jordtilliggende på 2 skp. 3 fj. 1 alb. hartkorn og havde svært ved at klare sig.. 8 af godsets bønder i Æble og Sentved fik i 1771 påbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "jordtilliggende på 2 skp. 3 fj. 1 alb. hartkorn og havde svært ved at klare sig.. 8 af godsets bønder i Æble og Sentved fik i 1771 påbud"

Transkript

1 - x.

2 ÆBLE MØLLE Æble mølle var i 1667 og 1701 en selvejermølle, veom aparte beta- 1er sin skat på amtsstuen«. Imellem 1701 og 1771 overgår møllen sorn fæste under Ørbæklunde. Den var kun en lille mølle med et jordtilliggende på 2 skp. 3 fj. 1 alb. hartkorn og havde svært ved at klare sig.. 8 af godsets bønder i Æble og Sentved fik i 1771 påbud»når om at lade deres korn male i Æble mølle, de lovlig og forsvarlig bliver behandlet«. De seks havde før været henlagt til Ørbæklunde mølle, de to til Aas mølle. År 1778 får den daværende fæster lov til at bygge en smedie på 4 fag»for tillige at kunne ernære sig af sit smedehåndværk«. Fosterens navn var Henrich Hansen, han døde forholdsvis tidligt, og hans eftermand, Peder Jensen giftede sig med enken. Peder Jensen købte ejendomsjord ind til møllen fra Niels Knudsens gård i Refsvindinge 3 fi. ½ alb. hartkorn en parcel fra Hans Erichsens gärd pä 1 td. 1 skp. 2 fj. 14m alb. hartkorn, begge jordstykker på Refsvindinge mark i møllens nærhed. 151

3 Är 1820 efter Peder Jensensdød fæstede en søn af Henrich Hansen, Jens Henrichsen Æble mølle. Også han købte ejendomsjord, en parcel fra Hans Andersens gård i Refsvindinge, 4 skp. 3 fj. 3/4 alb. hartkorn i døde Jens Henrichsen efter alt at dømme meget pludselig. Hans enke, Karen Erichadatter stod ene tilbage med to mindreårige børn, en søn Henrich 9 år og en datter Maren 10 år. Ved boets opgørelse viste det sig, at der ingen dækning var for den gold, den afdøde havde pådrag:et sig. Herskabet på Ørbæklunde fældede da en salomonisk dom: Karen Erichsdatter måtte blive boende pä møllen, indtil en skikkelig mand»melder sig til ny foste og ved rigsd. sølv at ogte hende, da skal han erholde møllen i fæste for 1000 úl betaling straks«og derefter overtage alle byrder og afgifter. Denne mand meldte sig Hans navn var Peder Rasmussen fod t i Allerup. Är 1844 udgjorde ejendomsjorden 1 td. o skp. 2 fj. 2¼ alb. hartkorn. Den særlige mølleskyld var 3 tdr. Ved købet af ejendomsjord i Refsvindinge sogn knyttedes de arvnte møller til landsbyfællesskabet og kom til at dele pligter og ansvar med bymændene. Peder Rasmussen fratrådte som fæster omkring 1850, og hans son a f samme navn overtog fæstet. l'eder Rasmussen den yngre døde i Hans enke fortsatte fæ-- ster, men forpagtede mølleriet og jorden ud til en svigersøn, Peder Nielsen. t)mkring 1923 ophørte møllen at fungere.

4 SMEDEN I det g.amle bysamfund spillede smeden en stor og vigtig rolle. Han var en slags kommunal embedsmand, fæstet af bymændene og lønnet med fribolig og jord. Det var ikke så let at komme»til smeds«i gamle dage. Der måtte medbringes både jern og tørvekul, hvis hestene skulle skoes eller ploven gøres i stand. Desuden måtte gårdmanden selv eller hans karl sli med forhammeren. Dernæst var det nødvendigt med både el og brød og brændevin i rigelig mængde, for at smeden kunne blive i humør.»hærdet«man kunne stundom se på plovskæret, om det var i brændevin eller ikke. Smedene blev derfor tit lidt for glade for flasken. Men hans anseelse beroede ikke alene på håndværket, han erstattede mange gange både læge og dyrlægc, kunne stille blod og årelade og meget mere. Hos smeden samledes byens folk, både de, der havde æriode, og de, der ville snakke.»de ord en mand udtaler i en kro, møllehus eller smedie, skal han ikke drages til ansvar for«, hedder det i en gammel lovparagraf. Her i Refsvindinge var der i gamle dage to smede, den ene boede i det lille hus nær skolen, den anden i»mosekrogen«. De havde begge nor til gadekæret, og har formodentlig draget nytte deraf, når de»ringede hjul«. Som eksempel på, hvor sejlivet gammel sæd og skik fra fællesdrifwns tid kunne vxre, kan nævnes, at man endnu for år siden 153

5 bragte mad og brændevin med fra gårdene her i sognet, når der skulle skoes heste eller andet hos smeden. Jern medbragte man dog ikke. Om smedene her også trak tænder ud vides ikke.»byens smed«var boende i en lille ejendom nær skolen. Nuvorende matr. nr. 16g. (Rudolf Rasmussens hus). Til ham gik bønderne med deres arbejde. Smeden i»mosekrogen«var smed for Juulskov flyttedes senere hen hvor smede- først og fremmest. Den gamle smedie forretningen nu er. Det gamle smedehus. 15 I

6 indsamledes OLDENBORRERNE Fra 1850 til omkring 1900 hjemsøgtes store dele af landet af uhyre»oldenborreår«mængder oldenborrer. I de såkaldte anrettede disse insekter uhyre skade i skove og haver ved helt at afløve træerne. Der ivzrksattes derfor en stedse mere systematisk udryddelse af skadedyrene. Man dannede foreninger, og staten ydede tilskud til betaling for indsamling af insekterne. Indsamlingen foregik på den måde, at man tidlig morg:en, før solen stod op, gik ud, bredte et lagen på jorden under træerne og rystede disse. Oldenborrerne dryssede da ned som nødder, hvorefter de dræbtes i kogende vand. Processen skal have lugtet ganske forfærdeligt efter sigende om foråret melder sogneprotokollen, at der er kommet cirkulære fra amtet med opfordring til dannelse af en forening til udryddelse af oldenborrerne. Man vedtog at ville søge en sådan forening dannet, og at kommunekassen ville tilskyde indtil 100 kr. i nævnte øjemed. Foreningen dannedes, og indsamlingen organiseredes. Seks mænd af de velstillede udnævntes i hvert sogn til at føre tilsyn med ødelægg elsen og føre regnskab over udgifterne. 8 øre pr. pund betaltes for indsamling, senere steg beløbet til 14 øre pr. pund. For kogningen betaltes 1 øre pr. pund. - - Periodevis i 12 år indtil 1895 oldenborrer her i I)ct gik ikke uden rivoinger og uenighed om betaling, dels for ind- 155

7 samling, dels for ulejligheden med opsynet, som de valgte gårdmænd ville have betaling for; men sognerådet holdt på, at det så blev for dyrt. Helt billigt har det heller ikke været. I 1891 vedtog man i sognerådet at optage et midlertidigt lån i Nyborg sparekasse på 5000 kr. til dækning af udgifterne ved bekæmpelsen af oldenborrerne i kommunen. Det sidste år betaltes der fra 30 til 50 øre pr. pund for indsamling. ---e BYSTÆVNE Offentlige bekendtgørelser skete på kirkestævne efter gudstjenesten. I kirken samledes man også, når vigtige beslutninger, der angik hele byens befolkning skulle tages. I sådanne tilfælde godsejeren og præsten tilstede. I Ivad der derimod angik landsbyens eget liv i egentligste forstand forhandledes og afgjordes på bystævnet, først og fremmest jordens dyrkning i alle enkeltheder. Bystovnet var en åben plads midt i byen, hvor hver gårdmand havde sit bestemte sæde på nogle dertil egnede sten. Husmænd og inderster stod bag ved. Under ledelse af årets oldermand snakkede man om alt lige fra plojning og såning til byhyrde og bytyr, og hvad ellers man var Er les om. I ler i Refsvindinge er det vanskeligt at bestemme, hvor bystævnet liar foregået. Det eneste gamle fo lk kan huske er, at man i deres barndoin samledes i et lille hus dèr, hvor sognevejen støder til Kerteniindevejen; men det er tvivlsomt, om dette samlingssted er det ældsie, idet byens centrum naturligt må have været i nærheden af kirken og det gamle gadekor. I)er er derimod noget, som tyder på, at de seks gårde, der hørte luider I folckenhave på een enkelt nær lå samlet i den østlige del af leyen; nliske har man benyttet to steder at samles på i den meget I.inge by. var

8 FORSAMLINGSHUSET folk, at når der skulle betales Det er almindelig kendt af ældre tiende f. eks., så foregik det i det førnævnte lille hus ved Kertemindevejen. Der serveredes da både kaffe og brændevin. Først op imod den nærmeste fortid lod præsten sig repræsentere ved en stedfortræder; tidligere sad»vor far«selv for bordenden og tog imod tiende. Han betalte efter sigende også brændevinen. Brændevinen var uundværlig, mente man, den hørte med til dagliglivets fornødenheder lige så godt som øllet. Omkring 1892 rejstes der første forsamlingshus. Det kostede 1800 kr. at opføre. Pengene blev skaffet til veje dels ved et lån i sparekassen og delsved, at gårdmondene i 5 ir gav afkald på»aprilspengene«. Resterne af denne første bygning er fløjen, der rummer køkkenet, sognerådsstuen og den lille sal.»det var kun»en skal«, der var ingen loft, men dog bræddegulv«, fortæller de gamle, der kan huske hine tiders nøjsomhed. Huset kom i årenes løb til at danne ramme om det»kulturelle«liv i sognet: Gymnastik, sang, foredrag etc. og er gentagne gange udvidet og ombygget. Før forsamlingshuset blev bygget, samledes ungdommen tid efter anden til dans og lystighed rundt på gårdene, hvor man havde en storstue. Ulejligheden og bespisningen sørgede husbond og madmor for i almindelighed.»folk forlangte ikke så meget den gang, al ting var mere jævnt end nu«, er de gamles udsagn. De første år i forsamlingshuset var sikkert ikke meget forskellige, hvad fester angik, fra det, der var skik i storstuerne. Hen på aftenen fik de unge en bolle punch bragt ind, og en kone øste den op i glas til deltagerne. 1)ct satte kulør på dansen

9 t I L.1 L... nr. - -, a

10 REFSVINDINGE SOGNS BOGSAMLING Sognebiblioteket har en lang historie. I 1960 kunne»bogsamlingen«holde 100 års jubilæum.d ette fortjenstfulde arbejde tog sin begyndelse i 1860, da ca. 20 mennesker i sognet gik sammen for at oprette en»læseforening«i lighed med, hvad man mangfoldige andre steder i landet gjorde i dette tidsrum. Medlemmerne var af højst forskellig social stilling: En gårdmand, en smed, en murer, en husmand, en ungkarl o.s.v. Medlemsbidraget indbetaltes første gang forud for at få en startkapital Bøgerne opbevaredes hos et af medlemmerne i»en af foreningen dertil anskaffet reol«. Ret snart gik man over til, at bøgerne beroede hos en bestemt mand, husmand Niels Nielsen, for den sum af 1 rigsd. årlig. Til formand for foreningen valgtes en ung mand, damaskvæver Jørgen Eriksen. Bogindkøbet voldte stadig økonomisk besvær, tit måtte man nøjes med brugte bøger indkøbt i Magnus Hansens aktikvariat i København. Formålet for foreningen var at bringe både skønlitteratur og faglig oplysande bøger ud til de interesserede læsere. Af de sidste fik man til en begyndelse ganske gratis fra»det kgl. landhusholdningsselskabkirkehisoric«, Gottschalks og til Maune:»Valg 50 bind omfottende alle mulige emner Ege fra Rørdams»hovedregning«af Elter en foriennelse fra bogbinder Schønemann i Nyborg i 1861, 159

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Livet i en husmandsfamilie

Livet i en husmandsfamilie Livet i en husmandsfamilie Jens Sofus Mandal Andersen FORORD Forside tegningen er formentlig tegnet efter hukommelse af forfatteren, men det vides ikke med sikkerhed. Fortællingen beror på Sofus Mandals

Læs mere

Årsskrift 2012. Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

Årsskrift 2012. Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening Årsskrift 2012 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening Beretning 2011 Året begyndte med en generalforsamling i god ro og orden. Bagefter var der foredrag af Rikke Godtfredsen, vores sognepræst. Hun

Læs mere

Fanefjordhistorier. Fanefjord Bibliotek. Artikel i Møns Dagblad feb. 1962. 25 års jubilæum i 1962

Fanefjordhistorier. Fanefjord Bibliotek. Artikel i Møns Dagblad feb. 1962. 25 års jubilæum i 1962 Fanefjord Bibliotek Artikel i Møns Dagblad feb. 1962 25 års jubilæum i 1962 Vi begyndte ved et ovalt bord den første låner var en dreng! Fanefjord Biblioteksforening fejrer mandag den 19. feb. 1962, 25

Læs mere

Øster Hornum skoledistrikt før 1900 Skrevet af Poul Christensen 2005

Øster Hornum skoledistrikt før 1900 Skrevet af Poul Christensen 2005 Øster Hornum skoledistrikt før 1900 Skrevet af Poul Christensen 2005 Skolevæsenets historie i Øster Hornum sogn fylder ikke meget hvad den ældste tid angår. Sognet havde en præst og en degn. Den sidstnævnte

Læs mere

Peter Bryskes egen Livshistorie

Peter Bryskes egen Livshistorie Peter Bryskes egen Livshistorie 1 Indholdsfortegnelse Mit fødehjem...3 Min barndom...7 Mine ungdomsår...16 På valsen...18 I Geneve, Schweiz...18 Til Nice...20 Og så til Paris...22 Sommerferie i Danmark...24

Læs mere

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Som i de fleste andre landsogne er der i Helligsø og Gettrup sket store forandringer op gennem dette århundrede. Især har affolkningen betydet meget for, hvordan

Læs mere

. Inger Sørensen, Alslev .

. Inger Sørensen, Alslev . Lidt om min far Ingerslev Nielsens laden og gøren som socialdemokrat, daglejer og cementstøber samt meget meget mere i Toftnæs - som jeg har hørt og oplevet. Inger Sørensen, Alslev. Min far blev født d.

Læs mere

Øster Hornum under 1. verdenskrig

Øster Hornum under 1. verdenskrig Øster Hornum under 1. verdenskrig Skrevet 2007 af Niels Nørgaard Nielsen Øster Hornum ca. 1910 Siden nederlaget til Preussen og Østrig i 1864 havde Danmark ført en strengt neutral politik i forhold til

Læs mere

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 En tylandsk bonde Af TORSTEN BALLE. ALLEREDE i 1700erne skete det jævnlig, at gamle herregårde blev købt af bønder, som delte og udstykkede dem. Det skete også

Læs mere

1-37 ET SOGN II FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN

1-37 ET SOGN II FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN 1-37 ET SOGN II FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN 2-37 ET SOGN II FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN Sats og tryk: HEUREKA, Vestervig. Papir: 90 g. MultiCopy fra HAVREHOLM. Omslag 110 g. PALADIN fra

Læs mere

Sådan var det dengang...!

Sådan var det dengang...! Fyens Stiftstidende 9.12.1934 Sådan var det dengang...! Gamle Peder Knudsen i Gyngstrup fortæller om et langt liv i arbejde og fest Ved lærer H.C. Jensen i Gyngstrup Når man ser gamle Peder Knudsens garderhøje,

Læs mere

Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening

Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow Ideen om brugsforeninger går tilbage til England, hvor de første brugsforeninger oprettedes om kring 1820. Formålet med disse foreninger

Læs mere

SKOLE OG DEGN. Unyttigt med skole

SKOLE OG DEGN. Unyttigt med skole SKOLE OG DEGN Børnene i de sogne, der lå indtil 2 mil fra en købstad - og det gjorde Tvis - skulle ifølge et kongebrev fra 1568 undervises af en discipel fra byens latinskole. Det var altså elever i de

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Lene Puck Ishøy ~ENS HANSEN BDRGGARD EFTER 1870

Lene Puck Ishøy ~ENS HANSEN BDRGGARD EFTER 1870 Lene Puck Ishøy ~ENS HANSEN o BDRGGARD EFTER 1870 L-~T-1Z868-L8 NHSI Landbrugsforeningens mangeaarlge, ilnsete Forman

Læs mere

Landbo-Sparekassen for Fyn

Landbo-Sparekassen for Fyn Landbo-Sparekassen for Fyn (Svendborg Amts Landbosparekasse) 1869-1898 Historiske oplysninger og betragtninger over sparekassens virksomhed ved Hans Appel Hans Appel Landbo-Sparekassen for Fyn Side 2 af

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997 Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand Fra Rochdale til Skaade Andelsbevægelsens og Skaade Forbrugsforenings

Læs mere

Hårby. Foto: Ole Nissen. Hårby

Hårby. Foto: Ole Nissen. Hårby Foto: Ole Nissen Hårby Af Vibe Roepstorff og Ester Huusmann Byens navn stammer muligvis fra det gamle mandsnavn Hår eller Harde, og byen nævnes allerede i nogle skøder i 1264. Senere har en kilde angivet

Læs mere

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer.

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Jubilæumsskrift Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Fra ældre tid har der altid været to grundelementer, når man ville bygge et

Læs mere

Sdr. Harridslev Brugsforening

Sdr. Harridslev Brugsforening Sdr. Harridslev Brugsforening 75 års jubileum 1905-1980 Blade af Sdr. Harridslev Brugs' historie De to grene indenfor dansk andelsbevægelse, der fik den største betydning for lokalsamfundene, var andelsmejerierne

Læs mere

Hvad vi arbejder med...

Hvad vi arbejder med... Hvad vi arbejder med... Bidrag fra medlemmerne Efterår 2008 Indhold Indledning... 3 Lidt om at skrive erindringer... 4 Fra slægtsforskning til lokalhistorisk projekt.... 7 Jens Madtzen Rosenberg - en fremtrædende

Læs mere

Sådan kan beskrivelsen af en enkelt husstand se ud i folketællingen. Her tællingen fra 1801. Vi er i Solrød sogn og

Sådan kan beskrivelsen af en enkelt husstand se ud i folketællingen. Her tællingen fra 1801. Vi er i Solrød sogn og Side 1 af 9 Sognenes folk Siden 1800 af Kurt Hartvig Petersen Vi kan starte med et af de mest kendte billeder fra Danmarkshistorien, billedet af bønderne, der i vinteren 1840 bærer kong Frederik den Sjette

Læs mere

Jens Christensen Rodsted

Jens Christensen Rodsted ESPER LØNBORG Jens Christensen Rodsted Fra slutningen af det 17. århundrede og et stykke ind i det 18. århundrede kom Jens Christensen Rodsted til at øve en betydelig om ikke altid lige heldig indflydelse

Læs mere

VEJBY-TIBIRKE ÅRBOG 1995

VEJBY-TIBIRKE ÅRBOG 1995 Sagn fra Vejby Sogn 1 Sagn fra Vejby Sogn 2 Sagn fra Vejby Sogn 3 Sagn fra Vejby Sogn 4 Sagn fra Vejby Sogn 5 Erindringer fra Vejby Smedie 1952-87 Af Svend Jensen Vi købte Vejby smedie i december 1952

Læs mere

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Denne artikel skal i anledning af stavnsbåndsjubilæet fortælle lidt om fæstebøndernes kår for 200 år siden, belyst ved en enkelt

Læs mere

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme Indholdsfortegnelse: Personliste... 3 Forord... 4 Tvislund... 5 Far Laurits Jensen, kaldet Laust Vestergaard... 7 Gæster i Vestergård... 8 Lauralyst... 9 Far, Laurits Vestergaard, sognefoged... 10 Mor,

Læs mere

Dette er historien om Stavtrup matrikelsnummer 11a og Constantinsborg Hovedgård matrikelsnummer 9

Dette er historien om Stavtrup matrikelsnummer 11a og Constantinsborg Hovedgård matrikelsnummer 9 Stavtrup Mark - af Jens B. Skriver Dette er historien om Stavtrup matrikelsnummer 11a og Constantinsborg Hovedgård matrikelsnummer 9 Personoplysninger Ejendommen matrikelsnummer 11 i Stavtrup er oprettet

Læs mere

Tingkærskolen. 6. argang. Vores omrade - vores historie

Tingkærskolen. 6. argang. Vores omrade - vores historie Tingkærskolen 6. argang. Vores omrade - vores historie Om Projektet Der hvor vi bor Vores idé med at undersøge vores eget lokalområde udsprang egentlig af en cykeltur i foråret, hvor vi på 3 dage cyklede

Læs mere