, Sekondloitnant ved 2det Trondhjemske regt. tl/il [715,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ", Sekondloitnant ved 2det Trondhjemske regt. tl/il [715,"

Transkript

1 ! ) '76 Maase Jol/all Fr-tderik v(m der f. 1713t 1'l l're. drikssten ~.J& A f en holstensk famili e r.. l n~i u ~ (ler i blev adlet med navnet v. d. Manse. G. ll. Sophie Henriette v. Moltke. - V ar dansk kaptein 1752 blev major /t ansa! ved ved ] ydskc gevorbnc inf.-regt. lg/~ 1759 under Q. C. v. d. Osten fik oberstloitnants karakter 1764 med anciennitct fra 10/ ansat som major ved F yenske regt. obersts karakter tott [764 oberstløitnant ved Delmenhorstske re!!:t. l i/ kammerherre oberstloitnant ved No r~ke livregi. ment 1/& 1767 kommandør for 3dje Sjællandske batn. &/e s. år kommandør for livregimentet s/l 1772 i 18 år kommandant på Fredrikssten nemlig fra -/ ti! sin d~ oberst./ [772 gt:neralmajor '/n '780. Chefen for )}'dske gevorbne inf. regt. O. C. v. d. Osten skriver i sin konduitliste dateret Rendsburg t/i l 1763 følgende :. Major in der Arme J ohan F ridcrich v. d. M aa s. Aus Holstein. Von seiner Vorlahren bin ich nicht unterrk:htet weil er abwesend ist. niss nicht viel beym Regiment. 1st nach Konigl. Erlaub Es wird vermuthlich E\'. Hochgrafl. Excellentz diesen guten Mannes Qualitatell bereits bekannt seyn.< - Mangelsen 'Yohml V. f. 169<;. t i Kr.nia!4./t 1769 eiede Lundestad ved Fredrikshald son af oberst ved Ve sterlehnske regt. senere kommandant pa Kongsvinger Marquard Otto v. Mangelsen{f t 1703) der v<\r ~r slesvigsk adel og dennes.hustru de Sone r. Buddc. G. m Catharina der var datter af kanccllirjl.d S" frt'n Bygb.111 i Trondhjem og dennes hustru Sara Th () n).\ ~ datter f. Hammond. Hans eneste barn da n 17('51 hin gift med stiftamtmand Casper krm. v. Storm (l!' hh'v U" modertii s tatholder g r evj.c.. W (' l cl J. llh l w l ~l l ' : ) Sekondloitnant ved 2det Trondhjemske regt. tl/l [715 kaptein samt generaladjutantloitnant hos generalmajor Budde 11/ eher for lte kompani af samme regt U/ 1719 major 1'/ oberstloitnant 'n Regimentsehef i 21 år nemlig oberst og ehef for 3dje Trondhjemske regt. fra 18/ nllo 1737 (se Vaupell L s. 765) og ehef for 2det Tronhjemske regt. fra 1 / ' Medlem a r en norsk og svensk grænsekommission tol 1743 (det svenske medlem var oberst v. K!inekoll'strom) R D. o. ' [752 med symbolum: generalmajor 18 / r Raad og Daad trofast og redelige tog afsked u/. [755 general10itnant U/! Chefen for 2det Tro ndhjemske regt. oberst Adam H aubold v. Schauroth skriver i sin konduitliste dateret: D rontheim &/1 [ 73 1:.J ohan Mangelse n Obrist Lieutenant von "/ ein braver und geschiehter Ofncier von guter Conduite und der sleh auf das Metier vortreff Heh applicicrt dabey er einen sehr facilen begrif hat. hat von lnten auf gedient ist in letzten Brabandschen "Tiege gewcsen nachher aber hat er dem Knege wider Sf hll'eden in Schonen vor Strasund und in Norwegen wn:c'ohnl. "\( 11 Se Sam!. til det N. Folks Sprog og Historie s. 564 M\lløbach Carl V. herre til Mansbach f. på Fre 1111" (\ &/ (Låstboll anfører fei!agtig ~'/f) t på M uo.l<"h 11/ son af gcneralloitnant J. F. v. Mans..~jl (r7h lio~ ) og ~abc ll a r. von Oldenburg: (1760:)- 111\) 0. 1h 1.ir ' :" neral major A. C. v. Oldenburg (t 1803). ( "111 1 ~ 1 A "ll \ c ll qlll~' Sophia Maria Anker (t 't l '. ".tt. nt ~ " ~"'n' r Er p.l l'"r.1d. Jan Anker n t \" O.n!>: (17()1 1832)

2 '78 hun blev statsfrue hos h. m. dronning Desideria. 6 bom hvoraf blev norsk officer senere svensk-norsk minister nu herre til Mansbach. - Kom til Danmark som barn og gjorde pagetjeneste p! Gottorp slot. Blev frikorporal ved Slesvigske inf..regl. ll it 1803 frenrik r'/ 4 So; sekolldjoitnant na 1805 fænrik ved Livgarden tilfods '/ kammerjunker "/ premierloitnant S/ gik a la suiu 1812 m. ekstraordinær gage. Kaptein og divisionsadjutant a la suitt i generalstaben "/ tog afsked ~/1o 1814 blev 20 dage efter atter udnævnt til kaptein og t'livisionsadjutant i generalstaben d. Uho (udnævnelsen er undertegnet af Rosenerantz Sommerhjelm Collett Hegermann og Fasting). fast no. i generalstaben fra sfs 1815 til nov l\ajor og overadjutant hos kong Carl d. 13de l'lfr 1816 kabincts kammerherre nov Surnumerær overadjutant i generalstaben fra l/l 1818 til 8/ adjutant hos kong Carl Johan ln/ 1819 sekondehd for krigsskolen tale 1821 oberstloitnant 2)/& ehef for krigsskolen fra til l4/ a 1828 oberst ' 1823 generaladjutant "/lo 1825 generalmajor chef for Bergenske inf..brigade og kommandant på Bergenhus samt ste adjutant hos h. m. kongen " la 1828 fik generalmajorstillæg 200 spdr. fra n 1833 ehef for ste Akershusiske inf. brigade og kommanfllnt pli. Fredrikssten n'l 1838 til )Oh generalloitnant "/ Var i 5 ~r ordfører i unionskommiteen fra 1/. H.1' l\inistcr ved hoffet i Haag og i Hamburg SOll Wien 1851 i Berlin og Dresden l\ dlrm.1(iul l" lllll regjeringen 1857 tog alskcd 11. K ~ K. R. Sv. o. '7 tl 11; k Sv " t. l t.. ht 1f!39; ~knl. ar S. Cl. " t. " " r8s8. Vin. 11" ~ Hl ol "". '79 Mallllba.ch 70hall Frukrik V. herre til d et adelige gods Mansbaeh med kirke i kr~en HCTsfeld 71/ kbm. o. n. o. fo r Eiterfeid pr. F nlda i Kurhessen. f. i Hesscn '&/lo 1744 t på Fredrikssten ~/S son af hessisk ritmester Friderich \Vilhelm von und zu Mansbach og Sophia f. Bernstein. G. m. generalmajor A. C. v. Oldenburgs datter lsabeila f. på Fre<irikshald uho 1769 t i Kr.nia '/$ 1855 hull blev statsfrue hos h m. dronning Desideria. son var generalloitnant J. F. v. i\lansbach (t 1867). _ Deres Officer i Hessen-Cassel dansk oberstloitnant og ehef for Dronningens livregiment tilfods med anciennitet af ~/ kammerherre '/4 '774 naturaliseredes som dansk adclsmand $/ fik obersts karakter 14/ med anden. fra ~o/ 1779 ehcf for 2det Vesterlehnskc regt. fra "/~ ' chef lor 2det (vestre) Smålchnske regt. frn ' / '&/s 1787 var da bosat i Laurvig. Chef for Sondenfjeldske gevorbne inf..regt. fra '6/ 1787 til '0/1 t /{03 da han blev aflost af prins Christian August. nspek. tut over infanteriet søndenljelds ' &fl generalmajor. 17 KK dt'hog som ehef for 4de feltbrigade i toget mod vn il:" erholdt fuld gage som generalmajor 1'/) r 789. utrrm.1th!t'n:nde general sondenfjelds ~/ 1790 til sin død. ""nmt:md.1 nt på F redrikssten fra 10/ 8 l 790 til sin død. ~ n 17'1. in ~ pekt(lr over Norske jægerkorps '/ 1791 "! 1"lu.ult ("/. 1802). 'rr C '111'1:1.111 fnr "P 1801 og- Tidemands optegnclser. M""hll nlmrll. Flltcldlls Clls/av "V. f. i Holsten " ho ~ 1_ lf1 't'r ~ /1i t 11:lllt lans Erasmus i\1eehlcnl" h" t 7K J) " [ Hdwkka Maria Chri~tia n e f. v. or. t l t. '~ ' 77.l m. M llr~~rc th c Char- ' ".1r. 1. 1'1 ). " \

