Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde"

Transkript

1 Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt dets grundlæggende funktionsmåde. Bevillingssystemets arbejde forestås i overensstemmelse med god forvaltningsskik, som er gældende for offentlige myndigheder. Globalt Fokus har som forvalter af offentlige midler besluttet at følge reglerne for god forvaltningsskik, som de fremgår af Offentlighedsloven og Forvaltningsloven 1 Det er et grundlæggende princip for behandlingen af ansøgninger, at denne er klart adskilt fra rådgivningen. For at sikre dette princip er der etableret et bevillingssystem, som er adskilt fra og uafhængigt i sin vurdering af Globalt Fokus sekretariat. Sekretariatet foretager visse rent administrative opgaver, som beskrevet nedenfor, men er ikke involverede i den konkrete vurdering af ansøgninger. Bevillingssystemet består af et Bevillingsudvalg (BU) der ledes af en BU formand (m/k) samt en Bevillingskonsulent (BK). Bevillingskonsulenten er indstillende medens Bevillingsudvalget alene har bevillingskompetencen. 2. Rollefordeling mellem sekretariat, Bevillingskonsulent, Bevillingsudvalg. 2.1 Sekretariat Sekretariatet har kun rent administrative opgaver i forhold til bevillingsprocessen. I forbindelse med modtagelse af ansøgninger: Registrering og arkivering af ansøgninger. Kontrol af at de formelle krav til ansøgning er opfyldt, herunder: o Ligger ansøgningen indenfor de fastsatte ansøgningsrammer. o Er de obligatoriske bilag medsendt. o Er ansøgningens obligatoriske hovedafsnit udfyldt. o Ligger ansøgningen indenfor de angivne sidetal. o I tilfælde af mangelfulde ansøgninger eller markant overskridelse af de angivne sidetal vurderes det, om der er tale om mindre mangler, hvor de fornødne informationer kan tilvejebringes indenfor maksimalt 2 3 dage, eller omfattende mangler. I tilfælde af mindre mangler indhentes manglende bilag/oplysninger fra ansøger. I tilfælde af større mangler afvises ansøgningen administrativt. 1 For en gennemgang af de væsentligste principper for god forvaltningsskik henvises til: Juridiske principper i Projektrådgivningen. Oktober Side 1

2 Fordeling af ansøgninger på hovedansvarlige BU ere. I forbindelse med fordeling af ansøgninger tages der hensyn til en ligelig fordeling blandt medlemmerne, samt evt. habilitetsproblemer (se afsnit 4). Bekræfter modtagelse af ansøgning skriftligt overfor ansøger. Elektronisk udsendelse af ansøgninger til BU ere og BK er. I forbindelse med afsendelse af svar på ansøgninger: Sekretariatet modtager indstillinger fra BU formanden (m/k). Udsender svarbreve med BU-notat til ansøgere med elektronisk underskrift fra BU formanden (m/k). Som opfølgning på BU afgørelser indstille principielle sager til videre diskussion på Kalibreringsmødet (se afsnit 2.4) 2.2 Bevillings Konsulent BK eren er en ekstern konsulent ansat på timebasis af Globalt Fokus. BK erens opgaver indbefatter: Læser ansøgningen, vurderer ansøgningen i forhold til Retningslinjer for Globalt Fokuss Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer, samt udarbejder et Bevillingsudvalgs Notat (BU-Notat) med indstilling til Bevillingsudvalgs beslutning. BK har i henhold til regler om god forvaltningsskik pligt til at sikre, at ansøgningen er tilstrækkelig belyst og kan derfor indhente yderligere oplysninger vedrørende ansøgninger. Svartiden ved uddybende spørgsmål er normalt maksimalt 7 dage. BK er ansvarlig for at identificerer og formulerer forslag til principbeslutninger. Oplæg til Principbeslutninger diskuteres på BU mødet og hvis enighed om indstilling til nyt princip så diskuteres dette på det førstkommende kalibreringsmøde (se afsnit 2.4). BKer sender samtlige BU notater med indstillinger til BU medlemmerne. I tilfælde af inhabilitet gælder dette dog ikke for den inhabile person. BKer udarbejder en liste med indstillinger samt en oversigt over eventuelle princip spørgsmål som sendes til BU formanden (m/k) (se nedenfor) som færdiggør listen med indstillinger fra BUer og input til principdiskussioner. BK bistår BU formanden (m/k) med tilrettelæggelse af bevillingsforløbet således at svarfrister kan overholdes. BK deltager i BU mødet. BK rolle er primært at være ressourceperson, herunder at uddybe baggrunden for indstilling. BK har ikke stemmeret. BKer fungerer som sekretær for BU og tager referat af BU møder. BK indføjer BU beslutning i BU notatet og fremsender det færdige BU notat til BU formanden (m/k)s endelige godkendelse. Side 2

3 2.3 Bevillingsudvalg Bevillingsudvalget består af tre udpegede repræsentanter fra Globalt Fokus medlemsorganisationer med relevant faglig baggrund, en repræsentant fra CISU Civilsamfund i Udvikling samt en repræsentant fra Globalt Fokus koordinationsudvalg. Koordineringsudvalget udpeger en af BU medlemmerne som Formand for Bevillingsudvalget. Der tages i sammensætningen og udpegning af Bevillingsudvalget hensyn til, at det samlede udvalg skal dække faglighed i forhold til kapacitetsudvikling såvel som programarbejde og fortalervirksomhed. Derudover skal udvalget afspejle Globalt Fokus medlemssammensætning. Bevillingsudvalgsmødet har et todelt formål: Dels at træffe afgørelse vedrørende indkomne ansøgninger på baggrund af de skriftlige indstillinger fra BK erne, og dels at drøfte principielle faglige spørgsmål, typisk opstået i behandlingen af ansøgningerne. Bevillingsudvalgets medlemmer: Den BU ansvarlige på de enkelte ansøgninger læser såvel ansøgningen som BU notatet. Den BU ansvarlige melder tilbage om enighed/uenighed med BK indstillingen. I tilfælde af uenighed udformer den BU ansvarlige forslag til indstilling. Alle BU medlemmer har pligt til at læse samtlige BK indstillinger forud for mødet. BU medlemmerne identificerer og formulerer forslag til principbeslutninger til BU mødet. BU-Formanden har yderligere følgende opgaver: BU formanden (m/k) indføjer de indkomne forslag til beslutninger om støtte eller afslag i BU oversigtsskemaet og rundsender dette til BU-mødedeltagerne inden mødet. BU formanden (m/k) indføjer evt. principspørgsmål rejst af BU medlemmer i oversigten over princip spørgsmål og rundsender dette. BU formanden (m/k) planlægger i samarbejde med BKeren BU mødet, herunder prioriterer de diskussioner, hvor der er uenigheder i indstillinger. BU formanden (m/k) leder BU mødet. BU formanden (m/k) laver på grundlag af BU mødets beslutninger den endelige godkendelse af BUnotatet. Bevillingsudvalget som kollektiv har følgende opgaver: BK-indstilling med tilhørende BU-notat danner udgangspunkt for BU s beslutning. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formanden (m/k)s stemme afgørende. I tilfælde hvor der er flere støtteværdige projekter end afsatte midler foretager BU en prioritering på baggrund af de i Retningslinjer for Globalt Fokus; Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer fastlagte principper 2 BU diskuterer de af BU/BK fremdragne principielle spørgsmål og udvikler og indstiller hvor relevant til videre behandling på kalibreringsmødet. BU er beslutningsdygtig når mindst tre ud af de fem BU medlemmer er til stede. BU medlemmer der er inhabile er ikke til stede under behandlingen af de pågældende sager. 2 Der henvises til retningslinjerne section 3.1. Side 3

4 2.4 Kalibreringsmøde For at sikre en sammenhæng og konsistens mellem bevillings og rådgivningspraksis afholdes der efter hver bevillingsrunde et kalibreringsmøde med deltagelse af BKeren, BU formanden (m/k) samt Globalt Fokus rådgivningsteam. Formålet med mødet er at diskutere principielle spørgsmål og udvikle en fælles forståelse der kan understøtte bevillingssystemets vurdering af konkrete ansøgninger. Mødet tager udgangspunkt i principielle forhold, der er rejst i forhold til de konkrete sager. De principielle diskussioner har ingen indflydelse på afgørelser af konkrete sager og er således udelukkende fremadrettet. Diskussion af principspørgsmål og hvor enighed om bevillingspraksis/princip indstilling af den endelige godkendelse på Globalt Fokus Koordinationsudvalg. En vedtagen bevillingspraksis er understøttende og vejledende i forhold til fremtidige bevillinger, men har ikke status af en egentlig retningslinje. Bevillingspraksis opsamles af Globalt Fokus sekretariat i en database, som er tilgængelig for bevillingssystemet og Globalt Fokus rådgivere, men ikke ansøgere. 3. Beslutningskategorier I forbindelse med BKs indstilling såvel som endelig svar til ansøger anvendes følgende kategorier: Støtteværdig: Anvendes for et initiativ der lever op til retningslinjernes krav til en bevilling af et kapacitetsudviklingsinitiativ. En ansøgning der er vurderet som støtteværdig vil automatisk blive bevilget hvis der er tilstrækkelig midler til alle ansøgninger i denne kategori. Hvis dette ikke er tilfældet, vil der blive prioriteret blandt de støtteværdige ansøgninger. Støtteværdige ansøgninger der ikke bliver bevilget vil blive opfordret at genansøge og hvis muligt forbedre deres ansøgning før genansøgning i efterfølgende runde. Støtteværdig med betingelse(r): Anvendes om initiativer der ikke umiddelbart kan bevilges, da det på få og konkrete og ikke grundlæggende områder ikke lever op til kravene i retningslinjerne eller tekniske krav eksempelvis i forhold til budgetter. For at et initiativ kan vurderes som betinget støtteværdigt, skal det være muligt indenfor en kort periode (1 2 uger) at justere ansøgningen, så den lever op til de stillede betingelser. I tilfælde af at der i en runde ikke er tilstrækkelige midler til at imødekomme samtlige projekter i de to kategorier for støtteværdige projekter indgår støtteværdige med betingelser i den samlede prioritering. Opfølgningen på betingelser foretages af BK eren, der vurderer om ansøger har levet op til de stillede betingelser. Afslag: Gives til ansøgninger der ikke falder indenfor puljens mål eller lever op til bevillingskriterier beskrevet i: Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer - Retningslinjer og bevillingskriterier I tilfælde af afslag eller støtteværdig med betingelser er BU forpligtiget til at give konkrete afslagsgrunde der relaterer sig til de i retningslinjerne opstillede bevillingskriterier. Afslagsgrundene skal være korte og relatere sig til de overordnede grunde. Den detaljerede analyse vil fremgå af BU-notatet, der deles med ansøgerne. Side 4

5 4. Habilitet En BK er eller et BU medlem er inhabil i behandlingen af en ansøgning, hvis vedkommende: Er ansat i/medlem af/deltager frivilligt i en af ansøgerorganisationerne. Har tætte familiemæssige eller venskabsmæssige relationer til personer i ledelsen af en af de ansøgende organisationer eller andre, der har været involveret i formuleringen af ansøgningen. Har deltaget i formuleringen af ansøgningen, herunder også med betalt eller ubetalt rådgivning af ansøger. Fremgangsmåde ved habilitetscheck: BK er og BU-medlemmer gennemgår listen over ansøgere fra Globalt Fokus sekretariat og meddeler evt. inhabilitet i forhold til samtlige ansøgninger til BU formanden (m/k) og sekretariatet indenfor tre dage. Det er BKerens og BU medlemmets pligt selv at gøre opmærksom på inhabilitet både i klare tilfælde og tvivlstilfælde. I tvivlstilfælde vurderer BU formanden (m/k) om der er tale om inhabilitet evt. i konsultation med Globalt Fokus. I tilfælde af formanden (m/k)s inhabilitet tager sekretariatslederen endelig stilling. I tilfælde af, at BU-medlem er inhabil i forhold til en ansøgning, han/hun har fået tildelt, byttes ansøgningen ud med en anden. I tilfælde af at BK er inhabil hyrer Globalt Fokus sekretariat en midlertidig konsulent til behandling af ansøgningen. BU-notater skal ikke sendes til inhabile BUere eller BKer ligesom disse ikke deltager under behandlingen af ansøgningen. Side 5

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Det socialt-psykologiske samarbejde

Det socialt-psykologiske samarbejde Det socialt-psykologiske samarbejde 2011 Dansk Psykolog forening KL Indhold Forord... 3 Kapitel 1. Parterne i det socialt-psykologiske samarbejde... 5 1.1. Psykologerne... 5 1.1.1. Titlen psykolog/autoriseret

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere