, Sekondloitnant ved 2det Trondhjemske regt. tl/il [715,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ", Sekondloitnant ved 2det Trondhjemske regt. tl/il [715,"

Transkript

1 ! ) '76 Maase Jol/all Fr-tderik v(m der f. 1713t 1'l l're. drikssten ~.J& A f en holstensk famili e r.. l n~i u ~ (ler i blev adlet med navnet v. d. Manse. G. ll. Sophie Henriette v. Moltke. - V ar dansk kaptein 1752 blev major /t ansa! ved ved ] ydskc gevorbnc inf.-regt. lg/~ 1759 under Q. C. v. d. Osten fik oberstloitnants karakter 1764 med anciennitct fra 10/ ansat som major ved F yenske regt. obersts karakter tott [764 oberstløitnant ved Delmenhorstske re!!:t. l i/ kammerherre oberstloitnant ved No r~ke livregi. ment 1/& 1767 kommandør for 3dje Sjællandske batn. &/e s. år kommandør for livregimentet s/l 1772 i 18 år kommandant på Fredrikssten nemlig fra -/ ti! sin d~ oberst./ [772 gt:neralmajor '/n '780. Chefen for )}'dske gevorbne inf. regt. O. C. v. d. Osten skriver i sin konduitliste dateret Rendsburg t/i l 1763 følgende :. Major in der Arme J ohan F ridcrich v. d. M aa s. Aus Holstein. Von seiner Vorlahren bin ich nicht unterrk:htet weil er abwesend ist. niss nicht viel beym Regiment. 1st nach Konigl. Erlaub Es wird vermuthlich E\'. Hochgrafl. Excellentz diesen guten Mannes Qualitatell bereits bekannt seyn.< - Mangelsen 'Yohml V. f. 169<;. t i Kr.nia!4./t 1769 eiede Lundestad ved Fredrikshald son af oberst ved Ve sterlehnske regt. senere kommandant pa Kongsvinger Marquard Otto v. Mangelsen{f t 1703) der v<\r ~r slesvigsk adel og dennes.hustru de Sone r. Buddc. G. m Catharina der var datter af kanccllirjl.d S" frt'n Bygb.111 i Trondhjem og dennes hustru Sara Th () n).\ ~ datter f. Hammond. Hans eneste barn da n 17('51 hin gift med stiftamtmand Casper krm. v. Storm (l!' hh'v U" modertii s tatholder g r evj.c.. W (' l cl J. llh l w l ~l l ' : ) Sekondloitnant ved 2det Trondhjemske regt. tl/l [715 kaptein samt generaladjutantloitnant hos generalmajor Budde 11/ eher for lte kompani af samme regt U/ 1719 major 1'/ oberstloitnant 'n Regimentsehef i 21 år nemlig oberst og ehef for 3dje Trondhjemske regt. fra 18/ nllo 1737 (se Vaupell L s. 765) og ehef for 2det Tronhjemske regt. fra 1 / ' Medlem a r en norsk og svensk grænsekommission tol 1743 (det svenske medlem var oberst v. K!inekoll'strom) R D. o. ' [752 med symbolum: generalmajor 18 / r Raad og Daad trofast og redelige tog afsked u/. [755 general10itnant U/! Chefen for 2det Tro ndhjemske regt. oberst Adam H aubold v. Schauroth skriver i sin konduitliste dateret: D rontheim &/1 [ 73 1:.J ohan Mangelse n Obrist Lieutenant von "/ ein braver und geschiehter Ofncier von guter Conduite und der sleh auf das Metier vortreff Heh applicicrt dabey er einen sehr facilen begrif hat. hat von lnten auf gedient ist in letzten Brabandschen "Tiege gewcsen nachher aber hat er dem Knege wider Sf hll'eden in Schonen vor Strasund und in Norwegen wn:c'ohnl. "\( 11 Se Sam!. til det N. Folks Sprog og Historie s. 564 M\lløbach Carl V. herre til Mansbach f. på Fre 1111" (\ &/ (Låstboll anfører fei!agtig ~'/f) t på M uo.l<"h 11/ son af gcneralloitnant J. F. v. Mans..~jl (r7h lio~ ) og ~abc ll a r. von Oldenburg: (1760:)- 111\) 0. 1h 1.ir ' :" neral major A. C. v. Oldenburg (t 1803). ( "111 1 ~ 1 A "ll \ c ll qlll~' Sophia Maria Anker (t 't l '. ".tt. nt ~ " ~"'n' r Er p.l l'"r.1d. Jan Anker n t \" O.n!>: (17()1 1832)

2 '78 hun blev statsfrue hos h. m. dronning Desideria. 6 bom hvoraf blev norsk officer senere svensk-norsk minister nu herre til Mansbach. - Kom til Danmark som barn og gjorde pagetjeneste p! Gottorp slot. Blev frikorporal ved Slesvigske inf..regl. ll it 1803 frenrik r'/ 4 So; sekolldjoitnant na 1805 fænrik ved Livgarden tilfods '/ kammerjunker "/ premierloitnant S/ gik a la suiu 1812 m. ekstraordinær gage. Kaptein og divisionsadjutant a la suitt i generalstaben "/ tog afsked ~/1o 1814 blev 20 dage efter atter udnævnt til kaptein og t'livisionsadjutant i generalstaben d. Uho (udnævnelsen er undertegnet af Rosenerantz Sommerhjelm Collett Hegermann og Fasting). fast no. i generalstaben fra sfs 1815 til nov l\ajor og overadjutant hos kong Carl d. 13de l'lfr 1816 kabincts kammerherre nov Surnumerær overadjutant i generalstaben fra l/l 1818 til 8/ adjutant hos kong Carl Johan ln/ 1819 sekondehd for krigsskolen tale 1821 oberstloitnant 2)/& ehef for krigsskolen fra til l4/ a 1828 oberst ' 1823 generaladjutant "/lo 1825 generalmajor chef for Bergenske inf..brigade og kommandant på Bergenhus samt ste adjutant hos h. m. kongen " la 1828 fik generalmajorstillæg 200 spdr. fra n 1833 ehef for ste Akershusiske inf. brigade og kommanfllnt pli. Fredrikssten n'l 1838 til )Oh generalloitnant "/ Var i 5 ~r ordfører i unionskommiteen fra 1/. H.1' l\inistcr ved hoffet i Haag og i Hamburg SOll Wien 1851 i Berlin og Dresden l\ dlrm.1(iul l" lllll regjeringen 1857 tog alskcd 11. K ~ K. R. Sv. o. '7 tl 11; k Sv " t. l t.. ht 1f!39; ~knl. ar S. Cl. " t. " " r8s8. Vin. 11" ~ Hl ol "". '79 Mallllba.ch 70hall Frukrik V. herre til d et adelige gods Mansbaeh med kirke i kr~en HCTsfeld 71/ kbm. o. n. o. fo r Eiterfeid pr. F nlda i Kurhessen. f. i Hesscn '&/lo 1744 t på Fredrikssten ~/S son af hessisk ritmester Friderich \Vilhelm von und zu Mansbach og Sophia f. Bernstein. G. m. generalmajor A. C. v. Oldenburgs datter lsabeila f. på Fre<irikshald uho 1769 t i Kr.nia '/$ 1855 hull blev statsfrue hos h m. dronning Desideria. son var generalloitnant J. F. v. i\lansbach (t 1867). _ Deres Officer i Hessen-Cassel dansk oberstloitnant og ehef for Dronningens livregiment tilfods med anciennitet af ~/ kammerherre '/4 '774 naturaliseredes som dansk adclsmand $/ fik obersts karakter 14/ med anden. fra ~o/ 1779 ehcf for 2det Vesterlehnskc regt. fra "/~ ' chef lor 2det (vestre) Smålchnske regt. frn ' / '&/s 1787 var da bosat i Laurvig. Chef for Sondenfjeldske gevorbne inf..regt. fra '6/ 1787 til '0/1 t /{03 da han blev aflost af prins Christian August. nspek. tut over infanteriet søndenljelds ' &fl generalmajor. 17 KK dt'hog som ehef for 4de feltbrigade i toget mod vn il:" erholdt fuld gage som generalmajor 1'/) r 789. utrrm.1th!t'n:nde general sondenfjelds ~/ 1790 til sin død. ""nmt:md.1 nt på F redrikssten fra 10/ 8 l 790 til sin død. ~ n 17'1. in ~ pekt(lr over Norske jægerkorps '/ 1791 "! 1"lu.ult ("/. 1802). 'rr C '111'1:1.111 fnr "P 1801 og- Tidemands optegnclser. M""hll nlmrll. Flltcldlls Clls/av "V. f. i Holsten " ho ~ 1_ lf1 't'r ~ /1i t 11:lllt lans Erasmus i\1eehlcnl" h" t 7K J) " [ Hdwkka Maria Chri~tia n e f. v. or. t l t. '~ ' 77.l m. M llr~~rc th c Char- ' ".1r. 1. 1'1 ). " \

3 .. 12 år g. unclerfyrværker ved artilleriet i -oisten G; 11 ;4 fyrværker ltu 1756 stykjunker H_ 1762 ste sekonclløitnant ved artiuerikorpset 18/ premierloitnant i Kr.nia ht 1769 forsat til fyrværkerkompaniet uh kaptein '~ 1772 virkelig kaptein ' " 1773 generaladjutant hos kongen 'h 1779 med anciennitet fra ' major med anciennilet fra Ull 1781 major ved artilleristaben Ult 1785 oberstløitnant ' ddtog som eher for den norske feltartilleribrigacle på 5 batterier i toget mod Sverige 1788 ehef for arlilleriet fra Uh l ~/i 1802 oberst ~h 1793 generalmajor af infanteriet og kommandant i Fredriksstad fra ~h 1802 til sin død. Han var en vidcnskabelig mand ar en energisk natur. - Anm. En anden offi"". ar.nme nb"" de og1 var komm.ndnn\ V"dikl$l.d vn. genemlhig.komn.ilosænbent Niel. Henrik M oeh l enburg f. " 5. t efter 816 kadol '.. '166 \i '. '767 fadertl va. d. n jo' i atillo.ikorpoel. &kondløitnanl ved SlesviVke int.egl. '''0 '716 ved Fyenoke.egt. t/. '787 pemieløitnaou braktor "/> '78S bptein 0li' chef fot anillerikomp.nierne ved 2det Akershu.itke.ogt. "J ~hef for N..i~ke kompani al Oplandske regi. '. '789 on... t ved NorJenfjcldike rtat. " 17<jO _jo og bataljonsi<.ommandø. "> 1801 kommandonl i Y~drllc.crt S. " obentløitnant " ;'. SoS obe... t ' " S.. commtondant ( Nybnrg f.o 'J.800) med'.200 ror. i gage. komn"ntl3nt ; Fredrikutod fra.o" S" til '/_ 8'4 gen<:ralkrigolr:omm""'".1 et.leralmojon R... '.: 't 1616 med anciennitet fm " '~. 8S - Mejlii.nder Yohan Gtørg fedt i Rendsborg '/ 175 " t pl Agnæs pr. Laurvig -:'' 1824 (se gravskrift i liha:l~ lil rugstidende no. 90 for 1824) son af korporal J a<:n~:('n ved clet Oldenburgske inf.-regt. adoptivson af premicl'lnil nant ved 2dct Sm3.lehnske regt. Johan Georg MejUmk" (f 17 3 fænrik forst d. 51/ sekondløitnant '/ t7fl~' premierloitnant 4J J tog afsl«;d ' 7Rfi q lir ~:. "l d 100 rdr. i pensjon) G 1 / 1 17<)1 llwd A'W 11" ".111" l l ' 1767 t i Drammen " /1 1837) datter af oberstloitnant og eher for Eirlangerske komp. Bernt Chr. Granvold ( ) og Kirstine Angell r Elligers (f. 1743). - Sergeant ved 2det SmlUehnske rcgt kadet '/to 1773 sekondloitnant ved 2det Sm3.lehnske regt. 14/_ [175. premlcr. ' ollnant S h ("7B kaptein!t kapteinloitnant ved Telemarkens regt. 2'/& 1789 ehef for Ejdangerske komp. 10' ehef for Bambleske komp. 10/" 1789 ehe! for Ringeboeske komp. ar Oplandske inf.-regt. " /u 1799 major og ehef for 1ste bataljon ar Oplandske inf. regt. U /l.800. eher for et gevorbcnt kompani af Nordenfjeldske inf..regt. ~llo 1801 boede 1805 på Fredrikshald. Første adjutant hos den konl1lla~d e r e ndc general sonden tjclds ij. F. v. Mansbach) " / 1&9 oberstloitnant ved Sondenfjc!dske regt 20ft 1808 og generaladjutantløitnant ved den nyoprettede generaladjutantstab (se Collegiallidende for 1808 s. 66) kommandør for Telemarkske rert ' l 1&9 oberst 11/ ehef for regimentet ul lil lt 1818 (kongl res. af u/ 1817) Generalmajor n/~ forte s. 1.r en brigade pl 2<XlO lllnl (d. 7oe) ved Rrunlaugnæs Tønsberg og Vallø. R. S. ' "10 ' 181S. Gik af på vartpenge '/ 1818 til " s..l l.t han blev kommandant i Fredriksstad indtil ' Jr ~" da han atter gik af på vartpenge. M. Sv k. v. a. h '" ( ~" ](ij:"stidende no. 6 for 1821). _ Moydoll 7m:ob Gerhard f. på Skjerstad i Gran i 1m" 171" '. datoen kjendes ikke han vidste den ikke h t"l>l l' s. ~ r t i Kristiania 'l /. år g '" ".kri vt'r i Land og lladcland Slephan Barclay M \lrll 1' 7 ~ \ XOX) <>g" Ce<:i lia Chnt.1rina f. Gløersen.. "~ til (. "11111 Ull med Johanne 1m l 11 t \ '~." f ol. 17') j' i Kri ~t innia

4 ' "3 18 f 1868) datter af kjobmand Lars Edvard Jørgensen og Kirstine f. Schmidt. 5 bern dcraf 2 officerer. - Kadet i Kristiania fra 'f /s 1803 tog artilleri officerseksamen i Kjøbenhavn sekondloitnant i det kongelige artillerikorps i Kjobenhavn med anciennitet fra '/ti 1802 premierløitnant 11. la suite u/t~ 1808 premierloitnant i artilleriet!~/1 SO gik 11. la suite 8/U s. år. Ansat som ~ærcr i mathematik landm3.\ing og fortifikation ved landkadetkorpset i Kristiania (20 timer ugentlig løn ialt 550 reir.) fra l! 181 [_/S 1819 i artilleri m. m. fra "/~ 1819 til '' 1826 i krigshistorie fra 1824-' Kapteins karakter '0/ stabskaptein "/ afgik fra dansk tjeneste 10/S batteriehef 1817 r. Sv. o. '/' 1823 major il/! at regne fra '/ obcrstløitnant "/ 1831 k. Sv o 't kommandør for artilleri brigaden fra generalmajor Fangens død 't 1838 oberst og ehef for artilleribrigaden 'lb 1839 generaladjutant "/ lærer ved hoiskoen fra dennes oprettelse 1844 generalmajor 11/ 1847 k. St. O. o. S Tog afsked tl/u 1855 med fuld gage 1608 spdr. i pension og rct til at bære uniform. M. Kongl. n. v 5. i T rondhjem 8/11828 m Sv. k. v. a. og medlem ar flere kongelige kommissioncr. Var mellem 1822 og 25 en af sti fterne af Kristiania mil. samfund deltog senere i stiftelsen af Norsk mili tært tidsskrift hvoraf nu 48de bind er under udgivelsc. Var cn frugtbarforfatter skrev fra til 64 en mængde milita.:rc afhandlinger udgav bl. a. en hlndbog i artilleri og \:11 lærebog i krigskunst (1837) skrev og-så _De forencde Rilte r~ ForsvaT<. Æresmedlem af Kristiania militære samrund i hvis diskussioner han deltog til sin død. Samfundct hans portræt male. (Det brede gule bånd mil-li ( " 'f h.ll. der lindes p.\ dette portr:o.:l '1.11' f!i lli:.: " l. "' "t." 1 for k0rl1111a ndørsgraden) Var en»virksom alsidig og talentfuld offieerc. Artilleribrigadens offieerer lagde en sølvkrans pl hans kiste. Se Langes Forfatterlexikon der dog om denne mand ikke er ganske nøiagtigt. _ Meyer Knud Andrtas (AdolJ f. is/u 1751 (ifølge ligstenen) angiver selv at være født Sh~ 1756 t i Os!o ~1/ 1835 ~øn af oberstloitnant C A. Meyer til Ousby i Skjeberg der var g en datter af generalløitnant K. G. Sehested. G. ) med enkefru Jemina Næser f. Nissen (. Uh 1748 t i Ullensaker H/ 1806) der fra 1770 havde været gift med regimentskirurg pl St. Croix Joh. Aug. Næser (f. i Anhalt Herbst u/)o (734). 2) på Toten uill!o9 med enkeprovstinde Sophie Cathr. Borckgrevinck (f. 10;''J t i O~ l o 1% 1l!41) datter af sognepræst til Sorulll Fr. Grilner Mandall ( ) og Karen M. gdalenc. r. Dorph (1738-6<). Var eieraf Storhammer :;lrd \'(:d Mjoscn solgte den i nov til generalmajor Erik Anker (t (858) for spdr. Boede sine sidste år i (Ml). J lalls datter Cathrine Adolfine blev moder til f: H!".dlll.ljo!" A F. Munthc (t 1884). _ S"n>lHlliJilllaut ved Slesvigske rytter.regt. ~~/ ''' nlu 'tnanl ~.' 1776 ansat ved Holstenske regiment "11 "lo k.lptein u med anciennitet fra " ~lil "n~.11 ved Oplandske dragolhegt. '0/11789 ehef r. 11"'... ~ke kompani 11/ major '/ ~ i' " ll 1011 U ~ oberst 't 1808 (se Collegial. t l n.h ~.li d ~H). ("hd f<h' Akcl'sllllHi~kc dragolhegt. l/u l ". '.~ " :.ml 11<"1 fik dettc navn Ul" (783) 1m l l nl"1 hil u S"u1cnfjeldske dragon- " 11.. \~' hl.~kl.nn~.divi~ioll '/_ \\" " ' v.. '"/ H~. k Sv. (). 1

5 '" Ub Gik ar pl vartpenge fra M. Sv. k. v. a Se hans autobiografi ar ' t 1813 i Norsk mil. tidsskrift 1882 lte hefte. - Ao m. Ved kolll <fl. ar "'" ' 7~ blev ben...".hen r...rik og lcapt;n of kanueri" forandre ti l kornet og fitm..e" Den " /t 800) ophltyedet f"..ibl<!a_n. Ved kone!. <ff. ar " / 811 bl ev det Oplandoke 010 M.Ah" busidte draon regt. olk. ammen il : Det. Sønde.. fjeldsko drae:on.eltt M~chelet Christian Frdaik r. flu 1792 t pl Fre drikshald 1$/ son af sognepræst til Rlde Johan Wilhelm Michelet ( ) og Sophie Amalie f. Tuchsen ( ). Brodersol af generalmajor Jørgen Michelet (t 181S). G. 6t H 1821 m. Edle Michaline Rasch (f. i Eidsberg ~/'J 1804 datter af ritmester Micha\ Rasch til Mustorp i Eidshcrg og Edle Valentine f. Heyerdahl). l born bvoraf 3 officerer. - Kostkadet ved det danske landkadetakademi ls/~ 1805 Udnævnt ti! sekondløitnant ve<! Slesvigske inf.-regt. 9/ men allerede 6 dage efter fonat til det nors:&:e livregiments 2den bataljons jægerkompani forsat til Akers husiske skarpskytterregiment ll premierløitnant ' 181:!. adjutant ved Romerigske korps ~/~ 1821 kaptein og stabsadjutant l/) c.:hef for Ulensakerskc komp korpsmajor i ste Akershusiske inf..brigade 1'/11 1&;0. oberst!øitnant og c.:her for Fredriksstadskc korps u'l 1&;6 oberst og chef for 2den Akershusiskc inf. briguf' '/u 1851 chcf fo r Ste brigade og kommandant r~ o'n' driksstcn n l generalmajor tor af~ kl' ll ' R. Sv. O. 'l 1843 T. St. O. o. lh k '1 () " /e stkrs. S v. o. ~ l 1807 deltol: hun l 11 11' 1111 ' 1'11. r" ~ " lut l.. 11\ "5 bardementet i 1813 og 14 forrcttede han som adjutant hos oberstløitnant Huitfeldt der kommandercde en bataljon skarpskyttere og jægere postere! langs den svenske grænse søndenfor Elrjebro deltog med denne bataljon som kommandør for.bergenske kompani. i affærerne ved Rakkestad og Trygstad kirke. Var chef for. Fredriksstadske Fe1tkorpsc i Skåne 1848 var i 1852 medlem af en reorganisations.kommission i 1854 c.:hef for en instruktionsleir for armeens over og underbefal i 1857 medlem af den s3.kaldte underoffieers. kommission i 1858 høistbefalende over de til Axwal!a i Sverige befalede norske tropper i 1862 c.:her for en arme division ps. Gardermoen og i 1864 hoistkommandercndc over en pi Gardermoen sammendragen leir af alle vibenarter.- Miehelat Y"rgm f. i SøOlm l/ 1742 t pl Solberg i Thrygstad ~/ 181g son af oberstjøitnant Chri stian Frederik Michelet ') til Hersetter i Thrygstad ( ) og 2den hustru Johanne Christiane Aug usta f. Holst ( ). Ugift.- Fænrik ved de nationale dragoner ' virkelig (;l'nrik ff/ sekondloitnant ved 2det Søndcnfjeldske llral:on-rcgt. '/ premierløitnant " kaptein ' ~/. 17KS ehef for Thrygstadske kompani med 200 reir. i gage ~ J 711B udmærkede sig ved Kvistrum bro 1788 og fik hl n indring derfor af kronprins Frcderik en gniddåse der " 'U U hevares i familien.... k"udmajor ~/s 1790 oberstloi!nant t oberst ". 11t1!\ ('/ ifolge Collegialtidende for 1808 s. 58) c.:hef t ndh i(' m ~ drag-o ll regt. 1'/ generalmajor " /u '\' ''': 'l f ~1. f' pil vart penge 2/ r... "'M" " ~'''" lin'" ~1!o~k l. ('hit 1 '1 ~ 'il" ' ~" 110. " ~ " t"ue... j 1

6 ~- ~ S7 Chefen for Søndenfjeldske nationale dragon-regt. senere generalmajor F. \V. 5ehested anfører i sin konduitliste dateret: Brotnow T/ 1764:»Fænrik J orge n M ie h det 24 Aar gammel 10 Aar tjent. Faderen er Oberstlieutenant i Regimentet. Har lært ngenicur Vaabenet samt Artilleriet. Bruges som Adjutant ved Regimentet appjiccrer sig vel i Tjenesten og fører en god Conduite.< A" m. Om gen.... lm.jor J. Michclcts ud.' oven""".!. o ~..""ir. unt C. F. Mi<hclet ok';"er liene.dm.jo. P. )foufeldt under rf/ >t!un er f tydk ~;x t r.cti o o s..ndenfjejdlke n"'!i:onrcciment 01 har r"'1 ct Qde"liJ: Lev".. M hon' }'ader havd. -""et C.pitain i h. " blev 1)"1 [;60 og ot h.n i t~d... Moth POlit de f. pl St. Thomas G/ll '727 t i Bergen U/~ 1802 son af generalguvernør på St Croix Friderich Christian de Moth G. m. Sophia Magdalena v. Coucheron (f. i Norge ~a/g '733 t 17.). - Loitnant i marinen 1748 kaptein i infanteriet 1750 kaptein i Sjællandske gevorbne incregt. '5/t 1753 major " /S forsl'!t til Dronnipgens livregt. t/u 1767 premier major '" oberstløitnant tl/ D 1774 ansat ved Sonden. fjelcbke gevorbne inr..regt. Hls 1776 oberst af infanteriet lho 1783 eher for 2det Smllehnske inf.. regt. a/i 1787 boede da i 'orsgrond deltog i toget mod Sverige 1788 ;'nsat i generalmajor J. J. Fastings brigade; eher for Telemarkens regt. to/a 1789 (ifølge Vaupell l s. 758 blev han det d. '/1 S. <'\T) generalmajor ~/ med anciennitet ar " /u 1789 eher for Bergenhusiskc rcgt. og kommandant pa Berg~nhus (efter J. J. Fasting) fra ~/. (ikke 51) 1790 til d. '~/~ 1802 da han tog afsk('d med 1022 rdr. l pen sion; generalløitnant samme dag. Chefen for Sjællandske gcvorbnc inf rcl!!. "Ul ~ flti derich 7.U lo1stein. anforer i ~ tll 1" \ \t"1 Copenhagctl d.. ~o l('n lr!' t7(' ' \1".".. 1 "ltill' Paulus v. Moth ist vondanischerfamilie 35 Jahr alt 10 Jahr gcdient applieiret sieh ziemlieh und tilhret eine gute Conduite.t - MotJfeldt Carl f. på Ringsaker 1739 eller 40 døbt 3dje ~ølldag efter hellig 3 kongers dag 1740 t på g1rden Frcdskjær ved Moss ~ 77 år g. Ub /816. Son af gene ralmajor Peter J. Motzfeldt (t 1791) og første hustru Thale. f. Arenfeldt. G. ) omtr med Margrethe l\aria Nobel Westerwaldt (f t U! n 1799 datter af dimitteret leitnant Caspar Henr. Westerwaldt og Anne Maria f. Stracker). 3 detre. 2) omtrent 1804 med Fredrikke Elisabeth Wessel (i ' ) datter og l son nemlig Carl Motz_ feldt (f. '!~ 1808) nu stiftamtmand i Trondhjem. Eiede g:'lrden Bragstad. som han havde kjobt ar sin fader. stamtavle over familien Motzfeldt Kristiania Sekondleitnant ved 3dje Sendenfjeldske dragon-reg. 1.~! 759 premierleitnant 'ht ansat ved Nordentjeldske!rag-on.regt. 'Gil Se 1762 kapteinløitnant ved samme regt.. _! 773 kaptein og eher for nderoske kompani ar Trond hjt-111skc dragon-regt. 2'/ major l/u 1789 oberstlnitnnnl ' /1 '79' ansat ved Oplandske dragolhegt. le!t n.l ;'nstt ved Trondhjemske dragon.regt. t oberst "!7 ('her for Smlllehnske dragon regt. fra 11/ "" ~.. C;"ucrahnajor '& ' gik a( på vartpenge "ft ~. ('w(('n for Nordenfjeldske dragon regt. oberst senere M' '" r. ln.ljnr Peter v. MO7.fcldr anfører i sin konduitliste 011 t t llrorl'i.: ~6 it 176_j tolgt:ndc:.carl v. MOltfeldt Et min Son. Ganske habil Qffi " '! ol " 'liol." ;-:'( r Vind paa at perfec.

7 88 tjonere sg mere og mere udi sit l\'1etier og fører derhos cn sømmelig Cond uite. - Motzfeldt Pd~r :Jacob f. i Danmark t pl sin forrige eiendomsgård Bragstad på ndereen hos sin S0ll senere generalmajor Carl Motzfeldt 'Vs 1791 son ar generalmajor P. N. Moufeldt (der t omtr. 1735). G. 1) t/" 1727 med major Axel Arcnfeldts datter Thale ( u / ). 2) 1]43 med Abel Cathrine Lillienskiold (t717-9". Havde ialt 23 born hvoraf 13 blev voksne ar disse var 8 officerer. Eoede på Tronæs i Værdalen derefter på Star i Ringsaker mindst fra 1734 til 48 på Bragstad pll nderoen fra pli HorTig i Storen fra og atter på Bragstad fra J }<' ænrik 1715 ddtog som sådan i krigen; Holstcn fra premierløitnant 17. " kaptein ved Nordenfjeldske dragon regt. 10/ 1730 malors karakter Ufs 1740 gjorde majors tjeneste rra l/a 1744 sekondmajor uft 1749 premiermajor 10/ oberstloitnant 18/ oberst nil 1757 chef for Nordenfjeldske regt. efter generalmajor Mollerup st (l/) 176/ generalmajor Tog afsked S. år. idet han solgte sit regiment til oberst senere gene ral10itnant C. H. v. Krogh at regne fra '/ mod en livpenslon af 400 rdr. der skulde udredes ar eftermanden. Fra 1/ 178 f overtag kongens kasse halvparten ar denne afglft. Chefen for Trondhjemske dragon.regt. oberst 1. Matheson anfører i sin konduitliste dateret: Oyr d. "/11 '745 :. Caraeteriseret Major Petter Jacob v.!\lot7.feldt. F orretter l'remier Majors T ieneste. Maade1ig Stal ur O/: F xterieur. Opforsel og Levemaadc god inclim:rcr Dyd ikke til Laster af god og- hurtig Jkl:l"r h l"'11!' ' lle<! Progress i\!ajors Chnrj:t'n ilk dl h" lo " 'Y' " ngcn V idcnskabn i Sl'nld ' ll"'. ADm. En Af ha..."uer...' toptein ved Trondbjemske id '~gl.' ljhie b An Motfeldl ( S.j) hu ya l;>d.er lil.olsrld Peder "onfeldt der var f. i Ørkedolen " ti Kriilianil " g. pl Sl. ThoDW... ' 804 med byloged SlenOJWnl daller Em"'le Bi!itte ).arrelbe ( 7!!9-1148) f.der lil h.iestereu.ue... ' W. A. MOldcldl ( ) og til stawid Kelil Motlleldl (. 1814). Ped<!r!l(. bln... kobdleilnael i attilleriet " /. ' i96 premi..-l.ilnanl TM.. till"nel da... k Veoli odien " / kaplein de"'l""'" t/ Yl ' i 1807 en kott li<l.o~lsk kne-fange. Ei dsvol dsmand og otorlhinll"'mand 1$14 51llSrAd./n l. l r cbef fof. m ~de p. r"m.nl"t... _ for... '..;001. d"plf~nlet. \ ie.kommandant pl ll..-~nbua fr. " /. $S til " / 1828.h. SY. Q. 'fa 18'0 lo/::.f<lr.ec! " / med '500 opd'. i penlion... fim."idd.../ Se Swalin: Konu"genl noflka og en lka.ta... ld. Motzfeldt Peter Nicl){m~ f t! Jy11and omlr son af rådmand i Kjøbenhavn Peter Motzfeldt (t 1 /. 1702). G. m.!) Kirstine Hansdatter Sehade eller Callund borg fra Roeskilde (f. 1660). 2) Anne Sophie MUhlheim. Hans broder oberst Johan v. Motzfeldt (t 1733) var kommandant i Trondhjem fra fra ~/8 Oberst 17/ ellef for Nordenfjeldske dragon.regt til 10/ '730 da han tog arske<! (oberst Jacob Matheson fik da regimente-tl. Manovrerede mod Arm/ddt 1718 forte regimentet d. U/ l s. r pl en anstræn :ende llllrs<:h fra Tiller bro til Hof l Sog-nedalen og til Hennebo. At han ble" generalmajor fremg r af hans son gene.hu"jor P. J. v. Mot7.feldts konduitliste dateret Horrig i ~ " n n ~/'.l 1764 hyori han meddeler at hans fader havde v.l' 1 g"encralmajor. Rime!j~v i s erholdt sldstnæynte denne ohul vl d l f~!cl'(kn 10/ ~ " 1 S;lllllllJ::c r [ s. 554 hans rapport til " "".11 il " ~

8 "'0 Se Stamtavle over Familien Motzfeldt Kristiania Munthe Adolf Fr~drik f. i Ullensaker 'flt 1817 t i Kristiania søndag d. 1f~ 1884 sen af sognepræst Jacob Lundh Munthe (1749-[824) og anden hustru Susanne Cathrine Adolfine r. Meyer ( ) datter af gene ralmajor K. A. Meyer. G. Ul [845 med Karen Emilie Hansen (f. lvfl l 1820 t 'll 1884). 4 bern. - Kadet lfu 1832 sekonrlloitnant i ste Akershusiske brigade l'lt [837 med andennitet af u/l~ 1836 premier. \oi ~llant l/a 1840 adjutant ved Hedemarkske korps "'l ' [847. kaptein og divisionschef nis 1852 oberstloitnant ogehef for Tclcmarkskc korps 8/~ bocde i Skien; r. Sv. o. '/ Var i 1866 konstitueret armeintendant. R. St. O. 0 11/e $ ar. Chef for 2den brigades depotafdeling og næstkommandcrende ved brigaden 1'1/ oberst og chef for ste Akershusiske brigade og kommandant pli Fredrikssten " 873 statsrad og chef for anneoeparte. mentet ""o [877 generalmajor og høistberalende over arm~en i h. m. kongens fravær " l [878 k.' Sv. o. tl/ t880 k' St. 0 O. ll 188!. Medlem af kommissionen angående den militære mile føring tt/l Medlem af værnepligtskommi ~s i one n Sf'3. me<llem ar kommissionen ang. administrati o n s rt ~ k mente! 1868 af kommissionen ang. underklasscrncs all ning t 874 og ar den militære und e rvi s ning ~kollulli 11' Ved rigsrctsdom af Uo 1/\/1 1.1" !l 1l>l v< t embede som ' t nl';r;t l f" 1 11 \1101 l \ '9' h. majestæts vegne at føre kommandoen over den norske arme. Den 14./ s. år tilstodes ham en pension af 6000 kr. årlig. En prisbelonnet alhandling om armeels intendantur af A. F. Munthe er indtaget i Norsk mil. tidsskrift for s Han skrevet forslag til omorganisation af den norske arme. - Se Swalin: Biografiske data SS" s. 52. Myhlenphordt Casptr Frdl!t"ik eier ar Lillefossen i T rondhjems stift hvor han blev født ~8/ t i Trond hjem begravet i et familiekapel i domkirken u/9 s. år søn af ri tmester i 5.'lchsen Gotha senere tolder i det trondhjemske Didrik v. Miihlenphordt der kom til Norge 1660 og A nna Calhrine f. Badenhallpt. G. m. Margrethe Maria v. Hatten Cf. ~h 1679 t 8/ to måneder før sin m?.nd begravet i T rondhjem MJT s. ;tr datter ar kommandant på Bergenhlls generalmajor B. v. J lanen). _. Var fyrv~rker ved det Holstenske artilleri i 7 år f;cnrik ved Bergenhu3iske inf.. regt. i 5 år fra 179.'. deraf Z M i fransk krigstjeneste kaptein ved Trondhjemske regt. '"t 6gS major " /11705 virkelig major u/ oberst lllllll;\nl 10:lL 17". oberst og chef for 3dje Trondhjemske 11'1{1 i HJ'h k: fra 4./3 17[S (ifølge Vaupel1 l. s. 765 fra u '7'7) til ~in doo. Brigadier ftm ' 731 generalmajor '7.n Mollørop C/msft(l/j Freden-k f. omlr. '690 t omtr. r\ 'l' \") '7. " kapteill "/r kompanichef l. 1 \" l t hn ~ k< r" f~ t n 1726 majors karakter '. ' \""1' " '111' ~ "'i nfjdd ~k e nation:.!c 1\""'" ~ 1.1ldl " " h u

9 virkelig major ved regimentet nlf 1742oberstloitnant ved 4 de Sønden fj eldske nationale dragon regt. "'" 1749 oberst "hø s. år ehef for Nordenfjeldske dragon.regt. (efter obent Chr. Frantz Harboe der havde været ehef fra 1" til sin død " 1753) fra " 1753 til 1761 da oberst P.). v. Motzfeldt fik regimentet; generalmajor af kavalleriet Ull Morner Carl Carlson greve f. 'l'! t "/e i Stockholm søn af hofjægerrnester baron C. G. Møroer af huset Tuna og hustru Margrethe F. r. Duse. G m enkefriherinde Charlotta "Vrede 1. Arfwedson (tidligere g. m. oberstløitnant baron Caspar Wrede af Elima {fo &/ t 18.. j). Børnløs. Sluttede sin æt da de øvrige svenske grever Moroer er af huset Morlanda. Se svenska adc1ns attar taflor af G. Anrep. - Artillenkadet 1$/ ullderløitnant'1/s 1772 r.sv.o. " /. s. år loitnant ~/ 1782 kammerjunker 1/ 1785 kaptein u/ kavaller hos kronprinsen '~h s. år major 1'/. 1 79z oberstloitnimt l/ S. 1.r oberst og generaladjutant llf' 1794 vieeguvernor for kong Gustaf d. 4de Adolph 1fT s..r eher for det Finske artilleri regt. l/s s. h chef for Calmar regt. le/ 1795 greve "_ 1800 sckondchcf for Svea livgarde ". t 802 generalmajor '/_ 1808 generalloit nant " viceguvernor i Pommern fra "4/ 4 _ 14 /T 1811 general "/1 181Z overstatholder i Stockholm '/ 8 si""! serafimerridder S/U s. h en af Svea riges herrer tø/ landmarschal 815 feltmarschal!oh [S6.~ Statholder og hoistkommandercnde l(l'nl'tal ; Nnrl:' samt kantsler for universitetel i Kri"tuu!i" h" l. (11<1 JO/) 1816 til.oho (ikke " "0) K " h'l t.. \:.".1. gende erholdt afs)u'(j ' dl' '93 Nilson Pdrr Vogt f. ~ l [76z t i Kristiania n" 1837 son ar justitsråd og lagmand Paul Nilson pli. Nedre F oss i Aker og Marie Haagensdatter. G. 4/ me<! Kare n D. M. Anker (f. '~' t ' datter ar grosserer Jess Anker ( ) og Karen f. Elieson ( ) ; som broderdatter af kammerherre Bernt Anker (1~ ) havde hun en ret anselig indtægt ar det ar sdstnævnte stifte<!e Ank-k " fid e. 'k ommls. ' ; b ørn r g. fæmik it la suite ved 3dje Sondenfjeldske dragon regt. u/~ (ikke "l.) 88. se k 'on dl' ottnant med allcicnnilct fr:lo s. dato forsat lil de Holstelske husarer premierløitnant 12/ 1789 sekondrilmester ~1/6 179' ble\: hoislkollllllandercnde officer ved et husardetachcn:ent l Norg'e 29/ majors karakter lill 1806 afgik fra hl1sarerne og ansattes 11/ a la suite ved Akershusiskc ridende j::gerkorps der var stiftet tø/4 s. år ar det inddragne A kershusske og det Småiehnske dr~go"'" t bl' " g. o erst 011- "dill '&{6 S oberst Uh 1814 r. Sv.o. 1/ adjutant h!)~ kong Carl d.!3de i.oberst Gradene 11.~. Ar. Chef "r kavalkribrigaden fra '/ til il 18z5 da han tog l k'd mcd pension. :\1. Sv. k. v. a. S~..v k. 5 V. o " ~ Nilmon. Pdrr Georg f. " f 1770 i Kiel t 1./1 [851 -> ' ". ik"t"d.. hans fader var ritmester.. G m. O~ 1\".1 ""d \\nlcrues datter Maria (f t på Fre<!riks l hl 11 ~ HUS ) 1."'" ltd Kon!{svingcrske lette illf. kompani og ved ~! l:")''''!!' eg!7lu sekondloitnant a l' mil "! ll! '" '7') \ \'ukclil; premicrloit'101nt 's " "" \1'. 11'1' "f ste Akc"shusiske " 1 'd li. '. d N"dl"lllj.ldNlt '('1:1. i~/ l "

10 ' major e/ 18ls.eksercermajor ved ste Akershusiske inf..bri!.:ade fra 'b 1818 lil " r. Sv. o. ' 6{1 820 oberstloitrutnt 4/1 SU oberst "la 1832 chef for Fredriksstadske gevorbne musketerkorps "ho generaladjutant "/ (var da 73 år g.) tog a lsk~d 6/ Næser Frtdtrik Pdtr L/gangn-. f. pl Guthus i. Stange SEn ar krigskommissær fhv. kavallcnobcrstleitnant Joh. Fr. Næser ( ) og hans hustru Mette f. Gruner ( ). G. 18S3 med konsul Johanlcs Heftyes (t 1856) datter Valborg (f. 13/1 830). 2 sønner og 2 dotre. - Kadet 11/ sekondløitnant i kava\leribri~aden 5; rcpetent ved krigsskolen fra '(l til ~ fl~ 1838 br!' gadeadjoint hos general baron F. C. \Vedel-Jar\sbcrg fra 8/t /1 184~ forrettede også som sådan fra Ul 84;-' ansat ved kaval1eridetachementet i Sto~kholm fra marts 1845 til april SolCi adjutant hos kronprms Carl fra l6/ / premier!øitnant ved Sparooeskc eskadron '/ 1850 ansat ved den geografiske opmåling fra 1846 ti! "f~ 1872 ridelærer ved krigs;;ko!en fra 1ft _ S/l sekondritmester 11/ r. Sv. o adjut;ul hos kong Carl.'B 859. hofsta!dmester ~/ r. St. O. o. 1/. s. ar ritnester og eskadronchef 1/ major i gener:staben og kontorchcf i opmå!ingen ' u / 866 obersl!oitnant i s"mme fra '/S 1864-!~ d" h"l1 hin' oberst og ehef for kavalleribrigaden. sle hofstaldnh' ~h 1 n l k. Sv. o. "e 1867 ste adjutant hos kmll:"1 fra ~b 1867 til kongens doo Sh 812 ~ tc hof~t;lld"u'" hos k O d d e"~ ~~ ~ d\7j hd ll' k 'U" o n ~ scar. 2 j." l ~ tropper under (lv c1~ernc ; Sk 'li' ' l' lem a flqlehte'l't ' 1111 lø ' fl7' '. " lo \ "'" r h SV. O. 8ft K?R "1" l " '" '95 kongens adjutantsk"b '/ hofehe( '/ s år. "'. Sv k v. a "'ft Medlem af flere kongelige kom mi ~io n er._ OetkeD Yoltan Wil1u11ll f. i T yskland omtr t på Rustad i As 8~ ' 733 (ikke 1730). G. tt/ t7~3 m enkefru Margretha Giinther f. Uthermarek der havde været gift med tolddirektør Andr. Giinther o~ som var moder ti! daværende kapt!:':in senere generalmajor D. A. Giin'her ct 1769). Daniel Hausmann. _ Tidligere havde hun været g. ll. Blev tijligemed 4 brødre optagne i den d"nske ildeis. stand " ' Oberstløitnant lf kavalleriet 1/ 1707 oberst og ehef for :\'ordenfjt'ldske dragon.regt. 13/. '7" T og d. " den svenske genernl LOlVen med ~50 Uland til range pi!. Ringerike Blev '/t 1720 tilligemed generalmnjorerne l. Huitfeldt Kruse og p Romeling overdraget generalkommandoen. nspeetionenc - over den norske milita:rctat Generalmajor :tg J~O. Chef for et gevorbent regitut'lt dragoner fra t l! til 1129 til '733. Hoistbefa!ende over <kt norske kavalleri fra '730 (VaupelJ l s 4 8 ) _ Ohme Yoh(l1/ rlltdreas Cornduu f. i Holsten 1746 t i FredrikS!;tad Ugift.- j\nsat i artillerikorpset tl ~ '764. fænrik " k""loitnnnt " l i73. premierloitnant '/1 s. år kaptein '" 1]117 kompaniehef "/1 '788 major t. '795 oberst. 1"'111"" og kommandør for den danske artillcribrigade '''.H' "r ~;tt til den norske ar'ileribrigadc '; oberst l." med ""cicnnit<:t fra 30 ~ r808. (Se kalenderen H" ' ' k" n'kivd). Chcf for en reservebrigade.11 " " {'' f (" ;rtillerikorpsct efter Bielefeldt til " ' o ' "'1 d. G 809 da J" l"" \"1'" ~ 'llil:' KOlli' ".

11 '97 mandanl pl Fredriks.~len (med 1200 rdr. i gage) fra u/~ 1810 _ r./ S 1814 da fæstningen efter et tappert forsvar udlevercdes til de svenske i henhold til den 2 dage tid ligere a!sluttede konvention til Moss. Generalmajor t~/ Er i dtn danske arme fort lil afgang '0" Kommllndant i Fredri ksstad fra ~/~ efter den svenske major v. Kræmer til sin død. R. Sv. o. 1ho 181j. Var en. modig praklisk og videnskabejig Officeu Opreuede på sin dødsdag et legat til bidrag til opdragelsc ar fattige officersrlølre i 9 til 18 D anmmk og Holsten. års alderen i Norge På Norges part faldt 9740 rdr. Portionernes størrelse er fra 80 til [60 kr. il.rlig. - Oldenburg Adam Cflristllpfltr V. f t 1/~ 1803 son af major v. Oldenburg ( ) og Regina Y'\ari~\ f. de Bli..; g. ll. ) Ul rikke Christiane v. Haxthausen (der fik trillinger d. 1' og døde! l dage derefter). 2) Maria de Scholler <t 14/1 1770) datter ar konferentsråd og berghauptmand Chrislopher de Schbller <t 1774)ogCallm. rina f. de Bli..en~kjold. 4 born deraf var Catharina ( ) g. m. gencralloitnant statsråd F. G. v. Jla:.;h;ll1~t:n (t 1825) og babella (176<)-1855) g. m. gcncr;)lloitnanl J. F. v. Mansbach (t 1803) Fænrik 13/_ 1752 fænri k ved Et gevorbcnt R e~ i n1c"nl "" 1753 sekondloitllant 'ht 1755 kaptein ved 5<1110 n fjeldske regt. 11/ med anciennitet ar'; 175(".\d). major ved samme rtgt. "b [775 med ancien. 11 "l den major &/~ 1776 boede på Frcdrikshah! (li" løitnant ' 1788 deltog s. 1r SOll b.t;tljon~chcf 1101'11' 1 major Mansbachs fdtbrigade 1 '''fl!"1 111"] '~. Vicekommandanl på Vrl"dlll.. ( l] 111]'\" 0' lu. Ulll"l J F. v. M an~h.ll"h "'p 17'~1.. li.11'1" 11 ~ l/e 178 ul1"d (."' "l "'" """ \t t l kommandanttillægget 200 rdr. Det samlede belob benævnles vartpenge fra 10/ hvilken dag han aller indtr1dte i den militære detillje. Chefen for Sondeilfjeldske regt. C. Lohenschiold ud taler sig i sin konduitliste dateret :. Fredrikshald d. 20de January 176.;. om daværende kaptein Ada m O ldenhurg s.-'lledes :. 28 Jahr alt in koniglicher Franzosische Dienste 2 Jahr als Volontair ist.ein junger Oflicier von guter Con dul te und Application zum Metie der in Holstcin eine Grenadier.Compagnie gchabt Ul1d Sich dabcy distinguirt hat. Er ist nieht nur ein guter Capitaine sondern ich glallbc auch dass er einst einen g uten Major abgebcn l"ird.< Oppen Kil/id f. i Ullensaker 17/~ dobt 'l t i ](".11ia 1/10 begravet 21/ son af sergeant senere kaptein ved ste Oplandske rcgt. Gllndtr Knudsen Oppen t 1748j og ste hustru l\"iarthe Tronsdatter ( ). (;. '.~ 1774 i Kr.nia m.mette Kirstinc Colling (f. 18 / n/3 1827) datter af Andreas Colling (r. i Aarhus 1715 Kr.nia 1787) og E!isabeth f. Neumann. Se Lengnicks.Ul1[;Vlt: over den norske fa milie Oppen. _ fnderofficer ved ste Sondcnfjeldske nationale dragonl' '1. 17.ll! sekondloitnant ved samme regt pre_ '1Ull"itnant 13/v [744 vi rkelig premierloitnant /lo S. 11. k.'l't il1 n/ø 1750 kompanichef '/t 1756 major.. 11 l V lj~' major ved 4de Søndenfje1dske dragon.regt. t. 17r' llkv adjungeret krigskommissær obcrstloitnant " "j. 1 7f~)o ovntog st.:lv krigskommissariatet el' s. 'Hll.!l ' li'lk"lllllli ' '. l" ul<'d nbt:rtq rang D/! 1774 er 'l 1 )u '1' ' l.nr "/" 1771' \('1: :\f~kcd./~ 1781:\ "u 1

12 Chefen for ste Søndenljeldske nal. dragon.regt.senere general1øitnant O. R. Sehestedt anfører i sin konduitliste. dateret Brotno\\' l/u 1745 følgende: ~ Lieutenant Knud Oppen. Af maadelig StaturogExterieur. fører i sig alle Maader skikkelig op. har et got Hegreb. lægger sig med Flid paa Tienesten mfditerer hands Charge. Hands Viden skab bt:staaer udi hands Tiene5le._ Chefen for 4de Søndenlj. nato dragon.regt.. senere generalloitnant O. F. 3rockenhuus anfører i sin konduit liste. dateret Kristiania SL;' 1764: Tredie Major K l ud O P pen. 44 Aar g. (skal være 46 lr) har tient 26 Aar. hvornf 3 Anr som Underofficeer ved Søndenfjeldske Regi. ment. H1ns Fnder har været Capitain ved det sle ap landske Jnf..Regl. Denne Orficier~ Fortienester kand jeg me<l Visshed ikke sige noget om. da jeg saa kort har været ved Regimentet han er ellers svagelig af Constitu tion hvorfor han og 2 Gange ei blev commanderet til Holsteen. skjønt det har v;eret halls Tour. ~ - Oscar d. lste Konge af Norge og Sverige. f. i Paris / t i Stockholm 1/ eneste son af kong Carl Johan og Dronning Desideria (f. 8fH 1781 t l"i l! 1&(10). T rolovet L&/ 1822 og formælet " /ø 1823 m. p riln:~" J o~ efine ar Leuchtenberg (f. U" l 80i. t '/_ 18i6). d.ll!"! af Napoleon d. stes stedsøn. prins Eugcn af L. Fn" børn : Kong Carl d. sde (/l 1826 _ a/ li7l). 1' 111' Gustaf (l/ _ 14/ 1852). kong Oscar d. ~1r1L l " /1 1829). prinsesse Eugenie (f. Ub (830) og p rin ~.\UK t"/ ' s 1873). _. Arveprins t il Sverige ~1/8 l l". rt ll " : ll '" Sødermanland. h.:d ~ a l!l ( le. ~ ill r."h '.1 Ll"o ~ ar\" e pl"in ~ til \"l):' '/L l. ". det!l o r ~h' k.' \' 1 tl " '01111 l '99 n deltog fra august.817 blde i det norske og det svenske stat~råds forhandlinger. kronprins af Norge og Sverige lt generalløitnant H 1818 general n 'a vicekonge i Norge [ra " t til "!Jo 1824 og fra ll _ Sl hoistbefalende over den norske arme fra uf - s'lo 1824 og i ovennævnte tid i storadmiral for den norske marine 'n 1826 r. E. '/u 835 besteg tronen f kronet i Stockholm H. s. k Gav under to/ en forordning om et forandret unionsvaben og om et nyt særskilt orlogs og handelsfiag fpr Norge. Stiftede s. ar den første særskilte norske or den - St. Olafs ordenen. - og anlagde selv storkorset af denne dekoration. Sendte 1848 et hjælpekorps pa 4000 mand til Fyen og sammendrog et observationskorps på md. i Skåne. Var kantsler for det norske universitet protektor for Det kongelige norske videnskabers sdskab i Trondhjem. a:resmedlem af Det kongelige selskab for Norges vel. Kongcns valgsprog var:.ret og sandhed.* Var kom ponist og forfatter udgav 840 et \'ærk om: ~S traf og strafanstaltcr' der vakte megen opmærksomhed. Udvir kcde 7 mancders vabenstilstand meljem Danmark og l'r c Ll s~cn t ' / Dcn forste norske jernbane anlagdes under denne l nllg' XS <. i\f).!;w p.. 1. grund af sygdom regjeringen til kronprins (.ill "~ ~S7. S ()'C;lr d. L ste som Kronprins oversat ar Dreyer K ~ O.nn.r d 2doll Prrdl'rik. Kongc af Norge og Sverige ' (". 11o" oll ". H)". t dj' ~ (\ af kong Oscar d. ste 11""11111 J. LL" (" l." ti tltr). / 1 dcn fjel'de konge

13 "'" af det Bcrnadotske hus. Forte som prins tite!: hertug ar 0stergothland. Formælet " 1857 på Bibrich slot m prinsesse 50- ph ie Wilhelmine i\lariane Henriette af Nassau (f. '' J 836) 4 sonn.. r; kronprins Oscar Gustaf Adolf (f. " ' [858 formælet 10 / 1881 m. prinsesse Sophie Marie V ictoria af Baden r. 1/ 1862) prins Oscar Car! August (f. l~/ ll 1859) prins Oscar Carl Wilhelm lf n 1861) og prins Eugen Napoleoll Nicolaus (f. " 1865). - Sekondloitnant i den klg. norske marine u/g 1845 premier1eilnant tie 1846 kapteinlei tnunt '/a 847 kaptciil 'it 185o eher for korvetten Nordstjernen og eskadreche{ fra uh _ 'l J 850 kommandørkaptei n ~/~ komm~n dor fr kont readmiral ~l/ 1856 viceadmiral 'O/)2 S 58 eskadrol1chef fra ~Yh - "a 1860 chef for en svensk uorsk eskadre '/6 - U/ 1864 eskadrechef vedaisloringen af Harald Haarfagers mind~smærke fra '~' (Nor. neu). Admiral uh S72. R. danske Elef. o. /. 184S. Oberst i (ste akershusi ske infanteri.brigade "/s S55 generalmajor 1'/ generalloitnant a/l (SS8 ste adjutant hos kong Carl '/ generai'sg Besteg tronen Ulg S72 kronet i Sverige '";'J i NOJ.:l" 11/7 S73. Kongen cr krigshistoriker. forfatter o~ div1<r Udgav 1857 ct digt;.ur svenska flotlans 11linn~l blev prisbelønnet af svelska akademien har senere."n.1 Cide og udgivet; Nlgra bidrag lil Sveriges k1" i J.:~l~." " og 13. KOllgens valgsprog er: Brod c rf()lk('l"~ v 1 Osten 'JO/l(ll Vibl' 1'/1/1 dfl. ( 1"'110111]1"111 t l h h :" ~" ' " "" " 1 ' k Trondhjem Otto F redrik v. d. Osten (t 11/. 172S) ogmar. grethe f. Vibe (lo/ U 1683 _ ). datter af viceslat. holder generalløitnant J ohan Vibe (t 1710). pommersk n3!vnes allerede Slægten er G. i Oslo 1/$ 1752 m. Catharina Vilhelmine v. Krogh ( ) datter af generalloitnant G. F. v. Krogh (t 1768). - Kap:ein vw G renaderkorpsel 17.. major -.'n 1745 oberst "'1 l i51 ehef for 2det V~sterlehnskeregt. u /117S2 kammerherre 17.. kommandant pl F redrikssten 18ft 1758 til 1762 og fra 's 1764 til sh 1765 generalmajor 11' korn. mandant i Trondhjern fra Sil 1765 ti! ' Under " / blev det bestemt at de kom manderende generaler lordenf}elds herefter tillige."kulde være kommandanler i T ron(\hjelll. R. D. o. 00/ 1767 med sy1l1bolurn ; Ratt 1'1 il/t.'grl' stiftamtmand i T rondhjem fra S/9 løitnant ~lbo 1772 ti! "/'1!783 general.!i74 tog a fsked og erholdt fuld gage i pen sion '/a 1788 afgik g'nske af sit no. l/~ et årligt gratiale af 60:> rdr og fik da Pentz Barf/O/d Emst f tomtrent Oberst u li 17[j ehef for 2det (vestre) Oplandske inf.-rcjzt '. 173S brigadier '. li31 generalmajor t med anden. fra r.! ~. år. Er oprort i etaten for li33. medens han er udstroget f ":'talen for 1734 har lormentlig taget af5ked eller er ti.. d ~idsln;evnte år. - Petersen Jo/ur!! Dmlid FNderik f. i Kr.nia u/t t 1 7~7 11 1>1 V. s. :'l.r i slotskirken t pludselig i Kr.llia '._ fllr " "'nl /1<) ~. Ar. Snn af Christian Petersen 1"11 11 N"111\"1h"": '"h 1777) der var

Biografiske data. generalspersoner, 1 6 2 8 1 8 8 5, samlede af. C. J. A n k e r, kaptein ved Norske jægerkorps.

Biografiske data. generalspersoner, 1 6 2 8 1 8 8 5, samlede af. C. J. A n k e r, kaptein ved Norske jægerkorps. Biografiske data om 330 norske, norskfødte eller for nogen tid i den norske armé ansatte generalspersoner, 1 6 2 8 1 8 8 5, samlede af C. J. A n k e r, kaptein ved Norske jægerkorps. Med 1 portræt i træsnit

Læs mere

'734 - Garben, Balthazar Nicolai, r, i Sparbo " /, 1794, t ved Kr,nia ~l /, og tildeltes kadet.

'734 - Garben, Balthazar Nicolai, r, i Sparbo  /, 1794, t ved Kr,nia ~l /, og tildeltes kadet. ~1 i3 1842. Chef for Slesvig~ke regiment fra ~~h 1836 til ~ /. 1839. Stkrs. Hessiske gyldne loves orden Stkrs. af Æreslegionen og ridder af den h. o. Pour la vertll mili taire. - Se om ham: Kampen om Norge

Læs mere

; j 1,,,~ ti.liii:l ' ~/a 1875). daværende hofdal1lc hos prin. ",,' Ul, Jul;'lIH' og Charlottc af Danmark, scn<;:re statsfruc

; j 1,,,~ ti.liii:l ' ~/a 1875). daværende hofdal1lc hos prin. ,,' Ul, Jul;'lIH' og Charlottc af Danmark, scn<;:re statsfruc Ahlefeldt Ca/S V' O til Klein-Nordsee Holsten f. 16 '0 t ' 704. var kommanderende general Norge under statholder ver Krabbe fra 11/1 l G6 1 til 1665 (se Vaupell l s. 80 og l s. 738) og befaling'smand over

Læs mere

generalspersoner, l svensk, l østerrigsk og 40 danske Biografiske data '86

generalspersoner, l svensk, l østerrigsk og 40 danske Biografiske data '86 '86!I. lir, ehcf for Trondhjemske gevorbne musketerkorps fra '/~ 1843 til e/~ 1847. da han tog afske

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

'4' ' 40. ((mscimfiæ. Generalpersoner 1628-1885 Carl Johan Anker 1885 Skannet pg publisert av www.wangensteen.net

'4' ' 40. ((mscimfiæ. Generalpersoner 1628-1885 Carl Johan Anker 1885 Skannet pg publisert av www.wangensteen.net ' 40 måling som han omrattede med stor interesse. OpTettede [775 inden artilleriet et fond til de unge officerers videnskabelige uddannelse. Genera! af infanteriet Hil [772; var ifølge ordre af 'la s.

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

ERINDRINGSMEDALJE 1864

ERINDRINGSMEDALJE 1864 ERINDRINGSMEDALJE 1864 UNDERSKRIFTER Ansøgningerne om en erindringsmedalje blev primært indsendt til Krigsministeriet. Herfra blev de videresendt til den enhed, som lå inde med arkivet efter det regiment

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

h ~bi ]'. - ' ~/, 1801, virkelij:; fænrik 1~/s og sekondlaitnant t~/j s. 1I.r, johan 'lis 1815, kompanichcf ved Norske jægerkorps 19/,

h ~bi ]'. - ' ~/, 1801, virkelij:; fænrik 1~/s og sekondlaitnant t~/j s. 1I.r, johan 'lis 1815, kompanichcf ved Norske jægerkorps 19/, - l lun var medlem af kommissionen ang1l.ende Akershus f,l'~tl\i1\g fra ts 'n 1854, af underofficerskommissionen fra ~o v 18Si og var fonnand i kommissionen i anledning ar Rencralstabseksamen. - Tettau,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

,I I1. for 20C1()0 lllal1d lir V. Fransk ambassader i \Vien 1798. fr.11l ~ k kri g-sminister fra [5 messidor til 28 fructidor 1I.

,I I1. for 20C1()0 lllal1d lir V. Fransk ambassader i \Vien 1798. fr.11l ~ k kri g-sminister fra [5 messidor til 28 fructidor 1I. I oberstløitnant!!/tø 1]74. virkelig oberstleitnant "/s 1777, oberst li/,o! 783, kommandor for Trondhjemske dragon regt. n fn [787, ehef for samme med 1200 rdr. i løn fra IP/U 1788 til sin docl, hvorefter

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

IS/Il (i folge Ustbom: I/lt) r 667, t pludseligt i Kristianssand. '/~ 1808, r. D. O. IS/8 S. år, ehef for et gevorbent kompani. , Il!

IS/Il (i folge Ustbom: I/lt) r 667, t pludseligt i Kristianssand. '/~ 1808, r. D. O. IS/8 S. år, ehef for et gevorbent kompani. , Il! ,,' grev Ulrichsdals datter, Ulrika Eleonora (f. 11/6 1736, t i Fredriksstad 1775. begravet,/, s. "r, ' 39 Aar, Il Dage gm1.. ). Af hans 12 born kan mærkes: Margrethe Charlotte (f. "'t 1743. t ' Ilt 1802).

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Den Danske Landmilitæretat 1801-1894.

Den Danske Landmilitæretat 1801-1894. Den Danske Landmilitæretat 1801-1894. Vilh. Richter: Den Danske Landmilitæretat 180H894. BIND 1. Aa.~Kn. København A ntikvariat Richard Levin & Co. ApS Dansk Historisk Håndbogsforlag 1977 87 85207 35 7

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Oversigt over de Danske tropper i krigen 1864.

Oversigt over de Danske tropper i krigen 1864. Krigen 1864 15:04:19 07-12-2014 Side 1 af 11 Oversigt over de Danske tropper i krigen 1864. L Heltborg 07-12-2014 15:04 Regiment Brigade Bataillon Bemærkn. Kompagni Leder - Division Armeens overkommando

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

Oversigt over de Danske tropper i krigen 1864.

Oversigt over de Danske tropper i krigen 1864. Krigen 1864 12:52:26 18-05-2014 Side 1 af 9 Oversigt over de Danske tropper i krigen 1864. L Heltborg 18-05-2014 12:52 Brigade Bataillon Bemærkn. Kompagni Leder - Division Armeens overkommando Overg eneral

Læs mere

Forsvarets Arkiver - Hvordan griber man det an? -

Forsvarets Arkiver - Hvordan griber man det an? - Forsvarets Arkiver - Hvordan griber man det an? - Hæren bestod af: Infanteriet Rytteriet Artilleriet Ingeniørkorpset Vejkorpset Indtil ca. 1800 Da havde mange kompagnier navn efter kompagnichefen. Indtil

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen.

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen. Viet den 20. nov. 1784 Jørgen Petersen * aug. 1756, søn af Peter Mathiasen og Marie Madsdatter Damgade 24. Maren Christensdatter (1762 1790), datter af Christen Jørgensen Schmidt og Kirsten Hansdatter

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888.

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Amtmandsboligen i Neksø, hvor Amtmand Christian Jespersen boede 1809-1837. SLÆGTSGRENEN CHRISTIAN JESPERSEN

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten "Zum finsteren Stern".

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten Zum finsteren Stern. Königsburg Königsburg er en af adskillelige borge, som Erik af Pommeren lod bygge eller udbygge i årene 1414-1415, da han blev konge. Det var et led i kampen om Hertugdømmet Slesvig. Flere af dem har vel

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

I Dronningen og hendes efterkommere

I Dronningen og hendes efterkommere 1. I Dronningen og hendes efterkommere 3 I Dronningen og hendes efterkommere 1. Margrethe II, Danmarks Dronning. Født den 16. april 1940 på Amalienborg, København, Danmark. Bor på Amalienborg, København.

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Betty Karsberg 2010-01 side - 1

Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Jens Christensen (1820-1885) og Johanne Marie Nielsdatter (1816-1882) Ane nr. 48 og 49 1820 20. sep 22. sep. 22. okt Født Hjdbt. Bølling Kirke Kastberg,

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1372/1373

Generation X Ane nr. 1372/1373 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Clemmingsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Clemmingsen & Raabylille -datter Ane nr. 1372/1373 Rasmus Hansen

Læs mere

gennem Zoo Aar. Landsarkivet 1929 af K.Thorsen.

gennem Zoo Aar. Landsarkivet 1929 af K.Thorsen. S 1 æ g t e n P I H L fra ~~~ ~~ 1!~ sker gennem Zoo Aar. \ Samlet i Landsarkivet 1929 af K.Thorsen. Afskrevet 1981 efter originalen. E.K. II II e-~-~-~-~-~-~--~-!_!_~ (Pihl) i Povlsker

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

Anders Gustaf Silfverswärd (1772-1860)

Anders Gustaf Silfverswärd (1772-1860) Anders Gustaf Silfverswärd (1772-1860) Svensk soldat med en kort dansk karriere under Napoleonskrigene Af Henrik Andresen Min tip-7-oldemor hed Elisabeth Silfverswärd (født ca. 1654, død 1705) og kom fra

Læs mere

s liv Realeksamen Stålvalseværket i Frederiksværk Arbejdsmand Konstabelelev Hærens Signalskole, Høvelte Konstabelelev

s liv Realeksamen Stålvalseværket i Frederiksværk Arbejdsmand Konstabelelev Hærens Signalskole, Høvelte Konstabelelev Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Maj 6 1954 i Fødselsanstalten i Aarhus. Andre begivenheder i Sep 19 1954 Risskov Kirke Sognepræst Frederik Kassner Modelsnedker Aage Knudsen (morfar) og Inger

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Forfædre til Martin Lavrits Hansen

Forfædre til Martin Lavrits Hansen Forfædre til Martin Lavrits Hansen Generation nr. 1 1. Martin Lavrits Hansen, født 20 juni 1887 i Matr. 51a, Stettinstræde 4, Dragør. Han er søn af 2. Martin Nielsen og 3. Ane Cathrine Hansen. Mere om

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere