Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2 REGENSIANIERSAMFUNDE'I' [00-10] ÅRGANG Inåholåsfoxtegnelse Referat 31 generalforsamling nov Formandens Fest 4 Lincleholzost 5 Lindebal 7 Islændinge på Regensen 8 Om Niels Pinsen, Danmarks første Nobelpristager 12 Sommerudflugt 14 Debat om ungdomshuset 16 Regensliv omkring Regenssangen 26 Indflytterfest 27 De gode billeder er taget af: Christian Hjortlzjær og Morten Siebuhr, der begge er nulevende regensianere. Resten har redaktøren selv ansvaret for. REGENSEN

3 REGENSLMVERSÅMFITYDET 10(L101 ÅRGANG Generaltorsamling i Regensianersamtundet Reterent: Hans Steenberg Mogens Holm blev valgt til dirigent med applaus. Dirigenten konstaterede at J[lormalia om rettidig indkaldelse til en tredag i november var overboldt og erklærede generalforsamlingen lovlig indkaldt. Heretter blev ordet givet til tormanden. Formanden Camilla Sløk fortalte kort om livets gang i Regensianersamtundet herunder udvidelsen at aktiviteterne til at omfatte networking, en slags karrieremæssig speed dating, bvor nuværende og døde regensianerne taler om job og karriere m.m. Arrangementet var så godt at det formodentlig gentages næste år. Sluttelig omtalte formanden sommerudtlugten. Et Jfremragende besøg hos biskoppen der gav et sjældent indblik i en biskops virke. Formandens beretning blev godkendt. Kasserer Henrik Teide tremlagde regnskabet, der som sædvanlig udviste et mindre underskud på 4978 kr. Indtægterne udgjorde kr. Kassereren nævnte under midler med særlige tormål Jobn Idorns legat som etter skat bar en kapital på kr. samt det delvist anonyme Kyed legat på kr. til sikring at Regensbladet de næste 5 år. Revisor Morten Samuelsson bavde revideret regnskabet uden kritiske bemærkninger. Såvel regnskab som revisionsrapport blev godkendt. En kontingenttorbøjelse på 50 kr. tra 100 kr. til 150 kr. grundet almindelig prisudvikling og underskud blev vedtaget. Henrik Teide ønskede at tratræde som kasserer etter 16 år på posten. Formanden takkede for den store indsats han og Inge Frost bavde ydet gennem årene. Valg at bestyrelse: Camilla Sløk blev genvalgt som tormand. Morten Samuelsson blev ny kasserer Henrik Teide blev valgt til revisor Peter Bøggild blev genvalgt som revisor Den øvrige bestyrelse bestående at Tbomas Rørsig Poul Petersen Hans Steenberg Mette Korsliolrn Karsten Bo Knudsen Blev genvalgt. Ingen bavde kommentarer under eventuelt. Dirigenten erklærede mødet tor hævet. Endnu en fort/'ent le/apsa/ue lyder på den traditionsrige general/l'orsam/;ng'

4 REGENSIANERSAMFUNIJET IOOANN ÅRGANG Formandens Fest Lørdag den 10. marts holát Regensiauersamfunáets J(command, Camilla Slølz, sin 40 års fødselsélag i Roskilde. Regensianersamfunclets bestyrelse var inviteret meá. til den store fødselsdagsfest og opførte sig (sammenlignet mecl gammel Regensianer-stanáard) nobelt. szi//a S/u/c /7f/sm',m1 gmslcrnc, L1/ C1' nu' 112/5 til]7 / \uscf /H/ L 0.nr a l/ H/ 71/ L.3 mm/ C ;Ja alen rum/c L ng.,2.11 '/;mnllleclrunl Hun /mr iach vasli//i'ng L'CE/ fm gangen [i] [7L7/ifiL1/1'I'c/e/LWI' Hall/IC Her/1 Hansens /cunlm' pa /b/ilfgm'c/cn / Køben/zur. Hi//m/cl cr' hmm! r' /Ln-Zvim 0/50 zncc/ Sa) mund/71157hi) L/cn 304 scchm/wr.3007.

5 REGEL SIANERSÅMFL'NDIET ÅRGANG Lindeiroieost Lindeirolzosten var Våd (også på grund af regnen), og regensianerne måtte rylalee op på Salæ lige (la halvcielen havde fået mad. Traditionen tro sioflede Gamle Slarap, og der gik i en brøårister. Forbruget mc øl og snaps bragte atter Danmark incl på en klar norclislz iørsteplads i clenne izrævencle disciplin. Klokkeren er allerede Havet skæv Stakkels Skrap bliver altid á/et af Garn/2.,ç Sådan. Nu går der a/jrig i alen Lrøalrister igen. Ma/te Lyneborg stoalfor s/uleningen. Provsten puster ud, mens Hole/2eren mu/titasleer med] klak/ce og anji/te/efan O'l

6 Hm's dette var en quiz vil/e man gætte på, at billedet viste foreningen Hof. Så er smi/ene /e/ar til fotografen Så er Rundetårn atter besat. Og nej. Der er fla/ec Luffe fleoppen.

7 REGliNSlANERSAMFUNDET ÅRGANG Lindela al Til lindebanet sang Jon Ploug Jørgensen den mandlige 5010 til lindeleantaten. Han blev efterfølgende valgt som musikdirektør. Stefan ;ra Gamle havde to taler parat men Festen", til Klolzlzer ChristoHer Bugge Harder). Der blev danset lanciers udenfor med live landets-musik. Lim elva//ct indebærer Jans ii/ den [1/50 morgen i [ glyyl'i.

8 REGENS[ANERSAMFUNDET ] ÅRGANG Islændinge på Regensen Tale ved Lindetrokosten , Holdt at Regenprovst Skyum-Nielsen Agtværdige alumner, ærede ambassadør, mine damer og herrer! Gang på gang på gang, når man læser ældre litteratur, render man ind i Regensen. Lad mig Llot nævne tørste kapitel at Henrik Pontoppidans store udviklingsroman "Lykke-Per", hvor det beskrives, livordan taderen, præsten, sidder tor enden at det lange, smalle laord med sine tem sønner ordnede etter alder langs den ene side og de tem døtre i tilsvarende rækketølge langs den anden, mens den ældste datter, den huslige Signe, under moderens lange sygdom indtager pladsen tor den anden laordende. "Aldrig taldt det nogen at Børnene ind at tale uden at være adspurgt", slår Pontoppidan tast. Modsat taler J;aderen tit og gerne til dem og skildrer på kelærende måde torlaold og begivenheder tra sin egen ungdom. Ja, undertiden, skriver Pontoppidan, "naar han var særlig oplagt, kunde kan endog tortælle spøgetulde Anekdoter tra sine Studenterdage i København, tra Regenslivet eller tra Studenternes kaade Løjer med Natvægtere og Politi. Men havde han paa denne Maade taaet Børnene til at le, torsømte kan aldrig til sidst at give sin Fortælling Advarslens Form og Jtiormanende at vende deres Sind og Tanker mod Livets Alvor og Pligtens Bud." Man skuer tor sit indre jer nuværende alumner, hvordan I om tredive-tyrre år vil sidde tor Lordenden og tortælle anekdoter tra regenslivet, men aldrig vil Jiorsømme at give jeres tortællinger advarslens og den strenge Jiormanings torm. En anden tyndig passage med hilsener til Regensen støder man på i William Heinesens klassiker "De tortaljte Spillemænd", llvis tragiske helt, magister Mortensen, liumanist og menneskekender, ligger på chaiselongen og lader sit liv passere revy: "Det var alt sammen noget overstaaet nu, noget, der skulde siges tarvel til. Farvel og tak. Studieaarene i København, sultetiden på Regensen. Religiøse kriser. Kierkegaard. Det teologiske studium, der opgaves som galimatias. De tørste sviregilder og kvinder. Musik. Kammerater. Aandtuldt selskat). Taakelige piger, som man dog ikke kunde lade gaa i tred." Her sender Heinesen en torsinket hilsen til sin kære tætter og ungdomsven Jørgen-Frantz Jacobsen, manden, der skatte mesterromanen "Barbara", og som boede på 7. gang og var i "Uglen" og arkivar, mens han var indskrevet ved universitetet, hvor han læste llistorie, transk og dansk. Hvad jeg lier liar citeret JEra Pontoppidan og Heinesen, er to enkeltmarkeringer blandt de utallige at Regensen som bolig tor danske, tærøske og islandske studenter ' Som gennemgangsstation på vej til en mere eller mindre glorværdig karriere som præst, advokat eller læge ' Som attaldskanal på vej nedad i en ækel sump at driktældiglied, tror og moralsk tordærv

9 REGENSIÅNIERSAMFUNDET IOOJOi ÅRGANG Som bøjborg Jior lærdom og kløgt og videnskab og livslange venskaber ' Som ramme om studentikose tåbeligbeder, ingen uden tor disse mure rigtig gør sig begreb om Mange at jer bar sikkert børt om Regensens store danske navne: Digterne Kingo, Brorson, Blicher, Winther, Hostrup, Carl Ploug, Kaj Munk - ja llvortor ikke nævne Henrik Bjelke? Politikerne D. Monrad, julius Bombolt, jens Otto Krag, Mogens Glistrup For nu slet ikke at tale om personligheder som Simon Spies og Thorkild Grosbøll Men dertil kommer en lang række tæringer og ikke mindst islændinge, blandt livilke vi i dag særlig skal mindes Jonas Hallgrimsson, romantisk digter og naturvidenskabsmand og glødende patriot, bvis ZOO-års tødselsdag l'lans landsmænd tejrer 16. november i år. Det er mig i denne anledning en stor glæde at kunne bilse og skåle med Islands nylig tiltrådte ambassadør, Svavar Gestsson, vor æresgæst i dag, som etter en lang karriere som journalist og redaktør ved Folkeviljen, siden som parlamentsmedlem og minister, nu bar taget et tormentlig lidt mere tredeligt og neutralt job. Forfatteren Guölaugur Arason, der tit viser landsmænd rundt ber i byen, plejer, når han står i Regensens gård, at sige, at dette er et kollegium Jior de dygtigste studenter. Og tiltøjer så, at Wdertor bar der ikke boet islændinge berinde siden 1922". Grunden er dog en anden, nemlig attalen om selvstyre tra 1918, den traktat, der påbød gentorbandling etter 25 år og dermed lagde op til Islands gentødsel som republik 17. juni «på Tbingvallasletten. Dér, neden for Økseåiossen og Lovbjerget, ved den kløtt, der bliver ca. to millimeter bredere bvert år og altså er vokset med en bel meter siden landnamstiden, tordi den eurasiske og den nordamerikanske plade fjerner sig tra binanden, dér ligger i dag de jordiske rester at Jonas Hallgrimsson, eller også er det knoglerne at den slagter, der lå i samme grav ude på Assistens. Jonas, der kom tra Øxnadalur i det nordlige Island, boede i sin regenstid på 3. gang, på værelse 5, tørst med Gisli isleiisson, siden med Páll Melsteä. Og på værelset ved siden at boede ingen ringere end selveste jon Sigurässon, Islands politiske tører. Også Jonas blev imidlertid politisk vigtig, nemlig som redaktør at tidsskriftet Fjölnir sammen med bla. Konraä Gislason. Det var i dette organ, jonas ottentliggjorde sit digt "Island" med de berømte begyndelseslinjer: island, tarsælda iron og bagsælda brimbvfta möäir, livar er bin tornaldar trægä, trelsiä og manndáäin best? Allt er i beiminum bvertult, og stund bins tegursta Jiranla lysir sem leittur um nött langt tram á bortinni öld. Landiä var Jiagurt og tritt og tannbvitir jöklanna tindar, biminninn beiäur og blár, batiä var skinandi bjart. På komu teäurnir trægu og trjálsræöis betjurnar gööu austan um byldypis bal: bingaä i sælunnar reit.

10 REGENS[ANERSÅMFLINDET ÅRGANG Digtet hegynder, som I nemt kan høre, med en hyldest til landet, til jøklerne og de snehvide tinder, og til det hlinkende hav. Heretter ser skjalden tilhage på tolkets storhedstid, heltenes epoke, men J[crem tor alt tristatens og trihedens guldalder, dengang Altinget hlev holdt, just hvor Økseåtossen talder ned i den kløtt, jeg omtalte tør. Jonas mindes Thorgeir, den gode eller høvding, der i år 1000, hvor Altinget var på vej mod kaos og opløsning på grund at striden mellem hedninge og kristne, lagde sig under et skind en hel nat og næste dag stod J[drem og hestemte, at Island tra nu at var kristent, men at man skulle have lov til at hlote i løndom, så længe det ikke hlev opdaget. Videre ser jonas tilhage på Njal og Gunnar tra Hliäarendi - ham der på vej ud mod det ventende skih, på vej i landtlygtighed, så sig tilbage og sagde Faget er lien. Blege agre og nyslagne tun. Jeg vil ride hjem igen og ingen steder rejse" - en replik, der siden er hlevet selve indhegrehet at islændingenes kærlighed til deres land. Men til allersidst i sit digt siger jonas, at hvor i gamle dage Lovhjerget var og tinget hlev holdt, der vokser nu hlåhær hvert år til glæde tor hørn og tor ravne. Fædrenes herømmelse er gået i glemme. Det var I 1835 stærke ord talt ind i tiden, og anderledes perspektivrigt end de lærde drillerier, som Jonas med indtørte i Læsetoreningens protokol, mens han sad i hestyrelsen sammen med Carl Ploug og digteren og kritikeren P. L. Møller. Disse skriverier kan vi måske rekapitulere en anden gang. For der er masser at historie og historier at Jtortælle. Ikke hare om jonas, men også om hans ven Skatti Timoteus, der etter et hesøg hos politiet druknede tra Højhro, eller hans velgører, oldtidstorskeren Pinnur Magnusson, som også hoede på Regensen, og som i sin tid hlev noget nær verdensherømt, tordi han tydede runeindskritten på Runamoklippen ovre i Blekinge. Han mente i sin hog Runamo og Runerne", der hlev oversat til iransk og udgivet i St. Petersborg, at indskritten var et kampkvad, hvor Harald Hildetand æggede sine mænd til strid J[aorud tor Bråvallaslaget. En teori, der siden hlev tilhagevist at Nationalmuseets senere leder Worsaae, som mente, at der ikke var tale om en runeindskritt, men en kuriøs geologisk sjældenhed i torm at en diahasgang, der hrød J[crem gennem granitten. En tjerde islænding, som vi kan mindes i dag, er Grimur Thomsen, at hvem vi om lidt skal synge Rid nu, rid nu", hans digt om Sprengisandur, hvor de tredløse holdt til. Grimur lalev, ligesom vores æresgæst, medlem at Altinget, men nåede inden da at hlive dr.phil. og højt hetroet legationssekretær i Udenrigsministeriet. Om ham skriver Knud Fahricius i sin regenshistorie: "Men ingen, som kendte den højst elegante Legationsraad i senere Tid, vilde have anet, at hans Ungdoms Ånnaler paa Regensen taler om et temmelig uomgængeligt og lidenskaheligt Sind, saa at hans Kontuhernal ikke vilde ho sammen med ham, tordi han var saa urolig, hans Karl klagede over at have sin Løn til Gode hos ham, og til sidst blev han adgangstorment paa Læsesalen, tordi han i en ordstrid med en anden Regensianer havde slaaet ham paa Øret." Hvis jonas Hallgrimsson slog på noget, var det vist tlasken, han slog sig på. Og hvis han har slået nogen, var det vist mest med torundring - over hans enestående hegavelse og en tormidahle evne til at gøre vers på stedet. Páll Melsteä tortæller således i et hrev, hvordan Jonas og han tit snakkede længe sammen, etter at de havde lagt sig. Og i en enkelt episode J;anger han, hvordan det var: Engang kom jeg hjem tra et etteriniddagskomsainmen. Det var om vinteren, og ved at hlive mørkt, jeg gad ikke tænde op, gik trem og tilhage over gulvet og sang: Nu lider Dagen saa jævnt, 10

11 REG E NSIAN ERSAMFU ND ET [ ÅRGAN G saa trist, at Maanen staar over Stevens Klint, over Stevens Klint." Så kom Jonas hjem og begynder: Nu hvertur sálin at liiminlaaug, en llumiä veleur ált og draug, velaur alt og draug" og sang sit, mens jeg sang mit. Jeg Lad liam fortsætte. Men nej, det gjorde han ilelze. Han var for doven." Jonas' improviserede digt betyder så meget som, at solen forsvinder tra iiimlens tme og at slzumringen vælzlaer elvertollz og spøgelser. Lad os håbe, at solen i dag må slzinne over Regensen, og at V01' æresgæst ambassadøren Vil tage imod en varm hilsen tra. elvertollz og spøgelser, der Letollzer Regensen i dag. Ære være Jonas Hallgrimssons minde. Og slzål tor Svavar Gestssonl Lørdag alen J] august 2007 E/in Bjerregaard og Erf/e Sleyum-Nf sen/[era,dusci' ris 'fat I' na/e/ecn som tegn pa, at 5/9 nu var /ovfm'mc/igt gift. Ilend Island, livslylzlzens land og rigdcmmens, riml'wide moder, hvor er dit ry tra fortiden, trilied og mandtollzegerning? Alt her på jorden er under forandring. De tornemste timer lyser som lynglimt i natten Jtjernt tra tider der bortsvandt. Landet var tagert og trit og snetwide jølzlernes tinder, himmelen slzy'tri og lilå, l'iavet lå slzinnende klart. Da 120m navnkundige tædre og triluedsluelte, de gode, østtra ad atgrunctes dyb her til det herlige land, rejste sig bygder og 110 i dalenes blomstrende sizød, voksed i idræt og ry, JEornøjet med det som var deres. Højt deroppe i ildstenens lag l'ivor Økseå endnu rinder ned gennem Almannagiá, stod JEaedrenes årlige alting. Dér stod l'iarn Tluorgeir på tinge cla tolket Vedtaget troen. Dér lzom så Gissur og Geir, Gunnar og Hedin og Njal. Da red der lielte om lærred, og sejlstinde skibe om landet Hed med de trejdigste søfolk, de førte varerne l'ljemtil. Det lzræver sin mand at stå stille, og forskel er der på godtfolk, den ene vil helst salzlee bagud, den anden er laåret at tremdritt. Så twad er der sizet med alt Vi har virlzet i selesliundred somre? Har vi da vandret ad vejene trem efter livsværd og Velfærd? Landet er tagert, er slzønt med sneen på jølzlernes tinder, himmelen uden en slzy, og havet skinnende lyst. Men der livor lavaen ligger i lag, twor Økseå render ned gennem Almannagjá, er altinget nedlagt og hotte. Lammetold tzlev der at Snorres logi, og lyngen på Lovlajerg lalåner årligt at bær til morslzal) tor ravn og tor rolling. 11

12 Om Niels Pinsen, Danmarks tørste Nobelpristager Selv om man er nr. 14 ud at 20, kan man godt vinde Nobelprisen Det vil være de Heste regensianere bekendt, at Niels Finsen som medicinstuderende boede på Regensen. Som student tra Island kunne han tå tire års triplads på Regensen i København, så tidsrummet tor hans bopæl på Regensen har været i en del at hans otte studieår tra 1882 til At han i 1903 skulle modtage Nobelprisen var dog ikke indlysende ud tra hans tidlige skoleår at dømme. Det gik taktisk rigtigt skidt med ham i skolen, bl.a. tordi han led at Picks sygdom, som er karakteriseret ved kronisk betændelse i hjerte-, lunge-, lever- og milthinde. Det gjorde ham hurtigt træt, og det har tormentligt dertor knebet med koncentrationen om lektierne. I maj 1875 var han således kun nr. 14«at 20 elever i karaktersystemet på den prestigetyldte Herlutholms kostskole. Hans bekymrede tar skrev dertor til ham:.".... Hvad der derimod ikke har glædet mig, det er, at see, at Du ikke gør dine Sager bedre i Skolen, end det hidtil er sket. Da Olai sad over i Klassen, var han enten Dux eller holdt sig dog blandt de øverste, men Du lader Dig beskedent nøje med de lavere Pladser. Kjære Niels, kan Du dog ikke indse, at dette slet ikke kan gå an, og jeg vil nu sige Dig, at hvis Du ikke inden næste Sommer, viser en meget betydelig Forandring, vil jeg ikke betænke mig på også at tage Dig ud at Skolen, skjøndt dette Jror mig ingenlunde er behageligt, da Herlutsholm yder betydelig større Fordele end andre Skoler, og jeg nu i de senere Aar har hatt vanskeligt nok med at komme ud at det med mine Udgitter. Det vil nu ganske athænge at Dig selv, hvorledes det bliver til Sommer.. Nu min egen Niels, lad mig see, at jeg ikke torgæves har skrevet dette til Dig. Du ved, at der er intet der ligger mig mere på Sinde end at det må gå Eder godt. Din elskende Fader H. Pinsen" (Thorshavn ). Man bemærker både, at taren skriver så hengivent til sin søn, og at han underskriver sig med etternavn! Men det var nu ikke bemærkelsesværdigt tor den tid. Den klejne Niels bedrede sig deretter gevaldigt tagligt, således at han i januar 1876 lå nr. 2 at 22. Alligevel endte det med, at taren tog ham ud at Herlutsholmsskole og besluttede, at Niels skulle hjem og tærdiggøre sin skolegang i Reykjavik. Om denne beslutning skriver Niels til sin bror "....Jeg vil nok ud da jeg skal hjem men det er dog saa underligt at komme bort hvor jeg nu havde tænkt at blive til jeg var Student. Og jeg det ogsaa saa pludseligt at vide. Jeg vil nok gjerne, men alligevel er jeg saa bedrøvet. Det er jo nok det bedste, at jeg kommer derop, tor saa bliver det jo billigere tor Fader og saa kan jeg ogsaa komme paa Regensen..." (Herlutsholm den 121:6 Juli 1876) Og sådan blev det. Niels kom hjem til Island, og som student, som 21-årig, kunne han tage til København, og blive medicinstuderende regensianer. Når man var tra Island, havde man som sagt 12

13 REG ENSIÅNE REAR/KFUM) ET 100-J01 ÅRGANG tortrinsret til en plads på Regensen, selvom ens karakterer måske ikke var i top. Det var en god tilværelse, man som studerende, kunne leve på Regensen, med mad og lommepenge, uden andre bekymringer end at skulle studere. Karrieremæssigt kom det da også til at gå ganske godt. D. 23.oktoker 1896 lnlev Finsens medicinske Lysinstitut" åtmet med tølgende tormålsparagrat: Instituttets Opgave er at anstille og tremme Undersøgelser over Lysets Virkninger paa de levende Organismer, hovedsageligt med det Formaal Jror Øje at anvende Lysstraalerne i den praktiske Medicins Tjeneste." Trods Finsens store succes med lyskeliandlinger blev det sagt om Finsen, at "han måske ikke var en lærd akademisk læge", men han havde en skarp iagttagelsesevne og en stor intuition, og hans torskning var ny og til gavn tor menneskeheden, hvilket blev grunden til, at han Nobelprisen. Så selvom det kan se skidt ud med karaktererne, kan man godt udrette noget stort tor menneskeheden. Også uden Nokelpris. Læs mere om Nie/s Pinsen på: 13

14 REGENSIAN ERSA MHJNDET 100«101 ÅRGANG Sommeruåüugt $233 Regensianersamfundets sensommeruclnugt J;endt stetl lørdag (len 29. september, hvor ca. 30 fremmødte blev Vist runát på Københavns Politigårå. Efterfølgende var der frokost på Nationalmuseet. Pilen angiver ikke lvevæge/sesretningen for medlemmerne af regensianersam/undet Scenen er and! fra ula//fgc Jans/:c /zr/mhm/ff/m.

15 REC: ENSIÅNERSÅM Fl 'NDET Å ROANG Nie/s Vil/musen mâ lle/t I' knæ for atjç'na/e alen rette vin/ae] pâ alen berømte trappe i Pn/itigården. Meal Henrer Teiale iforgrunalen står ca. 30 0rventningsfu/a'e medlemmer af Regensfanersamfunalet uden for Københavns Pa/ftigâral. Efter en anstrengende rundvisning er det godt med] en maa]

16 REGENSL\NERSÅMHTNINII' ÅRGANG Debat om ungdomshuset Den marts var der hed åebat på Salæ om et andet ungdomshus i byen, nemlig den nu forsvundne ejendom på Jagtvej. I clebatten deltog religionshistorilaer Milzae] Rothstein, Henrik Stampe Lunçl, mens Clement Kjersgaard var ordstyrer. Mickae/ Rothstein [mr se/v en søn, der var ivrig gæst I' Ungdomshuset - indtil det blev revet nleorstâs. Henri/e Stampe Luna, også lej/r'gked til at fyre et par [arealsialer af. 16

17 REGENSIANERSÅMH '.\'[)l: l ÅRGANG Interessen for at diskutere Ungdomstzus er godt note stor. Selv pâ Regensen. Clement Kjersgaamt latte slaget om Ungdomshuset på Sa/æ. 17

18 REGENSIANERSAMFUNDE'I' ÅRGANG Regensliv omkring 1960 At Skadtlaug'e I sommeren 1958 tortalte en boldkammerat, at der var kommet opslag om tildeling at Regensplads og kommunitet. Jeg var én at de heldige, der kunne starte livet som indtlytter i etterårssemesteret. Dengang spildte Københavns Universitet ikke arbejdskratt og porto på at skrive til de studerende; opslag var nok. Jeg boede i Virum, der tormelt var provins, og liavde i 1957 bestået 1.ste del at lægeeksamen med tine karakterer; det rakte til Regensplads. Det hjalp, at min tar, som var civilingeniør, ansat i Københavns Kommune, var ringe aflønnet. Opsvinget var ikke kommet til Danmark i slutningen at 50'erne; de tleste levede beskedent. Vi tog til takke med de klassiske brunlakerede Regens-møbler: Seng, reol, stol og bord. Ville man have højttalere til sin longplaying grammoton, byggede man dem selv. Frugaliteten viste sig også i den personlige livstørelse. Lommerne blev vendt, medens man overvejede, om man havde de 40 øre, en linse kostede, til ettermiddagstbeen på studiesalens kantine. Vi ejede ikke meget jordegods. Det var dertor let at flytte internt på Regensen. Og det var der grund til. Der var Dannebrogsvinduer med et lag glas. De var utætte; støv og støj kom ind i rigelig mængde. Værelserne i stueplan mod St. Kannikestræde og Krystalgade var derfor typiske indtiytterværelser. Man prøvede at komme tørst opad, siden indad mod gården. Et pointsystem sikrede, at alt gik (næsten) rigtigt til. Tillidsposter gav 1/2 point ekstra. Jeg dertor kort etter min klokkertid i 1959 det store Zvinduesværelse 3x5. For en HOP-iast var dette værelse særlig attraktivt; HOP blev stittet tier 13. januar Kommunitetet var på 150 kr.. (over 2000 kr.. i dag; der var i øvrigt samme inflation i århundredets tørste halvdel: Det årlige kontingent til Regensianersamtundet var 2 kr.. i 1911). De 150 kr. bestod at 145 kr., der var det egentlige kommunitet, stammende tra Fr. H's tid + 5 kr., som regensianerne bar oppebåret, siden de virkede som ligbærere under koleraepidemien i (De var også i denne tunktion tra 1 711, anledningen var den store pest, til «, bvor tjenesten, skønt givtig, ikke mere blev anset J[lor passende). Beløbet blev udbetalt månedligt at brugsmanden etter Jriradrag at et bidrag til Klokker-kassen. Dertor var kampen mellem Jrioreningerne om klokkerposten intens. Vi "skide indflyttere" blev udsat tor den traditionelle indflyttervanding. Vi blev banket op om natten og gennet Y'Til Trekroner", Regensens badekælder, og etter et bad, beldigvis i varmt vand, udsat tor klokkerens verbale ydmygelser. Disse var rimeligt godartede, men henviste otte til indtlytterens tysiske tremtoning og tormodede seksuelle (u)tormåen. Foreningslivet stod stærkt. Næsten alle var i forening, og der var en del: Skrap, PIP, Konventet, Sioux, Tilia, Gamle og den torening, der optog mig: HOP. Optagelsen tulgte etter et indtiyttertortiør, tivor kandidaten blev spurgt ud om sin boldning til næsten alt i menneskelivet. Et tast spørgsmål var, hvordan man ville reagere, llvis man gjorde sin veninde gravid. Gitte sig eller løbe tra ansvaret? Det var tør p-pillen og tri abort. Problemet var reelt. En at mine kammerater taldt tor kvindebånd kort etter indtlytningen (i.e. måtte indtræde i den hellige ægtestand). 18

19 m ;;2 83. Indbydelsen ved opslag i porten til HOF :s fest ved] V-P laa/let Foreningerne prøvede at overgå lzvemnalre medfest/ige og indbydende aps/ag.

20 REGENSIANERSÅ MFUNDITI' 00v10l Å RGANG Foreningerne mødtes tast til theatten på mandage, hvor verdenshegivenhederne hlev sat på plads. Flere studieretninger var som nu i hver Jiorening. Senere i livet jeg glæde at min omgang med jurister. Det at vide, hvad en juridisk synsvinkel ville være, kom mig otte til gode, når jeg skulle argumentere med(mod) universitetets administratorer. På salen mødtes vi til slåhrokattener organiseret at klokkeren. Slåhrokken havde vi alle, så længe man skulle over gården tor at få et had. Vi havde selveste statsministeren, Viggo Kampmann, i krydsild. Han helærte hl.a. de tilstedeværende herrer i åndernes rige om, at vi hurde have lav løn, tordi vi kunne se trem til indendørs, sikkert arhejde. Vi var ikke imponerede at, at han ikke kunne huske, om Portugal var i NATO. En speciel gæst var den sky og distante skuespillerinde, Ingehorg Brahms, som gav os en Jriortryllende oplæsningsatten. Hendes entré var overrumlende. Hun kom ind på salen tra den modsatte ende at den forventede klædt ud som Pan. Etter eget udsagn kom hun til Regensen, fordi hun ikke kunne modstå "den søde unge mand", der mødte op og inviterede hende. I etteråret 1959 hlev jeg Regensens klokker. Det var ahsolut mod min vilje, tordi studiet var krævende i det semester (vide intra). Forhistorien er den, at jeg semesteret tør tor tørste gang valgtorhandlede tor Som novice hlev jeg snydt og narret ind i en skinkoalition. Det skulle ikke gentage sig. jeg svor uhrydeligt troskal) til PIP's torhandler, teologen Erling Agnild, der var søn at én at min mors gode veninder. Når to toreninger holdt sammen, kunne de styre torløhet, selvom de sad på under en tredjedel at stemmerne. HOP havde saglige grunde til at skatte sig håde hrugsmand og middagsdirektør. Vor kandidat som hrugsmand var Allan Christiansen Malmherg, der læste matematik, og siden hlev protessor heri. Som middagsdirektør havde vi juristen Poul- Erik Grøn, hvis veninde, nuværende hustru, var husholdningslærerinde. Dengang havde Regensen et middagskøkken, hvor "Frederik" residerede. Frederik var en trivelig, moden dame, der lavede to retter god, horgerlig mad på alle hverdage. Der var flere kalorier, især at de Jrede, end kulinarisk korrekthed kræver i dag. Heldigvis cyklede vi meget (igen, vide intra), og torhrændte det meste. Klokker-kandidaten kom fra en anden forening. Alt var i orden, indtil han sprang i målet. Jeg hlev opsøgt at en deputation i mellemakten at en torestilling i Det Kgl. Teater. Vi tor ingen penge hilletter til generalprøverne. Katastrotel For at redde koalitionen trådte jeg til som klokker. Til tlere toreningers store Jiorargelse havde HOP således erohret de tre hetydeligste emheder. En hurtig klokkerstorm var dertor at vente. Den kom også, men Jrorinden havde jeg hrugt godt at kassen. Min daværende veninde, nuværende hustru, sendt hlomster naesten dagligt. Posten var korreth hogtørt som "Blomster til Anette". Mit regnskah hlev heldigvis godkendt på generaltorsamlingen. Otte var klokkerens regnskah mangeltuldt, og ingen penge etterladt i kassen. jeg gjorde det stik modsatte. Der var 20 kr.. tilhage og 44 sider tætskrevet regnskah. Der hlev kun stillet spørgsmål ved det hyppige punkt "IRMA" til 1,98 kr.. Da man hlev klar over, at det drejede sig om dåserejer og ikke en dame, var alt i orden. Fordi jeg hlev væltet, nåede jeg ikke at invitere den gæst, jeg selv helst ville have hatt til slåhrokatten. jeg nåede kun til sekretæren. Det var selveste Niels Bohr. Vi havde hatt Jr'lere statsministre og håde X og Fr. IX, så hvortor ikke var herømte atomtysiker? Hans hror, matematikeren Harald Bohr, havde endda været Regensprovst. Jeg tremdrager denne ahortive event, tordi den helyser tidsånden i og udentor Den Røde Gård. Et par år tør (1957) havde Bohr udgivet en samling artikler/toredrag under titlen "Atomtysik og menneskelig erkendelse". Jeg havde køht den (Pris: 9,50 og læst den. Den kom i flere oplag og hlev hredt diskuteret i intellektuelle kredse, også at tolk, der ikke havde det fjerneste kendskab til tysik. jeg var meget 20

21 REGENSL\N ERSÅ MFUNDE'I' ÅRGANG imponeret at Botir som tiumanist. Ideen om Bolir til slåturolzatten blev til min store undren modtaget med (1le sleepsis. De ilszlze-naturvidenslealaelige regensianere mente, han var irrelevant, og det bedste, tysilaerne lzunne sige, var, at vi måtte tå en milzroton, tordi lian mumlede. Min laonlelusion var, at regensianerne, især liumanisterne, liavde et mere begrænset åndeligt vingetang, end jeg havde tiltroet dem. Et meget kortvarigt "møde" med Bolir, jeg imidlertid, nemlig ved testtorestillingen i Det Kgl. Teater etter universitetets årstest. Protessorer og lionoratiores var dengang i lejole og hvidt, med ordener og det hele, studenterne, herunder jeg, i det pæneste mørlze, vi tlavde. Anette i en tlot, nedringet lejole, der valzte nogen opmærksomhed. I pausen stod Niels Bohr lige toran Fru Heibergs statue i toyeren. Der var en del masen og sleuloten, når tell: gile JL'orlJi. Da vi passerede, blev Anette nærmest laastet ind i armene på Bohr. Jeg mente at se, at den store mand tiavde Jror større orlaitaler end de elelztronislze. Jeg har siden taenlzt, om nogle at regensianerne ubevidst var torud tor deres tid, når de ilzlze ville have en tjerømt protessor som gæst. studenteroprøret 120m inden tor det næste årti. "Ned med protessorvældet". Min generation (årgang 1935), især blandt medicinerne, drømte ellers ilzlae om oprør. Det slzyldtes også, at Jdere at vore protessorer var lielte tra modstandslzampen. Mogens Fog (neurologi) og Erile Husteldt (lzirurgi) var medlemmer at Frihedsrådet. Jørn Hess-Tinaysen (intern medicin) kom i Dactiau. Var De Hvide Busser kommet et par uger senere, var han ilelee laommet tijem. Min tørste videnskabelige vejleder Niels A. Thorn (tysiologi) blev også taget at tyslzerne, men nåede lzun til Frøslev. Vi, der legede tritiedslzæmpere i sommeren 1945, ville aldrig stjæle slierryen tra Relztor Fogs leontor. Hvortor havde jeg så travlt i etterårssemesteret 1959? Jeg var lioldrepraesentant, og protessorerne torventede, at denne 120m tiyppigt til torelæsninger og lalinilzlzer. Tag bare min LØRdag (sic). Den gengives tier tor at anslzueliggøre datidens medicinerliv. Den startede 8-10 med to lelinilzlzer på Gentotte Amtssygehus. Deretter til Røntgen på Pinsen-instituttet på Strandboulevarden "Hud og Hør" på Riget. Så reservelæge-lelinilz på Dr. Louises Børnehospital, og til sidst, 13-14:, Patologile Anatomi på det gamle Anatomisk Institut på Nørre Allé. I alt over 20 lam cykeltur. Ved hjemkomsten til Regensen mødte jeg i porten de jurister og teologer, etc., der lige var stået op. Jeg atslog høfligt at leomme med til todlmld mod Studentergården. De launne ilelze Jriorstå, at jeg var så doven. 1 min lzorte lelolel'eertid indtrat en hændelse, der belyser endnu et aspelzt at datidens Regensliv og studenternes torliold. Den drejer sig om provsten, teologen Søren Holm. Fagligt er Søren Holm leendt som en tiabil Luther-torsken men som Regensprovst var han næppe lielt ideel. Han liavde et iltert temperament og var ilzlze vellidt at alle. Begge udsagn Lelerættes at denne tlistorie. Min lelolelzerperiode var lzun nogle tå uger gammel, da jeg en søndag cyleler til Bellevue tor at ljade. Jeg kommer om ettermiddagen hjem til Regensen og holder portdøren tor Søren Holm og lians laane, Ellen. I gården har der været gilde, og talrige særdeles opløttede regensianere tårer omkring. De har laarrileaderet døren til Ste gang med stole og laorde, således at Søren og viv ilzlee lean komme ind. Jeg tilbød strales provst og provstinde at vente på mit værelse, indtil jeg de tåbelige unge menneslzer til at tjerne laarrilzaden. Det atslog Søren Holm tlere gange, og insisterede på at stå i gården og skælde ud, bla. på to særdeles berusede regensianere, der støttende sig til hinanden dansede rundt om l'lam. Det lylelecdes at tjerne torliindringerne, så provstetamilien kunne komme ind. Kort tid etter toreningstormændene og jeg betaling om at give møde (altså uden taleret) tor stipendieudvalget, livis tormand var min tysiologiprotessor, Einar Lundsgaard. Selvsagt til sleidelnalle. Et medlem var den leendte kulturpersonlighed, Hal Koch. Det slog mig, at det var en 21

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Legogaven fra Danmark

Legogaven fra Danmark Kapitel 12 Bire havde det ikke godt. Han trivedes ikke og udviklede sig ikke lige så let som mange af de andre. Den lille dreng kunne skifte karakter på et splitsekund. Det var som at se Dr. Jekyll og

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem.

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem. Både og begge Både og Både er en konjunktion, der altid følges af og. Den binder to ord, udtryk eller sætninger sammen til 105 procent udtrykket betyder ikke bare men også. På den måde overvinder både

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1:

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Beskrivelse: Intern konflikt i patruljen. Simple og klare udsagn som skal placeres på konflikttrappen. Slutter med påvirkning af konflikten udefra hvor TL er et

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget.

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget. 1.1 Gamle billeder. Ræsonnement Læs teksten, og indsæt ordene fra boksen under dialogen, så samtalen giver mening. Der er hjælp i grundbogen side 9, nr. 3. Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere