Tilsynserklæringen for skoleåret 2013/2014. Tilsynsførende Kurt Madsen - lærer på Specialcenter Syddjurs i Pindstrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynserklæringen for skoleåret 2013/2014. Tilsynsførende Kurt Madsen - lærer på Specialcenter Syddjurs i Pindstrup"

Transkript

1 Sivested den 18. april 2014 Tilsynserklæringen for skoleåret 2013/2014 Midtdjurs friskole. Skolekode: Tilsynsførende Kurt Madsen - lærer på Specialcenter Syddjurs i Pindstrup Tilsynserklæringen indeholder: Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk, og hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8a, stk. 5, historie. Tilsynets vurdering af, om skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilsynets vurdering af, om skolen overholder kravet i friskolelovens 1 stk. 2. Frie grundskoler giver undervisning inden for børnehaveklasse og klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Skolerne kan tillige omfatte 1-årig undervisning på 10. klassetrin. Lovgrundlag: Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver undervisning og sprogstimulering, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jfr. i øvrigt tilsynsreglerne i Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves. Efter bestemmelserne i Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal der desuden vælges en eller flere eksterne tilsynsførende til at varetage visse nærmere definerede tilsynsopgaver. Det er den opgave jeg er blevet valgt til at varetage, og som jeg nu har bestridt 3 skoleår.. Da jeg sad og skrev på tilsynserklæringen sidste år, tænkte jeg, at det bliver nok meget nemmere næste år. Det er det dog ikke blevet, mest fordi jeg egentlig mest af alt har lyst til at skrive næsten det samme som sidste år, da det næsten er det samme jeg har set i år.. En god og velfungerende 1

2 skole med engagerede voksne, glade elever, et undervisningsmiljø der appellerer til nysgerrighed, og en generel hyggelig atmosfære. Altså et godt sted at være. Det nemmeste ville jo så være bare at redigere lidt i sidste års dokument, og så læse det op igen. Det er ikke sikkert, at ret mange ville lægge mærke til det. Det har jeg nu ikke gjort men for den opmærksomme lytter og læser vil der dog være formuleringer og tekstsekvenser der er blevet genbrugt. Sidste års generalforsamling blev jo afholdt under, og i skyggen af lærernes lockout. Jeg ved, at der på skoler rundt i Danmark snakkes meget om, hvordan hverdagen skal komme til at hænge sammen under den nye skolereform.. Det er selvfølgelig også tilfældet her!! Hvordan Midtdjurs friskole vil tackle opgaven bliver spændende at se. Jeg ved, at der er ved at blive lavet forberedelseslokale bag lærerværelset, og der er blevet snakket og diskuteret meget om opgaven. Sidst jeg var på besøg, gav et par af lærerne udtryk for nogen frustration over, at de ikke ved ret meget om næste skoleår endnu, og derfor ikke kan komme i gang med forberedelserne og planlægningen af året. Jeg har i løbet af skoleåret været på besøg på skolen to dage hvor jeg har overværet undervisningen ud over at jeg har været med til skolefesten. Derudover er jeg droppet ind et par gange på vej hjem fra arbejde. Jeg har så godt som hver uge læst skolens ugebreve, og er hver gang imponeret over det arbejde der lægges i dem, og over det høje informationsniveau både med hensyn til undervisningsaktiviteter og sfo-aktiviteter. Jeg har fået årsplaner for de enkelte grupper og et samlet fagopdelt skoleskema for alle grupper og ansatte på skolen. Jeg kan se, ud af skemaerne, at skolen så godt og vel lever op til folkeskolens krav for mindstemålet af undervisningstimer i de enkelte fag. Derudaf har jeg truffet den vurdering, at eleverne får en undervisning, der fuldt ud lever op til det niveau der tilbydes i den kommunale folkeskole på givne klassetrin. Når jeg er på tilsyn, møder jeg som regel ret tidligt. Alle ansatte, som skal undervise fra morgenen, møder i god tid inden klokken ringer ind, og der er en god stemning på lærerværelset, som bærer præg af, at der både er gensidig respekt og tillid til hinanden. De to gange jeg har været her, har Jørgen desværre været syg, men til trods for det, er der god arbejdsdisciplin over hele linjen, såvel på kontoret som ude i klasselokalerne. Skoledagen starter med fællessamling i aulaen, hvor eleverne sidder blandet store og små. Det gør, at de små hurtigt kommer til at kende de store, og at de store på en positiv måde fra starten accepterer og hjælper de mindre elever. Foran elevflokken tændes stearinlys i en femarmet lysestage den indikerer, at nu skal der være ro, og det er der. Ved begge mine besøg har der været et par forældre med på bagerste række.. Jeg synes det er positivt, at man på den måde deltager i sit barns skolegang, og viser interesse for skolen og så bliver vi jo aldrig for gamle til at lære noget, så måske får de også ny viden ved at være til stede til morgensamlingen. Ved morgensamlingen tages der forskellige emner og temaer op. Da jeg var her i efteråret, var ugens tema meditation og bevidsthedsøvelser, og dagens emne var Tai-chi-chi-gong. (vejrtrækningsøvelser) til Tai-chi-huan. Ugen efter fik jeg at vide at temaet skulle være Kina.. Temaet da jeg var her i foråret var Kim Larsen. Eleverne hørte om Kims liv, lærte et par af hans sange, og hørte givetvis mange flere. Jeg fik at vide, at morgensamlingen ugen efter skulle varetages af grøn gruppe. En rigtig god måde, både at inddrage eleverne i skolens hverdag, og at øve dem i at forberede sig til at skulle står foran en forsamling, og bagefter rent fysisk at gøre det.. Jeg læste i ugebrevet et par uger efter mit besøg, at det var gået rigtig godt.. 2

3 Jeg kan selvfølgelig ikke være i alle klasserne når timen starter. Der er lidt forskel på, hvordan timen startes op i de forskellige grupper. Flere steder bliver det anskueliggjort på tavlen hvilke ting der skal nås i timen andre steder bliver det bare sagt, men i alle de klasser jeg har været i, har det set ud til, at eleverne har vidst hvad der forventes af dem, og sådan er det jo hvis der opbygges en daglig og genkendelig struktur i de enkelte fag og moduler så kan man mere eller mindre starte hvor man slap sidst. Et enkelt sted forlod begge lærere klassen, for at hjælpe et par elever med ekstra behov i lidt mere rolige omgivelser jeg var vel alene ca. 5 min. Eleverne var fuldstændig uanfægtede, og arbejdede videre uden uro, og havde de brug for hjælp, gik de til hinanden en rigtig god oplevelse synes jeg. På mine rundture i klasserne, har jeg i dansk observeret og oplevet både alternative og værkstedsprægede metoder der tilgodeser de mange intelligenser via undervisningsdifferentiering. Undervisning der udfordrer eleverne på forskellige måder, som er varieret og samtidig at der er en rød tråd i det der arbejdes med. Der er dagligt læsebånd, og jeg kan se i ugebrevene at eleverne i nogle klasser også dagligt skal læse derhjemme. Læsning er jo som bekendt alle fags moder, hvorfor det er vigtigt med gode kompetencer indenfor det felt. Læsebåndet falder også helt i tråd med hvad folkeskolerne i Syddjurs kommune gør. Eleverne kan som udgangspunkt selv bestemme hvor de vil sidde eller ligge og læse, og den dag jeg var her, var de gode til at forvalte den frihed og tillid. Jeg har i ugebrevene også set, at Læseraketten igen i år bruges på skolen. Ved at bruge den, får eleverne både øvet deres læsefærdigheder, læst tekster i forskellige genrer, og udvidet deres verdensforståelse. I år handler bogen om børn i Sierra Leone i Afrika. Der bliver stadig både produceret meget materiale og brugt meget kopimateriale. Skolen råder også over læsebogssystemer, og der bestilles materiale hjem fra Cfu (amtscentralen). Lærerværelset bugner af undervisningsmateriale jeg kan have min tvivl, om der er overblik over hvor hvad er det ser lidt rodet ud men måske bliver der basis for at få mere orden i det, når det nye forberedelseslokale er klar. I såvel dansk som matematik m.fl. fag, anvendes både computer og kladdehæfter til skriftlige opgaver, hvilket både giver en varieret undervisning, og en bredere mulighed for skriftlig kommunikation for eleverne. Ingen af delene kan undværes og ingen af delene kan stå alene. I klasselokalerne er der forskellige plancher. Ved første øjekast kan enkelte lokaler virke lidt rodede, men ved nærmere eftersyn, er det relevant det der hænger. (Plancher med navneord, udsagnsord, tillægsord og egenavne). Der er både ordbøger og frilæsningsbøger de fleste steder, og eleverne er fortrolige med at bruge det. Jeg oplever meget selvhjulpne og hjælpsomme elever, som dog ikke er i tvivl om, hvor de kan hente hjælp hvis de støder ind i noget de eller deres kammerater ikke selv kan klare.. Jeg kan ikke huske, om skolen havde investeret i I-pads sidste år men det har de i hvert fald nu, eller rettere sagt støtteforeningen har, så tak dem, og støt op om det store arbejde de gør for at skaffe nye ting til skolen. I-pads ligger godt i tråd med hvad Syddjurs kommune bruger i folkeskolerne. I-pads har selvfølgelig nogle begrænsninger i forhold til computere, og kan ikke helt erstatte dem, mener jeg. I-pads er fantastiske til at søge hurtige oplysninger på, der findes rigtig mange gode apps, som kan gøre undervisningen spændende og varieret og de er nemme at lave små film med osv. Jeg så, at der bl.a. bruges numbler app, matemaslik-app, kingomath-app, skriv og læs-app, og selvfølgelig har jeg ikke set alt hvad der bruges gennem året. Skolen råder også over almindelige bærbare computere, som eleverne kan bruge, og det mener jeg er godt, da større skriftlige opgaver o.l. oftest bliver bedre på dem.. Elevernes produkter gemmes på USB-nøgler, så de kan arbejde videre på dem uanset hvilken computer de får næste gang, eller de 3

4 kan arbejde derhjemme hvis de får besked om det, eller lyst til det. Forældre har på den måde også god mulighed for at følge med, og se hvad der arbejdes med i skolen. I matematik bruges både Faktor, Rema og kopiark m.m. i undervisningen. Computeren og undervisningsrelevante hjemmesider bruges også i det omfang det er muligt. Bl.a. har jeg set programmet Geobra i brug, en dag hvor der skulle arbejdes med cirkler. Nogle elever har tabeller på bordene, og ellers hænger der også store taltavler på væggene i klasselokalerne. Undervisningsdifferentiering såvel med udgangspunkt i den enkelte elevs faglige kunnen, som i forhold til forskellige læringsstile, går igen både i matematik og andre fag-lektioner jeg har overværet. Bl.a. så jeg et nyt materiale fra Gonge, som hedder puzzle-math. I al sin enkelthed er det et pusle-spil der er baseret på regnestykker.. Det er dejligt at opleve, at man på Midtdjurs friskole har fokus på engelsk helt fra de små klasser. I rød gruppe overværede jeg, at man bruger sang som indgangsvinkel til det nye sprog. En rigtig god ide. I de ældre grupper arbejdes der med både læsetekster og skriftligt materiale i engelsk. Grøn gruppe har kontakt til en amerikansk skoleklasse. I ugebrevene har jeg set, at der er jævnlig korrespondance, hvor der bl.a. skrives om forskellige traditioner, og sendes små videoer frem og tilbage over Atlanten. En rigtig god måde at åbne verden for eleverne, og en fantastisk måde at få anskueliggjort kulturelle forskelle. Skulle man få lyst til at vide mere, så findes link til den amerikanske skole på forsiden af Midtdjurs friskoles hjemeside. Jeg var i efteråret med på udeskole. Derude i bakkerne er eleverne rigtig meget fysisk aktive, de lavede skuespil/rollespil og fik både dansk og matematikundervisning, alt sammen næsten på en gang. I matematik var dagens emne division, og eleverne havde gruppevis fået en håndfuld fyrretræsnåle, som de skulle dele i lige store dynger. Der skulle tælles 60 nåle op, og bagefter skulle de deles i 12 dynger, og man inddragede kristendommen og de 12 apostle i snakken. Bagefter lavede de hospitalstik, og snakkede om den barmhjertige samaritan og det at hjælpe hinanden. Ideen med at eleverne skal være ude læner sig også meget op ad den nye skolereform, som bl.a. har en målsætning med mere bevægelse, og mere understøttende undervisning, noget udeundervisningen i meget høj grad giver mulighed for. ( se link og tekst fra UVM) UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING Med folkeskolereformen kommer en ny aktivitet - den understøttende undervisning. Den skal sikre, at eleverne møder endnu flere forskellige måder at lære på, at de har tid til faglig fordybelse, og at de får mulighed for at arbejde med et bredere udsnit af deres evner og interesser. Det skal bidrage til at hæve det faglige niveau. Midtdjurs friskole er altså egentlig lidt foran lovgivningen på den front.. Faktisk er skolen vist den skole der har været med i udelivskonceptet længst, hvis man tæller Bauneskoletiden med.. 4

5 Bevægelse er der også masser af i frikvartererne, hvor jeg ser at alle elever skal ud. Der er god aktivitet både i skolegården og på fodboldbanerne, og for mig at se minimalt med konflikter. I efteråret blev der holdt forskudt pause for grøn gruppe, da det passede bedst med undervisningen den dag. Det tog alle i stiv arm, og ingen lod til at være forstyrrede af, at de andre elever fik frikvarter da grøn skulle i gang med undervisningen igen.. Frugtordningen i 10-pausen er en rigtig god ide, som eleverne sætter stor pris på. Ud over at de får noget sundt at spise, så giver den dem det lille energitilskud der måske gør, at de bedre kan koncentrere sig i timerne frem til middag/spisefrikvarteret. Også det skal støtteforeningen have æren for.!! Der er fint rent i klasselokalerne, ja faktisk over hele skolen. Eleverne sætter deres udefodtøj i bakker på gangen (en rigtig god ide) men selvfølgelig kan der virke lidt rodet på den lange gang. Nogle jakker har det jo med ikke at hænge så godt på knage som andre!! I en af klasserne var der en stol der knirkede, da jeg var her i efteråret. Straks fandt læreren en WD- 40-oliespray, og så var det problem løst.. På lignende måde tror jeg, at mange små hverdagsproblemer-opgaver løses af den der ser det først. Det er en god ånd at leve efter ikke bare tænke: det er ikke mit problem/min opgave.. Overfor eleverne er der også god læring i at man handler når noget knirker.. På mine besøg er jeg som regel også lige forbi elevtoiletterne. Hver gang har de fremstået rene, pæne og klar til brug.. Til skolefesten sidste år oplevede jeg, hvordan hele skolen tog del i skuespillet Alibaba og de fyrretyve røvere. En god måde at inddrage de kreative fag. Der var lavet masser af kostumer og kulisser og der blev sunget og spillet. På Midtdjurs friskole forberedes eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre, og forberedes til at være medbestemmende, tage medansvar og kende de rettigheder og pligter der er i et demokratisk samfund. Som eksempel kan nævnes, at der på Midtdjurs friskole er et elevråd. Eleverne er gode til at vente på tur med at sige noget, og de lærer at markere med håndsoprækning når de vil sige noget. Det er i øvrigt mit indtryk at eleverne har gensidig forståelse og respekt for hinanden i faktisk alle de lektioner jeg har overværet. Det er som tidligere nævnt mit indtryk, at alle trives godt på skolen, og en af de vigtigste grundelementer i et godt læringsmiljø er trivsel trives man, er man glad når man skal i skole om morgenen, og når man kommer hjem fra skole, så bliver læring og personlig udvikling meget nemmere.. Forberedelse er jo blevet lidt et fy-ord i dagens Danmark, men jeg kan se, at der bruges rigtig meget tid på forberedelse her på skolen. Jeg har ved selvsyn, og via mine samtaler med de ansatte set, at der her på Midtdjurs friskole bliver produceret meget eget-materiale, der både tager de mange intelligenser og undervisningsdifferentiering alvorligt, og jeg har både set og hørt, at lærere og pædagoger sidder efter normal arbejdstid såvel på skolen, som derhjemme og producerer UVmateriale, som både bruges i egen undervisning, men også deles med kollegaer. Jeg er godt klar over, at mine besøg og observationer på skolen kun giver øjebliksbilleder, men det er min fornemmelse, at der er god progression og udvikling i alle fagene og på alle klassetrin. Der er en god stemning både på lærerværelset og i klasselokalerne og der er gensidig respekt og forståelse for hinanden såvel på lærerværelset som i klasselokalerne. Alle kender hinanden lige fra den yngste elev til den ældste medarbejder. På de dage, hvor jeg har været på besøg, har der hersket en ualmindelig god tone, både præget af faglighed og objektivitet, men også med plads til humor og 5

6 små drillerier. Der er stor fortrolighed overfor de voksne fra elevernes side, og ingen virker til at gå alene rundt eller være utrygge eller ensomme. Generelt føler jeg mig rigtig godt tilpas når jeg kommer på friskolen her. Når jeg er på besøg på skolen, kigger jeg ikke kun efter undervisning, UV-materialer og elev-produkter!! Jeg ser/føler rigtig meget på stemningen, tonen og ånden, for hvis den er god, så skal indlæringen nok komme. Jeg føler, at der er en rigtig god ånd og tone såvel elev-elev, elev-voksen og voksen-voksen imellem.. Jeg ser et engageret og stabilt personale, som ser ud til at trives i hverandres selskab. Der bliver udvekslet materialer og erfaringer, og det ser ud til, at der generelt er en meget hjælpsom ånd. Elever som ansatte er glade og imødekommende. Børnene vil rigtig gerne snakke med mig, og fortæller glade og stolte både om deres skole og det de laver. Alle jeg har snakket med, har givet udtryk for, at de synes, at Midtdjurs Friskole er en god skole, bl.a. fordi den er lille og overskuelig, og alle kender hinanden. Det ville selvfølgelig være ønskeligt, om der var lidt flere elever på skolen.. Næste skoleår bliver der lidt flere, som der ser ud nu, for ifølge Jytte er der kun 5 elever der forlader skolen, og 12 nye der starter, så det er et godt skridt i den rigtige retning. Jf. bekendtgørelse nr. 891 af om friskoler og private grundskoler, kan jeg som ekstern tilsynsførende erklære, at elevernes kundskaber og standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk, samt skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med det der kræves og tilbydes af/i folkeskolen. Midtdjurs friskole kan nu snart fejre 4-års-fødselsdag. I har bevist jeres overlevelsesevne og berettigelse, og jeg håber, at det gør at forældre fra Kolind, Ryomgård og andre af de omkringliggende byer og deres opland kigger denne vej, og i fremtiden vil sende flere elever denne vej. Det er min fornemmelse, at I som forældre kan være overordentlig trygge ved at sende jeres børn i skole på Midtdjurs Friskole. I har en flok ansatte, som vil børnene det bedste, så husk at give dem et klap på skulderen en gang imellem. Jeg ser frem til at komme på besøg også næste år. Jeg glæder mig faktisk lidt hver gang Pas på hinanden jeres værdier og jeres elever. Som tilsynsførende Kurt Madsen 6

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapport 2015 Langsø Friskole Onsdag den 12. august 2015 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

-Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie.

-Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie. Tilsynserklæring 2015 Retningslinjer for tilsynserklæring -Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie.

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Tilsynserklæring 2013/2014

Tilsynserklæring 2013/2014 Tilsynserklæring 2013/2014 2014 Jersie Privatskole Åsvej 1, Jersie 2680 Solrød Skolekode: 280467 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014.

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. Så er foråret atter ved at bryde frem og endnu et spændende og givende skoleår på Tømmerup Friskole nærmer sig sin afslutning for afgangsklassen

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831 006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 Århus den 13/6 2013 Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 I henhold til lov om friskoler og private grundskoler har undertegnede i skoleåret 2012-13 ført tilsyn med N. Kochs Skole, Skt.

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras Jens Pietras, Møllebakken 3 4300 Holbæk Tlf.: 59-435954, mobil: 51240330 E-mail: jens@clioonline.dk eller jepi@ucc.dk Holbæk 30. april 2013 Tilsynserklæring vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180

Læs mere

Lovgrundlag. Lovgrundlag:

Lovgrundlag. Lovgrundlag: Lovgrundlag: Lovgrundlag. Tilsynet har sit grundlag i Lov om friskoler og private grundskoler mv.. Tilsynets indhold og krav er beskrevet i lovens kap. 3. 1. Formålet med tilsynet. Tilsynets formål er

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Alle besøgene beskrives og kommenteres mere detaljeret nedenfor.

Alle besøgene beskrives og kommenteres mere detaljeret nedenfor. Tilsynserklæring Freinetskolen 2014/15 Valby Langgade 117, 2500 Valby Skolekode 101133 Tilsyn: Tilsynserklæringen er udarbejdet på baggrund af 5 besøg på skolen, 4 på almindelige hverdage og 1 på en fremvisningsaften.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Tilsynserklæring 2013/14. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2013/14. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen

Tilsynserklæring 2013/14. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2013/14. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Tilsynserklæring 2013/14 Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2013/14 Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Skolekode 151022 Tilsynet er gennemført efter gældende regler i friskoleloven

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

(Lovbekendtgørelse om friskoler og private grundskoler m.v. Nr. 1135 af 7. dec. 2001)

(Lovbekendtgørelse om friskoler og private grundskoler m.v. Nr. 1135 af 7. dec. 2001) Roskilde 28. maj 2014 Tilsynserklæring for skoleåret 2013-2014 Bogø Kostskole Bogø Hovedgade 57 4793 Bogø By Skolekode: 365008 Tilsynsførende: Annette Carlsson, valgt af forældrekredsen på Bogø Kostskole

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 Langsø Friskole

Tilsynsrapport 2014 Langsø Friskole Tilsynsrapport 2014 Langsø Friskole Søndag den 16. marts 2014 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

Tilsynserklæring for Ølstrup Friskole (skolekode: 667019) - skoleåret 2014-15

Tilsynserklæring for Ølstrup Friskole (skolekode: 667019) - skoleåret 2014-15 Tilsynserklæring for Ølstrup Friskole (skolekode: 667019) - skoleåret 2014-15 Tilsynet har i skoleåret 2014/15 været udført af Hans Peter Ravn, Skolegade 46, 6971 Spjald. Jeg har ført tilsyn på skolen

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2014/2015 vedr. Davidskolen

Tilsynserklæring for skoleåret 2014/2015 vedr. Davidskolen Bestyrelsen/Forældrekredsen Davidskolen Østergade 13 3720 Aakirkeby Att: Skoleleder Palle Kure Skolekode: 400034 Rønne d. 1.3.2015 Tilsynserklæring for skoleåret 2014/2015 vedr. Davidskolen Tilsynet er

Læs mere

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2014/2015

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2014/2015 Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2014/2015 Af tilsynsførende Esen Hayaloglu Vejle d. 23. marts 2015 Baggrund for tilsynet Tilsynsdagen på Vejle Privatskole (skolekode 280474) starter med opsamling

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Tilsyn med friskoler og private grundskoler

Tilsyn med friskoler og private grundskoler OMRÅDER AMAGER Børne og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune Artillerivej 126, 6. sal Tlf.: 32687428 Tilsyn med friskoler og private grundskoler 1. Oplysninger om skolen A. Skolens navn og adresse:

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING SYDDJURS FRISKOLE

TILSYNSERKLÆRING SYDDJURS FRISKOLE TILSYNSERKLÆRING SYDDJURS FRISKOLE gældende for skoleåret 2012-2013 Tilsynsførende: Bodil Madsen pensioneret lærer. Tilsynet er bl.a. foretaget over 3 almindelige skoledage: D. 30.4, 1.5, 3.5, 6.5 2013.

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

Tilsynet følger derudover løbende med i skolens aktiviteter via skolens hjemmeside/intranet og via mailinformationer fra skoleleder.

Tilsynet følger derudover løbende med i skolens aktiviteter via skolens hjemmeside/intranet og via mailinformationer fra skoleleder. Tilsynserklæring: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult v/merete

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Tilsynserklæring 2012 2013

Tilsynserklæring 2012 2013 Tilsynserklæring 2012 2013 Hellum Friskole (Skole fra 0. til og med 6. klasse) Skørpingvej 78 9520 Skørping Skolen har pt 3 klasser / hold: Askehuset: 0. + 1. kl. Bøgehuset: 2. + 3. kl. Egehuset: 4., 5.

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm 26. august 2015 Specialkonsulent Mads Egsholm Kære Mads Egsholm Hermed en beskrivelse af studietiden på Skolen på Nyelandsvej. Langt den overvejende tid er placeret i et bånd klokken 08:00-08:25 hver dag

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Gode studievaner på hf

Gode studievaner på hf Gode studievaner på hf Indholdsfortegnelse Forord... side 2 Kulturen på VUC... side 3 Vær aktiv... side 4 Lav en arbejdsplan... side 4 Find din læringsstil... side 5 Ting tager tid... side 6 Sprogets koder...side

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2 klasse, 3 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 24 / 82.76% 5 / 17.24%,

Læs mere

Evalueringsrapport 2011

Evalueringsrapport 2011 Evalueringsrapport 2011 Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i skolens egne læseplaner. Disse er blevet til på baggrund af Folkeskolens Fælles Mål samt ud fra skolens praksis i den

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler 1. Alme Skole. Forældrefeedback FÆDRE Besvarelser uden kommentarer Netbaseret spørgeundersøgelse for forældre til elever i 3.-6.kl. Nov. 2011, 28 besvarelser 2. Forældremøder I hvor høj grad prioriterer

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Årsplan 0. klasse 2014/15

Årsplan 0. klasse 2014/15 Uge Tema og danskarbejde Fremlæggelse onsdag/fredag 33 Her er jeg : Vi lærer hinanden at kende Vi lærer at gå i skole Arbejde ud fra skolestartsmaterialet om trafik Arbejde med AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel)

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed.

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed. Evaluering af den samlede undervisning på Hoven Friskole Ifølge den på hjemmesiden tilgængelige 5 års evalueringsplan for den samlede undervisning på Hoven Friskole skal der i 2014 evalueres på følgende

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

UGEBREV nr. 11 uge 44

UGEBREV nr. 11 uge 44 UGEBREV nr. 11 uge 44 Årgang 4 Kære alle børn og forældre! Der har godt nok været en del syge børn og voksne i denne uge. Der har været mandefald pga. opkast og dårlig mave, og det er åbenbart ret smitsomt.

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING SYDDJURS FRISKOLE

TILSYNSERKLÆRING SYDDJURS FRISKOLE TILSYNSERKLÆRING SYDDJURS FRISKOLE gældende for skoleåret 2013-2014 Tilsynsførende: Bodil Madsen pensioneret lærer. Tilsynet er bl.a. foretaget over skoledagene: D. 14.1, 15.1, 16.1, Derudover vil jeg

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

UGEBREV nr. 46 uge 39

UGEBREV nr. 46 uge 39 UGEBREV nr. 46 uge 39 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Vi havde en rigtig god arbejdslørdag, tusinde tak til alle fremmødte. Man kan virkelig se, at der blev lavet en masse. Vi er ved at have så meget

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Skoleåret 2010/2011. Tilsynsførende: Niels Hørlück Jessen. Vestervangen 35. 5792 Årslev. Skoleleder: Tine G. Simonsen. Bestyrelsesformand:

Skoleåret 2010/2011. Tilsynsførende: Niels Hørlück Jessen. Vestervangen 35. 5792 Årslev. Skoleleder: Tine G. Simonsen. Bestyrelsesformand: Skoleåret 2010/2011 Tilsynsførende: Niels Hørlück Jessen Vestervangen 35 5792 Årslev Skoleleder: Tine G. Simonsen Bestyrelsesformand: Tue Lundkvist Lovgrundlag Grundlaget for denne erklæring er: LBK nr.

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

PLAN T - læsecamp for teenagere

PLAN T - læsecamp for teenagere Distriktsudvalg Tarup, c/o Tarup Ungdomsskole, Rismarksvej 80, 5200 Odense V, tlf: 63 755 755, mail: tu.buf@odense.dk Evaluering af Plan T, eleverne, opsamling Modtaget 18 ud af 24 mulige svar (svarende

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES HVORFOR SKAL DIT BARN VÆRE EN DEL AF RAVSTED BØRNEUNIVERS? FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES SKOLEN DAGPLEJEN BØRNEHAVEN KRUDTUGLEN SFO/FRITTER Vores dagplejere er professionelle

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere