Vision for GTS-nettet Vision for GTS-nettet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1"

Transkript

1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet

2 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes 7 Styrket strategisk samarbejde mellem universiteter og GTS 8 Styrket internationalt samarbejde 10 Nøglerolle i løsningen af store samfundsmæssige udfordringer 11 2 Vision for GTS-nettet 2015

3 Indledning Dansk økonomi og erhvervsliv står over for voldsomme udfordringer. Det gælder ikke kun den økonomiske krises virkninger. En stærkt intensiveret global konkurrence og et fundamentalt efterslæb i produktivitet betyder, at vi bliver overhalet indenom på flere af de afgørende parametre for udvikling og vækst. Det gælder ikke mindst evnen til at omsætte forskning til udvikling og innovation. Samtidig står Danmark over for komplekse samfundsudfordringer, der i langt højere grad end tidligere kalder på nye, robuste og helhedsorienterede løsninger. Det gælder ikke mindst i forhold til at finde løsninger på de globale klimaudfordringer, den aldrende befolkning, de stadigt stigende sundheds- og forebyggelsesudfordringer, fødevaresikkerhed, rent vand, fremtidens energiforsyning og produktion for blot at nævne nogle få. Der skal findes holdbare løsninger, og det kræver et tæt strategisk samarbejde mellem forskning, erhvervsliv og stat. GTS-nettet er en central spiller i udviklingen af løsninger på disse udfordringer. Vi er klar til at tage et endnu større ansvar. Derfor har de ni GTS-institutter udarbejdet en Vision for GTS-nettet Vision for GTS-nettet

4 Mission fra viden til værdi GTS-institutterne arbejder i krydsfeltet mellem forskning og marked. Det er institutternes opgave at bidrage til en bedre og mere effektiv viden- og teknologianvendelse i dansk erhvervsliv. Det gør vi ved at opbygge, udvikle og udbyde viden og kompetencer på forkant af markedets behov og sikre, at den nyeste forskningsbaserede viden kommer dansk erhvervsliv til gavn med et særligt fokus på de små og mellemstore virksomheder. Med et Universiteterne laver excellent forskning Udbyder forskningsbaseret viden GTS accelererer innovation gennem anvendt FoU indgående kendskab til såvel behovene for ny viden i erhvervslivet som de seneste teknologiske landvindinger i forskningen udbyder vi ydelser og services til private og offentlige virksomheder og organisationer. Hermed sikrer vi, at viden bliver omsat til værdi til gavn for de danske virksomheder og det danske samfund. Efterspørger innovative løsninger Erhvervslivet skaber innovative produkter og services GTS mellem forskning og marked: GTS skal befinde sig netop i balancepunktet mellem nærhed til markedet på den ene side og på den anden side viden om og indsigt i den nyeste forskningsbaserede viden. Det er afgørende at integrere de to dele og accelerere innovationen, så der sikres vækst og udvikling i virksomhederne og det danske samfund. GTS-nettets ydelser GTS-nettets ydelser består af tre grundlæggende typer af aktiviteter: Teknologisk udvikling Der foregår en omfattende anvendelsesorienteret forskning og udvikling af nye teknologiske løsninger og metoder til håndtering af virksomhedernes aktuelle og kommende udfordringer. Teknologiintegration Der sikres en succesfuld implementering af nye teknologiske løsninger i samspil med de markedsmæssige, organisatoriske, miljømæssige og kulturelle vilkår. Teknologivalidering Gennem test, prøvning, standarder og certificering dokumenteres det, at løsninger er stabile og langtidsholdbare. Aktiviteterne gennemføres i tæt kobling mellem på den ene side virksomhedernes efterspørgsel efter innovative løsninger, der kan medvirke til, at de fastholder deres position på nationale og globale markeder, og på den anden side indsigten i 4 Vision for GTS-nettet 2015

5 den nyeste forskningsmæssige viden, som er tilgængelig fra universiteter og forskningsinstitutioner. I dette spænd udvikler og udbyder GTS unik viden og avancerede teknologiske serviceydelser, der sikrer løsning af kundernes aktuelle problemer og grundlaget for fremadrettet vækst og udvikling. Herved accelererer GTS processen med at modne teknologier og sikre relevansen for virksomhederne af forskningsmæssige landvindinger. Vision for GTS-nettet

6 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation Både dansk og europæisk økonomi og erhvervsliv står over for markante samfundsudfordringer, og der er brug for hurtig handling for at styrke konkurrenceevne og arbejdspladser. Et helt afgørende element i håndteringen af disse udfordringer handler om at accelerere omsætningen af viden til innovation og vækst. I Danmark har vi en unik mulighed for at gøre os gældende inden for en række styrkepositioner som sundhed, velfærd, energi og miljø m.fl. Områder, hvor GTS med fordel kan byde ind med sin viden. GTS-nettet spiller allerede en central rolle i forhold til at bringe viden i arbejde, men vi vil påtage os et endnu større ansvar for at få Danmark tilbage på sporet. I GTS har vi derfor en ambitiøs vision for nettets position i det danske vidensystem frem mod Vision for GTS 2015 I 2015 har GTS-nettet styrket sin rolle og er kendt og anerkendt som det centrale omdrejningspunkt for innovation og merværdiskabende løsninger på virksomhederes udfordringer. Det sker i tæt samarbejde med det samlede vidensystem, så ny viden stilles til rådighed og tages i anvendelse langt hurtigere end i dag. Særligt de små og mellemstore virksomheders danske og internationale vækst skal styrkes. GTS er i 2015 en nøglespiller i håndteringen af de store samfundsudfordringer, når der skal udvikles nye innovative løsninger, der samler kompetencer på tværs af virksomheder, myndigheder og forskningsinstitutioner. Kompetencer, der skal hentes såvel i Danmark som internationalt. Derfor vil vi frem mod 2015: udbygge og styrke vores SMV-indsats, så flere får glæde af vores ydelser. øge strategisk samarbejde med universiteterne markant. styrke det internationale samarbejde. etablere tværgående strategiske samarbejder rettet mod de store samfundsmæssige udfordringer. GTS er parat til at tage et større ansvar! 6 Vision for GTS-nettet 2015

7 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes GTS spiller en afgørende rolle for dansk erhvervslivs udvikling med særligt fokus på de små og mellemstore virksomheder. I en tid, hvor produkter og serviceprocesser bliver mere teknologisk komplekse og den globale konkurrence stadig mere intens, er der behov for gode rammer omkring SMV ernes innovationsindsats. GTS-nettet skal være den centrale aktør i at gøre danske SMV er mere innovative og globalt konkurrencedygtige. Da SMV ernes behov er forskellige, skal innovationsindsatsen tage udgangspunkt i det. 1 I forhold til de SMV ere, der kan indgå i FoU-samarbejde med universiteter og med GTS-institutter, skal GTS sikre nem og hurtig adgang til dem nyeste forskningsbaserede viden, der kan medvirke til at sikre deres position på de internationale markeder. GTS skal indgå i innovative samspil med disse virksomheder både som leverandør af teknologisk service på højt kvalitetsniveau og som samarbejdspartner i fælles forsknings- og udviklingsprojekter. Andre SMV er kan med fordel benytte GTS-nettets mere standardiserede tilbud 1 Inovationspresset på danske virksomheder GTSnettes anbefalinger om teknologiske serviceydelser i form af fx innovationstjek, test og prøvning m.m. Og så er der virksomheder, som GTS-nettet skal nå ud til ved hjælp af nye typer af alliancer og partnerskaber med vidensystemets øvrige aktører som fx erhvervsskoler, erhvervsakademier, professionshøjskoler og erhvervsservicecentre. GTS vil de kommende år styrke samspillet i vidensystemet, så SMV erne altid har adgang til den nyeste viden og de mest relevante tilbud. GTS vil: arbejde målrettet på at fastholde og udbygge den danske kundeandel. udbygge og målrette testfaciliteter og serviceydelser mod SMV ernes behov. arbejde for ordninger - som fx innovationsagentordningen - der sikrer, at viden kommer bredt ud til virksomheder uden tradition for samarbejde om innovation. arbejde for, at viden- og rådgivningssystemet kommer SMV erne i møde med en struktur, der hurtigst muligt guider frem til den rette viden og rådgivning. udbygge samarbejdet med erhvervsskoler, erhvervsakademier og professionshøjskoler for at sikre at ny teknologisk viden hurtigt kommer bredt ud. Vision for GTS-nettet

8 Styrket strategisk samarbejde mellem universiteter og GTS Videnspredning Udvikling Anvendelsesorienteret forskning Strategisk forskning Grundforskning Universiteter GTS fordel af den fælles adgang til unikt og kostbart apparatur. Man indgår også i fælles FoU-projekter og drager nytte af hinandens kompetencer og ekspertise inden for grundforskning, modning og kommercialisering af forskning og markedsbehov. Samtidig accelererer samarbejdet vejen fra grundforskning til marked, fordi GTS har fokus på, at den opbyggede viden bliver omsat til teknologiske servicetilbud rettet mod dansk erhvervsliv. Sådan skaber strategiske samarbejder synergi mellem GTS-institutternes og universiteternes komplementære kompetencer Danmark ligger i dag tredjesidst blandt OECD-landene, når det gælder andelen af innovative virksomheder, der angiver universiteter som en meget vigtig kilde til innovation 1. Derfor skal langt mere viden fra universiteterne komme dansk erhvervsliv til gode. For at styrke anvendelsen af universiteternes viden har GTS-institutterne igennem de seneste år etableret flere 1 Kun 2 pct. af de danske virksomheder henter i dag deres viden til innovation på universiteterne. Det er et markant fald siden 1998, hvor andelen var på 4 pct. Økonomi og Erhvervsministeriet 2010: Konkurrenceevneredegørelse 2010, s strategiske samarbejder med de danske universiteter inden for bl.a. sundhedsteknologi, IKT, skibskonstruktion, marine konstruktioner, bioteknologi og fødevarer. Samarbejdet skaber nye teknologiske services med et højt forskningsbaseret indhold. Erfaringerne viser, at der er tale om en win-win -situation 2. I samarbejdet drager parterne alt efter område ikke alene 2 Styrket samarbejde mellem GTS og universiteterne, marts 2010, GTS Det er GTS-nettets vision, at dette samarbejde skal udbygges markant. Ved at fastholde og udbygge antallet af strategiske samarbejder til flere områder kan GTS bidrage yderligere til at nyttiggøre og kommercialisere universiteternes forskningsresultater til gavn for dansk erhvervsliv. Der er tale om en udvikling og nytænkning af den klassiske tech-trans-tilgang, der primært fokuserer på salg af patenter og licenser. Der er et betydeligt potentiale for denne type strategiske samarbejdsprojekter inden for en lang række faglige felter og særligt inden for strategiske nøgleteknologier, som vil blive afgørende i fremtiden, 8 Vision for GTS-nettet 2015

9 og som også er prioriteret i Horizon Derfor vil vi arbejde for flere strategiske samarbejde mellem GTS og universiteter. GTS vil i samarbejde med universiteterne: øge erhvervslivets adgang til forskningsresultater. 3 High-Level Expert Group on Key Enabling Technologies, European Commission, 2011 gøre det nemmere for danske virksomheder at få adgang til avancerede laboratorier og tekniske faciliteter. accelerere kommercialiseringen af universiteternes forskning igennem stærke partnerskaber og videreudvikling af arbejdet med tech-trans. opsamle og formidle viden om erhvervslivets forskningsønsker og behov. Vision for GTS-nettet

10 Begrænset FoU-funding 1% af verdens viden Begrænset marked Globale videnresurser FoU-funding Specialiseret viden Kommerciel omsætning Styrket internationalt samarbejde Det står klart, at adgangen til den nyeste viden er et centralt konkurrenceparameter for virksomhederne, når de konkurrerer internationalt. Samtidig er det indlysende, at den nødvendige viden ikke kun kan søges hos danske videninstitutioner. Den danske forskningsindsats udgør kun en meget lille del af den globale viden produktion. GTS-institutterne har derfor en vigtig rolle med at sikre videnhjemtagning til Danmark og de danske virksomheder. Særligt mindre virksomheder uden egen innovations- og forskningskapacitet kan have vanskeligt ved at navigere i de internationale videnressourcer og finde frem til netop det universitet eller institut i verden, som kan hjælpe dem videre. En vej til videnhjemtagning er fx deltagelse i EUforskningsprogrammerne, men heller ikke dette er helt ukompliceret. End ikke, hvis man har egen forskningskapacitet. GTS-nettet har de seneste 10 år gennemgået en omfattende internationalisering, hvilket har styrket adgangen til internationale ressourcer samt kommercielle markeder 1. Samtidig er der en række eksempler på, at GTS-institutterne har bistået de danske virksomheder med deres internationalisering og eksport. Internationaliseringen har styrket GTSnettets rolle som videnhjemtagningsaktør for dansk erhvervsliv. Den har samtidigt skabt et stærkt fundament for at udvide 1 GTS-nettet i internationalt perspektiv En analyse af GTS-nettets bidrag til international videnhjemtagning, GTS, 2010 samt GTS-nettets strategi for international videnhjemtagning indsatsen, så endnu flere danske virksomheder får adgang til ny viden fra internationale ressourcer. Det er GTS-nettets vision, at GTS i højere grad skal samarbejde med internationale videnressourcer for at sikre hjemtagning af viden til danske virksomheder. GTS vil: sikre en stigende dansk SMV-deltagelse i det nye EU-rammeprogram for forskning og Horizon igennem tværgående GTS-tilbud til SMV ere sikre en enkel og hurtig bistand til at finde internationale videnpartnere. fremme eksport af videnintensive produkter og ydelser gennem tæt samarbejde med Eksportrådet og Innovationscentrene. 10 Vision for GTS-nettet 2015

11 Nøglerolle i løsningen af store samfundsmæssige udfordringer Både i Danmark og i Europa bliver der stillet skarpt på, hvordan forskning og innovation kan medvirke til at løse de store samfundsudfordringer som fx aldrende samfund, de sundhedsmæssige udfordringer, energiforsyning, CO2-reduktion og fastholdelse af produktion i Danmark/ Europa. Udviklingen står helt centralt på EU s vækstdagsorden med 2020-strategien og det ny rammeprogram Horizon 2020 som omdrejningspunkter. Ligeledes i Danmark, hvor løsningen af samfundsudfordringerne kobles med et klart erhvervsmæssigt sigte. Udfordringerne er så store og komplekse, at de ikke kan løses alene af markedet, staten eller ved teknologiske fix. Alle parter må medvirke for at sikre holdbare tværgående løsninger med inddragelse af viden fra en lang række felter. Samtidig står det klart, at udfordringer og løsninger også rummer meget store markedsmæssige potentialer, både i Danmark, Europa og på de globale vækstmarkeder. I kraft af sin viden og indsigt i såvel markedsvilkår som forskning og regulatoriske forhold kan GTS indtage en nøgleposition og medvirke til at sætte holdet, når der skal udvikles løsninger i regi af større partnerskaber. Hermed sikres inddragelse af den relevante viden og samtidig bevares et klart fokus på, at løsningerne skal kunne implementeres efterfølgende. Det er GTS-nettets vision, at GTS skal: være en nøglespiller i håndteringen af de store samfundsmæssige udfordringer, når der skal udvikles nye innovative løsninger, der samler kompetencer på tværs af virksomheder, myndigheder og forskningsinstitutioner. Kompetencer, der skal hentes såvel i Danmark som internationalt. bidrage endnu mere end i dag i forhold til at komme med løsninger på nationale og europæiske indsatsområder. Det skal ske ved at etablere tværgående Universiteterne laver excellent forskning Udbyder forskningsbaseret viden Store samfundsmæssige GTS accelererer innovation gennem anvendt FoU strategiske samarbejdsprojekter, som sikrer, at alle relevante kompetencer kommer i spil. GTS-institutterne kan sammen sætte et meget stærkt hold og derigennem sikre koordinering med andre nøgleaktører. Det udbyggede strategiske samarbejde mellem GTS-institutterne skal sikre, at tværgående koordination og samarbejde styrkes inden for de udvalgte indsatsområder, og at GTS sætter det interne hold med udgangspunkt i den samlede pool af teknologiske spydspidskompetencer inden for de relevante indsatsområder. Efterspørger innovative løsninger udfordringer og potentialer Erhvervslivet skaber innovative produkter og services Vision for GTS-nettet

12 Styrket positionering frem mod 2015 Frem mod 2015 vil GTS-nettet spille en endnu større rolle i forhold til at skabe innovation og styrke den danske konkurrenceevne. Vi vil udbygge vores position og vi vil være det centrale omdrejningspunkt for innovation og merværdiskabende løsninger på virksomhederes udfordringer. Vi vil desuden være en nøglespiller i håndteringen af de store samfundsudfordringer, når der skal udvikles nye innovative løsninger, der samler kompetencer på tværs af virksomheder, myndigheder og forskningsinstitutioner. Læs mere om GTS frem mod 2015 i dette visionspapir. GTS Godkendt Teknologisk Service Gregersensvej 2630 Taastrup Telefon Om Godkendt Teknologisk Service I Danmark er der ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter), som spiller en helt central rolle i forhold til at gøre forskningsbaseret viden anvendelig for især små og mellemstore danske virksomheder. Formålet med GTS er at skabe et system, som sikrer vejen fra forskning til marked. GTS-nettet skal: indsamle, udvikle og implementere ny forskningsbaseret viden og teknologi. vedligeholde og udvikle test- og prøvningsfaciliteter for dansk erhvervsliv. GTS-institutterne er godkendt af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Det giver adgang til at søge ministeriet om tre-årige resultatkontrakter til udvikling af ny anvendelsesorienteret viden og teknologi på forkant af markedet. Samlet set har GTS-institutterne en årlig omsætning på cirka 3,4 mia. kr. Institutterne har både danske og internationale kunder, men der er især fokus på behovene hos små og mellemstore danske virksomheder. Læs mere om GTS på Læs mere om GTS og GTS-institutterne på GTS-institutter AgroTech Alexandra Instituttet Bioneer A/S DBI Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut DELTA DFM DHI FORCE Technology Teknologisk Institut Foto: Lars Bahl, Thierry Wieleman og Thomas Vilhelm 12 Vision for GTS-nettet 2015

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres August 2009 AgroTech Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation Alexandra Instituttet Bioneer DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Læs mere

Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked

Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked Indholdsfortegnelse 1 Forord... 2 2 Indledning og formål... 2 3 Rationalet for GTS-systemet en central aktør i det danske innovationssystem

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

GTS Performanceregnskab

GTS Performanceregnskab GTS Performanceregnskab 28 GTS Performanceregnskab 28 29 Indhold 1 Omsætning og overskud skaber ny viden s. 4 28 var et godt år for GTS-institutterne. Både omsætning og overskud steg mærkbart i forhold

Læs mere

Styrket samarbejde mellem GTS og universiteterne Marts 2010

Styrket samarbejde mellem GTS og universiteterne Marts 2010 Styrket samarbejde mellem GTS og universiteterne Marts 2010 AgroTech Institut for Jordbrugs- og Fødevareinnovation Alexandra Instituttet Bioneer DBI Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut Dansk Fundamental

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED ANNONCETILLÆG TIL BØRSEN FRA GTS GODKENDT TEKNOLOGISK SERVICE Vækst Dansk teknologi renser badevand i hele verden. Sammen med GTS-instituttet DHI har virksomheden Skjølstrup & Grønborg sikret en unik eksportsucces.

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

En globalt konkurrencedygtig region Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020

En globalt konkurrencedygtig region Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020 En globalt konkurrencedygtig region Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020 Region Midtjylland Vækstforum Vækstforum sætter fokus på energi og miljø Satsningen inden for energi- og miljøområdet handler blandt

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation

Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Slotholmsgade 10 1216 København K Telefon:

Læs mere

November 2005. LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer

November 2005. LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer November 2005 LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer. Udgivet af Landsorganisationen i Danmark.

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

Serviceinnovation En caseanalyse af GTS-nettets aktiviteter på området for serviceinnovation, marts 2011

Serviceinnovation En caseanalyse af GTS-nettets aktiviteter på området for serviceinnovation, marts 2011 Serviceinnovation En caseanalyse af GTS-nettets aktiviteter på området for serviceinnovation, marts 2011 Serviceinnovation En caseanalyse af GTS-nettets aktiviteter på området for serviceinnovation, marts

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 08/2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 8/2010 Forsknings- og Innovationsstyrelsen Publikationen kan også hentes

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

Sund vækst. regionernes erhvervssamarbejde PÅ

Sund vækst. regionernes erhvervssamarbejde PÅ Sund vækst regionernes erhvervssamarbejde PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Danske regioner april 2013 1 3 5 10 12 15 17 Udfordringer og muligheder Offentlig-privat samarbejde om innovation og markedsudvikling Offentlig-private

Læs mere