generalspersoner, l svensk, l østerrigsk og 40 danske Biografiske data '86

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "generalspersoner, l svensk, l østerrigsk og 40 danske Biografiske data '86"

Transkript

1 '86!I. lir, ehcf for Trondhjemske gevorbne musketerkorps fra '/~ 1843 til e/~ da han tog afske<!, 77 lr g. - Zepelin, Fran/II Christian, f. i Danmark 1715, ti Kr.nja sol! '790. G. m. Helene Marie Alstrup (f. '712, ti Kr.nia 1/~ 1789, begravet 16/,). LoitnantOleChristian ~en afoplandske dragon_regt. fik 11/1 ' 790 tilladeise til at bære hans navn og nyde rett ighedcr som hans son. - mev '4 Ar g. kadet i Kjbhn. 11ft kornet i oberst Knas' kavalleriregiment ul. 1734, loitnant 173., kaptein 174o, premiermajor ved 3dje Sondenfjeldske dragon-regt. 'h 1747, oberstloitnant ti m. anc. fra /1 s. år, obersts karakter '9/. 1761, eher for 3dje Sondentjeldske dragon.regt. n/~ 1763, boede da pl Christianslund j Biri. ehcf for Iste Bergenhusi~ke inf.-regl. rra v/_ 1767 (ifølge VaupcU fra: l/l 1;66) til '/s 1769, da Valentin W, H. lluitfcldt tik regimentet. Påny chec for 3dje Sondenfje!dske nat. dragon.regt. fra 170 til IS/!, 178;, da H. C. Harboe blev kommandør for regimentet (dette havde fra ti/li 1783 Bet navnet: Oplandske dragon-regt.). Generalmajor "/ R. D. o. 10 /, 1780, generalløitnant ar kavalleriet t~/g 1782, Iste de puteret i generalitetskollegiet (ra ul, 1787 til U / I 1789, da hnn tog afsked med 200 ror. i pension. Den u/, s. lr cl'1 \Oldt han tiljade1sc til at blive stående i detaljen. - HI. Biografiske data om l svensk, l østerrigsk og 40 danske generalspersoner, der enten var norsk fedte eller for nogen tid tnu-tte I den norske arm6.

2 , Alfson, Alk/f Nic()/aU$, bar()11 V()II, f. af fattige for. <eldre i Grue i Solør omtrent 1708, t i OlmUtz i Miihrel1 lg Il Efter at være bleven student i Kjbhn. gik han i østerrigsk krigstjeneste og avancerede efterhånden op til gencralfeltvagtmester og artillerichef samt ridder af Maria Theresia.ordencn, der kun uddeltes for virkelig militær fortjeneste. I'{;ms datter, Caroline Amalie, blev gift med en ostcrrigsk officer, Moritz v. Mariensee, hull boede 1822 i Gditz i Stcyermark og havde 3 sønner, der var østerrigske officerer. Alfsons søster, Fredrikke Lovise A lfson, blev gift med den norske kaptein Arne CoIbjøTl1sen, deres datter, Charlotte Amalie, var g. m. Michael German. overretsprokurator J dr. J. l-lirtenfe1d's værk: ~Der Milita:r.Maria_There. fti" ()nkn und seine Mitglieder,< \Vien 1857, stlr der i I ~\t. I.l. v 17~'1 hind, s. 76 om Alfson bl a. anført følgende:. HamnA. N. Alfson, generalmajor, nordmand af fodsel, (r.l andet lands tjeneste ansat j den k. k. arme "~Il,()h!"l'(Hrkhauptmann~. (major) "pf.11ldt patrontasker af hjorteblærer, der ikke l,i ~.d. I v.uukt ng som forste gang anvendtes i slaget ",I t "UIll ' 757. nu'1l der blev ikke drevet )'dcrligere på,i I h.. U", rl " All.",'I'.".,,.,,-,11, ' 751'1 til ohcrstloitllant og ' udmær_ I "I I, I'n l r \ ,' fnriv"r, hvor han Icdcde ti l",!., Ih"lr~ia ord('ncn,,, og

3 ,, Efter frestningskolllm3ndantens og de øvrige generalers enstemmige vidnesbyrd, havde han under denne beleiring dag og nat virket ivrig og utrættelig for tjenestens berlste, frygtløs udsat sig for de største farer ved alle de leiligheder, hvor det syntes nødvendigt eller nyttigt og havde ved sine kundskaber og sin virksomhed bidraget meget tit, at fæstningen holdt sig. Ved beleiringen af Glatz 1760 ferte han kongebatteriet mo<! den gamle fæstning. Han blev 1763 generalmajor med anden. fra 17SS og chd for artilleriet i Qlmiitz blev han distriktschef i Miihren og 1777 ophoict i den frihe rrelige stand, han blev pensionere! 1778, året for sin dod. Ann,. I.Nordmænd 0l: Oo".keiRu.1and., Kr.ni.,S84,sig",prof. dr. L. Due, " 64. no,e 3, ot baron Alf,on v;'tnok er den ",mme.'"n dtu. Li~ut, Kicolli Alfun,' lil hvil NAvnedAg den berg'd.ke Pr.,.! Camlt'up i 1733, krev en.hinde.slrophe. Deichma.nn, Wald~lIlar Nico/ay v. Briiggnnatlll, f. på Hedemarken 11/1 1783, t i Kjbbn. ~% 1862, son af oberst ved de gule dragoner Christian :VIosen Deichmann (f. n/lo 1745, t 18,.) og Helle Sophie, f. Lundh (f. 'il/lo 1748, t 1 / ), g. m, Margretha Elisabeth Lund (f.,s/i 1790, t Ub 1833); deres bom dode før faderen. Han var far. broder til den nuværende ehef for 2den Akershusiske brigade, oberst P. Deichmann, (I. Hllo 1820). - Kadet ' /6 1797, fænrik '/It 1800, korporal " Ill 1802, sckondloitnants karakter,ole 1803, ansat ved det danske livregiment ' , ved ingeniorkorpset 'tg/~ 1804, premier. [oitnant l/ø 1806, stabskaptein IT/lt 1&9. kaptein fb/11810, majors karakter ' /' 1828, major ved korpset ie,",o 1833, oberstløitnant '0 :1 1840, oberst 'It 1842, generalmajors afsked SI/lo Var kommandant i Nyborg i 32 h, fra 180g til augusl , den "/I s. h blev han valgt til æresborger af denne by. - Bjelke, Clmi/oplur, f faldt i slaget ved Hoch. stadt i Bayern u fa 1704, var søn af Islands guvernør, oberst Henrik Bjelke (f. "/1 1615) til EUinggård og ester. råd i Norge, Vedkif og Molleroo i Skåne samt Næsby. holm, Edelgave og T ersløse i Sjælland. G. m. grev Anton I af Aldenburgs datter, Charlotte Lovise. - Var oberst og ehef for den kongelige drabantgarde, ehef for Sondenfjeldske regt. efter Palle Krag fra blev senere dansk generalmajor, og var ehe( for prins Carls regt. fra IQ/n 1692 til sin død. _ Bruin, Jacob di', f. 16.., t '722 eller 23. Antages at have været af en hollandsk familie, der ikke er bes[ægtet med de norske eller danske familier Drun. G. m. I) 1658 enkefru Katrine v. Kotwiss. 2) Enkefru Selmer. 3) Ka. ren Krabbe fra Jordberg i Skåne. lian var svigerfader til norsk generalmajor B. N. L:mdsbcrg (t 1740). Var herre til Sandholdt i r yen Ira ' og lit Sclmershof ved Rendsburg. _ ~ordl' Regimentsehef 16.., fik generalmajors afske<! , i 1718 tjeneste ved tropperne i Holsten. _ OJnsscn, :Jo/Ull: Frt'd~rik V., til Corselitze og Carlsfeldt 1, 1 I '';d~t("r, r. i Kristiania 1725, døbt nit s. lir, t t4b ' 7'J', ht'ii'l' til Fr<:drikwærk i Sjælland; son al organist Johan Frcderi k Classen og Marie, "J' I.. (lu"r i Kri~liania i, \\"11,,, Ir, 171'1 '11. Elisabeth, f. de Fabricius (1735- ".f' '1,1.,11', I"'"m H. l.~c1i11 til lsdillgen og Rosenfeldt, V" 1".,1" 111 1:,'lwlnWI.1d ul~ cldnntriddcr p, 11. Cla.~sel1. t. 1)11 1i1,11' I ''111flli ~.," Hi, 17 'i7. dier for Fredriks.

4 Støberiets fortrinl ige orga Deputeret i generalkrigskom værk kanonstøberi IIlb 17S7. nisation skyldes især ham. '9' missariatet SIn 1760, fik ~I/1o ' 774 ar kongen en ring, hvori stod : Fortjent. R. D. O. 10/ med symbolum: Qvl) lata trahunt, generalmajor med geheimeråds rang " lø fik prædikatet: excellencc. Generalloitnant 17. Stifter af det Classcnske fideikommis I) til videnskabernes og skojevæsencts fremme; var en dygtig og begavet mand. Se om ham : B. Moes norske Personalhistorie, Iste h. s. 32. $."\ml. til N. Folks Sprog og Hist. IV. s During, Ernst Frrden"k til Østerbygaard ved Kolding, f. U" 1738 i Hannover, t ~oho 1809 i Kiel, hvor han er begravet på St. Jorgens kirkegård. Son ac drost i Ahlden i Hannover: Christoph DUo v. DUring og: dennes forste hustru Sophie Philippine Wolff von Guttenberg. G. 9 ~ 1776 m. Henriette Sophie v. Reden (f. 1752, t'ls 18 (9), datter af hannoveransk generalloitnant Ernst Fr. v. Reden og JuHane Sophie, fodt v. Hauss, 9 born, hvoriblandt 1 datter, g. m. statsminister grev Otto Moltke til Espe og Bonderup (t,8s3), og I SGn, Wilhelm GCQrg Fr. v. Dilring, dansk generalmajor af kavalleriet(178z-.1860).- Elev af kadctskolen i Dresden, gik 18 år g i preussisk krigstjeneste og deltog flere it i 7 årskrigen. Adjutant hos hertug Ferdinand af Brunsvig, hvem han fulgte i hannoveransk tjeneste. Da kong Frederik d. 2den lod de schlesiske offieerer avancere forbi de preussiske, forlangte DUring afsked, men måtte sidde en tid i arrest pfi Spandau, jnden han fik den. Erholdt derefter ansæt \) IkU Idige ind':>:glo, or omlr. zsoooo k. Del underholder en land. hru~ k"l., el h,,"ochjem og endel.rbeid,boliger i I\lO:rheden d l'j'"'' trh~.n, '93 telse som kaptein i russisk tjeneste, avancerede til major og deltog i det forste tog mod Tyrkerne. I 1765 kom han med et russisk gesantskab under Caspar v. Saldem til Kjobenhavn, hvor gesantskabet forblevi 3 år, Blev karak terisere! oberstloitnant ved det Jydske reginlent ryttere Itfs 1768 samt generaladjutant hos kong Christian d. 7de, hvem han fulgte på dennes reiser til udlandet. Blev tilligemed kongen promoveret til dr. juris samme år i Oxford. Gik 1769 påny i russisk tjeneste og deltog i det andet tog mod Tyrkerne. I dette udmærkedc han sig, blev oberst for et kavalleriregiment og erholdt st. Georgskorset. Vendte 1772 tilbagc til Danmark, blev virkelig oberstloitll.<tnt i ]ydske dragon-regt. Ule 1772, kammerherre ~l/)l s. år. Ansat ved det Holstenskc rytterregiment uf, 1773, oberst af kavalleriet "/I 1774, chef for regimentet fra septe til ls{ll 1787, deltog 17881) under prins Carl af Hessen i felttoget mod Sverige, som chef for den no rs k e fe\tkavalleribrigade, der bestod af 3 korpser, hvert på 4 eskadroner. Korpscheferne var: H. H. Krogh for de akershusiske eskadroner, H. Chr. Harboc for de 4 Oi>"" landske og J. L. Sundt for de 4 sm5.lehnske eskadroner. Efter 2 måneders felttog stod det norske armekorps på mand d. 12te nov. atter ved den norske grænse. During forlocl Norge d. I ~ht s. å r. Gcncralloitnant af kavalleriet "f, 1799 m. anc. fra " , stkrs. D. o. 1792, generalinspel.. 1:or over kavallt'riet i Danmark og i hertugdommerne n/~ 1801, kommanderede s. år et reserve l) I aff..,o" ved Kvi'("\ll1 bro d. ro" s. &, va. han med.ine dr.tg<>ner under fremstormning mod det,ven,ke.tranchemont, da oberst,.. ne f.ldl lod III appel lil I<gn pl o.e.givelse. Se Holmbergs: Bohu... Ili", hilloria,.. '7.

5 '95 korps ved Itzehoe, 1803 ct kavallcrikorps på 6 regimenter i Holsten og 1805 anden division ligeledes i Holsten. ehef for generalkommandoen i Holsten i hvilken stilling han udviste megen dygtighed. R. E. ~a/l Anm. FOT.n. tlend~ er cl uddro.g-.f, hvad der er udg-ive...,n velvilligmeddelt ar.ønneoonnen, hofjæg-.rmeller b.",n K DUring_RouDkraotz med henvisning lil: G.neml DUriDgo ~ utobiog,.fi ; det kgl. da ll sk~ ord... - hpitel (DU rorm.nllig Imo:ndt), liillorisk Tid" krift IV. li.. 3, b, l. 98, og C~.! nr He.sens: ]',le",,,,,,,, de mon 1''''1'&, Copenhague, 86,. _ Gersdorff', Frrdmk V'l r. 16$1, t 1724, herre til Drangstrup i Fyen og Kiergaard i Jylland, var ar en tysk adelig slægt, men antagelig født i Norge; son af oberst og ehef for Oplandske regiment Chr. Fred. v. Gersdorff, (t for 1679) og Ove Geddes datter, Dorthc. _ Cher for marinereginu:ntet i Kjbhn. fra l/li septr. 1699, generalmajor ~'h 1699, kommanderede i Ungarn de dansk norske tropper, som kong Fre<lerik d. 4de i 1708 sendte den tyske keiser. ehef for et lignende troppekorps i Brabant 1710, senere generalløitnant og geheimeråd. - Gøssel, Fr~.urik 1841, - Ltldvig Ckris(ophtr, f. '7.., t n,,~ SOm major blev han 1809 ansat som adjutant og kvartermester hos den kommanderende general i den norske armes Iste divisionsdi~trikt, prins Friederich ar I lesscn. Aflostes s. år - IBog _ af major Darre. R. D. o. '/6 181 S. Kammerherre I1, 1816, oberstleitnant og generaladjutant.leitnant i generalstaben n'lo 1817, oberst [8 18, D. m. 'f/6 1824, k. D. o. u / Var r. e. L. o. T og afsked "f 1838, blev samme dag generauøitnant a la su;,... Hagemann, Yasp,,. LfilzO'"d), f. i Norge 1787, t i Danmark 1858, sen af norsk oberst Hagemann, der var chef for Smll.lehnske dragon regt. fra '1ft 1804 til Sil 1806 og som var g. m. en datter af generalmajor lasrer v. Liltzow. G m. lord Buckinghams sester, miss Hobarth. - Kadet i Kristiania fra ~lf~ 1793 til "I~ 1799, fænrik I'l 1802, sekondloitnant,o, 1803, ansat i generalstaben 1808, premierloitnant n s s. år, kaptein og divisionsadjutant ~'/J Under felttoget i 1815 var han adjutant hos prins Frederik af I-Iessen. Var i 8 måneder kommandant i fæstningen Bonchain og stod i denne tid direkte under hertugen af Wellington. Major 1~ : 1 182S, r. D. o. 1826, oberstløit l1ants kamkter uden ancien. 'fe 1829, kom i nummer 1/, 1832, divisionskvartermester '%t 1833, overadjutant i generalstaben 1' , stabschef hos den høistkommande rende general over F yen og Langeland efu oberst nf_ 1840, k. D. O. 1841, generalmajor og kommandant i Kjøbenhavn 3fI/1 1848, stkrs. D. o. 1852, senere generalløitnant. Hans autobiografi, dateret a fa 1826, fandtes i det i 1884 afbrændte danske ordenskapitels arkiv. - Hagen, BroMr P,I,,., f. i Værdalen t ~9 1768, f i Kjbhn. u /t 18;0. San ar Aage BroderseIl Hagen (t 1796) pli. Maritvold i Værdalen og Dorothea Magdalene, f. Arnet (t omtr i en alder af 96 år og 8 mil.neder. Hun var datter af foged P. Arnet og Anne Dorothea Arnes datter, f. Love). Som gut skal han have romt fra sit gode og velhavende hjem for at blive militær. Gift med en holstensk dame, F rederike Paap (f. 1786, t 1869). hvem lian skal havc bortført, da hendes forældre modsatte sig giftermll.let. -

6 Blev 20 Ar gammel fænrik ved det danske livregiment til fods d. "Ill 1788, forsat til 2den Sjællandske batn. letinfantt:ri Illll 1789, sekondloitnant 'Iu 1792, forsat til ISte Sjællandske batn. let infanteri '/~ (Bataljonen kald tes fra Ils 1808 for: Sjællandske skarpskytterkorps og fra Ilt 1816 for: ]ydske jægerkorps). Premierløitnant I/li 1799, kaptein u Il 1804, kompanichef i Sjæl1andske skarp. skytterkorps 'I, 1808, major i ]ydske jægerkorps fl 'g 1816, kommandør for S<lmme korps ',Is 1828, oberstloitnant Ils 1829, oberst u , kommandør for Iste ]ydske inf. regt. samt kommandant i Kjbh. I 'S samme Ar. Tog afsked '" 1842 med vartpenge. Blev samme dag generalmajor med ordre om fremdeles at varetage kommandantposten. Fratr!idtc denne post lf, Da han forlod sit regiment overraktes ham af dettes officerer et smukt drikkehorn, p1l. hvis beslag mange bekjendte danske navne er indgravede. Hornet besiddes nu ar generalmajorens slægtning, kaptein i Trondhjemske bri gade: Broder Peter H. Lammers (f. 1839). _ Harboe, Andrras '/J., f. i Kristiania 8/ , døbt jl/~ s. Ar, omkom i Ungarn ved et videskud af egen skiltvagt it l 1706, søn af norsk toldforvalter Christopher Harboe og hustru, Ursula Andreasdatter. Var gift, efterlod sig enke og I datter. Eicde en gard irendsborg. Henved 17 Ar g. blev han d. 10/ indskreven i.. r yghuus Rullen till at lære fyrwærker konst.~ Den nis 1669 fik hau fyrværker traktement, medens,han udenlands forreyser sig til vores tieneste ydermere dygtig at giøre. [ 1676 var han arti1lerikaptein, i juni ener juli s. lr blev han major, i 1677 var han ehef for artilleriets håndva:rkcrkoll1l);ul i og blev s. år oberstløitnant, blev oberst, af artilleriet " , adledes '/~ 1684 med symbolum: Utroqllr c1artscrrr pi/krum. I 1677 var han i Norge og 16i9 i Skåne, blev generalmajor tilfods 4 ) 1 t693. Se,Siællandske Tegnelseu, onlres til i\brquard Rodsleen, der var:.oberste over wores Tyghuuss. - Anm. En dan,k offi=, Andr~u v. Harb o ~, r. J716, t '798, der.. or lon :of danok major Paul M"tbi... y. Har~ o~ Chri. liane Charlone, f. Gmbbe, blev (",nrik v~d Hohle~ske i n f._",~t. 1143, bplein vt(! gt.rckn ';63, obenll.itnant '773. oloetst '789, <her for Aorhu. inf.-rect. '789, generalmajor og kommandant i f"redrik S<.>rt '"I'. J795. r. <kr til de" nonke ge"eral C. D. A. Arenfeld\i frue. tbn rar Hegermann-Lindencrone, :JO/tall Hmrik, f. på Fredrikshald 1765, t som dansk generalloitnant il ~ Son af norsk oberstl"itnant Cay D. Hegermann og Anna Esther, f. Stuhlmann, altså en broder til de to norske generalmajorer, D. Hegermann og F. C. O. I-Iegermanll. G. 16 ' m. Mette Louise Lindencrone, havde 4 dotre og 3 sønner, hvoriblandt den nulevende danske general_ loitnant Cay Ditlev Hegermann-Lindellcrone (f. 1807) med navnet I-Icgcrmann-Linden Blev adlet "l/~ crone. - Kadet i Kjobenhavn 1775, sekondloitnant ved Sonden_ fjeldske inf.-regt. 1783, ansat ved kadetkorpset rra , deltog ombord i orlogsskibet,trekroner. i slaget på Kjøbenhavns red "lb T og arsked 1803, men gik atter ind i tjenesten 1806, da han blev major ved livkorpset_ Sekondkommandant I Kjøbenhavn 1808, kommandor fot det jydske skarpskytterkorps s. lr, oberstleitnant 1811, chef for 3dje armedivision 1812, kolllmandercde en brigade lette tropper ved Colding i mai 1814, kammerherre 1815, oberst 1816, r. D. o. IIhll 1817, D. Ill. I'/~ 1824, k. D. o. 'I.~/6 1826, stkrs. D. o. n / lo 1836,

7 derefter generalmajor og ehef for 2det livregiment, senere generalloitnant, endelig kommand.1nt i Kjobenhavn tol, Hans autobiografi, dateret 1/ , fandtes i det danske ordenskapitel I den incistilhng, hvorefter han i 1817 dekoreredes, stlr anført: ~Er en talentfuld og udmærket Officier, som ved sin gode Tjeneste har gjort sig værdig til Hans Majestæts særdeles Naade og Opmærksomhed.c - Anm. H.... ron.nn:ur.te JOn, C. O. H e gcrmar.n-l. blev 9 ' r g. vol"",.,.8.6, kade'.8.g, sekondl"itnam ved Jydoke j"'i... k~.8'3, p",mierl"i,n""t,83), r;lmeste. "ed hu.."",rne,838, dd.og mellem '!4S-so j ~If... eme ~.d Hopt,up, og i.logene ved Kolding, }o red..-;" O" ld,led m. fl., obe... U.. i.n.m IS50, the( ro, 2det dragon"'giment,ss" oberst.857, general.dju nt for land~t e", oher fo, kongens adjuta"mob og "ener.hnajo,.558, komm.nrlør ro. ute ka... Heribrigade.S6o, gen... l in'pek..., ro, rytteriet 1863, gcllerall"itn.ut og ehef for 4de divi,ion. l,. Forte;.86" 110m.hef for No"ejyd$l<e kol"pl kampen; Jyll.nd, t hor for geaen.lkom"",ndodiolrik.et dersteds,8(;5, log afolr.ed 04' 867, h., <10, konet af D. (o. og.f O.., adj", ordener. Hmlo... n er,!tmet,"" adjutant ho. kong Chri,tian d. gele og g ift med frøken Julie Wedel J.rlsborg Fn. NOTi'e. Hejde, Andri!as Gram, f. I~J, 1760 på Sælsbak ve<! T rondhjem, t u/a 1829 på Lavindsgaard i Danmark, søn af proprietær Bredo Hejde og Maren Sophie, f. Gram, var fader til geheimelegationsrlld Jacob B. Hejde ( ). G. I) 1791 m. Anna Elisabeth Badstuber (t 179$) fra Slagelse. 3 bom. 2) 1797 m. generalauditor Mandix' datter, Andrea Maria år g. trænkorporal i 3dje Trondhjemske inf..regt. 1774, kadet i Kristiania fra tl/i 1777 til 1780, da han <limi ttct<.'d<.'s fra institutet med bedste karakter og tilddtes medaljen: For Dyd og Flittighccl. Samme ~r ansat i Danmark ved ritrnester (senere generalmajor) Roepstorffs' eskadron l generalmajor Jeronimus v. Stanges kavalleriregiment. Ansat som ~ opsigtsforende Underofficierc ved veiarbeidet mellem Roeskilde og Corsoer Tegnede i 2 vintre karter hos general v. HUlh, der bcvirkcde ham udnævnt til sekondløitnant ved Sjællandske dragon-regt. d. &/a 1784 og ansat i veietaten. Den 11ft året efter olev han sekondloitnant ved Oplandske dragon-regt., men forblev ved veivæscnet i Danmark. Premierloitnant og konduktor i veietaten tlf' (1$/4) 1787, kaptein og veimester f/1 ("/1) Forskansede Strib lsoi. Major ar infanteriet u/6 1804, forsvarede Fyens kyster 1807, pladskommandant i r.lidclfart 1808, havde mange ubehageligheder i anledning af de spanske og engelske troppers ophold der. R. D. o. "It 1809 Oberstloitnant Ult 1809 i vei korpset, der samme dato blev omorganisere!; oberst og ehef for veikorpset 'J.6/1 1810, generalmajor '/n [ den indstilling, hvorefter han 1809 dekoreredes, er der, ifølge protokollen i det danske ordellskapitel, anfort om ham: ~ Som Command ant for Midelfart og Omegn har han under de fremmede Troppers Nærværelse vist den utrætte ligste Virksomhed og erhvervet,<;ig den almindelige Agtelse, hvormed halls Navn erindres af alle de Tropper, som har været paa Stedet. Ved de spanske Uroligheder blev ved hans Omhu ikke olot alle Uordener forebyggede og Indva:lIlerne beskytte<!e fra Voldsomheder, men hans Klogskab var det fornemste Middel til, at Batterierne ved Strib ol{ l\lidclfalt ikke ble\'e besatte af de Spanske.

8 hans autobiografi ar u/u 1818 i Korsk mil. tids Se: skrift for 1882, 12te hefte. _ JOO Holst, 'Johall Hiilmrr WfI, f.'~ 5 '774 i Berg ved Fredrikshald, t ~/~ 1836 i Stockholm, hvor kong Carl Johan S<1.tte et monument på hans grav, sen ar general. major H. G. Holst <t 181 s) og hustru, Elisabeth Dorothea, f. Leganger ('/lø 1745-'4/1 1809). G. 21/s I&ll m. Jo' hanna iif.uia de K10cker (f. p.t Fredrikshald nis 1784, t r8..), datter ar byfogcd Hans H. de KI6cker ( [7S4-~oh 1830) og Anna Sophie Amalie, f. Kofod-Ancher ( ), Har efterkommere i Sverige. _ Kostkadet i Kjøbenhavn,'6 1783, fænrik med anden, fra 16/ , fænrik ved Søndenfjeldske inl-regt. Uho 1790, sekondloitnant ved samme regt. 3% 1792, premier- ISI Ollilant,I! 798, adjutant. hos den høistkommanderende general " i Norge 1801, adjutant hos den høistkommanderende general Sandenfjelds, prins Christian August, januar 1803; generaladjutantløitnant 'ft 1805, kaptein ved Søndenfjeldske inf,.regt, U, ~ 1807, boede som sådan på Fredrikshald, divisionsadjutant i generalstaben! O/ ~ 1808, deltog i felt. toget mod Sverige 1808 og 9, oberstloitnant Ull! 1&>9. Fulgte i januar 1810 prins Christian August til Sverige, idet han d. I&le i nævnte m,ined erholdt afsked fra dansknorsk tjeneste, Svensk adjutant hos kronprins Carl Johan 'In 1810, r. Sv. o. Cl/U s. Ar, ni. Sv. k. v. a. 11ft /812, komman. dant i LUbeck fra '/It ls13-febr. 1814, svensk oberst u:1t 1813, erholdt tapperhedsmecl.1ljen i guld '/11 /8 1'1, blev som.indfodt Nordmande overkommandant på I'"rcdrikssten fra I/t [81 5- u/n 1816, svensk generaladjutant ' /Il (~e Tidene, s. 304), ~tjen estegj ørende General. Ildjut,mt hos Kronprinsen for den norske Armee. 8/ Under 10 /, JO> 1816 udtalte storthinget. at man mltte betragte ham som.expatricrctc. liolge andragende erholdt han for anden gang af~ked fra norsk tjeneste d. " /it Svensk adelsmand 11/1 ' S[7, ansat som privatsekretær hos kongen efter admiral Gyllenskold, blev svensk general. major " I, ISZ I, k. Sv. o. " 18Z3, stkrs. Sv. o. "/, I8J!. - Kaas, Hnmk Bie/kr til Boltinggaard i Fyen, f. pl Ellinggård i Smli!enene 1$/~ 1686, tl/l 1773, henved 87 lr g., son ar overkommissær, senere stiftamttnand i Trondhjem Hans Kaas (t 1700) til Hastrup i Jylland og admiral Hendrieh Bielkes datter, Sophia Amali.l ct 1703). G. I ) 1713 m. enkefru Anna Wind \". d. Kuhla tilløjt. vedt (f. 16S4, t 2G/a 1744); hun kom 12 lir g. fra Trondhjem til Danmark og var i 17[0 gift i 6 uger mcd Erik Banner, der raldt ved Helsingborg. 2) SQ/, 1750 m. enkefru Regitze Sophia v. Ahlefeldt, f. baronesse v. Giilden erone (f. t5/5 1710, t IS/U 1792; hull fik ordenen fllll/tm parlaitr d. 51" Ingen børn. _ I sit 12te lr blev han 1798 page hos storkantsler grev C. v. Reventlow. Gik '704 som kadet ved general. løitnant). v. Rant7..aus kyrasserregiment til OverysseJ og Brabant, deltog s. år i dette regiments marsch til Bayern, var med i slaget ved H6chstedt */a s. Ar, her fik han 7 sår og avancerede.til kornet. Deltog i angrebet på de franskc ved Nenvindero i Brabandt "h 1705 samt i slagct ved Ramilliers u ; her fik han 4 sar og avaneeredc til loitnant. Var med i slaget ved Oudinarde Uh 1808, fik her to sår, deltog i bcleiringerne ar Lille fra 14i&_8/n s. år og ar Tournay fra 21/,_" samt i l'i\;lgtt vcd Tllalplaquct "9 s. år, blev også her såret. KII]lh'ili o~r komp,michef ved oberst SPI'ClIgcls dragonrcgi-.

9 303 ment 1 /12 s. lir. Vendte tilbage til Da nmark 17 10, deltog derefter i krigen i Pomern, blev major ved 2det F yenske nationale regiment tilhest t8', 17 11, deltog i Stades belei ring fra '%_, ~ 1712 og i slaget ved Gadebuseh " Ill s. år. Oberstløitnant \fil 1714, fægtede mod Carl d. nle ved Straisund i nov. 1715, fik obersts karakter 1/!O 1725, ehef for Jydske kavalleriregiment i 32 år, fra Uit Forte regimentet fra i den kontingent, der af Danmark stilledes til keiser Carl d. 6to!S rådighed ved Rhinen. Generalmajor '.'s 1735, r. D. o. ~ s/ll 1740 med symbolum: ~Gud, Kongen og Fædrelandet«. Gcneralloitnant 1j l! 1746, general af kavalleriet " [753, r. l'u/rioll parfaiff ~'/$ 1754, r. E. L6/1o [760, virkelig general af kavallcriet " ji [7 63. Han oprettede stamlmset Kaasenlund i F yen og sth tede 1738 et hospital for 6 lemmer. Se hans autobiografi, dateret: Boltinggaard 'j~ 1765 i Personalhistorisk Tids skrirt, 4 b. 1883, s. [77-2IS. Se Hofman 1, s Krag, Ras1Ilus, f. på Øie isurendalen , t på gaden i Kjobenhavn i prinsen af Gliieksborgs 'arme sil 1838, son af major ved 2det T rondhjemske regt., Hans Hagerup Krag ( ) og Oorothea, f, Schnitler (t 1789). G. 1$' nl. Fredrikke Georgina Sehested (f. L/a 1773, t 16/J 1834, datter af oberstloitnant Anders Schcsted til Karsholm og Broholm (1720--<)9) og Wibeeke l\laria, f. v. P ultz ( ). 2 sonner og 2 dotre. - Komm:lndcrscrgeant ved 2det T rondhjelflske inf..regt. ~ I 1780, kadel i K ristiania og derefter elev af artilleri institutet i Kjobenhavn, sekondloitnant i ingenierkorpset " :I [7R./,dcrefter Ilnsatvedingenior-detachementet i Norge, var (, ar i Kristiania, 2 år i Fredriksværn, hvor han udfortc endel ddenhiousanlæg, og 1 år i Laurvig, hvis gader han I regulerede. Gik 1793 i esterrigsk krigstjeneste, deltog i Valenciennes beleiring under prinsen af Coburg, gik derefter i preussisk og så i hollandsk krigstjeneste og deltog, ansat i prinsen af Oraniens generalstab, i felttogene ' 793, 94 og 95 Premierloitnant i ingeniorkorpset "' Kom tilbage til Kjobenhavn kort efter ildebranden der steds juni ' 795. Kaptein 14/ 8 s. år. Kommanderet ti! Bornholm 1796 og til Nyborg 1797, hvor han udviklede stor virbomhed. Generalkvarter. mesterloitnant 11 ~ 1798, ansat pli F yen [801, virkclig ingeniorkaptein 8/6 1803, kommanderet til Glitekstad 1804, erholdt majors karakter 16"0 1807, obcrstloitnant 10/! 1808, kommandor for ingeniorbrigaden ~~It I Sag, oberst af infnnteriet "~/7 [810,!. D. o. ~s l 1812, D. m.!&"o 1817, ehef for ingeniorkorpset 4;~ n /o [8, r. N. m, W. o. 3 kl. Generalmajor,;a/u 1821, k. D. o. u/~ 1826, stk r~, D. o. '8 1829, generalloitnant 18/, Se hans autobiografi al als 1812 i Norsk mil. tids skri ft for 1882, il te herte, s. 586-Sg. Leschly, Yms, f. i F redriksstad 13 " 1759, t i Glliek stadt ~/l! 1843, saniaf toldembedsmand i Fredriksstad, Ernst Melchior Leschly (der var af skotsk fami lie) og Anna, f. Blix. - Elev af Det norske militære institut i K ristiania '0/, 1775, erholdt medaljen: For Dyd og F littighede, repetent vcd samme institut i matts Sekondloitnant It la suite ved Sondcnfjeldskc inf.. regt. IU/. 1780, brigadeadjutant hos g'cllcrnlloitnant ]. F. l\fansbaeh under felttoget i Sverige '71111, prcmierloitnant (på Kongsvinger) t ~ 1789, ansat V('L1 Sh-svigs 1C inf.-regt. '", 1790, gik 11 la suitc ~8h 1791,

10 generaladjutaetløitnant hos prins Carl af Hessen "i. ('lld) ~ Påhørte vliiteren generalmajor v. Binzcrs forelæsninger i Kiel. Kaptein t61~ 1791, ehef for grenader. kompaniet i Altona 1' 1t 1798, kommandant på Helgoland en kort tid i Major ' , ansat ved det Hol stenske skarpskytterkorps, først i Korsør, siden i Preetz, oberstløitnant e , med anciennitet fra ' 90: Blev med sit korps 1813 sat under general La!!emands kommando, deltog i affæren ved Bomhøft 1/)! s. år. Oberst n/~ 1814, kommandor for det Lauenborgske jæger korps i Kiel, ehef for det Holstenske jægerkorps tsh 1817 Chcf for. Dronningens Livregiment til Fodsc i GIUek stadl 9/U 1822 til på 14 dage nær i september 1836, da Fr. Dudden var ehef. derpå kommandant irendshorg, blev samme dag generalløitnant. Generalmajor ' , tog afsked '&/ og R. D. o , D. m. '8'5 1824, stkrs. D. o. 'I Hans :portræt bekostedes malet af Dronningens livregiment. - Lorentz, Did~ric!t Carl, f. i Fredriksstad!~ ' ll 1749, t t832, son af major Fred. Casper H. Lorentz (t 1758), der var ehe! for Fredriksstadske artillerikorps, og Dorothea Magdalena, f. Vieregg, hvis fader var oberstløitnant. G. I) 1780 m, Heclcvig Margrethe Bille (1 1783), 2 bom. 2) 1786 m. generalauditør Bornemanns datter, Thalia \-\'ijhelmine (t 1792). 3 sønner. - Blev 8 år g. 17S7 konstabel ved faderens kompani, 15 lir g. blev han 1764 kommandersergeant ved artilleri korpset i F redriksstad. blev arthlerikadet og stykjunker i Kjøbellhavn 1767, sekondløitnant [770, prcmierløitnant 1775, adjutant ved artillerikorpset fra , kaptein og næstkommanderende ved landkadetkorpset t 786, major ved samme korps 1792, kommandør for korpset.nogle Aar dereftere til VJ/s 1810, oberstjøitnant 1803, oberst It/ I 1808, generalmajor Il, 1810 og ehef for Norske livregi. ment tilfods med 2000 rdr. i gage d. tb, s.!r. Næst kommanderende ved Kronprinsens livkorps ISo log ved dets gjenoprettelse " is 1807, eher for korpset - da kaldet Kongens livkorps R. D. o. 1809, kommandant i citadellet i Kjøbenhavn 1817, k. D. o. U,D s. lir, D. m. "/6 1824, stkrs. D. o. u,~ Tog afsked , general10itnallt samme dag. I den skrivelse, hvori han indstilles til danebrogs' ridder, står anfort:.har vist en udm;erket Iver og Nid kjærhed i at danne den ham anfortroooe militære Ungdom. Af de ved Landeadeteorpset oplærte Elever tæ!1er Arll\~en et meget stort Antal af sine udmærkede og tajentfulde Officierer.. Se det danske ordenskapitels protokoller. Se hans autobiografi, datere!: ", 1817 i Norsk mil. tidsskrift 1882, I ile hefte, s Liitzow, Clm smplur /lfarql~ard, f. omtr. 1739, t ',1 ISag i Rendsburg. G. m. (Marie Sofie Dorothea v. HovelI. Chef for 2den Slesvig.hoJstenske bataljon fra Ull 1768 til ljf 1774, oberstløitnant 1"1 1769, ansat ved Møenske regt. u/_ 1769, ved Hoistenske regt. 10' Natu raliseret som dansk adelsmand " /s 1776, oberst 1/ med anciennitet fra " 'l Chefror 2det VesterJehnske inf..rcgt. fra 11, 1779 til l! e 1782, boede da i Kristianssand, ehef for Slesvigske inf.. regt. fra [ l Generalmajor lill 1787, erholdt gage som,åda'l II~ 1793, T. D. o. " Ill 1793, generalloitnant 1Iit [802 med ancienni 1,'1 f, " ~' /,u 1789, ehef for Fyenske inf.. regt. og kom

11 I I I I m:u1dnnl i Fredericia 1803, reserveret generals anciennitet ~u Se Collegialtidende no. 8, [ Mantheys Danebrogsridderc, s. 10, siges om ham, ~at han ved ct virksomt Liv, T roskab mod sit Land og Tjencstivcr har retfærdiggjort den Hæder, som H. M. Kongen havde tilkjendt ham. - Løvenhjelm, Br ock enhuus-, Hans, f. i Norge 1678, t 'Ille 1734, son ar generalmajor Caspar Frederi k Brocken hulls <t [713) og Catharina Hcdevig, datter al general. løitnant H. S. Løvenhjc1m. Han antog sin morfaders navil. G. [700 m. Ida Sophie Gersdorff, datter ar general. loitnant og geheimeråd Fredrik Gersdorff (t 1724) til Brangstrup i Fyen. Se Lengnieks stamtavle. Oberst tilhest 2s/1l 1716, senere dansk generalmajor.- Mechlenburg, Georg Frederik, f. i Rendsburg 1747, t &, Blev 9 år g. underkonslabel ved major Dillebens kompani af det Holstenske artillerikorps Uht 1756, under fyrværkcr ved samme kompani so , fyrværker i det danske arti11erikorps Il , 2den sekondløitnant 15 I [764, I ste sekondloilnant , ansat ved kaptein Gamstsens kompani ni' Avaneerede i Danmark efterhånden lil generalmajor, hvilket han blev il/u Mom er, Bern/Mrd Yoac/tim, f. i Tyskland 16.., t " fn Oberst og ehef for Livgarden tilhest i Kjøbenhavn '/1 1708, blev Mrd! so1ret ved Helsingborg!a/I 1710, bri gadier 1710, atter sllret ved Gadebuseh i deeember ' 712,, generalmajor af kavalleriet s. år, generallojtnant af kavai leriet Sit Kun ansat i Norge fra 1717 til 1718, som ehef for den opsendte clanske rytterforstærkning, r. D. o. Il,S 1.719, general af kavallerict to/! 1734, komman derede s. år de 6000 mand hjælpetropper, som kong Christian d. 6te sendte den tyske keiser Carl d. 6te i an ledning af den polske arvefølgekrig. Kontingenten ud rettede imidlertid intet. Tog afskcd '" 1738, Se Sam!. til N. Folks Sprog og Hist. IV, s. 69, noten.. - Onserud, En 'k Gfllbralldsm, f. på Asak i S øru m U,/1I 1766, t i Kjobenhavn,e/l 1849, begravet ved Helligaands ki rke dersteds. Hans fader var lcnsmand og eiedc går. dene Asak og Onserud. G. m. enkefru Anne Margrethe Schrader, f. Moller,, datter lir g. forlod han Norge og blev 1783 underoffieer ved Livgarden t ilfods i Kjobenhavn, lænrik ved Sjællandske regt. 1787, sekondloitnant i april s. år, premicrloitll."i11t " /n 1789, erholdt kapteins karakter 10/ i hvilket år han står opfort under 2det Akershusiskc regt., hvor han dog vi5tnok ikke har gjort tjeneste. Kaptein r~/lo 1802, ansat som stabskaptein i marine regimentet 1803, erholdt ekstraordinær kompaniehc[<; ga~e "la s.!r, deltog som batterichef i Kjobcllhavns for.<;var 1807, ansattes tii/l! ISog på Bornholm, l1\'or 4 linje., " herreds og 7 borgerkompanier underl:1gdcs ham, da:ml)cde derefter urolighedeme på Christianso. Blev major Ih! 18(3, med ancicllllilet fra ' u. ril l', ans."it ved K ronens rcgt. i f lelsing-or. batafjn!lqk(hiiiilihhlur "/ 11 18:12, oberstloitn;!nt IØ/~ lilz4, I' Il_ 0, I. ( Il,!'), "hl'i,1 ".

12 '08 nis D. m. "/lo 1836, chcf for Iste livregiment u l k D. o. 10,'& 1841, tog arsked ' og blev samme dag generalmajor. Var en. punktlig, dygtig og mild J\1and.., Se Selmers nekrologiske Samlinger, Kjøbenhavn 1849, s Osten, Christian U/rik, von de,., f. i Trondhjem 1724, dnbt uls s. ir, t efter 1785, broder til generalloit. nant J V. v, d. Osten (t 1800) og ti! generalmajor J. F. v. d. Osten (t 1796).1) G. "/10 '749 m. Sofie Magdalene Thomson (f. 1717, t 1804), datter ar schoutbynacht Otto JaCOb Thomson og Birgitte, f. Wissing. - Blev 22 ~r g. kaptein reforme!sh 1756, kommandant pa Fredriksholm 1&/8 1756, major ar infanteriet lll' og ansat ved Vestcrlchnske inf.-regt., oberstloitnant ar infanteriet ';a oberstloitnant ved regimentet.5h s. år, gik a la suite UiT '774, ansat ved det danske livregiment tilfods ' l/s '777, oberst af infanteriet I /S '780, oberstløitnant ve<! Sjæl!andske inf.-regt. 18/ 10 '776, tog afske<! og erholdt generalmajors grad Il, '785 med pensjon af 600 rdr. _ Osten, :Jacob Frnudk v. d" f, i Trondhjem 10/& 17'7,t I 8 ~ '796, son afobersto. F. v. d. Osten (t 1]28) og Margrethe, f. Vibe (r I ;63), altså broder til general1øit. nant Joh. V. v. d. Osten <t 1800) og til generalmajor Chr, tj. v. d. Osten (t efter '785)1). G, i Trondhjcm l ', 1747 m. Ulrikke Eleonore Frølich (L pa Teje ved Tønsberg ~fs 1722, t i Trondhjem I,'ll '7,,11), datter :lf gcnerahoitnant J. F. Frølich <r 1757). - IU, v!f).l I' g. loitnallt reforme ved 2det Trondhjrlll' l,. inf.,'cr:l 111. '736, kaptein i grenaderkorpset 'G, 'I " "Ol "Il' J(,H, 1752, oberstleitnant af infanteriet sh~ 1762, ehcf for ISte grenaderkompani l/s 1;64, virkelig oberstloitnant ved Moenske regt. "'i 1768, lorsat til Nordenfjeldske inf. regt, og oberst af infanteriet t 1772, ehef for Oldenburgske inf. regt. 1 '1 1774, generalmajor 'Il! 1780, interimskom mandant i Kjebenhavn og dispenseret for tjenesten ve<! regimentet II ~ 1784,.dimitteretc me<! generalleitnants karakter Il 1785, fik 1800 rdr. i vartpenge. - Pfordten, Hans Eras/IlIIS von dtr, f. i Tyskland 16", tomtrent ' 700, var af en llleissensk adelig familie. Kom til Danmark i Christian d, 5tes tid, blev kommandant i Fredriksstad i Norge i% 1683, dansk generalmajor og kommandant på Kronborg 8/~ _ Reichwein, Lø-mls (Lauritz), f. t6." t ill i Kjobenhavl1, son af oberst og kommandant på Kongs vinger Georg eller Jørgen Reichwein (t 17(1 ), Sennesøn ar generalmajor G. Reichwein (t 1667). Ugift. - Fa:nrik ved 8de kompani allste gcvorbne regt med anciennitet fra l! I 169S, stod samme år en tid ved Oplandskc inf..regt., premierleitnant u/8 ' 702, afgik 1703 for en lang årrække fra norsk tjeneste. Fllev dansk generalmajor og gesant i Wien, rappe1eredes og blev stiftamtmand i Kristiania. R. D. O. Y"II 1732 med sym OOl\1m: Pnldt1ls q/li lah ms. Fik tillade1se at reise til I<jobctlhavn i februar Roitzonstein, Carl Gottlit b, var af en frankisk adels Nhq:t, f. omtr. 1680, t I" jpklll v("d "rtillcl'iet 1709, major " s 1716, var '1 h,d"l, 1"1" 11" 1l1'lrilltll: d,d fol' nrtillcrikom- I

13 3m panietdersteds, oberstloitnant ~ , generalmajor '7. 0' senere generalløitnant og chef for det danske artilleri. Var en mandhaftig og beremmelig Mand... _ Rye, Olaf, f. i &. j The1emarken " 'n 1791 (ikke ' 792), dobt II' l~ s. 1!.r, faldt ved Frederits '" 1849, be gravet dersteds tilligemed de andre faldne sh, jordet på Garnisonskirkegården ved Kjobenhavn i5,'g s. år. Son ar norsk oberstloitnant Mathias Andreas Rye ( /1 1818) 00s Elisabeth Johanne, f. Lind ( ), senneson af oberst Johan H. Rye ( ) og Anne Marie, f. vveideman ( ), sønnesønsson af oberst Poul Chr. Rye ( ) og AnneC" f.lillien. palm (t 1747). G. I) aug m. Fredrikke Sofie Caroline, f. v. Krabbe (f. i Rendsborg ~ '/. Il)OI, t ~1/ ). 2) septbr m. }acobine Dorothea Amalie, f. v. Krabbe (f. i Kolding II/n 1808, t "Ill 1833), begge døtre af major NieIs Fr, v. Krabbe og Wilhc1mine Frederikke v. \Vesen. berg. 3: 1842 Ill. Elisabeth Henrika SchuItz (f. i Varde "I,!817, t i Kjobcnhavn '8" 1882, begravet ved siden af sin ægtefæ!le), datter afkjobmand og kaptein Peter Henrik Schultz (t 1822) og 2den hustru, Henrika, f. Morville. 1 son: dansk kaptein Henrik Olaf Rye (f. 1842). - Kadet i Kristiania fra april [804 til'~ 1808, da han blev fænrik ved Thelemarkens inf. regt. med andennitet fra, I s. 1r, ansat fra 18 s. Erholdt 100 rdr. til ekvipering 11 ~ s. år. SekondIoitnant ved regimentets nationale kompanier U j (se Collegialtidende for nævnte 1r, s. 449 og s. 456), ansat ved grenaderkompaniet 1ft 1809, premier loitnant ved de nationale kompanier ' m s. år, var om ~(}lilm~rt'li fra ISIO til 1813 detaljør i opm1\lingen, ansat 3" ved jægerkompanierne 'Is 1814, deltog dette ltr som ehef for en jægerafdeling pl 200 mand i f;egtningerne ved Hafslund, Rolfsuoo m. fl. Tog afsked fra norsk tjeneste '/I 1815, reiste fra landet " '3 s. åtog gik i prellssisk tjeneste i felttoget mod Napoleon d. Iste. Ansat ved ste Westfalske regt. deltog han i beleiringen og erobringen af PhilippeviJle, blev i Danmark udnævnt til premierloitnant a la suite ved Oldenburgsk~ inf.-regt. 5'9 181 S, tog afsked Ira preussisk tjeneste 19f1t s. år og erholdt medaljen for felttoget. Meldte sig '/I 1816 i Antwerpen hos prins Frederik af Hessen-Casscl, der var ellef for den danske kontingent, blev der ansat ved Fyenske regt. Erholdt virkeligt premierloitnantsnumer v<;d Olden burgske inf. reg! Da han, uagtet modtagen hjem. kaldeise, ikke var villig til at forlade feltlivet, blev han transporteret hjem, hvor han ankom 6te mai s. år. Under 27de i samme måned erholdt han ordre til fra Rendsborg at bcgive sig til Fredriksort for der at udholde 1 måneds fæstningsarrest, ~fordi han, der gjorde Tjeneste ved Kon tingen tet, - uagtet han blev beordret til at vende til bage til Fædrelandet - urigtig har paaskudt Sygdoms Forfald og egenmægtig begivet sig til Cambray.c - Stabskaptein ved regimentet IU:e 1817, var i Norge; anledning af faderens død Ira 1T/,_U' S, blev chef for grenaderkompaniet "8 1832, reserveredes majors and ennitet I1lt major n/~ 1840, r. D. o. "6 s. l r, obcrstloitnant og ehef for ISte bataljon (kjobenhavnere) 'T 1842, flyttede da fra Rendsborg, hvor han havdc boet i 26 k Oberst og chef for ste brigade ~' , deltog med udm;crkelse i slagene vco Bau U'l, ved SlesviR" '~. J, \'!'d

14 3" Nybol te ~ og ved Dyppel ~i' D. m. ul_ s. år. Chef for 3dje brigade j begyndeisen ar generalmajor 1/, og chef fot arm\!!korpset i Jylland ISS, dellog i slaget ved Kolding '11/4 S. 5r. I begyndelsen af mai foretog han et mesterligt tilbagetog 0100 dette korps, da mand stærkt - forfulgt af over 20c00 fiender. Hans største bedrift var h;ms deltagelse i slaget ved Fredericia, hvor han var chef for ste brigade, og hvor det lykkedes ham at erobre Trelcleskansen, i hvis nærhed han faldt. Hans Hg blev først bemærket af daværende sekondlaitnant C. F. Carlsen ar 7de bataljon. Han var en Hclteaand i et Kjæmpelegeme, tilbedt ar Soldaterne, heiagtet af Officererne.«-.Han var koldblodig og modig i Faren,. - OehlenschJager skrev om ham: ~ Dig aldrig glemmer Danmarks Land, Omkring din Ære nu sig Himlen hvælver, Du, Daniel Rantzaus Ligemand, Du, Son af Einar Thambeskjælver.~ Se Selmers Nekrologiske Samlinger, Kjøbenhavn 1852, s. ' Illustreret Nyhedsblad for 25de febr Ræder, Yohan rphili; Thomas, f. på Næs i Romsdalen I ~ ~ 1795, t i Kjobenhavn ls'n 186g, sen af oberstloitnant og eher for :zdet Trondhjemske inc.regiments gren:tdcrbataljon, Johan Georg Ræder, r. D. o. (f. aug t på Kongsvinger U / Il 1808) og Cathrine l\iargrethe, f. Lind (t 1820). G.,11/ m. Victorine E1i~c Baur (f. i AltoM U,'4,8'4, datter af bankier i i\!tunll, konferentsråd G('orge Frederik Baur, der var rir-i nr \'11 RIor formue, og I\larianne, f. Heyse, 4, 3'3 bom. Farbroder til norsk generalmajor J. G. Ræder (f.,8'4) og til oberstløitnant Jae. Ræder (f. 1831) samt broder og svoger til dansk oberst Jacob Thode Ra-der (f. LI 't ' 798, t 'i; 1853), der har skrevet: Danmarks Krigs- og politiske Historie, Kjøbenhavn bind. Kaldtcs i daglig tale: Nordmanden Ræder. Var en sønnesønssen af den Johan Georg Ræder, der i 1687 med hustru og 4 bern flyttede til Norge fra Dresden og blev ansat som )Schichtmester~ pil Rørås. (Se Hjorths Efterretninger, s. 127). Om den tyske fam ilie Ræder se: Gauhens geneal hist. Adels Lexikon. - Kadet i Kjobenhavn Ih 1807, kadetkorporal \,1 ' ),811, blev no., til officerseksamen og erholdt derfor en æressabel. Sekondløitnant ved Iste jydske inf..regt. SOll 1811 med anciennitet fra 14'9 s. 1\.r, de1tog i felttogene 1812 og 13, ogs1\. i slaget ved Sehested, var med den danske kontingent i Frankrige fra 1815 til Prelllierioitnant ved Lauenhorgske jægcrkorps t1 '~ 1820, kaptein 11/ , stabskaptein tlji ll 1833, var i længere tid ansat ved gradmllingen i Holsten, major ved Ilte linje.infanteri-bataljon I,l 1847, ehef for 3dje forstærkningsbataljon fra l/io til 1/11,8... 8, chef for Iste forstærkni ngskorps fra l,,, 1848 til I ~ ~ 1849, oberst og ehef for 6te inl brigade (pl Als), de1tog i slaget ved r~rederits " og i slaget ved Idsted t ~" Generalmajor IIftt var cher (or 3dje inf..brigade, r. D. o.,8.., k. D. o. 8; 10,8So, tog afsked!\i'e 1862, erholdt samme dag generalleitnants grad, - Se: *Aftcnbladctc for IS/Il 186g, og: Oberst Vaupe1!s beskrivelse af slaget ved Idsted. Rømeling, Corl, f. i Fredriksstad 1769, dobt ~o/ l s. år t 17 ~ son ar gencralloitnant og kommandant i

15 J' 5 Fredriksstad R. W. Romeling Ct 1776) og Virka Eleonora (f. u/s 1736, t '775), datter ar general grev Ulrichsdal Ct 176 5). Kadet i Kjbhn. '% 1778, fænrik ved Aalborgske inf. regt. 20'\ '786 med anden. fra '/1 s. år, hvilken dag han afgik fra akademiet. Sekondloitnant "/5 1788, fænrik fl la SI/ile ved garden tilfods,vh 1788, i virkeligt no. ~'. 1789, prcmicrloitnants karakter 'f; '790, sekondløitnant i garden u/5 1791, virke:. lig premierloitnant Il 6 '793, stabskaptein IIh med anden. fra S/I 1795, kompanichef li/s 1803, major i Norske livregiment '/l~ oberstløitnant og bataljonschef fra l/. 1816, erholdt obersts karakter ")/t 1823, ehef for Kronens regt. fis 1332, forsat til Livregimentet '.'6 1833, generalmajor ~/ Kammerherre:, r. D. o. - SehleppegreIl, Frederik Adolf, f. pa Brnnlaug ved Fredriksværn 28/. 1792, var den yngste ar 5 soskende, faldt ved Idsted!~,r. 18;0, døde den påfølgcnde morgen kl. 3, søn af norsk generalmajor O. H. Schleppegrell (t 1808) og Catrine Abigael (t 1836) datter ar viceadmiral Zimmer (t 1774). G m. en datter afmajot, baron Chr. Fred.Juel til LlIndbæk og dennes hilstru, Otilie Christine, f. Bekker: Johanne Jacobine Margrethe (f. ~~/.!808). 3 sonner, hvoraf den ældste har taget afsked som løitnant 1373, den andcn: Fred. AdolfSchleppegrell, r. D. 0., er kaptein ved looe regiment, Aalborg. - Kadet i Kr.nia fra mai 1804 til 28/~ 1807, fænrik ved Thclemarkens regt. "l 1806, sekondløitnant ved samme Tegt. i okt_ 1807 m. anden. fra n is s. år, premierløitnant 11 ~ 1!\oS ved regimentets jægerkompanier, deltog i dette og i del flllgclidc ih undcr prins Christian August i kam- pen mod Sverige, udmærkede sig i fægtningeme ved Killingmo og Toverud,8 ;' Holge ordre fra rentekammeret opmålte han i 1812 til 14 grevskaberne i Norge, 1814 deltog han som kommandor foretjægerkompani på 200 md. i felttoget mod Sverige, udmærkede sig ved Ingdals kirke, ved Besseberg, Hafslund og Isse. Den '/s udsatte hall sig stærkt lor den fiendtlige ild. Tog lilligcmed sine vcnnl,.'t, Ryc og Hdgesen, afsked fra norsk tjeneste 8/t 1815 og gik i reltcll mod Napoleon d. IStc, deltog i fægtningcrne ved Philippevi1le, Marienbllrg og Roeroi, erholdt samme år \Vaterloomedaljen. Kom 1816 tilbage til Danmark, ooede i Kjbhn. til 1820, blev kaptein 1819 m. ancien. fra liv Gjordetjeneste ved 3djo:: Jydske jnf.-regt. helt til 1842, boede da i Aal_ borg. l\'iajor ~/, 1833 med andennitet fra 131i s. h, r. D. o. 28/, 1840, oberstløitnant og ehcr for 8de bataljon fra ti! udgangen af 1846, ehe! for 2det jægerkorps i Helsingør fra I II 1847 til l i ' 1148, oberst t ', 1848, general. major Uh s. år, k. D. o. og ehef for venstre flankekorps s. år; han bidrog væsentlig til seirene ved DybbøL Den u/ overraskede han hannoveranerne ved Nybøl og ved Slesvig, I 1849 blev han kommandant på Als, havde under sig brigaderne Krabbe, Baggesen og Ræder, D. m. s. år. I slaget ved Frederits 6j; 1849 kommanderede han 3dje brigade. I slaget ved Idstcd faldt han i nærheden ar Stolk af hesten, rammet af en kugle i hovedet. Hans sielste ord _ udtalte i det han sq;nede - var: ~KlIn rask fremad, F olkl.. I den dagsbefaling, hvormed han 1/ tog afsked med sin brigade fra Frederits, og hvoraf cgcnhændig kon eept findes aftrykt i facsimilc, takkcr h:m brigaden ~ fo r (kl

16 Mod, den Aand og Disciplin, som den ved enhver Leilig. hed har lagt for Dagc n.< Under et portrret ar ham står skrevet:.som kjæk Soldat, forgudet ar Soldater, med Smiil om Mundcn, foran og tiulest, paa Seirens Dag blandt Kugler og Granater fik du den Død, som huede dig bedst. Hans valgsprog liat:. 13edre at være end at synes., SChulenburg, Gtarg Ludvig, g revt aj, r. i Bleckede i Liineburg ti, , t i Kjbhn. 'l'j/3 1828, 73 år g., sen. ar oberst i hannoveransk tjeneste Chr. Hieronymus Adolph v. d. Schulenburg ( ) og Sophie Charlotte, f. baronesse v. Biilow. G. m. Vilhelminc Il. Lowcnstern, hofdame hos hertuginde l ) Lovise Augusta af Augustenborg Kom Il lir g. til Kjbhn. [766, blev kadet l /~ sekondleitnant ved arveprins Frederiks regt. med ancien. fra 'h 17i2, ansat ved livgarden tilfocls ~/ ll s. 1I.r. Omtrent på denne tid stak han ustraffet en. Skarnager,c der havde været uartig mod ham, ihje! på gaden i Kjbhn. Erholdt premierløitnants karakter "I Ll 1781 med anden. fra '/1 s. år, virkelig premierloitnant 'u/t, 1782, kapteins karakter ls/ n m. anden. rra 1$/9 s. år, virkelig kaptein 3/Lt 1783, forsat til Norske livregiment tilfods " lr 1784, stod så en kort tid som kaptein ved Iste Oplandske inf.-rcgt., derpå ansat ved Kronborgskc reg!. d. 2~/i erholdt majors afsked lor at gil. i russisk tjeneste. hvor han stod under fyrst Potemkin og i 1739 deltog i felttoget mod Sverige, Kom hjem fra Rusland 1790, var imidlertid forsat som kaptein a 14 Sltitt med majors karakter til Norskejægerkorps d. t /ø 1739, gjorde derpå i 3 år tjeneste ved ') Va, d~uer of 100"1: Ch,;sti. " d. 7,le.,g moder til de fo, D. nm.,k Ih, kj",b"etv' LLl!:rc. Au~u te"bo' gnc. 3'7 korpset og boede på Moss. (lfolge kalenderen for 1301 blev han zden major vco korpset d. r I kalenderen for 1793 er han opfert som 3djc stabsofficer. ved Sondenfjeldske inf.-regt..). Samtidigt med at han gjorde tjeneste ved Norske jægerkorps blev han ansat fl la suite ved livgarden tilfods d. " /r 17g:J og fik majors andennitet dersteds fra u/s (U./I) s. år. Verl Norske jægerkorps blev han virkelig major og bataljonsehef '/: 1793, erholdt major Gaarders plads ved korpset d. II/n Forsat til ~4de stabsoffieerc ved Søndenfjelclske regt. III 1798, boede derpå omtr. 3 år på Frcdrikshald, indti! han blev oberstloitnant \led ISte Jydske inf. regt. 151$ Oberst ]6fs r806, kommandør for marineregimentet 1807, ehef for summe fra 9'~ 1808 til dets ophævelse 1809 og 10. Generalmajor ]1 11 1&":.9. D en Il/ Il 1810 blev han eller for Kjøbenhavns inf. regt., der netop den dag formeredes dels af det forrige regt. a{ samme navn og dels a r marineregimentet. Kommandør for Livgarden tilfods ' ti! u-~ 1813, da han afloste generalmajor Theodor Joh. v. Wegener som ehef for den i Holsten stående bevægelige armedivision, dcr stod under kommando ar fyrsten uf Eekmiihl, marsehal Davoust. Kommandant i Kjbhn. i 14 år fra i9,' ~ r814 til sin død. GeneraUøitnant ~'h 18[7 På hans gravsten i Kjbhn. står : ~ Sam tidiges Kjærlighed og Hoiagteise satte dette Minde. ~ Se ~ Dagen. 1828, no_ 83 og 84 og Mil. Repertorium z R, zdet bind. s Scholler, Christiall. ti! M.1r{!:I.1rd i Fycn. f. i I(r.ni,~ 11.'6 1706, -r på l\brg.1:1rd I~/. I nh, q"ll nf oh("l',t oj! kom

17 --- 3" mandant i Fredriksstad Caspar de Scholler (t 1716) og Is,lbella Elisabeth, f. Stockfleth, datter af dansk envoye i Stockholm, senere stiftamtmand Christian Stockfleth. G. p1l. Kronborg '.' m. gent'ral Gustaf Grilners datter, Ebb.l Ovidia (!) '720 - It/n 1793). med hvem han fik Margaard. (Se Sam\. til N. FolJ...-s Sprog og Hist. IV. s. 21)6 og 321, noterne). Havde I datter og 3 sonner: Gustaf Griiner Scholler, der blev dansk generalmajor 1806, Caspar Scholler, der t 1808 som dansk oberst og 1 son, der var husarritmester. _ Kadet i Kjbhn. u/g 17 19, kornet (fænrik) i general. major Rosenom Schaeks regt.!~f , major '/6 ' 741, oberstloitnant i Fyenske regt. tilhest 18/ , oberst I/S 1757, generalmajor '% Chc(en for Fyenske gevorbne d ragon.regt. grev C. F v. G o rl ~, skriver i sin konduitliste, dateret: Odense ~/ l '764:.Obrister Christian v. Sc h oller, wirklicher Obrist Lieute. nant, 58 Jahr alt, geboren in Christiania,der Vaterwar Obrister und Commandant in der Festung F riedrichsstadt, hat 35 Jahr gedient. Datum der letzten Bestallung ist d. 2ten l\larts 1757 Er ist ein Offider von vielen Me ri ten, welehes des Konigs Dienst aus keinem anderen Interesse Ihut als die Ehre. Er ist ciner der altesten Obristen des Konigs Armee und die Pflichten, ich dem Konige schuldig bin, verbinden mich ihm Eu. Eecellentz zu gnadigen Andenken ~u emp. fehlen, damit ich endlich seine Verdienste mochtebelohnet sehen._ Anm. Hanl O)venntevnte fader, obont C pa, Sch.. llcr (f. '6, t mell... ",', "I: "i., '116), va,.nitti for en dygtig office,. lin blov kap,oin i ;ngon;..,korp~t " 1699, "hd for samme "/. 'i"9, major lo. " I r, obend.. itna"t.. g gene,alk""rlennestcr " /, ar, l>lev "mm~!. ov~rd"'~1 in.pekliontn (Iver alle r.,.tning.t i Norge, hvilken I',~ny overdrog... horn " / '710. I april 17'6 kommondere<le lo.n en 3'9 p<.o!ering b"ndet Ita Hrd.m:t,ken i H.r",~. k.,ytn "Il ajolde fienden.lorl afb,.. k. Var kommand.nt i Froirik... d i ndfl:on tid fr~ It/. '7,6 ul si n død. - t ~l J Stricker, Ezrc/lias Henrik V., f. i RendsborgØ 's e ' 's) 1814, sen af artillerimajor Alexander v. Stricker (f. Uh 1701, t 1784). G. Ul, 1764 m. Fredcrikke Christiane Hcrbst (f. ", 1745 t I~f 1806),7 bern. - Blev 15 år g. volontør i det Holstenskc artillerikorps ved oberst Scheels kompani ~"5 1749, underfyrværker 1, 1 '751, fyrværke r i det danske arti!lcrikorps 6/6 1756, var 3.h i fransk tjeneste som løitnant ved det Lovendalske tyske inf.-regt. % til ~"8 1760, premicrløitnant af infanteriet % 17 58, var i felten som adjutant hos general. løitnant marquis de Segur fra i4/a 1760 til 1762, erholdt kapteins karakter ~ ~/1~ 1700, blev stykjunker i no. i oberst Oxens kompani i det danske artillerikorps 1/, 1762, kap. tein i artilleriet 'l 'S s. år, kompanichef i artillerikorpset 18/ , ansat ved artilleriet i Kristiania tfflg s. lir, major ar artilleriet 8/. 1772, virkelig major "1 1777, oberstloit nant af infanteriet 13/8 1783, kommandør fo r artillerikorpsct dter generalmajor r;ran,>ois d'aubert fra n it 1785 til 1792, da oberst v. l\iechlenburg fik posten, oberst af in fanteriet 3G/ S 1789, kommandant i Fredriksstad i Norge 13/, 1792, kommandant p1l. Kronborg Uh, 1793, dansk generalmajor!s/, 1801, k. D, O. ",\ lsog, tog afsked 'I. s. år, blev da general10itnant og fik 1600 rdr. ipension. Udmærkede sig ved Kronborgs bombardement r. I 1807 vilde han ikke anse fæstningens kapitulation at være indbefattet i Kjobenhavns. Anm. Foran.tlende <'T for en del hentet fra en "nmmc1 pr<.>l<,kol, d<'t,ilh"re' ule atthlcrib:>.'aljo". 3dje b.'u~ri, Kri.ti"".. Ilen 1",I"I",itJ", 0lr"l oply,nin!:', om fle11: And", "rtihoriofl;c~,rr f,n J,,,rI~ n H,h"",Ir.,I, So M.nther' D,,,owR,,ridcle,". 9'),

18 , Sundt, Christiall Ulrik V., f. irendsborg 3'h 1766, ti Kjbhn. ~/~ 1849,83 årg. begravet i Fredericia, sonnesøn al n0rsk generalløitnant Michael v. Sundt (t 1753) og son af oberst og ehef for zdet Vesterlehnske iol-regt., Chri_ stian UlT. Y. Sundt (f. 1723, t 1784) og generalløitnant lngenhaeffs datter, Benedicte Rudolphine (/. 1735, t 1803). G. 19/ i Gamtofte m. Sophia Louise Bulow (L på hovedgården Laage i Vei1c amt 1772, debt d. 26/. s. h, t i Odense ~/8 v. Billow. 1812), datter af kaptein Christian Frederik Forlod 6 ~/, år g. Norge 1772, gjensa neppe senere sit fødeland, blev 3'/u s. år kadet i Kjbhn., korporal 2 ~/6 1783, Il år g, sekondløitnant ved Falsterske regt. i Aal_ borg 31/ m. ane. fra 2% 5, år; general Andreas v. Moltke var da regimentets chef. Forsat til Kronprinsens regt. ' Is 1785, gjorde 1786 adjutilntstjeneste hos kron prinsen, ansat ved Livgarden tilfods '/s 1788, erholdt t/e s. år premierløitnants afsked og tilladelse til at gå j russisk krigstjeneste sammen med sm onkel, generalløitnant Numsen '). Blev der ansat som premierløitnallt i den Essenske grenaderbataljon i Finland, i marts 1789 ansat hos oberst v. SakeIn, deltog i fægtningerne ved Siakomsky, Pardakowsky, St. Christine og d. % ved Parosa!my, hvor Gustaf d. 3dje seirede. Her blev han >svært blesseret ved en Kardætsk Kugle i Underlivet.. Grev Soltikow interesserede sig meget for ham. 6 uger efter udnævntes han til russisk kaptein og deltog i fægtningen ved Stekfors, hvor den svenske gene. rai v. Platen måtte retirere. Reiste hjem til Danmark ') F" r e derik Xl\ffi.en, t, 802 $Om dan,k gen et a il~i to.nt, delto!: i. yv1rsktig.n pa østerrig.k.ide, gik 17Ss i russi.k tje"mte Of; ud mærkcde. ig n. "nlig I 790 ved.in overgang over græn.. nodcn Kyrnene. december Kaptein ved 2det Sjællandske lette inf. korps 2% 1790; samtidigt blev han opfert som kaptein a la suit, i 2det Akershusiske inf..regt. fra ~6/~ 1790 til 9.% Kompaniehef ved fernævnte korps '1.3/3 179S, major 1803, kommandør for korpset Oberstløitnant "h 1808, oberst i febmar 1812, r. D. o. 3'11 IS I 5, kom mandør for Iste Livregiment tilfods '/2 1816, chef for samme fra 1817 til ~/6 IS33. D. m. l~h IS24, k. D. O. ' ~/5 1826, generalmajor '/n Tog afsked med pension 5'6 1833, samme dag gene ralløitnant. Han gjorde i 1824 og i IS29 en fodreise gjennem Tyskland, Sehll'eiz, Belgien, HollandogFrankrigetil Madrid. Udgav 1827 en dagbog i udtog. Se Erslews Forfatterlexikon, Selmers Nekrologiske Samlinger I. s og Sundts autobiografi i Personal historisk Tidsskrirt for 1883, s samt østs Materialier til et dansk biografisk literarisk Lexikon 1836, ilo. S3. Anm. D. n norske f,milie v. S~"d t ' t ~ r ikke i fq, bindebe m. d d"n f.rsund,h slregl af ":nm" navn, af hvilk. n en starntavle a r W. Urand, et udgh"" i Bergen ' 867. Se :. Xo,<l m" nd og Dmske i Ru.hnd. af pro f. d,. L. D.ae, Kr.nia ' 8S4,. 76, note 3. Tellequist, Carl w., f. omtrent 1740, t efter ISI3, var svensk af fødsel. G. m. en Comtesse Ahlefeldt. - Sekondløitnant " ho 1761, ptemierløitnants karakter fra '/ , derefter ansat som sekondløitnant ved Iste Bergenhusiske nationale inf..regt., erholdt kapteins karakter ~~/l O 1763, idet han nød den gage, der var fastsat for den 14de sekondløitnant ved Kongens regt. i Kjbhn., hvilken post holdtes vakant. "

19 ~ '3 Virkelig kaptein ved Pløenske gevorbne regt. '9/t 17154, major af infanteriet "/ , kompanichef ved Nordenfjeldske inr..regt. fra rr. ~ 1776 til " In 1788, var dog i dette tidsrum omtrent i '/t ar ansat ve<! Viborgske regt., nemlig fra 1'" 1785 til " Is 1786, 3dje major ved Nordenfjeldske regi. IS/Il 1787 m. anc. fra tl/lo 1774, ansat ved Holstenske inf.-regt. fra 19/n 1787 til Sekondmajor med fuld gage (760 rdl) 18/ , oberstløitnants karakter Ul. [791 rn. anc. fra 18/~ 1790, virkelig oberstløitnant ved Oldenburgske inf.. regt. 10/ S 1796, oberst af infanteriet j~11i 1797, ehef for 2det Jydske inf. regt. fra 1803 til t 809, da han blev ehef for general. kommandoen i Nørre Jylland, boede da i Randers. (Se Vaupell Il. s. 624). Dette var hans gde forsætteise. Senere generalmajor. Den u 'l 1812 blev han sat under tiltale for interes seret administration, dog blev han frikjendt d. s" 1813, tog afsked s. 1I.r. Oberst Nicolai Tidemann (f. 1766, t 1828) har noteret følgende om ham: ~ Var en duelig Regiments Offider, men uden videnskabelig Dannelse., - Trampe, Pltilip Di/Itf, grtvt (ff, r. "/7 1678, t ''/'0 1750, herretil Fjellebro i Fye n, broderson af dansk gene ralloitnant Adam Frederik, greve af Trampe {t 1704). G m. Charlotte Amalie, comtesse af T rampe Cf. " /1 1687, til/li [7S0), dalter af nævnte grev A F. T rampe. Herfra nedstammer de medlemmer af familien, der bor i de 3 skandin a.viske riger. V1\r kurf1\lsisk kammerherre og generalmajor, da h1\n d. i"/l blev dansk generalmajor af anneen. Blev gcncr1\lmajor lilhc.~t ~ ~/ )! [71 6, ro!llcrskrigsgrevc ~~h l736, dansk greve!&, t Var kun ansat i Norge cn kort tid i 1817, da han blev sendt herop med danske tropl'l"1 i anledning af den da pågående krig med Sverige. Umkr hans ophold her blev.bastian Hjelm bestilt som han, Generaladjutant Hit 1717'. Fra d. 'G/. til ' /~ s. ar fungerede han som assessor i en overkrigsret, der under generalløitnant B. H. v. Uitzows præsidium var nedsat i Frcdriksslad i anledning af oberst Kruses og oberstløit. nant RrUggemanns forhold i affæren ved Hølands kirke ~/I Rettens øvrige medlemmer bestod af sober. ster, 2 oberstloitnanter og 4 majorer, ialt 13 stabsoffieerer. Se B. Moe 11, s Varendorff, Gustaj Adolph V., f. '743 pil. fadcrens adelige gods Rieste i Osnabriick, t i~/b _ H1ev 1757, 14.h g., page hos hertugen af Brunsvig, hvem han fulgte i felten. Udmærkede sig i slaget ved KrefeId u/s 1758 og blev da udnævnt til sekondloitnant i hertugens livregiment. Reiste [773 til Norge, blev kaptein ved Nordenfjeldske inf.-regt. u/ ~ 1774, optaget i den danske adelsstand, bidrog til udførelsen af et militært kart over Norge. Ansat ved det Oldenburgske inf. regt. 1777, senere ved det Slesvigske regt. Var under toget mod Sverige 1788 adjutant hos den hoistkommanderende, prins (ilrl ilf Hessen. Bestyrede 1789 en opmåling af Holsten. Atter acijn. tant hos prins Carl ved de danske troppers rnarsch til syd. gra:nsen, førte kommandoen ved Eidern 1805 og pil. oernc Man, Falster og Lolland 180]. Generalmajor 1800). R D. o. Ull 1810, k. D. O. ~/l 1812.,,'

20 3'4 325 t 8~ Se Mantheys Danebrogsriddere, s Voigt, Johan MallgdslfJ, f. j ' Trondhjem 4, 1748, 1838, sen al regimentskirurg Johan Barthold Voigt ' og Helena Maria, f. Michaelson. - Blev [O lir g. kadet 1758, fænrik vet! Bornholmske regt.?1] 1762 (selv opgiver han d. 15/!), garnisonerede i Rendsburg, sekondløitnant med anc. fra premierløitnant ved Kronprinsens Tegt. ~/ m. anc. fra ' I,. s. ar, kapt. og kompanichef I1~ 1782, stabskaptein , erholdt 600 rdr. i gag-c L1bt '789, fuld gage 15/a 1790, major og ste stabsofficcr ved Danske livregiment " / Blev 4de stabsofficer '/5 1799, oberstloitnant og bataljonskommandør 15/ 3 180S. tog afsked med pension 16/ Udnævnt til oberst ti- la suite i arm~en IS/i Fungerede som overbefalingsmand vedsjæuands nordøstlige kystmiliee.distrikt indtil han d. 1/ atter indtrådte i arm ~e n som ehef for Kronens regt., (hvilken post han indehavde i 18 lr, indtil han Ils 1832 blev aflost ar generalmajor Carl Romcling, der og-sl var norsk født). Generalmajor Uh 1817, r. D. o. ~&l~ s. år, D. m. 1&/6 1824, k. D. o. t~/~ 1826, stkrs. D. o. '/ , togafsked med generalløitnants grad f/ Se N. mil. tidsskrift 1882, Ilte hefte,s. 584, hvor en ganske kort autobiografi af ham er indtaget; den er dateret ~Ø/J) _ Wedel Jarlsberg, F"derik Antall (I), greve af, var den 2den besidder af Jarlsberg, f. '/, 1694, t tt/ på \\ edelsgård ved Jarlsberg værk. 44 år g. Son af dansk mini ~t<; r i \\"ien, senere viceguvernor i Oldenburg o~ Delmenhorst, geheimeråd, kammerherre grev Georg Ernst Wedel-J. (f. ~s '5 1666, t u l 1717 kort for faderen, grev G. W. Wedel.j.) og Wilhelmine juliane, r. komtesse Aldenburg ( ), søster af grev U. F. Gyl denløves 3dje gemalinde Antonette Augusta. G. ~/G 1717 m. Louise v. Raben (1&]6-1736) fra hvem han senere blev skilt. Fader til general, grev F. C. O. \VeJel-j. <t 1776). - Efter tilendebragte akademiske stupier i Utrecht gik han i dansk krigstjeneste, udmærkede sig allerede 21 år g. '7'5 i det pommerske felttog og blev 25 år g. oberst "/ R. D. o. 'o, med symbolum : Dto pit, Rtgt )ide tt praxilllo jtute. Bleveher for gardegrenadererne 1730, brigadier 13/n '731. Hans tjenesteiver bragte ham 1732 tilltalien for at deltage i kampen pil. Korsika. Ved sin ankomst fandt han freden sluttet, hvorpå han ledsagede den spanske general, marquis de St. Croix, og dennes tropper over til Afrika. Blev såret ved Oran, så han senere m1tte bære sin venstre arm i bind. Er også således afbildet på det portræt ar ham, der hænger på jarlsberg. Dnnsk generalmajor ~~IG!733, kom tilbage fra Spanien 1734, blev derefter ehef for Grenaderkorpsct og fo r det Oldenburgskc inf..regt. Fik Christian d. 6tes miniaturportræt i diamanter at bære på en ham af kongen foræret Hrde, pil. hvi... klinge er indgraveret; Cm/am Oranu1IIq 1IIa1/lUS ubivis qvæsivit gloriam. Dell opbevares på Jarlsberg tilligemed en inte. ressi\nt samling af breve fra ham til hans søster, baro. nesse v. Schiitz. Brevene er skrevne på fransk og om fatter 3 år ar hans liv. Han satte endel ny opdagede bly- og solvholdigc gruber i drift under navn ar jarlsberg værk.

1.\^'i m< ^ v.^% j ^^:^^ Itl Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/detrussiskefyrstoofrii K / DET RUSSISKE FYRSTEHOF 1 HOESENS

Læs mere

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859.

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. 188 JENS ANDREAS KROQH JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. BISKOP MATHIAS BONSACH KROGH, fød 1754 paa Vadsø.

Læs mere

Krigergrave og mindesmærker fra De Slesvigske krige i Sønderjylland

Krigergrave og mindesmærker fra De Slesvigske krige i Sønderjylland Krigergrave og mindesmærker fra De Slesvigske krige i Sønderjylland Registrering udført af Museum Sønderjylland Sønderborg Slot 2009-2013 Fotos af Holger Jørgensen og Verner Meier s. 2 Indledning s. 6

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN INDTIL REFORMATIONEN 1536 hørte Hindsels hovedgård som bekendt til Børglum bispestol og var som andet bispegods, f.eks. Irup og Todbøl, bortforlenet,

Læs mere

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG.

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. EN af Dansk Folkemindesamlings største Skatte er Sv. Grundtvigs store Samling af Folkeminder fra alle Landets Egne,

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Dominoen og maskeraden i Christian VII s tid

Dominoen og maskeraden i Christian VII s tid Dominoen og maskeraden i Christian VII s tid Af Dorothy Jones Juli 2013 Præcis en måned efter Caroline Mathilde blev modtaget i København med en række festligheder, var der på ny et stort festarrangement

Læs mere

RUNDETAARN GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 WWW.RUNDETAARN.DK

RUNDETAARN GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 WWW.RUNDETAARN.DK RUNDETAARN 1637 1937 GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 WWW.RUNDETAARN.DK LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 RUNDETAARN 1637-1937 RUNDETAARN ET MINDESKRIFT UDGIVET AF KØBENHAVNS MAGISTRATS lste

Læs mere

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 København Antikvariat & Forlag Fiolstræde 34-36 1171 København K Tlf.:

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL.

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. ULRICH MØLLER en nuværende Indehaver af Moldegaard, som i over 100 Aar har været i Familien Møllers Besiddelse, er født paa Moldegaard 27-2-1853 som No. 12 af 14 Søskende,

Læs mere

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse.

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse. Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen www.gyldendal-uddannelse.dk Forlagsredaktion: Marianne Harboe og Kim Møller Hansen Ekstern faglig

Læs mere

Holger Drachmann. Der var engang. Æventyr-Komedie i Fem Akter og et Forspil. BA 2004 - foreløbig udgave (efter udgave fra 1922)

Holger Drachmann. Der var engang. Æventyr-Komedie i Fem Akter og et Forspil. BA 2004 - foreløbig udgave (efter udgave fra 1922) Holger Drachmann Der var engang Æventyr-Komedie i Fem Akter og et Forspil BA 2004 - foreløbig udgave (efter udgave fra 1922) Holger Drachmann: "Der var engang" Side 1 af 9 Holger Drachmann: "Der var engang"

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 14 SEPTEMBER 1989 440 Indhold - Sivkrovej - dengang og nu 441 - Domænegårde i Nordslesvig 442 - Nationalitetsforhold

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE

GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE 1963 GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE Bcrelllillg (11/1 skoleår({ 1962-63 61. SKOLEAR l 963 M IDTJYSK UOCTHVK. CHI N DSTED Skolens organisation Skolens adminislralion: Fru Karen Høirup, okonomiinspekwt Aage

Læs mere

Hvor Dannebrog engang har vajet i mer end 200 Aar

Hvor Dannebrog engang har vajet i mer end 200 Aar Tranquebar Initiativets S k r i f t s e r i e Hvor Dannebrog engang har vajet i mer end 200 Aar Banal nationalisme, narrative skabeloner og postkolonial melankoli i skildringen af de danske tropekolonier

Læs mere

En kongelig øjenlæsion

En kongelig øjenlæsion En kongelig øjenlæsion Af Ib Søgaard Juleaftensdag 1644 satte Christian IV sig til sit skrivebord på Frederiksborg slot for at skrive et brev til svigersønnen Corfitz Ulfeldt(1): Du skaldt lade kalde for

Læs mere

De første norske amtmænd

De første norske amtmænd Heimen, ISSN 0017 9841, bind 44, 2007, side 3 16 De første norske amtmænd Om baggrunden for amtmandsinstruksen af 1685 Av Karl Peder Pedersen Landsarkivet for Sjælland Den 7. februar 1685 underskrev Christian

Læs mere

På sporet af den tabte tid

På sporet af den tabte tid På sporet af den tabte tid Vores mindste begær, skønt enestående som en musikalsk akkord, bærer i sig de grundlæggende toner, som hele vores liv er bygget på. Marcel Proust Det er min skole sådan har E.

Læs mere

Oversigter. Soldater er også mennesker OM FORSKNINGEN I DANSK 1700-TALS MILITÆRHISTORIE OG NEW MILITARY HISTORY LARS B. STRUWE

Oversigter. Soldater er også mennesker OM FORSKNINGEN I DANSK 1700-TALS MILITÆRHISTORIE OG NEW MILITARY HISTORY LARS B. STRUWE Oversigter Soldater er også mennesker OM FORSKNINGEN I DANSK 1700-TALS MILITÆRHISTORIE OG NEW MILITARY HISTORY AF LARS B. STRUWE Udskrivningen af karle til den forhadte landmilits og stavnsbåndet har i

Læs mere

Tarokspillets historie og udvikling

Tarokspillets historie og udvikling Tarokspillets historie og udvikling Et essayistisk festskrift ved Jens Henneberg i anledning af Hjørring Tarokklubs 25 års jubilæum. Copyright 2002: Jens Henneberg ISBN: 87-8788-37-3 Et lidet forord Dette

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med historien, grundbog 8. kl. Filen

Læs mere

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby Sæby en af Danmarks mådeligste flækker Af Jens Thidemann Nordjyllands Kystmuseum, Sæby D en første december 1808 ankom James McDonald til, hvad han senere beskrev som et ubehageligt logi i en lille kysthavn

Læs mere

Englene ved Mons. Et essay. Af Jens Ellekær. Englene ved Mons Af Jens Ellekær

Englene ved Mons. Et essay. Af Jens Ellekær. Englene ved Mons Af Jens Ellekær Englene ved Mons Englene ved Mons Et essay Appendiks: novellen Bueskytterne af Arthur Machen. Det første større slag mellem tyske og britiske styrker under Første Verdenskrig fandt sted ved den sydbelgiske

Læs mere

ØSTBIRK KIRKES HISTORIE.

ØSTBIRK KIRKES HISTORIE. ØSTBIRK KIRKES HISTORIE. Kirkens ældste del er skibet, som er fra 1180-1200, opført i romansk stil af frådsten og kampesten, med små rundbuede vinduer og et fladt tag. Mod øst et lille kor og måske et

Læs mere