Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com"

Transkript

1 Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51

2 Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn Regelmæssig vedligeholdelse af ovnen Tekniske data Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø P50/51 P50 P51 EN MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS Website: 2 3

3 Tillykke med Deres nye Morsø pilleovn! Morsø, som er den største udbyder på det danske marked, har siden 1853 fremstillet brændeovne af den højeste kvalitet. Hvis De blot følger omstående instruktioner, er vi sikre på, at De også vil få nytte og glæde af Deres nye ovn i mange år. Side nr 1.0 Opstilling af Deres morsø pilleovn Før opstilling Placering, montering og installation Ovnens placering/afstandskrav Skorstenen Skorstensfejer Eksempel på skorstens installationer Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn Generelt Pilleovnens opbygning Træpiller Sikkerhedsanordninger Betjeningsdisplay og Betjeningstaster Betjening og programmering af deres pilleovn Funktioner og drift af deres ovn Regelmæssig vedligeholdelse af ovnen Rengøring Beskrivelser af alarmer Information og problemer Garantibetingelser Ansvar Reservedele El diagram Tekniske data 39 Prøvningsattest - skal følge ovnen Den danske Brændeovnsbekendgørelse trådte ikraft den 1. januar I forbindelse med indførelsen af Brændeovnsbekendgørelsen er det et krav, at der med pillebrændeovnen følger en prøvningsattest, der er udstedt af det akkrediterede prøvningsinstitut, der har udført miljøafprøvningen på ovnen. Prøvningsattesten er vedlagt i ovnen og skal opbevares af ejeren og følge ovnen i ovnens levetid. Efter installation af pilleovnen og godkendelse af en skorstensfejer skal skorstensfejeren underskrive prøvningsattesten som dokumentation på, at ovnen opfylder miljøkravene i henhold til Brændeovnsbekendgørelsen. Ekstra tilbehør Til Morsø ovnene tilbydes et omfattende skorstens-, gulvplade- og tilbehørsprogram, der kan lette den daglige betjening og vedligeholdelse af Deres Morsø ovn. 1.0 Opstilling af Deres Morsø Ovn 1.1 Før opstilling I tilfælde af spørgsmål bedes du rette henvendelse til din Morsø-forhandler. Klargør det sted, hvor pilleovnen skal installeres i henhold til de lokale, de nationale og europæiske bestemmelser. En forkert installation eller en dårlig vedligeholdelse (som ikke er i overensstemmelse med det, der er beskrevet i denne vejledning) kan medføre skader på personer eller genstande. Hvis dette er tilfældet er Morsø fritaget for ethvert civilt eller strafretligt ansvar forbundet hermed. Før den elektriske pilleovn tilsluttes elnettet, skal skorstenssystemet tilsluttes Beskyttelsesgitteret, som sidder indvendigt i pillemagasinet, må aldrig fjernes. Der skal være tilstrækkelig udluftning i det rum, hvor pilleovnen skal installeres. Installationen, den elektriske tilslutning, funktionskontrollen og vedligeholdelsen skal udføres af kvalificeret og autoriseret personale. 1.2 Placering, montering og installation Pilleovnens placering i beboelsesrummet er bestemmende for at kunne opvarme rummet ensartet. Før det besluttes, hvor pilleovnen skal opstilles, skal der tages højde for følgende: Forbrændingsluften må ikke komme fra en garage eller et rum uden ventilation eller udluftning, men skal komme fra et frit rum eller udefra. Det er forbudt at installere pilleovnen i et soveværelse, i et badeværelse eller et vådrum, og hvor der allerede er installeret et andet varmeapparat uden selvstændig lufttilstrømning (kamin, brændeovn, osv.). Det er forbudt at opstille ovnen i omgivelser med eksplosiv atmosfære. Det er bedst at installere pilleovnen i et stort og centralt beliggende rum i huset for at sikre en maksimal cirkulation af varmen. Strømtilslutningen skal forsynes med en jordforbindelse (hvis den medfølgende ledning ikke er tilstrækkelig lang til at nå stikkontakten, skal der benyttes en forlængerledning, som placeres langs gulvet). Pilleovnen skal placeres på et sted, hvor der er tilstrækkelig lufttilførsel til pilleforbrændingen (der skal være ca. 50 m 3 /h luft til rådighed) i henhold til installationsbestemmelserne og i henhold til det pågældende lands gældende bestemmelser. Rumvolumen må ikke være under 30 m3. Luftristene på pilleovnen må ikke blokkeres VIGTIGT! INSTALLATION OG MONTERINGEN AF PILLEOVNEN SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET PERSONALE 4 5

4 Rummet skal være: gjort klart, så der er passende forhold for driften af pilleovnen forsynet med et passende røggas skorstenssystem forsynet med en strømforsyning på 230V 50Hz (EN 73-23) forsynet med udvendig udluftning (minimumssektion på 100 cm ² ) forsynet med en CE-overensstemmende jordforbindelse. Pilleovnen skal tilsluttes en ENKEL aftrækskanal (skorsten) eller et vertikalt indvendigt eller udvendigt rør i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Røgen kommer fra forbrænding af træpiller, og hvis den kommer i berøring med vægge, kan den sode dem. Det er strengt forbudt at sætte et gitter for enden af skorstenen, da det vil kunne føre til dårlig funktion af pilleovnen. Der skal altid anvendes godkendte røgrør og -samlinger med passende tætningspakninger i silikone, som garanterer røgkanalernes tæthed. For tilslutningen i skorstenen må der ikke benyttes mere end 3 styk 90 -bøjninger, og de må ikke anvendes mere end 2-3 m vandret. 1.3 Ovnens placering/afstandskrav Kun når ovnen placeres op ad brandbart materiale, stilles der krav til afstand. Deres nye ovn kan placeres som angivet på godkendelsesskiltet på ovnens bagside, når væggene er udført i brændbart materiale. P50 P51 Min. afstand til brandbart materiale: Opstilling Ovn type Afstand A Afstand B Afstand C Afstand foran ovn Normal Retvinklet Hjørnemontering Morsø P50/51 uisoleret røgrør Morsø P50/51 uisoleret røgrør 25 mm. 100 mm mm mm. Af hensyn til varmecirkulation, rengøring og evt. indvendig rensning af ovn, anbefales afstand til murværk at være cm. Et lag tapet bliver normalt, når det er påsat murværk, betragtet som ikke-brændbart materiale. Møbleringsafstand Afstand til brandbart materiale foran ovnen er 650 mm. Med hensyn til møbleringsafstand skal afstand til brandbart materiale overholdes, men man bør dog vurdere, om møbler og andet vil blive udtørret af at stå tæt på ovnen. En pilleovn bliver varm under fyring. Der skal derfor udvises en fornøden forsigtighed, specielt i.f.m. børns kontakt med ovnen. På gulvet Sker opstillingen på brændbart gulv, skal de nationale og lokale bestemmelser overholdes med hensyn til størrelsen på et ikke brændbart underlag, der skal dække gulvet under ovnen. Man bør naturligvis sikre sig, at underlaget kan bære ovnens og evt. stålskorstenens vægt. 1.4 Skorstenen En moderne effektiv ovn stiller større krav til Deres skorsten. Lad derfor skorstensfejeren vurdere skorstenen. Skorstenens lysning skal følge de nationale og lokale bestemmelser. En for stor skorstenslysning bevirker, at der bruges for meget energi på at få opvarmet skorstenen til et acceptabelt træk. Er der tale om en muret skorsten med større lysning, skal der isætte en isolerende skorstensforing med den rigtige diameter. Herved opnås et forøget træk og tillige en bedre fyringsøkonomi. Der stilles ingen krav til nogen bestemt skorstenshøjde, men den skal være så høj, at trækforholdene er i orden og røgen ikke generer. Som hovedregel er trækforholdene tilfredsstillende, når skorstenen er 4 meter over ovnen og er ført mindst 80 cm over tagrygningen. Placeres skorstenen ved husets sider bør toppen af skorstenen aldrig være lavere end husets tagryg eller tagets højeste punkt. Morsø anbefaler et skorstenstræk på minimum 10 pa. En stålskorsten beregnet til pillebrændeovne giver generelt det bedste skorstenstræk. Det vil sige en isoleret stålskorsten med en diameter på 80 mm. Hvis lokale bestemmelser tillader det, kan ovnen tilsluttes en skorsten, hvortil der i forvejen er tilsluttet et andet lukket ildsted ( f.eks. en anden brændeovn eller oliefyr ). Men bemærk at en brændeovn ikke må tilsluttes samme skorsten som nye kondenserende oliefyr. Er De i tvivl bedes De kontakte Deres skorstensfejer. Man skal være opmærksom på eventuelle krav til placering af røgrør, hvis to eller flere ildsteder tilsluttes samme skorsten. Brændeovnen må aldrig tilsluttes en skorsten, hvor et gasfyr er tilsluttet. 6 7

5 B-B (1 : 10) A-A (1 : 10) Rev. Revisions Sign.: Date: Title: Construction: RSV Montering til skorsten Released: Material: ERROR!:materiale Format: A3 Weight kg: 31.0 Scale: 1:5 Model no. Morsø P30 Itemno.: Drawingtype: Drawing no.: Location of file: U:\udv\Tegninger\Pilleovn\Morsø P30\Morsø P30 kofiguration 01A\070-MO-001A.sldasm This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company. B-B (1 : 10) A-A (1 : 10) Rev. Revisions Sign.: Date: Title: Construction: RSV Montering til skorsten Released: Material: ERROR!:materiale Format: A3 Weight kg: 31.0 Scale: 1:5 Model no. Morsø P30 Itemno.: Drawingtype: Drawing no.: Location of file: U:\udv\Tegninger\Pilleovn\Morsø P30\Morsø P30 kofiguration 01A\070-MO-001A.sldasm This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company. Skorsten og røgrør skal forsynes med renselemme. Størrelsen på renselemme i skorsten skal mindst svare til skorstenens lysningsareal. Skorstenen skal være tilgængelig for udvendigt eftersyn, og der skal være mulighed for adgang til renselemme og til skorstenen, hvis den skal renses fra toppen (eks. stålskorstene). Skorstens installation, Eksempel Skorstensfejer Det kan, som nævnt, være klogt at rådføre sig med den lokale skorstensfejer inden opstilling af ovnen. Under alle omstændigheder skal skorstensfejeren underrettes, når pilleovnen er opstillet. Skorstensfejeren foretager et check af installationen, og der aftales fejningsterminer. Hvis skorstenen ikke har været i brug i nogen tid, bør den undersøges for revnedannelser, fuglereder m.v., inden den igen tages i brug. Regnhætte Eksempeler på skorstens installationer: Skorstens installation, Eksempel 1 Regnhætte Isoleret skorsten T-stykke til kondensvand A B Det frarådes at installere en 90 bøjning, da aske på kort tid vil hindre røgen i at passere og således skabe problemer for ovnens træk B A Date of print: P30-08 a B T-stykke til kondensvand A Det frarådes at installere en 90 bøjning, da aske på kort tid vil hindre røgen i at passere og således skabe problemer for ovnens træk Denne installationstype kræver isoleret skorsten på den udvendige del af skorstenen. Indvendig kan der benyttes både isoleret og uisoleret skorsten. Vær dog opmærksom på afstand til brændbart materiale. Hvis der benyttes isoleret skorsten kan skorsten (og dermed ovn stilles tættere opad brændbar væg. Gennem brændbare bygningsdele skal skorstenen være isoleret. I ovnens nederste del er der monteret et T-stykke med inspektionsprop. B A Date of print: P30-08 a Ved denne installationstype skal skorstenen være isoleret, da hele skorstenen er monteret udenfor beboelsen. Nederst på skorstenen er der monteret et T-stykke med indbygget inspektionsprop. 8 9

6 B-B (1 : 10) A-A (1 : 10) Rev. Revisions Sign.: Date: Title: Construction: RSV Montering til skorsten Released: Material: ERROR!:materiale Format: A3 Weight kg: 31.0 Scale: 1:5 Model no. Morsø P30 Itemno.: Drawingtype: Drawing no.: Location of file: U:\udv\Tegninger\Pilleovn\Morsø P30\Morsø P30 kofiguration 01A\070-MO-001A.sldasm This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company. Rev. Revisions Sign.: Date: Title: Construction: RSV Released: Material: ERROR!:materiale Format: Weight kg: 31.0 Scale: Model no. Itemno.: Drawingtype: Drawing no.: Location of file: U:\udv\Tegninger\Pilleovn\Morsø P30\Morsø P30 kofiguration 01A\070-MO-001A.sldasm This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company. Skorstens installation, Eksempel 3 Skorstens installation, Eksempel 4 Isoleret skorsten Regnhætte Isoleret skorsten Maks. 2-3 m Ikke isoleret rør H > 4 mt 3-5% hældning T-stykke til kondensvand T-stykke til kondensvand T-stykke til kondensvand A B B A Det frarådes at installere en 90 bøjning, da aske på kort tid vil hindre røgen i at passere og således skabe problemer for ovnens træk H > 1,5 mt B-B (1 : 10) A B T-stykke til kondensvand B A Det frarådes at installere en 90 bøjning, da aske på kort tid vil hindre røgen i at passere og således skabe problemer for ovnens træk Date of print: P30-08 a Denne installationstype har ikke behov for en isoleret skorsten til det stykke, som befinder sig indvendigt i boligen. Til det udvendige stykke er det påbudt at benytte et isoleret rør. På nederst del af røgkanalen indvendigt i boligen er der monteret et T-stykke med inspektionsprop Date of print: A-A (1 : 10) Montering til skorsten Morsø P30 A3 1:5 P30-08 a Denne installationstype har ikke behov for en isoleret skorsten til det stykke, som befinder sig indvendigt i boligen. Til det udvendige stykke er det påbudt at benytte et isoleret rør. På underdelen af røgkanalen indvendigt i boligen er der monteret et T-stykke med inspektionsprop, men også udenfor er der monteret et andet T-stykke, således at strækningen kan inspiceres. Det frarådes at installere en 90 bøjning som første stykke, da asken på kort tid vil hindre røgen i at passere og således skabe problemer for pilleovnens træk

7 B-B (1 : 10) A-A (1 : 10) Rev. Revisions Sign.: Date: Title: Construction: RSV Montering til skorsten Released: Material: ERROR!:materiale Format: A3 Weight kg: 31.0 Scale: 1:5 Model no. Morsø P30 Itemno.: Drawingtype: Drawing no.: Location of file: U:\udv\Tegninger\Pilleovn\Morsø P30\Morsø P30 kofiguration 01A\070-MO-001A.sldasm This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company. C:\Working\070-MO-005A.SLDASM Skorstens installation, Eksempel 5 Dækplade Regnhætte 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn 2.1 Generelt Pilleovnen skal installeres i et tørt miljø. Da den er styret af et elektronisk printkort, er forbrændingen fuldstændig automatisk og kontrolleret. Printkortet regulerer optændingsfaserne, 5 effekt trin, nedslukning og garanterer således en sikker funktion. Størstedelen af den aske, som skabes under forbrændingen af piller falder via brændskålen, som anvendes til forbrændingen, ned i askeskuffen. Kontrollér i alle tilfælde dagligt brændskålen, da ikke alle piller har høj standard og kan derfor efterlade rester, som er vanskelige at fjerne. Glasset er forsynet med et særlig rudeskyl til selvrengøring af det. Det kan dog ikke undgås, at der dannes en let grålig patina på glasset efter nogle timers funktion. 2.2 Pilleovnens opbygning. 45 bøjning T-stykke til kondensvand A B Pillesnegl 2. Gløderør 3. Brændskål 4. Røggaskanal 5. Varmeveksler i Bvarme- bestandigt stål 6. Pillemargasin 7. Røgvender 8. Røggas aftræksrør Date of print: P30-08 a B A Det frarådes at installere en 90 bøjning, da aske på kort tid vil hindre røgen i at passere og således skabe problemer for ovnens træk B Denne installationstype har ikke behov for en isoleret skorsten, da en del af røgkanalen er monteret indvendigt i boligen og den anden del indvendigt i en allerede eksisterende skorsten. Husk kun at anvende godkendt foringsrør. I ovnens underste del er der monteret et T-stykke med inspektionsprop. Det frarådes at installere en 90 bøjning som første stykke, da asken på kort tid vil hindre røgen i at passere og således skabe problemer for pilleovnens træk. Bemærk her brugen af 2 styk 45 -bøjninger, således at det sikres, at asken falder ned i T-stykket med inspektionsprop. Date of print: Rev. På ovenstående tegning ses de indvendige dele i en pilleovn. Efter at have fyldt magasinet (7) Title: påfyldes træpiller via pillesneglen (1) i brændskålen (3). Tændingen sker ved hjælp af gløderøret (2), som opvarmer Material: luften, Weight kg: Model no. Drawingtype: Location of file: Revisions Målskitse Dimension Drawing Morsø P50 This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any 12 13

8 2.3 Træpiller Træpiller er fremstillet af savsmuld og træspåner. Materialet må ikke indeholde stoffer som f.eks. lim, lak eller syntetiske stoffer. Træet udsættes under fremstillingen for et højt tryk og presses gennem en hullet matrice. Takket være det høje tryk, opvarmes savsmuldet og aktiverer træets naturlige bindemidler. Træpillerne beholder således deres form uden at tilføje bindemidler. Træpillernes brændværdi varierer efter typen af træ og kan overstige det naturlige træs brændværdi med halvanden til to gange. De cylinderformede træpiller har en diameter på 6 mm. og en variabel længde på mellem 10 og 30 mm. Massefylden for træpiller er ca. 650 kg/m³ På grund af det lave vandindhold (8-10 %) har de et højt energiindhold. Træpiller skal i alle tilfælde transporteres og opbevares tørt. Ved kontakt med fugt svulmer de op og bliver ubrugelige. De vigtigste europæiske kvalifikationscertificeringer for træpiller er DIN og Ö-norm M7135. De garanterer at følgende overholdes: Tænd ikke pilleovnen uden først at have udført det daglige eftersyn, som beskrevet i kapitlet VEDLIGEHOLDELSE i denne brugervejledning. Læg aldrig tøj til tørre på pilleovnen. Eventuelle tørrestativer og lignende skal holdes på passende afstand BRANDFARE!!! Følg omhyggeligt vedligeholdelsesprogrammet. Sluk ikke pilleovnen ved at afbryde den fra elnettet. Brug altid tast 3 Rengør ikke pilleovnen, før den og asken er helt afkølet. Pilleovnen må kun forsynes med kvalitetspiller med en diameter på 6 mm, som beskrevet i det respektive kapitel. Pilleovnen fungerer ikke med almindeligt træ. Pilleovnen må ikke benyttes som forbrændingsanlæg. Skulle der opstå skorstensbrand i.f.m. fejlbetjening af ovnen afbrydes strømmen til ovnen, og brandvæsnet kontaktes. Længde Diameter Vægtfylde Brændværdi mm. 6 mm. 650 kg/m³ 4.9 KWh/kg Restfugtighed 6-10 % Askeindhold under 1.5 % Optimale pillediameter til P30-P31 er 6 mm. Der må ikke benyttes træpiller med større diamenter (8 mm.). 2.4 Sikkerhedsanordninger Pilleovnen er forsynet med de mest moderne sikkerhedssystemer, således at der i tilfælde af fejl i en af de enkelte dele eller ved fejl i røggasaftrækket ikke kan ske skader på ovnen eller beboelsesrummet. I alle tilfælde vil pillerne øjeblikkeligt holde op med at falde ned, hvis der opstår et problem, og slukningen aktiveres. Den tilhørende alarm vil blive vist på displayet. Der findes yderligere detaljer herom i kapitlet tilegnet alarmer. Åbn aldrig lågen, når pilleovnen er i funktion. BRANDFARE!!! Pilleovnen må ikke anvendes med åben låge eller med beskadiget glas. BRANDFARE!!! Under pilleovnens funktion sker der en kraftig opvarmning af overfladerne, glasset, håndtaget og rørene. Berør derfor kun disse dele under funktionen med passende beskyttelsesanordninger

9 2.5 Betjeningsdisplay og betjeningstaster Betjeningstast 1: Sænke varmeeffekt (eks. trin5-trin4-...) Betjeningstast 2: Hæve varmeeffekt (eks. trin1-trin2-...) Betjeningstast 3: Tænd og sluk Betjeningstast 4: Temperatur sænkning Betjeningstast 5: Temperatur forøgelse Betjeningstast 6: Ændring af pillefødning Betjeningstast 7: Multifunktionstast 7. Displayet vender tilbage til udgangspunktet 01 SET UR menuen. 8 Tryk tast 3 for at komme ud af menuen. Menu 02 SET TID Indstilling af timer Med timeren kan pilleovnens tænding og slukning programmeres for hver dag i ugen med op til to uafhængige tidsintervaller. (PROGRAM 1 og PROGRAM 2) Eksempel med 2 ufhængige tidsintevaller: For at få adgang til denne menu skal nedenstående procedure følges: 1. Tryk tast 7. Displayet viser MENU 01: SET UR. 2. Tryk tasten 7 en gang: Displayet viser MENU 02 SET TID 3. Tryk på tasten 7 for at få adgang: Displayet viser det ønskede skærmbillede. De linier, som vises på displayet, svarer hver til et program. 2.6 Betjening og programmering af deres pilleovn Pilleovnen er forsynet med forskellige funktioner, som er tilgængelige i de enkelte programmeringsmenuer. Nogle af dissse menuer er tilgængelige for brugeren, andre er beskyttet af password, og er kun tilgængelige for teknisk service personale. Menuerne er følgende: Menu 01 SET UR Menu 02 SET TID Menu 03 VALG SPROG Menu 04 SE INDSTILLINGER Menu 05 STATUS OVN Menu 06 TIMER I DRIFT Menu 07 BANK DATA (passwordbeskyttet) Menu 08 RESET TIMER (passwordbeskyttet) Menu 09 TILPAS PROGRAM (passwordbeskyttet) Menu 10 VALG FORMEL (passwordbeskyttet) Beskrivelse af program linier: Beskrivelse Indstillelige værdier Hvis den sorte streg på displayet ved øverste kant ikke er tændt, er timeren ikke aktiv. START PROG-1 Fra OFF til 23:50 i 10 minutters interval STOP PROG-1 Fra OFF til 23:50 i 10 minutters interval DAG PROG-1 Mellem On/Off for dagene 01 til 07 (mandag til søndag) POWER PROG-1 Fra 01 til 05 TEMP RUM PROG-2 Fra 7 til MAn (MAn betyder at føleren sættes ud af funktion) START PROG-2 Fra OFF til 23:50 i 10 minutters interval STOP PROG-2 Fra OFF til 23:50 i 10 minutters inerval DAG PROG-2 Mellem On/Off for dagene fra 01 til 07 (mandag til søndag) Menu 01 SET UR Indstilling af ur POWER PROG-2 Fra 01 til 05 TEMP RUM PROG-2 Fra 7 til MAn (MAn betyder at føleren sættes ud af funktion) For at indstille uret skal følgende gøres: 1. Afbryd strømmen til pilleovnen ved at slukke for hovedafbryderen bag på ovnen. Herved START PROG Denne parameter viser tidspunktet for tænding nulstilles ovnen. Tryk på kontakten igen for at tænde ovnen. STOP PROG Denne parameter viser tidspunktet for slukning (det skal være 2. Displayet vil først vise teksten SLUT RENSNING og bagefter OFF mindst 60 minutter fra start). 3. Tryk på betjeningstast 7, INDSTIL UR MENU vises. Bekræft med betjeningstast 7. DAG PROG Med denne parameter besluttes det, på hvilke dage det ønskes 4. Displayet vil nu vise DAG UR. Med betjeningstasterne 1 og 2 indstilles aktuelle ugedag. (01 at programmet er aktivt. For at indstille denne parameter skal = mandag, 02 = tirsdag osv).bekræft med betjeningstast 7. neden stående procedure følges: Indstil ved hjælp af tast 5 den øn- 5. På displayet vises skriften TIMER UR og det nuværende tidspunkt: Indstil time tallet med skede dag (dagene er 1, 2, osv.) og vælg med tast 4 værdien ON betjeningstasterne 1 eller 2 og bekræft med betjeningstast 7. OFF: Hvis der vælges OFF, vil den indstillede programmering ikke 6. Dersefter vises skriften MINUTTER UR på displayet. Indstil minutter med betjeningstasterne 1 eller 2 og bekræft med betjeningstast 7. blive aktiveret på den i forvejen ønskede dag. Hvis der vælges ON vil programmeringen være aktiv, på den valgte dag. POWER PROG Denne parameter angiver effekttrinnet som ovnen vil starte på. 16 SET TEMP PROG Denne parameter angiver den ønskede rumtemperatur. 17

10 Eksempel på programeret drift med 2 ufhængige tidsintevaller: Lad os antage, at vi ønsker at tænde ovnen kl.06:00 og slukke kl.08:30 (PROGRAM 1) og efterfølgende tænde ovnen igen kl.16:00 og slukke kl. 22:00 (PROGRAM 2). Det gøres med følgende indstillinger: Onsdag tændes pilleovnen kl 6.00 og slukkes kl 8.30 Fremkald viste skærmbillede som beskrevet side 17. Indstil det ønskede starttidspunkt for PROGRAM 1 ved hjælp af piletasterne 1 eller 2. Tryk på tasten 7 for at bekræfte og fortsætte til næste programlinie. I tilfælde af fejl, tryk på tast 7 for at gå et skridt tilbage. Torsdag tændes pilleovnen ikke Indstil det ønskede stoptidspunkt for PROGRAM 1 ved hjælp af piletasterne 1 eller 2. Tryk på tasten 7 for at bekræfte og fortsætte til næste programlinie Fredag tændes pilleovnen ikke Nu skal det besluttes, på hvilke dage det ønskes, at de ovenfor udførte programmeringer skalvære aktive. Lad os antage, at PROGRAM 1 er aktiv mandag og onsdag, mens det er inaktiv alle øvrige dage. De programmeringer, der skal udføres er følgende: Lørdag tændes pilleovnen ikke Indstil med piletasten 2 den dag, hvor PROGRAM 1 skal være aktiv (i dette tilfælde mandag). Indstil nu med piletasten 1 værdien ON/OFF som bestemmer aktiveringen eller deaktiveringen af PROGRAM 1 ( i dette tilfælde ON, dvs tændt programmering). Kort sagt, pilleovnen tændes mandag kl 6.00 og slukkes kl 8.30 Søndag tændes pilleovnen ikke Tirsdag tændes pilleovnen ikke Bekræft med tast 7 for at gå til næste program linje Nu skal effekttrinnet for PROGRAM 1 vælges 18 19

11 Menu 04 SE INDSTILLINGER Indstillinger Indstil det ønskede effekttrin for PROGRAM 1 ved hjælp af piletasterne 1 eller 2. I dette tilfælde trin 1. Tryk på tasten 7 for at bekræfte og fortsætte til næste programlinie Nu skal den ønskede rum temperatur vælges uafhængig af den før valgte temperatur under manuel drift. Så snart denne temperatur er nået, vil ovnen gå over i MODUL eller ECO STOP, hvis klimakomfort er aktiveret. Vælg den ønskede temperatur for PROGRAM 1 med piletasterne 1 eller 2 og bekræft med tast 7 I denne menu kan de parameterværdier, som er indstillet i printkortet, kontrolleres. Denne menu benyttes, når service teknikeren skal finde ud af, hvilke parametre, der er indstillet i pilleovnen for dermed at foretage ændringer til forbedring af pilleovnens funktion. For at få adgang til denne menu skal nedenstående procedure følges: 1. Tryk på tast 7. Nu vises skriften MENU 01: SET UR. 2. Tryk tast 1 tre gange: Displayet viser MENU 04: SE INDSTIL. 3. Tryk på tast 7 for at få adgang: Displayet viser det ønskede skærmbillede. 4. Gennemløb ved hjælp af tast 7 for at vise de indstillede parametre. 5. Blad frem til sidste parameter for automatisk at vende tilbage til MENU 04: SE INDSTIL. 6. Tryk på tast 6 for at vende tilbage til hovedmenuen. 7. Tryk på tast 3 for at komme ud af menuen. Antal omdrejninger på røgsugerens blæser Røggas temperatur Nu er PROGRAM 1 udført. Udfør samme programmering for PROGRAM 2 med andre parametervædier. Ønsker man ikke at benytte det øvrige PROGRAM kontrollerer at alle dage står i OFF under DAG PROG-2 og forlad menuen ved at trykke to gange på tasten 3. VIGTIGT! NÅR TIMER FUNKTIONEN BENYTTES, SKAL DU REGELMÆSSIG SIKRE DIG, AT BRÆND- SKÅLEN ER REN, SÅ DEN AUTOMATISK TÆNDING OG FORBRÆNDING VIRKER KOR- REKT Menu 03 VALG SPROG Valg af sprog For at instille sprog skal følgende udføres: 1. Afbryd strømmen til pilleovnen ved at slukke for hovedafbryderen bag på ovnen. Herved nulstilles ovnen. Tryk på kontakten igen for at tænde ovnen. 2. Displayet vil først vise teksten SLUT RENSNING og bagefter OFF 3. Tryk på tast 7. Nu vises skriften MENU 01: SET UR. 4. Tryk tast 1 to gange: Displayet viser MENU 03: VALG SPROG 5. Tryk på tast 7 for at få adgang: Displayet viser det valgte sprog. 6. Vælg med tasterne 1 og 2 det ønskede sprog, bekræft med tryk på tast 7. (Danish = Dansk) 7. Tryk på tast 3 for at vende tilbage til hovedmenuen. Menu 05 STATUS Drift status Status på pille snegl (0: stoppet, 1: i bevægelse) Status på ovn I denne menu kan den optimale indstilling af pilleovnens vigtigste parametre samt nogle værdier, som kendetegner den optimale funktion af ovnen kontrolleres. For at få adgang til menuen skal følgende procedure udføres. 1. Tryk på tast 7. Nu vises skriften MENU 01: SET UR. 2. Tryk tast 1 fire gange: Displayet viser MENU 05: STATUS OVN 3. Tryk på tast 7 for at få adgang: Displayet viser det ønskede skærmbillede. 4. Bekræft med tast 7 for at vende tilbage til MENU 05: STATUS OVN. Denne menu kan benyttes, hvis der skal rekvireres support via telefon og teknikeren skal finde ud af, hvad der evt. er i vejen med pilleovnen. 5. Tryk på tast 7 for at vende tilbage til hovedmenuen. 6. Tryk på tast 3 for at komme ud af menuen. De tilgængelige sprog kan variere efter typen af FirmWare udgave

12 Menu 06 TIMER DRIFT Antal drift timer Under menupunktet TIMER DRIFT vises pilleovnens samlede antal driftstimer. Det kan være, at driftstimerne i nogle tilfælde ikke er blevet nulstillet, dvs. at der vises tal som 5000/15000/ Det er service teknikernes opgave at sørge for at nulstille tallene ved første tænding. Det betyder ikke, at pilleovnen allerede har fungeret i alle de timer, det er blot en indstilling, som er givet under testudførselsen inden ovnen emballeres og sendes. For at få adgang til denne menu skal nedenstående procedure følges: 1. Tryk på tast 7. Nu vises skriften MENU 01: SET UR. 2. Tryk tast 1 fem gange: Displayet viser MENU 06: TIMER I DRIFT. 3. Tryk på tast 7 for at få adgang: Displayet viser det ønskede skærmbillede. 4. Tryk på tast 3 for at vende tilbage til MENU 06: TIMER I DRIFT 5. Tryk på tast 3 for at komme ud af menuen. Menuer med passwordbeskyttelse De sidste 4 menuer (MENU 07-10) er passwordbeskyttet og må kun benyttes af autoriseret personale. VIGTIGT! GARANTIEN BORTFALDER HVIS MAN SKAFFER SIG ADGANG TIL PASSWORDBESKYT- TEDE MENUER ELLER VIDEREGIVER ADGANGSKODE TIL ANDRE 2.7 Funktioner og drift af deres ovn MODUL FASEN Under driftfasen (Drift) er pilleovnens mål at nå rumtemperaturindstillingen. Så snart denne temperatur nås, slår pilleovnen over i fasen MODUL.Det er den fase, hvor brændstofforbruget er mindst, og konvektionsblæser kører med lavere hastighed. MODUL og effekttrin 1 er ens. Ændring af effekttrin Tryk på tasten 1 for at ændre effekten og indstil den ønskede effekt fra 1 til 5 med piletasterne 1 og 2. Ved øgning af effekten øges pilleforbruget og konvektionsblæserhastighed. Effektens indstilling kan ikke ændres under fasen MODUL. Først når ovnen er i normal drift vil ovnen skifte til andre effekttrin. Klima Komfort Med dette program opretholder ovnen temperaturen i et valgt område. For at få adgang til KLIMA KOMFORT holdes tast 4 nede i et par sekunder. Når den ønskede rumtemperatur er nået, slår ovnen over i MODUL og siden hen i ECO STOP, hvor ovnen slukker helt ned. Graden valgt i denne menu er ikke rumtemperaturen, men det antal grader, som rumtemperauren skal falde under den valgte rumtemperatur inden der genstartes. For at aktivere KLIMA KOMFORT tryk på tast 1 og sæt værdien på 1 til 20 ( C). Det anbefales at KliMA KOM- FORT værdien sættes til minimum 3 C og at ovnen mellem start og stop kører 45 minutter eller mere. Det er for at beskytte ovnens gløderør der ellers vil blive slidt for hurtigt. OFF betyder at KLIMA KOMFORT er deaktiveret Værdien er i dette tilfælde blevet sat til 2 KLIMA KOMFORT er nu aktiveret og fungerer på følgende måde: Værdien bestemmer hvornår ovnen igen skal starte. Eksempel: Set temp. rum 21 C KLIMA KOMFORT værdi 2 C. Ovnen vil nu slukke ved ca. 21 C og tænde igen når temperaturen er ca. 17 C (21 C-2 C = 19 C) Ovnen slår over i MODUL fasen når rumtemperatur nås. Hvis temperaturen holdes på de 21 C i nogle minutter vil ovnen påbegynde nedslukningsfasen 22 23

13 BEMÆRK: Ovnen kan slukke og starte mange gange i løbet af dagen. Dette vil betyde mere slid på gløderøret. Gløderøret er ikke omfattet af garantien! Ændring af rumtemperaturens indstilling Efter at ovnen er slukket ned, vil der stå ECO STOP i displayet. Den vil blive i denne tilstand til temperaturen falder til ca. 17 C, hvorefter ovnen igen vil starte op. Drift med medfølgende rumtemperaturføler Hvis den medfølgende rumtemperaturføler anvendes, vil rumtemperaturen blive vist på displayet. For at indstille den ønskede temperatur, tryk på tasten 4 for at få adgang til den pågældende menu og indstil værdien med tasterne 1 og 2 fra 7 C til NAn (NAn betyder at føleren sættes ud af funktion). Så snart set-temperaturen nås, vises teksten MODUL på displayet og pilleovnen nedsætter pilleforbruget til et minimum ved at sænke opvarmningseffekten, svarende til effekttrin 1. Automatisk påfyldning af snegl For at påfylde sneglen automatisk (når pilleovnen tages i brug første gang eller hvis magasinet er løbet tør) skal følgende udføres: 1. Afbryd strømmen til pilleovnen ved at slukke for hovedafbryderen bag på ovnen. Herved nulstilles ovnen. Tryk på kontakten igen for at tænde ovnen. 2. Displayet vil først vise teksten SLUT RENSNING og bagefter OFF 3. Tryk på tast 7. Teksten MENU01: SET UR vises 4. Tryk på tast 6. Displayet viser SNEGL 0. Sneglen er slukket 5. Tryk på tast 2 for at aktivere sneglen. Tryk tast 1 for at deaktivere. Sneglen er startet 6. Tryk på tast 3 for at vende tilbage til hovedmenuen. Lad indstillingen SNEGL 1 være aktiv, indtil der falder piller ned i brændskålen. Gentag om nødvendig flere gange, indtil det kan ses, at pillerne falder ned i brændskålen. BEMÆRK: Dette kan kun udføres, når pilleovnen står på SLUT RENSNING eller SLUK VIGTIGT! Efter at have påfyldt sneglen, skal brændskålen tømmes, før pilleovnen tændes

14 Allerførste tænding af pilleovnen Før pilleovnen tændes, skal følgende procedure udføres: 1. Kontrollér at anlægget er tilsluttet en skorsten, der er godkendt af skorstensfejeren. 2. Sæt strømkablet i stikkontakten. 3. Stil afbryderen bag på ovnen på 1 4. Fyld piller i pillemagasinet, som der lever op til kvalitetskravene (se side 14) 5. Påfyld sneglen som beskrevet under Automatisk påfyldning af snegl 6. Tryk på tast 3. Nu udfører pilleovnen optændingsfasen. På displayet vises følgende tekster: START AFVENTER FLAMME FLAMME ANERKENDT DRIFT Under driften skal følgende indstillinger kontrolleres: INDSTILLING AF EFFEKT TRIN (se side 23) INDSTILLING AF RUMTEMPERATUR (se side 24) Oversigt over drift faser FASER SLUT RENSNING START AFVENTER FLAMME FLAMME ANDERKEND I DRIFT MODUL ECO STOP T ON AFVENTER/ GENSTART/ NEDKOLER VARM ROG OFF BESKRIVELSER Pilleovnen befinder sig i slukningsfase, afkølingsfasen er endnu ikke afsluttet. Optændingsfasen er begyndt. Der fyldes piller i brændskålen. Gløderøret er ved at tænde pillerne. Flammen er kraftig i brændskålen. Pilleovnen har afsluttet optændingsfasen, nu kan effekt trinet ændres. Set-værdien for rumtemperatur er nået. Klima komfort funktionen er aktiveret, den indstillede temperatur er nået. Pilleovnen er slukket. Rumtemperaturen er afbrudt Pilleovnen befinder sig i en afkølingsfase, venter på at røggas temperaturen afkøles. NEDKOLER - hvor efter den selv går i genstart. Pilleovnen har overskredet den maksimale røggas temperatur og vil forsøge at komme under ved automatisk at ændre effekt trinet til P1. Pilleovnen er slukket. Fjernbetjening til pilleovnen Som udgangspunkt leveres deres pilleovn med en fjernbetjening der er indstillet og klar til brug. Fjernbetjeningen kan i sjældne tilfælde falde ud og holde op med at fungere korrekt, som følge af interferens mellem to signaler med ens frekvenser fra andre apparater (mobiltelefoner, satelit modtagere m.m.) Følgende procedure kan genoprette forbindelsen: Sluk ovnen og afbryd strømkablet til ovnen Tryk samtidig på de to piletaster (tast 1 og 2) på fjernbetjeningen i cirka 3 sekunder Tryk på piletast 2 for at vælge tilslutning til frekvens modtager (ovnen). Vælg enhed 0, 1, 2, 3 Tilslut strømmen til ovnen igen Tryk på den røde knap på fjernbetjeningen Hvis proceduren resulterer i at forbindelsen mellem ovn og fjernbetjening genoprettes, så vises UNIT LOADED 0, 1, 2, 3 på fjernbetjeningens display. Fjernbetjeningen benytter 2 stk. AAA batterier. Ved batteriskift tages klappen bag fjernbetjeningen af og batterierne kan derefter nemt skiftes. Nye batterier isættes og klappen til fjernbetjeningen sættes på igen. Henstillinger Sluk pilleovnen i tilfælde af svigt eller dårlig funktion ved hjælp af tast 3. Tilfør ikke piller i brændskålen manuelt. Ophobning af uforbrændte piller i brændskålen og under brændskål efter mislykkede tændingsforsøg skal fjernes, før der udføres en ny optænding. Anbring aldrig andet brændsel i pillemagasinet og brændskålen end træpiller. Pilleovnen må kun tændes med det automatiske tændingssystem. VIGTIGT! Under drift bliver ovnens overflader varme! Benyt derfor altid handsker ved berøring af disse, eksempelvis ved påfyldning af pillemagasinet

15 C:\Working\070-MO-005A.SLDASM 3.0 Regelmæssig vedligeholdelse af ovnen 3.1 Rengøring For at sikre optimal funktion og sikkerhed af deres pilleovn er det nødvendigt med regelmæssig vedligeholdelse og rengøring. Før det kan gøres skal man sikre sig at: Alle pilleovnens dele er afkølede Gløder er slukket og asken er fuldstændig kold Pilleovnens hovedafbryder står på 0 Træk strømkablet ud af stikkontakten for hindre utilsigtede strømføring. VIGTIGT! Følg Opmærksomt følgende vejledninger for rengøring! Manglende overholdelse kan medføre funktionsproblemer for pilleovnen Rengøringsoversigt Dele/hyppighed Hver dag 2-3 dag 30 dage dage Hver sæson Brændskål (s.29) Askeskuffe (s.29) Glasrude (s.33) Røgledeplade (s.30) Røgkanal (s.31) Glassnor (s.33) Skorsten (s.7) Brændkammer (s.30) Støvsugning af pillemagasin (s.33) Rengøring af overflader Brug en klud opvredet i vand eller mild sæbevand til rengøring af de lakerede metaldele. Brug af aggressive rengøringsmidler eller fortyndingsmidler skader pilleovnens overflader. Kun en ren og intakt brændskål kan sikre en problemfri funktion af pilleovnen. Under driften kan der dannes aflejringer, som omgående skal fjernes. Det er let at se hvornår brændskålen skal rengøres! Det er tilstækkeligt at kaste et blik på den. Ren brændskål med alle huller synlige Brændskål med huller tilstoppet af aske. Skal rengøres Den skal rengøres dagligt før hver manuel opstart. Ved en mindre rengøring kan brændskålen forblive i pilleovnen, men hvis resterne er vanskelige at fjerne, skal brændskålen tages ud og slaggeren skrabes af. Mængden og konsistensen af asken afhænger af den anvendte pillekvalitet, selv ved et nyt parti træpiller af samme mærke kan der opstå forskelle under forbrændingen, så det giver mere eller mindre aske. Med en korrekt daglig rengøring kan pilleovnen yde og brænde optimalt og dermed forhindre fejlfunktioner, som i længden kan kræve indgreb fra en tekniker for at få pilleovnen til at fungere optimalt igen. Tømning af askeskuffe Askeskuffen tømmes efter 2-3 dages drift, afhængig af brugslængden og kvalitet af træpillerne. Lang tids brug og dårlig træpille kvalitet medfører mere aske. Askeskuffe Rengøring af brændskål før hver tænding Det skal kontrolleres, at brændskålen, hvor forbrændingen finder sted, er ren, og at slagger og rester ikke tilstopper hullerne i bunden af brændskålen. Derved garanteres en optimal forbrænding i pilleovnen. Dermed forhindres eventuelle overophedninger, som kan forårsage farveændringer i lakken eller afskalninger på lågen og sågar manglende tænding. Brændskålen kan vendes forkert, det er vigtigt at hullet til gløderøret vender ind imod gløderøret og ligger plant. Husk også at rengøre under brændskål Weight kg: Date of print: Brændskål Rist Material: Model no. Drawingtype: Rev. Revisions Title: Målskitse Dimension Morsø P50 Location of file: This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copi

16 Rengøring af røgledepladen Efter længere tids brug af pilleovnen kan der afsættes sod og aske på oversiden af røgledepladen. Det er meget individuelt hvor meget sodlag, der dannes og hvor hurtigt det sker. Hvis forbrændingen ikke er indstillet korrekt eller hvis der er benyttet træpiller af en dårlig kvalitet fremskyndes soddannelsen. På røgledepladen er der nederst et aflangt hul, hvor akse og sod kan falde ned i brændkammeret og dermed afhjælpe akse og sod aflejringer. Tag eventuelt røgledepladen helt ned og kontrollere for soddannelse på bagsiden af røgledepladen. Fjern evt. sod med en børste. Rengøring af de ildfaste sten i brændkammeret Pilleovnens brændkammer består af ildfaste sten fremstillet af vermiculite. Stenene er kendetegnet ved at yde en høj varmemodstand og have en fremragende isoleringsevne. Stenenes fremtoning fortæller meget om forbrændingen: lyse og sodfrie sten indikerer god forbrænding hvorimod mørke og snavsede sten indikerer dårlig forbrænding. De ildfaste sten har ikke behov for nogen særlig vedligeholdelse. De skal kun støves af med en pensel, hvis man ønsker at fjerne den aske der har aflejret sig under forbrændingen. Det frarådes: at benytte slibende svampe eller lignede til at fjerne mere resistente slagger med, da det kan skade tykkelsen på stenene og skabe kritiske brudpunkter. at støvsuge direkte med støvsugerrøret at bruge våde klude til rengøring af stenene Stenene er varmebestandige men ikke stødfaste. Håndtér derfor stenene forsigtigt, hvis de flyttes. Efter nogle timer kan stenene få lette krakkeleringer. Dette er fuldstændigt normalt, da flammerne skraber nogle mikrofurer i stenene uden at de beskades. Stenene kan holde i meget lang tid, hvis man udviser forsigtighed under rengøring. Pilleovnen er et fyringsanlæg for fast brændsel og det anbefales at den ses efter og serviceres af kvalificeret personale mindst en gang om året ved sæsonens begyndelse. Denne vedligeholdelse har til formål at kontrollere og sikre, at alle komponenter fungerer optimalt. Det anbefales at indgå en årlig kontrakt om vedligeholdelse af produktet med installatøren/ forhandleren/skorstensfejeren. Rengøring af røgkanal Efter længere tids brug af pilleovnen afsættes sod og aske i pilleovnens røgkanaler. Det skal med passende mellemrum fjernes. Skorstensfejeren er forpligtet til at rense skorsten, men med mindre der foreligger en aftale om rensning af selve pilleovnes røgkanaler bliver de ikke renset. Fremgangsmåde Sørg for at ovnen er slukket og fuldstændig kold. Træk strømkablet ud af stikkontakten. Man kan skaffe sig adgang til pilleovnens røgkanaler fra 3 steder: gennem højre inspektionsklap gennem venstre inspektionsklap fra skorstenens bundstykke ( enten røgrenseklap eller aftagelig bundprop på T stykke) Når der er adgang fra disse steder fjernes sod vha en børste og støvsuger. Adgang til inspektionsklap Title: int: Material: Weight kg: Model no. Rev. Revisions Målskitse Dimension Drawing Morsø P50

17 C:\Working\070-MO-005A.SLDASM P50-01 Låget til pille magasinet løftes. De 4 bolte der fastgør sidepanelerne til ovnen løsnes. Derved kan panelerne løftes af. Adgang til røgkanalerne opnås ved at løsne de fjederpåvirkede bolte der holder inspektionsklapperne på plads. Inspektionsklapper og pakning afmonteres. Glassnor til døre Med tiden vil pakningerne i lågen blive slidt og bør, for at undgå løbsk forbrænding, udskiftes efter behov. Brug original Morsø pakningssnor. Glasrude Ved optimal forbrænding afsættes der ingen, eller kun lidt sod, på det keramiske glas. Bliver glasset sodet grundigt til ved fejlbetjening/indstilling, kan det let fjernes med Morsø Glasrens. Glasset skal være koldt, når denne rengøring finder sted. Med tiden kan der opståen grå gennemsigtig hinde på indersiden af glasset som ikke kan fjenes. Det anbefales at bruge Morsø Glasrens. Støvsugning af pillemagasinet Cirka en gang om måneden støvsuges pillemagasinet for træsmuller. Date of print: Adgang til inspektionshuller, højre og venstre side Weight kg: Sod fjernes fra de blotlagte inspektionshuller til røgkanalerne. Model no. Efter endt regøring samles ovnen igen. Når man skal montere inspektionsklapperne igen skal Drawingtype: man benytte ny pakning. Derved sikres forsegling. Location of file: Material: Rev. Revisions Title: Målskitse Dimension Drawing Morsø P50 Construction: Released: Format: Itemno.: Drawing no.: Sign.: Date: TOL A3 1:50 This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company. Scale: Adgang til røgkanal ved røgafgangsstuds Ved at benytte et skorstenssystem, der afsluttes med et T-stykke med bundprop og evt. røgrenseklap, er det muligt herigennem at børste og støgsuge røgkanal ved røgafgangsstuds 32 33

18 C:\Working\070-MO-005A.SLDASM P Beskrivelser af Alarmer AL01 BLACK OUT Alarm Årsag Afhjælpning AL02 ALARM ROG SENSOR AL03 ALARM LAV FLAMME AL04 ROGSUG DEFEKT ALO5 MANGLER TÆNDING Manglende spænding under driftfasen Røggasføleren fungere ikke korrekt Pillemagasinet er tomt/dårlige træpiller/skorstensfejl Røggassugerens omdrejningstæller fungerer ikke eller er ikke tilsluttet korrekt. Ventilatoren er blokkeret. Pillemagasinet er tomt. Tryk på tast 3 for at slukke og tænde for pilleovnen igen. (kontroller el-tilslutning) Ret henvendelse til din Morsø forhandler hvis problemet vedvarer. Ret henvendelse til din Morsø forhandler Kontrollér, om der er træpiller i magasinet Ret henvendelse til din Morsø forhandler Kontrollér, om der er træpiller i pillemagasinet. AL08 MANGLER UNDERTRYK AL12 FEJL RPM ROG ALARM TILSTAND SNEGL VARM ROG (advarsel ikke en alarm) Forbrændingskammeret er snavset/skorsten er blokeret Røggas ventilator kører med mindst 15 % færre omdrejninger end angivet i programlinjen Sneglen tilfører ikke træpiller Forbrændingen er ikke optimal. Konvektionsblæser er defekt Reset alarmen ved at trykke på OK på displayet. Gentag optændingsfasen efter afkølingsfasen. pilleovnen/rør/røg- Rengør rør Ret henvendelse til din Morsø forhandler Ret henvendelse til din Morsø forhandler Sluk pilleovnen, rengør brændskålen og regulér forbrændingen Ret henvendelse til din Morsø forhandler AL06 MANGLER PILLER Mangelfuld indstilling af træpiller og træk i optændingsfasen. Gløderøret til tænding er defekt eller ikke i position Pillemagasinet er tomt Ret henvendelse til din Morsø forhandler Ret henvendelse til din Morsø forhandler Kontrollér, om der er træpiller i pillemagasinet. Sneglen påfylder ikke piller Tøm pillemagasinet for at kontrollér, om der er faldet genstande ned i det, som kan hindre korrekt funktion af sneglen. Skru beskyttelseshætten af og tryk på knappen for at resette termostaten for termisk alarm. Gentag optændingsfasen efter afkølingsfasen For få træpiller eller for stor lufttilførsel Ret henvendelse til din Morsø forhandler hvis problemet vedvarer. AL07 RESET TERMISK Termisk føler med manuel tilkobling/genkobling er aktiveret. Konvektionsblæser defekt Reset termisk føler ved at trykke på knappen bag på ovnen (se side 35) Ret henvendelse til din Morsø forhandler Date of print: Rev. Revisions Title: 3.3 Information og problemer Målskitse Released: Material: Format: Dimension Drawing For enhver information eller i tilfælde af problemer Weight bedes kg: du henvende dig til din forhandler eller til det tekniske servicecenter. Det er de eneste Drawingtype: personer, som kan besvare enhver Scale: Model no. Morsø P50 Itemno.: Location of file: forespørgsel eller om nødvendigt gribe direkte ind. Construction: Drawing no.: Sign.: Date: TOL A3 1:50 This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company. Forbrændingen i brændskål er ikke optimal Sluk pilleovnen, rengør brændskål og regulér forbrændingen VIGTIGT! OVNEN SKAL RENGØRES FØR HVER AFHJÆLPNING 34 35

19 SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved fremstillingen af Morsø pilleovnen udvises der stor opmærksomhed over for de enkelte komponenter for således at beskytte både brugeren og installatøren mod eventuelle uheld. Det henstilles derfor til det autoriserede personale efter ethvert indgreb på pilleovnen at være særligt opmærksomme på elektriske forbindelser. Installationen skal udføres af autoriseret personale. Personalet skal udstede en overensstemmelseserklæring for anlægget til køberen. Køberen skal påtage sig hele ansvaret for den endelige installation og den deraf følgende korrekte funktion af den installerede pilleovn. Der skal også tages højde for alle de nationale, regionale, provins- og kommunale love og bestemmelser, som findes i det land, hvor pilleovnen er installeret. Morsø har intet ansvar i tilfælde af manglende overholdelse af sådanne sikkerhedsforskrifter. Denne brugervejledning er en integreret del af produktet: sørg for, at den altid følger pilleovnen også i tilfælde af overdragelse til en anden ejer eller bruger, eller hvis den flyttes til et andet sted. Hvis brugervejledningen beskadiges eller bortkommer, skal du anmode om at nyt eksemplar hos din Morsø forhandler. Ved installationen skal brugeren informeres om: Pilleovnen - især dens udvendige overflader når under funktionen meget høje temperaturer ved berøring. Håndtér den med forsigtighed for at undgå forbrændinger. Pilleovnen er udformet til at fungere under et hvilket som helst klimatisk forhold. Ved meget ugunstige forhold (vind, frost) kan der aktiveres sikkerhedssystemer, som får ovnen til at slukke. Hvis dette sker, skal din Morsø forhandler kontaktes. Deaktivér under ingen omstændigheder sikkerhedssystemerne. Denne pilleovn skal anvendes til det brug, den udtrykkeligt er blevet fremstillet til. Brug aldrig ovnen som forbrændingsanlæg eller til hvilket som helst andet brug, som afviger fra det, den er fremstillet til. Ethvert kontraktligt ansvar og ansvar uden for kontrakt for producenten for skader på personer, dyr eller genstande, som skyldes installationsfejl, justerings- eller vedligeholdelsesfejl eller ukorrekt brug er udelukket. Der må ikke benyttes andre brændstoffer end træpiller. Brug ikke flydende tændvæsker. Kontrollér efter at have fjernet emballagen fra pilleovnen, at indholdet er intakt og komplet. Alle de elektriske komponenter, som pilleovnen består af, må udelukkende udskiftes med originaldele af en autoriseret tekniker. Der skal udføres vedligeholdelse af ovnen mindst en gang om året, og den skal fastsættes i tide sammen med den tekniske service. Foretag ikke nogen ændringer på pilleovnen uden tilladelse. Af sikkerhedsgrunde skal følgende huskes: Det er forbudt at lade børn eller andre ikke myndige personer bruge ovnen uden bistand Rør ikke ved ovnen, hvis du har bare fødder, eller har våde legemsdele. Det er forbudt at ændre sikkerhedsanordningerne eller indstillingen uden tilladelse eller anvisninger fra Morsø 3.4 Garantibetingelser Morsø takker for den tillid, du har vist os ved at købe vores pilleovn. Som køber opfordres du til at: læse vejledningerne for installation, brug og vedligeholdelse af pilleovnen. læse nedenstående garantibetingelser. Den begrænsede garanti dækker fejl i fremstillingsmaterialerne, når blot produktet ikke har lidt skader forårsaget af ikke korrekt brug, forsømmelse, forkert tilslutning, ulovlige ændringer, installationsfejl. Følgende er ikke dækket af garanti: Ildfaste sten i vermiculite lågens glas fiberpakningerne lakeringen brændskålen varmelegemet eventuelle skader, som skyldes en uhensigtsmæssig installation og/eller håndtering af pilleovnen og/eller forsømmelser fra brugerens side. Brug af dårlig træpillekvalitet eller et hvilket som helst andet materiale kan beskadige pilleovnens komponenter og således medføre bortfald af garantien for disse komponenter og af producentens ansvar. Det anbefales derfor at anvende piller, som opfylder de krav, der er opstillet i det respektive kapitel. Alle skader i forbindelse med transport anerkendes ikke. Det anbefales derfor at kontrollere varen grundigt ved modtagelsen og omgående at underrette forhandleren om enhver eventuel skade. 3.5 Ansvar Ved leveringen af denne brugervejledning frafalder Morsø ethvert civilt eller strafferetligt ansvar for ulykker, som skyldes manglende delvis eller hel overholdelse af de anvisninger, som findes heri. Morsø frafalder ethvert ansvar for ukorrekt brug fra brugerens side af brændeovnen, for ændringer og/eller ikke autoriserede reparationer og brug af ikke originale reservedele. Producenten frafalder ethvert direkte eller indirekte civilt eller strafferetligt ansvar som skyldes: Dårlig vedligeholdelse Manglende overholdelse af de anvisninger, som findes i denne brugervejledning Brug, som ikke stemmer overens med sikkerhedsforskrifterne Installation, som ikke er i overensstemmelse med gældende bestemmelser i det pågældende land. Installation, som er blevet udført af ikke kvalificeret og ikke uddannet personale. Ændringer og reparationer, som ikke er blevet autoriseret af producenten. Brug af ikke originale reservedele. Ekstraordinære begivenheder. Ikke egnede skorstensforhold

20 3.6 Reservedele Brug udelukkende originale reservedele. Vent ikke på, at komponenterne slides af brug, før de udskiftes. Udskift en slidt komponent, før den er helt ødelagt for at hindre uheld, som skyldes brud på den slidte komponent. 3.7 EL diagram 4.0 Tekniske Data Ovn model Morsø P50/51 Nominel drifteffekt (kw) 6.8 Reduceret drifteffekt (kw) 3.0 CO emission (ved 13 % O2) (%), nominel drifteffekt 0,014 CO emission (ved 13 % O2) (%), reduceret drifteffekt Virkningsgrad (%), nominel drifteffekt 89 Virkningsgrad (%), reduceret drifteffekt 90 Røgtræk, minimum (Pa.) 10 Brændsel Træpiller, dia. 6 mm Røggasmasseflow (g/s) 5.1 Middel Røggastemperatur i aftræksstudsen ( C) 208 Forbrug af forbrændingsluft ved maks. effekt (m³/h) 15 Effektforbrug under drift (W) 60 Wh (effekttrin 5) Nominel spænding (V) 230 Nominel frekvens (Hz) 50 Vægt af P50 (kg) 140 Vægt af P51 (kg) 110 Alle måledata i henhold til prøvestandard EN Prøvning er foretaget hos akkrediteret prøvningsinstitut. Morsø P50/51 pilleovn er fremstillet i henhold til direktiverne: 89/106 CEE konstruktionsmaterialer 73/23 CEE elektrisk sikkerhed 2006/42/ CEE maskiner 2004/108 CEE elektromagnetisk kompatibilitet samt i henhold til følgende standarder: EN EN EN EN 292 EN 294 EN 349 EN EN EN EN

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Morsø P30/31. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P30/31. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P30/31 Opstillings- og betjeningsvejledning www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 400 410/411 og 420 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig

Læs mere

Brochure til model HR100-HRV120

Brochure til model HR100-HRV120 Brochure til model HR100-HRV120 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING: Før der udføres nogen form for vedligeholdelsesindgreb, skal der tages følgende forholdsregler: Sørg for, at liniens hovedafbryder er afbrudt.

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien

4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien Opstillings- og betjeningsvejledning 4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien DS godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds:

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Linear S / 600 5 kw 4,2-6,5 kw 80 kg Linear M / 700 7 kw 4,9-9,1 kw 95 kg Linear L / 800 10 kw 7-13 kw 110 kg Linear

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010 Pejse og brændeovne Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010, der trådte i kraft den 1. december 2010, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske be stemmelser, der skal overholdes, når der

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

FLAME. Brugsvejledning

FLAME. Brugsvejledning FLAME Brugsvejledning 10.2004 1 2 Indholdsfortegnelse Dansk Brugsvejledning Placering af løsdele...5 Montering og brugsvejledning...6 Fyringsvejledning...7 Generelt om fyring...8 Skorstenen...9 Brændeovnens

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 3 > 1 = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 0 88 118 Vigtige dele A Brænderdør 2 3 Silikoneforsegling på brænderdør

Læs mere

Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk

Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

Brugsvejledning Aduro 2

Brugsvejledning Aduro 2 Brugsvejledning Aduro 2 Ecolabel - Sintef 110-0256 - EN 13240 www.aduro.dk - 1 - Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro-brændeovn, er det vigtigt, at

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE Skorstene Kedler med gasblæseluftbrændere er altid tilsluttet en skorsten, der enten er muret eller af metal. Andre kedler med åbent forbrændingskammer kan også være tilsluttet

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere