Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010"

Transkript

1 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1

2 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større Tilfredshed? Vurdering af indsatsområder, effekten på Tilfredshed, overordnet prioriteringskort 6 Specifikke spørgsmål under hvert område Omdømme, Forventninger, Tilbud, Service, Udbytte Appendiks 8 15 Forord I denne rapport præsenteres, beskrives og analyseres resultaterne fra Teknisk Landsforbunds medlemstilfredshedsundersøgelse gennemført i marts 1. Formålet med den bagvedliggende undersøgelse samt nærværende rapport er at undersøge og analysere medlemmernes vurdering af, hvor tilfredse de er med Teknisk Landsforbund. Ydermere er rapporten med til give et yderst nuanceret indblik i hvilke områder, der bidrager til denne tilfredsskabelse, og rapporten bidrager dermed med direkte og handlingsorienterede værktøjer i forhold til relevante indsatsområder. Arbejdet med disse indsatsområder og prioriteringen heraf bør inddrages i det løbende arbejde med at skabe forbedringer for medlemmerne. Resultaterne er baseret på et gennemtestet modelapparat, der med mindre variationer, bliver anvendt over det meste af kloden til måling af kunde- og brugertilfredshed. Resultaterne for medlemstilfredsheden er dermed sammenlignelige med danske og internationale tilfredshedsmålinger. God læselyst! Professor Jacob Eskildsen Professor Kai Kristensen

3 Introduktion Formål Formålet med Teknisk Landsforbunds medlemstilfredshedsundersøgelse er at få medlemmernes vurdering af, hvor tilfredse de er med forbundet. Rapporten er med til at give Teknisk Landsforbund et bedre grundlag for at identificere de indsatsområder, som skal inddrages i det løbende arbejde med at skabe forbedringer for medlemmerne. Om undersøgelsen Målgruppen for undersøgelsen har været TL medlemmer i den erhvervsaktive alder samt studerende. Medlemmer på efterløn og pension indgår ikke i undersøgelsen. Undersøgelsen er sendt til de medlemmer vi havde adresser på og har valgt at svare. Svarprocenten er på ca. 25% Anonymiteten er sikret ved, at der på intet tidspunkt bliver udleveret enkeltpersoners besvarelser, eller at der med afsæt i den endelige rapport vil være mulighed for at identificere enkeltpersoner grundet eksempelvis baggrundsvariable. Undersøgelsen er repræsentativ for den samlede målgruppe med enkelte variationer, der ikke forventes at påvirke usikkerheden betydeligt. Modellen Medlemmernes tilfredshed og loyalitet måles ud fra en overordnet model, der kaldes Dansk Medlems Index (DMI). Modellen giver en samlet beskrivelse af medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Dette sker ved, at medlemmerne gennem sine besvarelser på spørgsmålene vurderer i alt syv områder: fem indsatsområder og to resultatområder. Pilene i modellen nedenfor viser, at de fem indsatsområder har indflydelse på medlemmernes vurdering af deres samlede tilfredshed og loyalitet (resultatområderne). En forøgelse af medlemmernes vurdering af ét indsatsområde vil som udgangspunkt føre til en forøgelse i vurderingen af resultatområderne; det vil sige, en forbedring af medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det skal dog i forlængelse heraf bemærkes, at indsatsområdet Forventninger kan have en negativ effekt på tilfredshed, hvilket beror på en manglende opfyldelse af medlemmernes forventninger. En forøgelse af medlemmernes vurdering af eksempelvis Tilbud sker ved, at medlemmerne svarer mere positivt på de spørgsmål, der er tilknyttet indsatsområdet Tilbud, end sidst de blev spurgt. Resultatområdet Tilfredshed er et udtryk for, hvor tilfredse medlemmerne er i målingsøjeblikket. Tilfredshed er en tilstand, som er knyttet tæt sammen med medlemmernes adfærd (Loyalitet). Dette betyder, at I kan højne medlemsloyaliteten, såfremt I formår at øge medlemmernes tilfredshed, hvorfor mulighederne for at højne medlemstilfredsheden vil være central i de følgende analyser. Indsatsområder Resultatområder Omdømme Tilfredshed Loyalitet Forventninger Tilbud Service Udbytte [3]

4 Vurdering Sammenfatning af undersøgelsens resultater Overordnet medlemstilfredshed I figuren ser du hovedresultatet af Teknisk Landsforbunds medlemsundersøgelse. 8 Teknisk Landsforbund (1) Tolkning af resultatet 8 - Point Meget høj Tilfredshed 7-79 Point Høj Tilfredshed Point Middel Tilfredshed 5-59 Point Lav Tilfredshed Under 5 Point Meget lav Tilfredshed Tilfredshed Overordnet konklusion på undersøgelsen Overordnet resultat Det kan med afsæt i nærværende rapport konkluderes, at medlemstilfredsheden i Teknisk Landsforbund ligger på indeks 66, og som det fremgår af modellen ovenfor, betyder en score på 66 indekspoint, at medlemstilfredsheden kan defineres som værende middel. I forhold til andre fagforeninger for hvem der er foretaget målinger for i efteråret 9/foråret 1, kan det oplyses, at Teknisk Landsforbund ligger omkring gennemsnittet. Ydermere blev der i 9 i samarbejde med Arbejdsdirektoratet foretaget en omfattende analyse af samtlige danske a- kasser, hvor Teknisk Landsforbunds indeksværdi var 71. Det bør dog bemærkes, at undersøgelsen var lavet blandt ledige og altså ikke samme målgruppe som denne undersøgelse. Tilfredshedsskabelse Af denne rapport fremstår det tydeligt, at de fem overordnede indsatsområder for tilfredsskabelsen ikke er lige vigtige. Indsatsområderne Omdømme og Tilbud er de indsatsområder, der har den største indflydelse på tilfredshedsskabelsen, eftersom henholdsvis 39 og 25 procent af en eventuel ændring i medlemstilfredsheden kan forklares med afsæt i Omdømme og Tilbud (se side 7). Dette forhold medfører dog ikke nødvendigvis, at disse indsatsområder bør tillægges det primære fokus, eftersom medlemmernes vurdering af de respektive indsatsområder ligeledes har indflydelse på valg af fokus, da det alt andet lige, er sværere at højne en allerede høj vurdering i forhold til en lav vurdering. Ved at opstille et overordnet prioriteringskort også kaldet strategisk prioriteringskort sammenholdes de respektive indsatsområders effekt på tilfredshedsskabelsen med medlemmernes vurdering af disse (dvs. indeksværdi). Med afsæt i det overordnede prioriteringskort (jf. side 7) fremgår det, at Tilbud og Udbytte har en betragtelig andel i tilfredshedsskabelsen, hvilket sammenholdt med en relativ lav vurdering under gennemsnittet medfører at disse bør være Teknisk Landsforbunds primære fokusområder. I forlængelse heraf, er det dog vigtigt at pointere, at der til trods for ovenstående prioritering, altid bør foregå et løbende arbejde med forbedringer inden for alle indsatsområder, Bemærk afslutningsvist, at usikkerheden i de præsenterede resultater er meget lav, hvilket skyldes et datagrundlag på respondenter. Konkret medfører dette, at usikkerheden i estimaterne er under 1 indekspoint. Få uddybende viden i rapporten Samtlige indsats- og resultatområder fra Teknisk Landsforbunds medlemstilfredshedsundersøgelse behandles i detaljer i resten af rapporten. Her kan du få mere detaljeret viden om medlemmernes vurdering af de enkelte spørgsmål. [4]

5 Vurdering Vurdering Vurdering Overordnede resultater Tilfredshed I figuren til højre vises medlemmernes overordnede tilfredshed samt de bagvedliggende spørgsmål. 8 Teknisk Landsforbund (1) Loyalitet I figuren til højre vises medlemmernes overordnede Loyalitet samt de bagvedliggende spørgsmål. 8 Tilfredshed Samlet tilfredshed Synes du, at TL lever op til dine forventninger? 7 68 Forestil dig den perfekte fagforening. Hvor langt fra eller hvor tæt på dette ideal er TL? Teknisk Landsforbund (1) 72 Loyalitet Hvis du skulle vælge en fagforening i dag, hvor sikkert er det da, at du ville vælge TL frem for en anden fagforening? Vil du anbefale TL til kollegaer eller andre, hvis det er relevant? Vurdering af Indsatsområder Figuren viser medlemmernes vurdering af de fem indsatsområder, som påvirker Tilfredshed og Loyalitet. Bemærk venligst, at en dekomponering af disse indsatsområder i forhold til deres bagvedliggende dimensioner (spørgsmål) vil blive belyst senere i rapporten Teknisk Landsforbund (1) 7 65 Omdømme Forventninger Tilbud Service Udbytte [5]

6 Lav VURDERING Høj Hvordan skaber du større Tilfredshed? Prioriteringskortene viser vejen Rapporten har indtil nu behandlet tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne i Teknisk Landsforbund på et overordnet niveau. TILPAS VEDLIGEHOLD De følgende sider skal hjælpe med at udpege de områder der, såfremt de forbedres, vil have den største effekt for medlemmernes tilfredshed. Prioriteringskortene som vises i resten af rapporten, fortæller hvilke områder man med størst fordel kan prioritere for at forbedre tilfredsheden. Det er nemlig ikke nok kun at kigge på vurderingen af områderne. Det er også nødvendigt at sammenholde vurderingen med, hvilken effekt de enkelte områder har på medlemmernes tilfredshed. Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj Sådan tolker du Prioriteringskortene Indsatsområder Høj betydning + Lav vurdering: Indsatsområder som ligger i dette felt i prioriteringskortet skal forbedres, idet den lave vurdering ikke modsvarer den høje betydning, som medlemmerne tillægger disse områder. En forbedring af et område vil have stor effekt på den samlede tilfredshed, hvorfor I bør HÆVE NIVEAUET! VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydning + Høj vurdering: I opnår høje vurderinger på indsatsområder i dette felt, og da deres betydning for tilfredsheden også er høj, skal du som leder BEVARE FOKUS på disse områder. Som minimum skal områdets vurdering fastholdes, men enhver forbedring vil have stor effekt på tilfredsheden pga. områdets høje betydning. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: I er gode her, og det kan udnyttes. Indsatsområder, som ligger i dette felt, tillægges ikke en særlig stor betydning af medlemmerne, men som faglig organisation kan I udnytte de gode vurderinger til at skabe positiv omtale. I sig selv kan positiv omtale af de gode vurderinger betyde, at området på sigt kan få en større plads i medlemmernes bevidsthed, og således få en øget betydning for medlemmernes tilfredshed. BRUG SUCCESSERNE aktivt. Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: HOLD ØJE med indsatsområder i dette felt. Områderne her vurderes lavt, og selv om de til gengæld ikke tillægges en særlig stor betydning, kan vurderingen alligevel blive FOR lav. Som hovedregel kan områder under 5 betragtes som meget lave. Du kan med fordel også udnytte muligheden for hurtige sejre - altså områder, som meget nemt kan forbedres. Få uddybende viden om prioriteringskort Se appendiks side 26 for en nærmere beskrivelse af de forskellige typer prioriteringskort (henholdsvis det overordnede og de specifikke), samt en eksemplificering heraf. [6]

7 VURDERING Hvor skal der sættes ind for at forbedre medlemmernes Tilfredshed? FAKTABOKS Fra overordnet prioriteringskort til prioriteringskort for de enkelte indsatsområder Gennemgang af de fem indsatsområder med fokus på prioriteringen af de underliggende dimensioner (spørgsmål) for de respektive indsatsområder De fem indsatsområder og deres underliggende dimensioner er dem, I aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede tilfredshed, hvorfor disse successivt gennemgås på de følgende sider. Indledningsvist præsenteres dog det overordnede prioriteringskort som illustrerer, hvordan disse fem indsatsområder relativt set vil forbedre den overordnede tilfredshed og loyalitet. For at skabe en kobling til dette overordnede prioriteringskort samt for at lette flowet i følgende gennemgang, er der for hver analyse af de respektive indsatsområder placeret en figur øverst til højre på siden. Denne figur (jævnfør eksemplet nedenfor) illustrerer placeringen af det givne indsatsområde i det overordnede prioriteringskort. Effekt på Tilfredshed I cirkeldiagrammet kan du se, hvilke områder der ved ændringer har størst effekt på medlemmernes samlede Tilfredshed. 39% Omdømme 2% Forventninger 25% Tilbud 11% Service 23% Udbytte Overordnet prioriteringskort 8 TILPAS VEDLIGEHOLD Det overordnede prioriteringskort viser medlemmernes vurdering af indsatsområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have for medlemmernes tilfredshed. Når I skal udvælge indsatsområder, hjælper prioriteringskortene med at vise jer, hvor der skal ske forbedringer. Prioriteringskortet er et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind Forventninger Service Omdømme Tilbud Udbytte Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj [7]

8 Vurdering Vurdering Omdømme Omdømme Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet Omdømme. 8 Teknisk Landsforbund (1) Omdømme En troværdig og pålidelig fagforening? En fagforening, der tilbyder kvalificerede ydelser? En fagforening, der er præget af nytænkning? En kompetent fagforening? Teknisk Landsforbund (1) En fagforening, der henvender sig til mig? En fagforening, der kæmper for mine interesser? TL's samlede omdømme? [8]

9 VURDERING Omdømme Prioriteringskort for indsatsområdet Omdømme 75 TILPAS VEDLIGEHOLD 1 Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de specifikke forhold under Omdømme, og den effekt en forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af Omdømme Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 2. En fagforening, der tilbyder kvalificerede ydelser? 4. En kompetent fagforening? 7. TL's samlede omdømme? TILPAS 1. En troværdig og pålidelig fagforening? 3. En fagforening, der er præget af nytænkning? 5. En fagforening, der henvender sig til mig? 6. En fagforening, der kæmper for mine interesser? [9]

10 Vurdering Vurdering Forventninger Forventninger Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet Forventninger Teknisk Landsforbund (1) Forventninger TL's tilbud i form af kurser, publikationer, hjemmeside, rabatordninger, forsikringer mv.? Muligheden for at komme i kontakt med TL (åbningstider, svar på mail og telefon mv.)? TL's individuelle rådgivning og vejledning? Teknisk Landsforbund (1) TL's indsats for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesvilkår gennem overenskomster og aftaler TL's medvirken til at sætte dagsordenen på de områder, der betyder noget for dit arbejdsliv? [1]

11 VURDERING Forventninger Prioriteringskort for Forventninger Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de specifikke forhold under Forventninger, og den effekt en forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af Forventninger. 8 TILPAS VEDLIGEHOLD Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj 12. TL's medvirken til at sætte dagsordenen på de områder, der betyder noget for dit arbejdsliv? VEDLIGEHOLD 9. Muligheden for at komme i kontakt med TL (åbningstider, svar på mail og telefon mv.)? 1. TL's individuelle rådgivning og vejledning? 11. TL's indsats for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesvilkår gennem overenskomster og aftaler TILPAS [Ingen punkter] 8. TL's tilbud i form af kurser, publikationer, hjemmeside, rabatordninger, forsikringer mv.? [11]

12 VURDERING Vurdering Tilbud Tilbud Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet Tilbud. 8 Teknisk Landsforbund (1) Tilbud Kvaliteten af TL's tilbud i form af kurser, publikationer, hjemmeside, rabatordninger og forsikringer? Kvaliteten af TL's indsats for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesvilkår gennem overenkomster og aftaler? Kvaliteten af TL's medvirken til at sætte dagsordenen på de områder, der betyder noget for dit arbejdsliv? Den samlede kvalitet af TL's ydelser og service mv.? Prioriteringskort for Tilbud 7 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de specifikke forhold under Tilbud, og den effekt en forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af Tilbud Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj 15. Kvaliteten af TL's medvirken til at sætte dagsordenen på de områder, der betyder noget for dit arbejdsliv? VEDLIGEHOLD 14. Kvaliteten af TL's indsats for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesvilkår gennem overenkomster og aftaler? 16. Den samlede kvalitet af TL's ydelser og service mv.? TILPAS [Ingen punkter] 13. Kvaliteten af TL's tilbud i form af kurser, publikationer, hjemmeside, rabatordninger og forsikringer? [12]

13 VURDERING Vurdering Service Service Teknisk Landsforbund (1) Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet Service Service Kvaliteten af TL's individuelle rådgivning og vejledning? Muligheden for at komme i kontakt med TL (åbningstider, svar på mail og telefon mv.)? Prioriteringskort for Service 74 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de specifikke forhold under Service, og den effekt en forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af Service Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj 17. Kvaliteten af TL's individuelle rådgivning og vejledning? VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 18. Muligheden for at komme i kontakt med TL (åbningstider, svar på mail og telefon mv.)? [Ingen punkter] [13]

14 VURDERING Vurdering Udbytte Udbytte Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende Indsatsområdet Udbytte. 8 Teknisk Landsforbund (1) Udbytte TL's tilbud i form af kurser, publikationer, hjemmeside, rabatordninger og forsikringer? TL's individuelle rådgivning og vejledning? Den sikkerhed og tryghed TL tilbyder? Synes du, at det har værdi for dig at være medlem af TL? Prioriteringskort for Udbytte 7 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de specifikke forhold under Udbytte, og den effekt en forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af Udbytte Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD. TL's individuelle rådgivning og vejledning? 21. Den sikkerhed og tryghed TL tilbyder? 22. Synes du, at det har værdi for dig at være medlem af TL? TILPAS [Ingen punkter] 19. TL's tilbud i form af kurser, publikationer, hjemmeside, rabatordninger og forsikringer? [14]

15 Appendiks om vurderinger og beregnet betydning Vurderinger I spørgeskemaet har medlemmerne besvaret spørgsmålene på en skala fra 1 til 1, hvor 1 er den laveste og 1 er den højeste vurdering. Bagefter er svarene blevet overført til en skala fra til 1. Hvis en medlem har svaret 1 på et spørgsmål, er svaret omregnet til scoren. Hvis svaret er 2, omregnes det til 11,1111, 3 til 22,2222 og så fremdeles. Lav 1 2 Høj Indeks Betydning: Hvor skal vi starte? Undersøgelsen måler ikke blot tilfredsheden og loyaliteten, men også hvor vigtige de enkelte områder er for medlemmerne. Ennova (analysevirksomhed) har vha. statistiske beregninger undersøgt sammenhængen mellem områderne og den overordnede tilfredshed og loyalitet. Hvis der er tydelig sammenhæng mellem et område og tilfredsheden, kan man udlede, at området er af stor betydning for medlemmerne. Graden af sammenhæng afgør, hvilke områder man mest effektivt kan arbejde med for at forbedre medlemmernes tilfredshed: Hvis der er stor sammenhæng mellem et område og tilfredsheden, vil højere vurdering af området også medføre øget tilfredshed. Og omvendt: Er der lav grad af sammenhæng, vil en højere vurdering af området ikke have særlig stor betydning for medlemmernes tilfredshed. Undersøgelsen viser hvilke områder, som er vigtigst for medlemmerne, og som har størst betydning for deres tilfredshed. [15]

16 Appendiks overordnede og specifikke prioriteringskort To typer af prioriteringskort I rapporten bruges to typer af prioriteringskort: ét overordnet prioriteringskort og en række specifikke prioriteringskort. Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort angiver prioriteringen af de fem områder: Omdømme, Forventninger, Tilbud, Service og Udbytte. Kortet viser, hvordan disse områder kan bestemmes som hhv. indsatsområder, styrker, muligheder eller svagheder i forhold til at forbedre den overordnede Tilfredshed og Loyalitet. NB: Det skal som hovedregel være det overordnede prioriteringskort, som afgør, hvilket område man prioriterer højest i det videre udviklingsarbejde. Herefter bruger man de specifikke prioriteringskort til at finde ud af hvilke spørgsmål, som bidrager mest til skabelsen af området. Specifikke prioriteringskort De specifikke prioriteringskort er mere detaljerede og viser prioriteringen på spørgsmålsniveau. De specifikke prioriteringskort viser således, hvordan de enkelte spørgsmål under et givent område kan kategoriseres som hhv. indsatsområder, styrker, muligheder eller svagheder i forhold til at forbedre tilfredsheden med området. Et eksempel I eksemplet nedenfor bør man primært sætte ressourcerne ind på at forbedre område 2, da det ligger i feltet for indsatsområder, mens område 1 ligger i feltet for muligheder. Hvordan kan man så konkret forbedre område 2? Her skal man se på det specifikke prioriteringskort, som knytter sig til område 2. Man vil opnå den mest effektive forbedringsindsats ved at fokusere på de spørgsmål, som på dette kort ligger i feltet for indsatsområder (markeret med en rød firkant). Overordnet prioriteringskort Specifikke prioriteringskort TILPAS VEDLIGEHOLD OMRÅDE 1 OMRÅDE 1 OMRÅDE 2 OMRÅDE 2 [16]

17

18

Medlemstilfredshed 2010

Medlemstilfredshed 2010 Medlemstilfredshed 21 November 21 Rapport for Finansforbundet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Tilfredshed og Loyalitet er og sammenligninger Hvordan skaber

Læs mere

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemstilfredshedsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Teknisk Landsforbund Hovedrapport Maj 12

Læs mere

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv.

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Svarprocent: 56% (61 besvarelser ud af 18 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 27% (98 besvarelser ud af 365 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Erhvervsskole VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: % (212 besvarelser ud af 137 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning, datagrundlag og konklusion

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Skole Svarprocent: 76% (568 besvarelser ud af 752 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse ETU 05 Elevtilfredshedsanalyse Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet Rapporten er baseret på 14.3 besvarelser ud af 23.923 mulige. Svarprocenten er %. Indledning Information om undersøgelsen Formålet

Læs mere

EUD/HTX/HHX / samlet. Svarprocent: 70% (26.343 besvarelser ud af 37.505 mulige) Netværksrapport

EUD/HTX/HHX / samlet. Svarprocent: 70% (26.343 besvarelser ud af 37.505 mulige) Netværksrapport ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse EUD/HTX/HHX / samlet Svarprocent: 7% (26.343 besvarelser ud af 37.55 mulige) Netværksrapport Introduktion Indhold Indledning Formål 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 258 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige)

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige) VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Elektriker Svarprocent: 3% (5 besvarelser ud af 674 mulige) Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning, datagrundlag og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Skadesforsikring Side 1 Indledning Indledning Side 2-6 Hovedresultater Indledning Datagrundlag EPSI-modellen Side 7-14 Spørgsmål Side 15-22 Appendiks Side 23-28 Side

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT Bilag 2 18.06.2013 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT PERIODEREGNSKAB 1. JANUAR 31. MARTS 2013 14. MAJ 2013 1. Opsummering 1. kvartals aktivitetsniveau svarer nøje til budgettet, og det samlede resultat er et

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Hovedresultater Udarbejdet af Indhold Del I. Introduktion... 3 1.1 Forord... 4 1.2 Undersøgelsens baggrund og formål... 5

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Borgernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2012

Borgernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2012 Borgernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2012 Rapporten er udarbejdet af: Indsats Indsatsplanlægning og -analyse Indsatsanalyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22 18 18 www.skat.dk

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere