Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Svendsen Granit ApS Gartnervej Bjæverskov CVR-nummer: SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN OG SELVANGIVELSE 1. januar 2010 til 31. december 2010

13 Svendsen Granit ApS INDHOLDSFORTEGNELSE Den uafhængige revisors erklæring... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance, aktiver... 5 Balance, passiver... 6 Skattemæssigt resultat af virksomhed... 7 Beregning af udskudt skat... 8 Noter... 9 Side 2

14 Svendsen Granit ApS DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING Til ledelsen i Svendsen Granit ApS Vi har udført gennemgang af de skattemæssige opgørelser for Svendsen Granit ApS for indkomståret 2010, omfattende resultatopgørelse, balance, indkomstopgørelse og noter. De skattemæssige opgørelser er udarbejdet på grundlag af selskabets årsrapport for 1. januar 2010 til 31. december 2010, som vi har revideret og forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Ledelsen har ansvaret for at udarbejde de skattemæssige opgørelser i overensstemmelse med skattelovgivningens regler. Vores ansvar er på grundlag af vor gennemgang at udtrykke en konklusion om de skattemæssige opgørelser. Den udførte gennemgang Vi har udført vor gennemgang i overensstemmelse med RS 2410, som finder anvendelse ved gennemgang af andre historiske finansielle oplysninger udført af virksomhedens uafhængige revisor. En gennemgang af skattemæssige opgørelser omfatter forespørgsler til primært personer med ansvar for økonomi og regnskabsaflæggelse samt udførelse af analytiske handlinger og andre reviewhandlinger. Vi har under vor gennemgang undersøgt sammenhænge med årsrapporten samt analyseret udvalgte poster i de skattemæssige opgørelser. En gennemgang kan ikke sikre, at alle nødvendige reguleringer er foretaget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, ligesom det ikke er muligt at afgøre, om skattemyndighederne vil anlægge en anden vurdering af de udøvede skøn. Omfanget af en gennemgang er betydeligt mindre end en revision udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og giver derfor ikke sikkerhed for, at vi bliver bekendt med alle betydelige forhold, som kunne afdækkes ved en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om de skattemæssige opgørelser. Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at de skattemæssige opgørelser for indkomståret ikke i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skattelovgivning. Borup, den 17. juni 2011 Skovbo Revision ApS Per Kristiansen Registreret revisor Side 3

15 Svendsen Granit ApS RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2010 til 31. DECEMBER kr Nettoomsætning Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne omkostninger Bruttofortjeneste Lønninger Resultat før finansielle poster Finansieringsomkostninger ÅRETS RESULTAT Til disposition ÅRETS RESULTAT Overført resultat, primo Til disposition i alt DER ANVENDES SÅLEDES: Overført resultat Resultatdisponering i alt Side 4

16 Svendsen Granit ApS BALANCE PR. 31. DECEMBER 2010 AKTIVER kr OMSÆTNINGSAKTIVER VAREBEHOLDNINGER Råvarer og hjælpematerialer Varebeholdninger i alt TILGODEHAVENDER Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5

17 Svendsen Granit ApS BALANCE PR. 31. DECEMBER 2010 PASSIVER kr EGENKAPITAL Virksomhedskapital Overført resultat EGENKAPITAL I ALT GÆLDSFORPLIGTELSER LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Kreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser i alt KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gæld og hensatte forpligtelser i alt PASSIVER I ALT Side 6

18 Svendsen Granit ApS SKATTEMÆSSIGT RESULTAT AF VIRKSOMHED 1. JANUAR 2010 til 31. DECEMBER kr Driftsøkonomisk resultat TILBAGEFØRSLER Driftsøkonomiske finansielle poster Driftsøkonomisk resultat herefter KORREKTIONER Ej fradragsberettiget andel af repræsentation P-afgift Skattemæssigt resultat før finansiering Finansieringsomkostninger Skattemæssigt resultat Overført underskud tidligere år Skattemæssigt resultat herefter Side 7

19 Svendsen Granit ApS BEREGNING AF UDSKUDT SKAT PR. 31. december kr Resultat før skat Ej fradragsberettiget repræsentation Ej fradragsberettigede omkostninger I alt Skattepligtig indkomst Årets forskydning, udskudt skat beregningsgrundlag udskudt skat primo I ALT Der specificeres således: Uudnyttet underskud 2008 (rest) I ALT % HERAF Side 8

20 Svendsen Granit ApS NOTER kr Nettoomsætning Torvesalg Varesalg, EU lande Eksport Auktionssalg Engrossalg af granit Kædegebyrer havecentre Nettoomsætning i alt Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Varekøb, import Køb af blomster Patentomkostninger u/moms Told m.v Import Kina Varelager primo Varelager overdraget 1/ Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer i alt Side 9

21 Svendsen Granit ApS NOTER kr Andre eksterne omkostninger Andre stykomkostninger Leje af driftsmidler Salgsomkostninger Anden repræsentation Rejseudgifter Ej fradragsberettiget andel af repræsentation Annoncer og reklamer Udstillinger Autodrift varebiler Brændstof Vægtafgift Forsikring Vedligeholdelse Leasing VW Transporter P-afgift Lokaleomkostninger El, vand og gas Husleje Administrationsomkostninger Fragt Kontorartikler/tryksager EDB-udgifter Småanskaffelser Telefon Porto Revisorhonorar Advokathonorar Forsikringer Faglitteratur/tidsskrifter Kontingenter/abonnementer Kassedifferencer u/moms Side 10

22 Svendsen Granit ApS NOTER kr Andre eksterne omkostninger i alt Finansieringsomkostninger Renter, Den Danske Bank Gebyrer mv Finansieringsomkostninger i alt Egenkapital Egenkapital, primo Årets resultat Egenkapital ultimo Egenkapitalen specificeres således: Virksomhedskapital primo Virksomhedskapital ultimo Overført resultat, primo Overført af årets resultat Overført resultat ultimo Egenkapital ultimo Kreditinstitutter Danske Bank Pengekreditor - Jens Svendsen Kreditinstitutter i alt Leverandører af varer og tjenesteydelser Revisorhonorar Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt Side 11

23 Svendsen Granit ApS NOTER kr Anden gæld Moms og afgifter Skyldig moms, primo Udgående moms Indgående moms Afregnet moms Øvrig anden gæld Skyldig A-skat m.v Anden gæld i alt Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse Mellemregning Rene Svendsen Mellemregning Trovo v/rene Svendsen Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse i alt Side 12

24 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

25 Svendsen Granit ApS Gartnervej Bjæverskov CVR-nr SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN OG SELVANGIVELSE 1. januar 2010 til 31. december 2010

26 Svendsen Granit ApS INDHOLDSFORTEGNELSE Den uafhængige revisors erklæring... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance, aktiver... 5 Balance, passiver... 6 Skattemæssigt resultat af virksomhed... 7 Beregning af udskudt skat... 8 Noter... 9 Side 2

27 Svendsen Granit ApS DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING Til ledelsen i Svendsen Granit ApS Vi har udført gennemgang af de skattemæssige opgørelser for Svendsen Granit ApS for indkomståret 2010, omfattende resultatopgørelse, balance, indkomstopgørelse og noter. De skattemæssige opgørelser er udarbejdet på grundlag af selskabets årsrapport for 1. januar 2010 til 31. december 2010, som vi har revideret og forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Ledelsen har ansvaret for at udarbejde de skattemæssige opgørelser i overensstemmelse med skattelovgivningens regler. Vores ansvar er på grundlag af vor gennemgang at udtrykke en konklusion om de skattemæssige opgørelser. Den udførte gennemgang Vi har udført vor gennemgang i overensstemmelse med RS 2410, som finder anvendelse ved gennemgang af andre historiske finansielle oplysninger udført af virksomhedens uafhængige revisor. En gennemgang af skattemæssige opgørelser omfatter forespørgsler til primært personer med ansvar for økonomi og regnskabsaflæggelse samt udførelse af analytiske handlinger og andre reviewhandlinger. Vi har under vor gennemgang undersøgt sammenhænge med årsrapporten samt analyseret udvalgte poster i de skattemæssige opgørelser. En gennemgang kan ikke sikre, at alle nødvendige reguleringer er foretaget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, ligesom det ikke er muligt at afgøre, om skattemyndighederne vil anlægge en anden vurdering af de udøvede skøn. Omfanget af en gennemgang er betydeligt mindre end en revision udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og giver derfor ikke sikkerhed for, at vi bliver bekendt med alle betydelige forhold, som kunne afdækkes ved en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om de skattemæssige opgørelser. Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at de skattemæssige opgørelser for indkomståret ikke i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skattelovgivning. Borup, den 31. maj 2011 Skovbo Revision ApS Per Kristiansen Registreret revisor Side 3

28 Svendsen Granit ApS RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2010 til 31. DECEMBER kr Nettoomsætning Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne omkostninger Bruttofortjeneste Lønninger Resultat før finansielle poster Finansieringsomkostninger ÅRETS RESULTAT Til disposition ÅRETS RESULTAT Overført resultat, primo Til disposition i alt DER ANVENDES SÅLEDES: Overført resultat Resultatdisponering i alt Side 4

29 Svendsen Granit ApS BALANCE PR. 31. DECEMBER 2010 AKTIVER kr OMSÆTNINGSAKTIVER VAREBEHOLDNINGER Råvarer og hjælpematerialer Varebeholdninger i alt TILGODEHAVENDER Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5

30 Svendsen Granit ApS BALANCE PR. 31. DECEMBER 2010 PASSIVER kr EGENKAPITAL Virksomhedskapital Overført resultat EGENKAPITAL I ALT GÆLDSFORPLIGTELSER LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Kreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser i alt KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gæld og hensatte forpligtelser i alt PASSIVER I ALT Side 6

31 Svendsen Granit ApS SKATTEMÆSSIGT RESULTAT AF VIRKSOMHED 1. JANUAR 2010 til 31. DECEMBER kr Driftsøkonomisk resultat TILBAGEFØRSLER Driftsøkonomiske finansielle poster Driftsøkonomisk resultat herefter KORREKTIONER Ej fradragsberettiget andel af repræsentation P-afgift Skattemæssigt resultat før finansiering Finansieringsomkostninger Skattemæssigt resultat Side 7

32 Svendsen Granit ApS BEREGNING AF UDSKUDT SKAT PR. 31. december kr Resultat før skat Ej fradragsberettiget repræsentation Ej fradragsberettigede omkostninger I alt Skattepligtig indkomst Årets forskydning, udskudt skat beregningsgrundlag udskudt skat primo I ALT Der specificeres således: Uudnyttet underskud 2008 (rest) I ALT % HERAF Side 8

33 Svendsen Granit ApS NOTER kr Nettoomsætning Torvesalg Varesalg, EU lande Eksport Auktionssalg Engrossalg af granit Kædegebyrer havecentre Nettoomsætning i alt Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Varekøb, import Køb af blomster Patentomkostninger u/moms Told m.v Import Kina Varelager primo Varelager overdraget 1/ Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer i alt Side 9

34 Svendsen Granit ApS NOTER Side kr Andre eksterne omkostninger Andre stykomkostninger Leje af driftsmidler Salgsomkostninger Anden repræsentation Rejseudgifter Ej fradragsberettiget andel af repræsentation Annoncer og reklamer Udstillinger Autodrift varebiler Brændstof Vægtafgift Forsikring Vedligeholdelse Leasing VW Transporter P-afgift Lokaleomkostninger El, vand og gas Husleje Administrationsomkostninger Fragt Kontorartikler/tryksager EDB-udgifter Småanskaffelser Telefon Porto Revisorhonorar Advokathonorar Forsikringer Faglitteratur/tidsskrifter Kontingenter/abonnementer Andre eksterne omkostninger i alt

35 Svendsen Granit ApS NOTER kr Finansieringsomkostninger Renter, Den Danske Bank Gebyrer mv Finansieringsomkostninger i alt Egenkapital Egenkapital, primo Årets resultat Egenkapital ultimo Egenkapitalen specificeres således: Virksomhedskapital primo Virksomhedskapital ultimo Overført resultat, primo Overført af årets resultat Overført resultat ultimo Egenkapital ultimo Kreditinstitutter Danske Bank Pengekreditor - Jens Svendsen Kreditinstitutter i alt Leverandører af varer og tjenesteydelser Revisorhonorar Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt Side 11

36 Svendsen Granit ApS NOTER kr Anden gæld Moms og afgifter Skyldig moms, primo Udgående moms Indgående moms Afregnet moms Øvrig anden gæld Skyldig A-skat m.v Anden gæld i alt Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse Mellemregning Rene Svendsen Mellemregning Trovo v/rene Svendsen Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse i alt Side 12

37 Trovo Rene Svendsen Gartnervej Bjæverskov CVR-nummer: 0 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2011 til 31. december 2011 opstillet uden revision eller review

38 Trovo Rene Svendsen INDHOLDSFORTEGNELSE Indehaverpåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance, aktiver... 7 Balance, passiver... 8 Skattemæssigt resultat af virksomhed... 9 Noter Side 2

39 Trovo Rene Svendsen INDEHAVERPÅTEGNING Undertegnede erklærer herved at være gjort bekendt med efterfølgende revisorerklæring samt den skattemæssige årsrapport for min virksomhed. Årsrapporten for 2011 indeholder efter min opfattelse de nødvendige oplysninger til bedømmelse af virksomhedens resultat samt økonomiske stilling pr. 31. december Jeg kan desuden bekræfte: at ingen aktiver er pantsatte ud over de i årsrapporten anførte, at der ikke foreligger veksel-, kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, der ikke fremgår af årsregnskabet, at der ikke verserer retssager eller lignende, hvoraf erstatningskrav kan forventes at opstå, at der ikke efter den 31. december 2011 er indtruffet begivenheder, som i væsentligt omfang påvirker virksomhedens økonomiske stilling, at jeg ikke er bekendt med yderligere forhold af betydning for årsrapporten, som ikke allerede er udtrykt i dette og at årsrapporten ikke indeholder privatøkonomiske poster. Bjæverskov, den 18. juni Rene Holk Svendsen Side 3

40 Trovo Rene Svendsen DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING Til ejeren af virksomheden På grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger fra virksomhedens ejer har vi ydet assistance med opstilling af årsregnskabet og skattemæssige specifikationer for Trovo Rene Svendsen for indkomståret Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og de skattemæssige specifikationer udarbejdes efter gældende skattelovgivning. Ejeren har ansvaret for opgørelserne og de skattemæssige specifikationer. Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om assistance med regnskabsopstilling. Vi har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og de skattemæssige specifikationer og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom. Borup, den 18. juni 2012 Skovbo Revision ApS Per Kristiansen Registreret revisor Medlem af FSR - Danske Revisorer Side 4

41 Trovo Rene Svendsen ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsregnskabet for 2011 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år. GENERELT Formuefordeling Virksomheden indgår i indehaverens og denne ægtefælles formuefællesskab. Der er ikke i årsrapporten foretaget fordeling af aktiver og passiver efter bestemmelserne i ægteskabslovgivningen. Vederlag til indehaver Der er ikke i resultatopgørelsen indregnet vederlag til virksomhedens indehaver. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen på det tidspunkt, hvor levering og risikoovergang har fundet sted inden årets udgang. Afskrivninger Der foretages skattemæssige afskrivninger på virksomhedens anlægsaktiver. Skatter Skatter indgår ikke i virksomhedens resultat, idet virksomheden er personligt ejet. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede skattemæssige afskrivninger. Aktiver med en anskaffelsespris på kr pr. enhed indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Tilgodehavender Tilgodehavender er optaget til den værdi de forventes at indbringe. Eventuelle uerholdelige fordringer er nedskrevet. Varebeholdninger Varebeholdninger optages til kostpris eller dagspris, hvor denne er lavere. Side 5

42 Trovo Rene Svendsen RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2011 til 31. DECEMBER Nettoomsætning Vareforbrug Lønomkostninger Dækningsbidrag KAPACITETSOMKOSTNINGER 4 Salgsomkostninger Autodrift Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Øvrige kapacitetsomkostninger Kapacitetsomkostninger i alt Indtjeningsbidrag AF- OG NEDSKRIVNINGER 9 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver Af- og nedskrivninger i alt Resultat før finansielle poster FINANSIERING 10 Finansieringsomkostninger Finansiering i alt Årets resultat Side 6

43 Trovo Rene Svendsen BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 11 Produktionsanlæg og maskiner Materielle anlægsaktiver i alt ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER VAREBEHOLDNINGER Råvarer og hjælpematerialer Varebeholdninger i alt TILGODEHAVENDER Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 7

44 Trovo Rene Svendsen BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011 PASSIVER EGENKAPITAL Egenkapital primo Periodens resultat Periodens indskud Periodens private andele Overførsler til indehaver Egenkapital i alt GÆLDSFORPLIGTELSER KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 14 Kreditinstitutter Moms og afgifter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gæld og hensatte forpligtelser i alt PASSIVER I ALT Side 8

45 Trovo Rene Svendsen SKATTEMÆSSIGT RESULTAT AF VIRKSOMHED 1. JANUAR 2011 til 31. DECEMBER Driftsøkonomisk resultat TILBAGEFØRSLER Af- og nedskrivninger Driftsøkonomiske finansielle poster Driftsøkonomisk resultat herefter SKATTEMÆSSIGE AFSKRIVNINGER Skattemæssige afskrivninger, driftsmidler Fortjeneste/avance materielle anlægsaktiver KORREKTIONER Ej fradragsberettiget andel af repræsentation Skattemæssigt resultat før finansiering Finansieringsomkostninger Skattemæssigt resultat Side 9

46 Trovo Rene Svendsen NOTER Nettoomsætning Blomstersalg torv Varesalg, EU-handel Nettoomsætning i alt Vareforbrug Varekøb Varekøb, import Told mv Fragt Varelager, primo Varelager, ultimo Vareforbrug i alt Lønomkostninger Finansieringsbidrag Kursusudgifter Lønomkostninger i alt Salgsomkostninger Anden repræsentation Annoncer og reklame Stadeleje Rejser Salgsomkostninger i alt Side 10

47 Trovo Rene Svendsen NOTER Autodrift Brændstof Vægtafgift Forsikring Vedligeholdelse Leje Vejbenyttelsesafgift Parkering Autodrift i alt Lokaleomkostninger Husleje Elektricitet Forbrugsafgifter Lokaleomkostninger i alt Administrationsomkostninger Kontorartikler/tryksager EDB-udgifter Småanskaffelser Telefon Porto Privat andel telefon Revisorhonorar Advokathonorar Kontingenter Gaver til foreninger Administrationsomkostninger i alt Øvrige kapacitetsomkostninger Gebyrer m.v Øvrige kapacitetsomkostninger i alt Side 11

48 Trovo Rene Svendsen NOTER Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt Finansieringsomkostninger Renter, pengeinstitutter Finansieringsomkostninger i alt Produktionsanlæg og maskiner Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris i alt Korrektion af tidligere nedskrivning Af-/nedskrivninger i alt Produktionsanlæg og maskiner i alt Likvide beholdninger Kasse Likvide beholdninger i alt Periodens private andele Privat andel, telefon Periodens private andele i alt Side 12

49 Trovo Rene Svendsen NOTER Kreditinstitutter Den Danske Bank Pengekreditor, Jens Svendsen Mellemregning med Svendsen Granit ApS Kreditinstitutter i alt Moms og afgifter Skyldig moms, primo Udgående moms Indgående moms Afregnet moms Moms og afgifter i alt Side 13

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus.

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus. Årsrapport 2013 Det Danske Hverdagsmad hjem til dig Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75 Specifikationer 2013 www.detdanskemadhus.dk Tlf: 7070 2646 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring

Læs mere

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005 SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2005 26/8 2005 Bilag 2: Årsregnskab 2004/2005 i udkast for Strøm og Modstand A/S Strøm og Modstand A/S Transformatorvej 50, 9999 Elby Foreløbigt

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr. 12565879 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse A Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kro A/S Rougsøvej 118 8950 Ørsted Internt regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Revi-Partner. Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62. Årsrapport for perioden 1. januar - 31.

Revi-Partner. Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62. Årsrapport for perioden 1. januar - 31. Revi-Partner Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2010 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab - CYR-nr. 25112822

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2008. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2008. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2008 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Den uafhængige revisors påtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT

MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT Ttf: 89 307800 aarhustobdo.dk MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på klubbens generalforsam ling, den / 2014 Dirigent CVR. NR. 16 46 04 00 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kluboplysninger Kluboplysninger..

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2007. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2007. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2007 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Den uafhængige revisors påtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar

Læs mere