, Sekondloitnant ved 2det Trondhjemske regt. tl/il [715,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ", Sekondloitnant ved 2det Trondhjemske regt. tl/il [715,"

Transkript

1 ! ) '76 Maase Jol/all Fr-tderik v(m der f. 1713t 1'l l're. drikssten ~.J& A f en holstensk famili e r.. l n~i u ~ (ler i blev adlet med navnet v. d. Manse. G. ll. Sophie Henriette v. Moltke. - V ar dansk kaptein 1752 blev major /t ansa! ved ved ] ydskc gevorbnc inf.-regt. lg/~ 1759 under Q. C. v. d. Osten fik oberstloitnants karakter 1764 med anciennitct fra 10/ ansat som major ved F yenske regt. obersts karakter tott [764 oberstløitnant ved Delmenhorstske re!!:t. l i/ kammerherre oberstloitnant ved No r~ke livregi. ment 1/& 1767 kommandør for 3dje Sjællandske batn. &/e s. år kommandør for livregimentet s/l 1772 i 18 år kommandant på Fredrikssten nemlig fra -/ ti! sin d~ oberst./ [772 gt:neralmajor '/n '780. Chefen for )}'dske gevorbne inf. regt. O. C. v. d. Osten skriver i sin konduitliste dateret Rendsburg t/i l 1763 følgende :. Major in der Arme J ohan F ridcrich v. d. M aa s. Aus Holstein. Von seiner Vorlahren bin ich nicht unterrk:htet weil er abwesend ist. niss nicht viel beym Regiment. 1st nach Konigl. Erlaub Es wird vermuthlich E\'. Hochgrafl. Excellentz diesen guten Mannes Qualitatell bereits bekannt seyn.< - Mangelsen 'Yohml V. f. 169<;. t i Kr.nia!4./t 1769 eiede Lundestad ved Fredrikshald son af oberst ved Ve sterlehnske regt. senere kommandant pa Kongsvinger Marquard Otto v. Mangelsen{f t 1703) der v<\r ~r slesvigsk adel og dennes.hustru de Sone r. Buddc. G. m Catharina der var datter af kanccllirjl.d S" frt'n Bygb.111 i Trondhjem og dennes hustru Sara Th () n).\ ~ datter f. Hammond. Hans eneste barn da n 17('51 hin gift med stiftamtmand Casper krm. v. Storm (l!' hh'v U" modertii s tatholder g r evj.c.. W (' l cl J. llh l w l ~l l ' : ) Sekondloitnant ved 2det Trondhjemske regt. tl/l [715 kaptein samt generaladjutantloitnant hos generalmajor Budde 11/ eher for lte kompani af samme regt U/ 1719 major 1'/ oberstloitnant 'n Regimentsehef i 21 år nemlig oberst og ehef for 3dje Trondhjemske regt. fra 18/ nllo 1737 (se Vaupell L s. 765) og ehef for 2det Tronhjemske regt. fra 1 / ' Medlem a r en norsk og svensk grænsekommission tol 1743 (det svenske medlem var oberst v. K!inekoll'strom) R D. o. ' [752 med symbolum: generalmajor 18 / r Raad og Daad trofast og redelige tog afsked u/. [755 general10itnant U/! Chefen for 2det Tro ndhjemske regt. oberst Adam H aubold v. Schauroth skriver i sin konduitliste dateret: D rontheim &/1 [ 73 1:.J ohan Mangelse n Obrist Lieutenant von "/ ein braver und geschiehter Ofncier von guter Conduite und der sleh auf das Metier vortreff Heh applicicrt dabey er einen sehr facilen begrif hat. hat von lnten auf gedient ist in letzten Brabandschen "Tiege gewcsen nachher aber hat er dem Knege wider Sf hll'eden in Schonen vor Strasund und in Norwegen wn:c'ohnl. "\( 11 Se Sam!. til det N. Folks Sprog og Historie s. 564 M\lløbach Carl V. herre til Mansbach f. på Fre 1111" (\ &/ (Låstboll anfører fei!agtig ~'/f) t på M uo.l<"h 11/ son af gcneralloitnant J. F. v. Mans..~jl (r7h lio~ ) og ~abc ll a r. von Oldenburg: (1760:)- 111\) 0. 1h 1.ir ' :" neral major A. C. v. Oldenburg (t 1803). ( "111 1 ~ 1 A "ll \ c ll qlll~' Sophia Maria Anker (t 't l '. ".tt. nt ~ " ~"'n' r Er p.l l'"r.1d. Jan Anker n t \" O.n!>: (17()1 1832)

2 '78 hun blev statsfrue hos h. m. dronning Desideria. 6 bom hvoraf blev norsk officer senere svensk-norsk minister nu herre til Mansbach. - Kom til Danmark som barn og gjorde pagetjeneste p! Gottorp slot. Blev frikorporal ved Slesvigske inf..regl. ll it 1803 frenrik r'/ 4 So; sekolldjoitnant na 1805 fænrik ved Livgarden tilfods '/ kammerjunker "/ premierloitnant S/ gik a la suiu 1812 m. ekstraordinær gage. Kaptein og divisionsadjutant a la suitt i generalstaben "/ tog afsked ~/1o 1814 blev 20 dage efter atter udnævnt til kaptein og t'livisionsadjutant i generalstaben d. Uho (udnævnelsen er undertegnet af Rosenerantz Sommerhjelm Collett Hegermann og Fasting). fast no. i generalstaben fra sfs 1815 til nov l\ajor og overadjutant hos kong Carl d. 13de l'lfr 1816 kabincts kammerherre nov Surnumerær overadjutant i generalstaben fra l/l 1818 til 8/ adjutant hos kong Carl Johan ln/ 1819 sekondehd for krigsskolen tale 1821 oberstloitnant 2)/& ehef for krigsskolen fra til l4/ a 1828 oberst ' 1823 generaladjutant "/lo 1825 generalmajor chef for Bergenske inf..brigade og kommandant på Bergenhus samt ste adjutant hos h. m. kongen " la 1828 fik generalmajorstillæg 200 spdr. fra n 1833 ehef for ste Akershusiske inf. brigade og kommanfllnt pli. Fredrikssten n'l 1838 til )Oh generalloitnant "/ Var i 5 ~r ordfører i unionskommiteen fra 1/. H.1' l\inistcr ved hoffet i Haag og i Hamburg SOll Wien 1851 i Berlin og Dresden l\ dlrm.1(iul l" lllll regjeringen 1857 tog alskcd 11. K ~ K. R. Sv. o. '7 tl 11; k Sv " t. l t.. ht 1f!39; ~knl. ar S. Cl. " t. " " r8s8. Vin. 11" ~ Hl ol "". '79 Mallllba.ch 70hall Frukrik V. herre til d et adelige gods Mansbaeh med kirke i kr~en HCTsfeld 71/ kbm. o. n. o. fo r Eiterfeid pr. F nlda i Kurhessen. f. i Hesscn '&/lo 1744 t på Fredrikssten ~/S son af hessisk ritmester Friderich \Vilhelm von und zu Mansbach og Sophia f. Bernstein. G. m. generalmajor A. C. v. Oldenburgs datter lsabeila f. på Fre<irikshald uho 1769 t i Kr.nia '/$ 1855 hull blev statsfrue hos h m. dronning Desideria. son var generalloitnant J. F. v. i\lansbach (t 1867). _ Deres Officer i Hessen-Cassel dansk oberstloitnant og ehef for Dronningens livregiment tilfods med anciennitet af ~/ kammerherre '/4 '774 naturaliseredes som dansk adclsmand $/ fik obersts karakter 14/ med anden. fra ~o/ 1779 ehcf for 2det Vesterlehnskc regt. fra "/~ ' chef lor 2det (vestre) Smålchnske regt. frn ' / '&/s 1787 var da bosat i Laurvig. Chef for Sondenfjeldske gevorbne inf..regt. fra '6/ 1787 til '0/1 t /{03 da han blev aflost af prins Christian August. nspek. tut over infanteriet søndenljelds ' &fl generalmajor. 17 KK dt'hog som ehef for 4de feltbrigade i toget mod vn il:" erholdt fuld gage som generalmajor 1'/) r 789. utrrm.1th!t'n:nde general sondenfjelds ~/ 1790 til sin død. ""nmt:md.1 nt på F redrikssten fra 10/ 8 l 790 til sin død. ~ n 17'1. in ~ pekt(lr over Norske jægerkorps '/ 1791 "! 1"lu.ult ("/. 1802). 'rr C '111'1:1.111 fnr "P 1801 og- Tidemands optegnclser. M""hll nlmrll. Flltcldlls Clls/av "V. f. i Holsten " ho ~ 1_ lf1 't'r ~ /1i t 11:lllt lans Erasmus i\1eehlcnl" h" t 7K J) " [ Hdwkka Maria Chri~tia n e f. v. or. t l t. '~ ' 77.l m. M llr~~rc th c Char- ' ".1r. 1. 1'1 ). " \

3 .. 12 år g. unclerfyrværker ved artilleriet i -oisten G; 11 ;4 fyrværker ltu 1756 stykjunker H_ 1762 ste sekonclløitnant ved artiuerikorpset 18/ premierloitnant i Kr.nia ht 1769 forsat til fyrværkerkompaniet uh kaptein '~ 1772 virkelig kaptein ' " 1773 generaladjutant hos kongen 'h 1779 med anciennitet fra ' major med anciennilet fra Ull 1781 major ved artilleristaben Ult 1785 oberstløitnant ' ddtog som eher for den norske feltartilleribrigacle på 5 batterier i toget mod Sverige 1788 ehef for arlilleriet fra Uh l ~/i 1802 oberst ~h 1793 generalmajor af infanteriet og kommandant i Fredriksstad fra ~h 1802 til sin død. Han var en vidcnskabelig mand ar en energisk natur. - Anm. En anden offi"". ar.nme nb"" de og1 var komm.ndnn\ V"dikl$l.d vn. genemlhig.komn.ilosænbent Niel. Henrik M oeh l enburg f. " 5. t efter 816 kadol '.. '166 \i '. '767 fadertl va. d. n jo' i atillo.ikorpoel. &kondløitnanl ved SlesviVke int.egl. '''0 '716 ved Fyenoke.egt. t/. '787 pemieløitnaou braktor "/> '78S bptein 0li' chef fot anillerikomp.nierne ved 2det Akershu.itke.ogt. "J ~hef for N..i~ke kompani al Oplandske regi. '. '789 on... t ved NorJenfjcldike rtat. " 17<jO _jo og bataljonsi<.ommandø. "> 1801 kommandonl i Y~drllc.crt S. " obentløitnant " ;'. SoS obe... t ' " S.. commtondant ( Nybnrg f.o 'J.800) med'.200 ror. i gage. komn"ntl3nt ; Fredrikutod fra.o" S" til '/_ 8'4 gen<:ralkrigolr:omm""'".1 et.leralmojon R... '.: 't 1616 med anciennitet fm " '~. 8S - Mejlii.nder Yohan Gtørg fedt i Rendsborg '/ 175 " t pl Agnæs pr. Laurvig -:'' 1824 (se gravskrift i liha:l~ lil rugstidende no. 90 for 1824) son af korporal J a<:n~:('n ved clet Oldenburgske inf.-regt. adoptivson af premicl'lnil nant ved 2dct Sm3.lehnske regt. Johan Georg MejUmk" (f 17 3 fænrik forst d. 51/ sekondløitnant '/ t7fl~' premierloitnant 4J J tog afsl«;d ' 7Rfi q lir ~:. "l d 100 rdr. i pensjon) G 1 / 1 17<)1 llwd A'W 11" ".111" l l ' 1767 t i Drammen " /1 1837) datter af oberstloitnant og eher for Eirlangerske komp. Bernt Chr. Granvold ( ) og Kirstine Angell r Elligers (f. 1743). - Sergeant ved 2det SmlUehnske rcgt kadet '/to 1773 sekondloitnant ved 2det Sm3.lehnske regt. 14/_ [175. premlcr. ' ollnant S h ("7B kaptein!t kapteinloitnant ved Telemarkens regt. 2'/& 1789 ehef for Ejdangerske komp. 10' ehef for Bambleske komp. 10/" 1789 ehe! for Ringeboeske komp. ar Oplandske inf.-regt. " /u 1799 major og ehef for 1ste bataljon ar Oplandske inf. regt. U /l.800. eher for et gevorbcnt kompani af Nordenfjeldske inf..regt. ~llo 1801 boede 1805 på Fredrikshald. Første adjutant hos den konl1lla~d e r e ndc general sonden tjclds ij. F. v. Mansbach) " / 1&9 oberstloitnant ved Sondenfjc!dske regt 20ft 1808 og generaladjutantløitnant ved den nyoprettede generaladjutantstab (se Collegiallidende for 1808 s. 66) kommandør for Telemarkske rert ' l 1&9 oberst 11/ ehef for regimentet ul lil lt 1818 (kongl res. af u/ 1817) Generalmajor n/~ forte s. 1.r en brigade pl 2<XlO lllnl (d. 7oe) ved Rrunlaugnæs Tønsberg og Vallø. R. S. ' "10 ' 181S. Gik af på vartpenge '/ 1818 til " s..l l.t han blev kommandant i Fredriksstad indtil ' Jr ~" da han atter gik af på vartpenge. M. Sv k. v. a. h '" ( ~" ](ij:"stidende no. 6 for 1821). _ Moydoll 7m:ob Gerhard f. på Skjerstad i Gran i 1m" 171" '. datoen kjendes ikke han vidste den ikke h t"l>l l' s. ~ r t i Kristiania 'l /. år g '" ".kri vt'r i Land og lladcland Slephan Barclay M \lrll 1' 7 ~ \ XOX) <>g" Ce<:i lia Chnt.1rina f. Gløersen.. "~ til (. "11111 Ull med Johanne 1m l 11 t \ '~." f ol. 17') j' i Kri ~t innia

4 ' "3 18 f 1868) datter af kjobmand Lars Edvard Jørgensen og Kirstine f. Schmidt. 5 bern dcraf 2 officerer. - Kadet i Kristiania fra 'f /s 1803 tog artilleri officerseksamen i Kjøbenhavn sekondloitnant i det kongelige artillerikorps i Kjobenhavn med anciennitet fra '/ti 1802 premierløitnant 11. la suite u/t~ 1808 premierloitnant i artilleriet!~/1 SO gik 11. la suite 8/U s. år. Ansat som ~ærcr i mathematik landm3.\ing og fortifikation ved landkadetkorpset i Kristiania (20 timer ugentlig løn ialt 550 reir.) fra l! 181 [_/S 1819 i artilleri m. m. fra "/~ 1819 til '' 1826 i krigshistorie fra 1824-' Kapteins karakter '0/ stabskaptein "/ afgik fra dansk tjeneste 10/S batteriehef 1817 r. Sv. o. '/' 1823 major il/! at regne fra '/ obcrstløitnant "/ 1831 k. Sv o 't kommandør for artilleri brigaden fra generalmajor Fangens død 't 1838 oberst og ehef for artilleribrigaden 'lb 1839 generaladjutant "/ lærer ved hoiskoen fra dennes oprettelse 1844 generalmajor 11/ 1847 k. St. O. o. S Tog afsked tl/u 1855 med fuld gage 1608 spdr. i pension og rct til at bære uniform. M. Kongl. n. v 5. i T rondhjem 8/11828 m Sv. k. v. a. og medlem ar flere kongelige kommissioncr. Var mellem 1822 og 25 en af sti fterne af Kristiania mil. samfund deltog senere i stiftelsen af Norsk mili tært tidsskrift hvoraf nu 48de bind er under udgivelsc. Var cn frugtbarforfatter skrev fra til 64 en mængde milita.:rc afhandlinger udgav bl. a. en hlndbog i artilleri og \:11 lærebog i krigskunst (1837) skrev og-så _De forencde Rilte r~ ForsvaT<. Æresmedlem af Kristiania militære samrund i hvis diskussioner han deltog til sin død. Samfundct hans portræt male. (Det brede gule bånd mil-li ( " 'f h.ll. der lindes p.\ dette portr:o.:l '1.11' f!i lli:.: " l. "' "t." 1 for k0rl1111a ndørsgraden) Var en»virksom alsidig og talentfuld offieerc. Artilleribrigadens offieerer lagde en sølvkrans pl hans kiste. Se Langes Forfatterlexikon der dog om denne mand ikke er ganske nøiagtigt. _ Meyer Knud Andrtas (AdolJ f. is/u 1751 (ifølge ligstenen) angiver selv at være født Sh~ 1756 t i Os!o ~1/ 1835 ~øn af oberstloitnant C A. Meyer til Ousby i Skjeberg der var g en datter af generalløitnant K. G. Sehested. G. ) med enkefru Jemina Næser f. Nissen (. Uh 1748 t i Ullensaker H/ 1806) der fra 1770 havde været gift med regimentskirurg pl St. Croix Joh. Aug. Næser (f. i Anhalt Herbst u/)o (734). 2) på Toten uill!o9 med enkeprovstinde Sophie Cathr. Borckgrevinck (f. 10;''J t i O~ l o 1% 1l!41) datter af sognepræst til Sorulll Fr. Grilner Mandall ( ) og Karen M. gdalenc. r. Dorph (1738-6<). Var eieraf Storhammer :;lrd \'(:d Mjoscn solgte den i nov til generalmajor Erik Anker (t (858) for spdr. Boede sine sidste år i (Ml). J lalls datter Cathrine Adolfine blev moder til f: H!".dlll.ljo!" A F. Munthc (t 1884). _ S"n>lHlliJilllaut ved Slesvigske rytter.regt. ~~/ ''' nlu 'tnanl ~.' 1776 ansat ved Holstenske regiment "11 "lo k.lptein u med anciennitet fra " ~lil "n~.11 ved Oplandske dragolhegt. '0/11789 ehef r. 11"'... ~ke kompani 11/ major '/ ~ i' " ll 1011 U ~ oberst 't 1808 (se Collegial. t l n.h ~.li d ~H). ("hd f<h' Akcl'sllllHi~kc dragolhegt. l/u l ". '.~ " :.ml 11<"1 fik dettc navn Ul" (783) 1m l l nl"1 hil u S"u1cnfjeldske dragon- " 11.. \~' hl.~kl.nn~.divi~ioll '/_ \\" " ' v.. '"/ H~. k Sv. (). 1

5 '" Ub Gik ar pl vartpenge fra M. Sv. k. v. a Se hans autobiografi ar ' t 1813 i Norsk mil. tidsskrift 1882 lte hefte. - Ao m. Ved kolll <fl. ar "'" ' 7~ blev ben...".hen r...rik og lcapt;n of kanueri" forandre ti l kornet og fitm..e" Den " /t 800) ophltyedet f"..ibl<!a_n. Ved kone!. <ff. ar " / 811 bl ev det Oplandoke 010 M.Ah" busidte draon regt. olk. ammen il : Det. Sønde.. fjeldsko drae:on.eltt M~chelet Christian Frdaik r. flu 1792 t pl Fre drikshald 1$/ son af sognepræst til Rlde Johan Wilhelm Michelet ( ) og Sophie Amalie f. Tuchsen ( ). Brodersol af generalmajor Jørgen Michelet (t 181S). G. 6t H 1821 m. Edle Michaline Rasch (f. i Eidsberg ~/'J 1804 datter af ritmester Micha\ Rasch til Mustorp i Eidshcrg og Edle Valentine f. Heyerdahl). l born bvoraf 3 officerer. - Kostkadet ved det danske landkadetakademi ls/~ 1805 Udnævnt ti! sekondløitnant ve<! Slesvigske inf.-regt. 9/ men allerede 6 dage efter fonat til det nors:&:e livregiments 2den bataljons jægerkompani forsat til Akers husiske skarpskytterregiment ll premierløitnant ' 181:!. adjutant ved Romerigske korps ~/~ 1821 kaptein og stabsadjutant l/) c.:hef for Ulensakerskc komp korpsmajor i ste Akershusiske inf..brigade 1'/11 1&;0. oberst!øitnant og c.:her for Fredriksstadskc korps u'l 1&;6 oberst og chef for 2den Akershusiskc inf. briguf' '/u 1851 chcf fo r Ste brigade og kommandant r~ o'n' driksstcn n l generalmajor tor af~ kl' ll ' R. Sv. O. 'l 1843 T. St. O. o. lh k '1 () " /e stkrs. S v. o. ~ l 1807 deltol: hun l 11 11' 1111 ' 1'11. r" ~ " lut l.. 11\ "5 bardementet i 1813 og 14 forrcttede han som adjutant hos oberstløitnant Huitfeldt der kommandercde en bataljon skarpskyttere og jægere postere! langs den svenske grænse søndenfor Elrjebro deltog med denne bataljon som kommandør for.bergenske kompani. i affærerne ved Rakkestad og Trygstad kirke. Var chef for. Fredriksstadske Fe1tkorpsc i Skåne 1848 var i 1852 medlem af en reorganisations.kommission i 1854 c.:hef for en instruktionsleir for armeens over og underbefal i 1857 medlem af den s3.kaldte underoffieers. kommission i 1858 høistbefalende over de til Axwal!a i Sverige befalede norske tropper i 1862 c.:her for en arme division ps. Gardermoen og i 1864 hoistkommandercndc over en pi Gardermoen sammendragen leir af alle vibenarter.- Miehelat Y"rgm f. i SøOlm l/ 1742 t pl Solberg i Thrygstad ~/ 181g son af oberstjøitnant Chri stian Frederik Michelet ') til Hersetter i Thrygstad ( ) og 2den hustru Johanne Christiane Aug usta f. Holst ( ). Ugift.- Fænrik ved de nationale dragoner ' virkelig (;l'nrik ff/ sekondloitnant ved 2det Søndcnfjeldske llral:on-rcgt. '/ premierløitnant " kaptein ' ~/. 17KS ehef for Thrygstadske kompani med 200 reir. i gage ~ J 711B udmærkede sig ved Kvistrum bro 1788 og fik hl n indring derfor af kronprins Frcderik en gniddåse der " 'U U hevares i familien.... k"udmajor ~/s 1790 oberstloi!nant t oberst ". 11t1!\ ('/ ifolge Collegialtidende for 1808 s. 58) c.:hef t ndh i(' m ~ drag-o ll regt. 1'/ generalmajor " /u '\' ''': 'l f ~1. f' pil vart penge 2/ r... "'M" " ~'''" lin'" ~1!o~k l. ('hit 1 '1 ~ 'il" ' ~" 110. " ~ " t"ue... j 1

6 ~- ~ S7 Chefen for Søndenfjeldske nationale dragon-regt. senere generalmajor F. \V. 5ehested anfører i sin konduitliste dateret: Brotnow T/ 1764:»Fænrik J orge n M ie h det 24 Aar gammel 10 Aar tjent. Faderen er Oberstlieutenant i Regimentet. Har lært ngenicur Vaabenet samt Artilleriet. Bruges som Adjutant ved Regimentet appjiccrer sig vel i Tjenesten og fører en god Conduite.< A" m. Om gen.... lm.jor J. Michclcts ud.' oven""".!. o ~..""ir. unt C. F. Mi<hclet ok';"er liene.dm.jo. P. )foufeldt under rf/ >t!un er f tydk ~;x t r.cti o o s..ndenfjejdlke n"'!i:onrcciment 01 har r"'1 ct Qde"liJ: Lev".. M hon' }'ader havd. -""et C.pitain i h. " blev 1)"1 [;60 og ot h.n i t~d... Moth POlit de f. pl St. Thomas G/ll '727 t i Bergen U/~ 1802 son af generalguvernør på St Croix Friderich Christian de Moth G. m. Sophia Magdalena v. Coucheron (f. i Norge ~a/g '733 t 17.). - Loitnant i marinen 1748 kaptein i infanteriet 1750 kaptein i Sjællandske gevorbne incregt. '5/t 1753 major " /S forsl'!t til Dronnipgens livregt. t/u 1767 premier major '" oberstløitnant tl/ D 1774 ansat ved Sonden. fjelcbke gevorbne inr..regt. Hls 1776 oberst af infanteriet lho 1783 eher for 2det Smllehnske inf.. regt. a/i 1787 boede da i 'orsgrond deltog i toget mod Sverige 1788 ;'nsat i generalmajor J. J. Fastings brigade; eher for Telemarkens regt. to/a 1789 (ifølge Vaupell l s. 758 blev han det d. '/1 S. <'\T) generalmajor ~/ med anciennitet ar " /u 1789 eher for Bergenhusiskc rcgt. og kommandant pa Berg~nhus (efter J. J. Fasting) fra ~/. (ikke 51) 1790 til d. '~/~ 1802 da han tog afsk('d med 1022 rdr. l pen sion; generalløitnant samme dag. Chefen for Sjællandske gcvorbnc inf rcl!!. "Ul ~ flti derich 7.U lo1stein. anforer i ~ tll 1" \ \t"1 Copenhagctl d.. ~o l('n lr!' t7(' ' \1".".. 1 "ltill' Paulus v. Moth ist vondanischerfamilie 35 Jahr alt 10 Jahr gcdient applieiret sieh ziemlieh und tilhret eine gute Conduite.t - MotJfeldt Carl f. på Ringsaker 1739 eller 40 døbt 3dje ~ølldag efter hellig 3 kongers dag 1740 t på g1rden Frcdskjær ved Moss ~ 77 år g. Ub /816. Son af gene ralmajor Peter J. Motzfeldt (t 1791) og første hustru Thale. f. Arenfeldt. G. ) omtr med Margrethe l\aria Nobel Westerwaldt (f t U! n 1799 datter af dimitteret leitnant Caspar Henr. Westerwaldt og Anne Maria f. Stracker). 3 detre. 2) omtrent 1804 med Fredrikke Elisabeth Wessel (i ' ) datter og l son nemlig Carl Motz_ feldt (f. '!~ 1808) nu stiftamtmand i Trondhjem. Eiede g:'lrden Bragstad. som han havde kjobt ar sin fader. stamtavle over familien Motzfeldt Kristiania Sekondleitnant ved 3dje Sendenfjeldske dragon-reg. 1.~! 759 premierleitnant 'ht ansat ved Nordentjeldske!rag-on.regt. 'Gil Se 1762 kapteinløitnant ved samme regt.. _! 773 kaptein og eher for nderoske kompani ar Trond hjt-111skc dragon-regt. 2'/ major l/u 1789 oberstlnitnnnl ' /1 '79' ansat ved Oplandske dragolhegt. le!t n.l ;'nstt ved Trondhjemske dragon.regt. t oberst "!7 ('her for Smlllehnske dragon regt. fra 11/ "" ~.. C;"ucrahnajor '& ' gik a( på vartpenge "ft ~. ('w(('n for Nordenfjeldske dragon regt. oberst senere M' '" r. ln.ljnr Peter v. MO7.fcldr anfører i sin konduitliste 011 t t llrorl'i.: ~6 it 176_j tolgt:ndc:.carl v. MOltfeldt Et min Son. Ganske habil Qffi " '! ol " 'liol." ;-:'( r Vind paa at perfec.

7 88 tjonere sg mere og mere udi sit l\'1etier og fører derhos cn sømmelig Cond uite. - Motzfeldt Pd~r :Jacob f. i Danmark t pl sin forrige eiendomsgård Bragstad på ndereen hos sin S0ll senere generalmajor Carl Motzfeldt 'Vs 1791 son ar generalmajor P. N. Moufeldt (der t omtr. 1735). G. 1) t/" 1727 med major Axel Arcnfeldts datter Thale ( u / ). 2) 1]43 med Abel Cathrine Lillienskiold (t717-9". Havde ialt 23 born hvoraf 13 blev voksne ar disse var 8 officerer. Eoede på Tronæs i Værdalen derefter på Star i Ringsaker mindst fra 1734 til 48 på Bragstad pll nderoen fra pli HorTig i Storen fra og atter på Bragstad fra J }<' ænrik 1715 ddtog som sådan i krigen; Holstcn fra premierløitnant 17. " kaptein ved Nordenfjeldske dragon regt. 10/ 1730 malors karakter Ufs 1740 gjorde majors tjeneste rra l/a 1744 sekondmajor uft 1749 premiermajor 10/ oberstloitnant 18/ oberst nil 1757 chef for Nordenfjeldske regt. efter generalmajor Mollerup st (l/) 176/ generalmajor Tog afsked S. år. idet han solgte sit regiment til oberst senere gene ral10itnant C. H. v. Krogh at regne fra '/ mod en livpenslon af 400 rdr. der skulde udredes ar eftermanden. Fra 1/ 178 f overtag kongens kasse halvparten ar denne afglft. Chefen for Trondhjemske dragon.regt. oberst 1. Matheson anfører i sin konduitliste dateret: Oyr d. "/11 '745 :. Caraeteriseret Major Petter Jacob v.!\lot7.feldt. F orretter l'remier Majors T ieneste. Maade1ig Stal ur O/: F xterieur. Opforsel og Levemaadc god inclim:rcr Dyd ikke til Laster af god og- hurtig Jkl:l"r h l"'11!' ' lle<! Progress i\!ajors Chnrj:t'n ilk dl h" lo " 'Y' " ngcn V idcnskabn i Sl'nld ' ll"'. ADm. En Af ha..."uer...' toptein ved Trondbjemske id '~gl.' ljhie b An Motfeldl ( S.j) hu ya l;>d.er lil.olsrld Peder "onfeldt der var f. i Ørkedolen " ti Kriilianil " g. pl Sl. ThoDW... ' 804 med byloged SlenOJWnl daller Em"'le Bi!itte ).arrelbe ( 7!!9-1148) f.der lil h.iestereu.ue... ' W. A. MOldcldl ( ) og til stawid Kelil Motlleldl (. 1814). Ped<!r!l(. bln... kobdleilnael i attilleriet " /. ' i96 premi..-l.ilnanl TM.. till"nel da... k Veoli odien " / kaplein de"'l""'" t/ Yl ' i 1807 en kott li<l.o~lsk kne-fange. Ei dsvol dsmand og otorlhinll"'mand 1$14 51llSrAd./n l. l r cbef fof. m ~de p. r"m.nl"t... _ for... '..;001. d"plf~nlet. \ ie.kommandant pl ll..-~nbua fr. " /. $S til " / 1828.h. SY. Q. 'fa 18'0 lo/::.f<lr.ec! " / med '500 opd'. i penlion... fim."idd.../ Se Swalin: Konu"genl noflka og en lka.ta... ld. Motzfeldt Peter Nicl){m~ f t! Jy11and omlr son af rådmand i Kjøbenhavn Peter Motzfeldt (t 1 /. 1702). G. m.!) Kirstine Hansdatter Sehade eller Callund borg fra Roeskilde (f. 1660). 2) Anne Sophie MUhlheim. Hans broder oberst Johan v. Motzfeldt (t 1733) var kommandant i Trondhjem fra fra ~/8 Oberst 17/ ellef for Nordenfjeldske dragon.regt til 10/ '730 da han tog arske<! (oberst Jacob Matheson fik da regimente-tl. Manovrerede mod Arm/ddt 1718 forte regimentet d. U/ l s. r pl en anstræn :ende llllrs<:h fra Tiller bro til Hof l Sog-nedalen og til Hennebo. At han ble" generalmajor fremg r af hans son gene.hu"jor P. J. v. Mot7.feldts konduitliste dateret Horrig i ~ " n n ~/'.l 1764 hyori han meddeler at hans fader havde v.l' 1 g"encralmajor. Rime!j~v i s erholdt sldstnæynte denne ohul vl d l f~!cl'(kn 10/ ~ " 1 S;lllllllJ::c r [ s. 554 hans rapport til " "".11 il " ~

8 "'0 Se Stamtavle over Familien Motzfeldt Kristiania Munthe Adolf Fr~drik f. i Ullensaker 'flt 1817 t i Kristiania søndag d. 1f~ 1884 sen af sognepræst Jacob Lundh Munthe (1749-[824) og anden hustru Susanne Cathrine Adolfine r. Meyer ( ) datter af gene ralmajor K. A. Meyer. G. Ul [845 med Karen Emilie Hansen (f. lvfl l 1820 t 'll 1884). 4 bern. - Kadet lfu 1832 sekonrlloitnant i ste Akershusiske brigade l'lt [837 med andennitet af u/l~ 1836 premier. \oi ~llant l/a 1840 adjutant ved Hedemarkske korps "'l ' [847. kaptein og divisionschef nis 1852 oberstloitnant ogehef for Tclcmarkskc korps 8/~ bocde i Skien; r. Sv. o. '/ Var i 1866 konstitueret armeintendant. R. St. O. 0 11/e $ ar. Chef for 2den brigades depotafdeling og næstkommandcrende ved brigaden 1'1/ oberst og chef for ste Akershusiske brigade og kommandant pli Fredrikssten " 873 statsrad og chef for anneoeparte. mentet ""o [877 generalmajor og høistberalende over arm~en i h. m. kongens fravær " l [878 k.' Sv. o. tl/ t880 k' St. 0 O. ll 188!. Medlem af kommissionen angående den militære mile føring tt/l Medlem af værnepligtskommi ~s i one n Sf'3. me<llem ar kommissionen ang. administrati o n s rt ~ k mente! 1868 af kommissionen ang. underklasscrncs all ning t 874 og ar den militære und e rvi s ning ~kollulli 11' Ved rigsrctsdom af Uo 1/\/1 1.1" !l 1l>l v< t embede som ' t nl';r;t l f" 1 11 \1101 l \ '9' h. majestæts vegne at føre kommandoen over den norske arme. Den 14./ s. år tilstodes ham en pension af 6000 kr. årlig. En prisbelonnet alhandling om armeels intendantur af A. F. Munthe er indtaget i Norsk mil. tidsskrift for s Han skrevet forslag til omorganisation af den norske arme. - Se Swalin: Biografiske data SS" s. 52. Myhlenphordt Casptr Frdl!t"ik eier ar Lillefossen i T rondhjems stift hvor han blev født ~8/ t i Trond hjem begravet i et familiekapel i domkirken u/9 s. år søn af ri tmester i 5.'lchsen Gotha senere tolder i det trondhjemske Didrik v. Miihlenphordt der kom til Norge 1660 og A nna Calhrine f. Badenhallpt. G. m. Margrethe Maria v. Hatten Cf. ~h 1679 t 8/ to måneder før sin m?.nd begravet i T rondhjem MJT s. ;tr datter ar kommandant på Bergenhlls generalmajor B. v. J lanen). _. Var fyrv~rker ved det Holstenske artilleri i 7 år f;cnrik ved Bergenhu3iske inf.. regt. i 5 år fra 179.'. deraf Z M i fransk krigstjeneste kaptein ved Trondhjemske regt. '"t 6gS major " /11705 virkelig major u/ oberst lllllll;\nl 10:lL 17". oberst og chef for 3dje Trondhjemske 11'1{1 i HJ'h k: fra 4./3 17[S (ifølge Vaupel1 l. s. 765 fra u '7'7) til ~in doo. Brigadier ftm ' 731 generalmajor '7.n Mollørop C/msft(l/j Freden-k f. omlr. '690 t omtr. r\ 'l' \") '7. " kapteill "/r kompanichef l. 1 \" l t hn ~ k< r" f~ t n 1726 majors karakter '. ' \""1' " '111' ~ "'i nfjdd ~k e nation:.!c 1\""'" ~ 1.1ldl " " h u

9 virkelig major ved regimentet nlf 1742oberstloitnant ved 4 de Sønden fj eldske nationale dragon regt. "'" 1749 oberst "hø s. år ehef for Nordenfjeldske dragon.regt. (efter obent Chr. Frantz Harboe der havde været ehef fra 1" til sin død " 1753) fra " 1753 til 1761 da oberst P.). v. Motzfeldt fik regimentet; generalmajor af kavalleriet Ull Morner Carl Carlson greve f. 'l'! t "/e i Stockholm søn af hofjægerrnester baron C. G. Møroer af huset Tuna og hustru Margrethe F. r. Duse. G m enkefriherinde Charlotta "Vrede 1. Arfwedson (tidligere g. m. oberstløitnant baron Caspar Wrede af Elima {fo &/ t 18.. j). Børnløs. Sluttede sin æt da de øvrige svenske grever Moroer er af huset Morlanda. Se svenska adc1ns attar taflor af G. Anrep. - Artillenkadet 1$/ ullderløitnant'1/s 1772 r.sv.o. " /. s. år loitnant ~/ 1782 kammerjunker 1/ 1785 kaptein u/ kavaller hos kronprinsen '~h s. år major 1'/. 1 79z oberstloitnimt l/ S. 1.r oberst og generaladjutant llf' 1794 vieeguvernor for kong Gustaf d. 4de Adolph 1fT s..r eher for det Finske artilleri regt. l/s s. h chef for Calmar regt. le/ 1795 greve "_ 1800 sckondchcf for Svea livgarde ". t 802 generalmajor '/_ 1808 generalloit nant " viceguvernor i Pommern fra "4/ 4 _ 14 /T 1811 general "/1 181Z overstatholder i Stockholm '/ 8 si""! serafimerridder S/U s. h en af Svea riges herrer tø/ landmarschal 815 feltmarschal!oh [S6.~ Statholder og hoistkommandercnde l(l'nl'tal ; Nnrl:' samt kantsler for universitetel i Kri"tuu!i" h" l. (11<1 JO/) 1816 til.oho (ikke " "0) K " h'l t.. \:.".1. gende erholdt afs)u'(j ' dl' '93 Nilson Pdrr Vogt f. ~ l [76z t i Kristiania n" 1837 son ar justitsråd og lagmand Paul Nilson pli. Nedre F oss i Aker og Marie Haagensdatter. G. 4/ me<! Kare n D. M. Anker (f. '~' t ' datter ar grosserer Jess Anker ( ) og Karen f. Elieson ( ) ; som broderdatter af kammerherre Bernt Anker (1~ ) havde hun en ret anselig indtægt ar det ar sdstnævnte stifte<!e Ank-k " fid e. 'k ommls. ' ; b ørn r g. fæmik it la suite ved 3dje Sondenfjeldske dragon regt. u/~ (ikke "l.) 88. se k 'on dl' ottnant med allcicnnilct fr:lo s. dato forsat lil de Holstelske husarer premierløitnant 12/ 1789 sekondrilmester ~1/6 179' ble\: hoislkollllllandercnde officer ved et husardetachcn:ent l Norg'e 29/ majors karakter lill 1806 afgik fra hl1sarerne og ansattes 11/ a la suite ved Akershusiskc ridende j::gerkorps der var stiftet tø/4 s. år ar det inddragne A kershusske og det Småiehnske dr~go"'" t bl' " g. o erst 011- "dill '&{6 S oberst Uh 1814 r. Sv.o. 1/ adjutant h!)~ kong Carl d.!3de i.oberst Gradene 11.~. Ar. Chef "r kavalkribrigaden fra '/ til il 18z5 da han tog l k'd mcd pension. :\1. Sv. k. v. a. S~..v k. 5 V. o " ~ Nilmon. Pdrr Georg f. " f 1770 i Kiel t 1./1 [851 -> ' ". ik"t"d.. hans fader var ritmester.. G m. O~ 1\".1 ""d \\nlcrues datter Maria (f t på Fre<!riks l hl 11 ~ HUS ) 1."'" ltd Kon!{svingcrske lette illf. kompani og ved ~! l:")''''!!' eg!7lu sekondloitnant a l' mil "! ll! '" '7') \ \'ukclil; premicrloit'101nt 's " "" \1'. 11'1' "f ste Akc"shusiske " 1 'd li. '. d N"dl"lllj.ldNlt '('1:1. i~/ l "

10 ' major e/ 18ls.eksercermajor ved ste Akershusiske inf..bri!.:ade fra 'b 1818 lil " r. Sv. o. ' 6{1 820 oberstloitrutnt 4/1 SU oberst "la 1832 chef for Fredriksstadske gevorbne musketerkorps "ho generaladjutant "/ (var da 73 år g.) tog a lsk~d 6/ Næser Frtdtrik Pdtr L/gangn-. f. pl Guthus i. Stange SEn ar krigskommissær fhv. kavallcnobcrstleitnant Joh. Fr. Næser ( ) og hans hustru Mette f. Gruner ( ). G. 18S3 med konsul Johanlcs Heftyes (t 1856) datter Valborg (f. 13/1 830). 2 sønner og 2 dotre. - Kadet 11/ sekondløitnant i kava\leribri~aden 5; rcpetent ved krigsskolen fra '(l til ~ fl~ 1838 br!' gadeadjoint hos general baron F. C. \Vedel-Jar\sbcrg fra 8/t /1 184~ forrettede også som sådan fra Ul 84;-' ansat ved kaval1eridetachementet i Sto~kholm fra marts 1845 til april SolCi adjutant hos kronprms Carl fra l6/ / premier!øitnant ved Sparooeskc eskadron '/ 1850 ansat ved den geografiske opmåling fra 1846 ti! "f~ 1872 ridelærer ved krigs;;ko!en fra 1ft _ S/l sekondritmester 11/ r. Sv. o adjut;ul hos kong Carl.'B 859. hofsta!dmester ~/ r. St. O. o. 1/. s. ar ritnester og eskadronchef 1/ major i gener:staben og kontorchcf i opmå!ingen ' u / 866 obersl!oitnant i s"mme fra '/S 1864-!~ d" h"l1 hin' oberst og ehef for kavalleribrigaden. sle hofstaldnh' ~h 1 n l k. Sv. o. "e 1867 ste adjutant hos kmll:"1 fra ~b 1867 til kongens doo Sh 812 ~ tc hof~t;lld"u'" hos k O d d e"~ ~~ ~ d\7j hd ll' k 'U" o n ~ scar. 2 j." l ~ tropper under (lv c1~ernc ; Sk 'li' ' l' lem a flqlehte'l't ' 1111 lø ' fl7' '. " lo \ "'" r h SV. O. 8ft K?R "1" l " '" '95 kongens adjutantsk"b '/ hofehe( '/ s år. "'. Sv k v. a "'ft Medlem af flere kongelige kom mi ~io n er._ OetkeD Yoltan Wil1u11ll f. i T yskland omtr t på Rustad i As 8~ ' 733 (ikke 1730). G. tt/ t7~3 m enkefru Margretha Giinther f. Uthermarek der havde været gift med tolddirektør Andr. Giinther o~ som var moder ti! daværende kapt!:':in senere generalmajor D. A. Giin'her ct 1769). Daniel Hausmann. _ Tidligere havde hun været g. ll. Blev tijligemed 4 brødre optagne i den d"nske ildeis. stand " ' Oberstløitnant lf kavalleriet 1/ 1707 oberst og ehef for :\'ordenfjt'ldske dragon.regt. 13/. '7" T og d. " den svenske genernl LOlVen med ~50 Uland til range pi!. Ringerike Blev '/t 1720 tilligemed generalmnjorerne l. Huitfeldt Kruse og p Romeling overdraget generalkommandoen. nspeetionenc - over den norske milita:rctat Generalmajor :tg J~O. Chef for et gevorbent regitut'lt dragoner fra t l! til 1129 til '733. Hoistbefa!ende over <kt norske kavalleri fra '730 (VaupelJ l s 4 8 ) _ Ohme Yoh(l1/ rlltdreas Cornduu f. i Holsten 1746 t i FredrikS!;tad Ugift.- j\nsat i artillerikorpset tl ~ '764. fænrik " k""loitnnnt " l i73. premierloitnant '/1 s. år kaptein '" 1]117 kompaniehef "/1 '788 major t. '795 oberst. 1"'111"" og kommandør for den danske artillcribrigade '''.H' "r ~;tt til den norske ar'ileribrigadc '; oberst l." med ""cicnnit<:t fra 30 ~ r808. (Se kalenderen H" ' ' k" n'kivd). Chcf for en reservebrigade.11 " " {'' f (" ;rtillerikorpsct efter Bielefeldt til " ' o ' "'1 d. G 809 da J" l"" \"1'" ~ 'llil:' KOlli' ".

11 '97 mandanl pl Fredriks.~len (med 1200 rdr. i gage) fra u/~ 1810 _ r./ S 1814 da fæstningen efter et tappert forsvar udlevercdes til de svenske i henhold til den 2 dage tid ligere a!sluttede konvention til Moss. Generalmajor t~/ Er i dtn danske arme fort lil afgang '0" Kommllndant i Fredri ksstad fra ~/~ efter den svenske major v. Kræmer til sin død. R. Sv. o. 1ho 181j. Var en. modig praklisk og videnskabejig Officeu Opreuede på sin dødsdag et legat til bidrag til opdragelsc ar fattige officersrlølre i 9 til 18 D anmmk og Holsten. års alderen i Norge På Norges part faldt 9740 rdr. Portionernes størrelse er fra 80 til [60 kr. il.rlig. - Oldenburg Adam Cflristllpfltr V. f t 1/~ 1803 son af major v. Oldenburg ( ) og Regina Y'\ari~\ f. de Bli..; g. ll. ) Ul rikke Christiane v. Haxthausen (der fik trillinger d. 1' og døde! l dage derefter). 2) Maria de Scholler <t 14/1 1770) datter ar konferentsråd og berghauptmand Chrislopher de Schbller <t 1774)ogCallm. rina f. de Bli..en~kjold. 4 born deraf var Catharina ( ) g. m. gencralloitnant statsråd F. G. v. Jla:.;h;ll1~t:n (t 1825) og babella (176<)-1855) g. m. gcncr;)lloitnanl J. F. v. Mansbach (t 1803) Fænrik 13/_ 1752 fænri k ved Et gevorbcnt R e~ i n1c"nl "" 1753 sekondloitllant 'ht 1755 kaptein ved 5<1110 n fjeldske regt. 11/ med anciennitet ar'; 175(".\d). major ved samme rtgt. "b [775 med ancien. 11 "l den major &/~ 1776 boede på Frcdrikshah! (li" løitnant ' 1788 deltog s. 1r SOll b.t;tljon~chcf 1101'11' 1 major Mansbachs fdtbrigade 1 '''fl!"1 111"] '~. Vicekommandanl på Vrl"dlll.. ( l] 111]'\" 0' lu. Ulll"l J F. v. M an~h.ll"h "'p 17'~1.. li.11'1" 11 ~ l/e 178 ul1"d (."' "l "'" """ \t t l kommandanttillægget 200 rdr. Det samlede belob benævnles vartpenge fra 10/ hvilken dag han aller indtr1dte i den militære detillje. Chefen for Sondeilfjeldske regt. C. Lohenschiold ud taler sig i sin konduitliste dateret :. Fredrikshald d. 20de January 176.;. om daværende kaptein Ada m O ldenhurg s.-'lledes :. 28 Jahr alt in koniglicher Franzosische Dienste 2 Jahr als Volontair ist.ein junger Oflicier von guter Con dul te und Application zum Metie der in Holstcin eine Grenadier.Compagnie gchabt Ul1d Sich dabcy distinguirt hat. Er ist nieht nur ein guter Capitaine sondern ich glallbc auch dass er einst einen g uten Major abgebcn l"ird.< Oppen Kil/id f. i Ullensaker 17/~ dobt 'l t i ](".11ia 1/10 begravet 21/ son af sergeant senere kaptein ved ste Oplandske rcgt. Gllndtr Knudsen Oppen t 1748j og ste hustru l\"iarthe Tronsdatter ( ). (;. '.~ 1774 i Kr.nia m.mette Kirstinc Colling (f. 18 / n/3 1827) datter af Andreas Colling (r. i Aarhus 1715 Kr.nia 1787) og E!isabeth f. Neumann. Se Lengnicks.Ul1[;Vlt: over den norske fa milie Oppen. _ fnderofficer ved ste Sondcnfjeldske nationale dragonl' '1. 17.ll! sekondloitnant ved samme regt pre_ '1Ull"itnant 13/v [744 vi rkelig premierloitnant /lo S. 11. k.'l't il1 n/ø 1750 kompanichef '/t 1756 major.. 11 l V lj~' major ved 4de Søndenfje1dske dragon.regt. t. 17r' llkv adjungeret krigskommissær obcrstloitnant " "j. 1 7f~)o ovntog st.:lv krigskommissariatet el' s. 'Hll.!l ' li'lk"lllllli ' '. l" ul<'d nbt:rtq rang D/! 1774 er 'l 1 )u '1' ' l.nr "/" 1771' \('1: :\f~kcd./~ 1781:\ "u 1

12 Chefen for ste Søndenljeldske nal. dragon.regt.senere general1øitnant O. R. Sehestedt anfører i sin konduitliste. dateret Brotno\\' l/u 1745 følgende: ~ Lieutenant Knud Oppen. Af maadelig StaturogExterieur. fører i sig alle Maader skikkelig op. har et got Hegreb. lægger sig med Flid paa Tienesten mfditerer hands Charge. Hands Viden skab bt:staaer udi hands Tiene5le._ Chefen for 4de Søndenlj. nato dragon.regt.. senere generalloitnant O. F. 3rockenhuus anfører i sin konduit liste. dateret Kristiania SL;' 1764: Tredie Major K l ud O P pen. 44 Aar g. (skal være 46 lr) har tient 26 Aar. hvornf 3 Anr som Underofficeer ved Søndenfjeldske Regi. ment. H1ns Fnder har været Capitain ved det sle ap landske Jnf..Regl. Denne Orficier~ Fortienester kand jeg me<l Visshed ikke sige noget om. da jeg saa kort har været ved Regimentet han er ellers svagelig af Constitu tion hvorfor han og 2 Gange ei blev commanderet til Holsteen. skjønt det har v;eret halls Tour. ~ - Oscar d. lste Konge af Norge og Sverige. f. i Paris / t i Stockholm 1/ eneste son af kong Carl Johan og Dronning Desideria (f. 8fH 1781 t l"i l! 1&(10). T rolovet L&/ 1822 og formælet " /ø 1823 m. p riln:~" J o~ efine ar Leuchtenberg (f. U" l 80i. t '/_ 18i6). d.ll!"! af Napoleon d. stes stedsøn. prins Eugcn af L. Fn" børn : Kong Carl d. sde (/l 1826 _ a/ li7l). 1' 111' Gustaf (l/ _ 14/ 1852). kong Oscar d. ~1r1L l " /1 1829). prinsesse Eugenie (f. Ub (830) og p rin ~.\UK t"/ ' s 1873). _. Arveprins t il Sverige ~1/8 l l". rt ll " : ll '" Sødermanland. h.:d ~ a l!l ( le. ~ ill r."h '.1 Ll"o ~ ar\" e pl"in ~ til \"l):' '/L l. ". det!l o r ~h' k.' \' 1 tl " '01111 l '99 n deltog fra august.817 blde i det norske og det svenske stat~råds forhandlinger. kronprins af Norge og Sverige lt generalløitnant H 1818 general n 'a vicekonge i Norge [ra " t til "!Jo 1824 og fra ll _ Sl hoistbefalende over den norske arme fra uf - s'lo 1824 og i ovennævnte tid i storadmiral for den norske marine 'n 1826 r. E. '/u 835 besteg tronen f kronet i Stockholm H. s. k Gav under to/ en forordning om et forandret unionsvaben og om et nyt særskilt orlogs og handelsfiag fpr Norge. Stiftede s. ar den første særskilte norske or den - St. Olafs ordenen. - og anlagde selv storkorset af denne dekoration. Sendte 1848 et hjælpekorps pa 4000 mand til Fyen og sammendrog et observationskorps på md. i Skåne. Var kantsler for det norske universitet protektor for Det kongelige norske videnskabers sdskab i Trondhjem. a:resmedlem af Det kongelige selskab for Norges vel. Kongcns valgsprog var:.ret og sandhed.* Var kom ponist og forfatter udgav 840 et \'ærk om: ~S traf og strafanstaltcr' der vakte megen opmærksomhed. Udvir kcde 7 mancders vabenstilstand meljem Danmark og l'r c Ll s~cn t ' / Dcn forste norske jernbane anlagdes under denne l nllg' XS <. i\f).!;w p.. 1. grund af sygdom regjeringen til kronprins (.ill "~ ~S7. S ()'C;lr d. L ste som Kronprins oversat ar Dreyer K ~ O.nn.r d 2doll Prrdl'rik. Kongc af Norge og Sverige ' (". 11o" oll ". H)". t dj' ~ (\ af kong Oscar d. ste 11""11111 J. LL" (" l." ti tltr). / 1 dcn fjel'de konge

13 "'" af det Bcrnadotske hus. Forte som prins tite!: hertug ar 0stergothland. Formælet " 1857 på Bibrich slot m prinsesse 50- ph ie Wilhelmine i\lariane Henriette af Nassau (f. '' J 836) 4 sonn.. r; kronprins Oscar Gustaf Adolf (f. " ' [858 formælet 10 / 1881 m. prinsesse Sophie Marie V ictoria af Baden r. 1/ 1862) prins Oscar Car! August (f. l~/ ll 1859) prins Oscar Carl Wilhelm lf n 1861) og prins Eugen Napoleoll Nicolaus (f. " 1865). - Sekondloitnant i den klg. norske marine u/g 1845 premier1eilnant tie 1846 kapteinlei tnunt '/a 847 kaptciil 'it 185o eher for korvetten Nordstjernen og eskadreche{ fra uh _ 'l J 850 kommandørkaptei n ~/~ komm~n dor fr kont readmiral ~l/ 1856 viceadmiral 'O/)2 S 58 eskadrol1chef fra ~Yh - "a 1860 chef for en svensk uorsk eskadre '/6 - U/ 1864 eskadrechef vedaisloringen af Harald Haarfagers mind~smærke fra '~' (Nor. neu). Admiral uh S72. R. danske Elef. o. /. 184S. Oberst i (ste akershusi ske infanteri.brigade "/s S55 generalmajor 1'/ generalloitnant a/l (SS8 ste adjutant hos kong Carl '/ generai'sg Besteg tronen Ulg S72 kronet i Sverige '";'J i NOJ.:l" 11/7 S73. Kongen cr krigshistoriker. forfatter o~ div1<r Udgav 1857 ct digt;.ur svenska flotlans 11linn~l blev prisbelønnet af svelska akademien har senere."n.1 Cide og udgivet; Nlgra bidrag lil Sveriges k1" i J.:~l~." " og 13. KOllgens valgsprog er: Brod c rf()lk('l"~ v 1 Osten 'JO/l(ll Vibl' 1'/1/1 dfl. ( 1"'110111]1"111 t l h h :" ~" ' " "" " 1 ' k Trondhjem Otto F redrik v. d. Osten (t 11/. 172S) ogmar. grethe f. Vibe (lo/ U 1683 _ ). datter af viceslat. holder generalløitnant J ohan Vibe (t 1710). pommersk n3!vnes allerede Slægten er G. i Oslo 1/$ 1752 m. Catharina Vilhelmine v. Krogh ( ) datter af generalloitnant G. F. v. Krogh (t 1768). - Kap:ein vw G renaderkorpsel 17.. major -.'n 1745 oberst "'1 l i51 ehef for 2det V~sterlehnskeregt. u /117S2 kammerherre 17.. kommandant pl F redrikssten 18ft 1758 til 1762 og fra 's 1764 til sh 1765 generalmajor 11' korn. mandant i Trondhjern fra Sil 1765 ti! ' Under " / blev det bestemt at de kom manderende generaler lordenf}elds herefter tillige."kulde være kommandanler i T ron(\hjelll. R. D. o. 00/ 1767 med sy1l1bolurn ; Ratt 1'1 il/t.'grl' stiftamtmand i T rondhjem fra S/9 løitnant ~lbo 1772 ti! "/'1!783 general.!i74 tog a fsked og erholdt fuld gage i pen sion '/a 1788 afgik g'nske af sit no. l/~ et årligt gratiale af 60:> rdr og fik da Pentz Barf/O/d Emst f tomtrent Oberst u li 17[j ehef for 2det (vestre) Oplandske inf.-rcjzt '. 173S brigadier '. li31 generalmajor t med anden. fra r.! ~. år. Er oprort i etaten for li33. medens han er udstroget f ":'talen for 1734 har lormentlig taget af5ked eller er ti.. d ~idsln;evnte år. - Petersen Jo/ur!! Dmlid FNderik f. i Kr.nia u/t t 1 7~7 11 1>1 V. s. :'l.r i slotskirken t pludselig i Kr.llia '._ fllr " "'nl /1<) ~. Ar. Snn af Christian Petersen 1"11 11 N"111\"1h"": '"h 1777) der var

generalspersoner, l svensk, l østerrigsk og 40 danske Biografiske data '86

generalspersoner, l svensk, l østerrigsk og 40 danske Biografiske data '86 '86!I. lir, ehcf for Trondhjemske gevorbne musketerkorps fra '/~ 1843 til e/~ 1847. da han tog afske

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. 2011 with funding from. University of Toronto. http://www.archive.org/details/olafryessagaopteoorist

Digitized by the Internet Archive. 2011 with funding from. University of Toronto. http://www.archive.org/details/olafryessagaopteoorist Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/olafryessagaopteoorist \

Læs mere

=00. =Csl =00. =in HANS MAJESTÆT. fco KONG CHRISTIAN IX'S FORÆLDRE UDGIVET PAA HUNDREDAARSDAGEN FOR KONG CHRISTIAN IX'^ FØDSEL BRIEF

=00. =Csl =00. =in HANS MAJESTÆT. fco KONG CHRISTIAN IX'S FORÆLDRE UDGIVET PAA HUNDREDAARSDAGEN FOR KONG CHRISTIAN IX'^ FØDSEL BRIEF f f =00 =Csl =00 =in 0 i5 fco HANS MAJESTÆT KONG CHRISTIAN IX'S FORÆLDRE UDGIVET PAA HUNDREDAARSDAGEN FOR KONG CHRISTIAN IX'^ FØDSEL BRIEF DL 0041959 ^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850 Hersleb En slægtstavle ca. 1500-1850 Indholdsfortegnelse Forord...3 Slægtstavle...5 Første generation...5 Anden Generation...5 Tredie Generation...5 Fjerde Generation...5 Femte Generation...6 Sjette Generation...8

Læs mere

Anefortegnelse. Værket omfatter:

Anefortegnelse. Værket omfatter: Anefortegnelse Denne anefortegnelse er kommet til af flere omgange. Den første del er en undersøgelse lavet af førstelærer Møllegaard i Bredsted omkring 1960. Resten er undersøgelser, jeg selv med udgangspunkt

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

Hans Majestæt Kong Frederik VIIs jagtmusik på Frederiksborg Slot

Hans Majestæt Kong Frederik VIIs jagtmusik på Frederiksborg Slot Hans Majestæt Kong Frederik VIIs jagtmusik på Frederiksborg Slot af Martin Corfix I 1985 stødte jeg på et manuskript i Håndskriftsafdelingen på Det kongelige Bibliotek; Smaastykker componeret og arrangeret

Læs mere

DANSK FREDSFORENINGS HISTORIE

DANSK FREDSFORENINGS HISTORIE Dansk Fredsforenings småskrifter Nr. 8. DANSK FREDSFORENINGS HISTORIE AF FREDRIK BAJER1 UDGIVET AF DANSK FREDSFORENING FØRSTE TUSENDE KØBENHAVN JUL. GJELLERUPS2 FORLAG 18943 1 Fredrik Bajer (1837-1922),

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Un ivers ity of Toronto

Un ivers ity of Toronto ;(' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/spredtemindergenoogran AXEL GRANDJEAN SPREDTE MINDER GENNEM 70 (1847-1917) AAR KØBENHAVN

Læs mere

HENRY. SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER. Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy

HENRY. SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER. Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy HENRY SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy f\1 8 s! 5 Min tilværelse begyndte ifølge d~ibsallestcn den

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

16. Peter Lassen Schmidt.

16. Peter Lassen Schmidt. 16. Peter Lassen Schmidt. 7. generation (4.2) Peter Lassen Schmidt: 1893 - Født den1 aug., søn af Forpagter Christen Lassen Schmidt og Hustru Marie Margarethe, født Hansen i Hydewatt. 1893 - Døbt den 8

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg.

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om Degnen Michel Lauridtzøn af Skjoldborg hedder det i en gammel Indberetning til Biskoppen

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 1 Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 Camilla Luise Dahl Fig. 1 Epitafiet i Vordingborg over Eiler Jacobsen med familie. Epitafiet i Vor Frue Kirke i Vordingborg over

Læs mere

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859.

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. 188 JENS ANDREAS KROQH JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. BISKOP MATHIAS BONSACH KROGH, fød 1754 paa Vadsø.

Læs mere

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910.

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910. Ty c 44Ü u UHLENDORFF Gustav F O Solodanser ved det kgl. Teater; f. 21. Dec. 1875 i ; Søn af Buntmager J C Uhlendorff og Hustru Caroline f. Ludevig; gift m. Skuespillerinde Ellen U., f. 18. Maj i, Datter

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Esther Aksel-Hansen Breve fra Petrograd 1917-1918

Esther Aksel-Hansen Breve fra Petrograd 1917-1918 1 Esther Aksel-Hansen Breve fra Petrograd 1917-1918 Det Kongelige Bibliotek i København: Ny Kgl. Samling 5244, quarto Komplet transskription med indledning

Læs mere