generalspersoner, l svensk, l østerrigsk og 40 danske Biografiske data '86

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "generalspersoner, l svensk, l østerrigsk og 40 danske Biografiske data '86"

Transkript

1 '86!I. lir, ehcf for Trondhjemske gevorbne musketerkorps fra '/~ 1843 til e/~ da han tog afske<!, 77 lr g. - Zepelin, Fran/II Christian, f. i Danmark 1715, ti Kr.nja sol! '790. G. m. Helene Marie Alstrup (f. '712, ti Kr.nia 1/~ 1789, begravet 16/,). LoitnantOleChristian ~en afoplandske dragon_regt. fik 11/1 ' 790 tilladeise til at bære hans navn og nyde rett ighedcr som hans son. - mev '4 Ar g. kadet i Kjbhn. 11ft kornet i oberst Knas' kavalleriregiment ul. 1734, loitnant 173., kaptein 174o, premiermajor ved 3dje Sondenfjeldske dragon-regt. 'h 1747, oberstloitnant ti m. anc. fra /1 s. år, obersts karakter '9/. 1761, eher for 3dje Sondentjeldske dragon.regt. n/~ 1763, boede da pl Christianslund j Biri. ehcf for Iste Bergenhusi~ke inf.-regl. rra v/_ 1767 (ifølge VaupcU fra: l/l 1;66) til '/s 1769, da Valentin W, H. lluitfcldt tik regimentet. Påny chec for 3dje Sondenfje!dske nat. dragon.regt. fra 170 til IS/!, 178;, da H. C. Harboe blev kommandør for regimentet (dette havde fra ti/li 1783 Bet navnet: Oplandske dragon-regt.). Generalmajor "/ R. D. o. 10 /, 1780, generalløitnant ar kavalleriet t~/g 1782, Iste de puteret i generalitetskollegiet (ra ul, 1787 til U / I 1789, da hnn tog afsked med 200 ror. i pension. Den u/, s. lr cl'1 \Oldt han tiljade1sc til at blive stående i detaljen. - HI. Biografiske data om l svensk, l østerrigsk og 40 danske generalspersoner, der enten var norsk fedte eller for nogen tid tnu-tte I den norske arm6.

2 , Alfson, Alk/f Nic()/aU$, bar()11 V()II, f. af fattige for. <eldre i Grue i Solør omtrent 1708, t i OlmUtz i Miihrel1 lg Il Efter at være bleven student i Kjbhn. gik han i østerrigsk krigstjeneste og avancerede efterhånden op til gencralfeltvagtmester og artillerichef samt ridder af Maria Theresia.ordencn, der kun uddeltes for virkelig militær fortjeneste. I'{;ms datter, Caroline Amalie, blev gift med en ostcrrigsk officer, Moritz v. Mariensee, hull boede 1822 i Gditz i Stcyermark og havde 3 sønner, der var østerrigske officerer. Alfsons søster, Fredrikke Lovise A lfson, blev gift med den norske kaptein Arne CoIbjøTl1sen, deres datter, Charlotte Amalie, var g. m. Michael German. overretsprokurator J dr. J. l-lirtenfe1d's værk: ~Der Milita:r.Maria_There. fti" ()nkn und seine Mitglieder,< \Vien 1857, stlr der i I ~\t. I.l. v 17~'1 hind, s. 76 om Alfson bl a. anført følgende:. HamnA. N. Alfson, generalmajor, nordmand af fodsel, (r.l andet lands tjeneste ansat j den k. k. arme "~Il,()h!"l'(Hrkhauptmann~. (major) "pf.11ldt patrontasker af hjorteblærer, der ikke l,i ~.d. I v.uukt ng som forste gang anvendtes i slaget ",I t "UIll ' 757. nu'1l der blev ikke drevet )'dcrligere på,i I h.. U", rl " All.",'I'.".,,.,,-,11, ' 751'1 til ohcrstloitllant og ' udmær_ I "I I, I'n l r \ ,' fnriv"r, hvor han Icdcde ti l",!., Ih"lr~ia ord('ncn,,, og

3 ,, Efter frestningskolllm3ndantens og de øvrige generalers enstemmige vidnesbyrd, havde han under denne beleiring dag og nat virket ivrig og utrættelig for tjenestens berlste, frygtløs udsat sig for de største farer ved alle de leiligheder, hvor det syntes nødvendigt eller nyttigt og havde ved sine kundskaber og sin virksomhed bidraget meget tit, at fæstningen holdt sig. Ved beleiringen af Glatz 1760 ferte han kongebatteriet mo<! den gamle fæstning. Han blev 1763 generalmajor med anden. fra 17SS og chd for artilleriet i Qlmiitz blev han distriktschef i Miihren og 1777 ophoict i den frihe rrelige stand, han blev pensionere! 1778, året for sin dod. Ann,. I.Nordmænd 0l: Oo".keiRu.1and., Kr.ni.,S84,sig",prof. dr. L. Due, " 64. no,e 3, ot baron Alf,on v;'tnok er den ",mme.'"n dtu. Li~ut, Kicolli Alfun,' lil hvil NAvnedAg den berg'd.ke Pr.,.! Camlt'up i 1733, krev en.hinde.slrophe. Deichma.nn, Wald~lIlar Nico/ay v. Briiggnnatlll, f. på Hedemarken 11/1 1783, t i Kjbbn. ~% 1862, son af oberst ved de gule dragoner Christian :VIosen Deichmann (f. n/lo 1745, t 18,.) og Helle Sophie, f. Lundh (f. 'il/lo 1748, t 1 / ), g. m, Margretha Elisabeth Lund (f.,s/i 1790, t Ub 1833); deres bom dode før faderen. Han var far. broder til den nuværende ehef for 2den Akershusiske brigade, oberst P. Deichmann, (I. Hllo 1820). - Kadet ' /6 1797, fænrik '/It 1800, korporal " Ill 1802, sckondloitnants karakter,ole 1803, ansat ved det danske livregiment ' , ved ingeniorkorpset 'tg/~ 1804, premier. [oitnant l/ø 1806, stabskaptein IT/lt 1&9. kaptein fb/11810, majors karakter ' /' 1828, major ved korpset ie,",o 1833, oberstløitnant '0 :1 1840, oberst 'It 1842, generalmajors afsked SI/lo Var kommandant i Nyborg i 32 h, fra 180g til augusl , den "/I s. h blev han valgt til æresborger af denne by. - Bjelke, Clmi/oplur, f faldt i slaget ved Hoch. stadt i Bayern u fa 1704, var søn af Islands guvernør, oberst Henrik Bjelke (f. "/1 1615) til EUinggård og ester. råd i Norge, Vedkif og Molleroo i Skåne samt Næsby. holm, Edelgave og T ersløse i Sjælland. G. m. grev Anton I af Aldenburgs datter, Charlotte Lovise. - Var oberst og ehef for den kongelige drabantgarde, ehef for Sondenfjeldske regt. efter Palle Krag fra blev senere dansk generalmajor, og var ehe( for prins Carls regt. fra IQ/n 1692 til sin død. _ Bruin, Jacob di', f. 16.., t '722 eller 23. Antages at have været af en hollandsk familie, der ikke er bes[ægtet med de norske eller danske familier Drun. G. m. I) 1658 enkefru Katrine v. Kotwiss. 2) Enkefru Selmer. 3) Ka. ren Krabbe fra Jordberg i Skåne. lian var svigerfader til norsk generalmajor B. N. L:mdsbcrg (t 1740). Var herre til Sandholdt i r yen Ira ' og lit Sclmershof ved Rendsburg. _ ~ordl' Regimentsehef 16.., fik generalmajors afske<! , i 1718 tjeneste ved tropperne i Holsten. _ OJnsscn, :Jo/Ull: Frt'd~rik V., til Corselitze og Carlsfeldt 1, 1 I '';d~t("r, r. i Kristiania 1725, døbt nit s. lir, t t4b ' 7'J', ht'ii'l' til Fr<:drikwærk i Sjælland; son al organist Johan Frcderi k Classen og Marie, "J' I.. (lu"r i Kri~liania i, \\"11,,, Ir, 171'1 '11. Elisabeth, f. de Fabricius (1735- ".f' '1,1.,11', I"'"m H. l.~c1i11 til lsdillgen og Rosenfeldt, V" 1".,1" 111 1:,'lwlnWI.1d ul~ cldnntriddcr p, 11. Cla.~sel1. t. 1)11 1i1,11' I ''111flli ~.," Hi, 17 'i7. dier for Fredriks.

4 Støberiets fortrinl ige orga Deputeret i generalkrigskom værk kanonstøberi IIlb 17S7. nisation skyldes især ham. '9' missariatet SIn 1760, fik ~I/1o ' 774 ar kongen en ring, hvori stod : Fortjent. R. D. O. 10/ med symbolum: Qvl) lata trahunt, generalmajor med geheimeråds rang " lø fik prædikatet: excellencc. Generalloitnant 17. Stifter af det Classcnske fideikommis I) til videnskabernes og skojevæsencts fremme; var en dygtig og begavet mand. Se om ham : B. Moes norske Personalhistorie, Iste h. s. 32. $."\ml. til N. Folks Sprog og Hist. IV. s During, Ernst Frrden"k til Østerbygaard ved Kolding, f. U" 1738 i Hannover, t ~oho 1809 i Kiel, hvor han er begravet på St. Jorgens kirkegård. Son ac drost i Ahlden i Hannover: Christoph DUo v. DUring og: dennes forste hustru Sophie Philippine Wolff von Guttenberg. G. 9 ~ 1776 m. Henriette Sophie v. Reden (f. 1752, t'ls 18 (9), datter af hannoveransk generalloitnant Ernst Fr. v. Reden og JuHane Sophie, fodt v. Hauss, 9 born, hvoriblandt 1 datter, g. m. statsminister grev Otto Moltke til Espe og Bonderup (t,8s3), og I SGn, Wilhelm GCQrg Fr. v. Dilring, dansk generalmajor af kavalleriet(178z-.1860).- Elev af kadctskolen i Dresden, gik 18 år g i preussisk krigstjeneste og deltog flere it i 7 årskrigen. Adjutant hos hertug Ferdinand af Brunsvig, hvem han fulgte i hannoveransk tjeneste. Da kong Frederik d. 2den lod de schlesiske offieerer avancere forbi de preussiske, forlangte DUring afsked, men måtte sidde en tid i arrest pfi Spandau, jnden han fik den. Erholdt derefter ansæt \) IkU Idige ind':>:glo, or omlr. zsoooo k. Del underholder en land. hru~ k"l., el h,,"ochjem og endel.rbeid,boliger i I\lO:rheden d l'j'"'' trh~.n, '93 telse som kaptein i russisk tjeneste, avancerede til major og deltog i det forste tog mod Tyrkerne. I 1765 kom han med et russisk gesantskab under Caspar v. Saldem til Kjobenhavn, hvor gesantskabet forblevi 3 år, Blev karak terisere! oberstloitnant ved det Jydske reginlent ryttere Itfs 1768 samt generaladjutant hos kong Christian d. 7de, hvem han fulgte på dennes reiser til udlandet. Blev tilligemed kongen promoveret til dr. juris samme år i Oxford. Gik 1769 påny i russisk tjeneste og deltog i det andet tog mod Tyrkerne. I dette udmærkedc han sig, blev oberst for et kavalleriregiment og erholdt st. Georgskorset. Vendte 1772 tilbagc til Danmark, blev virkelig oberstloitll.<tnt i ]ydske dragon-regt. Ule 1772, kammerherre ~l/)l s. år. Ansat ved det Holstenskc rytterregiment uf, 1773, oberst af kavalleriet "/I 1774, chef for regimentet fra septe til ls{ll 1787, deltog 17881) under prins Carl af Hessen i felttoget mod Sverige, som chef for den no rs k e fe\tkavalleribrigade, der bestod af 3 korpser, hvert på 4 eskadroner. Korpscheferne var: H. H. Krogh for de akershusiske eskadroner, H. Chr. Harboc for de 4 Oi>"" landske og J. L. Sundt for de 4 sm5.lehnske eskadroner. Efter 2 måneders felttog stod det norske armekorps på mand d. 12te nov. atter ved den norske grænse. During forlocl Norge d. I ~ht s. å r. Gcncralloitnant af kavalleriet "f, 1799 m. anc. fra " , stkrs. D. o. 1792, generalinspel.. 1:or over kavallt'riet i Danmark og i hertugdommerne n/~ 1801, kommanderede s. år et reserve l) I aff..,o" ved Kvi'("\ll1 bro d. ro" s. &, va. han med.ine dr.tg<>ner under fremstormning mod det,ven,ke.tranchemont, da oberst,.. ne f.ldl lod III appel lil I<gn pl o.e.givelse. Se Holmbergs: Bohu... Ili", hilloria,.. '7.

5 '95 korps ved Itzehoe, 1803 ct kavallcrikorps på 6 regimenter i Holsten og 1805 anden division ligeledes i Holsten. ehef for generalkommandoen i Holsten i hvilken stilling han udviste megen dygtighed. R. E. ~a/l Anm. FOT.n. tlend~ er cl uddro.g-.f, hvad der er udg-ive...,n velvilligmeddelt ar.ønneoonnen, hofjæg-.rmeller b.",n K DUring_RouDkraotz med henvisning lil: G.neml DUriDgo ~ utobiog,.fi ; det kgl. da ll sk~ ord... - hpitel (DU rorm.nllig Imo:ndt), liillorisk Tid" krift IV. li.. 3, b, l. 98, og C~.! nr He.sens: ]',le",,,,,,,, de mon 1''''1'&, Copenhague, 86,. _ Gersdorff', Frrdmk V'l r. 16$1, t 1724, herre til Drangstrup i Fyen og Kiergaard i Jylland, var ar en tysk adelig slægt, men antagelig født i Norge; son af oberst og ehef for Oplandske regiment Chr. Fred. v. Gersdorff, (t for 1679) og Ove Geddes datter, Dorthc. _ Cher for marinereginu:ntet i Kjbhn. fra l/li septr. 1699, generalmajor ~'h 1699, kommanderede i Ungarn de dansk norske tropper, som kong Fre<lerik d. 4de i 1708 sendte den tyske keiser. ehef for et lignende troppekorps i Brabant 1710, senere generalløitnant og geheimeråd. - Gøssel, Fr~.urik 1841, - Ltldvig Ckris(ophtr, f. '7.., t n,,~ SOm major blev han 1809 ansat som adjutant og kvartermester hos den kommanderende general i den norske armes Iste divisionsdi~trikt, prins Friederich ar I lesscn. Aflostes s. år - IBog _ af major Darre. R. D. o. '/6 181 S. Kammerherre I1, 1816, oberstleitnant og generaladjutant.leitnant i generalstaben n'lo 1817, oberst [8 18, D. m. 'f/6 1824, k. D. o. u / Var r. e. L. o. T og afsked "f 1838, blev samme dag generauøitnant a la su;,... Hagemann, Yasp,,. LfilzO'"d), f. i Norge 1787, t i Danmark 1858, sen af norsk oberst Hagemann, der var chef for Smll.lehnske dragon regt. fra '1ft 1804 til Sil 1806 og som var g. m. en datter af generalmajor lasrer v. Liltzow. G m. lord Buckinghams sester, miss Hobarth. - Kadet i Kristiania fra ~lf~ 1793 til "I~ 1799, fænrik I'l 1802, sekondloitnant,o, 1803, ansat i generalstaben 1808, premierloitnant n s s. år, kaptein og divisionsadjutant ~'/J Under felttoget i 1815 var han adjutant hos prins Frederik af I-Iessen. Var i 8 måneder kommandant i fæstningen Bonchain og stod i denne tid direkte under hertugen af Wellington. Major 1~ : 1 182S, r. D. o. 1826, oberstløit l1ants kamkter uden ancien. 'fe 1829, kom i nummer 1/, 1832, divisionskvartermester '%t 1833, overadjutant i generalstaben 1' , stabschef hos den høistkommande rende general over F yen og Langeland efu oberst nf_ 1840, k. D. O. 1841, generalmajor og kommandant i Kjøbenhavn 3fI/1 1848, stkrs. D. o. 1852, senere generalløitnant. Hans autobiografi, dateret a fa 1826, fandtes i det i 1884 afbrændte danske ordenskapitels arkiv. - Hagen, BroMr P,I,,., f. i Værdalen t ~9 1768, f i Kjbhn. u /t 18;0. San ar Aage BroderseIl Hagen (t 1796) pli. Maritvold i Værdalen og Dorothea Magdalene, f. Arnet (t omtr i en alder af 96 år og 8 mil.neder. Hun var datter af foged P. Arnet og Anne Dorothea Arnes datter, f. Love). Som gut skal han have romt fra sit gode og velhavende hjem for at blive militær. Gift med en holstensk dame, F rederike Paap (f. 1786, t 1869). hvem lian skal havc bortført, da hendes forældre modsatte sig giftermll.let. -

6 Blev 20 Ar gammel fænrik ved det danske livregiment til fods d. "Ill 1788, forsat til 2den Sjællandske batn. letinfantt:ri Illll 1789, sekondloitnant 'Iu 1792, forsat til ISte Sjællandske batn. let infanteri '/~ (Bataljonen kald tes fra Ils 1808 for: Sjællandske skarpskytterkorps og fra Ilt 1816 for: ]ydske jægerkorps). Premierløitnant I/li 1799, kaptein u Il 1804, kompanichef i Sjæl1andske skarp. skytterkorps 'I, 1808, major i ]ydske jægerkorps fl 'g 1816, kommandør for S<lmme korps ',Is 1828, oberstloitnant Ils 1829, oberst u , kommandør for Iste ]ydske inf. regt. samt kommandant i Kjbh. I 'S samme Ar. Tog afsked '" 1842 med vartpenge. Blev samme dag generalmajor med ordre om fremdeles at varetage kommandantposten. Fratr!idtc denne post lf, Da han forlod sit regiment overraktes ham af dettes officerer et smukt drikkehorn, p1l. hvis beslag mange bekjendte danske navne er indgravede. Hornet besiddes nu ar generalmajorens slægtning, kaptein i Trondhjemske bri gade: Broder Peter H. Lammers (f. 1839). _ Harboe, Andrras '/J., f. i Kristiania 8/ , døbt jl/~ s. Ar, omkom i Ungarn ved et videskud af egen skiltvagt it l 1706, søn af norsk toldforvalter Christopher Harboe og hustru, Ursula Andreasdatter. Var gift, efterlod sig enke og I datter. Eicde en gard irendsborg. Henved 17 Ar g. blev han d. 10/ indskreven i.. r yghuus Rullen till at lære fyrwærker konst.~ Den nis 1669 fik hau fyrværker traktement, medens,han udenlands forreyser sig til vores tieneste ydermere dygtig at giøre. [ 1676 var han arti1lerikaptein, i juni ener juli s. lr blev han major, i 1677 var han ehef for artilleriets håndva:rkcrkoll1l);ul i og blev s. år oberstløitnant, blev oberst, af artilleriet " , adledes '/~ 1684 med symbolum: Utroqllr c1artscrrr pi/krum. I 1677 var han i Norge og 16i9 i Skåne, blev generalmajor tilfods 4 ) 1 t693. Se,Siællandske Tegnelseu, onlres til i\brquard Rodsleen, der var:.oberste over wores Tyghuuss. - Anm. En dan,k offi=, Andr~u v. Harb o ~, r. J716, t '798, der.. or lon :of danok major Paul M"tbi... y. Har~ o~ Chri. liane Charlone, f. Gmbbe, blev (",nrik v~d Hohle~ske i n f._",~t. 1143, bplein vt(! gt.rckn ';63, obenll.itnant '773. oloetst '789, <her for Aorhu. inf.-rect. '789, generalmajor og kommandant i f"redrik S<.>rt '"I'. J795. r. <kr til de" nonke ge"eral C. D. A. Arenfeld\i frue. tbn rar Hegermann-Lindencrone, :JO/tall Hmrik, f. på Fredrikshald 1765, t som dansk generalloitnant il ~ Son af norsk oberstl"itnant Cay D. Hegermann og Anna Esther, f. Stuhlmann, altså en broder til de to norske generalmajorer, D. Hegermann og F. C. O. I-Iegermanll. G. 16 ' m. Mette Louise Lindencrone, havde 4 dotre og 3 sønner, hvoriblandt den nulevende danske general_ loitnant Cay Ditlev Hegermann-Lindellcrone (f. 1807) med navnet I-Icgcrmann-Linden Blev adlet "l/~ crone. - Kadet i Kjobenhavn 1775, sekondloitnant ved Sonden_ fjeldske inf.-regt. 1783, ansat ved kadetkorpset rra , deltog ombord i orlogsskibet,trekroner. i slaget på Kjøbenhavns red "lb T og arsked 1803, men gik atter ind i tjenesten 1806, da han blev major ved livkorpset_ Sekondkommandant I Kjøbenhavn 1808, kommandor fot det jydske skarpskytterkorps s. lr, oberstleitnant 1811, chef for 3dje armedivision 1812, kolllmandercde en brigade lette tropper ved Colding i mai 1814, kammerherre 1815, oberst 1816, r. D. o. IIhll 1817, D. Ill. I'/~ 1824, k. D. o. 'I.~/6 1826, stkrs. D. o. n / lo 1836,

7 derefter generalmajor og ehef for 2det livregiment, senere generalloitnant, endelig kommand.1nt i Kjobenhavn tol, Hans autobiografi, dateret 1/ , fandtes i det danske ordenskapitel I den incistilhng, hvorefter han i 1817 dekoreredes, stlr anført: ~Er en talentfuld og udmærket Officier, som ved sin gode Tjeneste har gjort sig værdig til Hans Majestæts særdeles Naade og Opmærksomhed.c - Anm. H.... ron.nn:ur.te JOn, C. O. H e gcrmar.n-l. blev 9 ' r g. vol"",.,.8.6, kade'.8.g, sekondl"itnam ved Jydoke j"'i... k~.8'3, p",mierl"i,n""t,83), r;lmeste. "ed hu.."",rne,838, dd.og mellem '!4S-so j ~If... eme ~.d Hopt,up, og i.logene ved Kolding, }o red..-;" O" ld,led m. fl., obe... U.. i.n.m IS50, the( ro, 2det dragon"'giment,ss" oberst.857, general.dju nt for land~t e", oher fo, kongens adjuta"mob og "ener.hnajo,.558, komm.nrlør ro. ute ka... Heribrigade.S6o, gen... l in'pek..., ro, rytteriet 1863, gcllerall"itn.ut og ehef for 4de divi,ion. l,. Forte;.86" 110m.hef for No"ejyd$l<e kol"pl kampen; Jyll.nd, t hor for geaen.lkom"",ndodiolrik.et dersteds,8(;5, log afolr.ed 04' 867, h., <10, konet af D. (o. og.f O.., adj", ordener. Hmlo... n er,!tmet,"" adjutant ho. kong Chri,tian d. gele og g ift med frøken Julie Wedel J.rlsborg Fn. NOTi'e. Hejde, Andri!as Gram, f. I~J, 1760 på Sælsbak ve<! T rondhjem, t u/a 1829 på Lavindsgaard i Danmark, søn af proprietær Bredo Hejde og Maren Sophie, f. Gram, var fader til geheimelegationsrlld Jacob B. Hejde ( ). G. I) 1791 m. Anna Elisabeth Badstuber (t 179$) fra Slagelse. 3 bom. 2) 1797 m. generalauditor Mandix' datter, Andrea Maria år g. trænkorporal i 3dje Trondhjemske inf..regt. 1774, kadet i Kristiania fra tl/i 1777 til 1780, da han <limi ttct<.'d<.'s fra institutet med bedste karakter og tilddtes medaljen: For Dyd og Flittighccl. Samme ~r ansat i Danmark ved ritrnester (senere generalmajor) Roepstorffs' eskadron l generalmajor Jeronimus v. Stanges kavalleriregiment. Ansat som ~ opsigtsforende Underofficierc ved veiarbeidet mellem Roeskilde og Corsoer Tegnede i 2 vintre karter hos general v. HUlh, der bcvirkcde ham udnævnt til sekondløitnant ved Sjællandske dragon-regt. d. &/a 1784 og ansat i veietaten. Den 11ft året efter olev han sekondloitnant ved Oplandske dragon-regt., men forblev ved veivæscnet i Danmark. Premierloitnant og konduktor i veietaten tlf' (1$/4) 1787, kaptein og veimester f/1 ("/1) Forskansede Strib lsoi. Major ar infanteriet u/6 1804, forsvarede Fyens kyster 1807, pladskommandant i r.lidclfart 1808, havde mange ubehageligheder i anledning af de spanske og engelske troppers ophold der. R. D. o. "It 1809 Oberstloitnant Ult 1809 i vei korpset, der samme dato blev omorganisere!; oberst og ehef for veikorpset 'J.6/1 1810, generalmajor '/n [ den indstilling, hvorefter han 1809 dekoreredes, er der, ifølge protokollen i det danske ordellskapitel, anfort om ham: ~ Som Command ant for Midelfart og Omegn har han under de fremmede Troppers Nærværelse vist den utrætte ligste Virksomhed og erhvervet,<;ig den almindelige Agtelse, hvormed halls Navn erindres af alle de Tropper, som har været paa Stedet. Ved de spanske Uroligheder blev ved hans Omhu ikke olot alle Uordener forebyggede og Indva:lIlerne beskytte<!e fra Voldsomheder, men hans Klogskab var det fornemste Middel til, at Batterierne ved Strib ol{ l\lidclfalt ikke ble\'e besatte af de Spanske.

8 hans autobiografi ar u/u 1818 i Korsk mil. tids Se: skrift for 1882, 12te hefte. _ JOO Holst, 'Johall Hiilmrr WfI, f.'~ 5 '774 i Berg ved Fredrikshald, t ~/~ 1836 i Stockholm, hvor kong Carl Johan S<1.tte et monument på hans grav, sen ar general. major H. G. Holst <t 181 s) og hustru, Elisabeth Dorothea, f. Leganger ('/lø 1745-'4/1 1809). G. 21/s I&ll m. Jo' hanna iif.uia de K10cker (f. p.t Fredrikshald nis 1784, t r8..), datter ar byfogcd Hans H. de KI6cker ( [7S4-~oh 1830) og Anna Sophie Amalie, f. Kofod-Ancher ( ), Har efterkommere i Sverige. _ Kostkadet i Kjøbenhavn,'6 1783, fænrik med anden, fra 16/ , fænrik ved Søndenfjeldske inl-regt. Uho 1790, sekondloitnant ved samme regt. 3% 1792, premier- ISI Ollilant,I! 798, adjutant. hos den høistkommanderende general " i Norge 1801, adjutant hos den høistkommanderende general Sandenfjelds, prins Christian August, januar 1803; generaladjutantløitnant 'ft 1805, kaptein ved Søndenfjeldske inf,.regt, U, ~ 1807, boede som sådan på Fredrikshald, divisionsadjutant i generalstaben! O/ ~ 1808, deltog i felt. toget mod Sverige 1808 og 9, oberstloitnant Ull! 1&>9. Fulgte i januar 1810 prins Christian August til Sverige, idet han d. I&le i nævnte m,ined erholdt afsked fra dansknorsk tjeneste, Svensk adjutant hos kronprins Carl Johan 'In 1810, r. Sv. o. Cl/U s. Ar, ni. Sv. k. v. a. 11ft /812, komman. dant i LUbeck fra '/It ls13-febr. 1814, svensk oberst u:1t 1813, erholdt tapperhedsmecl.1ljen i guld '/11 /8 1'1, blev som.indfodt Nordmande overkommandant på I'"rcdrikssten fra I/t [81 5- u/n 1816, svensk generaladjutant ' /Il (~e Tidene, s. 304), ~tjen estegj ørende General. Ildjut,mt hos Kronprinsen for den norske Armee. 8/ Under 10 /, JO> 1816 udtalte storthinget. at man mltte betragte ham som.expatricrctc. liolge andragende erholdt han for anden gang af~ked fra norsk tjeneste d. " /it Svensk adelsmand 11/1 ' S[7, ansat som privatsekretær hos kongen efter admiral Gyllenskold, blev svensk general. major " I, ISZ I, k. Sv. o. " 18Z3, stkrs. Sv. o. "/, I8J!. - Kaas, Hnmk Bie/kr til Boltinggaard i Fyen, f. pl Ellinggård i Smli!enene 1$/~ 1686, tl/l 1773, henved 87 lr g., son ar overkommissær, senere stiftamttnand i Trondhjem Hans Kaas (t 1700) til Hastrup i Jylland og admiral Hendrieh Bielkes datter, Sophia Amali.l ct 1703). G. I ) 1713 m. enkefru Anna Wind \". d. Kuhla tilløjt. vedt (f. 16S4, t 2G/a 1744); hun kom 12 lir g. fra Trondhjem til Danmark og var i 17[0 gift i 6 uger mcd Erik Banner, der raldt ved Helsingborg. 2) SQ/, 1750 m. enkefru Regitze Sophia v. Ahlefeldt, f. baronesse v. Giilden erone (f. t5/5 1710, t IS/U 1792; hull fik ordenen fllll/tm parlaitr d. 51" Ingen børn. _ I sit 12te lr blev han 1798 page hos storkantsler grev C. v. Reventlow. Gik '704 som kadet ved general. løitnant). v. Rant7..aus kyrasserregiment til OverysseJ og Brabant, deltog s. år i dette regiments marsch til Bayern, var med i slaget ved H6chstedt */a s. Ar, her fik han 7 sår og avancerede.til kornet. Deltog i angrebet på de franskc ved Nenvindero i Brabandt "h 1705 samt i slagct ved Ramilliers u ; her fik han 4 sar og avaneeredc til loitnant. Var med i slaget ved Oudinarde Uh 1808, fik her to sår, deltog i bcleiringerne ar Lille fra 14i&_8/n s. år og ar Tournay fra 21/,_" samt i l'i\;lgtt vcd Tllalplaquct "9 s. år, blev også her såret. KII]lh'ili o~r komp,michef ved oberst SPI'ClIgcls dragonrcgi-.

9 303 ment 1 /12 s. lir. Vendte tilbage til Da nmark 17 10, deltog derefter i krigen i Pomern, blev major ved 2det F yenske nationale regiment tilhest t8', 17 11, deltog i Stades belei ring fra '%_, ~ 1712 og i slaget ved Gadebuseh " Ill s. år. Oberstløitnant \fil 1714, fægtede mod Carl d. nle ved Straisund i nov. 1715, fik obersts karakter 1/!O 1725, ehef for Jydske kavalleriregiment i 32 år, fra Uit Forte regimentet fra i den kontingent, der af Danmark stilledes til keiser Carl d. 6to!S rådighed ved Rhinen. Generalmajor '.'s 1735, r. D. o. ~ s/ll 1740 med symbolum: ~Gud, Kongen og Fædrelandet«. Gcneralloitnant 1j l! 1746, general af kavalleriet " [753, r. l'u/rioll parfaiff ~'/$ 1754, r. E. L6/1o [760, virkelig general af kavallcriet " ji [7 63. Han oprettede stamlmset Kaasenlund i F yen og sth tede 1738 et hospital for 6 lemmer. Se hans autobiografi, dateret: Boltinggaard 'j~ 1765 i Personalhistorisk Tids skrirt, 4 b. 1883, s. [77-2IS. Se Hofman 1, s Krag, Ras1Ilus, f. på Øie isurendalen , t på gaden i Kjobenhavn i prinsen af Gliieksborgs 'arme sil 1838, son af major ved 2det T rondhjemske regt., Hans Hagerup Krag ( ) og Oorothea, f, Schnitler (t 1789). G. 1$' nl. Fredrikke Georgina Sehested (f. L/a 1773, t 16/J 1834, datter af oberstloitnant Anders Schcsted til Karsholm og Broholm (1720--<)9) og Wibeeke l\laria, f. v. P ultz ( ). 2 sonner og 2 dotre. - Komm:lndcrscrgeant ved 2det T rondhjelflske inf..regt. ~ I 1780, kadel i K ristiania og derefter elev af artilleri institutet i Kjobenhavn, sekondloitnant i ingenierkorpset " :I [7R./,dcrefter Ilnsatvedingenior-detachementet i Norge, var (, ar i Kristiania, 2 år i Fredriksværn, hvor han udfortc endel ddenhiousanlæg, og 1 år i Laurvig, hvis gader han I regulerede. Gik 1793 i esterrigsk krigstjeneste, deltog i Valenciennes beleiring under prinsen af Coburg, gik derefter i preussisk og så i hollandsk krigstjeneste og deltog, ansat i prinsen af Oraniens generalstab, i felttogene ' 793, 94 og 95 Premierloitnant i ingeniorkorpset "' Kom tilbage til Kjobenhavn kort efter ildebranden der steds juni ' 795. Kaptein 14/ 8 s. år. Kommanderet ti! Bornholm 1796 og til Nyborg 1797, hvor han udviklede stor virbomhed. Generalkvarter. mesterloitnant 11 ~ 1798, ansat pli F yen [801, virkclig ingeniorkaptein 8/6 1803, kommanderet til Glitekstad 1804, erholdt majors karakter 16"0 1807, obcrstloitnant 10/! 1808, kommandor for ingeniorbrigaden ~~It I Sag, oberst af infnnteriet "~/7 [810,!. D. o. ~s l 1812, D. m.!&"o 1817, ehef for ingeniorkorpset 4;~ n /o [8, r. N. m, W. o. 3 kl. Generalmajor,;a/u 1821, k. D. o. u/~ 1826, stk r~, D. o. '8 1829, generalloitnant 18/, Se hans autobiografi al als 1812 i Norsk mil. tids skri ft for 1882, il te herte, s. 586-Sg. Leschly, Yms, f. i F redriksstad 13 " 1759, t i Glliek stadt ~/l! 1843, saniaf toldembedsmand i Fredriksstad, Ernst Melchior Leschly (der var af skotsk fami lie) og Anna, f. Blix. - Elev af Det norske militære institut i K ristiania '0/, 1775, erholdt medaljen: For Dyd og F littighede, repetent vcd samme institut i matts Sekondloitnant It la suite ved Sondcnfjeldskc inf.. regt. IU/. 1780, brigadeadjutant hos g'cllcrnlloitnant ]. F. l\fansbaeh under felttoget i Sverige '71111, prcmierloitnant (på Kongsvinger) t ~ 1789, ansat V('L1 Sh-svigs 1C inf.-regt. '", 1790, gik 11 la suitc ~8h 1791,

10 generaladjutaetløitnant hos prins Carl af Hessen "i. ('lld) ~ Påhørte vliiteren generalmajor v. Binzcrs forelæsninger i Kiel. Kaptein t61~ 1791, ehef for grenader. kompaniet i Altona 1' 1t 1798, kommandant på Helgoland en kort tid i Major ' , ansat ved det Hol stenske skarpskytterkorps, først i Korsør, siden i Preetz, oberstløitnant e , med anciennitet fra ' 90: Blev med sit korps 1813 sat under general La!!emands kommando, deltog i affæren ved Bomhøft 1/)! s. år. Oberst n/~ 1814, kommandor for det Lauenborgske jæger korps i Kiel, ehef for det Holstenske jægerkorps tsh 1817 Chcf for. Dronningens Livregiment til Fodsc i GIUek stadl 9/U 1822 til på 14 dage nær i september 1836, da Fr. Dudden var ehef. derpå kommandant irendshorg, blev samme dag generalløitnant. Generalmajor ' , tog afsked '&/ og R. D. o , D. m. '8'5 1824, stkrs. D. o. 'I Hans :portræt bekostedes malet af Dronningens livregiment. - Lorentz, Did~ric!t Carl, f. i Fredriksstad!~ ' ll 1749, t t832, son af major Fred. Casper H. Lorentz (t 1758), der var ehe! for Fredriksstadske artillerikorps, og Dorothea Magdalena, f. Vieregg, hvis fader var oberstløitnant. G. I) 1780 m, Heclcvig Margrethe Bille (1 1783), 2 bom. 2) 1786 m. generalauditør Bornemanns datter, Thalia \-\'ijhelmine (t 1792). 3 sønner. - Blev 8 år g. 17S7 konstabel ved faderens kompani, 15 lir g. blev han 1764 kommandersergeant ved artilleri korpset i F redriksstad. blev arthlerikadet og stykjunker i Kjøbellhavn 1767, sekondløitnant [770, prcmierløitnant 1775, adjutant ved artillerikorpset fra , kaptein og næstkommanderende ved landkadetkorpset t 786, major ved samme korps 1792, kommandør for korpset.nogle Aar dereftere til VJ/s 1810, oberstjøitnant 1803, oberst It/ I 1808, generalmajor Il, 1810 og ehef for Norske livregi. ment tilfods med 2000 rdr. i gage d. tb, s.!r. Næst kommanderende ved Kronprinsens livkorps ISo log ved dets gjenoprettelse " is 1807, eher for korpset - da kaldet Kongens livkorps R. D. o. 1809, kommandant i citadellet i Kjøbenhavn 1817, k. D. o. U,D s. lir, D. m. "/6 1824, stkrs. D. o. u,~ Tog afsked , general10itnallt samme dag. I den skrivelse, hvori han indstilles til danebrogs' ridder, står anfort:.har vist en udm;erket Iver og Nid kjærhed i at danne den ham anfortroooe militære Ungdom. Af de ved Landeadeteorpset oplærte Elever tæ!1er Arll\~en et meget stort Antal af sine udmærkede og tajentfulde Officierer.. Se det danske ordenskapitels protokoller. Se hans autobiografi, datere!: ", 1817 i Norsk mil. tidsskrift 1882, I ile hefte, s Liitzow, Clm smplur /lfarql~ard, f. omtr. 1739, t ',1 ISag i Rendsburg. G. m. (Marie Sofie Dorothea v. HovelI. Chef for 2den Slesvig.hoJstenske bataljon fra Ull 1768 til ljf 1774, oberstløitnant 1"1 1769, ansat ved Møenske regt. u/_ 1769, ved Hoistenske regt. 10' Natu raliseret som dansk adelsmand " /s 1776, oberst 1/ med anciennitet fra " 'l Chefror 2det VesterJehnske inf..rcgt. fra 11, 1779 til l! e 1782, boede da i Kristianssand, ehef for Slesvigske inf.. regt. fra [ l Generalmajor lill 1787, erholdt gage som,åda'l II~ 1793, T. D. o. " Ill 1793, generalloitnant 1Iit [802 med ancienni 1,'1 f, " ~' /,u 1789, ehef for Fyenske inf.. regt. og kom

11 I I I I m:u1dnnl i Fredericia 1803, reserveret generals anciennitet ~u Se Collegialtidende no. 8, [ Mantheys Danebrogsridderc, s. 10, siges om ham, ~at han ved ct virksomt Liv, T roskab mod sit Land og Tjencstivcr har retfærdiggjort den Hæder, som H. M. Kongen havde tilkjendt ham. - Løvenhjelm, Br ock enhuus-, Hans, f. i Norge 1678, t 'Ille 1734, son ar generalmajor Caspar Frederi k Brocken hulls <t [713) og Catharina Hcdevig, datter al general. løitnant H. S. Løvenhjc1m. Han antog sin morfaders navil. G. [700 m. Ida Sophie Gersdorff, datter ar general. loitnant og geheimeråd Fredrik Gersdorff (t 1724) til Brangstrup i Fyen. Se Lengnieks stamtavle. Oberst tilhest 2s/1l 1716, senere dansk generalmajor.- Mechlenburg, Georg Frederik, f. i Rendsburg 1747, t &, Blev 9 år g. underkonslabel ved major Dillebens kompani af det Holstenske artillerikorps Uht 1756, under fyrværkcr ved samme kompani so , fyrværker i det danske arti11erikorps Il , 2den sekondløitnant 15 I [764, I ste sekondloilnant , ansat ved kaptein Gamstsens kompani ni' Avaneerede i Danmark efterhånden lil generalmajor, hvilket han blev il/u Mom er, Bern/Mrd Yoac/tim, f. i Tyskland 16.., t " fn Oberst og ehef for Livgarden tilhest i Kjøbenhavn '/1 1708, blev Mrd! so1ret ved Helsingborg!a/I 1710, bri gadier 1710, atter sllret ved Gadebuseh i deeember ' 712,, generalmajor af kavalleriet s. år, generallojtnant af kavai leriet Sit Kun ansat i Norge fra 1717 til 1718, som ehef for den opsendte clanske rytterforstærkning, r. D. o. Il,S 1.719, general af kavallerict to/! 1734, komman derede s. år de 6000 mand hjælpetropper, som kong Christian d. 6te sendte den tyske keiser Carl d. 6te i an ledning af den polske arvefølgekrig. Kontingenten ud rettede imidlertid intet. Tog afskcd '" 1738, Se Sam!. til N. Folks Sprog og Hist. IV, s. 69, noten.. - Onserud, En 'k Gfllbralldsm, f. på Asak i S øru m U,/1I 1766, t i Kjobenhavn,e/l 1849, begravet ved Helligaands ki rke dersteds. Hans fader var lcnsmand og eiedc går. dene Asak og Onserud. G. m. enkefru Anne Margrethe Schrader, f. Moller,, datter lir g. forlod han Norge og blev 1783 underoffieer ved Livgarden t ilfods i Kjobenhavn, lænrik ved Sjællandske regt. 1787, sekondloitnant i april s. år, premicrloitll."i11t " /n 1789, erholdt kapteins karakter 10/ i hvilket år han står opfort under 2det Akershusiskc regt., hvor han dog vi5tnok ikke har gjort tjeneste. Kaptein r~/lo 1802, ansat som stabskaptein i marine regimentet 1803, erholdt ekstraordinær kompaniehc[<; ga~e "la s.!r, deltog som batterichef i Kjobcllhavns for.<;var 1807, ansattes tii/l! ISog på Bornholm, l1\'or 4 linje., " herreds og 7 borgerkompanier underl:1gdcs ham, da:ml)cde derefter urolighedeme på Christianso. Blev major Ih! 18(3, med ancicllllilet fra ' u. ril l', ans."it ved K ronens rcgt. i f lelsing-or. batafjn!lqk(hiiiilihhlur "/ 11 18:12, oberstloitn;!nt IØ/~ lilz4, I' Il_ 0, I. ( Il,!'), "hl'i,1 ".

12 '08 nis D. m. "/lo 1836, chcf for Iste livregiment u l k D. o. 10,'& 1841, tog arsked ' og blev samme dag generalmajor. Var en. punktlig, dygtig og mild J\1and.., Se Selmers nekrologiske Samlinger, Kjøbenhavn 1849, s Osten, Christian U/rik, von de,., f. i Trondhjem 1724, dnbt uls s. ir, t efter 1785, broder til generalloit. nant J V. v, d. Osten (t 1800) og ti! generalmajor J. F. v. d. Osten (t 1796).1) G. "/10 '749 m. Sofie Magdalene Thomson (f. 1717, t 1804), datter ar schoutbynacht Otto JaCOb Thomson og Birgitte, f. Wissing. - Blev 22 ~r g. kaptein reforme!sh 1756, kommandant pa Fredriksholm 1&/8 1756, major ar infanteriet lll' og ansat ved Vestcrlchnske inf.-regt., oberstloitnant ar infanteriet ';a oberstloitnant ved regimentet.5h s. år, gik a la suite UiT '774, ansat ved det danske livregiment tilfods ' l/s '777, oberst af infanteriet I /S '780, oberstløitnant ve<! Sjæl!andske inf.-regt. 18/ 10 '776, tog afske<! og erholdt generalmajors grad Il, '785 med pensjon af 600 rdr. _ Osten, :Jacob Frnudk v. d" f, i Trondhjem 10/& 17'7,t I 8 ~ '796, son afobersto. F. v. d. Osten (t 1]28) og Margrethe, f. Vibe (r I ;63), altså broder til general1øit. nant Joh. V. v. d. Osten <t 1800) og til generalmajor Chr, tj. v. d. Osten (t efter '785)1). G, i Trondhjcm l ', 1747 m. Ulrikke Eleonore Frølich (L pa Teje ved Tønsberg ~fs 1722, t i Trondhjem I,'ll '7,,11), datter :lf gcnerahoitnant J. F. Frølich <r 1757). - IU, v!f).l I' g. loitnallt reforme ved 2det Trondhjrlll' l,. inf.,'cr:l 111. '736, kaptein i grenaderkorpset 'G, 'I " "Ol "Il' J(,H, 1752, oberstleitnant af infanteriet sh~ 1762, ehcf for ISte grenaderkompani l/s 1;64, virkelig oberstloitnant ved Moenske regt. "'i 1768, lorsat til Nordenfjeldske inf. regt, og oberst af infanteriet t 1772, ehef for Oldenburgske inf. regt. 1 '1 1774, generalmajor 'Il! 1780, interimskom mandant i Kjebenhavn og dispenseret for tjenesten ve<! regimentet II ~ 1784,.dimitteretc me<! generalleitnants karakter Il 1785, fik 1800 rdr. i vartpenge. - Pfordten, Hans Eras/IlIIS von dtr, f. i Tyskland 16", tomtrent ' 700, var af en llleissensk adelig familie. Kom til Danmark i Christian d, 5tes tid, blev kommandant i Fredriksstad i Norge i% 1683, dansk generalmajor og kommandant på Kronborg 8/~ _ Reichwein, Lø-mls (Lauritz), f. t6." t ill i Kjobenhavl1, son af oberst og kommandant på Kongs vinger Georg eller Jørgen Reichwein (t 17(1 ), Sennesøn ar generalmajor G. Reichwein (t 1667). Ugift. - Fa:nrik ved 8de kompani allste gcvorbne regt med anciennitet fra l! I 169S, stod samme år en tid ved Oplandskc inf..regt., premierleitnant u/8 ' 702, afgik 1703 for en lang årrække fra norsk tjeneste. Fllev dansk generalmajor og gesant i Wien, rappe1eredes og blev stiftamtmand i Kristiania. R. D. O. Y"II 1732 med sym OOl\1m: Pnldt1ls q/li lah ms. Fik tillade1se at reise til I<jobctlhavn i februar Roitzonstein, Carl Gottlit b, var af en frankisk adels Nhq:t, f. omtr. 1680, t I" jpklll v("d "rtillcl'iet 1709, major " s 1716, var '1 h,d"l, 1"1" 11" 1l1'lrilltll: d,d fol' nrtillcrikom- I

13 3m panietdersteds, oberstloitnant ~ , generalmajor '7. 0' senere generalløitnant og chef for det danske artilleri. Var en mandhaftig og beremmelig Mand... _ Rye, Olaf, f. i &. j The1emarken " 'n 1791 (ikke ' 792), dobt II' l~ s. 1!.r, faldt ved Frederits '" 1849, be gravet dersteds tilligemed de andre faldne sh, jordet på Garnisonskirkegården ved Kjobenhavn i5,'g s. år. Son ar norsk oberstloitnant Mathias Andreas Rye ( /1 1818) 00s Elisabeth Johanne, f. Lind ( ), senneson af oberst Johan H. Rye ( ) og Anne Marie, f. vveideman ( ), sønnesønsson af oberst Poul Chr. Rye ( ) og AnneC" f.lillien. palm (t 1747). G. I) aug m. Fredrikke Sofie Caroline, f. v. Krabbe (f. i Rendsborg ~ '/. Il)OI, t ~1/ ). 2) septbr m. }acobine Dorothea Amalie, f. v. Krabbe (f. i Kolding II/n 1808, t "Ill 1833), begge døtre af major NieIs Fr, v. Krabbe og Wilhc1mine Frederikke v. \Vesen. berg. 3: 1842 Ill. Elisabeth Henrika SchuItz (f. i Varde "I,!817, t i Kjobcnhavn '8" 1882, begravet ved siden af sin ægtefæ!le), datter afkjobmand og kaptein Peter Henrik Schultz (t 1822) og 2den hustru, Henrika, f. Morville. 1 son: dansk kaptein Henrik Olaf Rye (f. 1842). - Kadet i Kristiania fra april [804 til'~ 1808, da han blev fænrik ved Thelemarkens inf. regt. med andennitet fra, I s. 1r, ansat fra 18 s. Erholdt 100 rdr. til ekvipering 11 ~ s. år. SekondIoitnant ved regimentets nationale kompanier U j (se Collegialtidende for nævnte 1r, s. 449 og s. 456), ansat ved grenaderkompaniet 1ft 1809, premier loitnant ved de nationale kompanier ' m s. år, var om ~(}lilm~rt'li fra ISIO til 1813 detaljør i opm1\lingen, ansat 3" ved jægerkompanierne 'Is 1814, deltog dette ltr som ehef for en jægerafdeling pl 200 mand i f;egtningerne ved Hafslund, Rolfsuoo m. fl. Tog afsked fra norsk tjeneste '/I 1815, reiste fra landet " '3 s. åtog gik i prellssisk tjeneste i felttoget mod Napoleon d. Iste. Ansat ved ste Westfalske regt. deltog han i beleiringen og erobringen af PhilippeviJle, blev i Danmark udnævnt til premierloitnant a la suite ved Oldenburgsk~ inf.-regt. 5'9 181 S, tog afsked Ira preussisk tjeneste 19f1t s. år og erholdt medaljen for felttoget. Meldte sig '/I 1816 i Antwerpen hos prins Frederik af Hessen-Casscl, der var ellef for den danske kontingent, blev der ansat ved Fyenske regt. Erholdt virkeligt premierloitnantsnumer v<;d Olden burgske inf. reg! Da han, uagtet modtagen hjem. kaldeise, ikke var villig til at forlade feltlivet, blev han transporteret hjem, hvor han ankom 6te mai s. år. Under 27de i samme måned erholdt han ordre til fra Rendsborg at bcgive sig til Fredriksort for der at udholde 1 måneds fæstningsarrest, ~fordi han, der gjorde Tjeneste ved Kon tingen tet, - uagtet han blev beordret til at vende til bage til Fædrelandet - urigtig har paaskudt Sygdoms Forfald og egenmægtig begivet sig til Cambray.c - Stabskaptein ved regimentet IU:e 1817, var i Norge; anledning af faderens død Ira 1T/,_U' S, blev chef for grenaderkompaniet "8 1832, reserveredes majors and ennitet I1lt major n/~ 1840, r. D. o. "6 s. l r, obcrstloitnant og ehef for ISte bataljon (kjobenhavnere) 'T 1842, flyttede da fra Rendsborg, hvor han havdc boet i 26 k Oberst og chef for ste brigade ~' , deltog med udm;crkelse i slagene vco Bau U'l, ved SlesviR" '~. J, \'!'d

14 3" Nybol te ~ og ved Dyppel ~i' D. m. ul_ s. år. Chef for 3dje brigade j begyndeisen ar generalmajor 1/, og chef fot arm\!!korpset i Jylland ISS, dellog i slaget ved Kolding '11/4 S. 5r. I begyndelsen af mai foretog han et mesterligt tilbagetog 0100 dette korps, da mand stærkt - forfulgt af over 20c00 fiender. Hans største bedrift var h;ms deltagelse i slaget ved Fredericia, hvor han var chef for ste brigade, og hvor det lykkedes ham at erobre Trelcleskansen, i hvis nærhed han faldt. Hans Hg blev først bemærket af daværende sekondlaitnant C. F. Carlsen ar 7de bataljon. Han var en Hclteaand i et Kjæmpelegeme, tilbedt ar Soldaterne, heiagtet af Officererne.«-.Han var koldblodig og modig i Faren,. - OehlenschJager skrev om ham: ~ Dig aldrig glemmer Danmarks Land, Omkring din Ære nu sig Himlen hvælver, Du, Daniel Rantzaus Ligemand, Du, Son af Einar Thambeskjælver.~ Se Selmers Nekrologiske Samlinger, Kjøbenhavn 1852, s. ' Illustreret Nyhedsblad for 25de febr Ræder, Yohan rphili; Thomas, f. på Næs i Romsdalen I ~ ~ 1795, t i Kjobenhavn ls'n 186g, sen af oberstloitnant og eher for :zdet Trondhjemske inc.regiments gren:tdcrbataljon, Johan Georg Ræder, r. D. o. (f. aug t på Kongsvinger U / Il 1808) og Cathrine l\iargrethe, f. Lind (t 1820). G.,11/ m. Victorine E1i~c Baur (f. i AltoM U,'4,8'4, datter af bankier i i\!tunll, konferentsråd G('orge Frederik Baur, der var rir-i nr \'11 RIor formue, og I\larianne, f. Heyse, 4, 3'3 bom. Farbroder til norsk generalmajor J. G. Ræder (f.,8'4) og til oberstløitnant Jae. Ræder (f. 1831) samt broder og svoger til dansk oberst Jacob Thode Ra-der (f. LI 't ' 798, t 'i; 1853), der har skrevet: Danmarks Krigs- og politiske Historie, Kjøbenhavn bind. Kaldtcs i daglig tale: Nordmanden Ræder. Var en sønnesønssen af den Johan Georg Ræder, der i 1687 med hustru og 4 bern flyttede til Norge fra Dresden og blev ansat som )Schichtmester~ pil Rørås. (Se Hjorths Efterretninger, s. 127). Om den tyske fam ilie Ræder se: Gauhens geneal hist. Adels Lexikon. - Kadet i Kjobenhavn Ih 1807, kadetkorporal \,1 ' ),811, blev no., til officerseksamen og erholdt derfor en æressabel. Sekondløitnant ved Iste jydske inf..regt. SOll 1811 med anciennitet fra 14'9 s. 1\.r, de1tog i felttogene 1812 og 13, ogs1\. i slaget ved Sehested, var med den danske kontingent i Frankrige fra 1815 til Prelllierioitnant ved Lauenhorgske jægcrkorps t1 '~ 1820, kaptein 11/ , stabskaptein tlji ll 1833, var i længere tid ansat ved gradmllingen i Holsten, major ved Ilte linje.infanteri-bataljon I,l 1847, ehef for 3dje forstærkningsbataljon fra l/io til 1/11,8... 8, chef for Iste forstærkni ngskorps fra l,,, 1848 til I ~ ~ 1849, oberst og ehef for 6te inl brigade (pl Als), de1tog i slaget ved r~rederits " og i slaget ved Idsted t ~" Generalmajor IIftt var cher (or 3dje inf..brigade, r. D. o.,8.., k. D. o. 8; 10,8So, tog afsked!\i'e 1862, erholdt samme dag generalleitnants grad, - Se: *Aftcnbladctc for IS/Il 186g, og: Oberst Vaupe1!s beskrivelse af slaget ved Idsted. Rømeling, Corl, f. i Fredriksstad 1769, dobt ~o/ l s. år t 17 ~ son ar gencralloitnant og kommandant i

15 J' 5 Fredriksstad R. W. Romeling Ct 1776) og Virka Eleonora (f. u/s 1736, t '775), datter ar general grev Ulrichsdal Ct 176 5). Kadet i Kjbhn. '% 1778, fænrik ved Aalborgske inf. regt. 20'\ '786 med anden. fra '/1 s. år, hvilken dag han afgik fra akademiet. Sekondloitnant "/5 1788, fænrik fl la SI/ile ved garden tilfods,vh 1788, i virkeligt no. ~'. 1789, prcmicrloitnants karakter 'f; '790, sekondløitnant i garden u/5 1791, virke:. lig premierloitnant Il 6 '793, stabskaptein IIh med anden. fra S/I 1795, kompanichef li/s 1803, major i Norske livregiment '/l~ oberstløitnant og bataljonschef fra l/. 1816, erholdt obersts karakter ")/t 1823, ehef for Kronens regt. fis 1332, forsat til Livregimentet '.'6 1833, generalmajor ~/ Kammerherre:, r. D. o. - SehleppegreIl, Frederik Adolf, f. pa Brnnlaug ved Fredriksværn 28/. 1792, var den yngste ar 5 soskende, faldt ved Idsted!~,r. 18;0, døde den påfølgcnde morgen kl. 3, søn af norsk generalmajor O. H. Schleppegrell (t 1808) og Catrine Abigael (t 1836) datter ar viceadmiral Zimmer (t 1774). G m. en datter afmajot, baron Chr. Fred.Juel til LlIndbæk og dennes hilstru, Otilie Christine, f. Bekker: Johanne Jacobine Margrethe (f. ~~/.!808). 3 sonner, hvoraf den ældste har taget afsked som løitnant 1373, den andcn: Fred. AdolfSchleppegrell, r. D. 0., er kaptein ved looe regiment, Aalborg. - Kadet i Kr.nia fra mai 1804 til 28/~ 1807, fænrik ved Thclemarkens regt. "l 1806, sekondløitnant ved samme Tegt. i okt_ 1807 m. anden. fra n is s. år, premierløitnant 11 ~ 1!\oS ved regimentets jægerkompanier, deltog i dette og i del flllgclidc ih undcr prins Christian August i kam- pen mod Sverige, udmærkede sig i fægtningeme ved Killingmo og Toverud,8 ;' Holge ordre fra rentekammeret opmålte han i 1812 til 14 grevskaberne i Norge, 1814 deltog han som kommandor foretjægerkompani på 200 md. i felttoget mod Sverige, udmærkede sig ved Ingdals kirke, ved Besseberg, Hafslund og Isse. Den '/s udsatte hall sig stærkt lor den fiendtlige ild. Tog lilligcmed sine vcnnl,.'t, Ryc og Hdgesen, afsked fra norsk tjeneste 8/t 1815 og gik i reltcll mod Napoleon d. IStc, deltog i fægtningcrne ved Philippevi1le, Marienbllrg og Roeroi, erholdt samme år \Vaterloomedaljen. Kom 1816 tilbage til Danmark, ooede i Kjbhn. til 1820, blev kaptein 1819 m. ancien. fra liv Gjordetjeneste ved 3djo:: Jydske jnf.-regt. helt til 1842, boede da i Aal_ borg. l\'iajor ~/, 1833 med andennitet fra 131i s. h, r. D. o. 28/, 1840, oberstløitnant og ehcr for 8de bataljon fra ti! udgangen af 1846, ehe! for 2det jægerkorps i Helsingør fra I II 1847 til l i ' 1148, oberst t ', 1848, general. major Uh s. år, k. D. o. og ehef for venstre flankekorps s. år; han bidrog væsentlig til seirene ved DybbøL Den u/ overraskede han hannoveranerne ved Nybøl og ved Slesvig, I 1849 blev han kommandant på Als, havde under sig brigaderne Krabbe, Baggesen og Ræder, D. m. s. år. I slaget ved Frederits 6j; 1849 kommanderede han 3dje brigade. I slaget ved Idstcd faldt han i nærheden ar Stolk af hesten, rammet af en kugle i hovedet. Hans sielste ord _ udtalte i det han sq;nede - var: ~KlIn rask fremad, F olkl.. I den dagsbefaling, hvormed han 1/ tog afsked med sin brigade fra Frederits, og hvoraf cgcnhændig kon eept findes aftrykt i facsimilc, takkcr h:m brigaden ~ fo r (kl

16 Mod, den Aand og Disciplin, som den ved enhver Leilig. hed har lagt for Dagc n.< Under et portrret ar ham står skrevet:.som kjæk Soldat, forgudet ar Soldater, med Smiil om Mundcn, foran og tiulest, paa Seirens Dag blandt Kugler og Granater fik du den Død, som huede dig bedst. Hans valgsprog liat:. 13edre at være end at synes., SChulenburg, Gtarg Ludvig, g revt aj, r. i Bleckede i Liineburg ti, , t i Kjbhn. 'l'j/3 1828, 73 år g., sen. ar oberst i hannoveransk tjeneste Chr. Hieronymus Adolph v. d. Schulenburg ( ) og Sophie Charlotte, f. baronesse v. Biilow. G. m. Vilhelminc Il. Lowcnstern, hofdame hos hertuginde l ) Lovise Augusta af Augustenborg Kom Il lir g. til Kjbhn. [766, blev kadet l /~ sekondleitnant ved arveprins Frederiks regt. med ancien. fra 'h 17i2, ansat ved livgarden tilfocls ~/ ll s. 1I.r. Omtrent på denne tid stak han ustraffet en. Skarnager,c der havde været uartig mod ham, ihje! på gaden i Kjbhn. Erholdt premierløitnants karakter "I Ll 1781 med anden. fra '/1 s. år, virkelig premierloitnant 'u/t, 1782, kapteins karakter ls/ n m. anden. rra 1$/9 s. år, virkelig kaptein 3/Lt 1783, forsat til Norske livregiment tilfods " lr 1784, stod så en kort tid som kaptein ved Iste Oplandske inf.-rcgt., derpå ansat ved Kronborgskc reg!. d. 2~/i erholdt majors afsked lor at gil. i russisk tjeneste. hvor han stod under fyrst Potemkin og i 1739 deltog i felttoget mod Sverige, Kom hjem fra Rusland 1790, var imidlertid forsat som kaptein a 14 Sltitt med majors karakter til Norskejægerkorps d. t /ø 1739, gjorde derpå i 3 år tjeneste ved ') Va, d~uer of 100"1: Ch,;sti. " d. 7,le.,g moder til de fo, D. nm.,k Ih, kj",b"etv' LLl!:rc. Au~u te"bo' gnc. 3'7 korpset og boede på Moss. (lfolge kalenderen for 1301 blev han zden major vco korpset d. r I kalenderen for 1793 er han opfert som 3djc stabsofficer. ved Sondenfjeldske inf.-regt..). Samtidigt med at han gjorde tjeneste ved Norske jægerkorps blev han ansat fl la suite ved livgarden tilfods d. " /r 17g:J og fik majors andennitet dersteds fra u/s (U./I) s. år. Verl Norske jægerkorps blev han virkelig major og bataljonsehef '/: 1793, erholdt major Gaarders plads ved korpset d. II/n Forsat til ~4de stabsoffieerc ved Søndenfjelclske regt. III 1798, boede derpå omtr. 3 år på Frcdrikshald, indti! han blev oberstloitnant \led ISte Jydske inf. regt. 151$ Oberst ]6fs r806, kommandør for marineregimentet 1807, ehef for summe fra 9'~ 1808 til dets ophævelse 1809 og 10. Generalmajor ]1 11 1&":.9. D en Il/ Il 1810 blev han eller for Kjøbenhavns inf. regt., der netop den dag formeredes dels af det forrige regt. a{ samme navn og dels a r marineregimentet. Kommandør for Livgarden tilfods ' ti! u-~ 1813, da han afloste generalmajor Theodor Joh. v. Wegener som ehef for den i Holsten stående bevægelige armedivision, dcr stod under kommando ar fyrsten uf Eekmiihl, marsehal Davoust. Kommandant i Kjbhn. i 14 år fra i9,' ~ r814 til sin død. GeneraUøitnant ~'h 18[7 På hans gravsten i Kjbhn. står : ~ Sam tidiges Kjærlighed og Hoiagteise satte dette Minde. ~ Se ~ Dagen. 1828, no_ 83 og 84 og Mil. Repertorium z R, zdet bind. s Scholler, Christiall. ti! M.1r{!:I.1rd i Fycn. f. i I(r.ni,~ 11.'6 1706, -r på l\brg.1:1rd I~/. I nh, q"ll nf oh("l',t oj! kom

17 --- 3" mandant i Fredriksstad Caspar de Scholler (t 1716) og Is,lbella Elisabeth, f. Stockfleth, datter af dansk envoye i Stockholm, senere stiftamtmand Christian Stockfleth. G. p1l. Kronborg '.' m. gent'ral Gustaf Grilners datter, Ebb.l Ovidia (!) '720 - It/n 1793). med hvem han fik Margaard. (Se Sam\. til N. FolJ...-s Sprog og Hist. IV. s. 21)6 og 321, noterne). Havde I datter og 3 sonner: Gustaf Griiner Scholler, der blev dansk generalmajor 1806, Caspar Scholler, der t 1808 som dansk oberst og 1 son, der var husarritmester. _ Kadet i Kjbhn. u/g 17 19, kornet (fænrik) i general. major Rosenom Schaeks regt.!~f , major '/6 ' 741, oberstloitnant i Fyenske regt. tilhest 18/ , oberst I/S 1757, generalmajor '% Chc(en for Fyenske gevorbne d ragon.regt. grev C. F v. G o rl ~, skriver i sin konduitliste, dateret: Odense ~/ l '764:.Obrister Christian v. Sc h oller, wirklicher Obrist Lieute. nant, 58 Jahr alt, geboren in Christiania,der Vaterwar Obrister und Commandant in der Festung F riedrichsstadt, hat 35 Jahr gedient. Datum der letzten Bestallung ist d. 2ten l\larts 1757 Er ist ein Offider von vielen Me ri ten, welehes des Konigs Dienst aus keinem anderen Interesse Ihut als die Ehre. Er ist ciner der altesten Obristen des Konigs Armee und die Pflichten, ich dem Konige schuldig bin, verbinden mich ihm Eu. Eecellentz zu gnadigen Andenken ~u emp. fehlen, damit ich endlich seine Verdienste mochtebelohnet sehen._ Anm. Hanl O)venntevnte fader, obont C pa, Sch.. llcr (f. '6, t mell... ",', "I: "i., '116), va,.nitti for en dygtig office,. lin blov kap,oin i ;ngon;..,korp~t " 1699, "hd for samme "/. 'i"9, major lo. " I r, obend.. itna"t.. g gene,alk""rlennestcr " /, ar, l>lev "mm~!. ov~rd"'~1 in.pekliontn (Iver alle r.,.tning.t i Norge, hvilken I',~ny overdrog... horn " / '710. I april 17'6 kommondere<le lo.n en 3'9 p<.o!ering b"ndet Ita Hrd.m:t,ken i H.r",~. k.,ytn "Il ajolde fienden.lorl afb,.. k. Var kommand.nt i Froirik... d i ndfl:on tid fr~ It/. '7,6 ul si n død. - t ~l J Stricker, Ezrc/lias Henrik V., f. i RendsborgØ 's e ' 's) 1814, sen af artillerimajor Alexander v. Stricker (f. Uh 1701, t 1784). G. Ul, 1764 m. Fredcrikke Christiane Hcrbst (f. ", 1745 t I~f 1806),7 bern. - Blev 15 år g. volontør i det Holstenskc artillerikorps ved oberst Scheels kompani ~"5 1749, underfyrværker 1, 1 '751, fyrværke r i det danske arti!lcrikorps 6/6 1756, var 3.h i fransk tjeneste som løitnant ved det Lovendalske tyske inf.-regt. % til ~"8 1760, premicrløitnant af infanteriet % 17 58, var i felten som adjutant hos general. løitnant marquis de Segur fra i4/a 1760 til 1762, erholdt kapteins karakter ~ ~/1~ 1700, blev stykjunker i no. i oberst Oxens kompani i det danske artillerikorps 1/, 1762, kap. tein i artilleriet 'l 'S s. år, kompanichef i artillerikorpset 18/ , ansat ved artilleriet i Kristiania tfflg s. lir, major ar artilleriet 8/. 1772, virkelig major "1 1777, oberstloit nant af infanteriet 13/8 1783, kommandør fo r artillerikorpsct dter generalmajor r;ran,>ois d'aubert fra n it 1785 til 1792, da oberst v. l\iechlenburg fik posten, oberst af in fanteriet 3G/ S 1789, kommandant i Fredriksstad i Norge 13/, 1792, kommandant p1l. Kronborg Uh, 1793, dansk generalmajor!s/, 1801, k. D, O. ",\ lsog, tog afsked 'I. s. år, blev da general10itnant og fik 1600 rdr. ipension. Udmærkede sig ved Kronborgs bombardement r. I 1807 vilde han ikke anse fæstningens kapitulation at være indbefattet i Kjobenhavns. Anm. Foran.tlende <'T for en del hentet fra en "nmmc1 pr<.>l<,kol, d<'t,ilh"re' ule atthlcrib:>.'aljo". 3dje b.'u~ri, Kri.ti"".. Ilen 1",I"I",itJ", 0lr"l oply,nin!:', om fle11: And", "rtihoriofl;c~,rr f,n J,,,rI~ n H,h"",Ir.,I, So M.nther' D,,,owR,,ridcle,". 9'),

18 , Sundt, Christiall Ulrik V., f. irendsborg 3'h 1766, ti Kjbhn. ~/~ 1849,83 årg. begravet i Fredericia, sonnesøn al n0rsk generalløitnant Michael v. Sundt (t 1753) og son af oberst og ehef for zdet Vesterlehnske iol-regt., Chri_ stian UlT. Y. Sundt (f. 1723, t 1784) og generalløitnant lngenhaeffs datter, Benedicte Rudolphine (/. 1735, t 1803). G. 19/ i Gamtofte m. Sophia Louise Bulow (L på hovedgården Laage i Vei1c amt 1772, debt d. 26/. s. h, t i Odense ~/8 v. Billow. 1812), datter af kaptein Christian Frederik Forlod 6 ~/, år g. Norge 1772, gjensa neppe senere sit fødeland, blev 3'/u s. år kadet i Kjbhn., korporal 2 ~/6 1783, Il år g, sekondløitnant ved Falsterske regt. i Aal_ borg 31/ m. ane. fra 2% 5, år; general Andreas v. Moltke var da regimentets chef. Forsat til Kronprinsens regt. ' Is 1785, gjorde 1786 adjutilntstjeneste hos kron prinsen, ansat ved Livgarden tilfods '/s 1788, erholdt t/e s. år premierløitnants afsked og tilladelse til at gå j russisk krigstjeneste sammen med sm onkel, generalløitnant Numsen '). Blev der ansat som premierløitnallt i den Essenske grenaderbataljon i Finland, i marts 1789 ansat hos oberst v. SakeIn, deltog i fægtningerne ved Siakomsky, Pardakowsky, St. Christine og d. % ved Parosa!my, hvor Gustaf d. 3dje seirede. Her blev han >svært blesseret ved en Kardætsk Kugle i Underlivet.. Grev Soltikow interesserede sig meget for ham. 6 uger efter udnævntes han til russisk kaptein og deltog i fægtningen ved Stekfors, hvor den svenske gene. rai v. Platen måtte retirere. Reiste hjem til Danmark ') F" r e derik Xl\ffi.en, t, 802 $Om dan,k gen et a il~i to.nt, delto!: i. yv1rsktig.n pa østerrig.k.ide, gik 17Ss i russi.k tje"mte Of; ud mærkcde. ig n. "nlig I 790 ved.in overgang over græn.. nodcn Kyrnene. december Kaptein ved 2det Sjællandske lette inf. korps 2% 1790; samtidigt blev han opfert som kaptein a la suit, i 2det Akershusiske inf..regt. fra ~6/~ 1790 til 9.% Kompaniehef ved fernævnte korps '1.3/3 179S, major 1803, kommandør for korpset Oberstløitnant "h 1808, oberst i febmar 1812, r. D. o. 3'11 IS I 5, kom mandør for Iste Livregiment tilfods '/2 1816, chef for samme fra 1817 til ~/6 IS33. D. m. l~h IS24, k. D. O. ' ~/5 1826, generalmajor '/n Tog afsked med pension 5'6 1833, samme dag gene ralløitnant. Han gjorde i 1824 og i IS29 en fodreise gjennem Tyskland, Sehll'eiz, Belgien, HollandogFrankrigetil Madrid. Udgav 1827 en dagbog i udtog. Se Erslews Forfatterlexikon, Selmers Nekrologiske Samlinger I. s og Sundts autobiografi i Personal historisk Tidsskrirt for 1883, s samt østs Materialier til et dansk biografisk literarisk Lexikon 1836, ilo. S3. Anm. D. n norske f,milie v. S~"d t ' t ~ r ikke i fq, bindebe m. d d"n f.rsund,h slregl af ":nm" navn, af hvilk. n en starntavle a r W. Urand, et udgh"" i Bergen ' 867. Se :. Xo,<l m" nd og Dmske i Ru.hnd. af pro f. d,. L. D.ae, Kr.nia ' 8S4,. 76, note 3. Tellequist, Carl w., f. omtrent 1740, t efter ISI3, var svensk af fødsel. G. m. en Comtesse Ahlefeldt. - Sekondløitnant " ho 1761, ptemierløitnants karakter fra '/ , derefter ansat som sekondløitnant ved Iste Bergenhusiske nationale inf..regt., erholdt kapteins karakter ~~/l O 1763, idet han nød den gage, der var fastsat for den 14de sekondløitnant ved Kongens regt. i Kjbhn., hvilken post holdtes vakant. "

19 ~ '3 Virkelig kaptein ved Pløenske gevorbne regt. '9/t 17154, major af infanteriet "/ , kompanichef ved Nordenfjeldske inr..regt. fra rr. ~ 1776 til " In 1788, var dog i dette tidsrum omtrent i '/t ar ansat ve<! Viborgske regt., nemlig fra 1'" 1785 til " Is 1786, 3dje major ved Nordenfjeldske regi. IS/Il 1787 m. anc. fra tl/lo 1774, ansat ved Holstenske inf.-regt. fra 19/n 1787 til Sekondmajor med fuld gage (760 rdl) 18/ , oberstløitnants karakter Ul. [791 rn. anc. fra 18/~ 1790, virkelig oberstløitnant ved Oldenburgske inf.. regt. 10/ S 1796, oberst af infanteriet j~11i 1797, ehef for 2det Jydske inf. regt. fra 1803 til t 809, da han blev ehef for general. kommandoen i Nørre Jylland, boede da i Randers. (Se Vaupell Il. s. 624). Dette var hans gde forsætteise. Senere generalmajor. Den u 'l 1812 blev han sat under tiltale for interes seret administration, dog blev han frikjendt d. s" 1813, tog afsked s. 1I.r. Oberst Nicolai Tidemann (f. 1766, t 1828) har noteret følgende om ham: ~ Var en duelig Regiments Offider, men uden videnskabelig Dannelse., - Trampe, Pltilip Di/Itf, grtvt (ff, r. "/7 1678, t ''/'0 1750, herretil Fjellebro i Fye n, broderson af dansk gene ralloitnant Adam Frederik, greve af Trampe {t 1704). G m. Charlotte Amalie, comtesse af T rampe Cf. " /1 1687, til/li [7S0), dalter af nævnte grev A F. T rampe. Herfra nedstammer de medlemmer af familien, der bor i de 3 skandin a.viske riger. V1\r kurf1\lsisk kammerherre og generalmajor, da h1\n d. i"/l blev dansk generalmajor af anneen. Blev gcncr1\lmajor lilhc.~t ~ ~/ )! [71 6, ro!llcrskrigsgrevc ~~h l736, dansk greve!&, t Var kun ansat i Norge cn kort tid i 1817, da han blev sendt herop med danske tropl'l"1 i anledning af den da pågående krig med Sverige. Umkr hans ophold her blev.bastian Hjelm bestilt som han, Generaladjutant Hit 1717'. Fra d. 'G/. til ' /~ s. ar fungerede han som assessor i en overkrigsret, der under generalløitnant B. H. v. Uitzows præsidium var nedsat i Frcdriksslad i anledning af oberst Kruses og oberstløit. nant RrUggemanns forhold i affæren ved Hølands kirke ~/I Rettens øvrige medlemmer bestod af sober. ster, 2 oberstloitnanter og 4 majorer, ialt 13 stabsoffieerer. Se B. Moe 11, s Varendorff, Gustaj Adolph V., f. '743 pil. fadcrens adelige gods Rieste i Osnabriick, t i~/b _ H1ev 1757, 14.h g., page hos hertugen af Brunsvig, hvem han fulgte i felten. Udmærkede sig i slaget ved KrefeId u/s 1758 og blev da udnævnt til sekondloitnant i hertugens livregiment. Reiste [773 til Norge, blev kaptein ved Nordenfjeldske inf.-regt. u/ ~ 1774, optaget i den danske adelsstand, bidrog til udførelsen af et militært kart over Norge. Ansat ved det Oldenburgske inf. regt. 1777, senere ved det Slesvigske regt. Var under toget mod Sverige 1788 adjutant hos den hoistkommanderende, prins (ilrl ilf Hessen. Bestyrede 1789 en opmåling af Holsten. Atter acijn. tant hos prins Carl ved de danske troppers rnarsch til syd. gra:nsen, førte kommandoen ved Eidern 1805 og pil. oernc Man, Falster og Lolland 180]. Generalmajor 1800). R D. o. Ull 1810, k. D. O. ~/l 1812.,,'

20 3'4 325 t 8~ Se Mantheys Danebrogsriddere, s Voigt, Johan MallgdslfJ, f. j ' Trondhjem 4, 1748, 1838, sen al regimentskirurg Johan Barthold Voigt ' og Helena Maria, f. Michaelson. - Blev [O lir g. kadet 1758, fænrik vet! Bornholmske regt.?1] 1762 (selv opgiver han d. 15/!), garnisonerede i Rendsburg, sekondløitnant med anc. fra premierløitnant ved Kronprinsens Tegt. ~/ m. anc. fra ' I,. s. ar, kapt. og kompanichef I1~ 1782, stabskaptein , erholdt 600 rdr. i gag-c L1bt '789, fuld gage 15/a 1790, major og ste stabsofficcr ved Danske livregiment " / Blev 4de stabsofficer '/5 1799, oberstloitnant og bataljonskommandør 15/ 3 180S. tog afsked med pension 16/ Udnævnt til oberst ti- la suite i arm~en IS/i Fungerede som overbefalingsmand vedsjæuands nordøstlige kystmiliee.distrikt indtil han d. 1/ atter indtrådte i arm ~e n som ehef for Kronens regt., (hvilken post han indehavde i 18 lr, indtil han Ils 1832 blev aflost ar generalmajor Carl Romcling, der og-sl var norsk født). Generalmajor Uh 1817, r. D. o. ~&l~ s. år, D. m. 1&/6 1824, k. D. o. t~/~ 1826, stkrs. D. o. '/ , togafsked med generalløitnants grad f/ Se N. mil. tidsskrift 1882, Ilte hefte,s. 584, hvor en ganske kort autobiografi af ham er indtaget; den er dateret ~Ø/J) _ Wedel Jarlsberg, F"derik Antall (I), greve af, var den 2den besidder af Jarlsberg, f. '/, 1694, t tt/ på \\ edelsgård ved Jarlsberg værk. 44 år g. Son af dansk mini ~t<; r i \\"ien, senere viceguvernor i Oldenburg o~ Delmenhorst, geheimeråd, kammerherre grev Georg Ernst Wedel-J. (f. ~s '5 1666, t u l 1717 kort for faderen, grev G. W. Wedel.j.) og Wilhelmine juliane, r. komtesse Aldenburg ( ), søster af grev U. F. Gyl denløves 3dje gemalinde Antonette Augusta. G. ~/G 1717 m. Louise v. Raben (1&]6-1736) fra hvem han senere blev skilt. Fader til general, grev F. C. O. \VeJel-j. <t 1776). - Efter tilendebragte akademiske stupier i Utrecht gik han i dansk krigstjeneste, udmærkede sig allerede 21 år g. '7'5 i det pommerske felttog og blev 25 år g. oberst "/ R. D. o. 'o, med symbolum : Dto pit, Rtgt )ide tt praxilllo jtute. Bleveher for gardegrenadererne 1730, brigadier 13/n '731. Hans tjenesteiver bragte ham 1732 tilltalien for at deltage i kampen pil. Korsika. Ved sin ankomst fandt han freden sluttet, hvorpå han ledsagede den spanske general, marquis de St. Croix, og dennes tropper over til Afrika. Blev såret ved Oran, så han senere m1tte bære sin venstre arm i bind. Er også således afbildet på det portræt ar ham, der hænger på jarlsberg. Dnnsk generalmajor ~~IG!733, kom tilbage fra Spanien 1734, blev derefter ehef for Grenaderkorpsct og fo r det Oldenburgskc inf..regt. Fik Christian d. 6tes miniaturportræt i diamanter at bære på en ham af kongen foræret Hrde, pil. hvi... klinge er indgraveret; Cm/am Oranu1IIq 1IIa1/lUS ubivis qvæsivit gloriam. Dell opbevares på Jarlsberg tilligemed en inte. ressi\nt samling af breve fra ham til hans søster, baro. nesse v. Schiitz. Brevene er skrevne på fransk og om fatter 3 år ar hans liv. Han satte endel ny opdagede bly- og solvholdigc gruber i drift under navn ar jarlsberg værk.

h ~bi ]'. - ' ~/, 1801, virkelij:; fænrik 1~/s og sekondlaitnant t~/j s. 1I.r, johan 'lis 1815, kompanichcf ved Norske jægerkorps 19/,

h ~bi ]'. - ' ~/, 1801, virkelij:; fænrik 1~/s og sekondlaitnant t~/j s. 1I.r, johan 'lis 1815, kompanichcf ved Norske jægerkorps 19/, - l lun var medlem af kommissionen ang1l.ende Akershus f,l'~tl\i1\g fra ts 'n 1854, af underofficerskommissionen fra ~o v 18Si og var fonnand i kommissionen i anledning ar Rencralstabseksamen. - Tettau,

Læs mere

, Sekondloitnant ved 2det Trondhjemske regt. tl/il [715,

, Sekondloitnant ved 2det Trondhjemske regt. tl/il [715, ! ) '76 Maase Jol/all Fr-tderik v(m der f. 1713t 1'l l're. drikssten ~.J& 1790. A f en holstensk famili e r.. l n~i u ~ (ler i 17 12 blev adlet med navnet v. d. Manse. G. ll. Sophie Henriette v. Moltke.

Læs mere

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774 Private personarkiver Arkiv P 180 v. Bentzen - Carstens - Mechlenburg - Rübner- Westenapotekerfamilie, Løveapoteket, Flensborg afl. jr. 1992/P 389 og 397, 1994/P 455, 2001/P 700 og 703. Se også akter i

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab.

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab. Vi har rekronstrueret en typisk tysk barak i 3d, som de så ud mange steder i Danmark. I begyndelsen af krigen ankom færdige moduler fra Tyskland, dvs. vægge af en meter i bredden med eller uden vinduer

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke v/ kirkeværge Jørgen Jessen. Tirsdag den 27. januar 1767 var der barnedåb i Blovstrød kirke. Præsteparret Niels Hansen Møller og Karen Nielsdatter

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Sofie Pauline Victoria Frederiksen

Sofie Pauline Victoria Frederiksen Sofie Pauline Victoria Frederiksen Her begynder min fortælling: Hele min barndom har jeg hørt om Victoria, desværre har jeg ikke kendt hende, da hun dør i 1945 i en alder af 62 år og jeg kommer til verden

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader.

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. 1 Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. GMC ere og en Dodge ¾ t 1960 erne foto: UMAK DLR Denne lille artikel blev oprindelig skrevet i 2003. siden da har jeg fra forskellige kilder og billeder fået flere

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 )

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) En kort levnedsskildring af Birgit Larsen, Hedehusene 2005 birgit.jes@get2net.dk Dorthe Bejerholm 12 (3/5). På side 137 i slægtsbogen er Dorthe nævnt som datter

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Live-rollespil Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Spiloplæg Både IT-rollespillet og liverollespillet Fæstning og Fristed drejer sig om byens første hundrede år. Byens blev grundlagt som en militær

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Hans Pedersen, boelsmand Tandsletgaard, (søn af Peder Andersen og Eleonora Persen). Han blev gift med Christine. 2. i. Peder Hansen Bonefeld. Har taget navnet Bonefeld, anno1777 f.

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar!

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar! Vintercup 2012/2013 2. afdeling Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn Spørgsmål og svar! 1 Post 1 Hvad hedder det danske rockband Nephew's nyeste album? a) Interkom kom ind b) Hjertestarter

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Niels Christian Jensen, * 01.07.1811 i Ingstrup, døbt 01.09.1811. Forældre Jens NIelsen Jægerum og Johanne Christensdatter,Ved vielsen står en stiftsøn af Niels Christensen, Jaegerum

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945)

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945) Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin hvor han bor hjemme hos forældrene. 1871 Carl Johan Ludvig bliver født d. 30. september 1871 i Ystad (Sankta Maria forsamling) i nr. 69, hvor familien har boet siden

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

TO LANDE, ÉN HISTORIE

TO LANDE, ÉN HISTORIE TO LANDE, ÉN HISTORIE Danmark og Norge fejrer fællesskab og folkestyre Vigtigste fælles begivenheder og events i Begivenheder i Norge Dato Arrangør Begivenheder Kontakoplysninger 13. 15. januar Riksarkivet

Læs mere

Historien er om en dansk bondefangers udnyttelse af arbejdsløshed, eventyrlyst, klassekampsstemning og hvid russisk desperation.

Historien er om en dansk bondefangers udnyttelse af arbejdsløshed, eventyrlyst, klassekampsstemning og hvid russisk desperation. Tak for invitationen. Historien er om en dansk bondefangers udnyttelse af arbejdsløshed, eventyrlyst, klassekampsstemning og hvid russisk desperation. Billedet viser danske frivillige på vej til Murmansk

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Overinspektørerne, Lauritz Fabricius og hans søn Frederik Ludvig Fabricius s liv i Laurvig grevskab fra 1725 til 1786.

Overinspektørerne, Lauritz Fabricius og hans søn Frederik Ludvig Fabricius s liv i Laurvig grevskab fra 1725 til 1786. Overinspektørerne, Lauritz Fabricius og hans søn Frederik Ludvig Fabricius s liv i Laurvig grevskab fra 1725 til 1786. Innledning: Denne fortælling er et uddrag af en historie som i løbet af 2011 vil blive

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 REFERAT Mandag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i Nylars Samlingshus, hvor 23 friske gamle gardere var mødt op. Aftenen begyndte med et godt måltid mad, og herefter

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

MEDALLISTS BY EVENT. CARLE Nicolai. WAAENTZ Jakob. IPSEN Jonathan. JENSEN Arne. EGESTAD Peter. BJØRN Anne Sofie. AALBORG Julie.

MEDALLISTS BY EVENT. CARLE Nicolai. WAAENTZ Jakob. IPSEN Jonathan. JENSEN Arne. EGESTAD Peter. BJØRN Anne Sofie. AALBORG Julie. Recurve Junior Hold Sat 22 Aug GULD HALSKOV Aske CARLE Nicolai WAAENTZ Jakob IPSEN Jonathan JENSEN Arne EGESTAD Peter Recurve Kadet Hold Sat 22 Aug GULD LADEFOGED Magnus BJØRN Anne Sofie AALBORG Julie

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere