Årets Julemærke FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 29 * DECEMBER Orientering fra Fællesrådet. Børnehaven Pilehaven. Nyt fra Biblioteket

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årets Julemærke FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 29 * DECEMBER 2004. Orientering fra Fællesrådet. Børnehaven Pilehaven. Nyt fra Biblioteket"

Transkript

1 * NR 29 * DECEMBER 2004 Årets Julemærke Orientering fra Fællesrådet Nyt fra Biblioteket Børnehaven Pilehaven HIK ved at drukne i succes SuperVision Alarmteknik Spotlight Juletræsfest

2 HARLEV FÆLLESRÅD S MEDLEMMER: Skolebestyrelsen v/næshøjskolen Vuggestuen Grønhøjvej Harlev Bibliotek Legestuen Næssie Fritidshjemmet Himmelblå Den Integrerede Institution Regnbuen Framlev Menighedsråd Harlev Menighedsråd Harlev - Framlev Grundejerforening Venstre Vælgerforening Grundejerforeningen Harlev Vest Tåstrup Borgerforening Lokalcenter Næshøj Brugerrådet Grundejerforeningen Araliavej Lillering Forsamlingshus Andelsboligforeningen Næshøj Andelsboligforeningen Bøgeparken Konservativ Vælgerforening Harlev Idræts Klub Salon Saksen Harlev Frimærke Klub Socialdemokratiet Harlev Jagtforening Ungdomsskolen Næshøj Dagplejen Harlev Plantehaven & Edo Koi Rødlundparken Børnehaven Næshøj Framlev Forsamlingshus Niwi Trykcenter NORDEA Super Best CONSENT KFUM Spejderne Den Integrerede Institution Kompasset Harlev Advokatkontor DK Advokaterne Harlev Østjysk Rideforening Harlev Dyreklinik Beboerforeningen De Nære Naboer-8462 Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd. Lay-Out: Sok Company Tryk: Niwi Trykcenter. Oplag 1800 eks. HVAD SKER DER I HARLEV - OG HVORNÅR? AKTIVITETSKALENDEREN udgives også af Harlev Fællesråd. Alle medlemmer kan benytte aktivitetskalenderen - brug den flittigt, men husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen). UNDGÅ AT ARRANGEMENTER KOLLIDERER! KOORDINER ARRANGEMENTER. Harlev Fællesråd hjælper gerne med dette, send os jeres mødekalender. SKRIV TIL PARAPLYEN! PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemmer. Indlæg modtages gerne på disk/cd - Mac eller Pc format. NÆSTE NUMMER af Paraplyen udkomme 5. Marts deadline: 31. Januar. MATERIALER DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender, til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek. BOLIG Poul Hytting BØRNE OG UNGE Henning Jeppesen Else Rasmussen INFO OG BLAD Ejgil Rahbek Dorte Vind Mik Tuver Lisbeth Johnsen Claus Gregersen HARLEV Harlev Fællesråd: FORRETNINGSUDVALGET Svend Erik Andersen - formand tlf Ejgil Rahbek - næstformand / sekretær tlf Orla Kristensen - kasserer Jens Aage Weigelt Henning Jeppesen Else Rasmussen Niels Elvstrøm Poul Hytting TRAFIK Svend Erik Andersen Niels Elvstrøm NATUR OG MILJØ Jens Aage Weigelt FORRETNINGSUDVALGS MØDER 16 december FÆLLESRÅD Næshøjvej Harlev J til fællesrådet PARAPLYEN NR December 2004 Af Ejgil Rahbek Orientering fra Fællesrådet Trafiksikkerhed på Stillingvej: Amtet ønsker dialog I sidste nummer af Paraplyen skrev vi, at Fællesrådet har anmodet amtet om at gøre noget ved trafikforholdene på Stillingvej. På regionalt plan betragtes Stillingvej som en overordnet gennemgående vej til betjening af fjerntrafik. Vejen forløber imidlertid gennem tæt bebyggede områder og bruges i stor udstrækning til lokaltrafik. Vi mener, at disse to forskellige formål er i konflikt med hinanden, hvilket også dokumenteres af nogle alvorlige trafikuheld de senere år. Amtet har nu meddelt Fællesrådet, at man er villig til at tage sagen op i form af et indledende møde for at belyse situationen. De trafiktællinger, som har været iværksat i løbet af efteråret, er nu afsluttede, og tallene er ved at være bearbejdet. Næste skridt vil være afholdelse af mødet med amtets trafikeksperter, hvor også politiet vil deltage. Vi forventer at kunne berette yderligere i næste nummer. Parkeringsforhold på Rødlundvej Fællesrådet har fået en del henvendelser i den senere tid om, at Rødlundvej bruges som parkeringsplads for lastbiler, busser og varebiler. De omkringboende føler sig generet af at have store erhvervskøretøjer stående lige uden for deres vinduer. Køretøjerne parkeres typisk efter arbejdstid og i weekender. 3 Brugen af vejen som parkeringsplads går også hårdt ud over græsrabatten på Rødlundvej. Den er konstant opkørt de steder, hvor det er mest populært at parkere. En sådan græsrabat er ikke funderet til at kunne modstå et tryk fra en stor lastbil. En del beboere har henvendt sig til politiet, men har fået den besked, at så længe Harlev området har status som landområde, kan man ikke etablere et egentlig forbud mod parkering, og politiet har således ingen mulighed for at skride ind. Medmindre naturligvis, at køretøjerne parkeres så uforsvarligt, at de er til fare for trafiksikkerheden. Fællesrådet har anmodet Vejkontoret om at vurdere sagen med henblik på at normalisere parkeringsforholdene. Vejkontoret er gået i gang med at undersøge forholdene i Harlev- Framlev området, og har meddelt, at området i lighed med andre lokalområder i Århus har mulighed for at komme ind under bestemmelserne i Politibekendtgørelsen om parkering. Dette undersøges for øjeblikket. Ifølge denne bekendtgørelse kan man forbyde parkering af biler med en totalvægt over 3500 kg samt påhængsvogne og sættevogne med tilladt totalvægt over 750 kg på hverdage fra kl. 18:00 til kl. 06:00 og på søn- og helligdage hele døgnet. Baggrunden for Politibekendtgørelsen er dels trafiksikkerhedsmæssige hensyn, dels at parkering af lastbiler i visse boligområder kan give gener for beboerne.

3 I de områder, hvor restriktioner mod lastbilparkering er indført, f.eks Lystrup, Elsted, Egå, Skæring og Tranbjerg, er der samtidig anlagt en række lastbilparkeringspladser, ligesom der efterfølgende er blevet reserveret arealer til kommende pladser i en række lokalplaner. Lastbilparkeringspladserne blev etableret, for at man kunne anvise lovlige pladser og derved minimere risikoen, for at lastbiler parkeres på vejen lige uden for byzonetavlerne. Det er Fællesrådets opfattelse, at vi også i Harlev-Framlev området må tage hensyn til de chauffører, som vitterligt har et parkeringsbehov. Sammen med Vejkontoret afsøger vi derfor for øjeblikket området for at finde velegnede arealer til lastbilparkering. Et forbud mod parkering vil formentlig være en effektiv foranstaltning. En anden supplerende mulighed er at tilplante græsrabatten på Rødlundvej, således at det ikke er muligt at parkere hverken personbiler eller tunge erhvervskøretøjer. En sådan løsning ville være en meget elegant løsning. Fællesrådet er i kontakt med Naturforvaltningen om en sådan løsning. Mast til mobiltelefoni Firmaet LE34 Tele A/S har søgt om tilladelse til opstilling af en 42 m høj mast til brug for 3G mobiltelefoni på Halmværkets grund ved siden af Stofa masten. For at masten kan godkendes, skal der gives dispensation fra lokalplanen, som tillader en højde på 8,5 m. Fællesrådet har vurderet, at et industriområde må være det bedst egnede område til en mast. Det er en placering, som vil genere færrest beboere, og der står en mast i forvejen. På den baggrund har Fællesrådet ikke noget imod dispensationen. Cykelhandlingsplan for Århus Kommune Århus Kommune er i øjeblikket i gang med at udarbejde en cykelhandlingsplan, der fastlægger en overordnet strategi for, hvordan cykeltrafikken i Århus Kommune kan styrkes. Fællesrådet er opfordret til at kommentere de ruter, som løber gennem eller har sit forløb i lokalområdet. Det har givet anledning til at ændre forløbet for den rute, der går fra Lyngby over Labing til Hørslev. Ruten forløber ad Labing Møllevej og stopper ved Stillingvej på det sted, hvor Labing Møllevej blev spærret for mange år siden i forbindelse med bygning af Stillingvej. Fællesrådet foreslår, at forløbet i stedet drejer mod syd ad Labingvej og fortsætter sit forløb ad Gl. Mosevej mod Hørslev. I forbindelse med etablering og klassificering af rutenettet i øvrigt er Vejkontoret og Naturforvaltningen interesseret i at få nye forslag til cykelruter. Det kræver et stort lokalkendskab at kunne se muligheder for nye ruter eller ændring af bestående, og derfor er man meget lydhøre overfor nye forslag. Støjskærme ved østvendte ramper Vejdirektoratet oplyser, at man nu igangsætter beregning og projektering af støjskærme langs de østlige ramper ved Stillingvej. Når det er lidt senere end tidligere forventet, skyldes det, at Vejdirektoratet har afventet resultaterne af de detaljerede trafiktællinger for motorvejen og for det lokale vejnet efter motorvejens åbning sidste år. Arbejdet med opsætning af støjskærmen i marken forventes igangsat i løbet af foråret 2005, så snart vejret tillader det. Ruteændring linie 55 via Klosterport Århus Sporveje overvejer at omlægge flere forskellige linier, herunder linie 55, så de kommer ind gennem det centrale busgadeforløb i Midtbyen. Sporvejene ønsker at høre de forskellige fællesråd, om man mener, at de foreslåede ændringer er en god ide. Det er hensigten, at linie 55 i sit forløb mod Tilst fra Park Alle fortsætter ad Hans Hartvig Seedorfs Stræde, Busgaden, Telefonsmøgen, Emil Vetts Passage, Klosterport og munder ud i Nørre Alle. Herfra fortsættes mod Vesterbro Torv, Vesterbrogade og ud ad Viborgvej. Det er Fællesrådets opfattelse, at linie 55 med dette forløb kommer tættere på midtbyen og de mange store butiks- og forretningsområder i Midtbyen. Derfor har vi tilkendegivet vores positive holdning til dette forslag. Efterlysning: I sidste nummer af Paraplyen efter lyste Naturforvaltningen "ildsjæle", som var interesseret i at deltage i ordninger, hvor borgergrupper overtager enkle og overkommelige grønne opgaver. Yderligere henvendelse kan ske til Fællesrådet Af Dorte Vind Nyt fra Biblioteket Harlev Bibliotek holder lukket i julen. Vær opmærksom på at Harlev Bibliotek holder lukket i skolernes juleferie. Dette sker som en del af de besparelser, der er gennemført i biblioteksvæsenet i år. Vi holder lukket fra onsdag den 22. december til og med søndag den 2. januar. Tirsdag den 21. december er altså sidste chance for at låne læsestof til juledagene. Pynt juletræet. I december måned vil der være sakse, lim og julepapir i børnebiblioteket. Alle børn og voksne er meget velkomne til at hjælpe os med at pynte vores juletræ. Vi håber, det kan blive rigtig flot i løbet af måneden til glæde for os alle sammen. Salg af kasserede materialer. Tidligere har vi holdt større samlede udsalg af vores kasserede materialer på biblioteket. Her i efteråret er vi i stedet begyndt at have et par kasser med materialer til salg stående hele tiden. Vi fylder så i efterhånden, som vi kasserer. Så hold øje med kasserne, måske er der noget af interesse for dig, næste gang du kommer på biblioteket. Priserne er meget rimelige og en gang imellem laver vi lidt hurtig oprydning og sælger en hel posefuld for 25,- kr. 4 5

4 Af Ulla Lippert BØRNEHAVEN PILEHAVEN Rødlundvænget Harlev J. Tlf.: PARAPLYEN NR December 2004 Børnehaven Pilehaven Den nye børnehave i Harlev er faktisk ikke ny længere. Den 1. oktober havde vi 1 års fødselsdag, hvilket vi naturligvis fejrede med kagemand, forældre og børn. Børnehaven var længe ventet. Børnene havde stået i kø længe, og det varede da heller ikke mange uger før den var fyldt op. Huset er bygget til 60 børn, men vi har en margin på + 10 %. I øjeblikket er der 64 børn indskrevet. Der er ansat 3 pædagogmedhjælpere, 6 pædagoger og 1 studerende. Vi har en gruppe med de ældste børn og to blandede grupper. Grupperne har hver en ugentlig tur-dag, hvor de f.eks. kan tage i skoven, til Århus eller på besøg i en anden institution. Stor-børns gruppen har derudover en dag om ugen, hvor de snuser til nogle af de ting, der er nødvendige at kunne, når man skal begynde i skolen. Det kan f.eks. være tal og bogstaver, kalender, familierelationer og klokken. De øver sig også i at modtage fælles beskeder, kunne lytte og koncentrere sig. Efter sommerferien 2004 sendte vi 16 børn i børnehaveklasse. Huset er indrettet som et åbent hus med forskellige aktivitesrum. Vi har foruden de tre, store grupperum og det centrale fællesområ de - et dejligt værksted, et danse-og gym nastikrum, et puderum, et stillerum og en dukkekrog. Der var som udgangspunkt ikke afsat midler til indretning af legepladsen. Derfor besluttede forældrebestyrelsen straks at investere en del penge i udearealet. Et legepladsfirma er kommet med en langsigtet plan. I foråret fik vi lavet første etape af planen, som blandt andet indeholder vandleg, klatrestativer, gynger, mooncarbane, græsareal til boldspil og bålplads. Vi håber, at vi i løbet af nogle få år kan færdiggøre planen. I øvrigt har frivillige forældre ved flere lejligheder været flinke til at hjælpe med konkrete, overskuelige projekter. Senest fik vi en lørdag formiddag plantet en masse bøgehæke, buske og ordnet vores sandkasse. Tusind tak for hjælpen! Vi har allerede opbygget en del traditioner, f.eks.: - Hver gruppe har en aften i december besøg af børn og forældre til fællesspisning og julehygge. - Fastelavn fejrer vi helt traditionelt med tøndeslagning og boller. - I løbet af foråret har vi to temauger i 2004 var det Indianer. - De ældste børn kommer inden sommerferien på overnatning i Kattegatcentret. Til sidst vil vi sige Harlev og nærmiljøet TAK for den fine modtagelse. Med venlig hilsen BØRNEHAVEN PILEHAVEN Årets Julemærke For 15. gang udkommer Harlev julemærket. Dette års motiv, som vises på denne side, er "Det gule hus" i Skibby. Julemærket er også i år tegnet af Erik Theilmann. Arbejdet med tegning, trykning, bemanding og udbringning til samtlige husstande i 8462 området, forestås af Seniorgruppen. Overskuddet ved salget går ubeskåret til HIK Fodbolds ungdomsarbejde. Overskuddet har de seneste år ligget på ca kroner.et godt tilskud til arbejdet i ungdomsafdelingen. Salget starter normalt omkring den 1. december, i år dog den 26. november. Julemærket kan købes i alle byens forretninger. Derudover bliver samtlige husstande besøgt, således at alle får mulighed for at støtte det gode formål. Julemærket er også blevet et samleobjekt, og frimærkesamlere fra hele landet får hvert år tilsendt et stort antal ark. 6 7

5 Aldrig har så mange dyrket fodbold som nu! HIK Fodbold er ved at drukne i succes! Af Erik Theilmann Den lokale fodboldafdeling så dagens lys for ca. 45 år siden. Dengang var forholdene anderledes, blandt andet klædte man om i et vognskur, spillede på en mark, havde kun et seniorhold og kun ca. 25 medlemmer i alt, hvoraf halvdelen var drenge. Der var slet ingen pigehold, for dengang spillede pigerne ikke fodbold, men markhåndbold. I dag er situationen helt anderledes. Harlev Framlev er vokset og vokset, og vi er nu over 4000 indbyggere. De senere år har denne tilvækst også kunnet ses i fodboldafdelingen, som nu gennem 90 erne konstant havde ca. 250 medlemmer. I dag har man rundet de 350 medlemmer, hvoraf de 250 er børn fra 4 års alderen og op til senioralderen, der er 18 år. Og nu er det ikke kun drengene, der spiller fodbold, klubben har adskillige pigehold og damehold. En klar succes, som stiller store krav til træner- og lederteamet. Da klubben fortsat forventer tilgang af børn og unge, skal der i den kommende sæson bruges endnu flere dygtige og engagerede trænere. Alene i børnehaveklassen er der nu 90 børn, og adskillige af dem vil vi se i fodboldklubben til foråret. Derfor har HIK hårdt brug for flere trænere, som gerne må være forældre til de små eller lidt større børn. Fodboldafdelingen har tre målsætninger, nemlig: at nå de sportslige resultater, som man spillemæssigt er berettiget til på alle niveauer, at få skabt en økonomisk platform, der sætter fodboldafdelingen i stand til at nå resultater, og at styrke klubånden gennem et stærkt socialt samvær. Økonomien har aldrig været bedre, de mange spillere og ca. 60 ledere og trænere gør alt for at de to andre målsætninger bliver opfyldte. Nye trænere og ledere vil derfor hurtigt opleve, at det sociale element vægtes meget højt, og at vi ikke kun tænker på fodbold, men også har overskud og lyst til et motiverende samvær i vort dejlige klubhus og på banerne. Klubbens forhold er helt unikke. Vi råder i dag over et af Århus allerbedste fodboldanlæg, måske det bedste. Rammerne er således klar, vær med til at fylde dem ud, kontakt klubbens formand Michael Knudsen på telefon nr ,for en uforpligtende samtale. Hvis du hellere vil hjælpe til i kantinen eller med andet praktisk arbejde, er du lige så velkommen. Mange af klubbens tidligere spillere og ledere giver fortsat en hånd med. Blandt andet i disse dage i forbindelse med salget af det lokale julemærke, som er nummer 15 i rækken. Overskuddet fra julemærkesalget går altid til ungdomsafdelingens arbejde og er et godt eksempel på en både økonomisk og social aktivitet, som kun lykkes gennem samarbejde på tværs. Alle, som har lyst til at spille fodbold, skal være velkomne i HIK Fodbold. Men det kræver opbakning hele vejen rundt. Vi håber ikke, vi bliver nødt til at stoppe for tilgangen af spillere. Du kan være med til at sikre, at vi ikke drukner i succes. Kontakt os, og oplev hvor sjovt og givende det er at være sammen med børnene og de unge. Så varer det ikke længe, før end vi kan byde velkommen til medlem nummer 400, og fortsat leve op til bestyrelsens formulering: Vi ser muligheder frem for begrænsninger. VIL DU VIDE MERE? Husk at Fællesrådets mødereferater er fremlagt på Harlev Bibliotek Eller se på 8 9

6 SuperVision Alarmteknik Amatørteaterforeningen SPOTLIGHT Af Mik Tuver På Edelhofvej 5 ligger virksomheden SuperVision Alarmteknik. Virksomheden ejes af Søren Nedergaard (herboende) og Per Lorentzen (Silkeborg), der begge er uddannet elektrikere og tidligere har arbejdet ved Securitas, som montører. Søren og Per udtaler: "Vi besluttede at starte for os selv den 1. januar Vi mente, at en lille virksomhed som vores, nemt kunne konkurrere med de store på markedet." Det har vist sig at holde stik. I dag er firmaet udover de to ejere, en montør, en sikkerhedskonsulent og en kontorassistent. Virksomheden har specialiseret sig i tyverisikring til private og i særdeleshed til erhvervslivet. De dækker ethvert behov indenfor emnet. Kunderne spænder lige fra private villa-alarmer til små og store virksomheder, samt McDonalds, Handelsbanken A/S, Hoffmann, kommuner m.fl. Firmaet tilbyder landsdækkende service og døgnvagt. Det er DanKontrol, som overvåger alle centralkunder. SuperVisions motto er: Effektive-Billige-Specialister. Og det kan de være i kraft af deres størrelse. De har ikke en stor og tung organisation, som mange af konkurrenterne slås med, og derfor er de ofte billigere. Varesortimentet er tyveri-alarmer, videoovervågning og tåge-sikring. Og man laver også løsninger med satelit overvågning, adgangskontrol, gitter og elhegn. Mange virksomheder har i dag suppleret deres sikring med det nyeste tiltag inden for branchen, tågesikring også kaldet røgkanoner. SuperVision har et tæt samarbejde med deres leverandør Protect, som producerer tågegeneratoren. SuperVisions sikkerhedskonsulent Kim Nielsen kommer fra en tidligere stilling hos Protect. Politiet og forsikringsselskaberne udtaler sig i rosende vendinger om tågesikring, som pt. er det mest effektive produkt på markedet til at stoppe tyveri og hærværk. Med et system fra Protect stopper man indbrud på mindre end 20 sekunder, lokalet bliver fyldt med tåge, så man ikke kan se en hånd for sig, og det får tyven til skyndsomt at fortrække. Interesserede kan se mere på SuperVisions hjemmeside: eller kontakt dem på telefon Af Orla Møller Andersen SPOTLIGHT er en amatørteaterforening, der har hjemsted i Framlev Forsamlingshus. Foreningens formål er at opføre revy, dilettantforestilling o. lign. på ren amatørbasis. Normalt opføres en revy hvert efterår og en dilettantforestilling hver vinter. Endvidere afvikles der, i samarbejde med Harlev- Framlev Grundejerforening, en juletræsfest hvert år i december. I år er det søndag den 12. december om eftermiddagen. Hvad er det så, der gør, at det er så fascinerende at have med amatørteater at gøre? Jo, der er næppe tvivl om, at det først og fremmest er hele forløbet, fra et rollehæfte modtages - til det hele til sidst hænger sammen som en helhed, der betager. Dertil kommer, at mange, der måske oven i købet ikke bryder sig om f.eks. at holde en tale i en forsamling, oplever, at de er i stand til at give sig selv fuldt ud, når de står på scenen. Endelig skal det sociale samvær, gennem hele øveforløbet, heller ikke glemmes. Hvis du skulle have lyst til at underholde, i stedet for ustandseligt hele tiden selv at blive underholdt af først og fremmest TV, var det måske en god idé at komme med i SPOTLIGHT. Som skuespiller, instruktør, regissør eller som noget helt fjerde. Kontakt, i givet fald, Orla Møller Andersen, Sydbakken 5, 8462 Harlev J., tlf eller for nærmere oplysninger

7 Harlev - Framlev Grundejerforening Til Harlev Framlev Grundejerforenings medlemmer. af Bestyrelsen I indeværende år har foreningen ikke afholdt generalforsamling. Det skyldes ændringen af regnskabsåret, der nu følger kalenderåret. Men bestyrelsen kan allerede nu meddele at næste generalforsamling løber af stabelen Onsdag den 9. februar 2005 kl på Lokalcenter Næshøj. Vi melder ud med datoen i god tid, så er der i hvert fald ingen undskyldning for, ikke at kunne deltage af den grund, og vi håber, at rigtig mange af vore 670 medlemmer vil være til stede. På generalforsamlingen serveres et par stykker smørrebrød og en øl/vand. Det er vigtigt, at mange møder frem, så vi kan få en saglig debat om alt det, der vedrører en grundejerforening. Det være sig lige fra spørgsmål om evt. aktiviteter til spørgsmål i relation til lokalområdet, hvor foreningen har mulighed for at øve indflydelse. Ved sidste generalforsamling kunne bestyrelsen ikke mønstre de 7 medlemmer der iflg. vedtægterne skal være, og midt i perioden måtte Inge Chr. Pedersen af personlige grunde forlade bestyrelsen. Med lidt benarbejde er det nu lykkedes at nå op på fuld styrke, idet vi har formået at få Kaj Sommer og Alf Højsgaard til at indtræde i bestyrelsen, hvilket vi er meget taknemmelige for. Det er to absolut kompetente personer, som vi er glade for at samarbejde med. Kaj Sommer blev valgt som næstformand. Foreningen vil som sædvanlig, i samarbejde med Spotlight og Framlev Forsamlingshus, afholde juletræsfest. Nærmere herom også i ugepressen. Da dette er sidste nummer af Paraplyen i år, vil bestyrelsen ønske alle vore medlemmer en glædelig jul og et godt nytår Juletræsfest Framlev Juletræsfest i Framlev Forsamlingshus søndag den 12. december. Rigtig Glædelig Jul & Godt Nytår 12

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006 Paraplyen nr 36 04.09.06 12:39 Page 1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006 Orientering fra Fællesrådet Glaskunst i Lillering Foreningen Norden Julegave Galleri Paraplyen nr 36 04.09.06

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 Næshøjen i morgensol Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra Biblioteket og Harlev Biblioteks Venner (13) Harlev i hjertet (9) SOGNEHUSET TAGES I BRUG (15)

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 38 MARTS 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 38 MARTS 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 38 MARTS 2007 Orientering fra Fællesrådet Når pladsen bliver for trang... Loppemarked Genforeningsmindesmærker Skolebestyrelsen ved Næshøjskolen Aftencafé på Harlev

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 68 SEPTEMBER 2014

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 68 SEPTEMBER 2014 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 68 SEPTEMBER 2014 Marc Perera Christensen holder sin åbningstale ved indvielsen af multibanen Orientering fra Fællesrådet (3) Hjertestarter (8) Nybygget multibane i

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4. Trige Kirke. Læs inde i bladet: ..om børn og unge i Trige.

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4. Trige Kirke. Læs inde i bladet: ..om børn og unge i Trige. Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4 Trige Kirke Læs inde i bladet: Nyt boligområde i 10 Spørring 13 22 35 Generalforsamling i ST70..om børn og unge i Trige Visens Venner Annoncér

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 22 Årgang 6 November 2004 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening -

Læs mere

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager F E B R U A R 2 0 0 4 SKRÆPPE BLADET Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager N U M M E R 1 K O L O F O N ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken,

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

APRIL 2005 www.maarslet-bladet.dk

APRIL 2005 www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet APRIL 2005 1 APRIL 2005 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet MÅRSLET APRIL 2005 VANDVÆRK I/S Manglende vand kontakt: Vandværkets VVS-instalatør: Mårslet Smedje, tlf. 86 29 04 51 Vandværkets

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

ØK-NYT. Se sidste nyt fra afdelingerne inde i bladet... Nr. 3-2010. Judo kan fejre 10 års jubilæum... Glimt fra weekendtræf...

ØK-NYT. Se sidste nyt fra afdelingerne inde i bladet... Nr. 3-2010. Judo kan fejre 10 års jubilæum... Glimt fra weekendtræf... ØK-NYT Nr. 3-2010 Judo kan fejre 10 års jubilæum... Se sidste nyt fra afdelingerne inde i bladet... Glimt fra weekendtræf... Øvelser på agilitybanen... Fodboldskole i ØK... Hørt på fodboldskolen: Super-duper

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 32 8. årgang Februar, marts, april, ½ maj 2010

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 32 8. årgang Februar, marts, april, ½ maj 2010 STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 32 8. årgang Februar, marts, april, ½ maj 2010 Gravemaskinerne er i gang med at fylde op i grusgraven vest for Jeksenvej. Trods frostvejr kommer

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 59 Marts 2014 Årgang 15. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 59 Marts 2014 Årgang 15. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 59 Marts 2014 Årgang 15 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Fra redaktøren Låsbyprisen 2014 Hun må ikke få den, så længe hun sidder i bestyrelsen,

Læs mere

4. Der var ingen indkomne forslag. 7. Valg af revisor. Jakob genvælges. 8. Valg af revisorsupp. Irene Jensen genvælges.

4. Der var ingen indkomne forslag. 7. Valg af revisor. Jakob genvælges. 8. Valg af revisorsupp. Irene Jensen genvælges. Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

Foreningsbladets 10 års jubilæum

Foreningsbladets 10 års jubilæum www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 11. årgang Nummer 3 Jun-Jul 2005 Foreningsbladets 10 års jubilæum Foreningsbladet opstod i 1995 som et af initiativerne, der udsprang af samarbejdet

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond Nummer 63 december - februar 2012 Samlingshuset

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

Nr. 2 2012. 32. årgang

Nr. 2 2012. 32. årgang Nr. 2 2012 32. årgang Vi sælger også rygeovne, overvågningskameraer og anti-gøhalsbånd, samt meget andet til jagt og fritid. Dansk produceret kvalitetsfoder I flere varianter, feks. PROF-DOG. Super kvalitet,

Læs mere