisation - Notice originale User manual - Translation of the original instructions

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

VentLogic V10. Betjeningsvejledning

VentLogic V10. Betjeningsvejledning VentLogic V10 Betjeningsvejledning Brugergrænseflade Indstillingslampe Indstillingsknap 3- Digitalt Betjeningsknapper Op/ned % åbningsknapper 0%, 25%, 50%, 75%, 100% Figur 1, Kontrolenhedens grænseflade

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend TE 3000-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere