SE DET FOR DIG : VISUEL KOMMUNIKATION I FORANDRINGSLEDELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SE DET FOR DIG : VISUEL KOMMUNIKATION I FORANDRINGSLEDELSE"

Transkript

1 SE DET FOR DIG : VISUEL KOMMUNIKATION I FORANDRINGSLEDELSE Marianne Storgaard Postdoc Syddansk Universitet Institut for Entrepreneurskab og Relationsledelse Engstien Kolding Ann Højbjerg Clarke Institutleder, lektor Syddansk Universitet Institut for Entrepreneurskab og Relationsledelse Engstien Kolding 1

2 SE DET FOR DIG : VISUEL KOMMUNIKATION I FORANDRINGSLEDELSE Resumé Denne artikel omhandler, hvordan - og med hvilke mål - visuel kommunikation kan anvendes som kreativ metode i forandringsledelse. I de fleste virksomheder er der stort fokus på de interne forandringsprocesser, og i denne sammenhæng har visuel kommunikation som ledelsesværktøj fået en stadigt stigende opmærksomhed. Den teoretiske forståelse af forandringsledelse som disciplin har udviklet sig markant over årene og spænder således fra på den ene side en meget planlagt og præskriptiv tilgang til på den anden side at være meget mere emergent. Denne divergens i synet på forandring har betydning for, hvordan visuel kommunikation inddrages som værktøj i forandringsledelsesprocesser. Artiklen her præsenterer en overbliksmodel over fire forskellige typer af visuel kommunikation, hvor det i den ene ende af skalaen forstås som et middel til at understøtte en topdown styret envejskommunikation af forandringsinitiativer, mens det i anden ende af skalaen anskues som en kollaborativ metode til at skabe gensidig forståelse og udvikling af problemstillinger knyttet til forandring. Introduktion Ingen særlig forklaring er nødvendig, når fokus er på organisatorisk forandring. Mange vil mene, at forandring er en form for konstant, som organisationer altid må forholde sig til (f.eks. Elving, 2005), mens andre vil sige, at selv forandring forandrer sig (Marques, 2008). I de fleste organisationer er der i dag så stort fokus på forandring og på de ledelsesmæssige udfordringer, som følger med, at forandringsledelse opleves at være en grundlæggende disciplin forbundet med et sæt evigt efterspurgte og nødvendige ledelsesmæssige kompetencer (Senior, 2002). Graetz går så langt som til at sige, at few would dispute that the primary task for management today is the leadership of organizational change (Graetz, 2000: 550). Én meget central kompetence, som knytter sig til forandringsledelse er intern kommunikation. Kommunikation anskues ofte som organisationens kerneproces (Weick, 1979), fordi alle organisatoriske processer er created and recreated in the acts of communication between members (Ledema and Wodak, 1999: 7). Forståelsen af, hvordan man kan kommunikere omkring en forandringsproces, og af hvordan kommunikation generelt skaber fælles bevidsthed før, under og efter en forandringsproces, er en meget aktuel udfordring for kommunikationsforskere (Jones et al, 2004). Studier af kommunikationens rolle i forandringsprocesser har blandt andet fokuseret på temaer som medarbejderinvolvering (f.eks. Langer og Thorup, 2006; Lewis, 1999), betydningen af kommunikation til og fra mellemlederniveauet (f.eks. Covin og Kilmann, 1990) og på en skelnen mellem kommunikation som middel til hhv. at stimulere forandringsparathed og til at skabe sammenhængskraft i organisationen (f.eks. Elving, 2005). Generelt er der en anerkendelse af, at der med de mange og stadigt hyppigere organisationsforandringer følger et nyt fokus på, hvordan kommunikationsprocesserne og ikke mindst synet på disse forandrer sig 2

3 tilsvarende (Jones et al, 2004). Jones et al (2004: 723) argumenterer således, at this state of continual change means that communication processes are also changing both to create and to reflect the new structures, processes, and relationships. Målet med artiklen her er at kaste lys over ét af de felter på området, som vinder indpas i disse år, og som ikke har fået udpræget opmærksomhed i litteraturen nemlig visuel kommunikation i forandringsledelse. Visuel kommunikation har rødder tilbage til forhistoriske hulemalerier og er altså langt fra nogen ny disciplin, men indenfor de seneste årtier har vi oplevet en eksplosion i udbredelsen af visuelle kommunikationsformer (ex. Baudrillard, 1994, Debord, 1992), som kommer til udtryk gennem bl.a. fotos, film, tv, websites osv. Visuel kommunikation adskiller sig på mange måder fra den verbale kommunikation (Pink 2001; Rose 2007; Spencer 2011) og har længe været anerkendt for at have en særlig kognitiv og hukommelsesrelateret gennemslagskraft (Anderson 1980; Tversky 1974). Ifølge Bell og Davison (2013) har denne eksplosion i udbredelsen af visuel kommunikation en afsmittende effekt på forskellige akademiske discipliner, som har bevæget sig fra the linguistic turn (Rorty, 1979) i retning mod et øget fokus på the pictorial turn (Mitchell, 1994) og det kommer blandt andet til udtryk gennem etablering af tidsskrifter såsom Visual Studies og Visual Communication. Bell og Davison fokuserer på brugen af visuel kommunikation i ledelsesforskning, og de argumenterer på grundlag af et omfattende litteraturreview, at visuality and vision remain underexplored and undertheorized in the management studies literature (Bell & Davison, 2013: 169). Hvor visuel kommunikation har vundet stor indpas i visse organisatoriske discipliner, som eksempelvis marketing (Schmitt og Simonson, 1997), peger Zhang (2012) på en åbenbar mangel på en innovativ brug af visuel kommunikation indenfor de generelle ledelsesdiscipliner. Ledelsesverdenen har godt nok de seneste år vist en øget interesse i visuel kommunikation, hvilket er illustreret af populariteten af udgivelser som Osterwalder og Pigneurs Business model generation og Roams The back of the napkin. Men trods det er der bred enighed (f.eks. Eppler & Bresciani, 2013; Platts & Tan, 2004) omkring Zhangs argument, at recent great advances of information visualization and visual languages have not been utilized in the management field (Zhang, 2012: 340). Med artiklen her vil vi hente den visuelle kommunikation ind i den teoretiske kontekst omkring forandringsledelseslitteraturen. Vi undersøger, hvordan forskellige former for visuel kommunikation har forskellige forudsætninger og kan argumenteres at være baseret på forskellige forståelser af den grundlæggende relation mellem forandringsagenten og dennes omgivelser. På grundlag heraf foreslår vi at opdele visuel kommunikation i forandringsledelse i fire kategorier, nemlig effektive datarepræsentationer, formfuldendte formidlinger, kollaborative iterationer og spørgende rammesætninger. I det følgende vil vi først introducere en grundlæggende forståelsesramme i forandringsledelseslitteraturen. Dernæst vil vi definere og diskutere koncepterne visualisering og visuel kommunikation, hvorefter hovedvægten af artiklen lægges på etablering af en firedeling af brugen af visuel kommunikation i forandringsledelse. Artiklen trækker på illustrative eksempler fra et empirisk feltarbejde hos designafdelingen i en stor dansk virksomhed. Designafdelingen har en særlig funktion som inspirator og facilitator i virksomhedens forandringsprocesser, og medarbejderne i denne afdeling har særligt gode forudsætninger for at tage forskellige metoder til visuel kommunikation i anvendelse. De 12 kvalitative interviews blandt virksomhedens designansatte, som ligger til grund for studiet her, blev gennemført i foråret

4 Forandringsledelse i forandring Gennem mere end et halvt århundrede har forandringsforskere baseret sig på idéen om, at organisationer forandrer sig gennem planlagt forandring. Med udgangspunkt i Lewins (1951) klassiske tretrinsmodel opfattes en forandringsproces først at skulle igennem en unfreezing -fase, hvor gamle strukturer, processer, kultur og adfærd må kasseres, før nye kan adopteres i en change -fase, og en ny stabilitet i organisationen kan opnås gennem refreezing (f.eks. Bamford og Forrester, 2003). Denne forståelse af forandring har vist sig uhyre holdbar og fungerer stadig som en form for generisk opskrift på organisationsforandring (Weick og Quinn, 1999). Som Hendry (1996: 624) udtrykker det: Scratch any account of creating and managing change and the idea that change is a three-stage process which necessarily begins with a process of unfreezing will not be far below the surface. Selvom modellen har vist stor bredde og gennemslagskraft (Bamford og Forrester, 2003), har den imidlertid også mødt en del kritik, ikke mindst fordi den baserer sig på antagelsen om, at organisationer opererer under konstante forhold, og at de kan forandre sig efter på forhånd planlagte mønstre og således kan bevæge sig fra én stabil tilstand til en anden (f.eks. Burnes, 2004; Wilson, 1992). Yderligere er Lewins tænkning blevet kritiseret for at være betinget af forhåndsdefinerede mål, metoder og tidsplaner, hvilket argumenteres ikke at kunne fungere i en moderne organisatorisk kontekst, hvor forandring ofte må foregå både kontinuerligt, hurtigt og improviseret (Burnes, 1996, 2004). Samtidig anskues planlagt forandring typisk som en top-down proces, hvor toppen af organisationen identificerer behovet for forandring og driver de efterfølgende processer igennem. Det vil ifølge kritikere være problematisk, da toplederne sjældent alene vil have det fornødne indblik i de komplekse organisatoriske sammenhænge til at kunne føre en forandring hensigtsmæssigt igennem (Wilson, 1992). Som respons på den megen kritik af konceptet omkring planlagt forandring har en alternativ tilgang vundet indpas i forandringsledelseslitteraturen, nemlig idéen om emergent forandring. Forskere argumenterer her, at forandring sker så hurtigt og kontinuerligt, at det er umuligt for en topledelse at identificere, planlægge og implementere den nødvendige organisatoriske respons (Kanter et. al, 1992), hvorfor det er nødvendigt i højere grad at uddelegere ansvaret for forandringsledelse bredt i organisationen (Wilson, 1992). Ifølge den emergente tilgang skal forandring ikke opfattes som en lineær serie af events, som løber af stabelen inden for en afgrænset periode. Det skal snarere ses som en fortløbende tilpassen til evigt foranderlige omstændigheder både indenfor organisationen og i dennes omgivelser (Burnes, 2004; Dawson, 1994). Som Burnes udtrykker det, er emergent forandring less dependent on detailed plans and projections than on reaching an understanding of the complexity of the issues concerned and identifying the range of available options (Burnes, 1996: 13). For at kunne håndtere den kompleksitet og usikkerhed, som organisationen hele tiden befinder sig i, må forandringsagenterne konstant forholde sig lærende til omgivelserne, så strategiudvikling og forandringer generelt baseres på, hvordan organisationen som helhed tilegner sig, fortolker og forholder sig til informationer udefra (Dunphy og Stace, 1993). Således vil en top-down-styret tilgang til forandringsledelse typisk blive erstattet af en mere kollaborativ tilgang, hvor alle har mulighed og ansvar for at byde ind. Set fra et emergent forandringsperspektiv vil en tretrinsmodel i modsætning til Lewins model følge sekvensen freeze, rebalance, unfreeze. Den indledende freeze -fase vil her betyde, at man fokuserer på en enkelt sekvens eller enhed i organisationen og skaber tydelighed og 4

5 fælles forståelse af de mønstre, som viser sig netop her (f.eks. Argyris, 1990, Fiol og Huff, 1992). Rebalance vil involvere en omfortolkning af en given setting eller problemstilling, og endelig vil unfreeze -fasen, som Weick og Quinn (1999: 380) udtrykker det, betyde to resume improvisation, translation, and learning in ways that are now more mindful of sequences, more resilient to anomalies, and more flexible in their execution. Emergens-tilgangen til forandring er relativt ny i sammenligning med den planlagte tilgang, og den kritiseres for ikke at pege på nogen form for teknikker eller praktiske guidelines for, hvordan man som organisation tilgår og forholder sig til forandringsprocesser (Bamford og Forrester, 2003; Wilson, 1992). Faktisk karakteriserer kritikere tilgangen som værende en ret spredt gruppe af modeller og forståelser, som primært har det tilfælles, at de forholder sig kritisk til den planlagte tilgang (Bamford og Forrester, 2003). De to grundlæggende forskellige forståelser af forandringsprocessen modstilles ofte som to yderpunkter på et kontinuum, hvor der således i den ene yderlighed er tale om en meget planlagt, præskriptiv og top-down styret tilgang til forandringsledelse, mens der i den anden yderlighed snarere er tale om en emergent, kollaborativ tilgang. Derved tegner der sig to meget forskellige udgangspunkter for, hvordan man som forandringsagent kan kommunikere omkring forandringer og de opgaver, som knytter sig dertil. Med planlagt forandring er der tale om bevidste handlinger, hvor a change agent deliberately and consciously sets out to establish conditions and circumstances that are different from what they are now and then accomplishes that through some set or series of actions and interventions (Ford and Ford, 1995: 543). I denne sammenhæng vil der således typisk være tale om top-down styret kommunikation, hvor højere placerede ledere og forandringsagenter på forhånd har besluttet, hvad der skal ske og på grundlag heraf kan informere ansatte længere nede i systemet om behovet for forandring, hvad forandringen indebærer, og hvilken betydning det konkret vil få for dem. Denne form for forandringskommunikation får imidlertid kritik af fortalere for en mere emergent forståelse af forandring (Allen et al., 2007; Beer, 2001), som argumenterer, at kommunikation omkring forandringsbehov og initiativer nødvendigvis må gå begge veje og bero på både vertikale og horisontale kommunikationsstrømme. Særligt manglen på bottom-up kommunikation, påpeger Beer (2001: 241), kan være en silent killer, som kan blokere forandrings- og læringsprocesser i organisationen. Tilsvarende peger Hargie og Tourish (2000: 7) på, hvordan den laterale kommunikation har stor betydning for evnen til at skabe innovation og forandring. De argumenterer, at konsekvensen af, at grupper internt i organisationen arbejder isoleret og har et minimalt niveau af indbydes kommunikation, er, at the locomotive of change slows to a crawl. I stedet vil fortalere for perspektivet omkring emergent forandring argumentere, at de mest betydningsfulde forandringsinterventioner sker gennem alle de små dagligdags dialoger i organisationen (Barrett et al, 1995; Dixon, 1997). Forandringsagentens kommunikative rolle bliver her at skabe dialog og sense making (Weick, 1995) omkring de forandringsinitiativer, som allerede florerer. Gennem dialog bliver individer og grupper i stand til at skabe det, som Weick og Quinn (1999: 381) kalder a shared set of meanings and a common thinking process. Forudsat at man stiller sig åben overfor andre vinkler og synspunkter, får man gennem dialog mulighed for at lære nyt. Schein udtrykker det således: The most basic mechanism of acquiring new information that leads to cognitive restructuring is to discover in a conversational process that the interpretation that someone else puts on a concept is different from one s own (Schein, 1996: 31). 5

6 Visuel kommunikation et bredt spektrum af virkemidler Visualisering, og den visuelle tænkning, er traditionelt blevet set som en modpol til verbal tænkning. Hvor verbal tænkning på den ene side beskrives som intellektuel, rationel, analytisk og systematisk, beskrives visuel tænkning på den anden side som intuitiv, non-rationel og usystematisk (Brumberger, 2007). Men i en kritik af denne dual knowledge thesis (Coyne & Snodgrass, 1991) argumenterer Arnheim: What we need to acknowledge is that perceptual and pictorial shapes are not only translations of thought productions, but the very flesh and blood of thinking itself (Arnheim, 1969: 134). Brasseur definerer visuel tænkning som en aktiv og analytisk proces til visuel idegenerering og problemløsning. Processen involverer accessing one s visual imagination, whether in mental imagery or through drawing (Brasseur, 1993: 130). Andre opererer med begrebet visual literacy, hvilket i meget brede vendinger defineres som the use of visuals for the purpose of communication, thinking, learning, constructing meaning, creative expression, aestetic enjoyment (Avgerinou & Ericson, 1997: 284). Blandt forskere, som specifikt fokuserer på visuel kommunikation inden for ledelse, hører Eppler og Brisciani (2013) som opererer med konceptet management visualization og som fremhæver hvordan visualisering kan fremme kollaborative aktiviteter i organisationer. Inden for samme tænkning fokuserer David Sibbet (2013) i sin bog Visual Leaders: New tools for visioning, management and organization change på visuel facilitering, som han definerer som the growing practice of visually facilitating strategic planning, strategy implementation, team building, group problem solving and the many types of group work (2013: xvi). Mange konsulentvirksomheder bruger i dag visuel kommunikation i deres arbejde med at understøtte strategiudvikling, innovation og alle former for planlægning, og mange virksomheder generelt bruger i stigende grad visuelle virkemidler i deres daglige praksis. Et vidnesbyrd herom er de mange praktisk rettede visualiseringskurser som efterhånden tilbydes erhvervslivet. Eksempelvis udbyder Journalisthøjskolen i Århus nu et kursus i grafisk facilitering, som de præsenterer på følgende måde: Grafisk facilitering er en metode til at arbejde med og formidle komplekse budskaber på en indbydende, tankevækkende og engagerende måde. Gennem simple visualiseringer og en stærk procesforståelse tager man modtageren med ind i kommunikationen gennem visuelle fortællinger. Generelt peger Epler og Platts (2009) på et stadigt voksende behov for, at ledere udvikler visuelle kommunikationskompetencer: Our recommendation to managers is to add expertise in visualization techniques into their repertoire of managerial skills, and to use visualization techniques - appropriately - to aid strategic sensemaking in business environments (Eppler og Platts, 2009: 67). Visuel kommunikation har, som det fremgår af ovenstående, fundet anvendelse i et bredt spektrum af forskellige sammenhænge og har samtidig også fået forskellige betydninger afhængigt af, i hvilken kontekst og til hvilket formål det har fundet anvendelse. I det følgende henter vi konceptet omkring visuel kommunikation ind i den teoretiske og praktiske kontekst omkring forandringsledelse og forsøger dermed at skabe et overblik over hvordan de visuelle virkemidler finder forskellige udtryk og anvendelser. Med afsæt i en forandringsforståelse, karakteriseret ved et kontinuum fra planlagt til emergent forandring, opdeler og beskriver vi den visuelle kommunikation i fire grupper, med hver deres forståelse for roller og kommunikationssigte og med hver deres visuelle virkemidler. 6

7 Visuel kommunikation i forandringsledelse en overbliksmodel Klassisk forandringsledelseslitteratur baserer sig typisk på idéen om planlagt forandring. Eventuelle behov for at gennemføre forandringsprojekter i organisationen identificeres og prioriteres på topledelsesgangen, hvor også diagnoser og valg af forandringsstrategi finder sted. De valgte strategier og løsninger kommunikeres derefter ud i organisationen, typisk gennem meget top-down styrede kommunikationsprocesser. Således vil forandringskommunikationen, den visuelle kommunikation inklusive, oftest fokusere på meget konkrete spørgsmål om, hvad der skal kommunikeres til hvem og hvordan alt sammen styret og planlagt fra et topledelsesperspektiv. Denne traditionelle tilgang til forandring og forandringskommunikation kritiseres i stigende grad for at være meget partiel og ensidig. Hayes skriver således: Communication strategies emerge from existing practices with little hard thinking about communication strategies and little, if any, attention to reviewing the consequences of the approach (Hayes, 2010: 177). Selvom der er generel accept af behovet for, at forandringsprojekter køres løbende og succesfuldt igennem (By, 2005), viser studier, at op mod 70 % af alle forandringsinitiativer slår fejl (Balogun & Hailey, 2004). Med afsæt deri peger By på, at den lave succesrate kan være en indikation på en fundamental mangel på holdbare forandringsmodeller (By, 2005). Derfor er der også stadig mere opbakning omkring en mere emergent tænkning, hvor forandring ikke som udgangspunkt anskues som noget, der planlægges og gennemføres et sted i organisationen, men snarere som noget der opstår og udvikles med bidrag fra og i samarbejde med alle i organisationen. Denne emergente forandringsforståelse vil naturligt have betydning for, hvordan visuel forandringskommunikation iscenesættes og formidles. I figur 1 outlines fire grundlæggende forskellige tilgange til forandring og tilsvarende fire forskellige bud på, hvordan den visuelle kommunikation former sig på grundlag deraf. Baserer man sig på en klassisk, planlagt og præskriptiv tilgang til forandring, vil man typisk anskue forandringskommunikation som en top-downstyret ledelsesopgave. Som følge deraf vil kommunikationen typisk være fagligt fortættet envejskommunikation og de visuelle virkemidler vil være koncentreret om det vi her kalder effektive datacontainers. Bevæger vi os lidt ned ad kontinuummet for planlagt versus emergent forandring bliver forandringskommunikationen mere målrettet omend stadig ikke udpræget involverende. Der vil altså primært være tale om top-down-styret envejskommunikation, men ledelsen og andre centrale forandringsagenter vil her have skarpt øje for, hvordan man bedst rammer de udvalgte målgrupper med en gennemtænkt og -fortolket formidling. De visuelle virkemidler, som følger med denne form for kommunikation er tilsvarende fortolkede og forfinede, og disse har vi derfor givet titlen formfuldendte formidlinger. Med en mere emergent forandringsforståelse til grund flytter næste kategori sig væk fra en kommunikationstilgang, hvor der udelukkende er tale om færdige fortællinger om på forhånd besluttede forandringsstrategier, for i stedet at bruge den visuelle kommunikation som en form for eksplorativ eksemplificering. Tilgangen er mere kollaborativ, og selvom ledelsen eller andre forandringsagenter stadig lægger ud med at sætte scenen og retningen for en given forandringsproces, så vil forandringen nu være til forhandling og der vil være åbenhed for at alle kan byde ind og påvirke processen. Den visuelle kommunikation, som følger denne tilgang kalder vi kollaborative iterationer. Sidste kategori af visuelle virkemidler er karakteriseret som spørgende rammesætninger og baserer sig på en meget emergent og kollaborativ forandringsforståelse, hvor alle har mulighed for at byde ind i prioritering, implementering og kommunikation af forandringen. 7

8 Figur 1: Fire former for visuel kommunikation Effektive datacontainers Forandringsledelse er et felt, hvor komplekse informationer skal formidles, fortolkes og forstås ofte under ekstremt tidspres. Virksomhedernes datamængder forekommer at vokse konstant, og med denne udvikling følger et øget behov for overblik, på grundlag af hvilket virksomheden som helhed skal kunne konkludere og reagere hurtigt. I forandringskommunikationen tyr ledelse og andre centrale forandringsagenter derfor ofte til forskellige former for datavisualisering, fordi denne form for visuel kommunikation er en hurtig og effektiv strategi til at optimere og undgå informationsoverload. Denne form for visuel kommunikation tager form som numeriske og kvantitative tabeller, diagrammer og grafer og er ifølge Zhang den mest udbredte form for visualisering i ledelsespraksis (Zhang, 2012). Hvor brugen af sådanne effektive data containers generelt finder stor udbredelse til formidling af alle former for teknisk og ekspertrelateret viden, ofte med hjælp af forskelligt computersoftware, vil det i forandringsledelsessammenhæng også være en typisk strategi for ledelsen at ty til, når der eksempelvis skal formidles økonomiske nøgletal, og når ekspertviden skal formidles bredt. Målgruppen, som en virksomhedsledelse skal kommunikere til i forbindelse med forandringsprojekter, er ofte stor og diversificeret, og ofte skal der videreformidles input fra et bredt spektrum af forskellige specialister. Og netop her er datacontainers en effektiv vej til at integrere mange forskellige typer af specialistviden og til hurtigt at formidle store mængder data. Med afsæt i en planlagt forandringsstrategi vil denne form for visuel kommunikation bære præg af typisk at være top-downstyret envejskommunikation. Datacontainer-visualisering er det meget udbredte svar på det meget konkrete, formidlingstekniske spørgsmål om, hvordan man lettest og mest effektivt får kommunikeret status og viden ud i organisationen. En udfordring kan imidlertid være, at man med denne form for visuel formidling er så fokuseret på, hvor meget information visualiseringerne kan rumme, at man glemmer hvem målgruppen er, og hvorvidt de reelt vil være interesserede og i stand til at rumme så store og fortættede informationsmængder. I vores case virksomhed udtrykker en medarbejder det med følgende: 8

9 Vores ledere bruger generelt rigtig mange grafer og søjler til at skabe et visuelt overblik over det, der jo tit er ret komplekse informationer omkring f.eks. finansielle analyser og strategiske nøgletal osv. Og nogle gange kan der godt gå lidt ingeniør i den, så man forsøger at proppe lidt for meget teknisk og strategisk viden ind i visualiseringerne og måske glemmer lidt at tænke på, hvem der er målgruppen og om de overhovedet kan kapere al den information. Clampitt et al. (2000) beskriver denne kommunikationsstrategi Spray and pray, fordi det baserer sig på idéen om, at ledelsen kommunikerer mest mulig information ud i organisationen i det håb, at medarbejderne selv er i stand til at sortere relevant fra mindre relevant. Clampitt et al. sår derfor tvivl om effektiviteten i denne form for kommunikation, fordi den har tendens til at glemme at fortolke budskabet til den relevante målgruppe: The motives seem admirable because managers often assume that more information equals better communication and decision making. Simple, yes. Effective, rarely (2000: 47). Hvor datacontainers i mange sammenhænge vil være en meget effektiv, praktisk og virkningsfuld form for visuel kommunikation, vil der altså være en tendens til, at udgangspunktet for kommunikationen primært er baseret på afsenderens/ledelsens virkelighed. Man kommunikerer det, som optager ledelsen, og gør ikke meget for at fortolke eller bearbejde informationen. Man involverer ikke modtageren og forholder sig ikke indgående til, hvordan informationen modtages. Formfuldendte formidlinger I ledelseslitteraturen er visuel kommunikation ofte fortolket som et vigtigt led i en lean-orienteret procesledelse, hvor simple visuelle ikoner anvendes til at skabe et utvetydigt overblik over roller og arbejdsprocesser (f.eks. Murata & Katayama, 2013). Galsworth (2005) opererer i denne sammenhæng med konceptet Visual management, som hun beskriver ved følgende: Visual Management is a workplace that is a self-ordering, self-explaining, self-regulating and self-improving environment where what is supposed to happen does, on time, every time because of visual solutions (2005: 10). Indholdet i den visuelle kommunikation er meget simpelt, nøje gennemtænkt og målrettet modtagergruppen, så deres adfærd påvirkes mest muligt. Under kategorien, som vi her har kaldt formfuldendte formidlinger hører visual management og alle andre former for visuel kommunikation, hvor kommunikationsvejen stadig er envejs top-down, fordi man som udgangspunkt baserer sig på idéen om, at viden, overblik og styring udgår fra toppen af organisationen, men hvor målgruppen er nøje tænkt ind. I casevirksomhedens designafdeling er denne form for visuel kommunikation meget udbredt, ikke mindst når man skal formidle viden (insights) om brugerpræferencer og -adfærd videre til organisationen. Vi har præsenteret vores insights via videoklip. Og vi har lavet store foamboards med talebobler. Det at gøre vores insights visuelle er enormt vigtigt, fordi det virker. Vi har lavet tegneserier f.eks. af et eller andet workflow, som en medarbejder skal arbejde efter. Andre gange har vi lavet videoklip, som gennemgår de forskellige ting, der skal 9

10 gøres det afhænger af modtageren. Altså, vi skal ikke komme med en PowerPoint fyldt med tekst. Det virker ikke nær så godt. Vi skal være meget visuelle. De visuelle virkemidler er, som det fremgår her, mange, meget gennemtænkte i forhold til målgruppen og ofte meget kreativt gennemførte. Med denne form for visuel kommunikation følger et stort, ofte æstetisk arbejde, som skal gøre budskabet indbydende og engagerende for modtageren. Der kan konkret være tale om alt fra slideshows, til diverse fysiske udformninger af visuelle præsentationer. Der er stadig tale om envejskommunikation, hvor forandringsagenten her designeren skal overbevise sit publikum om en given forandringsplan, men der ligger her et stort forarbejde i at fortolke budskabet, så det sælger sig bedst muligt til modtageren. Vi snakkede og vi snakkede, og vi lavede alle mulige undersøgelser, indtil vi på et tidspunkt blev enige om at prøve at lave drømmebilledet. Altså sådan et billede, hvor vi tog alle vores vigtige produkter og satte sammen i en 3D tegning, sådan som vi forestillede os, at det ville se ud. Vi lavede kæmpe posters med al vores branding. Vi havde lastbiler og bygninger og grafisk materiale, og det hele var bare lækker, lækker, lækker.og fra det sekund, det var bare wow. Jeg kan huske, at vores CEO sagde: "Jeg er ligeglad med, hvad det koster. Det vil vi, det her. Det har vi bestemt os for. " I et tekstuelt kommunikationsunivers, kalder Clampitt et al. (2000) denne kommunikationsstrategi for tell and sell, fordi man former et budskab meget målrettet med den hensigt at overbevise og sælge en forandringsidé igennem. Problemet er, ifølge Clampitt et al., at afsenderen af kommunikationen stiller sig selv i en position af mere-viden. Der er et relativt ensidigt fokus på envejs-formidling af ledelsens/forandringsagentens tænkning og der er ikke levnet meget plads og energi til at lytte og få feedback fra modtageren. I lidt kritiske vendinger skriver Clampitt således: Assuming that employees are passive information receivers, these executives rarely think that feedback is necessary. They may also believe that they are in the position to know all the key organizational issues. These assumptions are dubious at best (2000: 47). Formfuldendte formidlinger har vist sig meget medrivende og effektfulde og har tæt kobling til marketing- og reklameverdenen formidlingsstrategier. I en organisatorisk forandringskontekst kan en kritisk vinkel afhængigt af synet på planlagt versus emergent forandring imidlertid gå på, at afsenderen af den visuelle kommunikation handler ud fra en overbevisning om at kende alle behov og mål for en given forandringsproces. Set fra forandringsagentens synspunkt, er der tale om en envejs-kommunikation, hvor alle de rigtige svar på forhånd er kendt. Udfordringen for forandringsagenten er alene, at han skal overbevise sit publikum. Så visualiseringsdelen er faktisk ufattelig vigtig i den her proces. Ja, visualisering er alt. Men du skal visualisere det rigtige. Altså, du kan snakke om det rigtige i 100 år, uden at der er nogen, der fatter det. Det handler om at have det rigtige og så visualisere det. Den grundlæggende antagelse som præger tilgangen her er, at forandring prioriteres og besluttes oppefra. Resten af organisationen informeres når beslutningerne er truffet og typisk sker denne kommunikation altså via flot præsenterede formfuldendte formidlinger. Denne kommunikationsstrategi 10

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Postmodern consumer behaviour Markedsføring i sociale medier & den postmoderne forbruger Bachelor afhandling, Maj 2015 Udarbejdet af: Amira Alsehli Vejleder: Diana Dreier studienr.

Læs mere

Forandringsledelse med en anerkendende tilgang

Forandringsledelse med en anerkendende tilgang HD (O) 8. Semester Institut for ledelse Afhandling Forandringsledelse med en anerkendende tilgang En forudsætning for implementering af nyt rådgivningsprojekt i landbruget Forfatter: Jette Riis Vejleder:

Læs mere

Mod en ny forståelse af den digitaliseringsstrategiske proces

Mod en ny forståelse af den digitaliseringsstrategiske proces Mod en ny forståelse af den - En ph.d.-afhandling om Danfoss A/S og virksomhedens kunderelaterede digitale initiativer Reimer Ivang Center for International Virksomhedsøkonomi, Institut for Erhvervsstudier,

Læs mere

Projektledelse og medarbejdere

Projektledelse og medarbejdere Projektledelse og medarbejdere - en undersøgelse af hvordan man kan forbedre projektledelsesmetoder så de bedre involverer medarbejderne Af Sigvard Vasard Kjær Andersen August 2013 Department of Business

Læs mere

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige 1.Resumé Der er igangsat en proces hos *Virksomheden, som skal fokusere på, og klarlægge hvilken vej virksomheden skal gå for at oparbejde en mere fokuseret og succesfuld vidensdeling. Jeg har igennem

Læs mere

DANISH RESEARCH UNIT FOR INDUSTRIAL DYNAMICS

DANISH RESEARCH UNIT FOR INDUSTRIAL DYNAMICS DANISH RESEARCH UNIT FOR INDUSTRIAL DYNAMICS DRUID Working Paper No. 99-9 Organisatorisk læring gennem den værdibaserede organisations fortællinger af Søren Nymark September 1999 Organisatorisk læring

Læs mere

når dialog og værktøjer mødes Et speciale i Kommunikation af Sara Engvild Vejleder: Karsten Pedersen Roskilde Universitet 2013 Normalsider: 76,7

når dialog og værktøjer mødes Et speciale i Kommunikation af Sara Engvild Vejleder: Karsten Pedersen Roskilde Universitet 2013 Normalsider: 76,7 når dialog og værktøjer mødes Et speciale i Kommunikation af Sara Engvild Vejleder: Karsten Pedersen Roskilde Universitet 2013 Normalsider: 76,7 Dialogen i den visuelt faciliterende praksis når dialog

Læs mere

Design af arbejdsrum

Design af arbejdsrum Design af arbejdsrum gennem etnografiske metoder og medarbejderinvolvering Eva Bjerrum & Anne Bøgh Fangel Hvordan kan man bruge etnografiske metoder og medarbejderinvolvering i en proces til design af

Læs mere

Applied 3D modelling and Parametric Design

Applied 3D modelling and Parametric Design ENGLISH SUMMARY Applied 3D modelling and Parametric Design The field that has arisen in Denmark in connection to building information modelling (BIM), and digital construction (DDB) - the laws of Client

Læs mere

Global softwareudviklin. Et casestudie i udfordringerne ved relationsarbejde, videndeling og organisering af samarbejdetg

Global softwareudviklin. Et casestudie i udfordringerne ved relationsarbejde, videndeling og organisering af samarbejdetg Global softwareudviklin Et casestudie i udfordringerne ved relationsarbejde, videndeling og organisering af samarbejdetg Rasmus Eskild Jensen, 190181-raej Helle Tolderlund Storm, 260585-htst Vejledere:

Læs mere

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ÀºøÆæª ºª ø Ê ª ø flø øøæº fl ø ºªÆÊ ÈÎ

Læs mere

Vidensdeling via intranettet i forbindelse med intern corporate branding

Vidensdeling via intranettet i forbindelse med intern corporate branding Vidensdeling via intranettet i forbindelse med intern corporate branding Anja Pein Jensen Speciale i medieformidlet kommunikation. Aalborg universitet 2005. Vejleder Janne Bang 1 2 3 Abstract Knowledge

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

Virksom. En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse

Virksom. En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse Virksom En diskussion af og eksperimentering med aktørnetværksteori som udgangspunkt for en virksomhedsanalyse Kandidatafhandling Afleveret 25/11-05 Stud.merc.fil Kasper Brødsgaard CPR: 200274 - XXXX Vejleder

Læs mere

Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen

Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen Konference arrangeret af Det Danske Ledelsesakademi Den 8.-9. december 2008 Clarion Hotel, København Strategisk ledelseskommunikation set i et fortolkende

Læs mere

Titelblad. Aalborg Universitet, København, d. 31. juli 2013. Kandidatspeciale, Cand. IT: IT, Læring og Organisatorisk Omstilling

Titelblad. Aalborg Universitet, København, d. 31. juli 2013. Kandidatspeciale, Cand. IT: IT, Læring og Organisatorisk Omstilling 1 Titelblad ipads i undervisningen - En kvalitativ undersøgelse af læreres didaktiske udvikling og barrierer herfor, ved implementering af ipads i undervisningen i folkeskolen Aalborg Universitet, København,

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende Motiverende design Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov simpelt overbevisende fristende personligt forførende attraktivt relevant interessant sælgende vejledende formidlende

Læs mere

Frivillighed, identitets- og meningsarbejde Projektskriverens rolle i et casestudie af den frivillige forening Center for Studier i Arbejdsliv

Frivillighed, identitets- og meningsarbejde Projektskriverens rolle i et casestudie af den frivillige forening Center for Studier i Arbejdsliv KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatspeciale Mika Ito Bruun Frivillighed, identitets- og meningsarbejde Projektskriverens rolle i et casestudie af den frivillige forening Center for Studier i Arbejdsliv Institut

Læs mere

ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ BLOGS

ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ BLOGS ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ BLOGS EN EKSPLORATIV UNDERSØGELSE AF ASPEKTER TIL ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ PERSONLIGE BLOGS Specialet er udarbejdet af Louise Rothaus Hvitved Madsen Aalborg Universitet

Læs mere

Subculturize your brand

Subculturize your brand Subculturize your brand - et speciale om differentiering, i en tid hvor traditionel branding er blevet generisk Kandidatafhandling Cand.merc. Design & Communication Management Copenhagen Business School

Læs mere

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 3, nummer 2, 2012

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 3, nummer 2, 2012 RELATIONEL PRAKSIS tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 3, nummer 2, 2012 S YS T E M I S K S O C I A L KO N S T R U K T I O N I S T I S K A N E R K E N D E N D E S T Y R K E B A S E R

Læs mere

Vitus Bering Danmark et corporate brand

Vitus Bering Danmark et corporate brand Institut for Marketing, Informatik og Statistik Kandidatafhandling Forfatter: Michael Wolter Vejleder: Lars Esbjerg Vitus Bering Danmark et corporate brand - en empirisk analyse med udgangspunkt i The

Læs mere

1 INDLEDNING...4 2 BSCW...10 3 TEORI...14

1 INDLEDNING...4 2 BSCW...10 3 TEORI...14 Resume I denne rapport diskuteres forslag til redesign af BSCW således, at det bedre kan understøtte projektskrivning på RUC. Som begrebsapparat til denne diskussion anvendes begreber fra Computer Mediated

Læs mere

UDVIKLING OG DELTAGELSE I FORANDRING PÅ ARBEJDET

UDVIKLING OG DELTAGELSE I FORANDRING PÅ ARBEJDET UDVIKLING OG DELTAGELSE I FORANDRING PÅ ARBEJDET - skitser til en psykologisk diskussion af DUA og udvikling igennem arbejdsplads forandringer Ph.d. afhandling af Cand. Psych. Christel Arendt Nielsen Vejleder

Læs mere

Sociale medier i intern kommunikation

Sociale medier i intern kommunikation Sociale medier i intern kommunikation Af Gitte Krejbich, Vibe Abildtrup Middelboe, Berit Madsen, Pauline Ley Vejleder: Karsten Pedersen Master i Professionel Kommunikation, Modul 2, Maj 2011 Roskilde Universitet

Læs mere

INTERAKTIVE WEBINARER DET VAR EN LØRDAG MORGEN. Lars Mønsted Nielsen

INTERAKTIVE WEBINARER DET VAR EN LØRDAG MORGEN. Lars Mønsted Nielsen Lars Mønsted Nielsen INTERAKTIVE WEBINARER DET VAR EN LØRDAG MORGEN VIA University College Center for E-læring og Medier Hedeager 2 8200 Aarhus N celm@viauc.dk Indhold i materialet kan med kildeangivelse

Læs mere

Surveys on Software Development

Surveys on Software Development Surveys on Software Development Claus Jensen (Editor) Department of Computing, University of Copenhagen Universitetsparken 1, DK-2100 Copenhagen East, Denmark surf@diku.dk Contributors Tina A. G. Andersen

Læs mere

Effekten af teambuilding

Effekten af teambuilding Effekten af teambuilding - Hvordan opnås den optimale brug af teambuilding hos virksomheder, der arbejder i teams? The effect of team building How do companies organized in teams reach the optimal use

Læs mere

Institut for Erhvervsstudier Fibigerstræde 4

Institut for Erhvervsstudier Fibigerstræde 4 Institut for Erhvervsstudier Fibigerstræde 4 Speciale Emne: Customer Management of Relationships Udarbejdet af: Rasmus Engbjerg Nielsen Vejleder: Allan Grutt Hansen Semester: 10. semester Cand. Merc. Marketing

Læs mere