Årets Julemærke FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 29 * DECEMBER Orientering fra Fællesrådet. Børnehaven Pilehaven. Nyt fra Biblioteket

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årets Julemærke FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 29 * DECEMBER 2004. Orientering fra Fællesrådet. Børnehaven Pilehaven. Nyt fra Biblioteket"

Transkript

1 * NR 29 * DECEMBER 2004 Årets Julemærke Orientering fra Fællesrådet Nyt fra Biblioteket Børnehaven Pilehaven HIK ved at drukne i succes SuperVision Alarmteknik Spotlight Juletræsfest

2 HARLEV FÆLLESRÅD S MEDLEMMER: Skolebestyrelsen v/næshøjskolen Vuggestuen Grønhøjvej Harlev Bibliotek Legestuen Næssie Fritidshjemmet Himmelblå Den Integrerede Institution Regnbuen Framlev Menighedsråd Harlev Menighedsråd Harlev - Framlev Grundejerforening Venstre Vælgerforening Grundejerforeningen Harlev Vest Tåstrup Borgerforening Lokalcenter Næshøj Brugerrådet Grundejerforeningen Araliavej Lillering Forsamlingshus Andelsboligforeningen Næshøj Andelsboligforeningen Bøgeparken Konservativ Vælgerforening Harlev Idræts Klub Salon Saksen Harlev Frimærke Klub Socialdemokratiet Harlev Jagtforening Ungdomsskolen Næshøj Dagplejen Harlev Plantehaven & Edo Koi Rødlundparken Børnehaven Næshøj Framlev Forsamlingshus Niwi Trykcenter NORDEA Super Best CONSENT KFUM Spejderne Den Integrerede Institution Kompasset Harlev Advokatkontor DK Advokaterne Harlev Østjysk Rideforening Harlev Dyreklinik Beboerforeningen De Nære Naboer-8462 Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd. Lay-Out: Sok Company Tryk: Niwi Trykcenter. Oplag 1800 eks. HVAD SKER DER I HARLEV - OG HVORNÅR? AKTIVITETSKALENDEREN udgives også af Harlev Fællesråd. Alle medlemmer kan benytte aktivitetskalenderen - brug den flittigt, men husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen). UNDGÅ AT ARRANGEMENTER KOLLIDERER! KOORDINER ARRANGEMENTER. Harlev Fællesråd hjælper gerne med dette, send os jeres mødekalender. SKRIV TIL PARAPLYEN! PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemmer. Indlæg modtages gerne på disk/cd - Mac eller Pc format. NÆSTE NUMMER af Paraplyen udkomme 5. Marts deadline: 31. Januar. MATERIALER DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender, til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek. BOLIG Poul Hytting BØRNE OG UNGE Henning Jeppesen Else Rasmussen INFO OG BLAD Ejgil Rahbek Dorte Vind Mik Tuver Lisbeth Johnsen Claus Gregersen HARLEV Harlev Fællesråd: FORRETNINGSUDVALGET Svend Erik Andersen - formand tlf Ejgil Rahbek - næstformand / sekretær tlf Orla Kristensen - kasserer Jens Aage Weigelt Henning Jeppesen Else Rasmussen Niels Elvstrøm Poul Hytting TRAFIK Svend Erik Andersen Niels Elvstrøm NATUR OG MILJØ Jens Aage Weigelt FORRETNINGSUDVALGS MØDER 16 december FÆLLESRÅD Næshøjvej Harlev J til fællesrådet PARAPLYEN NR December 2004 Af Ejgil Rahbek Orientering fra Fællesrådet Trafiksikkerhed på Stillingvej: Amtet ønsker dialog I sidste nummer af Paraplyen skrev vi, at Fællesrådet har anmodet amtet om at gøre noget ved trafikforholdene på Stillingvej. På regionalt plan betragtes Stillingvej som en overordnet gennemgående vej til betjening af fjerntrafik. Vejen forløber imidlertid gennem tæt bebyggede områder og bruges i stor udstrækning til lokaltrafik. Vi mener, at disse to forskellige formål er i konflikt med hinanden, hvilket også dokumenteres af nogle alvorlige trafikuheld de senere år. Amtet har nu meddelt Fællesrådet, at man er villig til at tage sagen op i form af et indledende møde for at belyse situationen. De trafiktællinger, som har været iværksat i løbet af efteråret, er nu afsluttede, og tallene er ved at være bearbejdet. Næste skridt vil være afholdelse af mødet med amtets trafikeksperter, hvor også politiet vil deltage. Vi forventer at kunne berette yderligere i næste nummer. Parkeringsforhold på Rødlundvej Fællesrådet har fået en del henvendelser i den senere tid om, at Rødlundvej bruges som parkeringsplads for lastbiler, busser og varebiler. De omkringboende føler sig generet af at have store erhvervskøretøjer stående lige uden for deres vinduer. Køretøjerne parkeres typisk efter arbejdstid og i weekender. 3 Brugen af vejen som parkeringsplads går også hårdt ud over græsrabatten på Rødlundvej. Den er konstant opkørt de steder, hvor det er mest populært at parkere. En sådan græsrabat er ikke funderet til at kunne modstå et tryk fra en stor lastbil. En del beboere har henvendt sig til politiet, men har fået den besked, at så længe Harlev området har status som landområde, kan man ikke etablere et egentlig forbud mod parkering, og politiet har således ingen mulighed for at skride ind. Medmindre naturligvis, at køretøjerne parkeres så uforsvarligt, at de er til fare for trafiksikkerheden. Fællesrådet har anmodet Vejkontoret om at vurdere sagen med henblik på at normalisere parkeringsforholdene. Vejkontoret er gået i gang med at undersøge forholdene i Harlev- Framlev området, og har meddelt, at området i lighed med andre lokalområder i Århus har mulighed for at komme ind under bestemmelserne i Politibekendtgørelsen om parkering. Dette undersøges for øjeblikket. Ifølge denne bekendtgørelse kan man forbyde parkering af biler med en totalvægt over 3500 kg samt påhængsvogne og sættevogne med tilladt totalvægt over 750 kg på hverdage fra kl. 18:00 til kl. 06:00 og på søn- og helligdage hele døgnet. Baggrunden for Politibekendtgørelsen er dels trafiksikkerhedsmæssige hensyn, dels at parkering af lastbiler i visse boligområder kan give gener for beboerne.

3 I de områder, hvor restriktioner mod lastbilparkering er indført, f.eks Lystrup, Elsted, Egå, Skæring og Tranbjerg, er der samtidig anlagt en række lastbilparkeringspladser, ligesom der efterfølgende er blevet reserveret arealer til kommende pladser i en række lokalplaner. Lastbilparkeringspladserne blev etableret, for at man kunne anvise lovlige pladser og derved minimere risikoen, for at lastbiler parkeres på vejen lige uden for byzonetavlerne. Det er Fællesrådets opfattelse, at vi også i Harlev-Framlev området må tage hensyn til de chauffører, som vitterligt har et parkeringsbehov. Sammen med Vejkontoret afsøger vi derfor for øjeblikket området for at finde velegnede arealer til lastbilparkering. Et forbud mod parkering vil formentlig være en effektiv foranstaltning. En anden supplerende mulighed er at tilplante græsrabatten på Rødlundvej, således at det ikke er muligt at parkere hverken personbiler eller tunge erhvervskøretøjer. En sådan løsning ville være en meget elegant løsning. Fællesrådet er i kontakt med Naturforvaltningen om en sådan løsning. Mast til mobiltelefoni Firmaet LE34 Tele A/S har søgt om tilladelse til opstilling af en 42 m høj mast til brug for 3G mobiltelefoni på Halmværkets grund ved siden af Stofa masten. For at masten kan godkendes, skal der gives dispensation fra lokalplanen, som tillader en højde på 8,5 m. Fællesrådet har vurderet, at et industriområde må være det bedst egnede område til en mast. Det er en placering, som vil genere færrest beboere, og der står en mast i forvejen. På den baggrund har Fællesrådet ikke noget imod dispensationen. Cykelhandlingsplan for Århus Kommune Århus Kommune er i øjeblikket i gang med at udarbejde en cykelhandlingsplan, der fastlægger en overordnet strategi for, hvordan cykeltrafikken i Århus Kommune kan styrkes. Fællesrådet er opfordret til at kommentere de ruter, som løber gennem eller har sit forløb i lokalområdet. Det har givet anledning til at ændre forløbet for den rute, der går fra Lyngby over Labing til Hørslev. Ruten forløber ad Labing Møllevej og stopper ved Stillingvej på det sted, hvor Labing Møllevej blev spærret for mange år siden i forbindelse med bygning af Stillingvej. Fællesrådet foreslår, at forløbet i stedet drejer mod syd ad Labingvej og fortsætter sit forløb ad Gl. Mosevej mod Hørslev. I forbindelse med etablering og klassificering af rutenettet i øvrigt er Vejkontoret og Naturforvaltningen interesseret i at få nye forslag til cykelruter. Det kræver et stort lokalkendskab at kunne se muligheder for nye ruter eller ændring af bestående, og derfor er man meget lydhøre overfor nye forslag. Støjskærme ved østvendte ramper Vejdirektoratet oplyser, at man nu igangsætter beregning og projektering af støjskærme langs de østlige ramper ved Stillingvej. Når det er lidt senere end tidligere forventet, skyldes det, at Vejdirektoratet har afventet resultaterne af de detaljerede trafiktællinger for motorvejen og for det lokale vejnet efter motorvejens åbning sidste år. Arbejdet med opsætning af støjskærmen i marken forventes igangsat i løbet af foråret 2005, så snart vejret tillader det. Ruteændring linie 55 via Klosterport Århus Sporveje overvejer at omlægge flere forskellige linier, herunder linie 55, så de kommer ind gennem det centrale busgadeforløb i Midtbyen. Sporvejene ønsker at høre de forskellige fællesråd, om man mener, at de foreslåede ændringer er en god ide. Det er hensigten, at linie 55 i sit forløb mod Tilst fra Park Alle fortsætter ad Hans Hartvig Seedorfs Stræde, Busgaden, Telefonsmøgen, Emil Vetts Passage, Klosterport og munder ud i Nørre Alle. Herfra fortsættes mod Vesterbro Torv, Vesterbrogade og ud ad Viborgvej. Det er Fællesrådets opfattelse, at linie 55 med dette forløb kommer tættere på midtbyen og de mange store butiks- og forretningsområder i Midtbyen. Derfor har vi tilkendegivet vores positive holdning til dette forslag. Efterlysning: I sidste nummer af Paraplyen efter lyste Naturforvaltningen "ildsjæle", som var interesseret i at deltage i ordninger, hvor borgergrupper overtager enkle og overkommelige grønne opgaver. Yderligere henvendelse kan ske til Fællesrådet Af Dorte Vind Nyt fra Biblioteket Harlev Bibliotek holder lukket i julen. Vær opmærksom på at Harlev Bibliotek holder lukket i skolernes juleferie. Dette sker som en del af de besparelser, der er gennemført i biblioteksvæsenet i år. Vi holder lukket fra onsdag den 22. december til og med søndag den 2. januar. Tirsdag den 21. december er altså sidste chance for at låne læsestof til juledagene. Pynt juletræet. I december måned vil der være sakse, lim og julepapir i børnebiblioteket. Alle børn og voksne er meget velkomne til at hjælpe os med at pynte vores juletræ. Vi håber, det kan blive rigtig flot i løbet af måneden til glæde for os alle sammen. Salg af kasserede materialer. Tidligere har vi holdt større samlede udsalg af vores kasserede materialer på biblioteket. Her i efteråret er vi i stedet begyndt at have et par kasser med materialer til salg stående hele tiden. Vi fylder så i efterhånden, som vi kasserer. Så hold øje med kasserne, måske er der noget af interesse for dig, næste gang du kommer på biblioteket. Priserne er meget rimelige og en gang imellem laver vi lidt hurtig oprydning og sælger en hel posefuld for 25,- kr. 4 5

4 Af Ulla Lippert BØRNEHAVEN PILEHAVEN Rødlundvænget Harlev J. Tlf.: PARAPLYEN NR December 2004 Børnehaven Pilehaven Den nye børnehave i Harlev er faktisk ikke ny længere. Den 1. oktober havde vi 1 års fødselsdag, hvilket vi naturligvis fejrede med kagemand, forældre og børn. Børnehaven var længe ventet. Børnene havde stået i kø længe, og det varede da heller ikke mange uger før den var fyldt op. Huset er bygget til 60 børn, men vi har en margin på + 10 %. I øjeblikket er der 64 børn indskrevet. Der er ansat 3 pædagogmedhjælpere, 6 pædagoger og 1 studerende. Vi har en gruppe med de ældste børn og to blandede grupper. Grupperne har hver en ugentlig tur-dag, hvor de f.eks. kan tage i skoven, til Århus eller på besøg i en anden institution. Stor-børns gruppen har derudover en dag om ugen, hvor de snuser til nogle af de ting, der er nødvendige at kunne, når man skal begynde i skolen. Det kan f.eks. være tal og bogstaver, kalender, familierelationer og klokken. De øver sig også i at modtage fælles beskeder, kunne lytte og koncentrere sig. Efter sommerferien 2004 sendte vi 16 børn i børnehaveklasse. Huset er indrettet som et åbent hus med forskellige aktivitesrum. Vi har foruden de tre, store grupperum og det centrale fællesområ de - et dejligt værksted, et danse-og gym nastikrum, et puderum, et stillerum og en dukkekrog. Der var som udgangspunkt ikke afsat midler til indretning af legepladsen. Derfor besluttede forældrebestyrelsen straks at investere en del penge i udearealet. Et legepladsfirma er kommet med en langsigtet plan. I foråret fik vi lavet første etape af planen, som blandt andet indeholder vandleg, klatrestativer, gynger, mooncarbane, græsareal til boldspil og bålplads. Vi håber, at vi i løbet af nogle få år kan færdiggøre planen. I øvrigt har frivillige forældre ved flere lejligheder været flinke til at hjælpe med konkrete, overskuelige projekter. Senest fik vi en lørdag formiddag plantet en masse bøgehæke, buske og ordnet vores sandkasse. Tusind tak for hjælpen! Vi har allerede opbygget en del traditioner, f.eks.: - Hver gruppe har en aften i december besøg af børn og forældre til fællesspisning og julehygge. - Fastelavn fejrer vi helt traditionelt med tøndeslagning og boller. - I løbet af foråret har vi to temauger i 2004 var det Indianer. - De ældste børn kommer inden sommerferien på overnatning i Kattegatcentret. Til sidst vil vi sige Harlev og nærmiljøet TAK for den fine modtagelse. Med venlig hilsen BØRNEHAVEN PILEHAVEN Årets Julemærke For 15. gang udkommer Harlev julemærket. Dette års motiv, som vises på denne side, er "Det gule hus" i Skibby. Julemærket er også i år tegnet af Erik Theilmann. Arbejdet med tegning, trykning, bemanding og udbringning til samtlige husstande i 8462 området, forestås af Seniorgruppen. Overskuddet ved salget går ubeskåret til HIK Fodbolds ungdomsarbejde. Overskuddet har de seneste år ligget på ca kroner.et godt tilskud til arbejdet i ungdomsafdelingen. Salget starter normalt omkring den 1. december, i år dog den 26. november. Julemærket kan købes i alle byens forretninger. Derudover bliver samtlige husstande besøgt, således at alle får mulighed for at støtte det gode formål. Julemærket er også blevet et samleobjekt, og frimærkesamlere fra hele landet får hvert år tilsendt et stort antal ark. 6 7

5 Aldrig har så mange dyrket fodbold som nu! HIK Fodbold er ved at drukne i succes! Af Erik Theilmann Den lokale fodboldafdeling så dagens lys for ca. 45 år siden. Dengang var forholdene anderledes, blandt andet klædte man om i et vognskur, spillede på en mark, havde kun et seniorhold og kun ca. 25 medlemmer i alt, hvoraf halvdelen var drenge. Der var slet ingen pigehold, for dengang spillede pigerne ikke fodbold, men markhåndbold. I dag er situationen helt anderledes. Harlev Framlev er vokset og vokset, og vi er nu over 4000 indbyggere. De senere år har denne tilvækst også kunnet ses i fodboldafdelingen, som nu gennem 90 erne konstant havde ca. 250 medlemmer. I dag har man rundet de 350 medlemmer, hvoraf de 250 er børn fra 4 års alderen og op til senioralderen, der er 18 år. Og nu er det ikke kun drengene, der spiller fodbold, klubben har adskillige pigehold og damehold. En klar succes, som stiller store krav til træner- og lederteamet. Da klubben fortsat forventer tilgang af børn og unge, skal der i den kommende sæson bruges endnu flere dygtige og engagerede trænere. Alene i børnehaveklassen er der nu 90 børn, og adskillige af dem vil vi se i fodboldklubben til foråret. Derfor har HIK hårdt brug for flere trænere, som gerne må være forældre til de små eller lidt større børn. Fodboldafdelingen har tre målsætninger, nemlig: at nå de sportslige resultater, som man spillemæssigt er berettiget til på alle niveauer, at få skabt en økonomisk platform, der sætter fodboldafdelingen i stand til at nå resultater, og at styrke klubånden gennem et stærkt socialt samvær. Økonomien har aldrig været bedre, de mange spillere og ca. 60 ledere og trænere gør alt for at de to andre målsætninger bliver opfyldte. Nye trænere og ledere vil derfor hurtigt opleve, at det sociale element vægtes meget højt, og at vi ikke kun tænker på fodbold, men også har overskud og lyst til et motiverende samvær i vort dejlige klubhus og på banerne. Klubbens forhold er helt unikke. Vi råder i dag over et af Århus allerbedste fodboldanlæg, måske det bedste. Rammerne er således klar, vær med til at fylde dem ud, kontakt klubbens formand Michael Knudsen på telefon nr ,for en uforpligtende samtale. Hvis du hellere vil hjælpe til i kantinen eller med andet praktisk arbejde, er du lige så velkommen. Mange af klubbens tidligere spillere og ledere giver fortsat en hånd med. Blandt andet i disse dage i forbindelse med salget af det lokale julemærke, som er nummer 15 i rækken. Overskuddet fra julemærkesalget går altid til ungdomsafdelingens arbejde og er et godt eksempel på en både økonomisk og social aktivitet, som kun lykkes gennem samarbejde på tværs. Alle, som har lyst til at spille fodbold, skal være velkomne i HIK Fodbold. Men det kræver opbakning hele vejen rundt. Vi håber ikke, vi bliver nødt til at stoppe for tilgangen af spillere. Du kan være med til at sikre, at vi ikke drukner i succes. Kontakt os, og oplev hvor sjovt og givende det er at være sammen med børnene og de unge. Så varer det ikke længe, før end vi kan byde velkommen til medlem nummer 400, og fortsat leve op til bestyrelsens formulering: Vi ser muligheder frem for begrænsninger. VIL DU VIDE MERE? Husk at Fællesrådets mødereferater er fremlagt på Harlev Bibliotek Eller se på 8 9

6 SuperVision Alarmteknik Amatørteaterforeningen SPOTLIGHT Af Mik Tuver På Edelhofvej 5 ligger virksomheden SuperVision Alarmteknik. Virksomheden ejes af Søren Nedergaard (herboende) og Per Lorentzen (Silkeborg), der begge er uddannet elektrikere og tidligere har arbejdet ved Securitas, som montører. Søren og Per udtaler: "Vi besluttede at starte for os selv den 1. januar Vi mente, at en lille virksomhed som vores, nemt kunne konkurrere med de store på markedet." Det har vist sig at holde stik. I dag er firmaet udover de to ejere, en montør, en sikkerhedskonsulent og en kontorassistent. Virksomheden har specialiseret sig i tyverisikring til private og i særdeleshed til erhvervslivet. De dækker ethvert behov indenfor emnet. Kunderne spænder lige fra private villa-alarmer til små og store virksomheder, samt McDonalds, Handelsbanken A/S, Hoffmann, kommuner m.fl. Firmaet tilbyder landsdækkende service og døgnvagt. Det er DanKontrol, som overvåger alle centralkunder. SuperVisions motto er: Effektive-Billige-Specialister. Og det kan de være i kraft af deres størrelse. De har ikke en stor og tung organisation, som mange af konkurrenterne slås med, og derfor er de ofte billigere. Varesortimentet er tyveri-alarmer, videoovervågning og tåge-sikring. Og man laver også løsninger med satelit overvågning, adgangskontrol, gitter og elhegn. Mange virksomheder har i dag suppleret deres sikring med det nyeste tiltag inden for branchen, tågesikring også kaldet røgkanoner. SuperVision har et tæt samarbejde med deres leverandør Protect, som producerer tågegeneratoren. SuperVisions sikkerhedskonsulent Kim Nielsen kommer fra en tidligere stilling hos Protect. Politiet og forsikringsselskaberne udtaler sig i rosende vendinger om tågesikring, som pt. er det mest effektive produkt på markedet til at stoppe tyveri og hærværk. Med et system fra Protect stopper man indbrud på mindre end 20 sekunder, lokalet bliver fyldt med tåge, så man ikke kan se en hånd for sig, og det får tyven til skyndsomt at fortrække. Interesserede kan se mere på SuperVisions hjemmeside: eller kontakt dem på telefon Af Orla Møller Andersen SPOTLIGHT er en amatørteaterforening, der har hjemsted i Framlev Forsamlingshus. Foreningens formål er at opføre revy, dilettantforestilling o. lign. på ren amatørbasis. Normalt opføres en revy hvert efterår og en dilettantforestilling hver vinter. Endvidere afvikles der, i samarbejde med Harlev- Framlev Grundejerforening, en juletræsfest hvert år i december. I år er det søndag den 12. december om eftermiddagen. Hvad er det så, der gør, at det er så fascinerende at have med amatørteater at gøre? Jo, der er næppe tvivl om, at det først og fremmest er hele forløbet, fra et rollehæfte modtages - til det hele til sidst hænger sammen som en helhed, der betager. Dertil kommer, at mange, der måske oven i købet ikke bryder sig om f.eks. at holde en tale i en forsamling, oplever, at de er i stand til at give sig selv fuldt ud, når de står på scenen. Endelig skal det sociale samvær, gennem hele øveforløbet, heller ikke glemmes. Hvis du skulle have lyst til at underholde, i stedet for ustandseligt hele tiden selv at blive underholdt af først og fremmest TV, var det måske en god idé at komme med i SPOTLIGHT. Som skuespiller, instruktør, regissør eller som noget helt fjerde. Kontakt, i givet fald, Orla Møller Andersen, Sydbakken 5, 8462 Harlev J., tlf eller for nærmere oplysninger

7 Harlev - Framlev Grundejerforening Til Harlev Framlev Grundejerforenings medlemmer. af Bestyrelsen I indeværende år har foreningen ikke afholdt generalforsamling. Det skyldes ændringen af regnskabsåret, der nu følger kalenderåret. Men bestyrelsen kan allerede nu meddele at næste generalforsamling løber af stabelen Onsdag den 9. februar 2005 kl på Lokalcenter Næshøj. Vi melder ud med datoen i god tid, så er der i hvert fald ingen undskyldning for, ikke at kunne deltage af den grund, og vi håber, at rigtig mange af vore 670 medlemmer vil være til stede. På generalforsamlingen serveres et par stykker smørrebrød og en øl/vand. Det er vigtigt, at mange møder frem, så vi kan få en saglig debat om alt det, der vedrører en grundejerforening. Det være sig lige fra spørgsmål om evt. aktiviteter til spørgsmål i relation til lokalområdet, hvor foreningen har mulighed for at øve indflydelse. Ved sidste generalforsamling kunne bestyrelsen ikke mønstre de 7 medlemmer der iflg. vedtægterne skal være, og midt i perioden måtte Inge Chr. Pedersen af personlige grunde forlade bestyrelsen. Med lidt benarbejde er det nu lykkedes at nå op på fuld styrke, idet vi har formået at få Kaj Sommer og Alf Højsgaard til at indtræde i bestyrelsen, hvilket vi er meget taknemmelige for. Det er to absolut kompetente personer, som vi er glade for at samarbejde med. Kaj Sommer blev valgt som næstformand. Foreningen vil som sædvanlig, i samarbejde med Spotlight og Framlev Forsamlingshus, afholde juletræsfest. Nærmere herom også i ugepressen. Da dette er sidste nummer af Paraplyen i år, vil bestyrelsen ønske alle vore medlemmer en glædelig jul og et godt nytår Juletræsfest Framlev Juletræsfest i Framlev Forsamlingshus søndag den 12. december. Rigtig Glædelig Jul & Godt Nytår 12

Indvielse tennis klubhus

Indvielse tennis klubhus * NR 27 * Juni 2004 Indvielse tennis klubhus Orientering fra Fællesrådet Niwi Trykcenter Indvielse af tennis afdelingens tilbygning Harlev - Framlev Grundejerforening HARLEV FÆLLESRÅD S MEDLEMMER: Skolebestyrelsen

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007 Orientering fra Fællesrådet Nyt fra Harlev Kulturfond Rapport fra en landsby Lokal kunst Elli Reus Jendresen Vinterforanstaltninger snerydning 15 års

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006 Paraplyen nr 36 04.09.06 12:39 Page 1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006 Orientering fra Fællesrådet Glaskunst i Lillering Foreningen Norden Julegave Galleri Paraplyen nr 36 04.09.06

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 :

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : referat fra generalforsamling april 2006 formandens beretning godkendt regnskab 2005 og budget 2006 annonce : Træ til salg - Ry 246 motiv fra Rypevænget Grundejerforeningen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat. Mødedato: 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 19.00 Klublokalet, Hylke Skole Hovedbestyrelsesmøde

Referat. Mødedato: 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 19.00 Klublokalet, Hylke Skole Hovedbestyrelsesmøde Side 1 af 5 Deltagere: Repræsenterende: Maibritt Søgaard Ungdomsklubben Simon Stouby Fodboldafdelingen Ikke tilstede Henning Strand Hylke Sportens Venner (HSV) Afbud Olesen Anders Jensen Ketchersport Ole

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 50 FEBRUAR 2010

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 50 FEBRUAR 2010 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 50 FEBRUAR 2010 Hovedbestyrelsen i HIK. Fra venstre: Barbara Koch, Frank Kejlberg, Henning Jeppesen, Mette Bryndum Christiansen, Mogens Petersen, Anne Mette Lund, Egon

Læs mere

Grundejerforeningen Saloparken af 1998

Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Årsberetning for året 2003 I 2003 har bestyrelsens arbejde især koncentreret sig om 2 mærkesager. Vi har afholdt 4 ordinære møder og et ekstraordinært det vender

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 12. maj 2011 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk X Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 43 JUNI 2008

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 43 JUNI 2008 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 43 JUNI 2008 Orientering fra Fællesrådet Specialbutik i Harlev Lotte&Lykke Foreningen Forældre for Aktiv Fritid Kære medlemmer af Harlev-Framlev Grundejerforening Stop

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 40 SEPTEMBER 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 40 SEPTEMBER 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 40 SEPTEMBER 2007 Orientering fra Fællesrådet Generalforsamling i Harlev-Framlev Grundejerforening Nyt fra Harlev Bibliotek Den gule informationsbog Dejligt vejr til

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Traditionen tro kaster vi lige et blik på sidste generalforsamling, der fandt sted i disse lokaler d. 29. nov. 2004.

Traditionen tro kaster vi lige et blik på sidste generalforsamling, der fandt sted i disse lokaler d. 29. nov. 2004. Bestyrelsens beretning generalforsamlingen d. 29/11 2005. Traditionen tro kaster vi lige et blik på sidste generalforsamling, der fandt sted i disse lokaler d. 29. nov. 2004. Vi fik nyt navn: Kalenderkvarterets

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Red i Andst Af Viggo Kaspersen.

Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Efter Borgermøde 2 d. 15. dec. er der 115 Andst borgere, der har tilkendegivet et ja til projektet, tusind tak for jeres opbakning. Desværre udgør dette antal tilkendegivelser

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

BINDELEDDET. Oktober - December 2013. Hej spejdere og forældre.

BINDELEDDET. Oktober - December 2013. Hej spejdere og forældre. BINDELEDDET Oktober - December 2013 Hej spejdere og forældre. Efteråret er over os og det er blevet koldt igen. Snart er julen også over os. Det betyder også store beskidte støvler og vådt overtøj. Alt

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk www.ebeltoftsk.dk Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt LOGO SVØMMEKLUB SAMT EIF Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 07. september 2015 og slutter

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 68 SEPTEMBER 2014

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 68 SEPTEMBER 2014 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 68 SEPTEMBER 2014 Marc Perera Christensen holder sin åbningstale ved indvielsen af multibanen Orientering fra Fællesrådet (3) Hjertestarter (8) Nybygget multibane i

Læs mere

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012 Forældremøder på Kalbyris 4.-5. klasser august-september 2012 Trivsel og forældresamarbejde Forældrerådet Vi starter tættest på jer I klassen er det vigtigt at skabe god trivsel både blandt elever, forældre

Læs mere

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f).

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). ø Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). Ulla og Kim (3c) har givet skriftlig fuldmagt til Claus

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Christiansfeld Skole Nyhedsbrev

Christiansfeld Skole Nyhedsbrev Oktober 2014 Dette nyhedsbrev er det første efter flere års pause. Skolebestyrelsen drøftede på sit møde i september skolens kommunikation med forældre og lokalsamfund. Det er efterhånden mange år siden,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2014 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

AB Toftevang. Nyhedsbrev

AB Toftevang. Nyhedsbrev AB Toftevang Nr. 5/Dec. 2012 Nyhedsbrev Bestyrelsen ønsker alle i Toftevang en rigtig God Jul og et Godt Nytår Kontakt til bestyrelsen: Formand Peter Sørensen, Toftevang 40, 1.th. tlf. 21727973 Næstformand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Keld har ordet. Godt nytår og velkommen i 2013

Keld har ordet. Godt nytår og velkommen i 2013 Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 6: Kalenderen side 7: 2. klasse og dåserydderne side 8: Nyt fra Klubben og frugtordningen side 9: Danmarks Indsamlingen side 10: Juleklippedagen

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Rasmus H. Jensen Bjørnebo

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 38 MARTS 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 38 MARTS 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 38 MARTS 2007 Orientering fra Fællesrådet Når pladsen bliver for trang... Loppemarked Genforeningsmindesmærker Skolebestyrelsen ved Næshøjskolen Aftencafé på Harlev

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Roskilde Tennis Klub. Afbud: Ingen

Roskilde Tennis Klub. Afbud: Ingen Referat af bestyrelsesmødet mandag den 28. oktober kl. 18:00 på Dronning Sofies Vej Deltagere: Folmer Sørensen, Hans Chr. Stigaard, Jan Winther, Jonas Nyrop Vestermann, Karen Marie Olsen, Per Krogh Rants

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Belek

Ejerlejlighedsforeningen Belek Ejerlejlighedsforeningen Belek Nyhedsbrev nr. 4 December 2007 Kære medlemmer Monark 1 og 2 har været meget velbesøgt i år. Ingen tvivl om at vi er den bedst etablerede Sitesi i nybyggerzonen i Belek. Haveanlæggets

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere