Vision for GTS-nettet Vision for GTS-nettet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1"

Transkript

1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet

2 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes 7 Styrket strategisk samarbejde mellem universiteter og GTS 8 Styrket internationalt samarbejde 10 Nøglerolle i løsningen af store samfundsmæssige udfordringer 11 2 Vision for GTS-nettet 2015

3 Indledning Dansk økonomi og erhvervsliv står over for voldsomme udfordringer. Det gælder ikke kun den økonomiske krises virkninger. En stærkt intensiveret global konkurrence og et fundamentalt efterslæb i produktivitet betyder, at vi bliver overhalet indenom på flere af de afgørende parametre for udvikling og vækst. Det gælder ikke mindst evnen til at omsætte forskning til udvikling og innovation. Samtidig står Danmark over for komplekse samfundsudfordringer, der i langt højere grad end tidligere kalder på nye, robuste og helhedsorienterede løsninger. Det gælder ikke mindst i forhold til at finde løsninger på de globale klimaudfordringer, den aldrende befolkning, de stadigt stigende sundheds- og forebyggelsesudfordringer, fødevaresikkerhed, rent vand, fremtidens energiforsyning og produktion for blot at nævne nogle få. Der skal findes holdbare løsninger, og det kræver et tæt strategisk samarbejde mellem forskning, erhvervsliv og stat. GTS-nettet er en central spiller i udviklingen af løsninger på disse udfordringer. Vi er klar til at tage et endnu større ansvar. Derfor har de ni GTS-institutter udarbejdet en Vision for GTS-nettet Vision for GTS-nettet

4 Mission fra viden til værdi GTS-institutterne arbejder i krydsfeltet mellem forskning og marked. Det er institutternes opgave at bidrage til en bedre og mere effektiv viden- og teknologianvendelse i dansk erhvervsliv. Det gør vi ved at opbygge, udvikle og udbyde viden og kompetencer på forkant af markedets behov og sikre, at den nyeste forskningsbaserede viden kommer dansk erhvervsliv til gavn med et særligt fokus på de små og mellemstore virksomheder. Med et Universiteterne laver excellent forskning Udbyder forskningsbaseret viden GTS accelererer innovation gennem anvendt FoU indgående kendskab til såvel behovene for ny viden i erhvervslivet som de seneste teknologiske landvindinger i forskningen udbyder vi ydelser og services til private og offentlige virksomheder og organisationer. Hermed sikrer vi, at viden bliver omsat til værdi til gavn for de danske virksomheder og det danske samfund. Efterspørger innovative løsninger Erhvervslivet skaber innovative produkter og services GTS mellem forskning og marked: GTS skal befinde sig netop i balancepunktet mellem nærhed til markedet på den ene side og på den anden side viden om og indsigt i den nyeste forskningsbaserede viden. Det er afgørende at integrere de to dele og accelerere innovationen, så der sikres vækst og udvikling i virksomhederne og det danske samfund. GTS-nettets ydelser GTS-nettets ydelser består af tre grundlæggende typer af aktiviteter: Teknologisk udvikling Der foregår en omfattende anvendelsesorienteret forskning og udvikling af nye teknologiske løsninger og metoder til håndtering af virksomhedernes aktuelle og kommende udfordringer. Teknologiintegration Der sikres en succesfuld implementering af nye teknologiske løsninger i samspil med de markedsmæssige, organisatoriske, miljømæssige og kulturelle vilkår. Teknologivalidering Gennem test, prøvning, standarder og certificering dokumenteres det, at løsninger er stabile og langtidsholdbare. Aktiviteterne gennemføres i tæt kobling mellem på den ene side virksomhedernes efterspørgsel efter innovative løsninger, der kan medvirke til, at de fastholder deres position på nationale og globale markeder, og på den anden side indsigten i 4 Vision for GTS-nettet 2015

5 den nyeste forskningsmæssige viden, som er tilgængelig fra universiteter og forskningsinstitutioner. I dette spænd udvikler og udbyder GTS unik viden og avancerede teknologiske serviceydelser, der sikrer løsning af kundernes aktuelle problemer og grundlaget for fremadrettet vækst og udvikling. Herved accelererer GTS processen med at modne teknologier og sikre relevansen for virksomhederne af forskningsmæssige landvindinger. Vision for GTS-nettet

6 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation Både dansk og europæisk økonomi og erhvervsliv står over for markante samfundsudfordringer, og der er brug for hurtig handling for at styrke konkurrenceevne og arbejdspladser. Et helt afgørende element i håndteringen af disse udfordringer handler om at accelerere omsætningen af viden til innovation og vækst. I Danmark har vi en unik mulighed for at gøre os gældende inden for en række styrkepositioner som sundhed, velfærd, energi og miljø m.fl. Områder, hvor GTS med fordel kan byde ind med sin viden. GTS-nettet spiller allerede en central rolle i forhold til at bringe viden i arbejde, men vi vil påtage os et endnu større ansvar for at få Danmark tilbage på sporet. I GTS har vi derfor en ambitiøs vision for nettets position i det danske vidensystem frem mod Vision for GTS 2015 I 2015 har GTS-nettet styrket sin rolle og er kendt og anerkendt som det centrale omdrejningspunkt for innovation og merværdiskabende løsninger på virksomhederes udfordringer. Det sker i tæt samarbejde med det samlede vidensystem, så ny viden stilles til rådighed og tages i anvendelse langt hurtigere end i dag. Særligt de små og mellemstore virksomheders danske og internationale vækst skal styrkes. GTS er i 2015 en nøglespiller i håndteringen af de store samfundsudfordringer, når der skal udvikles nye innovative løsninger, der samler kompetencer på tværs af virksomheder, myndigheder og forskningsinstitutioner. Kompetencer, der skal hentes såvel i Danmark som internationalt. Derfor vil vi frem mod 2015: udbygge og styrke vores SMV-indsats, så flere får glæde af vores ydelser. øge strategisk samarbejde med universiteterne markant. styrke det internationale samarbejde. etablere tværgående strategiske samarbejder rettet mod de store samfundsmæssige udfordringer. GTS er parat til at tage et større ansvar! 6 Vision for GTS-nettet 2015

7 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes GTS spiller en afgørende rolle for dansk erhvervslivs udvikling med særligt fokus på de små og mellemstore virksomheder. I en tid, hvor produkter og serviceprocesser bliver mere teknologisk komplekse og den globale konkurrence stadig mere intens, er der behov for gode rammer omkring SMV ernes innovationsindsats. GTS-nettet skal være den centrale aktør i at gøre danske SMV er mere innovative og globalt konkurrencedygtige. Da SMV ernes behov er forskellige, skal innovationsindsatsen tage udgangspunkt i det. 1 I forhold til de SMV ere, der kan indgå i FoU-samarbejde med universiteter og med GTS-institutter, skal GTS sikre nem og hurtig adgang til dem nyeste forskningsbaserede viden, der kan medvirke til at sikre deres position på de internationale markeder. GTS skal indgå i innovative samspil med disse virksomheder både som leverandør af teknologisk service på højt kvalitetsniveau og som samarbejdspartner i fælles forsknings- og udviklingsprojekter. Andre SMV er kan med fordel benytte GTS-nettets mere standardiserede tilbud 1 Inovationspresset på danske virksomheder GTSnettes anbefalinger om teknologiske serviceydelser i form af fx innovationstjek, test og prøvning m.m. Og så er der virksomheder, som GTS-nettet skal nå ud til ved hjælp af nye typer af alliancer og partnerskaber med vidensystemets øvrige aktører som fx erhvervsskoler, erhvervsakademier, professionshøjskoler og erhvervsservicecentre. GTS vil de kommende år styrke samspillet i vidensystemet, så SMV erne altid har adgang til den nyeste viden og de mest relevante tilbud. GTS vil: arbejde målrettet på at fastholde og udbygge den danske kundeandel. udbygge og målrette testfaciliteter og serviceydelser mod SMV ernes behov. arbejde for ordninger - som fx innovationsagentordningen - der sikrer, at viden kommer bredt ud til virksomheder uden tradition for samarbejde om innovation. arbejde for, at viden- og rådgivningssystemet kommer SMV erne i møde med en struktur, der hurtigst muligt guider frem til den rette viden og rådgivning. udbygge samarbejdet med erhvervsskoler, erhvervsakademier og professionshøjskoler for at sikre at ny teknologisk viden hurtigt kommer bredt ud. Vision for GTS-nettet

8 Styrket strategisk samarbejde mellem universiteter og GTS Videnspredning Udvikling Anvendelsesorienteret forskning Strategisk forskning Grundforskning Universiteter GTS fordel af den fælles adgang til unikt og kostbart apparatur. Man indgår også i fælles FoU-projekter og drager nytte af hinandens kompetencer og ekspertise inden for grundforskning, modning og kommercialisering af forskning og markedsbehov. Samtidig accelererer samarbejdet vejen fra grundforskning til marked, fordi GTS har fokus på, at den opbyggede viden bliver omsat til teknologiske servicetilbud rettet mod dansk erhvervsliv. Sådan skaber strategiske samarbejder synergi mellem GTS-institutternes og universiteternes komplementære kompetencer Danmark ligger i dag tredjesidst blandt OECD-landene, når det gælder andelen af innovative virksomheder, der angiver universiteter som en meget vigtig kilde til innovation 1. Derfor skal langt mere viden fra universiteterne komme dansk erhvervsliv til gode. For at styrke anvendelsen af universiteternes viden har GTS-institutterne igennem de seneste år etableret flere 1 Kun 2 pct. af de danske virksomheder henter i dag deres viden til innovation på universiteterne. Det er et markant fald siden 1998, hvor andelen var på 4 pct. Økonomi og Erhvervsministeriet 2010: Konkurrenceevneredegørelse 2010, s strategiske samarbejder med de danske universiteter inden for bl.a. sundhedsteknologi, IKT, skibskonstruktion, marine konstruktioner, bioteknologi og fødevarer. Samarbejdet skaber nye teknologiske services med et højt forskningsbaseret indhold. Erfaringerne viser, at der er tale om en win-win -situation 2. I samarbejdet drager parterne alt efter område ikke alene 2 Styrket samarbejde mellem GTS og universiteterne, marts 2010, GTS Det er GTS-nettets vision, at dette samarbejde skal udbygges markant. Ved at fastholde og udbygge antallet af strategiske samarbejder til flere områder kan GTS bidrage yderligere til at nyttiggøre og kommercialisere universiteternes forskningsresultater til gavn for dansk erhvervsliv. Der er tale om en udvikling og nytænkning af den klassiske tech-trans-tilgang, der primært fokuserer på salg af patenter og licenser. Der er et betydeligt potentiale for denne type strategiske samarbejdsprojekter inden for en lang række faglige felter og særligt inden for strategiske nøgleteknologier, som vil blive afgørende i fremtiden, 8 Vision for GTS-nettet 2015

9 og som også er prioriteret i Horizon Derfor vil vi arbejde for flere strategiske samarbejde mellem GTS og universiteter. GTS vil i samarbejde med universiteterne: øge erhvervslivets adgang til forskningsresultater. 3 High-Level Expert Group on Key Enabling Technologies, European Commission, 2011 gøre det nemmere for danske virksomheder at få adgang til avancerede laboratorier og tekniske faciliteter. accelerere kommercialiseringen af universiteternes forskning igennem stærke partnerskaber og videreudvikling af arbejdet med tech-trans. opsamle og formidle viden om erhvervslivets forskningsønsker og behov. Vision for GTS-nettet

10 Begrænset FoU-funding 1% af verdens viden Begrænset marked Globale videnresurser FoU-funding Specialiseret viden Kommerciel omsætning Styrket internationalt samarbejde Det står klart, at adgangen til den nyeste viden er et centralt konkurrenceparameter for virksomhederne, når de konkurrerer internationalt. Samtidig er det indlysende, at den nødvendige viden ikke kun kan søges hos danske videninstitutioner. Den danske forskningsindsats udgør kun en meget lille del af den globale viden produktion. GTS-institutterne har derfor en vigtig rolle med at sikre videnhjemtagning til Danmark og de danske virksomheder. Særligt mindre virksomheder uden egen innovations- og forskningskapacitet kan have vanskeligt ved at navigere i de internationale videnressourcer og finde frem til netop det universitet eller institut i verden, som kan hjælpe dem videre. En vej til videnhjemtagning er fx deltagelse i EUforskningsprogrammerne, men heller ikke dette er helt ukompliceret. End ikke, hvis man har egen forskningskapacitet. GTS-nettet har de seneste 10 år gennemgået en omfattende internationalisering, hvilket har styrket adgangen til internationale ressourcer samt kommercielle markeder 1. Samtidig er der en række eksempler på, at GTS-institutterne har bistået de danske virksomheder med deres internationalisering og eksport. Internationaliseringen har styrket GTSnettets rolle som videnhjemtagningsaktør for dansk erhvervsliv. Den har samtidigt skabt et stærkt fundament for at udvide 1 GTS-nettet i internationalt perspektiv En analyse af GTS-nettets bidrag til international videnhjemtagning, GTS, 2010 samt GTS-nettets strategi for international videnhjemtagning indsatsen, så endnu flere danske virksomheder får adgang til ny viden fra internationale ressourcer. Det er GTS-nettets vision, at GTS i højere grad skal samarbejde med internationale videnressourcer for at sikre hjemtagning af viden til danske virksomheder. GTS vil: sikre en stigende dansk SMV-deltagelse i det nye EU-rammeprogram for forskning og Horizon igennem tværgående GTS-tilbud til SMV ere sikre en enkel og hurtig bistand til at finde internationale videnpartnere. fremme eksport af videnintensive produkter og ydelser gennem tæt samarbejde med Eksportrådet og Innovationscentrene. 10 Vision for GTS-nettet 2015

11 Nøglerolle i løsningen af store samfundsmæssige udfordringer Både i Danmark og i Europa bliver der stillet skarpt på, hvordan forskning og innovation kan medvirke til at løse de store samfundsudfordringer som fx aldrende samfund, de sundhedsmæssige udfordringer, energiforsyning, CO2-reduktion og fastholdelse af produktion i Danmark/ Europa. Udviklingen står helt centralt på EU s vækstdagsorden med 2020-strategien og det ny rammeprogram Horizon 2020 som omdrejningspunkter. Ligeledes i Danmark, hvor løsningen af samfundsudfordringerne kobles med et klart erhvervsmæssigt sigte. Udfordringerne er så store og komplekse, at de ikke kan løses alene af markedet, staten eller ved teknologiske fix. Alle parter må medvirke for at sikre holdbare tværgående løsninger med inddragelse af viden fra en lang række felter. Samtidig står det klart, at udfordringer og løsninger også rummer meget store markedsmæssige potentialer, både i Danmark, Europa og på de globale vækstmarkeder. I kraft af sin viden og indsigt i såvel markedsvilkår som forskning og regulatoriske forhold kan GTS indtage en nøgleposition og medvirke til at sætte holdet, når der skal udvikles løsninger i regi af større partnerskaber. Hermed sikres inddragelse af den relevante viden og samtidig bevares et klart fokus på, at løsningerne skal kunne implementeres efterfølgende. Det er GTS-nettets vision, at GTS skal: være en nøglespiller i håndteringen af de store samfundsmæssige udfordringer, når der skal udvikles nye innovative løsninger, der samler kompetencer på tværs af virksomheder, myndigheder og forskningsinstitutioner. Kompetencer, der skal hentes såvel i Danmark som internationalt. bidrage endnu mere end i dag i forhold til at komme med løsninger på nationale og europæiske indsatsområder. Det skal ske ved at etablere tværgående Universiteterne laver excellent forskning Udbyder forskningsbaseret viden Store samfundsmæssige GTS accelererer innovation gennem anvendt FoU strategiske samarbejdsprojekter, som sikrer, at alle relevante kompetencer kommer i spil. GTS-institutterne kan sammen sætte et meget stærkt hold og derigennem sikre koordinering med andre nøgleaktører. Det udbyggede strategiske samarbejde mellem GTS-institutterne skal sikre, at tværgående koordination og samarbejde styrkes inden for de udvalgte indsatsområder, og at GTS sætter det interne hold med udgangspunkt i den samlede pool af teknologiske spydspidskompetencer inden for de relevante indsatsområder. Efterspørger innovative løsninger udfordringer og potentialer Erhvervslivet skaber innovative produkter og services Vision for GTS-nettet

12 Styrket positionering frem mod 2015 Frem mod 2015 vil GTS-nettet spille en endnu større rolle i forhold til at skabe innovation og styrke den danske konkurrenceevne. Vi vil udbygge vores position og vi vil være det centrale omdrejningspunkt for innovation og merværdiskabende løsninger på virksomhederes udfordringer. Vi vil desuden være en nøglespiller i håndteringen af de store samfundsudfordringer, når der skal udvikles nye innovative løsninger, der samler kompetencer på tværs af virksomheder, myndigheder og forskningsinstitutioner. Læs mere om GTS frem mod 2015 i dette visionspapir. GTS Godkendt Teknologisk Service Gregersensvej 2630 Taastrup Telefon Om Godkendt Teknologisk Service I Danmark er der ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter), som spiller en helt central rolle i forhold til at gøre forskningsbaseret viden anvendelig for især små og mellemstore danske virksomheder. Formålet med GTS er at skabe et system, som sikrer vejen fra forskning til marked. GTS-nettet skal: indsamle, udvikle og implementere ny forskningsbaseret viden og teknologi. vedligeholde og udvikle test- og prøvningsfaciliteter for dansk erhvervsliv. GTS-institutterne er godkendt af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Det giver adgang til at søge ministeriet om tre-årige resultatkontrakter til udvikling af ny anvendelsesorienteret viden og teknologi på forkant af markedet. Samlet set har GTS-institutterne en årlig omsætning på cirka 3,4 mia. kr. Institutterne har både danske og internationale kunder, men der er især fokus på behovene hos små og mellemstore danske virksomheder. Læs mere om GTS på Læs mere om GTS og GTS-institutterne på GTS-institutter AgroTech Alexandra Instituttet Bioneer A/S DBI Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut DELTA DFM DHI FORCE Technology Teknologisk Institut Foto: Lars Bahl, Thierry Wieleman og Thomas Vilhelm 12 Vision for GTS-nettet 2015

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi GTS står for Godkendt Teknologisk Service. I Danmark er der ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTSinstitutter). Vi arbejder for

Læs mere

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi I Danmark er der ni almennyttige Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter), der til sammen udgør det danske GTS-net. GTS-nettet

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

GTS-VISION 2021 Teknologi der flytter virksomheder

GTS-VISION 2021 Teknologi der flytter virksomheder GTS-VISION 2021 Teknologi der flytter virksomheder 1 Forsidefoto: FORCE Technology 2 Indhold Indledning... 5 Mission: Teknologi der flytter virksomheder... 6 Vision for GTS-nettet 2021... 6 1. Fremtidens

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen

FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen GTS er brancheorganisation for Danmarks ni godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS-nettet) Repræsenterer og varetager GTS-nettets interesser

Læs mere

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S Tid til INNOVATION Innovationsagenterne identificerede en række indsatsområder, og vi fandt hurtigt det fokus- område, der havde det største potentiale. De satte os i kontakt med en ekspert, der havde

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Strategi for GTS-nettets internationale videnhjemtagning.

Strategi for GTS-nettets internationale videnhjemtagning. Strategi for GTS-nettets internationale videnhjemtagning. Oktober 2010 Indhold 1 Resume... 2 2 Forord... 3 3 GTS-nettets internationalisering... 4 4 Rationale... 5 5 GTS-nettets rolle som international

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres August 2009 AgroTech Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation Alexandra Instituttet Bioneer DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

POINT OF CARE / TEMADAG

POINT OF CARE / TEMADAG POINT OF CARE / TEMADAG Vejen til hurtigere, bedre og billigere resultater som gavner både borgere og samfund? Hvordan bringer vi løsningerne på markedet, og hvordan får vi dem i brug? Program 9.30 10.00

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

GTS-nettet i internationalt perspektiv

GTS-nettet i internationalt perspektiv GTS-nettet i internationalt perspektiv En analyse af GTS-nettets bidrag til international videnhjemtagning, juni 2010. GTS-nettet i internationalt perspektiv - En analyse af GTS-nettets bidrag til international

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Mål og metoder for samarbejdet om udviklingen af den godkendte teknologiske service (GTS) 2016-2021

Mål og metoder for samarbejdet om udviklingen af den godkendte teknologiske service (GTS) 2016-2021 Mål og metoder for samarbejdet om udviklingen af den godkendte teknologiske service (GTS) 2016-2021 Udgivet af Omslag Foto Layout Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 1260 København K Telefon:

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Teknologi til danske virksomheder

Teknologi til danske virksomheder Teknologi til danske virksomheder Performanceregnskab for GTS-net 2015 2 Performanceregnskab for GTS-net 2015 Indhold Resume s. 4 Introduktion til GTS-nettet s. 5 Her får du en kort introduktion til de

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Viden om innovation Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Tirsdag d. 22. september kl. 8.15 13.30 Moltkes Palæ Dronningens Tværgade 2 1302 Kbh. K. Program < 08.15 Netværksmorgenmad

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel Innovation, forskning, uddannelse og funding Med den brede pensel Agenda Hvorfor FoU? Funding muligheder med den brede pensel Innovationsnetværk m.v. Uddannelsessamarbejde Muligheder Hvorfor forskning,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Rådet for Teknologi og Innovation

Rådet for Teknologi og Innovation Rådet for Teknologi og Innovation Bevilger VTU s midler til innovation og videnspredning Medlemmer: Lars Mikkelgaard-Jensen (formand) Annette Toft (næstformand) Eva Berneke Thorkild E. Jensen Birgitte

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Høringssvar vedr. Rådet for Teknologi og Innovations strategi for GTS

Høringssvar vedr. Rådet for Teknologi og Innovations strategi for GTS Forsknings- & Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Dok.nr: 46252 Ref.:PB/PB E-mail:pb@frinet.dk Att.: Søren Jensen, Chefkonsulent 20. april 2009 Høringssvar vedr. Rådet for Teknologi og Innovations

Læs mere

Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag

Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag Søren Jensen Innovationspolitisk kontor E-mail:sje@fi.dk Disposition Hvordan går det med innovationen i Danmark? Hvordan ser den danske

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Dansk fødevareforskning - et fundament for fremtidig vækst

Dansk fødevareforskning - et fundament for fremtidig vækst Ole Linnet Juul et fundament for fremtidig Branchedirektør Ole Linnet Juul DI Fødevarer Væksten skal tilbage Udviklingen i BNP Mia. kr., kædede 2005-priser, sæsonkorrigeret Mia kr. 1650 Mia kr. 1650 1600

Læs mere

Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked

Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked Indholdsfortegnelse 1 Forord... 2 2 Indledning og formål... 2 3 Rationalet for GTS-systemet en central aktør i det danske innovationssystem

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere

Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats

Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats Miljø- og Fødevareministeriet Slotsholmsgade 12 1216 København K 9. maj 2016 Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Workshop IV VÆRDISKABELSE I SAMARBEJDET MED EKSTERNE INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTNERE GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Claus Homann Aarhus Vand bidrager til samfund,

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

HØRING. Udkast. Rådet for Teknologi og Innovations Strategi for GTS

HØRING. Udkast. Rådet for Teknologi og Innovations Strategi for GTS HØRING Udkast Rådet for Teknologi og Innovations Strategi for GTS 1. Forord af RTI [Udestår, men vil bl.a. indeholde en vision for GTS-nettet] Foreløbigt udkast til vision for GTS-nettet: GTS-nettet skal

Læs mere

DTU s innovationspolitik

DTU s innovationspolitik DTU s innovationspolitik DTU indtager sin egen plads i det danske universitetslandskab i kraft af universitetets polytekniske, monofakultære karakter og det samfundsrettede sigte for universitetets virksomhed.

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6 Indhold Indledning... 2 Overordnede anbefalinger for vækst og jobskabelse... 3 Uddannelse som vækstmotor... 6 LO s anbefalinger på uddannelsesområdet... 7 Sammenhæng mellem uddannelsesindsats, styrkepositioner

Læs mere

Smart City Aalborg. By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 23.10.2014. Punkt 6. 2014-44758.

Smart City Aalborg. By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 23.10.2014. Punkt 6. 2014-44758. Punkt 6. Smart City Aalborg. 2014-44758. By og Landskabsforvaltningen indstiller, at By - og Landskabsudvalget godkender følgende bemærkninger, at udvalget fuldt og helt støtter op om Magistratens forslag

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Dansk Erhverv IT-Branchen. Rune Heiberg Hansen Daglig leder af Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel rh@dkuni.dk

Dansk Erhverv IT-Branchen. Rune Heiberg Hansen Daglig leder af Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel rh@dkuni.dk Dansk Erhverv IT-Branchen Rune Heiberg Hansen Daglig leder af Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel rh@dkuni.dk Videnudveksling 140 120 100 80 60 40 Spinout-virksomheder Licens, salgs- og optionsaftaler

Læs mere

InnovationsAgenterne. Innovationssystemet. Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699

InnovationsAgenterne. Innovationssystemet. Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699 InnovationsAgenterne Innovationssystemet Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699 Formål med Innovationsagent ordningen At bringe teknologisk viden og inspiration til SMVerne og identificere

Læs mere

Rådet for Teknologi og Innovation

Rådet for Teknologi og Innovation Rådet for Teknologi og Innovation Rådet for Teknologi og Innovation Udgivet af: Forsknings- og Innovationsstyrelsen Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Tlf: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Internationalisering fremstillingsindustrien

Internationalisering fremstillingsindustrien Internationalisering i fremstillingsindustrien Titel: Internationalisering i fremstillingsindustrien Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup Foto Thomas

Læs mere

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet?

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Erfaringer fra Danmark Oplæg, NIFUs Årskonferanse, 23. maj 2014 ved Maria Theresa Norn, Analysechef, ph.d. i Tænketanken DEA Danmark

Læs mere

Analyse af GTS-nettets teknologiske ydelser set fra et brugerperspektiv

Analyse af GTS-nettets teknologiske ydelser set fra et brugerperspektiv Analyse af GTS-nettets teknologiske ydelser set fra et brugerperspektiv December 2016 Indholdsfortegnelse Indledning: Kapitel 1: Sammenfatning... 4 Kapitel 2: Om GTS-nettet og analysens formål... 8 2.1

Læs mere

Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder

Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder -- Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder Indvielse af Nationalt Ingrediens Center 17. September 2014. Esben Laulund SVP CED Innovation, Chr. Hansen A/S Formand for Styregruppen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag:

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag: Til bestyrelsen Ledelsessekretariatet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 1000 Fax 6550 1090 www.sdu.dk 12. august 2005 CBJ/kfm Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

Udviklingskontrakt

Udviklingskontrakt Udviklingskontrakt 2016-2018 - Mellem uddannelses- og forskningsministeren og Alexandra Instituttet den / den / Steen Lynenskjold Bestyrelsesformand, Alexandra Instituttet Ole Lehrmann Madsen Direktør,

Læs mere

Videnskabsministeriets innovationsindsats

Videnskabsministeriets innovationsindsats Beretning til statsrevisorerne om Videnskabsministeriets innovationsindsats med særlig fokus på samspillet mellem videninstitutioner og erhvervsliv Maj 2006 RB A102/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City 1 NATIONAL KLYNGE Platform for dansk cleantech Styrke grøn omstilling, jobskabelse og internationalisering

Læs mere

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz Nye projektmuligheder i Staalcentrum Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz FoodNetwork årsprogram Indsatsen adresserer to hovedmålgruppers forskellige roller og behov samt samspillet imellem disse: At styrke

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Performanceregnskab for GTS-net

Performanceregnskab for GTS-net Performanceregnskab for GTS-net 213 Innovation: Analyse og evaluering 6/13 Performanceregnskab for GTS-net 213 33 Indhold GTS-nettet og centrale nøgletal s. 4 GTS-institutterne havde i 212 generelt set

Læs mere

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET 10. marts 2011 Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet Aarhus universitet Temaer: Globale uddannelsespolitiske udfordringer for universiteterne

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

AGROTECH. Afsætning af lokale fødevarer UDVIKLING AF AFSÆTNING AF LOKALE FØDEVARER MED HJÆLP FRA AGROTECH 01-12-2015

AGROTECH. Afsætning af lokale fødevarer UDVIKLING AF AFSÆTNING AF LOKALE FØDEVARER MED HJÆLP FRA AGROTECH 01-12-2015 AGROTECH * Afsætning af lokale fødevarer v/dorthe Lynnerup UDVIKLING AF AFSÆTNING AF LOKALE FØDEVARER MED HJÆLP FRA AGROTECH /I projekter hvad & hvilke /I kurser /På kommerciel timebasis /Inspiration til

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

VIDENUDVEKSLING PÅ AU

VIDENUDVEKSLING PÅ AU VIDENUDVEKSLING PÅ AU J. MICHAEL HASENKAM PRODEKAN FOR VIDENUDVEKSLING præsen TATION 1 TÆT SAMARBEJDE MELLEM HOVEOMRÅDER OG TVÆRGÅENDE BÅND 2 VIDENUDVEKSLING - bygger på forskning og udnytter viden og

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

NOTITS. Internationaliseringsrådgiver pr. 1. jan 2016

NOTITS. Internationaliseringsrådgiver pr. 1. jan 2016 Udenrigsministeriet NOTITS Til: Erhvervsstyrelsen Sag: ID nr.: 214-1374 131968 Cc: Bilag: 2 Fra: Kunderelationer og Eksportfremme Dato: 27-4-216 Emne: Afrapportering 21-215 1. Afrapportering af samarbejdet

Læs mere

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner Videnskabsminister Helge Sander Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Bestyrelsen Tlf.: 89 48 66 88 Fax: 86 15 95 77 E-mail: ksn@asb.dk Århus, den 3. april 2006

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Veje til vækst i fødevarebranchen

Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Danmark befinder sig i en vækstklemme. Vi risikerer at falde stille og roligt ned på velstandsstigen, hvis ikke vi igen evner at blive

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Den nye styrelse: Mission og vision Mission I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION DORTHE KUSK AFDELINGSCHEF, VÆKSTFORUM OG ERHVERVSUDVIKLING 1 SYDDANSK VÆKSTFORUM Sundheds- og velfærdsløsninger

Læs mere

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Præsentation af must win battles Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Synlighed At opbygge et markant højere kendskab til såvel det enkelte akademi som

Læs mere