generalspersoner, l svensk, l østerrigsk og 40 danske Biografiske data '86

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "generalspersoner, l svensk, l østerrigsk og 40 danske Biografiske data '86"

Transkript

1 '86!I. lir, ehcf for Trondhjemske gevorbne musketerkorps fra '/~ 1843 til e/~ da han tog afske<!, 77 lr g. - Zepelin, Fran/II Christian, f. i Danmark 1715, ti Kr.nja sol! '790. G. m. Helene Marie Alstrup (f. '712, ti Kr.nia 1/~ 1789, begravet 16/,). LoitnantOleChristian ~en afoplandske dragon_regt. fik 11/1 ' 790 tilladeise til at bære hans navn og nyde rett ighedcr som hans son. - mev '4 Ar g. kadet i Kjbhn. 11ft kornet i oberst Knas' kavalleriregiment ul. 1734, loitnant 173., kaptein 174o, premiermajor ved 3dje Sondenfjeldske dragon-regt. 'h 1747, oberstloitnant ti m. anc. fra /1 s. år, obersts karakter '9/. 1761, eher for 3dje Sondentjeldske dragon.regt. n/~ 1763, boede da pl Christianslund j Biri. ehcf for Iste Bergenhusi~ke inf.-regl. rra v/_ 1767 (ifølge VaupcU fra: l/l 1;66) til '/s 1769, da Valentin W, H. lluitfcldt tik regimentet. Påny chec for 3dje Sondenfje!dske nat. dragon.regt. fra 170 til IS/!, 178;, da H. C. Harboe blev kommandør for regimentet (dette havde fra ti/li 1783 Bet navnet: Oplandske dragon-regt.). Generalmajor "/ R. D. o. 10 /, 1780, generalløitnant ar kavalleriet t~/g 1782, Iste de puteret i generalitetskollegiet (ra ul, 1787 til U / I 1789, da hnn tog afsked med 200 ror. i pension. Den u/, s. lr cl'1 \Oldt han tiljade1sc til at blive stående i detaljen. - HI. Biografiske data om l svensk, l østerrigsk og 40 danske generalspersoner, der enten var norsk fedte eller for nogen tid tnu-tte I den norske arm6.

2 , Alfson, Alk/f Nic()/aU$, bar()11 V()II, f. af fattige for. <eldre i Grue i Solør omtrent 1708, t i OlmUtz i Miihrel1 lg Il Efter at være bleven student i Kjbhn. gik han i østerrigsk krigstjeneste og avancerede efterhånden op til gencralfeltvagtmester og artillerichef samt ridder af Maria Theresia.ordencn, der kun uddeltes for virkelig militær fortjeneste. I'{;ms datter, Caroline Amalie, blev gift med en ostcrrigsk officer, Moritz v. Mariensee, hull boede 1822 i Gditz i Stcyermark og havde 3 sønner, der var østerrigske officerer. Alfsons søster, Fredrikke Lovise A lfson, blev gift med den norske kaptein Arne CoIbjøTl1sen, deres datter, Charlotte Amalie, var g. m. Michael German. overretsprokurator J dr. J. l-lirtenfe1d's værk: ~Der Milita:r.Maria_There. fti" ()nkn und seine Mitglieder,< \Vien 1857, stlr der i I ~\t. I.l. v 17~'1 hind, s. 76 om Alfson bl a. anført følgende:. HamnA. N. Alfson, generalmajor, nordmand af fodsel, (r.l andet lands tjeneste ansat j den k. k. arme "~Il,()h!"l'(Hrkhauptmann~. (major) "pf.11ldt patrontasker af hjorteblærer, der ikke l,i ~.d. I v.uukt ng som forste gang anvendtes i slaget ",I t "UIll ' 757. nu'1l der blev ikke drevet )'dcrligere på,i I h.. U", rl " All.",'I'.".,,.,,-,11, ' 751'1 til ohcrstloitllant og ' udmær_ I "I I, I'n l r \ ,' fnriv"r, hvor han Icdcde ti l",!., Ih"lr~ia ord('ncn,,, og

3 ,, Efter frestningskolllm3ndantens og de øvrige generalers enstemmige vidnesbyrd, havde han under denne beleiring dag og nat virket ivrig og utrættelig for tjenestens berlste, frygtløs udsat sig for de største farer ved alle de leiligheder, hvor det syntes nødvendigt eller nyttigt og havde ved sine kundskaber og sin virksomhed bidraget meget tit, at fæstningen holdt sig. Ved beleiringen af Glatz 1760 ferte han kongebatteriet mo<! den gamle fæstning. Han blev 1763 generalmajor med anden. fra 17SS og chd for artilleriet i Qlmiitz blev han distriktschef i Miihren og 1777 ophoict i den frihe rrelige stand, han blev pensionere! 1778, året for sin dod. Ann,. I.Nordmænd 0l: Oo".keiRu.1and., Kr.ni.,S84,sig",prof. dr. L. Due, " 64. no,e 3, ot baron Alf,on v;'tnok er den ",mme.'"n dtu. Li~ut, Kicolli Alfun,' lil hvil NAvnedAg den berg'd.ke Pr.,.! Camlt'up i 1733, krev en.hinde.slrophe. Deichma.nn, Wald~lIlar Nico/ay v. Briiggnnatlll, f. på Hedemarken 11/1 1783, t i Kjbbn. ~% 1862, son af oberst ved de gule dragoner Christian :VIosen Deichmann (f. n/lo 1745, t 18,.) og Helle Sophie, f. Lundh (f. 'il/lo 1748, t 1 / ), g. m, Margretha Elisabeth Lund (f.,s/i 1790, t Ub 1833); deres bom dode før faderen. Han var far. broder til den nuværende ehef for 2den Akershusiske brigade, oberst P. Deichmann, (I. Hllo 1820). - Kadet ' /6 1797, fænrik '/It 1800, korporal " Ill 1802, sckondloitnants karakter,ole 1803, ansat ved det danske livregiment ' , ved ingeniorkorpset 'tg/~ 1804, premier. [oitnant l/ø 1806, stabskaptein IT/lt 1&9. kaptein fb/11810, majors karakter ' /' 1828, major ved korpset ie,",o 1833, oberstløitnant '0 :1 1840, oberst 'It 1842, generalmajors afsked SI/lo Var kommandant i Nyborg i 32 h, fra 180g til augusl , den "/I s. h blev han valgt til æresborger af denne by. - Bjelke, Clmi/oplur, f faldt i slaget ved Hoch. stadt i Bayern u fa 1704, var søn af Islands guvernør, oberst Henrik Bjelke (f. "/1 1615) til EUinggård og ester. råd i Norge, Vedkif og Molleroo i Skåne samt Næsby. holm, Edelgave og T ersløse i Sjælland. G. m. grev Anton I af Aldenburgs datter, Charlotte Lovise. - Var oberst og ehef for den kongelige drabantgarde, ehef for Sondenfjeldske regt. efter Palle Krag fra blev senere dansk generalmajor, og var ehe( for prins Carls regt. fra IQ/n 1692 til sin død. _ Bruin, Jacob di', f. 16.., t '722 eller 23. Antages at have været af en hollandsk familie, der ikke er bes[ægtet med de norske eller danske familier Drun. G. m. I) 1658 enkefru Katrine v. Kotwiss. 2) Enkefru Selmer. 3) Ka. ren Krabbe fra Jordberg i Skåne. lian var svigerfader til norsk generalmajor B. N. L:mdsbcrg (t 1740). Var herre til Sandholdt i r yen Ira ' og lit Sclmershof ved Rendsburg. _ ~ordl' Regimentsehef 16.., fik generalmajors afske<! , i 1718 tjeneste ved tropperne i Holsten. _ OJnsscn, :Jo/Ull: Frt'd~rik V., til Corselitze og Carlsfeldt 1, 1 I '';d~t("r, r. i Kristiania 1725, døbt nit s. lir, t t4b ' 7'J', ht'ii'l' til Fr<:drikwærk i Sjælland; son al organist Johan Frcderi k Classen og Marie, "J' I.. (lu"r i Kri~liania i, \\"11,,, Ir, 171'1 '11. Elisabeth, f. de Fabricius (1735- ".f' '1,1.,11', I"'"m H. l.~c1i11 til lsdillgen og Rosenfeldt, V" 1".,1" 111 1:,'lwlnWI.1d ul~ cldnntriddcr p, 11. Cla.~sel1. t. 1)11 1i1,11' I ''111flli ~.," Hi, 17 'i7. dier for Fredriks.

4 Støberiets fortrinl ige orga Deputeret i generalkrigskom værk kanonstøberi IIlb 17S7. nisation skyldes især ham. '9' missariatet SIn 1760, fik ~I/1o ' 774 ar kongen en ring, hvori stod : Fortjent. R. D. O. 10/ med symbolum: Qvl) lata trahunt, generalmajor med geheimeråds rang " lø fik prædikatet: excellencc. Generalloitnant 17. Stifter af det Classcnske fideikommis I) til videnskabernes og skojevæsencts fremme; var en dygtig og begavet mand. Se om ham : B. Moes norske Personalhistorie, Iste h. s. 32. $."\ml. til N. Folks Sprog og Hist. IV. s During, Ernst Frrden"k til Østerbygaard ved Kolding, f. U" 1738 i Hannover, t ~oho 1809 i Kiel, hvor han er begravet på St. Jorgens kirkegård. Son ac drost i Ahlden i Hannover: Christoph DUo v. DUring og: dennes forste hustru Sophie Philippine Wolff von Guttenberg. G. 9 ~ 1776 m. Henriette Sophie v. Reden (f. 1752, t'ls 18 (9), datter af hannoveransk generalloitnant Ernst Fr. v. Reden og JuHane Sophie, fodt v. Hauss, 9 born, hvoriblandt 1 datter, g. m. statsminister grev Otto Moltke til Espe og Bonderup (t,8s3), og I SGn, Wilhelm GCQrg Fr. v. Dilring, dansk generalmajor af kavalleriet(178z-.1860).- Elev af kadctskolen i Dresden, gik 18 år g i preussisk krigstjeneste og deltog flere it i 7 årskrigen. Adjutant hos hertug Ferdinand af Brunsvig, hvem han fulgte i hannoveransk tjeneste. Da kong Frederik d. 2den lod de schlesiske offieerer avancere forbi de preussiske, forlangte DUring afsked, men måtte sidde en tid i arrest pfi Spandau, jnden han fik den. Erholdt derefter ansæt \) IkU Idige ind':>:glo, or omlr. zsoooo k. Del underholder en land. hru~ k"l., el h,,"ochjem og endel.rbeid,boliger i I\lO:rheden d l'j'"'' trh~.n, '93 telse som kaptein i russisk tjeneste, avancerede til major og deltog i det forste tog mod Tyrkerne. I 1765 kom han med et russisk gesantskab under Caspar v. Saldem til Kjobenhavn, hvor gesantskabet forblevi 3 år, Blev karak terisere! oberstloitnant ved det Jydske reginlent ryttere Itfs 1768 samt generaladjutant hos kong Christian d. 7de, hvem han fulgte på dennes reiser til udlandet. Blev tilligemed kongen promoveret til dr. juris samme år i Oxford. Gik 1769 påny i russisk tjeneste og deltog i det andet tog mod Tyrkerne. I dette udmærkedc han sig, blev oberst for et kavalleriregiment og erholdt st. Georgskorset. Vendte 1772 tilbagc til Danmark, blev virkelig oberstloitll.<tnt i ]ydske dragon-regt. Ule 1772, kammerherre ~l/)l s. år. Ansat ved det Holstenskc rytterregiment uf, 1773, oberst af kavalleriet "/I 1774, chef for regimentet fra septe til ls{ll 1787, deltog 17881) under prins Carl af Hessen i felttoget mod Sverige, som chef for den no rs k e fe\tkavalleribrigade, der bestod af 3 korpser, hvert på 4 eskadroner. Korpscheferne var: H. H. Krogh for de akershusiske eskadroner, H. Chr. Harboc for de 4 Oi>"" landske og J. L. Sundt for de 4 sm5.lehnske eskadroner. Efter 2 måneders felttog stod det norske armekorps på mand d. 12te nov. atter ved den norske grænse. During forlocl Norge d. I ~ht s. å r. Gcncralloitnant af kavalleriet "f, 1799 m. anc. fra " , stkrs. D. o. 1792, generalinspel.. 1:or over kavallt'riet i Danmark og i hertugdommerne n/~ 1801, kommanderede s. år et reserve l) I aff..,o" ved Kvi'("\ll1 bro d. ro" s. &, va. han med.ine dr.tg<>ner under fremstormning mod det,ven,ke.tranchemont, da oberst,.. ne f.ldl lod III appel lil I<gn pl o.e.givelse. Se Holmbergs: Bohu... Ili", hilloria,.. '7.

5 '95 korps ved Itzehoe, 1803 ct kavallcrikorps på 6 regimenter i Holsten og 1805 anden division ligeledes i Holsten. ehef for generalkommandoen i Holsten i hvilken stilling han udviste megen dygtighed. R. E. ~a/l Anm. FOT.n. tlend~ er cl uddro.g-.f, hvad der er udg-ive...,n velvilligmeddelt ar.ønneoonnen, hofjæg-.rmeller b.",n K DUring_RouDkraotz med henvisning lil: G.neml DUriDgo ~ utobiog,.fi ; det kgl. da ll sk~ ord... - hpitel (DU rorm.nllig Imo:ndt), liillorisk Tid" krift IV. li.. 3, b, l. 98, og C~.! nr He.sens: ]',le",,,,,,,, de mon 1''''1'&, Copenhague, 86,. _ Gersdorff', Frrdmk V'l r. 16$1, t 1724, herre til Drangstrup i Fyen og Kiergaard i Jylland, var ar en tysk adelig slægt, men antagelig født i Norge; son af oberst og ehef for Oplandske regiment Chr. Fred. v. Gersdorff, (t for 1679) og Ove Geddes datter, Dorthc. _ Cher for marinereginu:ntet i Kjbhn. fra l/li septr. 1699, generalmajor ~'h 1699, kommanderede i Ungarn de dansk norske tropper, som kong Fre<lerik d. 4de i 1708 sendte den tyske keiser. ehef for et lignende troppekorps i Brabant 1710, senere generalløitnant og geheimeråd. - Gøssel, Fr~.urik 1841, - Ltldvig Ckris(ophtr, f. '7.., t n,,~ SOm major blev han 1809 ansat som adjutant og kvartermester hos den kommanderende general i den norske armes Iste divisionsdi~trikt, prins Friederich ar I lesscn. Aflostes s. år - IBog _ af major Darre. R. D. o. '/6 181 S. Kammerherre I1, 1816, oberstleitnant og generaladjutant.leitnant i generalstaben n'lo 1817, oberst [8 18, D. m. 'f/6 1824, k. D. o. u / Var r. e. L. o. T og afsked "f 1838, blev samme dag generauøitnant a la su;,... Hagemann, Yasp,,. LfilzO'"d), f. i Norge 1787, t i Danmark 1858, sen af norsk oberst Hagemann, der var chef for Smll.lehnske dragon regt. fra '1ft 1804 til Sil 1806 og som var g. m. en datter af generalmajor lasrer v. Liltzow. G m. lord Buckinghams sester, miss Hobarth. - Kadet i Kristiania fra ~lf~ 1793 til "I~ 1799, fænrik I'l 1802, sekondloitnant,o, 1803, ansat i generalstaben 1808, premierloitnant n s s. år, kaptein og divisionsadjutant ~'/J Under felttoget i 1815 var han adjutant hos prins Frederik af I-Iessen. Var i 8 måneder kommandant i fæstningen Bonchain og stod i denne tid direkte under hertugen af Wellington. Major 1~ : 1 182S, r. D. o. 1826, oberstløit l1ants kamkter uden ancien. 'fe 1829, kom i nummer 1/, 1832, divisionskvartermester '%t 1833, overadjutant i generalstaben 1' , stabschef hos den høistkommande rende general over F yen og Langeland efu oberst nf_ 1840, k. D. O. 1841, generalmajor og kommandant i Kjøbenhavn 3fI/1 1848, stkrs. D. o. 1852, senere generalløitnant. Hans autobiografi, dateret a fa 1826, fandtes i det i 1884 afbrændte danske ordenskapitels arkiv. - Hagen, BroMr P,I,,., f. i Værdalen t ~9 1768, f i Kjbhn. u /t 18;0. San ar Aage BroderseIl Hagen (t 1796) pli. Maritvold i Værdalen og Dorothea Magdalene, f. Arnet (t omtr i en alder af 96 år og 8 mil.neder. Hun var datter af foged P. Arnet og Anne Dorothea Arnes datter, f. Love). Som gut skal han have romt fra sit gode og velhavende hjem for at blive militær. Gift med en holstensk dame, F rederike Paap (f. 1786, t 1869). hvem lian skal havc bortført, da hendes forældre modsatte sig giftermll.let. -

6 Blev 20 Ar gammel fænrik ved det danske livregiment til fods d. "Ill 1788, forsat til 2den Sjællandske batn. letinfantt:ri Illll 1789, sekondloitnant 'Iu 1792, forsat til ISte Sjællandske batn. let infanteri '/~ (Bataljonen kald tes fra Ils 1808 for: Sjællandske skarpskytterkorps og fra Ilt 1816 for: ]ydske jægerkorps). Premierløitnant I/li 1799, kaptein u Il 1804, kompanichef i Sjæl1andske skarp. skytterkorps 'I, 1808, major i ]ydske jægerkorps fl 'g 1816, kommandør for S<lmme korps ',Is 1828, oberstloitnant Ils 1829, oberst u , kommandør for Iste ]ydske inf. regt. samt kommandant i Kjbh. I 'S samme Ar. Tog afsked '" 1842 med vartpenge. Blev samme dag generalmajor med ordre om fremdeles at varetage kommandantposten. Fratr!idtc denne post lf, Da han forlod sit regiment overraktes ham af dettes officerer et smukt drikkehorn, p1l. hvis beslag mange bekjendte danske navne er indgravede. Hornet besiddes nu ar generalmajorens slægtning, kaptein i Trondhjemske bri gade: Broder Peter H. Lammers (f. 1839). _ Harboe, Andrras '/J., f. i Kristiania 8/ , døbt jl/~ s. Ar, omkom i Ungarn ved et videskud af egen skiltvagt it l 1706, søn af norsk toldforvalter Christopher Harboe og hustru, Ursula Andreasdatter. Var gift, efterlod sig enke og I datter. Eicde en gard irendsborg. Henved 17 Ar g. blev han d. 10/ indskreven i.. r yghuus Rullen till at lære fyrwærker konst.~ Den nis 1669 fik hau fyrværker traktement, medens,han udenlands forreyser sig til vores tieneste ydermere dygtig at giøre. [ 1676 var han arti1lerikaptein, i juni ener juli s. lr blev han major, i 1677 var han ehef for artilleriets håndva:rkcrkoll1l);ul i og blev s. år oberstløitnant, blev oberst, af artilleriet " , adledes '/~ 1684 med symbolum: Utroqllr c1artscrrr pi/krum. I 1677 var han i Norge og 16i9 i Skåne, blev generalmajor tilfods 4 ) 1 t693. Se,Siællandske Tegnelseu, onlres til i\brquard Rodsleen, der var:.oberste over wores Tyghuuss. - Anm. En dan,k offi=, Andr~u v. Harb o ~, r. J716, t '798, der.. or lon :of danok major Paul M"tbi... y. Har~ o~ Chri. liane Charlone, f. Gmbbe, blev (",nrik v~d Hohle~ske i n f._",~t. 1143, bplein vt(! gt.rckn ';63, obenll.itnant '773. oloetst '789, <her for Aorhu. inf.-rect. '789, generalmajor og kommandant i f"redrik S<.>rt '"I'. J795. r. <kr til de" nonke ge"eral C. D. A. Arenfeld\i frue. tbn rar Hegermann-Lindencrone, :JO/tall Hmrik, f. på Fredrikshald 1765, t som dansk generalloitnant il ~ Son af norsk oberstl"itnant Cay D. Hegermann og Anna Esther, f. Stuhlmann, altså en broder til de to norske generalmajorer, D. Hegermann og F. C. O. I-Iegermanll. G. 16 ' m. Mette Louise Lindencrone, havde 4 dotre og 3 sønner, hvoriblandt den nulevende danske general_ loitnant Cay Ditlev Hegermann-Lindellcrone (f. 1807) med navnet I-Icgcrmann-Linden Blev adlet "l/~ crone. - Kadet i Kjobenhavn 1775, sekondloitnant ved Sonden_ fjeldske inf.-regt. 1783, ansat ved kadetkorpset rra , deltog ombord i orlogsskibet,trekroner. i slaget på Kjøbenhavns red "lb T og arsked 1803, men gik atter ind i tjenesten 1806, da han blev major ved livkorpset_ Sekondkommandant I Kjøbenhavn 1808, kommandor fot det jydske skarpskytterkorps s. lr, oberstleitnant 1811, chef for 3dje armedivision 1812, kolllmandercde en brigade lette tropper ved Colding i mai 1814, kammerherre 1815, oberst 1816, r. D. o. IIhll 1817, D. Ill. I'/~ 1824, k. D. o. 'I.~/6 1826, stkrs. D. o. n / lo 1836,

7 derefter generalmajor og ehef for 2det livregiment, senere generalloitnant, endelig kommand.1nt i Kjobenhavn tol, Hans autobiografi, dateret 1/ , fandtes i det danske ordenskapitel I den incistilhng, hvorefter han i 1817 dekoreredes, stlr anført: ~Er en talentfuld og udmærket Officier, som ved sin gode Tjeneste har gjort sig værdig til Hans Majestæts særdeles Naade og Opmærksomhed.c - Anm. H.... ron.nn:ur.te JOn, C. O. H e gcrmar.n-l. blev 9 ' r g. vol"",.,.8.6, kade'.8.g, sekondl"itnam ved Jydoke j"'i... k~.8'3, p",mierl"i,n""t,83), r;lmeste. "ed hu.."",rne,838, dd.og mellem '!4S-so j ~If... eme ~.d Hopt,up, og i.logene ved Kolding, }o red..-;" O" ld,led m. fl., obe... U.. i.n.m IS50, the( ro, 2det dragon"'giment,ss" oberst.857, general.dju nt for land~t e", oher fo, kongens adjuta"mob og "ener.hnajo,.558, komm.nrlør ro. ute ka... Heribrigade.S6o, gen... l in'pek..., ro, rytteriet 1863, gcllerall"itn.ut og ehef for 4de divi,ion. l,. Forte;.86" 110m.hef for No"ejyd$l<e kol"pl kampen; Jyll.nd, t hor for geaen.lkom"",ndodiolrik.et dersteds,8(;5, log afolr.ed 04' 867, h., <10, konet af D. (o. og.f O.., adj", ordener. Hmlo... n er,!tmet,"" adjutant ho. kong Chri,tian d. gele og g ift med frøken Julie Wedel J.rlsborg Fn. NOTi'e. Hejde, Andri!as Gram, f. I~J, 1760 på Sælsbak ve<! T rondhjem, t u/a 1829 på Lavindsgaard i Danmark, søn af proprietær Bredo Hejde og Maren Sophie, f. Gram, var fader til geheimelegationsrlld Jacob B. Hejde ( ). G. I) 1791 m. Anna Elisabeth Badstuber (t 179$) fra Slagelse. 3 bom. 2) 1797 m. generalauditor Mandix' datter, Andrea Maria år g. trænkorporal i 3dje Trondhjemske inf..regt. 1774, kadet i Kristiania fra tl/i 1777 til 1780, da han <limi ttct<.'d<.'s fra institutet med bedste karakter og tilddtes medaljen: For Dyd og Flittighccl. Samme ~r ansat i Danmark ved ritrnester (senere generalmajor) Roepstorffs' eskadron l generalmajor Jeronimus v. Stanges kavalleriregiment. Ansat som ~ opsigtsforende Underofficierc ved veiarbeidet mellem Roeskilde og Corsoer Tegnede i 2 vintre karter hos general v. HUlh, der bcvirkcde ham udnævnt til sekondløitnant ved Sjællandske dragon-regt. d. &/a 1784 og ansat i veietaten. Den 11ft året efter olev han sekondloitnant ved Oplandske dragon-regt., men forblev ved veivæscnet i Danmark. Premierloitnant og konduktor i veietaten tlf' (1$/4) 1787, kaptein og veimester f/1 ("/1) Forskansede Strib lsoi. Major ar infanteriet u/6 1804, forsvarede Fyens kyster 1807, pladskommandant i r.lidclfart 1808, havde mange ubehageligheder i anledning af de spanske og engelske troppers ophold der. R. D. o. "It 1809 Oberstloitnant Ult 1809 i vei korpset, der samme dato blev omorganisere!; oberst og ehef for veikorpset 'J.6/1 1810, generalmajor '/n [ den indstilling, hvorefter han 1809 dekoreredes, er der, ifølge protokollen i det danske ordellskapitel, anfort om ham: ~ Som Command ant for Midelfart og Omegn har han under de fremmede Troppers Nærværelse vist den utrætte ligste Virksomhed og erhvervet,<;ig den almindelige Agtelse, hvormed halls Navn erindres af alle de Tropper, som har været paa Stedet. Ved de spanske Uroligheder blev ved hans Omhu ikke olot alle Uordener forebyggede og Indva:lIlerne beskytte<!e fra Voldsomheder, men hans Klogskab var det fornemste Middel til, at Batterierne ved Strib ol{ l\lidclfalt ikke ble\'e besatte af de Spanske.

8 hans autobiografi ar u/u 1818 i Korsk mil. tids Se: skrift for 1882, 12te hefte. _ JOO Holst, 'Johall Hiilmrr WfI, f.'~ 5 '774 i Berg ved Fredrikshald, t ~/~ 1836 i Stockholm, hvor kong Carl Johan S<1.tte et monument på hans grav, sen ar general. major H. G. Holst <t 181 s) og hustru, Elisabeth Dorothea, f. Leganger ('/lø 1745-'4/1 1809). G. 21/s I&ll m. Jo' hanna iif.uia de K10cker (f. p.t Fredrikshald nis 1784, t r8..), datter ar byfogcd Hans H. de KI6cker ( [7S4-~oh 1830) og Anna Sophie Amalie, f. Kofod-Ancher ( ), Har efterkommere i Sverige. _ Kostkadet i Kjøbenhavn,'6 1783, fænrik med anden, fra 16/ , fænrik ved Søndenfjeldske inl-regt. Uho 1790, sekondloitnant ved samme regt. 3% 1792, premier- ISI Ollilant,I! 798, adjutant. hos den høistkommanderende general " i Norge 1801, adjutant hos den høistkommanderende general Sandenfjelds, prins Christian August, januar 1803; generaladjutantløitnant 'ft 1805, kaptein ved Søndenfjeldske inf,.regt, U, ~ 1807, boede som sådan på Fredrikshald, divisionsadjutant i generalstaben! O/ ~ 1808, deltog i felt. toget mod Sverige 1808 og 9, oberstloitnant Ull! 1&>9. Fulgte i januar 1810 prins Christian August til Sverige, idet han d. I&le i nævnte m,ined erholdt afsked fra dansknorsk tjeneste, Svensk adjutant hos kronprins Carl Johan 'In 1810, r. Sv. o. Cl/U s. Ar, ni. Sv. k. v. a. 11ft /812, komman. dant i LUbeck fra '/It ls13-febr. 1814, svensk oberst u:1t 1813, erholdt tapperhedsmecl.1ljen i guld '/11 /8 1'1, blev som.indfodt Nordmande overkommandant på I'"rcdrikssten fra I/t [81 5- u/n 1816, svensk generaladjutant ' /Il (~e Tidene, s. 304), ~tjen estegj ørende General. Ildjut,mt hos Kronprinsen for den norske Armee. 8/ Under 10 /, JO> 1816 udtalte storthinget. at man mltte betragte ham som.expatricrctc. liolge andragende erholdt han for anden gang af~ked fra norsk tjeneste d. " /it Svensk adelsmand 11/1 ' S[7, ansat som privatsekretær hos kongen efter admiral Gyllenskold, blev svensk general. major " I, ISZ I, k. Sv. o. " 18Z3, stkrs. Sv. o. "/, I8J!. - Kaas, Hnmk Bie/kr til Boltinggaard i Fyen, f. pl Ellinggård i Smli!enene 1$/~ 1686, tl/l 1773, henved 87 lr g., son ar overkommissær, senere stiftamttnand i Trondhjem Hans Kaas (t 1700) til Hastrup i Jylland og admiral Hendrieh Bielkes datter, Sophia Amali.l ct 1703). G. I ) 1713 m. enkefru Anna Wind \". d. Kuhla tilløjt. vedt (f. 16S4, t 2G/a 1744); hun kom 12 lir g. fra Trondhjem til Danmark og var i 17[0 gift i 6 uger mcd Erik Banner, der raldt ved Helsingborg. 2) SQ/, 1750 m. enkefru Regitze Sophia v. Ahlefeldt, f. baronesse v. Giilden erone (f. t5/5 1710, t IS/U 1792; hull fik ordenen fllll/tm parlaitr d. 51" Ingen børn. _ I sit 12te lr blev han 1798 page hos storkantsler grev C. v. Reventlow. Gik '704 som kadet ved general. løitnant). v. Rant7..aus kyrasserregiment til OverysseJ og Brabant, deltog s. år i dette regiments marsch til Bayern, var med i slaget ved H6chstedt */a s. Ar, her fik han 7 sår og avancerede.til kornet. Deltog i angrebet på de franskc ved Nenvindero i Brabandt "h 1705 samt i slagct ved Ramilliers u ; her fik han 4 sar og avaneeredc til loitnant. Var med i slaget ved Oudinarde Uh 1808, fik her to sår, deltog i bcleiringerne ar Lille fra 14i&_8/n s. år og ar Tournay fra 21/,_" samt i l'i\;lgtt vcd Tllalplaquct "9 s. år, blev også her såret. KII]lh'ili o~r komp,michef ved oberst SPI'ClIgcls dragonrcgi-.

9 303 ment 1 /12 s. lir. Vendte tilbage til Da nmark 17 10, deltog derefter i krigen i Pomern, blev major ved 2det F yenske nationale regiment tilhest t8', 17 11, deltog i Stades belei ring fra '%_, ~ 1712 og i slaget ved Gadebuseh " Ill s. år. Oberstløitnant \fil 1714, fægtede mod Carl d. nle ved Straisund i nov. 1715, fik obersts karakter 1/!O 1725, ehef for Jydske kavalleriregiment i 32 år, fra Uit Forte regimentet fra i den kontingent, der af Danmark stilledes til keiser Carl d. 6to!S rådighed ved Rhinen. Generalmajor '.'s 1735, r. D. o. ~ s/ll 1740 med symbolum: ~Gud, Kongen og Fædrelandet«. Gcneralloitnant 1j l! 1746, general af kavalleriet " [753, r. l'u/rioll parfaiff ~'/$ 1754, r. E. L6/1o [760, virkelig general af kavallcriet " ji [7 63. Han oprettede stamlmset Kaasenlund i F yen og sth tede 1738 et hospital for 6 lemmer. Se hans autobiografi, dateret: Boltinggaard 'j~ 1765 i Personalhistorisk Tids skrirt, 4 b. 1883, s. [77-2IS. Se Hofman 1, s Krag, Ras1Ilus, f. på Øie isurendalen , t på gaden i Kjobenhavn i prinsen af Gliieksborgs 'arme sil 1838, son af major ved 2det T rondhjemske regt., Hans Hagerup Krag ( ) og Oorothea, f, Schnitler (t 1789). G. 1$' nl. Fredrikke Georgina Sehested (f. L/a 1773, t 16/J 1834, datter af oberstloitnant Anders Schcsted til Karsholm og Broholm (1720--<)9) og Wibeeke l\laria, f. v. P ultz ( ). 2 sonner og 2 dotre. - Komm:lndcrscrgeant ved 2det T rondhjelflske inf..regt. ~ I 1780, kadel i K ristiania og derefter elev af artilleri institutet i Kjobenhavn, sekondloitnant i ingenierkorpset " :I [7R./,dcrefter Ilnsatvedingenior-detachementet i Norge, var (, ar i Kristiania, 2 år i Fredriksværn, hvor han udfortc endel ddenhiousanlæg, og 1 år i Laurvig, hvis gader han I regulerede. Gik 1793 i esterrigsk krigstjeneste, deltog i Valenciennes beleiring under prinsen af Coburg, gik derefter i preussisk og så i hollandsk krigstjeneste og deltog, ansat i prinsen af Oraniens generalstab, i felttogene ' 793, 94 og 95 Premierloitnant i ingeniorkorpset "' Kom tilbage til Kjobenhavn kort efter ildebranden der steds juni ' 795. Kaptein 14/ 8 s. år. Kommanderet ti! Bornholm 1796 og til Nyborg 1797, hvor han udviklede stor virbomhed. Generalkvarter. mesterloitnant 11 ~ 1798, ansat pli F yen [801, virkclig ingeniorkaptein 8/6 1803, kommanderet til Glitekstad 1804, erholdt majors karakter 16"0 1807, obcrstloitnant 10/! 1808, kommandor for ingeniorbrigaden ~~It I Sag, oberst af infnnteriet "~/7 [810,!. D. o. ~s l 1812, D. m.!&"o 1817, ehef for ingeniorkorpset 4;~ n /o [8, r. N. m, W. o. 3 kl. Generalmajor,;a/u 1821, k. D. o. u/~ 1826, stk r~, D. o. '8 1829, generalloitnant 18/, Se hans autobiografi al als 1812 i Norsk mil. tids skri ft for 1882, il te herte, s. 586-Sg. Leschly, Yms, f. i F redriksstad 13 " 1759, t i Glliek stadt ~/l! 1843, saniaf toldembedsmand i Fredriksstad, Ernst Melchior Leschly (der var af skotsk fami lie) og Anna, f. Blix. - Elev af Det norske militære institut i K ristiania '0/, 1775, erholdt medaljen: For Dyd og F littighede, repetent vcd samme institut i matts Sekondloitnant It la suite ved Sondcnfjeldskc inf.. regt. IU/. 1780, brigadeadjutant hos g'cllcrnlloitnant ]. F. l\fansbaeh under felttoget i Sverige '71111, prcmierloitnant (på Kongsvinger) t ~ 1789, ansat V('L1 Sh-svigs 1C inf.-regt. '", 1790, gik 11 la suitc ~8h 1791,

10 generaladjutaetløitnant hos prins Carl af Hessen "i. ('lld) ~ Påhørte vliiteren generalmajor v. Binzcrs forelæsninger i Kiel. Kaptein t61~ 1791, ehef for grenader. kompaniet i Altona 1' 1t 1798, kommandant på Helgoland en kort tid i Major ' , ansat ved det Hol stenske skarpskytterkorps, først i Korsør, siden i Preetz, oberstløitnant e , med anciennitet fra ' 90: Blev med sit korps 1813 sat under general La!!emands kommando, deltog i affæren ved Bomhøft 1/)! s. år. Oberst n/~ 1814, kommandor for det Lauenborgske jæger korps i Kiel, ehef for det Holstenske jægerkorps tsh 1817 Chcf for. Dronningens Livregiment til Fodsc i GIUek stadl 9/U 1822 til på 14 dage nær i september 1836, da Fr. Dudden var ehef. derpå kommandant irendshorg, blev samme dag generalløitnant. Generalmajor ' , tog afsked '&/ og R. D. o , D. m. '8'5 1824, stkrs. D. o. 'I Hans :portræt bekostedes malet af Dronningens livregiment. - Lorentz, Did~ric!t Carl, f. i Fredriksstad!~ ' ll 1749, t t832, son af major Fred. Casper H. Lorentz (t 1758), der var ehe! for Fredriksstadske artillerikorps, og Dorothea Magdalena, f. Vieregg, hvis fader var oberstløitnant. G. I) 1780 m, Heclcvig Margrethe Bille (1 1783), 2 bom. 2) 1786 m. generalauditør Bornemanns datter, Thalia \-\'ijhelmine (t 1792). 3 sønner. - Blev 8 år g. 17S7 konstabel ved faderens kompani, 15 lir g. blev han 1764 kommandersergeant ved artilleri korpset i F redriksstad. blev arthlerikadet og stykjunker i Kjøbellhavn 1767, sekondløitnant [770, prcmierløitnant 1775, adjutant ved artillerikorpset fra , kaptein og næstkommanderende ved landkadetkorpset t 786, major ved samme korps 1792, kommandør for korpset.nogle Aar dereftere til VJ/s 1810, oberstjøitnant 1803, oberst It/ I 1808, generalmajor Il, 1810 og ehef for Norske livregi. ment tilfods med 2000 rdr. i gage d. tb, s.!r. Næst kommanderende ved Kronprinsens livkorps ISo log ved dets gjenoprettelse " is 1807, eher for korpset - da kaldet Kongens livkorps R. D. o. 1809, kommandant i citadellet i Kjøbenhavn 1817, k. D. o. U,D s. lir, D. m. "/6 1824, stkrs. D. o. u,~ Tog afsked , general10itnallt samme dag. I den skrivelse, hvori han indstilles til danebrogs' ridder, står anfort:.har vist en udm;erket Iver og Nid kjærhed i at danne den ham anfortroooe militære Ungdom. Af de ved Landeadeteorpset oplærte Elever tæ!1er Arll\~en et meget stort Antal af sine udmærkede og tajentfulde Officierer.. Se det danske ordenskapitels protokoller. Se hans autobiografi, datere!: ", 1817 i Norsk mil. tidsskrift 1882, I ile hefte, s Liitzow, Clm smplur /lfarql~ard, f. omtr. 1739, t ',1 ISag i Rendsburg. G. m. (Marie Sofie Dorothea v. HovelI. Chef for 2den Slesvig.hoJstenske bataljon fra Ull 1768 til ljf 1774, oberstløitnant 1"1 1769, ansat ved Møenske regt. u/_ 1769, ved Hoistenske regt. 10' Natu raliseret som dansk adelsmand " /s 1776, oberst 1/ med anciennitet fra " 'l Chefror 2det VesterJehnske inf..rcgt. fra 11, 1779 til l! e 1782, boede da i Kristianssand, ehef for Slesvigske inf.. regt. fra [ l Generalmajor lill 1787, erholdt gage som,åda'l II~ 1793, T. D. o. " Ill 1793, generalloitnant 1Iit [802 med ancienni 1,'1 f, " ~' /,u 1789, ehef for Fyenske inf.. regt. og kom

11 I I I I m:u1dnnl i Fredericia 1803, reserveret generals anciennitet ~u Se Collegialtidende no. 8, [ Mantheys Danebrogsridderc, s. 10, siges om ham, ~at han ved ct virksomt Liv, T roskab mod sit Land og Tjencstivcr har retfærdiggjort den Hæder, som H. M. Kongen havde tilkjendt ham. - Løvenhjelm, Br ock enhuus-, Hans, f. i Norge 1678, t 'Ille 1734, son ar generalmajor Caspar Frederi k Brocken hulls <t [713) og Catharina Hcdevig, datter al general. løitnant H. S. Løvenhjc1m. Han antog sin morfaders navil. G. [700 m. Ida Sophie Gersdorff, datter ar general. loitnant og geheimeråd Fredrik Gersdorff (t 1724) til Brangstrup i Fyen. Se Lengnieks stamtavle. Oberst tilhest 2s/1l 1716, senere dansk generalmajor.- Mechlenburg, Georg Frederik, f. i Rendsburg 1747, t &, Blev 9 år g. underkonslabel ved major Dillebens kompani af det Holstenske artillerikorps Uht 1756, under fyrværkcr ved samme kompani so , fyrværker i det danske arti11erikorps Il , 2den sekondløitnant 15 I [764, I ste sekondloilnant , ansat ved kaptein Gamstsens kompani ni' Avaneerede i Danmark efterhånden lil generalmajor, hvilket han blev il/u Mom er, Bern/Mrd Yoac/tim, f. i Tyskland 16.., t " fn Oberst og ehef for Livgarden tilhest i Kjøbenhavn '/1 1708, blev Mrd! so1ret ved Helsingborg!a/I 1710, bri gadier 1710, atter sllret ved Gadebuseh i deeember ' 712,, generalmajor af kavalleriet s. år, generallojtnant af kavai leriet Sit Kun ansat i Norge fra 1717 til 1718, som ehef for den opsendte clanske rytterforstærkning, r. D. o. Il,S 1.719, general af kavallerict to/! 1734, komman derede s. år de 6000 mand hjælpetropper, som kong Christian d. 6te sendte den tyske keiser Carl d. 6te i an ledning af den polske arvefølgekrig. Kontingenten ud rettede imidlertid intet. Tog afskcd '" 1738, Se Sam!. til N. Folks Sprog og Hist. IV, s. 69, noten.. - Onserud, En 'k Gfllbralldsm, f. på Asak i S øru m U,/1I 1766, t i Kjobenhavn,e/l 1849, begravet ved Helligaands ki rke dersteds. Hans fader var lcnsmand og eiedc går. dene Asak og Onserud. G. m. enkefru Anne Margrethe Schrader, f. Moller,, datter lir g. forlod han Norge og blev 1783 underoffieer ved Livgarden t ilfods i Kjobenhavn, lænrik ved Sjællandske regt. 1787, sekondloitnant i april s. år, premicrloitll."i11t " /n 1789, erholdt kapteins karakter 10/ i hvilket år han står opfort under 2det Akershusiskc regt., hvor han dog vi5tnok ikke har gjort tjeneste. Kaptein r~/lo 1802, ansat som stabskaptein i marine regimentet 1803, erholdt ekstraordinær kompaniehc[<; ga~e "la s.!r, deltog som batterichef i Kjobcllhavns for.<;var 1807, ansattes tii/l! ISog på Bornholm, l1\'or 4 linje., " herreds og 7 borgerkompanier underl:1gdcs ham, da:ml)cde derefter urolighedeme på Christianso. Blev major Ih! 18(3, med ancicllllilet fra ' u. ril l', ans."it ved K ronens rcgt. i f lelsing-or. batafjn!lqk(hiiiilihhlur "/ 11 18:12, oberstloitn;!nt IØ/~ lilz4, I' Il_ 0, I. ( Il,!'), "hl'i,1 ".

12 '08 nis D. m. "/lo 1836, chcf for Iste livregiment u l k D. o. 10,'& 1841, tog arsked ' og blev samme dag generalmajor. Var en. punktlig, dygtig og mild J\1and.., Se Selmers nekrologiske Samlinger, Kjøbenhavn 1849, s Osten, Christian U/rik, von de,., f. i Trondhjem 1724, dnbt uls s. ir, t efter 1785, broder til generalloit. nant J V. v, d. Osten (t 1800) og ti! generalmajor J. F. v. d. Osten (t 1796).1) G. "/10 '749 m. Sofie Magdalene Thomson (f. 1717, t 1804), datter ar schoutbynacht Otto JaCOb Thomson og Birgitte, f. Wissing. - Blev 22 ~r g. kaptein reforme!sh 1756, kommandant pa Fredriksholm 1&/8 1756, major ar infanteriet lll' og ansat ved Vestcrlchnske inf.-regt., oberstloitnant ar infanteriet ';a oberstloitnant ved regimentet.5h s. år, gik a la suite UiT '774, ansat ved det danske livregiment tilfods ' l/s '777, oberst af infanteriet I /S '780, oberstløitnant ve<! Sjæl!andske inf.-regt. 18/ 10 '776, tog afske<! og erholdt generalmajors grad Il, '785 med pensjon af 600 rdr. _ Osten, :Jacob Frnudk v. d" f, i Trondhjem 10/& 17'7,t I 8 ~ '796, son afobersto. F. v. d. Osten (t 1]28) og Margrethe, f. Vibe (r I ;63), altså broder til general1øit. nant Joh. V. v. d. Osten <t 1800) og til generalmajor Chr, tj. v. d. Osten (t efter '785)1). G, i Trondhjcm l ', 1747 m. Ulrikke Eleonore Frølich (L pa Teje ved Tønsberg ~fs 1722, t i Trondhjem I,'ll '7,,11), datter :lf gcnerahoitnant J. F. Frølich <r 1757). - IU, v!f).l I' g. loitnallt reforme ved 2det Trondhjrlll' l,. inf.,'cr:l 111. '736, kaptein i grenaderkorpset 'G, 'I " "Ol "Il' J(,H, 1752, oberstleitnant af infanteriet sh~ 1762, ehcf for ISte grenaderkompani l/s 1;64, virkelig oberstloitnant ved Moenske regt. "'i 1768, lorsat til Nordenfjeldske inf. regt, og oberst af infanteriet t 1772, ehef for Oldenburgske inf. regt. 1 '1 1774, generalmajor 'Il! 1780, interimskom mandant i Kjebenhavn og dispenseret for tjenesten ve<! regimentet II ~ 1784,.dimitteretc me<! generalleitnants karakter Il 1785, fik 1800 rdr. i vartpenge. - Pfordten, Hans Eras/IlIIS von dtr, f. i Tyskland 16", tomtrent ' 700, var af en llleissensk adelig familie. Kom til Danmark i Christian d, 5tes tid, blev kommandant i Fredriksstad i Norge i% 1683, dansk generalmajor og kommandant på Kronborg 8/~ _ Reichwein, Lø-mls (Lauritz), f. t6." t ill i Kjobenhavl1, son af oberst og kommandant på Kongs vinger Georg eller Jørgen Reichwein (t 17(1 ), Sennesøn ar generalmajor G. Reichwein (t 1667). Ugift. - Fa:nrik ved 8de kompani allste gcvorbne regt med anciennitet fra l! I 169S, stod samme år en tid ved Oplandskc inf..regt., premierleitnant u/8 ' 702, afgik 1703 for en lang årrække fra norsk tjeneste. Fllev dansk generalmajor og gesant i Wien, rappe1eredes og blev stiftamtmand i Kristiania. R. D. O. Y"II 1732 med sym OOl\1m: Pnldt1ls q/li lah ms. Fik tillade1se at reise til I<jobctlhavn i februar Roitzonstein, Carl Gottlit b, var af en frankisk adels Nhq:t, f. omtr. 1680, t I" jpklll v("d "rtillcl'iet 1709, major " s 1716, var '1 h,d"l, 1"1" 11" 1l1'lrilltll: d,d fol' nrtillcrikom- I

13 3m panietdersteds, oberstloitnant ~ , generalmajor '7. 0' senere generalløitnant og chef for det danske artilleri. Var en mandhaftig og beremmelig Mand... _ Rye, Olaf, f. i &. j The1emarken " 'n 1791 (ikke ' 792), dobt II' l~ s. 1!.r, faldt ved Frederits '" 1849, be gravet dersteds tilligemed de andre faldne sh, jordet på Garnisonskirkegården ved Kjobenhavn i5,'g s. år. Son ar norsk oberstloitnant Mathias Andreas Rye ( /1 1818) 00s Elisabeth Johanne, f. Lind ( ), senneson af oberst Johan H. Rye ( ) og Anne Marie, f. vveideman ( ), sønnesønsson af oberst Poul Chr. Rye ( ) og AnneC" f.lillien. palm (t 1747). G. I) aug m. Fredrikke Sofie Caroline, f. v. Krabbe (f. i Rendsborg ~ '/. Il)OI, t ~1/ ). 2) septbr m. }acobine Dorothea Amalie, f. v. Krabbe (f. i Kolding II/n 1808, t "Ill 1833), begge døtre af major NieIs Fr, v. Krabbe og Wilhc1mine Frederikke v. \Vesen. berg. 3: 1842 Ill. Elisabeth Henrika SchuItz (f. i Varde "I,!817, t i Kjobcnhavn '8" 1882, begravet ved siden af sin ægtefæ!le), datter afkjobmand og kaptein Peter Henrik Schultz (t 1822) og 2den hustru, Henrika, f. Morville. 1 son: dansk kaptein Henrik Olaf Rye (f. 1842). - Kadet i Kristiania fra april [804 til'~ 1808, da han blev fænrik ved Thelemarkens inf. regt. med andennitet fra, I s. 1r, ansat fra 18 s. Erholdt 100 rdr. til ekvipering 11 ~ s. år. SekondIoitnant ved regimentets nationale kompanier U j (se Collegialtidende for nævnte 1r, s. 449 og s. 456), ansat ved grenaderkompaniet 1ft 1809, premier loitnant ved de nationale kompanier ' m s. år, var om ~(}lilm~rt'li fra ISIO til 1813 detaljør i opm1\lingen, ansat 3" ved jægerkompanierne 'Is 1814, deltog dette ltr som ehef for en jægerafdeling pl 200 mand i f;egtningerne ved Hafslund, Rolfsuoo m. fl. Tog afsked fra norsk tjeneste '/I 1815, reiste fra landet " '3 s. åtog gik i prellssisk tjeneste i felttoget mod Napoleon d. Iste. Ansat ved ste Westfalske regt. deltog han i beleiringen og erobringen af PhilippeviJle, blev i Danmark udnævnt til premierloitnant a la suite ved Oldenburgsk~ inf.-regt. 5'9 181 S, tog afsked Ira preussisk tjeneste 19f1t s. år og erholdt medaljen for felttoget. Meldte sig '/I 1816 i Antwerpen hos prins Frederik af Hessen-Casscl, der var ellef for den danske kontingent, blev der ansat ved Fyenske regt. Erholdt virkeligt premierloitnantsnumer v<;d Olden burgske inf. reg! Da han, uagtet modtagen hjem. kaldeise, ikke var villig til at forlade feltlivet, blev han transporteret hjem, hvor han ankom 6te mai s. år. Under 27de i samme måned erholdt han ordre til fra Rendsborg at bcgive sig til Fredriksort for der at udholde 1 måneds fæstningsarrest, ~fordi han, der gjorde Tjeneste ved Kon tingen tet, - uagtet han blev beordret til at vende til bage til Fædrelandet - urigtig har paaskudt Sygdoms Forfald og egenmægtig begivet sig til Cambray.c - Stabskaptein ved regimentet IU:e 1817, var i Norge; anledning af faderens død Ira 1T/,_U' S, blev chef for grenaderkompaniet "8 1832, reserveredes majors and ennitet I1lt major n/~ 1840, r. D. o. "6 s. l r, obcrstloitnant og ehef for ISte bataljon (kjobenhavnere) 'T 1842, flyttede da fra Rendsborg, hvor han havdc boet i 26 k Oberst og chef for ste brigade ~' , deltog med udm;crkelse i slagene vco Bau U'l, ved SlesviR" '~. J, \'!'d

14 3" Nybol te ~ og ved Dyppel ~i' D. m. ul_ s. år. Chef for 3dje brigade j begyndeisen ar generalmajor 1/, og chef fot arm\!!korpset i Jylland ISS, dellog i slaget ved Kolding '11/4 S. 5r. I begyndelsen af mai foretog han et mesterligt tilbagetog 0100 dette korps, da mand stærkt - forfulgt af over 20c00 fiender. Hans største bedrift var h;ms deltagelse i slaget ved Fredericia, hvor han var chef for ste brigade, og hvor det lykkedes ham at erobre Trelcleskansen, i hvis nærhed han faldt. Hans Hg blev først bemærket af daværende sekondlaitnant C. F. Carlsen ar 7de bataljon. Han var en Hclteaand i et Kjæmpelegeme, tilbedt ar Soldaterne, heiagtet af Officererne.«-.Han var koldblodig og modig i Faren,. - OehlenschJager skrev om ham: ~ Dig aldrig glemmer Danmarks Land, Omkring din Ære nu sig Himlen hvælver, Du, Daniel Rantzaus Ligemand, Du, Son af Einar Thambeskjælver.~ Se Selmers Nekrologiske Samlinger, Kjøbenhavn 1852, s. ' Illustreret Nyhedsblad for 25de febr Ræder, Yohan rphili; Thomas, f. på Næs i Romsdalen I ~ ~ 1795, t i Kjobenhavn ls'n 186g, sen af oberstloitnant og eher for :zdet Trondhjemske inc.regiments gren:tdcrbataljon, Johan Georg Ræder, r. D. o. (f. aug t på Kongsvinger U / Il 1808) og Cathrine l\iargrethe, f. Lind (t 1820). G.,11/ m. Victorine E1i~c Baur (f. i AltoM U,'4,8'4, datter af bankier i i\!tunll, konferentsråd G('orge Frederik Baur, der var rir-i nr \'11 RIor formue, og I\larianne, f. Heyse, 4, 3'3 bom. Farbroder til norsk generalmajor J. G. Ræder (f.,8'4) og til oberstløitnant Jae. Ræder (f. 1831) samt broder og svoger til dansk oberst Jacob Thode Ra-der (f. LI 't ' 798, t 'i; 1853), der har skrevet: Danmarks Krigs- og politiske Historie, Kjøbenhavn bind. Kaldtcs i daglig tale: Nordmanden Ræder. Var en sønnesønssen af den Johan Georg Ræder, der i 1687 med hustru og 4 bern flyttede til Norge fra Dresden og blev ansat som )Schichtmester~ pil Rørås. (Se Hjorths Efterretninger, s. 127). Om den tyske fam ilie Ræder se: Gauhens geneal hist. Adels Lexikon. - Kadet i Kjobenhavn Ih 1807, kadetkorporal \,1 ' ),811, blev no., til officerseksamen og erholdt derfor en æressabel. Sekondløitnant ved Iste jydske inf..regt. SOll 1811 med anciennitet fra 14'9 s. 1\.r, de1tog i felttogene 1812 og 13, ogs1\. i slaget ved Sehested, var med den danske kontingent i Frankrige fra 1815 til Prelllierioitnant ved Lauenhorgske jægcrkorps t1 '~ 1820, kaptein 11/ , stabskaptein tlji ll 1833, var i længere tid ansat ved gradmllingen i Holsten, major ved Ilte linje.infanteri-bataljon I,l 1847, ehef for 3dje forstærkningsbataljon fra l/io til 1/11,8... 8, chef for Iste forstærkni ngskorps fra l,,, 1848 til I ~ ~ 1849, oberst og ehef for 6te inl brigade (pl Als), de1tog i slaget ved r~rederits " og i slaget ved Idsted t ~" Generalmajor IIftt var cher (or 3dje inf..brigade, r. D. o.,8.., k. D. o. 8; 10,8So, tog afsked!\i'e 1862, erholdt samme dag generalleitnants grad, - Se: *Aftcnbladctc for IS/Il 186g, og: Oberst Vaupe1!s beskrivelse af slaget ved Idsted. Rømeling, Corl, f. i Fredriksstad 1769, dobt ~o/ l s. år t 17 ~ son ar gencralloitnant og kommandant i

15 J' 5 Fredriksstad R. W. Romeling Ct 1776) og Virka Eleonora (f. u/s 1736, t '775), datter ar general grev Ulrichsdal Ct 176 5). Kadet i Kjbhn. '% 1778, fænrik ved Aalborgske inf. regt. 20'\ '786 med anden. fra '/1 s. år, hvilken dag han afgik fra akademiet. Sekondloitnant "/5 1788, fænrik fl la SI/ile ved garden tilfods,vh 1788, i virkeligt no. ~'. 1789, prcmicrloitnants karakter 'f; '790, sekondløitnant i garden u/5 1791, virke:. lig premierloitnant Il 6 '793, stabskaptein IIh med anden. fra S/I 1795, kompanichef li/s 1803, major i Norske livregiment '/l~ oberstløitnant og bataljonschef fra l/. 1816, erholdt obersts karakter ")/t 1823, ehef for Kronens regt. fis 1332, forsat til Livregimentet '.'6 1833, generalmajor ~/ Kammerherre:, r. D. o. - SehleppegreIl, Frederik Adolf, f. pa Brnnlaug ved Fredriksværn 28/. 1792, var den yngste ar 5 soskende, faldt ved Idsted!~,r. 18;0, døde den påfølgcnde morgen kl. 3, søn af norsk generalmajor O. H. Schleppegrell (t 1808) og Catrine Abigael (t 1836) datter ar viceadmiral Zimmer (t 1774). G m. en datter afmajot, baron Chr. Fred.Juel til LlIndbæk og dennes hilstru, Otilie Christine, f. Bekker: Johanne Jacobine Margrethe (f. ~~/.!808). 3 sonner, hvoraf den ældste har taget afsked som løitnant 1373, den andcn: Fred. AdolfSchleppegrell, r. D. 0., er kaptein ved looe regiment, Aalborg. - Kadet i Kr.nia fra mai 1804 til 28/~ 1807, fænrik ved Thclemarkens regt. "l 1806, sekondløitnant ved samme Tegt. i okt_ 1807 m. anden. fra n is s. år, premierløitnant 11 ~ 1!\oS ved regimentets jægerkompanier, deltog i dette og i del flllgclidc ih undcr prins Christian August i kam- pen mod Sverige, udmærkede sig i fægtningeme ved Killingmo og Toverud,8 ;' Holge ordre fra rentekammeret opmålte han i 1812 til 14 grevskaberne i Norge, 1814 deltog han som kommandor foretjægerkompani på 200 md. i felttoget mod Sverige, udmærkede sig ved Ingdals kirke, ved Besseberg, Hafslund og Isse. Den '/s udsatte hall sig stærkt lor den fiendtlige ild. Tog lilligcmed sine vcnnl,.'t, Ryc og Hdgesen, afsked fra norsk tjeneste 8/t 1815 og gik i reltcll mod Napoleon d. IStc, deltog i fægtningcrne ved Philippevi1le, Marienbllrg og Roeroi, erholdt samme år \Vaterloomedaljen. Kom 1816 tilbage til Danmark, ooede i Kjbhn. til 1820, blev kaptein 1819 m. ancien. fra liv Gjordetjeneste ved 3djo:: Jydske jnf.-regt. helt til 1842, boede da i Aal_ borg. l\'iajor ~/, 1833 med andennitet fra 131i s. h, r. D. o. 28/, 1840, oberstløitnant og ehcr for 8de bataljon fra ti! udgangen af 1846, ehe! for 2det jægerkorps i Helsingør fra I II 1847 til l i ' 1148, oberst t ', 1848, general. major Uh s. år, k. D. o. og ehef for venstre flankekorps s. år; han bidrog væsentlig til seirene ved DybbøL Den u/ overraskede han hannoveranerne ved Nybøl og ved Slesvig, I 1849 blev han kommandant på Als, havde under sig brigaderne Krabbe, Baggesen og Ræder, D. m. s. år. I slaget ved Frederits 6j; 1849 kommanderede han 3dje brigade. I slaget ved Idstcd faldt han i nærheden ar Stolk af hesten, rammet af en kugle i hovedet. Hans sielste ord _ udtalte i det han sq;nede - var: ~KlIn rask fremad, F olkl.. I den dagsbefaling, hvormed han 1/ tog afsked med sin brigade fra Frederits, og hvoraf cgcnhændig kon eept findes aftrykt i facsimilc, takkcr h:m brigaden ~ fo r (kl

16 Mod, den Aand og Disciplin, som den ved enhver Leilig. hed har lagt for Dagc n.< Under et portrret ar ham står skrevet:.som kjæk Soldat, forgudet ar Soldater, med Smiil om Mundcn, foran og tiulest, paa Seirens Dag blandt Kugler og Granater fik du den Død, som huede dig bedst. Hans valgsprog liat:. 13edre at være end at synes., SChulenburg, Gtarg Ludvig, g revt aj, r. i Bleckede i Liineburg ti, , t i Kjbhn. 'l'j/3 1828, 73 år g., sen. ar oberst i hannoveransk tjeneste Chr. Hieronymus Adolph v. d. Schulenburg ( ) og Sophie Charlotte, f. baronesse v. Biilow. G. m. Vilhelminc Il. Lowcnstern, hofdame hos hertuginde l ) Lovise Augusta af Augustenborg Kom Il lir g. til Kjbhn. [766, blev kadet l /~ sekondleitnant ved arveprins Frederiks regt. med ancien. fra 'h 17i2, ansat ved livgarden tilfocls ~/ ll s. 1I.r. Omtrent på denne tid stak han ustraffet en. Skarnager,c der havde været uartig mod ham, ihje! på gaden i Kjbhn. Erholdt premierløitnants karakter "I Ll 1781 med anden. fra '/1 s. år, virkelig premierloitnant 'u/t, 1782, kapteins karakter ls/ n m. anden. rra 1$/9 s. år, virkelig kaptein 3/Lt 1783, forsat til Norske livregiment tilfods " lr 1784, stod så en kort tid som kaptein ved Iste Oplandske inf.-rcgt., derpå ansat ved Kronborgskc reg!. d. 2~/i erholdt majors afsked lor at gil. i russisk tjeneste. hvor han stod under fyrst Potemkin og i 1739 deltog i felttoget mod Sverige, Kom hjem fra Rusland 1790, var imidlertid forsat som kaptein a 14 Sltitt med majors karakter til Norskejægerkorps d. t /ø 1739, gjorde derpå i 3 år tjeneste ved ') Va, d~uer of 100"1: Ch,;sti. " d. 7,le.,g moder til de fo, D. nm.,k Ih, kj",b"etv' LLl!:rc. Au~u te"bo' gnc. 3'7 korpset og boede på Moss. (lfolge kalenderen for 1301 blev han zden major vco korpset d. r I kalenderen for 1793 er han opfert som 3djc stabsofficer. ved Sondenfjeldske inf.-regt..). Samtidigt med at han gjorde tjeneste ved Norske jægerkorps blev han ansat fl la suite ved livgarden tilfods d. " /r 17g:J og fik majors andennitet dersteds fra u/s (U./I) s. år. Verl Norske jægerkorps blev han virkelig major og bataljonsehef '/: 1793, erholdt major Gaarders plads ved korpset d. II/n Forsat til ~4de stabsoffieerc ved Søndenfjelclske regt. III 1798, boede derpå omtr. 3 år på Frcdrikshald, indti! han blev oberstloitnant \led ISte Jydske inf. regt. 151$ Oberst ]6fs r806, kommandør for marineregimentet 1807, ehef for summe fra 9'~ 1808 til dets ophævelse 1809 og 10. Generalmajor ]1 11 1&":.9. D en Il/ Il 1810 blev han eller for Kjøbenhavns inf. regt., der netop den dag formeredes dels af det forrige regt. a{ samme navn og dels a r marineregimentet. Kommandør for Livgarden tilfods ' ti! u-~ 1813, da han afloste generalmajor Theodor Joh. v. Wegener som ehef for den i Holsten stående bevægelige armedivision, dcr stod under kommando ar fyrsten uf Eekmiihl, marsehal Davoust. Kommandant i Kjbhn. i 14 år fra i9,' ~ r814 til sin død. GeneraUøitnant ~'h 18[7 På hans gravsten i Kjbhn. står : ~ Sam tidiges Kjærlighed og Hoiagteise satte dette Minde. ~ Se ~ Dagen. 1828, no_ 83 og 84 og Mil. Repertorium z R, zdet bind. s Scholler, Christiall. ti! M.1r{!:I.1rd i Fycn. f. i I(r.ni,~ 11.'6 1706, -r på l\brg.1:1rd I~/. I nh, q"ll nf oh("l',t oj! kom

17 --- 3" mandant i Fredriksstad Caspar de Scholler (t 1716) og Is,lbella Elisabeth, f. Stockfleth, datter af dansk envoye i Stockholm, senere stiftamtmand Christian Stockfleth. G. p1l. Kronborg '.' m. gent'ral Gustaf Grilners datter, Ebb.l Ovidia (!) '720 - It/n 1793). med hvem han fik Margaard. (Se Sam\. til N. FolJ...-s Sprog og Hist. IV. s. 21)6 og 321, noterne). Havde I datter og 3 sonner: Gustaf Griiner Scholler, der blev dansk generalmajor 1806, Caspar Scholler, der t 1808 som dansk oberst og 1 son, der var husarritmester. _ Kadet i Kjbhn. u/g 17 19, kornet (fænrik) i general. major Rosenom Schaeks regt.!~f , major '/6 ' 741, oberstloitnant i Fyenske regt. tilhest 18/ , oberst I/S 1757, generalmajor '% Chc(en for Fyenske gevorbne d ragon.regt. grev C. F v. G o rl ~, skriver i sin konduitliste, dateret: Odense ~/ l '764:.Obrister Christian v. Sc h oller, wirklicher Obrist Lieute. nant, 58 Jahr alt, geboren in Christiania,der Vaterwar Obrister und Commandant in der Festung F riedrichsstadt, hat 35 Jahr gedient. Datum der letzten Bestallung ist d. 2ten l\larts 1757 Er ist ein Offider von vielen Me ri ten, welehes des Konigs Dienst aus keinem anderen Interesse Ihut als die Ehre. Er ist ciner der altesten Obristen des Konigs Armee und die Pflichten, ich dem Konige schuldig bin, verbinden mich ihm Eu. Eecellentz zu gnadigen Andenken ~u emp. fehlen, damit ich endlich seine Verdienste mochtebelohnet sehen._ Anm. Hanl O)venntevnte fader, obont C pa, Sch.. llcr (f. '6, t mell... ",', "I: "i., '116), va,.nitti for en dygtig office,. lin blov kap,oin i ;ngon;..,korp~t " 1699, "hd for samme "/. 'i"9, major lo. " I r, obend.. itna"t.. g gene,alk""rlennestcr " /, ar, l>lev "mm~!. ov~rd"'~1 in.pekliontn (Iver alle r.,.tning.t i Norge, hvilken I',~ny overdrog... horn " / '710. I april 17'6 kommondere<le lo.n en 3'9 p<.o!ering b"ndet Ita Hrd.m:t,ken i H.r",~. k.,ytn "Il ajolde fienden.lorl afb,.. k. Var kommand.nt i Froirik... d i ndfl:on tid fr~ It/. '7,6 ul si n død. - t ~l J Stricker, Ezrc/lias Henrik V., f. i RendsborgØ 's e ' 's) 1814, sen af artillerimajor Alexander v. Stricker (f. Uh 1701, t 1784). G. Ul, 1764 m. Fredcrikke Christiane Hcrbst (f. ", 1745 t I~f 1806),7 bern. - Blev 15 år g. volontør i det Holstenskc artillerikorps ved oberst Scheels kompani ~"5 1749, underfyrværker 1, 1 '751, fyrværke r i det danske arti!lcrikorps 6/6 1756, var 3.h i fransk tjeneste som løitnant ved det Lovendalske tyske inf.-regt. % til ~"8 1760, premicrløitnant af infanteriet % 17 58, var i felten som adjutant hos general. løitnant marquis de Segur fra i4/a 1760 til 1762, erholdt kapteins karakter ~ ~/1~ 1700, blev stykjunker i no. i oberst Oxens kompani i det danske artillerikorps 1/, 1762, kap. tein i artilleriet 'l 'S s. år, kompanichef i artillerikorpset 18/ , ansat ved artilleriet i Kristiania tfflg s. lir, major ar artilleriet 8/. 1772, virkelig major "1 1777, oberstloit nant af infanteriet 13/8 1783, kommandør fo r artillerikorpsct dter generalmajor r;ran,>ois d'aubert fra n it 1785 til 1792, da oberst v. l\iechlenburg fik posten, oberst af in fanteriet 3G/ S 1789, kommandant i Fredriksstad i Norge 13/, 1792, kommandant p1l. Kronborg Uh, 1793, dansk generalmajor!s/, 1801, k. D, O. ",\ lsog, tog afsked 'I. s. år, blev da general10itnant og fik 1600 rdr. ipension. Udmærkede sig ved Kronborgs bombardement r. I 1807 vilde han ikke anse fæstningens kapitulation at være indbefattet i Kjobenhavns. Anm. Foran.tlende <'T for en del hentet fra en "nmmc1 pr<.>l<,kol, d<'t,ilh"re' ule atthlcrib:>.'aljo". 3dje b.'u~ri, Kri.ti"".. Ilen 1",I"I",itJ", 0lr"l oply,nin!:', om fle11: And", "rtihoriofl;c~,rr f,n J,,,rI~ n H,h"",Ir.,I, So M.nther' D,,,owR,,ridcle,". 9'),

18 , Sundt, Christiall Ulrik V., f. irendsborg 3'h 1766, ti Kjbhn. ~/~ 1849,83 årg. begravet i Fredericia, sonnesøn al n0rsk generalløitnant Michael v. Sundt (t 1753) og son af oberst og ehef for zdet Vesterlehnske iol-regt., Chri_ stian UlT. Y. Sundt (f. 1723, t 1784) og generalløitnant lngenhaeffs datter, Benedicte Rudolphine (/. 1735, t 1803). G. 19/ i Gamtofte m. Sophia Louise Bulow (L på hovedgården Laage i Vei1c amt 1772, debt d. 26/. s. h, t i Odense ~/8 v. Billow. 1812), datter af kaptein Christian Frederik Forlod 6 ~/, år g. Norge 1772, gjensa neppe senere sit fødeland, blev 3'/u s. år kadet i Kjbhn., korporal 2 ~/6 1783, Il år g, sekondløitnant ved Falsterske regt. i Aal_ borg 31/ m. ane. fra 2% 5, år; general Andreas v. Moltke var da regimentets chef. Forsat til Kronprinsens regt. ' Is 1785, gjorde 1786 adjutilntstjeneste hos kron prinsen, ansat ved Livgarden tilfods '/s 1788, erholdt t/e s. år premierløitnants afsked og tilladelse til at gå j russisk krigstjeneste sammen med sm onkel, generalløitnant Numsen '). Blev der ansat som premierløitnallt i den Essenske grenaderbataljon i Finland, i marts 1789 ansat hos oberst v. SakeIn, deltog i fægtningerne ved Siakomsky, Pardakowsky, St. Christine og d. % ved Parosa!my, hvor Gustaf d. 3dje seirede. Her blev han >svært blesseret ved en Kardætsk Kugle i Underlivet.. Grev Soltikow interesserede sig meget for ham. 6 uger efter udnævntes han til russisk kaptein og deltog i fægtningen ved Stekfors, hvor den svenske gene. rai v. Platen måtte retirere. Reiste hjem til Danmark ') F" r e derik Xl\ffi.en, t, 802 $Om dan,k gen et a il~i to.nt, delto!: i. yv1rsktig.n pa østerrig.k.ide, gik 17Ss i russi.k tje"mte Of; ud mærkcde. ig n. "nlig I 790 ved.in overgang over græn.. nodcn Kyrnene. december Kaptein ved 2det Sjællandske lette inf. korps 2% 1790; samtidigt blev han opfert som kaptein a la suit, i 2det Akershusiske inf..regt. fra ~6/~ 1790 til 9.% Kompaniehef ved fernævnte korps '1.3/3 179S, major 1803, kommandør for korpset Oberstløitnant "h 1808, oberst i febmar 1812, r. D. o. 3'11 IS I 5, kom mandør for Iste Livregiment tilfods '/2 1816, chef for samme fra 1817 til ~/6 IS33. D. m. l~h IS24, k. D. O. ' ~/5 1826, generalmajor '/n Tog afsked med pension 5'6 1833, samme dag gene ralløitnant. Han gjorde i 1824 og i IS29 en fodreise gjennem Tyskland, Sehll'eiz, Belgien, HollandogFrankrigetil Madrid. Udgav 1827 en dagbog i udtog. Se Erslews Forfatterlexikon, Selmers Nekrologiske Samlinger I. s og Sundts autobiografi i Personal historisk Tidsskrirt for 1883, s samt østs Materialier til et dansk biografisk literarisk Lexikon 1836, ilo. S3. Anm. D. n norske f,milie v. S~"d t ' t ~ r ikke i fq, bindebe m. d d"n f.rsund,h slregl af ":nm" navn, af hvilk. n en starntavle a r W. Urand, et udgh"" i Bergen ' 867. Se :. Xo,<l m" nd og Dmske i Ru.hnd. af pro f. d,. L. D.ae, Kr.nia ' 8S4,. 76, note 3. Tellequist, Carl w., f. omtrent 1740, t efter ISI3, var svensk af fødsel. G. m. en Comtesse Ahlefeldt. - Sekondløitnant " ho 1761, ptemierløitnants karakter fra '/ , derefter ansat som sekondløitnant ved Iste Bergenhusiske nationale inf..regt., erholdt kapteins karakter ~~/l O 1763, idet han nød den gage, der var fastsat for den 14de sekondløitnant ved Kongens regt. i Kjbhn., hvilken post holdtes vakant. "

19 ~ '3 Virkelig kaptein ved Pløenske gevorbne regt. '9/t 17154, major af infanteriet "/ , kompanichef ved Nordenfjeldske inr..regt. fra rr. ~ 1776 til " In 1788, var dog i dette tidsrum omtrent i '/t ar ansat ve<! Viborgske regt., nemlig fra 1'" 1785 til " Is 1786, 3dje major ved Nordenfjeldske regi. IS/Il 1787 m. anc. fra tl/lo 1774, ansat ved Holstenske inf.-regt. fra 19/n 1787 til Sekondmajor med fuld gage (760 rdl) 18/ , oberstløitnants karakter Ul. [791 rn. anc. fra 18/~ 1790, virkelig oberstløitnant ved Oldenburgske inf.. regt. 10/ S 1796, oberst af infanteriet j~11i 1797, ehef for 2det Jydske inf. regt. fra 1803 til t 809, da han blev ehef for general. kommandoen i Nørre Jylland, boede da i Randers. (Se Vaupell Il. s. 624). Dette var hans gde forsætteise. Senere generalmajor. Den u 'l 1812 blev han sat under tiltale for interes seret administration, dog blev han frikjendt d. s" 1813, tog afsked s. 1I.r. Oberst Nicolai Tidemann (f. 1766, t 1828) har noteret følgende om ham: ~ Var en duelig Regiments Offider, men uden videnskabelig Dannelse., - Trampe, Pltilip Di/Itf, grtvt (ff, r. "/7 1678, t ''/'0 1750, herretil Fjellebro i Fye n, broderson af dansk gene ralloitnant Adam Frederik, greve af Trampe {t 1704). G m. Charlotte Amalie, comtesse af T rampe Cf. " /1 1687, til/li [7S0), dalter af nævnte grev A F. T rampe. Herfra nedstammer de medlemmer af familien, der bor i de 3 skandin a.viske riger. V1\r kurf1\lsisk kammerherre og generalmajor, da h1\n d. i"/l blev dansk generalmajor af anneen. Blev gcncr1\lmajor lilhc.~t ~ ~/ )! [71 6, ro!llcrskrigsgrevc ~~h l736, dansk greve!&, t Var kun ansat i Norge cn kort tid i 1817, da han blev sendt herop med danske tropl'l"1 i anledning af den da pågående krig med Sverige. Umkr hans ophold her blev.bastian Hjelm bestilt som han, Generaladjutant Hit 1717'. Fra d. 'G/. til ' /~ s. ar fungerede han som assessor i en overkrigsret, der under generalløitnant B. H. v. Uitzows præsidium var nedsat i Frcdriksslad i anledning af oberst Kruses og oberstløit. nant RrUggemanns forhold i affæren ved Hølands kirke ~/I Rettens øvrige medlemmer bestod af sober. ster, 2 oberstloitnanter og 4 majorer, ialt 13 stabsoffieerer. Se B. Moe 11, s Varendorff, Gustaj Adolph V., f. '743 pil. fadcrens adelige gods Rieste i Osnabriick, t i~/b _ H1ev 1757, 14.h g., page hos hertugen af Brunsvig, hvem han fulgte i felten. Udmærkede sig i slaget ved KrefeId u/s 1758 og blev da udnævnt til sekondloitnant i hertugens livregiment. Reiste [773 til Norge, blev kaptein ved Nordenfjeldske inf.-regt. u/ ~ 1774, optaget i den danske adelsstand, bidrog til udførelsen af et militært kart over Norge. Ansat ved det Oldenburgske inf. regt. 1777, senere ved det Slesvigske regt. Var under toget mod Sverige 1788 adjutant hos den hoistkommanderende, prins (ilrl ilf Hessen. Bestyrede 1789 en opmåling af Holsten. Atter acijn. tant hos prins Carl ved de danske troppers rnarsch til syd. gra:nsen, førte kommandoen ved Eidern 1805 og pil. oernc Man, Falster og Lolland 180]. Generalmajor 1800). R D. o. Ull 1810, k. D. O. ~/l 1812.,,'

20 3'4 325 t 8~ Se Mantheys Danebrogsriddere, s Voigt, Johan MallgdslfJ, f. j ' Trondhjem 4, 1748, 1838, sen al regimentskirurg Johan Barthold Voigt ' og Helena Maria, f. Michaelson. - Blev [O lir g. kadet 1758, fænrik vet! Bornholmske regt.?1] 1762 (selv opgiver han d. 15/!), garnisonerede i Rendsburg, sekondløitnant med anc. fra premierløitnant ved Kronprinsens Tegt. ~/ m. anc. fra ' I,. s. ar, kapt. og kompanichef I1~ 1782, stabskaptein , erholdt 600 rdr. i gag-c L1bt '789, fuld gage 15/a 1790, major og ste stabsofficcr ved Danske livregiment " / Blev 4de stabsofficer '/5 1799, oberstloitnant og bataljonskommandør 15/ 3 180S. tog afsked med pension 16/ Udnævnt til oberst ti- la suite i arm~en IS/i Fungerede som overbefalingsmand vedsjæuands nordøstlige kystmiliee.distrikt indtil han d. 1/ atter indtrådte i arm ~e n som ehef for Kronens regt., (hvilken post han indehavde i 18 lr, indtil han Ils 1832 blev aflost ar generalmajor Carl Romcling, der og-sl var norsk født). Generalmajor Uh 1817, r. D. o. ~&l~ s. år, D. m. 1&/6 1824, k. D. o. t~/~ 1826, stkrs. D. o. '/ , togafsked med generalløitnants grad f/ Se N. mil. tidsskrift 1882, Ilte hefte,s. 584, hvor en ganske kort autobiografi af ham er indtaget; den er dateret ~Ø/J) _ Wedel Jarlsberg, F"derik Antall (I), greve af, var den 2den besidder af Jarlsberg, f. '/, 1694, t tt/ på \\ edelsgård ved Jarlsberg værk. 44 år g. Son af dansk mini ~t<; r i \\"ien, senere viceguvernor i Oldenburg o~ Delmenhorst, geheimeråd, kammerherre grev Georg Ernst Wedel-J. (f. ~s '5 1666, t u l 1717 kort for faderen, grev G. W. Wedel.j.) og Wilhelmine juliane, r. komtesse Aldenburg ( ), søster af grev U. F. Gyl denløves 3dje gemalinde Antonette Augusta. G. ~/G 1717 m. Louise v. Raben (1&]6-1736) fra hvem han senere blev skilt. Fader til general, grev F. C. O. \VeJel-j. <t 1776). - Efter tilendebragte akademiske stupier i Utrecht gik han i dansk krigstjeneste, udmærkede sig allerede 21 år g. '7'5 i det pommerske felttog og blev 25 år g. oberst "/ R. D. o. 'o, med symbolum : Dto pit, Rtgt )ide tt praxilllo jtute. Bleveher for gardegrenadererne 1730, brigadier 13/n '731. Hans tjenesteiver bragte ham 1732 tilltalien for at deltage i kampen pil. Korsika. Ved sin ankomst fandt han freden sluttet, hvorpå han ledsagede den spanske general, marquis de St. Croix, og dennes tropper over til Afrika. Blev såret ved Oran, så han senere m1tte bære sin venstre arm i bind. Er også således afbildet på det portræt ar ham, der hænger på jarlsberg. Dnnsk generalmajor ~~IG!733, kom tilbage fra Spanien 1734, blev derefter ehef for Grenaderkorpsct og fo r det Oldenburgskc inf..regt. Fik Christian d. 6tes miniaturportræt i diamanter at bære på en ham af kongen foræret Hrde, pil. hvi... klinge er indgraveret; Cm/am Oranu1IIq 1IIa1/lUS ubivis qvæsivit gloriam. Dell opbevares på Jarlsberg tilligemed en inte. ressi\nt samling af breve fra ham til hans søster, baro. nesse v. Schiitz. Brevene er skrevne på fransk og om fatter 3 år ar hans liv. Han satte endel ny opdagede bly- og solvholdigc gruber i drift under navn ar jarlsberg værk.

ERINDRINGSMEDALJE 1864

ERINDRINGSMEDALJE 1864 ERINDRINGSMEDALJE 1864 UNDERSKRIFTER Ansøgningerne om en erindringsmedalje blev primært indsendt til Krigsministeriet. Herfra blev de videresendt til den enhed, som lå inde med arkivet efter det regiment

Læs mere

Biografiske data. generalspersoner, 1 6 2 8 1 8 8 5, samlede af. C. J. A n k e r, kaptein ved Norske jægerkorps.

Biografiske data. generalspersoner, 1 6 2 8 1 8 8 5, samlede af. C. J. A n k e r, kaptein ved Norske jægerkorps. Biografiske data om 330 norske, norskfødte eller for nogen tid i den norske armé ansatte generalspersoner, 1 6 2 8 1 8 8 5, samlede af C. J. A n k e r, kaptein ved Norske jægerkorps. Med 1 portræt i træsnit

Læs mere

; j 1,,,~ ti.liii:l ' ~/a 1875). daværende hofdal1lc hos prin. ",,' Ul, Jul;'lIH' og Charlottc af Danmark, scn<;:re statsfruc

; j 1,,,~ ti.liii:l ' ~/a 1875). daværende hofdal1lc hos prin. ,,' Ul, Jul;'lIH' og Charlottc af Danmark, scn<;:re statsfruc Ahlefeldt Ca/S V' O til Klein-Nordsee Holsten f. 16 '0 t ' 704. var kommanderende general Norge under statholder ver Krabbe fra 11/1 l G6 1 til 1665 (se Vaupell l s. 80 og l s. 738) og befaling'smand over

Læs mere

, Sekondloitnant ved 2det Trondhjemske regt. tl/il [715,

, Sekondloitnant ved 2det Trondhjemske regt. tl/il [715, ! ) '76 Maase Jol/all Fr-tderik v(m der f. 1713t 1'l l're. drikssten ~.J& 1790. A f en holstensk famili e r.. l n~i u ~ (ler i 17 12 blev adlet med navnet v. d. Manse. G. ll. Sophie Henriette v. Moltke.

Læs mere

h ~bi ]'. - ' ~/, 1801, virkelij:; fænrik 1~/s og sekondlaitnant t~/j s. 1I.r, johan 'lis 1815, kompanichcf ved Norske jægerkorps 19/,

h ~bi ]'. - ' ~/, 1801, virkelij:; fænrik 1~/s og sekondlaitnant t~/j s. 1I.r, johan 'lis 1815, kompanichcf ved Norske jægerkorps 19/, - l lun var medlem af kommissionen ang1l.ende Akershus f,l'~tl\i1\g fra ts 'n 1854, af underofficerskommissionen fra ~o v 18Si og var fonnand i kommissionen i anledning ar Rencralstabseksamen. - Tettau,

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

'734 - Garben, Balthazar Nicolai, r, i Sparbo " /, 1794, t ved Kr,nia ~l /, og tildeltes kadet.

'734 - Garben, Balthazar Nicolai, r, i Sparbo  /, 1794, t ved Kr,nia ~l /, og tildeltes kadet. ~1 i3 1842. Chef for Slesvig~ke regiment fra ~~h 1836 til ~ /. 1839. Stkrs. Hessiske gyldne loves orden Stkrs. af Æreslegionen og ridder af den h. o. Pour la vertll mili taire. - Se om ham: Kampen om Norge

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Oversigt over de Danske tropper i krigen 1864.

Oversigt over de Danske tropper i krigen 1864. Krigen 1864 15:04:19 07-12-2014 Side 1 af 11 Oversigt over de Danske tropper i krigen 1864. L Heltborg 07-12-2014 15:04 Regiment Brigade Bataillon Bemærkn. Kompagni Leder - Division Armeens overkommando

Læs mere

HELGENÆS: RYES SKANSER

HELGENÆS: RYES SKANSER HELGENÆS: RYES SKANSER Ved Dragsmur, ved overgangen fra Mols til Helgenæs, finder vi Ryes Skanser, et imponerende skanseanlæg, der stammer fra Treårskrigen 1848-51. Skanserne stod færdige i 1848 og blev

Læs mere

,I I1. for 20C1()0 lllal1d lir V. Fransk ambassader i \Vien 1798. fr.11l ~ k kri g-sminister fra [5 messidor til 28 fructidor 1I.

,I I1. for 20C1()0 lllal1d lir V. Fransk ambassader i \Vien 1798. fr.11l ~ k kri g-sminister fra [5 messidor til 28 fructidor 1I. I oberstløitnant!!/tø 1]74. virkelig oberstleitnant "/s 1777, oberst li/,o! 783, kommandor for Trondhjemske dragon regt. n fn [787, ehef for samme med 1200 rdr. i løn fra IP/U 1788 til sin docl, hvorefter

Læs mere

'4' ' 40. ((mscimfiæ. Generalpersoner 1628-1885 Carl Johan Anker 1885 Skannet pg publisert av www.wangensteen.net

'4' ' 40. ((mscimfiæ. Generalpersoner 1628-1885 Carl Johan Anker 1885 Skannet pg publisert av www.wangensteen.net ' 40 måling som han omrattede med stor interesse. OpTettede [775 inden artilleriet et fond til de unge officerers videnskabelige uddannelse. Genera! af infanteriet Hil [772; var ifølge ordre af 'la s.

Læs mere

Den Danske Landmilitæretat 1801-1894.

Den Danske Landmilitæretat 1801-1894. Den Danske Landmilitæretat 1801-1894. Vilh. Richter: Den Danske Landmilitæretat 180H894. BIND 1. Aa.~Kn. København A ntikvariat Richard Levin & Co. ApS Dansk Historisk Håndbogsforlag 1977 87 85207 35 7

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

I Dronningen og hendes efterkommere

I Dronningen og hendes efterkommere 1. I Dronningen og hendes efterkommere 3 I Dronningen og hendes efterkommere 1. Margrethe II, Danmarks Dronning. Født den 16. april 1940 på Amalienborg, København, Danmark. Bor på Amalienborg, København.

Læs mere

IS/Il (i folge Ustbom: I/lt) r 667, t pludseligt i Kristianssand. '/~ 1808, r. D. O. IS/8 S. år, ehef for et gevorbent kompani. , Il!

IS/Il (i folge Ustbom: I/lt) r 667, t pludseligt i Kristianssand. '/~ 1808, r. D. O. IS/8 S. år, ehef for et gevorbent kompani. , Il! ,,' grev Ulrichsdals datter, Ulrika Eleonora (f. 11/6 1736, t i Fredriksstad 1775. begravet,/, s. "r, ' 39 Aar, Il Dage gm1.. ). Af hans 12 born kan mærkes: Margrethe Charlotte (f. "'t 1743. t ' Ilt 1802).

Læs mere

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten "Zum finsteren Stern".

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten Zum finsteren Stern. Königsburg Königsburg er en af adskillelige borge, som Erik af Pommeren lod bygge eller udbygge i årene 1414-1415, da han blev konge. Det var et led i kampen om Hertugdømmet Slesvig. Flere af dem har vel

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Forsvarets Arkiver - Hvordan griber man det an? -

Forsvarets Arkiver - Hvordan griber man det an? - Forsvarets Arkiver - Hvordan griber man det an? - Hæren bestod af: Infanteriet Rytteriet Artilleriet Ingeniørkorpset Vejkorpset Indtil ca. 1800 Da havde mange kompagnier navn efter kompagnichefen. Indtil

Læs mere

Belgiens regenter 1384-1520 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE. Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1

Belgiens regenter 1384-1520 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE. Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1 OM BELGIENS REGENTER 1384-1419 Philip den Dristige Philip den Dristige var født den 17.jan 1342 som den yngste

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Preussiske og østrigske husarregimenter der deltog i krigen 1864.

Preussiske og østrigske husarregimenter der deltog i krigen 1864. Preussiske og østrigske husarregimenter der deltog i krigen 1864. Efter at have set DR-udgaven af 1864-krigen, har jeg lyst til at komme med nogle bemærkninger, der har interesse for uniforms- og militærhistorisk

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Hvorfor måtte Danmark afstå Norge til Sverige i 1814? Michael Bregnsbo

Hvorfor måtte Danmark afstå Norge til Sverige i 1814? Michael Bregnsbo Hvorfor måtte Danmark afstå Norge til Sverige i 1814? Michael Bregnsbo Dansketideneller 400-årsnatten 1380-1814 Union 1380: Valdemar Atterdag, konge af Danmark, død 1375. Valdemars datter: Margrethe, gift

Læs mere

Oversigt over de Danske tropper i krigen 1864.

Oversigt over de Danske tropper i krigen 1864. Krigen 1864 12:52:26 18-05-2014 Side 1 af 9 Oversigt over de Danske tropper i krigen 1864. L Heltborg 18-05-2014 12:52 Brigade Bataillon Bemærkn. Kompagni Leder - Division Armeens overkommando Overg eneral

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774 Private personarkiver Arkiv P 180 v. Bentzen - Carstens - Mechlenburg - Rübner- Westenapotekerfamilie, Løveapoteket, Flensborg afl. jr. 1992/P 389 og 397, 1994/P 455, 2001/P 700 og 703. Se også akter i

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1 Mand Jørgen Mortensen 1 Født 26 Mar. 1806 Kærum, Båg, Odense 2 Dåb 18 Maj 1806 Kærum, Båg, Odense 3 Død 20 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk, Vejle 4 Begravet 23 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk,

Læs mere

Sanitetstjeneste under de Slesvigske krige 1848 1850

Sanitetstjeneste under de Slesvigske krige 1848 1850 Page 1 of 7 ÆRØ 1 MAJ 2004 Sanitetstjeneste under de Slesvigske krige 1848 1850 Kort historisk tilbageblik. Slaget ved LYRSKOV HEDE 1002. Efter slaget udtog Magnus den Gode 12 mænd med bløde hænder til

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta.

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta. Historiefaget.dk: Den Store Nordiske Krig Den Store Nordiske Krig foto Den Store Nordiske Krig var den sidste af svenskekrige i danmarkshistorien. Danmark stod denne gang på vindernes side, men kunne dog

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Gardehusarregimentets Historiske Samling

Gardehusarregimentets Historiske Samling Gardehusarregimentets Historiske Samling Introduktion til Historisk Samling Antvorskov Kaserne Slagelse Information: I Historisk Samling kan du få ny viden om et gammelt regiment, om dets historie og om

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

CHRISTIAN RASMUSSENs børn

CHRISTIAN RASMUSSENs børn CHRISTIAN RASMUSSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Rasmus Olesen - Christian Rasmussen -børn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CHRISTIAN RASMUSSENS BØRN "1 Christian Rasmussens børn 1.2.2.1 Mette Kirstine

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

Vikar-Guide. Lad eleverne læse teksten og besvare opgaverne. De kan enten arbejde enkeltvis eller i små grupper.

Vikar-Guide. Lad eleverne læse teksten og besvare opgaverne. De kan enten arbejde enkeltvis eller i små grupper. Fag: Historie Klasse: 6. klasse OpgaveSæt: Hvem var Christian d. 4.? Vikar-Guide 1. Fælles gennemgang: Spørg eleverne hvad de ved om Christian d. 4. og tag en snak med dem om det. Fortæl evt. hvad du ved

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau.

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. af Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm er på 309 ha. Selsø-Lindholm Godser: Lindholm

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Et gravsted en myte og et testamente

Et gravsted en myte og et testamente Et gravsted en myte og et testamente Af Ketty Johansson Ketty Johansson Født 13. september 1942 i Torslev. Opvokset i Bonderup, nu bosat i Nørresundby. Cand.mag. i historie og engelsk fra Aalborg Universitet.

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Konfirmeret 1835 i Hårslev kirke, Skovby herred.

Konfirmeret 1835 i Hårslev kirke, Skovby herred. Ane F12 og F13 Hans Espensen og Sissel Margrethe Johannesdatter Hans blev født 19 apr 1821 i Aalsboe i Rørup sogn, Odense amt, søn af husmand og smed Espen Hansen (1789-1844) og hustru Mette Marie Hansdatter(1798-1840).

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

Anders Gustaf Silfverswärd (1772-1860)

Anders Gustaf Silfverswärd (1772-1860) Anders Gustaf Silfverswärd (1772-1860) Svensk soldat med en kort dansk karriere under Napoleonskrigene Af Henrik Andresen Min tip-7-oldemor hed Elisabeth Silfverswärd (født ca. 1654, død 1705) og kom fra

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen

Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel og Hustru Maren Larsen. Jensine

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen

1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen 1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen Christian Rasmussen Larsen død 1940 3-552-038, Vordingborg sogn, Bårse herred, Præstø Amt, døde mandkøn s.299, nr. 68 Dødsdag 1940 14.november, alderdomshjemmet

Læs mere

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver Historiefaget.dk: Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern overtog det største nordiske rige nogensinde, men ved sin enerådighed og krige mistede han alt og blev afsat som konge. I lære

Læs mere

1 Carl Pedersen M 12.12 1751 52 G Bro Bro 4 husfader boelsmand gift 2 gange

1 Carl Pedersen M 12.12 1751 52 G Bro Bro 4 husfader boelsmand gift 2 gange Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Mysteriet omkring de to Breinholm brødre Andreas og Albert

Mysteriet omkring de to Breinholm brødre Andreas og Albert Mysteriet omkring de to Breinholm brødre Andreas og Albert Indledning I en tidligere diskussion /tråd i DIS Forum (2011/2012) har der været sået tvivl om hvilken af de to Breinholm brødre (Albert og Andreas)

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Generation IX Ane nr. 630/631

Generation IX Ane nr. 630/631 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder A. Hjerm og Kirsten Enevoldsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Enevold G. Hemmeth

Læs mere

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888.

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Amtmandsboligen i Neksø, hvor Amtmand Christian Jespersen boede 1809-1837. SLÆGTSGRENEN CHRISTIAN JESPERSEN

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1711 Hans Adolph Thomassen Carl 1717 17.1.1718 Jens Hansen 1718 24.10.1718 Johan Beverlin 8.1750 11.9.1750 Poul Frausing 4.1759 18.5.1759 Hans Andersen Langhoff 10.5.1776 5.6.1776 Peter Andreas

Læs mere

SVENSKEKRIGE OG ENEVOLDSMAGT

SVENSKEKRIGE OG ENEVOLDSMAGT Palle Lauring SVENSKEKRIGE OG ENEVOLDSMAGT (1648-1683) FOTOGRAFIER AF LENNART LARSEN OG INGA MED FLERE AISTRUP DET SCHØNBERGSKE FORLAG KØBENHAVN 1970 INDHOLD Christian IV dør 5 Otto Sperlings skildring

Læs mere