3 .. 12 år g. unclerfyrværker ved artilleriet i -oisten G; 11 ;4 fyrværker ltu 1756 stykjunker H_ 1762 ste sekonclløitnant ved artiuerikorpset 18/ premierloitnant i Kr.nia ht 1769 forsat til fyrværkerkompaniet uh kaptein '~ 1772 virkelig kaptein ' " 1773 generaladjutant hos kongen 'h 1779 med anciennitet fra ' major med anciennilet fra Ull 1781 major ved artilleristaben Ult 1785 oberstløitnant ' ddtog som eher for den norske feltartilleribrigacle på 5 batterier i toget mod Sverige 1788 ehef for arlilleriet fra Uh l ~/i 1802 oberst ~h 1793 generalmajor af infanteriet og kommandant i Fredriksstad fra ~h 1802 til sin død. Han var en vidcnskabelig mand ar en energisk natur. - Anm. En anden offi"". ar.nme nb"" de og1 var komm.ndnn\ V"dikl$l.d vn. genemlhig.komn.ilosænbent Niel. Henrik M oeh l enburg f. " 5. t efter 816 kadol '.. '166 \i '. '767 fadertl va. d. n jo' i atillo.ikorpoel. &kondløitnanl ved SlesviVke int.egl. '''0 '716 ved Fyenoke.egt. t/. '787 pemieløitnaou braktor "/> '78S bptein 0li' chef fot anillerikomp.nierne ved 2det Akershu.itke.ogt. "J ~hef for N..i~ke kompani al Oplandske regi. '. '789 on... t ved NorJenfjcldike rtat. " 17<jO _jo og bataljonsi<.ommandø. "> 1801 kommandonl i Y~drllc.crt S. " obentløitnant " ;'. SoS obe... t ' " S.. commtondant ( Nybnrg f.o 'J.800) med'.200 ror. i gage. komn"ntl3nt ; Fredrikutod fra.o" S" til '/_ 8'4 gen<:ralkrigolr:omm""'".1 et.leralmojon R... '.: 't 1616 med anciennitet fm " '~. 8S - Mejlii.nder Yohan Gtørg fedt i Rendsborg '/ 175 " t pl Agnæs pr. Laurvig -:'' 1824 (se gravskrift i liha:l~ lil rugstidende no. 90 for 1824) son af korporal J a<:n~:('n ved clet Oldenburgske inf.-regt. adoptivson af premicl'lnil nant ved 2dct Sm3.lehnske regt. Johan Georg MejUmk" (f 17 3 fænrik forst d. 51/ sekondløitnant '/ t7fl~' premierloitnant 4J J tog afsl«;d ' 7Rfi q lir ~:. "l d 100 rdr. i pensjon) G 1 / 1 17<)1 llwd A'W 11" ".111" l l ' 1767 t i Drammen " /1 1837) datter af oberstloitnant og eher for Eirlangerske komp. Bernt Chr. Granvold ( ) og Kirstine Angell r Elligers (f. 1743). - Sergeant ved 2det SmlUehnske rcgt kadet '/to 1773 sekondloitnant ved 2det Sm3.lehnske regt. 14/_ [175. premlcr. ' ollnant S h ("7B kaptein!t kapteinloitnant ved Telemarkens regt. 2'/& 1789 ehef for Ejdangerske komp. 10' ehef for Bambleske komp. 10/" 1789 ehe! for Ringeboeske komp. ar Oplandske inf.-regt. " /u 1799 major og ehef for 1ste bataljon ar Oplandske inf. regt. U /l.800. eher for et gevorbcnt kompani af Nordenfjeldske inf..regt. ~llo 1801 boede 1805 på Fredrikshald. Første adjutant hos den konl1lla~d e r e ndc general sonden tjclds ij. F. v. Mansbach) " / 1&9 oberstloitnant ved Sondenfjc!dske regt 20ft 1808 og generaladjutantløitnant ved den nyoprettede generaladjutantstab (se Collegiallidende for 1808 s. 66) kommandør for Telemarkske rert ' l 1&9 oberst 11/ ehef for regimentet ul lil lt 1818 (kongl res. af u/ 1817) Generalmajor n/~ forte s. 1.r en brigade pl 2<XlO lllnl (d. 7oe) ved Rrunlaugnæs Tønsberg og Vallø. R. S. ' "10 ' 181S. Gik af på vartpenge '/ 1818 til " s..l l.t han blev kommandant i Fredriksstad indtil ' Jr ~" da han atter gik af på vartpenge. M. Sv k. v. a. h '" ( ~" ](ij:"stidende no. 6 for 1821). _ Moydoll 7m:ob Gerhard f. på Skjerstad i Gran i 1m" 171" '. datoen kjendes ikke han vidste den ikke h t"l>l l' s. ~ r t i Kristiania 'l /. år g '" ".kri vt'r i Land og lladcland Slephan Barclay M \lrll 1' 7 ~ \ XOX) <>g" Ce<:i lia Chnt.1rina f. Gløersen.. "~ til (. "11111 Ull med Johanne 1m l 11 t \ '~." f ol. 17') j' i Kri ~t innia

4 ' "3 18 f 1868) datter af kjobmand Lars Edvard Jørgensen og Kirstine f. Schmidt. 5 bern dcraf 2 officerer. - Kadet i Kristiania fra 'f /s 1803 tog artilleri officerseksamen i Kjøbenhavn sekondloitnant i det kongelige artillerikorps i Kjobenhavn med anciennitet fra '/ti 1802 premierløitnant 11. la suite u/t~ 1808 premierloitnant i artilleriet!~/1 SO gik 11. la suite 8/U s. år. Ansat som ~ærcr i mathematik landm3.\ing og fortifikation ved landkadetkorpset i Kristiania (20 timer ugentlig løn ialt 550 reir.) fra l! 181 [_/S 1819 i artilleri m. m. fra "/~ 1819 til '' 1826 i krigshistorie fra 1824-' Kapteins karakter '0/ stabskaptein "/ afgik fra dansk tjeneste 10/S batteriehef 1817 r. Sv. o. '/' 1823 major il/! at regne fra '/ obcrstløitnant "/ 1831 k. Sv o 't kommandør for artilleri brigaden fra generalmajor Fangens død 't 1838 oberst og ehef for artilleribrigaden 'lb 1839 generaladjutant "/ lærer ved hoiskoen fra dennes oprettelse 1844 generalmajor 11/ 1847 k. St. O. o. S Tog afsked tl/u 1855 med fuld gage 1608 spdr. i pension og rct til at bære uniform. M. Kongl. n. v 5. i T rondhjem 8/11828 m Sv. k. v. a. og medlem ar flere kongelige kommissioncr. Var mellem 1822 og 25 en af sti fterne af Kristiania mil. samfund deltog senere i stiftelsen af Norsk mili tært tidsskrift hvoraf nu 48de bind er under udgivelsc. Var cn frugtbarforfatter skrev fra til 64 en mængde milita.:rc afhandlinger udgav bl. a. en hlndbog i artilleri og \:11 lærebog i krigskunst (1837) skrev og-så _De forencde Rilte r~ ForsvaT<. Æresmedlem af Kristiania militære samrund i hvis diskussioner han deltog til sin død. Samfundct hans portræt male. (Det brede gule bånd mil-li ( " 'f h.ll. der lindes p.\ dette portr:o.:l '1.11' f!i lli:.: " l. "' "t." 1 for k0rl1111a ndørsgraden) Var en»virksom alsidig og talentfuld offieerc. Artilleribrigadens offieerer lagde en sølvkrans pl hans kiste. Se Langes Forfatterlexikon der dog om denne mand ikke er ganske nøiagtigt. _ Meyer Knud Andrtas (AdolJ f. is/u 1751 (ifølge ligstenen) angiver selv at være født Sh~ 1756 t i Os!o ~1/ 1835 ~øn af oberstloitnant C A. Meyer til Ousby i Skjeberg der var g en datter af generalløitnant K. G. Sehested. G. ) med enkefru Jemina Næser f. Nissen (. Uh 1748 t i Ullensaker H/ 1806) der fra 1770 havde været gift med regimentskirurg pl St. Croix Joh. Aug. Næser (f. i Anhalt Herbst u/)o (734). 2) på Toten uill!o9 med enkeprovstinde Sophie Cathr. Borckgrevinck (f. 10;''J t i O~ l o 1% 1l!41) datter af sognepræst til Sorulll Fr. Grilner Mandall ( ) og Karen M. gdalenc. r. Dorph (1738-6<). Var eieraf Storhammer :;lrd \'(:d Mjoscn solgte den i nov til generalmajor Erik Anker (t (858) for spdr. Boede sine sidste år i (Ml). J lalls datter Cathrine Adolfine blev moder til f: H!".dlll.ljo!" A F. Munthc (t 1884). _ S"n>lHlliJilllaut ved Slesvigske rytter.regt. ~~/ ''' nlu 'tnanl ~.' 1776 ansat ved Holstenske regiment "11 "lo k.lptein u med anciennitet fra " ~lil "n~.11 ved Oplandske dragolhegt. '0/11789 ehef r. 11"'... ~ke kompani 11/ major '/ ~ i' " ll 1011 U ~ oberst 't 1808 (se Collegial. t l n.h ~.li d ~H). ("hd f<h' Akcl'sllllHi~kc dragolhegt. l/u l ". '.~ " :.ml 11<"1 fik dettc navn Ul" (783) 1m l l nl"1 hil u S"u1cnfjeldske dragon- " 11.. \~' hl.~kl.nn~.divi~ioll '/_ \\" " ' v.. '"/ H~. k Sv. (). 1

5 '" Ub Gik ar pl vartpenge fra M. Sv. k. v. a Se hans autobiografi ar ' t 1813 i Norsk mil. tidsskrift 1882 lte hefte. - Ao m. Ved kolll <fl. ar "'" ' 7~ blev ben...".hen r...rik og lcapt;n of kanueri" forandre ti l kornet og fitm..e" Den " /t 800) ophltyedet f"..ibl<!a_n. Ved kone!. <ff. ar " / 811 bl ev det Oplandoke 010 M.Ah" busidte draon regt. olk. ammen il : Det. Sønde.. fjeldsko drae:on.eltt M~chelet Christian Frdaik r. flu 1792 t pl Fre drikshald 1$/ son af sognepræst til Rlde Johan Wilhelm Michelet ( ) og Sophie Amalie f. Tuchsen ( ). Brodersol af generalmajor Jørgen Michelet (t 181S). G. 6t H 1821 m. Edle Michaline Rasch (f. i Eidsberg ~/'J 1804 datter af ritmester Micha\ Rasch til Mustorp i Eidshcrg og Edle Valentine f. Heyerdahl). l born bvoraf 3 officerer. - Kostkadet ved det danske landkadetakademi ls/~ 1805 Udnævnt ti! sekondløitnant ve<! Slesvigske inf.-regt. 9/ men allerede 6 dage efter fonat til det nors:&:e livregiments 2den bataljons jægerkompani forsat til Akers husiske skarpskytterregiment ll premierløitnant ' 181:!. adjutant ved Romerigske korps ~/~ 1821 kaptein og stabsadjutant l/) c.:hef for Ulensakerskc komp korpsmajor i ste Akershusiske inf..brigade 1'/11 1&;0. oberst!øitnant og c.:her for Fredriksstadskc korps u'l 1&;6 oberst og chef for 2den Akershusiskc inf. briguf' '/u 1851 chcf fo r Ste brigade og kommandant r~ o'n' driksstcn n l generalmajor tor af~ kl' ll ' R. Sv. O. 'l 1843 T. St. O. o. lh k '1 () " /e stkrs. S v. o. ~ l 1807 deltol: hun l 11 11' 1111 ' 1'11. r" ~ " lut l.. 11\ "5 bardementet i 1813 og 14 forrcttede han som adjutant hos oberstløitnant Huitfeldt der kommandercde en bataljon skarpskyttere og jægere postere! langs den svenske grænse søndenfor Elrjebro deltog med denne bataljon som kommandør for.bergenske kompani. i affærerne ved Rakkestad og Trygstad kirke. Var chef for. Fredriksstadske Fe1tkorpsc i Skåne 1848 var i 1852 medlem af en reorganisations.kommission i 1854 c.:hef for en instruktionsleir for armeens over og underbefal i 1857 medlem af den s3.kaldte underoffieers. kommission i 1858 høistbefalende over de til Axwal!a i Sverige befalede norske tropper i 1862 c.:her for en arme division ps. Gardermoen og i 1864 hoistkommandercndc over en pi Gardermoen sammendragen leir af alle vibenarter.- Miehelat Y"rgm f. i SøOlm l/ 1742 t pl Solberg i Thrygstad ~/ 181g son af oberstjøitnant Chri stian Frederik Michelet ') til Hersetter i Thrygstad ( ) og 2den hustru Johanne Christiane Aug usta f. Holst ( ). Ugift.- Fænrik ved de nationale dragoner ' virkelig (;l'nrik ff/ sekondloitnant ved 2det Søndcnfjeldske llral:on-rcgt. '/ premierløitnant " kaptein ' ~/. 17KS ehef for Thrygstadske kompani med 200 reir. i gage ~ J 711B udmærkede sig ved Kvistrum bro 1788 og fik hl n indring derfor af kronprins Frcderik en gniddåse der " 'U U hevares i familien.... k"udmajor ~/s 1790 oberstloi!nant t oberst ". 11t1!\ ('/ ifolge Collegialtidende for 1808 s. 58) c.:hef t ndh i(' m ~ drag-o ll regt. 1'/ generalmajor " /u '\' ''': 'l f ~1. f' pil vart penge 2/ r... "'M" " ~'''" lin'" ~1!o~k l. ('hit 1 '1 ~ 'il" ' ~" 110. " ~ " t"ue... j 1

6 ~- ~ S7 Chefen for Søndenfjeldske nationale dragon-regt. senere generalmajor F. \V. 5ehested anfører i sin konduitliste dateret: Brotnow T/ 1764:»Fænrik J orge n M ie h det 24 Aar gammel 10 Aar tjent. Faderen er Oberstlieutenant i Regimentet. Har lært ngenicur Vaabenet samt Artilleriet. Bruges som Adjutant ved Regimentet appjiccrer sig vel i Tjenesten og fører en god Conduite.< A" m. Om gen.... lm.jor J. Michclcts ud.' oven""".!. o ~..""ir. unt C. F. Mi<hclet ok';"er liene.dm.jo. P. )foufeldt under rf/ >t!un er f tydk ~;x t r.cti o o s..ndenfjejdlke n"'!i:onrcciment 01 har r"'1 ct Qde"liJ: Lev".. M hon' }'ader havd. -""et C.pitain i h. " blev 1)"1 [;60 og ot h.n i t~d... Moth POlit de f. pl St. Thomas G/ll '727 t i Bergen U/~ 1802 son af generalguvernør på St Croix Friderich Christian de Moth G. m. Sophia Magdalena v. Coucheron (f. i Norge ~a/g '733 t 17.). - Loitnant i marinen 1748 kaptein i infanteriet 1750 kaptein i Sjællandske gevorbne incregt. '5/t 1753 major " /S forsl'!t til Dronnipgens livregt. t/u 1767 premier major '" oberstløitnant tl/ D 1774 ansat ved Sonden. fjelcbke gevorbne inr..regt. Hls 1776 oberst af infanteriet lho 1783 eher for 2det Smllehnske inf.. regt. a/i 1787 boede da i 'orsgrond deltog i toget mod Sverige 1788 ;'nsat i generalmajor J. J. Fastings brigade; eher for Telemarkens regt. to/a 1789 (ifølge Vaupell l s. 758 blev han det d. '/1 S. <'\T) generalmajor ~/ med anciennitet ar " /u 1789 eher for Bergenhusiskc rcgt. og kommandant pa Berg~nhus (efter J. J. Fasting) fra ~/. (ikke 51) 1790 til d. '~/~ 1802 da han tog afsk('d med 1022 rdr. l pen sion; generalløitnant samme dag. Chefen for Sjællandske gcvorbnc inf rcl!!. "Ul ~ flti derich 7.U lo1stein. anforer i ~ tll 1" \ \t"1 Copenhagctl d.. ~o l('n lr!' t7(' ' \1".".. 1 "ltill' Paulus v. Moth ist vondanischerfamilie 35 Jahr alt 10 Jahr gcdient applieiret sieh ziemlieh und tilhret eine gute Conduite.t - MotJfeldt Carl f. på Ringsaker 1739 eller 40 døbt 3dje ~ølldag efter hellig 3 kongers dag 1740 t på g1rden Frcdskjær ved Moss ~ 77 år g. Ub /816. Son af gene ralmajor Peter J. Motzfeldt (t 1791) og første hustru Thale. f. Arenfeldt. G. ) omtr med Margrethe l\aria Nobel Westerwaldt (f t U! n 1799 datter af dimitteret leitnant Caspar Henr. Westerwaldt og Anne Maria f. Stracker). 3 detre. 2) omtrent 1804 med Fredrikke Elisabeth Wessel (i ' ) datter og l son nemlig Carl Motz_ feldt (f. '!~ 1808) nu stiftamtmand i Trondhjem. Eiede g:'lrden Bragstad. som han havde kjobt ar sin fader. stamtavle over familien Motzfeldt Kristiania Sekondleitnant ved 3dje Sendenfjeldske dragon-reg. 1.~! 759 premierleitnant 'ht ansat ved Nordentjeldske!rag-on.regt. 'Gil Se 1762 kapteinløitnant ved samme regt.. _! 773 kaptein og eher for nderoske kompani ar Trond hjt-111skc dragon-regt. 2'/ major l/u 1789 oberstlnitnnnl ' /1 '79' ansat ved Oplandske dragolhegt. le!t n.l ;'nstt ved Trondhjemske dragon.regt. t oberst "!7 ('her for Smlllehnske dragon regt. fra 11/ "" ~.. C;"ucrahnajor '& ' gik a( på vartpenge "ft ~. ('w(('n for Nordenfjeldske dragon regt. oberst senere M' '" r. ln.ljnr Peter v. MO7.fcldr anfører i sin konduitliste 011 t t llrorl'i.: ~6 it 176_j tolgt:ndc:.carl v. MOltfeldt Et min Son. Ganske habil Qffi " '! ol " 'liol." ;-:'( r Vind paa at perfec.

7 88 tjonere sg mere og mere udi sit l\'1etier og fører derhos cn sømmelig Cond uite. - Motzfeldt Pd~r :Jacob f. i Danmark t pl sin forrige eiendomsgård Bragstad på ndereen hos sin S0ll senere generalmajor Carl Motzfeldt 'Vs 1791 son ar generalmajor P. N. Moufeldt (der t omtr. 1735). G. 1) t/" 1727 med major Axel Arcnfeldts datter Thale ( u / ). 2) 1]43 med Abel Cathrine Lillienskiold (t717-9". Havde ialt 23 born hvoraf 13 blev voksne ar disse var 8 officerer. Eoede på Tronæs i Værdalen derefter på Star i Ringsaker mindst fra 1734 til 48 på Bragstad pll nderoen fra pli HorTig i Storen fra og atter på Bragstad fra J }<' ænrik 1715 ddtog som sådan i krigen; Holstcn fra premierløitnant 17. " kaptein ved Nordenfjeldske dragon regt. 10/ 1730 malors karakter Ufs 1740 gjorde majors tjeneste rra l/a 1744 sekondmajor uft 1749 premiermajor 10/ oberstloitnant 18/ oberst nil 1757 chef for Nordenfjeldske regt. efter generalmajor Mollerup st (l/) 176/ generalmajor Tog afsked S. år. idet han solgte sit regiment til oberst senere gene ral10itnant C. H. v. Krogh at regne fra '/ mod en livpenslon af 400 rdr. der skulde udredes ar eftermanden. Fra 1/ 178 f overtag kongens kasse halvparten ar denne afglft. Chefen for Trondhjemske dragon.regt. oberst 1. Matheson anfører i sin konduitliste dateret: Oyr d. "/11 '745 :. Caraeteriseret Major Petter Jacob v.!\lot7.feldt. F orretter l'remier Majors T ieneste. Maade1ig Stal ur O/: F xterieur. Opforsel og Levemaadc god inclim:rcr Dyd ikke til Laster af god og- hurtig Jkl:l"r h l"'11!' ' lle<! Progress i\!ajors Chnrj:t'n ilk dl h" lo " 'Y' " ngcn V idcnskabn i Sl'nld ' ll"'. ADm. En Af ha..."uer...' toptein ved Trondbjemske id '~gl.' ljhie b An Motfeldl ( S.j) hu ya l;>d.er lil.olsrld Peder "onfeldt der var f. i Ørkedolen " ti Kriilianil " g. pl Sl. ThoDW... ' 804 med byloged SlenOJWnl daller Em"'le Bi!itte ).arrelbe ( 7!!9-1148) f.der lil h.iestereu.ue... ' W. A. MOldcldl ( ) og til stawid Kelil Motlleldl (. 1814). Ped<!r!l(. bln... kobdleilnael i attilleriet " /. ' i96 premi..-l.ilnanl TM.. till"nel da... k Veoli odien " / kaplein de"'l""'" t/ Yl ' i 1807 en kott li<l.o~lsk kne-fange. Ei dsvol dsmand og otorlhinll"'mand 1$14 51llSrAd./n l. l r cbef fof. m ~de p. r"m.nl"t... _ for... '..;001. d"plf~nlet. \ ie.kommandant pl ll..-~nbua fr. " /. $S til " / 1828.h. SY. Q. 'fa 18'0 lo/::.f<lr.ec! " / med '500 opd'. i penlion... fim."idd.../ Se Swalin: Konu"genl noflka og en lka.ta... ld. Motzfeldt Peter Nicl){m~ f t! Jy11and omlr son af rådmand i Kjøbenhavn Peter Motzfeldt (t 1 /. 1702). G. m.!) Kirstine Hansdatter Sehade eller Callund borg fra Roeskilde (f. 1660). 2) Anne Sophie MUhlheim. Hans broder oberst Johan v. Motzfeldt (t 1733) var kommandant i Trondhjem fra fra ~/8 Oberst 17/ ellef for Nordenfjeldske dragon.regt til 10/ '730 da han tog arske<! (oberst Jacob Matheson fik da regimente-tl. Manovrerede mod Arm/ddt 1718 forte regimentet d. U/ l s. r pl en anstræn :ende llllrs<:h fra Tiller bro til Hof l Sog-nedalen og til Hennebo. At han ble" generalmajor fremg r af hans son gene.hu"jor P. J. v. Mot7.feldts konduitliste dateret Horrig i ~ " n n ~/'.l 1764 hyori han meddeler at hans fader havde v.l' 1 g"encralmajor. Rime!j~v i s erholdt sldstnæynte denne ohul vl d l f~!cl'(kn 10/ ~ " 1 S;lllllllJ::c r [ s. 554 hans rapport til " "".11 il " ~

8 "'0 Se Stamtavle over Familien Motzfeldt Kristiania Munthe Adolf Fr~drik f. i Ullensaker 'flt 1817 t i Kristiania søndag d. 1f~ 1884 sen af sognepræst Jacob Lundh Munthe (1749-[824) og anden hustru Susanne Cathrine Adolfine r. Meyer ( ) datter af gene ralmajor K. A. Meyer. G. Ul [845 med Karen Emilie Hansen (f. lvfl l 1820 t 'll 1884). 4 bern. - Kadet lfu 1832 sekonrlloitnant i ste Akershusiske brigade l'lt [837 med andennitet af u/l~ 1836 premier. \oi ~llant l/a 1840 adjutant ved Hedemarkske korps "'l ' [847. kaptein og divisionschef nis 1852 oberstloitnant ogehef for Tclcmarkskc korps 8/~ bocde i Skien; r. Sv. o. '/ Var i 1866 konstitueret armeintendant. R. St. O. 0 11/e $ ar. Chef for 2den brigades depotafdeling og næstkommandcrende ved brigaden 1'1/ oberst og chef for ste Akershusiske brigade og kommandant pli Fredrikssten " 873 statsrad og chef for anneoeparte. mentet ""o [877 generalmajor og høistberalende over arm~en i h. m. kongens fravær " l [878 k.' Sv. o. tl/ t880 k' St. 0 O. ll 188!. Medlem af kommissionen angående den militære mile føring tt/l Medlem af værnepligtskommi ~s i one n Sf'3. me<llem ar kommissionen ang. administrati o n s rt ~ k mente! 1868 af kommissionen ang. underklasscrncs all ning t 874 og ar den militære und e rvi s ning ~kollulli 11' Ved rigsrctsdom af Uo 1/\/1 1.1" !l 1l>l v< t embede som ' t nl';r;t l f" 1 11 \1101 l \ '9' h. majestæts vegne at føre kommandoen over den norske arme. Den 14./ s. år tilstodes ham en pension af 6000 kr. årlig. En prisbelonnet alhandling om armeels intendantur af A. F. Munthe er indtaget i Norsk mil. tidsskrift for s Han skrevet forslag til omorganisation af den norske arme. - Se Swalin: Biografiske data SS" s. 52. Myhlenphordt Casptr Frdl!t"ik eier ar Lillefossen i T rondhjems stift hvor han blev født ~8/ t i Trond hjem begravet i et familiekapel i domkirken u/9 s. år søn af ri tmester i 5.'lchsen Gotha senere tolder i det trondhjemske Didrik v. Miihlenphordt der kom til Norge 1660 og A nna Calhrine f. Badenhallpt. G. m. Margrethe Maria v. Hatten Cf. ~h 1679 t 8/ to måneder før sin m?.nd begravet i T rondhjem MJT s. ;tr datter ar kommandant på Bergenhlls generalmajor B. v. J lanen). _. Var fyrv~rker ved det Holstenske artilleri i 7 år f;cnrik ved Bergenhu3iske inf.. regt. i 5 år fra 179.'. deraf Z M i fransk krigstjeneste kaptein ved Trondhjemske regt. '"t 6gS major " /11705 virkelig major u/ oberst lllllll;\nl 10:lL 17". oberst og chef for 3dje Trondhjemske 11'1{1 i HJ'h k: fra 4./3 17[S (ifølge Vaupel1 l. s. 765 fra u '7'7) til ~in doo. Brigadier ftm ' 731 generalmajor '7.n Mollørop C/msft(l/j Freden-k f. omlr. '690 t omtr. r\ 'l' \") '7. " kapteill "/r kompanichef l. 1 \" l t hn ~ k< r" f~ t n 1726 majors karakter '. ' \""1' " '111' ~ "'i nfjdd ~k e nation:.!c 1\""'" ~ 1.1ldl " " h u

9 virkelig major ved regimentet nlf 1742oberstloitnant ved 4 de Sønden fj eldske nationale dragon regt. "'" 1749 oberst "hø s. år ehef for Nordenfjeldske dragon.regt. (efter obent Chr. Frantz Harboe der havde været ehef fra 1" til sin død " 1753) fra " 1753 til 1761 da oberst P.). v. Motzfeldt fik regimentet; generalmajor af kavalleriet Ull Morner Carl Carlson greve f. 'l'! t "/e i Stockholm søn af hofjægerrnester baron C. G. Møroer af huset Tuna og hustru Margrethe F. r. Duse. G m enkefriherinde Charlotta "Vrede 1. Arfwedson (tidligere g. m. oberstløitnant baron Caspar Wrede af Elima {fo &/ t 18.. j). Børnløs. Sluttede sin æt da de øvrige svenske grever Moroer er af huset Morlanda. Se svenska adc1ns attar taflor af G. Anrep. - Artillenkadet 1$/ ullderløitnant'1/s 1772 r.sv.o. " /. s. år loitnant ~/ 1782 kammerjunker 1/ 1785 kaptein u/ kavaller hos kronprinsen '~h s. år major 1'/. 1 79z oberstloitnimt l/ S. 1.r oberst og generaladjutant llf' 1794 vieeguvernor for kong Gustaf d. 4de Adolph 1fT s..r eher for det Finske artilleri regt. l/s s. h chef for Calmar regt. le/ 1795 greve "_ 1800 sckondchcf for Svea livgarde ". t 802 generalmajor '/_ 1808 generalloit nant " viceguvernor i Pommern fra "4/ 4 _ 14 /T 1811 general "/1 181Z overstatholder i Stockholm '/ 8 si""! serafimerridder S/U s. h en af Svea riges herrer tø/ landmarschal 815 feltmarschal!oh [S6.~ Statholder og hoistkommandercnde l(l'nl'tal ; Nnrl:' samt kantsler for universitetel i Kri"tuu!i" h" l. (11<1 JO/) 1816 til.oho (ikke " "0) K " h'l t.. \:.".1. gende erholdt afs)u'(j ' dl' '93 Nilson Pdrr Vogt f. ~ l [76z t i Kristiania n" 1837 son ar justitsråd og lagmand Paul Nilson pli. Nedre F oss i Aker og Marie Haagensdatter. G. 4/ me<! Kare n D. M. Anker (f. '~' t ' datter ar grosserer Jess Anker ( ) og Karen f. Elieson ( ) ; som broderdatter af kammerherre Bernt Anker (1~ ) havde hun en ret anselig indtægt ar det ar sdstnævnte stifte<!e Ank-k " fid e. 'k ommls. ' ; b ørn r g. fæmik it la suite ved 3dje Sondenfjeldske dragon regt. u/~ (ikke "l.) 88. se k 'on dl' ottnant med allcicnnilct fr:lo s. dato forsat lil de Holstelske husarer premierløitnant 12/ 1789 sekondrilmester ~1/6 179' ble\: hoislkollllllandercnde officer ved et husardetachcn:ent l Norg'e 29/ majors karakter lill 1806 afgik fra hl1sarerne og ansattes 11/ a la suite ved Akershusiskc ridende j::gerkorps der var stiftet tø/4 s. år ar det inddragne A kershusske og det Småiehnske dr~go"'" t bl' " g. o erst 011- "dill '&{6 S oberst Uh 1814 r. Sv.o. 1/ adjutant h!)~ kong Carl d.!3de i.oberst Gradene 11.~. Ar. Chef "r kavalkribrigaden fra '/ til il 18z5 da han tog l k'd mcd pension. :\1. Sv. k. v. a. S~..v k. 5 V. o " ~ Nilmon. Pdrr Georg f. " f 1770 i Kiel t 1./1 [851 -> ' ". ik"t"d.. hans fader var ritmester.. G m. O~ 1\".1 ""d \\nlcrues datter Maria (f t på Fre<!riks l hl 11 ~ HUS ) 1."'" ltd Kon!{svingcrske lette illf. kompani og ved ~! l:")''''!!' eg!7lu sekondloitnant a l' mil "! ll! '" '7') \ \'ukclil; premicrloit'101nt 's " "" \1'. 11'1' "f ste Akc"shusiske " 1 'd li. '. d N"dl"lllj.ldNlt '('1:1. i~/ l "

10 ' major e/ 18ls.eksercermajor ved ste Akershusiske inf..bri!.:ade fra 'b 1818 lil " r. Sv. o. ' 6{1 820 oberstloitrutnt 4/1 SU oberst "la 1832 chef for Fredriksstadske gevorbne musketerkorps "ho generaladjutant "/ (var da 73 år g.) tog a lsk~d 6/ Næser Frtdtrik Pdtr L/gangn-. f. pl Guthus i. Stange SEn ar krigskommissær fhv. kavallcnobcrstleitnant Joh. Fr. Næser ( ) og hans hustru Mette f. Gruner ( ). G. 18S3 med konsul Johanlcs Heftyes (t 1856) datter Valborg (f. 13/1 830). 2 sønner og 2 dotre. - Kadet 11/ sekondløitnant i kava\leribri~aden 5; rcpetent ved krigsskolen fra '(l til ~ fl~ 1838 br!' gadeadjoint hos general baron F. C. \Vedel-Jar\sbcrg fra 8/t /1 184~ forrettede også som sådan fra Ul 84;-' ansat ved kaval1eridetachementet i Sto~kholm fra marts 1845 til april SolCi adjutant hos kronprms Carl fra l6/ / premier!øitnant ved Sparooeskc eskadron '/ 1850 ansat ved den geografiske opmåling fra 1846 ti! "f~ 1872 ridelærer ved krigs;;ko!en fra 1ft _ S/l sekondritmester 11/ r. Sv. o adjut;ul hos kong Carl.'B 859. hofsta!dmester ~/ r. St. O. o. 1/. s. ar ritnester og eskadronchef 1/ major i gener:staben og kontorchcf i opmå!ingen ' u / 866 obersl!oitnant i s"mme fra '/S 1864-!~ d" h"l1 hin' oberst og ehef for kavalleribrigaden. sle hofstaldnh' ~h 1 n l k. Sv. o. "e 1867 ste adjutant hos kmll:"1 fra ~b 1867 til kongens doo Sh 812 ~ tc hof~t;lld"u'" hos k O d d e"~ ~~ ~ d\7j hd ll' k 'U" o n ~ scar. 2 j." l ~ tropper under (lv c1~ernc ; Sk 'li' ' l' lem a flqlehte'l't ' 1111 lø ' fl7' '. " lo \ "'" r h SV. O. 8ft K?R "1" l " '" '95 kongens adjutantsk"b '/ hofehe( '/ s år. "'. Sv k v. a "'ft Medlem af flere kongelige kom mi ~io n er._ OetkeD Yoltan Wil1u11ll f. i T yskland omtr t på Rustad i As 8~ ' 733 (ikke 1730). G. tt/ t7~3 m enkefru Margretha Giinther f. Uthermarek der havde været gift med tolddirektør Andr. Giinther o~ som var moder ti! daværende kapt!:':in senere generalmajor D. A. Giin'her ct 1769). Daniel Hausmann. _ Tidligere havde hun været g. ll. Blev tijligemed 4 brødre optagne i den d"nske ildeis. stand " ' Oberstløitnant lf kavalleriet 1/ 1707 oberst og ehef for :\'ordenfjt'ldske dragon.regt. 13/. '7" T og d. " den svenske genernl LOlVen med ~50 Uland til range pi!. Ringerike Blev '/t 1720 tilligemed generalmnjorerne l. Huitfeldt Kruse og p Romeling overdraget generalkommandoen. nspeetionenc - over den norske milita:rctat Generalmajor :tg J~O. Chef for et gevorbent regitut'lt dragoner fra t l! til 1129 til '733. Hoistbefa!ende over <kt norske kavalleri fra '730 (VaupelJ l s 4 8 ) _ Ohme Yoh(l1/ rlltdreas Cornduu f. i Holsten 1746 t i FredrikS!;tad Ugift.- j\nsat i artillerikorpset tl ~ '764. fænrik " k""loitnnnt " l i73. premierloitnant '/1 s. år kaptein '" 1]117 kompaniehef "/1 '788 major t. '795 oberst. 1"'111"" og kommandør for den danske artillcribrigade '''.H' "r ~;tt til den norske ar'ileribrigadc '; oberst l." med ""cicnnit<:t fra 30 ~ r808. (Se kalenderen H" ' ' k" n'kivd). Chcf for en reservebrigade.11 " " {'' f (" ;rtillerikorpsct efter Bielefeldt til " ' o ' "'1 d. G 809 da J" l"" \"1'" ~ 'llil:' KOlli' ".

11 '97 mandanl pl Fredriks.~len (med 1200 rdr. i gage) fra u/~ 1810 _ r./ S 1814 da fæstningen efter et tappert forsvar udlevercdes til de svenske i henhold til den 2 dage tid ligere a!sluttede konvention til Moss. Generalmajor t~/ Er i dtn danske arme fort lil afgang '0" Kommllndant i Fredri ksstad fra ~/~ efter den svenske major v. Kræmer til sin død. R. Sv. o. 1ho 181j. Var en. modig praklisk og videnskabejig Officeu Opreuede på sin dødsdag et legat til bidrag til opdragelsc ar fattige officersrlølre i 9 til 18 D anmmk og Holsten. års alderen i Norge På Norges part faldt 9740 rdr. Portionernes størrelse er fra 80 til [60 kr. il.rlig. - Oldenburg Adam Cflristllpfltr V. f t 1/~ 1803 son af major v. Oldenburg ( ) og Regina Y'\ari~\ f. de Bli..; g. ll. ) Ul rikke Christiane v. Haxthausen (der fik trillinger d. 1' og døde! l dage derefter). 2) Maria de Scholler <t 14/1 1770) datter ar konferentsråd og berghauptmand Chrislopher de Schbller <t 1774)ogCallm. rina f. de Bli..en~kjold. 4 born deraf var Catharina ( ) g. m. gencralloitnant statsråd F. G. v. Jla:.;h;ll1~t:n (t 1825) og babella (176<)-1855) g. m. gcncr;)lloitnanl J. F. v. Mansbach (t 1803) Fænrik 13/_ 1752 fænri k ved Et gevorbcnt R e~ i n1c"nl "" 1753 sekondloitllant 'ht 1755 kaptein ved 5<1110 n fjeldske regt. 11/ med anciennitet ar'; 175(".\d). major ved samme rtgt. "b [775 med ancien. 11 "l den major &/~ 1776 boede på Frcdrikshah! (li" løitnant ' 1788 deltog s. 1r SOll b.t;tljon~chcf 1101'11' 1 major Mansbachs fdtbrigade 1 '''fl!"1 111"] '~. Vicekommandanl på Vrl"dlll.. ( l] 111]'\" 0' lu. Ulll"l J F. v. M an~h.ll"h "'p 17'~1.. li.11'1" 11 ~ l/e 178 ul1"d (."' "l "'" """ \t t l kommandanttillægget 200 rdr. Det samlede belob benævnles vartpenge fra 10/ hvilken dag han aller indtr1dte i den militære detillje. Chefen for Sondeilfjeldske regt. C. Lohenschiold ud taler sig i sin konduitliste dateret :. Fredrikshald d. 20de January 176.;. om daværende kaptein Ada m O ldenhurg s.-'lledes :. 28 Jahr alt in koniglicher Franzosische Dienste 2 Jahr als Volontair ist.ein junger Oflicier von guter Con dul te und Application zum Metie der in Holstcin eine Grenadier.Compagnie gchabt Ul1d Sich dabcy distinguirt hat. Er ist nieht nur ein guter Capitaine sondern ich glallbc auch dass er einst einen g uten Major abgebcn l"ird.< Oppen Kil/id f. i Ullensaker 17/~ dobt 'l t i ](".11ia 1/10 begravet 21/ son af sergeant senere kaptein ved ste Oplandske rcgt. Gllndtr Knudsen Oppen t 1748j og ste hustru l\"iarthe Tronsdatter ( ). (;. '.~ 1774 i Kr.nia m.mette Kirstinc Colling (f. 18 / n/3 1827) datter af Andreas Colling (r. i Aarhus 1715 Kr.nia 1787) og E!isabeth f. Neumann. Se Lengnicks.Ul1[;Vlt: over den norske fa milie Oppen. _ fnderofficer ved ste Sondcnfjeldske nationale dragonl' '1. 17.ll! sekondloitnant ved samme regt pre_ '1Ull"itnant 13/v [744 vi rkelig premierloitnant /lo S. 11. k.'l't il1 n/ø 1750 kompanichef '/t 1756 major.. 11 l V lj~' major ved 4de Søndenfje1dske dragon.regt. t. 17r' llkv adjungeret krigskommissær obcrstloitnant " "j. 1 7f~)o ovntog st.:lv krigskommissariatet el' s. 'Hll.!l ' li'lk"lllllli ' '. l" ul<'d nbt:rtq rang D/! 1774 er 'l 1 )u '1' ' l.nr "/" 1771' \('1: :\f~kcd./~ 1781:\ "u 1

12 Chefen for ste Søndenljeldske nal. dragon.regt.senere general1øitnant O. R. Sehestedt anfører i sin konduitliste. dateret Brotno\\' l/u 1745 følgende: ~ Lieutenant Knud Oppen. Af maadelig StaturogExterieur. fører i sig alle Maader skikkelig op. har et got Hegreb. lægger sig med Flid paa Tienesten mfditerer hands Charge. Hands Viden skab bt:staaer udi hands Tiene5le._ Chefen for 4de Søndenlj. nato dragon.regt.. senere generalloitnant O. F. 3rockenhuus anfører i sin konduit liste. dateret Kristiania SL;' 1764: Tredie Major K l ud O P pen. 44 Aar g. (skal være 46 lr) har tient 26 Aar. hvornf 3 Anr som Underofficeer ved Søndenfjeldske Regi. ment. H1ns Fnder har været Capitain ved det sle ap landske Jnf..Regl. Denne Orficier~ Fortienester kand jeg me<l Visshed ikke sige noget om. da jeg saa kort har været ved Regimentet han er ellers svagelig af Constitu tion hvorfor han og 2 Gange ei blev commanderet til Holsteen. skjønt det har v;eret halls Tour. ~ - Oscar d. lste Konge af Norge og Sverige. f. i Paris / t i Stockholm 1/ eneste son af kong Carl Johan og Dronning Desideria (f. 8fH 1781 t l"i l! 1&(10). T rolovet L&/ 1822 og formælet " /ø 1823 m. p riln:~" J o~ efine ar Leuchtenberg (f. U" l 80i. t '/_ 18i6). d.ll!"! af Napoleon d. stes stedsøn. prins Eugcn af L. Fn" børn : Kong Carl d. sde (/l 1826 _ a/ li7l). 1' 111' Gustaf (l/ _ 14/ 1852). kong Oscar d. ~1r1L l " /1 1829). prinsesse Eugenie (f. Ub (830) og p rin ~.\UK t"/ ' s 1873). _. Arveprins t il Sverige ~1/8 l l". rt ll " : ll '" Sødermanland. h.:d ~ a l!l ( le. ~ ill r."h '.1 Ll"o ~ ar\" e pl"in ~ til \"l):' '/L l. ". det!l o r ~h' k.' \' 1 tl " '01111 l '99 n deltog fra august.817 blde i det norske og det svenske stat~råds forhandlinger. kronprins af Norge og Sverige lt generalløitnant H 1818 general n 'a vicekonge i Norge [ra " t til "!Jo 1824 og fra ll _ Sl hoistbefalende over den norske arme fra uf - s'lo 1824 og i ovennævnte tid i storadmiral for den norske marine 'n 1826 r. E. '/u 835 besteg tronen f kronet i Stockholm H. s. k Gav under to/ en forordning om et forandret unionsvaben og om et nyt særskilt orlogs og handelsfiag fpr Norge. Stiftede s. ar den første særskilte norske or den - St. Olafs ordenen. - og anlagde selv storkorset af denne dekoration. Sendte 1848 et hjælpekorps pa 4000 mand til Fyen og sammendrog et observationskorps på md. i Skåne. Var kantsler for det norske universitet protektor for Det kongelige norske videnskabers sdskab i Trondhjem. a:resmedlem af Det kongelige selskab for Norges vel. Kongcns valgsprog var:.ret og sandhed.* Var kom ponist og forfatter udgav 840 et \'ærk om: ~S traf og strafanstaltcr' der vakte megen opmærksomhed. Udvir kcde 7 mancders vabenstilstand meljem Danmark og l'r c Ll s~cn t ' / Dcn forste norske jernbane anlagdes under denne l nllg' XS <. i\f).!;w p.. 1. grund af sygdom regjeringen til kronprins (.ill "~ ~S7. S ()'C;lr d. L ste som Kronprins oversat ar Dreyer K ~ O.nn.r d 2doll Prrdl'rik. Kongc af Norge og Sverige ' (". 11o" oll ". H)". t dj' ~ (\ af kong Oscar d. ste 11""11111 J. LL" (" l." ti tltr). / 1 dcn fjel'de konge

13 "'" af det Bcrnadotske hus. Forte som prins tite!: hertug ar 0stergothland. Formælet " 1857 på Bibrich slot m prinsesse 50- ph ie Wilhelmine i\lariane Henriette af Nassau (f. '' J 836) 4 sonn.. r; kronprins Oscar Gustaf Adolf (f. " ' [858 formælet 10 / 1881 m. prinsesse Sophie Marie V ictoria af Baden r. 1/ 1862) prins Oscar Car! August (f. l~/ ll 1859) prins Oscar Carl Wilhelm lf n 1861) og prins Eugen Napoleoll Nicolaus (f. " 1865). - Sekondloitnant i den klg. norske marine u/g 1845 premier1eilnant tie 1846 kapteinlei tnunt '/a 847 kaptciil 'it 185o eher for korvetten Nordstjernen og eskadreche{ fra uh _ 'l J 850 kommandørkaptei n ~/~ komm~n dor fr kont readmiral ~l/ 1856 viceadmiral 'O/)2 S 58 eskadrol1chef fra ~Yh - "a 1860 chef for en svensk uorsk eskadre '/6 - U/ 1864 eskadrechef vedaisloringen af Harald Haarfagers mind~smærke fra '~' (Nor. neu). Admiral uh S72. R. danske Elef. o. /. 184S. Oberst i (ste akershusi ske infanteri.brigade "/s S55 generalmajor 1'/ generalloitnant a/l (SS8 ste adjutant hos kong Carl '/ generai'sg Besteg tronen Ulg S72 kronet i Sverige '";'J i NOJ.:l" 11/7 S73. Kongen cr krigshistoriker. forfatter o~ div1<r Udgav 1857 ct digt;.ur svenska flotlans 11linn~l blev prisbelønnet af svelska akademien har senere."n.1 Cide og udgivet; Nlgra bidrag lil Sveriges k1" i J.:~l~." " og 13. KOllgens valgsprog er: Brod c rf()lk('l"~ v 1 Osten 'JO/l(ll Vibl' 1'/1/1 dfl. ( 1"'110111]1"111 t l h h :" ~" ' " "" " 1 ' k Trondhjem Otto F redrik v. d. Osten (t 11/. 172S) ogmar. grethe f. Vibe (lo/ U 1683 _ ). datter af viceslat. holder generalløitnant J ohan Vibe (t 1710). pommersk n3!vnes allerede Slægten er G. i Oslo 1/$ 1752 m. Catharina Vilhelmine v. Krogh ( ) datter af generalloitnant G. F. v. Krogh (t 1768). - Kap:ein vw G renaderkorpsel 17.. major -.'n 1745 oberst "'1 l i51 ehef for 2det V~sterlehnskeregt. u /117S2 kammerherre 17.. kommandant pl F redrikssten 18ft 1758 til 1762 og fra 's 1764 til sh 1765 generalmajor 11' korn. mandant i Trondhjern fra Sil 1765 ti! ' Under " / blev det bestemt at de kom manderende generaler lordenf}elds herefter tillige."kulde være kommandanler i T ron(\hjelll. R. D. o. 00/ 1767 med sy1l1bolurn ; Ratt 1'1 il/t.'grl' stiftamtmand i T rondhjem fra S/9 løitnant ~lbo 1772 ti! "/'1!783 general.!i74 tog a fsked og erholdt fuld gage i pen sion '/a 1788 afgik g'nske af sit no. l/~ et årligt gratiale af 60:> rdr og fik da Pentz Barf/O/d Emst f tomtrent Oberst u li 17[j ehef for 2det (vestre) Oplandske inf.-rcjzt '. 173S brigadier '. li31 generalmajor t med anden. fra r.! ~. år. Er oprort i etaten for li33. medens han er udstroget f ":'talen for 1734 har lormentlig taget af5ked eller er ti.. d ~idsln;evnte år. - Petersen Jo/ur!! Dmlid FNderik f. i Kr.nia u/t t 1 7~7 11 1>1 V. s. :'l.r i slotskirken t pludselig i Kr.llia '._ fllr " "'nl /1<) ~. Ar. Snn af Christian Petersen 1"11 11 N"111\"1h"": '"h 1777) der var

generalspersoner, l svensk, l østerrigsk og 40 danske Biografiske data '86

generalspersoner, l svensk, l østerrigsk og 40 danske Biografiske data '86 '86!I. lir, ehcf for Trondhjemske gevorbne musketerkorps fra '/~ 1843 til e/~ 1847. da han tog afske

Læs mere

h ~bi ]'. - ' ~/, 1801, virkelij:; fænrik 1~/s og sekondlaitnant t~/j s. 1I.r, johan 'lis 1815, kompanichcf ved Norske jægerkorps 19/,

h ~bi ]'. - ' ~/, 1801, virkelij:; fænrik 1~/s og sekondlaitnant t~/j s. 1I.r, johan 'lis 1815, kompanichcf ved Norske jægerkorps 19/, - l lun var medlem af kommissionen ang1l.ende Akershus f,l'~tl\i1\g fra ts 'n 1854, af underofficerskommissionen fra ~o v 18Si og var fonnand i kommissionen i anledning ar Rencralstabseksamen. - Tettau,

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774 Private personarkiver Arkiv P 180 v. Bentzen - Carstens - Mechlenburg - Rübner- Westenapotekerfamilie, Løveapoteket, Flensborg afl. jr. 1992/P 389 og 397, 1994/P 455, 2001/P 700 og 703. Se også akter i

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar!

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar! Vintercup 2012/2013 2. afdeling Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn Spørgsmål og svar! 1 Post 1 Hvad hedder det danske rockband Nephew's nyeste album? a) Interkom kom ind b) Hjertestarter

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Forårstur. et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune. mandag 19. maj tirsdag 20. maj onsdag 21. maj torsdag 22. maj

Forårstur. et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune. mandag 19. maj tirsdag 20. maj onsdag 21. maj torsdag 22. maj Forårstur 2014 et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune mandag 19. maj tirsdag 20. maj onsdag 21. maj torsdag 22. maj Invitation Gentofte Kommune byder for 19. gang alle kommunens ældre over 65 år på

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

BRODERM. okt.1997. NR.4. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn . 1. ARGANG

BRODERM. okt.1997. NR.4. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn . 1. ARGANG BRODERM okt.1997. NR.4. 1. ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn a Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør: Willy Kolleru Nielsen Teglværksvej 43, Telefon 75 92 33 57 Næstformand:

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Fredningsdeklaration

Fredningsdeklaration 02048.21 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.21 Fredningen vedrører: Hammer Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

E-mail. Dyrehavestillingen. Kontingent Skal ifølge de nuværende vedtægter være indbetalt tre uger inden generalforsamlingen, dvs. inden 1. april.

E-mail. Dyrehavestillingen. Kontingent Skal ifølge de nuværende vedtægter være indbetalt tre uger inden generalforsamlingen, dvs. inden 1. april. 16. årgang Marts 2012 Kære Venner af Garderhøjfortet, der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling Søndag 22. april kl. 11:00 i Fortet Nedenfor ses dagsordenen i henfold til vedtægterne samt bestyrelsens

Læs mere

TO LANDE, ÉN HISTORIE

TO LANDE, ÉN HISTORIE TO LANDE, ÉN HISTORIE Danmark og Norge fejrer fællesskab og folkestyre Vigtigste fælles begivenheder og events i Begivenheder i Norge Dato Arrangør Begivenheder Kontakoplysninger 13. 15. januar Riksarkivet

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

', loktj- Café GOD ENERGI

', loktj- Café GOD ENERGI t'sr*^mr ', loktj- Café GOD ENERGI i t SKRTV VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER! oj lo vol ve *- Itø^c (/-O^K > rk

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916 D n 213 PROF. LAURITZ TUXENS i i i UDSTILLING HHH 1916 Fotografisamlingen PROFESSOR LAURITZ TUXENS UDSTILLING AF MALERIER STUDIER OG TEGNINGER 29. MARTS-12. APRIL 1916 HOTEL BRISTOL INDG. FRA VESTERGADE

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Sofie Pauline Victoria Frederiksen

Sofie Pauline Victoria Frederiksen Sofie Pauline Victoria Frederiksen Her begynder min fortælling: Hele min barndom har jeg hørt om Victoria, desværre har jeg ikke kendt hende, da hun dør i 1945 i en alder af 62 år og jeg kommer til verden

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke v/ kirkeværge Jørgen Jessen. Tirsdag den 27. januar 1767 var der barnedåb i Blovstrød kirke. Præsteparret Niels Hansen Møller og Karen Nielsdatter

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Vågn op, du som sover

Vågn op, du som sover Vågn du som sover Stehan Kaae 2009 or SAB-kor Eeserrevet 5 Vågn du som sover Stehan Kaae 2009 SOPRAN q = 80 4 î ALT BAS Vågn 4 4 î Vågn 7 î î Vågn î î î î 12 ú ª m ú m m ª ª du som so n - ver, ª ª du som

Læs mere

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Skrivebog 1 Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Dette materiale skal bruges så tidligt som muligt. Det er først og fremmest tænkt som

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 Christian Skeel, Nygade 23, Tønder Tirsdag den 3. maj 1011 Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder Velkomst: Søster Distriktsdeputeret Storsire

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere