Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2 REGENSIANIERSAMFUNDE'I' [00-10] ÅRGANG Inåholåsfoxtegnelse Referat 31 generalforsamling nov Formandens Fest 4 Lincleholzost 5 Lindebal 7 Islændinge på Regensen 8 Om Niels Pinsen, Danmarks første Nobelpristager 12 Sommerudflugt 14 Debat om ungdomshuset 16 Regensliv omkring Regenssangen 26 Indflytterfest 27 De gode billeder er taget af: Christian Hjortlzjær og Morten Siebuhr, der begge er nulevende regensianere. Resten har redaktøren selv ansvaret for. REGENSEN

3 REGENSLMVERSÅMFITYDET 10(L101 ÅRGANG Generaltorsamling i Regensianersamtundet Reterent: Hans Steenberg Mogens Holm blev valgt til dirigent med applaus. Dirigenten konstaterede at J[lormalia om rettidig indkaldelse til en tredag i november var overboldt og erklærede generalforsamlingen lovlig indkaldt. Heretter blev ordet givet til tormanden. Formanden Camilla Sløk fortalte kort om livets gang i Regensianersamtundet herunder udvidelsen at aktiviteterne til at omfatte networking, en slags karrieremæssig speed dating, bvor nuværende og døde regensianerne taler om job og karriere m.m. Arrangementet var så godt at det formodentlig gentages næste år. Sluttelig omtalte formanden sommerudtlugten. Et Jfremragende besøg hos biskoppen der gav et sjældent indblik i en biskops virke. Formandens beretning blev godkendt. Kasserer Henrik Teide tremlagde regnskabet, der som sædvanlig udviste et mindre underskud på 4978 kr. Indtægterne udgjorde kr. Kassereren nævnte under midler med særlige tormål Jobn Idorns legat som etter skat bar en kapital på kr. samt det delvist anonyme Kyed legat på kr. til sikring at Regensbladet de næste 5 år. Revisor Morten Samuelsson bavde revideret regnskabet uden kritiske bemærkninger. Såvel regnskab som revisionsrapport blev godkendt. En kontingenttorbøjelse på 50 kr. tra 100 kr. til 150 kr. grundet almindelig prisudvikling og underskud blev vedtaget. Henrik Teide ønskede at tratræde som kasserer etter 16 år på posten. Formanden takkede for den store indsats han og Inge Frost bavde ydet gennem årene. Valg at bestyrelse: Camilla Sløk blev genvalgt som tormand. Morten Samuelsson blev ny kasserer Henrik Teide blev valgt til revisor Peter Bøggild blev genvalgt som revisor Den øvrige bestyrelse bestående at Tbomas Rørsig Poul Petersen Hans Steenberg Mette Korsliolrn Karsten Bo Knudsen Blev genvalgt. Ingen bavde kommentarer under eventuelt. Dirigenten erklærede mødet tor hævet. Endnu en fort/'ent le/apsa/ue lyder på den traditionsrige general/l'orsam/;ng'

4 REGENSIANERSAMFUNIJET IOOANN ÅRGANG Formandens Fest Lørdag den 10. marts holát Regensiauersamfunáets J(command, Camilla Slølz, sin 40 års fødselsélag i Roskilde. Regensianersamfunclets bestyrelse var inviteret meá. til den store fødselsdagsfest og opførte sig (sammenlignet mecl gammel Regensianer-stanáard) nobelt. szi//a S/u/c /7f/sm',m1 gmslcrnc, L1/ C1' nu' 112/5 til]7 / \uscf /H/ L 0.nr a l/ H/ 71/ L.3 mm/ C ;Ja alen rum/c L ng.,2.11 '/;mnllleclrunl Hun /mr iach vasli//i'ng L'CE/ fm gangen [i] [7L7/ifiL1/1'I'c/e/LWI' Hall/IC Her/1 Hansens /cunlm' pa /b/ilfgm'c/cn / Køben/zur. Hi//m/cl cr' hmm! r' /Ln-Zvim 0/50 zncc/ Sa) mund/71157hi) L/cn 304 scchm/wr.3007.

5 REGEL SIANERSÅMFL'NDIET ÅRGANG Lindeiroieost Lindeirolzosten var Våd (også på grund af regnen), og regensianerne måtte rylalee op på Salæ lige (la halvcielen havde fået mad. Traditionen tro sioflede Gamle Slarap, og der gik i en brøårister. Forbruget mc øl og snaps bragte atter Danmark incl på en klar norclislz iørsteplads i clenne izrævencle disciplin. Klokkeren er allerede Havet skæv Stakkels Skrap bliver altid á/et af Garn/2.,ç Sådan. Nu går der a/jrig i alen Lrøalrister igen. Ma/te Lyneborg stoalfor s/uleningen. Provsten puster ud, mens Hole/2eren mu/titasleer med] klak/ce og anji/te/efan O'l

6 Hm's dette var en quiz vil/e man gætte på, at billedet viste foreningen Hof. Så er smi/ene /e/ar til fotografen Så er Rundetårn atter besat. Og nej. Der er fla/ec Luffe fleoppen.

7 REGliNSlANERSAMFUNDET ÅRGANG Lindela al Til lindebanet sang Jon Ploug Jørgensen den mandlige 5010 til lindeleantaten. Han blev efterfølgende valgt som musikdirektør. Stefan ;ra Gamle havde to taler parat men Festen", til Klolzlzer ChristoHer Bugge Harder). Der blev danset lanciers udenfor med live landets-musik. Lim elva//ct indebærer Jans ii/ den [1/50 morgen i [ glyyl'i.

8 REGENS[ANERSAMFUNDET ] ÅRGANG Islændinge på Regensen Tale ved Lindetrokosten , Holdt at Regenprovst Skyum-Nielsen Agtværdige alumner, ærede ambassadør, mine damer og herrer! Gang på gang på gang, når man læser ældre litteratur, render man ind i Regensen. Lad mig Llot nævne tørste kapitel at Henrik Pontoppidans store udviklingsroman "Lykke-Per", hvor det beskrives, livordan taderen, præsten, sidder tor enden at det lange, smalle laord med sine tem sønner ordnede etter alder langs den ene side og de tem døtre i tilsvarende rækketølge langs den anden, mens den ældste datter, den huslige Signe, under moderens lange sygdom indtager pladsen tor den anden laordende. "Aldrig taldt det nogen at Børnene ind at tale uden at være adspurgt", slår Pontoppidan tast. Modsat taler J;aderen tit og gerne til dem og skildrer på kelærende måde torlaold og begivenheder tra sin egen ungdom. Ja, undertiden, skriver Pontoppidan, "naar han var særlig oplagt, kunde kan endog tortælle spøgetulde Anekdoter tra sine Studenterdage i København, tra Regenslivet eller tra Studenternes kaade Løjer med Natvægtere og Politi. Men havde han paa denne Maade taaet Børnene til at le, torsømte kan aldrig til sidst at give sin Fortælling Advarslens Form og Jtiormanende at vende deres Sind og Tanker mod Livets Alvor og Pligtens Bud." Man skuer tor sit indre jer nuværende alumner, hvordan I om tredive-tyrre år vil sidde tor Lordenden og tortælle anekdoter tra regenslivet, men aldrig vil Jiorsømme at give jeres tortællinger advarslens og den strenge Jiormanings torm. En anden tyndig passage med hilsener til Regensen støder man på i William Heinesens klassiker "De tortaljte Spillemænd", llvis tragiske helt, magister Mortensen, liumanist og menneskekender, ligger på chaiselongen og lader sit liv passere revy: "Det var alt sammen noget overstaaet nu, noget, der skulde siges tarvel til. Farvel og tak. Studieaarene i København, sultetiden på Regensen. Religiøse kriser. Kierkegaard. Det teologiske studium, der opgaves som galimatias. De tørste sviregilder og kvinder. Musik. Kammerater. Aandtuldt selskat). Taakelige piger, som man dog ikke kunde lade gaa i tred." Her sender Heinesen en torsinket hilsen til sin kære tætter og ungdomsven Jørgen-Frantz Jacobsen, manden, der skatte mesterromanen "Barbara", og som boede på 7. gang og var i "Uglen" og arkivar, mens han var indskrevet ved universitetet, hvor han læste llistorie, transk og dansk. Hvad jeg lier liar citeret JEra Pontoppidan og Heinesen, er to enkeltmarkeringer blandt de utallige at Regensen som bolig tor danske, tærøske og islandske studenter ' Som gennemgangsstation på vej til en mere eller mindre glorværdig karriere som præst, advokat eller læge ' Som attaldskanal på vej nedad i en ækel sump at driktældiglied, tror og moralsk tordærv

9 REGENSIÅNIERSAMFUNDET IOOJOi ÅRGANG Som bøjborg Jior lærdom og kløgt og videnskab og livslange venskaber ' Som ramme om studentikose tåbeligbeder, ingen uden tor disse mure rigtig gør sig begreb om Mange at jer bar sikkert børt om Regensens store danske navne: Digterne Kingo, Brorson, Blicher, Winther, Hostrup, Carl Ploug, Kaj Munk - ja llvortor ikke nævne Henrik Bjelke? Politikerne D. Monrad, julius Bombolt, jens Otto Krag, Mogens Glistrup For nu slet ikke at tale om personligheder som Simon Spies og Thorkild Grosbøll Men dertil kommer en lang række tæringer og ikke mindst islændinge, blandt livilke vi i dag særlig skal mindes Jonas Hallgrimsson, romantisk digter og naturvidenskabsmand og glødende patriot, bvis ZOO-års tødselsdag l'lans landsmænd tejrer 16. november i år. Det er mig i denne anledning en stor glæde at kunne bilse og skåle med Islands nylig tiltrådte ambassadør, Svavar Gestsson, vor æresgæst i dag, som etter en lang karriere som journalist og redaktør ved Folkeviljen, siden som parlamentsmedlem og minister, nu bar taget et tormentlig lidt mere tredeligt og neutralt job. Forfatteren Guölaugur Arason, der tit viser landsmænd rundt ber i byen, plejer, når han står i Regensens gård, at sige, at dette er et kollegium Jior de dygtigste studenter. Og tiltøjer så, at Wdertor bar der ikke boet islændinge berinde siden 1922". Grunden er dog en anden, nemlig attalen om selvstyre tra 1918, den traktat, der påbød gentorbandling etter 25 år og dermed lagde op til Islands gentødsel som republik 17. juni «på Tbingvallasletten. Dér, neden for Økseåiossen og Lovbjerget, ved den kløtt, der bliver ca. to millimeter bredere bvert år og altså er vokset med en bel meter siden landnamstiden, tordi den eurasiske og den nordamerikanske plade fjerner sig tra binanden, dér ligger i dag de jordiske rester at Jonas Hallgrimsson, eller også er det knoglerne at den slagter, der lå i samme grav ude på Assistens. Jonas, der kom tra Øxnadalur i det nordlige Island, boede i sin regenstid på 3. gang, på værelse 5, tørst med Gisli isleiisson, siden med Páll Melsteä. Og på værelset ved siden at boede ingen ringere end selveste jon Sigurässon, Islands politiske tører. Også Jonas blev imidlertid politisk vigtig, nemlig som redaktør at tidsskriftet Fjölnir sammen med bla. Konraä Gislason. Det var i dette organ, jonas ottentliggjorde sit digt "Island" med de berømte begyndelseslinjer: island, tarsælda iron og bagsælda brimbvfta möäir, livar er bin tornaldar trægä, trelsiä og manndáäin best? Allt er i beiminum bvertult, og stund bins tegursta Jiranla lysir sem leittur um nött langt tram á bortinni öld. Landiä var Jiagurt og tritt og tannbvitir jöklanna tindar, biminninn beiäur og blár, batiä var skinandi bjart. På komu teäurnir trægu og trjálsræöis betjurnar gööu austan um byldypis bal: bingaä i sælunnar reit.

10 REGENS[ANERSÅMFLINDET ÅRGANG Digtet hegynder, som I nemt kan høre, med en hyldest til landet, til jøklerne og de snehvide tinder, og til det hlinkende hav. Heretter ser skjalden tilhage på tolkets storhedstid, heltenes epoke, men J[crem tor alt tristatens og trihedens guldalder, dengang Altinget hlev holdt, just hvor Økseåtossen talder ned i den kløtt, jeg omtalte tør. Jonas mindes Thorgeir, den gode eller høvding, der i år 1000, hvor Altinget var på vej mod kaos og opløsning på grund at striden mellem hedninge og kristne, lagde sig under et skind en hel nat og næste dag stod J[drem og hestemte, at Island tra nu at var kristent, men at man skulle have lov til at hlote i løndom, så længe det ikke hlev opdaget. Videre ser jonas tilhage på Njal og Gunnar tra Hliäarendi - ham der på vej ud mod det ventende skih, på vej i landtlygtighed, så sig tilbage og sagde Faget er lien. Blege agre og nyslagne tun. Jeg vil ride hjem igen og ingen steder rejse" - en replik, der siden er hlevet selve indhegrehet at islændingenes kærlighed til deres land. Men til allersidst i sit digt siger jonas, at hvor i gamle dage Lovhjerget var og tinget hlev holdt, der vokser nu hlåhær hvert år til glæde tor hørn og tor ravne. Fædrenes herømmelse er gået i glemme. Det var I 1835 stærke ord talt ind i tiden, og anderledes perspektivrigt end de lærde drillerier, som Jonas med indtørte i Læsetoreningens protokol, mens han sad i hestyrelsen sammen med Carl Ploug og digteren og kritikeren P. L. Møller. Disse skriverier kan vi måske rekapitulere en anden gang. For der er masser at historie og historier at Jtortælle. Ikke hare om jonas, men også om hans ven Skatti Timoteus, der etter et hesøg hos politiet druknede tra Højhro, eller hans velgører, oldtidstorskeren Pinnur Magnusson, som også hoede på Regensen, og som i sin tid hlev noget nær verdensherømt, tordi han tydede runeindskritten på Runamoklippen ovre i Blekinge. Han mente i sin hog Runamo og Runerne", der hlev oversat til iransk og udgivet i St. Petersborg, at indskritten var et kampkvad, hvor Harald Hildetand æggede sine mænd til strid J[aorud tor Bråvallaslaget. En teori, der siden hlev tilhagevist at Nationalmuseets senere leder Worsaae, som mente, at der ikke var tale om en runeindskritt, men en kuriøs geologisk sjældenhed i torm at en diahasgang, der hrød J[crem gennem granitten. En tjerde islænding, som vi kan mindes i dag, er Grimur Thomsen, at hvem vi om lidt skal synge Rid nu, rid nu", hans digt om Sprengisandur, hvor de tredløse holdt til. Grimur lalev, ligesom vores æresgæst, medlem at Altinget, men nåede inden da at hlive dr.phil. og højt hetroet legationssekretær i Udenrigsministeriet. Om ham skriver Knud Fahricius i sin regenshistorie: "Men ingen, som kendte den højst elegante Legationsraad i senere Tid, vilde have anet, at hans Ungdoms Ånnaler paa Regensen taler om et temmelig uomgængeligt og lidenskaheligt Sind, saa at hans Kontuhernal ikke vilde ho sammen med ham, tordi han var saa urolig, hans Karl klagede over at have sin Løn til Gode hos ham, og til sidst blev han adgangstorment paa Læsesalen, tordi han i en ordstrid med en anden Regensianer havde slaaet ham paa Øret." Hvis jonas Hallgrimsson slog på noget, var det vist tlasken, han slog sig på. Og hvis han har slået nogen, var det vist mest med torundring - over hans enestående hegavelse og en tormidahle evne til at gøre vers på stedet. Páll Melsteä tortæller således i et hrev, hvordan Jonas og han tit snakkede længe sammen, etter at de havde lagt sig. Og i en enkelt episode J;anger han, hvordan det var: Engang kom jeg hjem tra et etteriniddagskomsainmen. Det var om vinteren, og ved at hlive mørkt, jeg gad ikke tænde op, gik trem og tilhage over gulvet og sang: Nu lider Dagen saa jævnt, 10

11 REG E NSIAN ERSAMFU ND ET [ ÅRGAN G saa trist, at Maanen staar over Stevens Klint, over Stevens Klint." Så kom Jonas hjem og begynder: Nu hvertur sálin at liiminlaaug, en llumiä veleur ált og draug, velaur alt og draug" og sang sit, mens jeg sang mit. Jeg Lad liam fortsætte. Men nej, det gjorde han ilelze. Han var for doven." Jonas' improviserede digt betyder så meget som, at solen forsvinder tra iiimlens tme og at slzumringen vælzlaer elvertollz og spøgelser. Lad os håbe, at solen i dag må slzinne over Regensen, og at V01' æresgæst ambassadøren Vil tage imod en varm hilsen tra. elvertollz og spøgelser, der Letollzer Regensen i dag. Ære være Jonas Hallgrimssons minde. Og slzål tor Svavar Gestssonl Lørdag alen J] august 2007 E/in Bjerregaard og Erf/e Sleyum-Nf sen/[era,dusci' ris 'fat I' na/e/ecn som tegn pa, at 5/9 nu var /ovfm'mc/igt gift. Ilend Island, livslylzlzens land og rigdcmmens, riml'wide moder, hvor er dit ry tra fortiden, trilied og mandtollzegerning? Alt her på jorden er under forandring. De tornemste timer lyser som lynglimt i natten Jtjernt tra tider der bortsvandt. Landet var tagert og trit og snetwide jølzlernes tinder, himmelen slzy'tri og lilå, l'iavet lå slzinnende klart. Da 120m navnkundige tædre og triluedsluelte, de gode, østtra ad atgrunctes dyb her til det herlige land, rejste sig bygder og 110 i dalenes blomstrende sizød, voksed i idræt og ry, JEornøjet med det som var deres. Højt deroppe i ildstenens lag l'ivor Økseå endnu rinder ned gennem Almannagiá, stod JEaedrenes årlige alting. Dér stod l'iarn Tluorgeir på tinge cla tolket Vedtaget troen. Dér lzom så Gissur og Geir, Gunnar og Hedin og Njal. Da red der lielte om lærred, og sejlstinde skibe om landet Hed med de trejdigste søfolk, de førte varerne l'ljemtil. Det lzræver sin mand at stå stille, og forskel er der på godtfolk, den ene vil helst salzlee bagud, den anden er laåret at tremdritt. Så twad er der sizet med alt Vi har virlzet i selesliundred somre? Har vi da vandret ad vejene trem efter livsværd og Velfærd? Landet er tagert, er slzønt med sneen på jølzlernes tinder, himmelen uden en slzy, og havet skinnende lyst. Men der livor lavaen ligger i lag, twor Økseå render ned gennem Almannagjá, er altinget nedlagt og hotte. Lammetold tzlev der at Snorres logi, og lyngen på Lovlajerg lalåner årligt at bær til morslzal) tor ravn og tor rolling. 11

12 Om Niels Pinsen, Danmarks tørste Nobelpristager Selv om man er nr. 14 ud at 20, kan man godt vinde Nobelprisen Det vil være de Heste regensianere bekendt, at Niels Finsen som medicinstuderende boede på Regensen. Som student tra Island kunne han tå tire års triplads på Regensen i København, så tidsrummet tor hans bopæl på Regensen har været i en del at hans otte studieår tra 1882 til At han i 1903 skulle modtage Nobelprisen var dog ikke indlysende ud tra hans tidlige skoleår at dømme. Det gik taktisk rigtigt skidt med ham i skolen, bl.a. tordi han led at Picks sygdom, som er karakteriseret ved kronisk betændelse i hjerte-, lunge-, lever- og milthinde. Det gjorde ham hurtigt træt, og det har tormentligt dertor knebet med koncentrationen om lektierne. I maj 1875 var han således kun nr. 14«at 20 elever i karaktersystemet på den prestigetyldte Herlutholms kostskole. Hans bekymrede tar skrev dertor til ham:.".... Hvad der derimod ikke har glædet mig, det er, at see, at Du ikke gør dine Sager bedre i Skolen, end det hidtil er sket. Da Olai sad over i Klassen, var han enten Dux eller holdt sig dog blandt de øverste, men Du lader Dig beskedent nøje med de lavere Pladser. Kjære Niels, kan Du dog ikke indse, at dette slet ikke kan gå an, og jeg vil nu sige Dig, at hvis Du ikke inden næste Sommer, viser en meget betydelig Forandring, vil jeg ikke betænke mig på også at tage Dig ud at Skolen, skjøndt dette Jror mig ingenlunde er behageligt, da Herlutsholm yder betydelig større Fordele end andre Skoler, og jeg nu i de senere Aar har hatt vanskeligt nok med at komme ud at det med mine Udgitter. Det vil nu ganske athænge at Dig selv, hvorledes det bliver til Sommer.. Nu min egen Niels, lad mig see, at jeg ikke torgæves har skrevet dette til Dig. Du ved, at der er intet der ligger mig mere på Sinde end at det må gå Eder godt. Din elskende Fader H. Pinsen" (Thorshavn ). Man bemærker både, at taren skriver så hengivent til sin søn, og at han underskriver sig med etternavn! Men det var nu ikke bemærkelsesværdigt tor den tid. Den klejne Niels bedrede sig deretter gevaldigt tagligt, således at han i januar 1876 lå nr. 2 at 22. Alligevel endte det med, at taren tog ham ud at Herlutsholmsskole og besluttede, at Niels skulle hjem og tærdiggøre sin skolegang i Reykjavik. Om denne beslutning skriver Niels til sin bror "....Jeg vil nok ud da jeg skal hjem men det er dog saa underligt at komme bort hvor jeg nu havde tænkt at blive til jeg var Student. Og jeg det ogsaa saa pludseligt at vide. Jeg vil nok gjerne, men alligevel er jeg saa bedrøvet. Det er jo nok det bedste, at jeg kommer derop, tor saa bliver det jo billigere tor Fader og saa kan jeg ogsaa komme paa Regensen..." (Herlutsholm den 121:6 Juli 1876) Og sådan blev det. Niels kom hjem til Island, og som student, som 21-årig, kunne han tage til København, og blive medicinstuderende regensianer. Når man var tra Island, havde man som sagt 12

13 REG ENSIÅNE REAR/KFUM) ET 100-J01 ÅRGANG tortrinsret til en plads på Regensen, selvom ens karakterer måske ikke var i top. Det var en god tilværelse, man som studerende, kunne leve på Regensen, med mad og lommepenge, uden andre bekymringer end at skulle studere. Karrieremæssigt kom det da også til at gå ganske godt. D. 23.oktoker 1896 lnlev Finsens medicinske Lysinstitut" åtmet med tølgende tormålsparagrat: Instituttets Opgave er at anstille og tremme Undersøgelser over Lysets Virkninger paa de levende Organismer, hovedsageligt med det Formaal Jror Øje at anvende Lysstraalerne i den praktiske Medicins Tjeneste." Trods Finsens store succes med lyskeliandlinger blev det sagt om Finsen, at "han måske ikke var en lærd akademisk læge", men han havde en skarp iagttagelsesevne og en stor intuition, og hans torskning var ny og til gavn tor menneskeheden, hvilket blev grunden til, at han Nobelprisen. Så selvom det kan se skidt ud med karaktererne, kan man godt udrette noget stort tor menneskeheden. Også uden Nokelpris. Læs mere om Nie/s Pinsen på: 13

14 REGENSIAN ERSA MHJNDET 100«101 ÅRGANG Sommeruåüugt $233 Regensianersamfundets sensommeruclnugt J;endt stetl lørdag (len 29. september, hvor ca. 30 fremmødte blev Vist runát på Københavns Politigårå. Efterfølgende var der frokost på Nationalmuseet. Pilen angiver ikke lvevæge/sesretningen for medlemmerne af regensianersam/undet Scenen er and! fra ula//fgc Jans/:c /zr/mhm/ff/m.

15 REC: ENSIÅNERSÅM Fl 'NDET Å ROANG Nie/s Vil/musen mâ lle/t I' knæ for atjç'na/e alen rette vin/ae] pâ alen berømte trappe i Pn/itigården. Meal Henrer Teiale iforgrunalen står ca. 30 0rventningsfu/a'e medlemmer af Regensfanersamfunalet uden for Københavns Pa/ftigâral. Efter en anstrengende rundvisning er det godt med] en maa]

16 REGENSL\NERSÅMHTNINII' ÅRGANG Debat om ungdomshuset Den marts var der hed åebat på Salæ om et andet ungdomshus i byen, nemlig den nu forsvundne ejendom på Jagtvej. I clebatten deltog religionshistorilaer Milzae] Rothstein, Henrik Stampe Lunçl, mens Clement Kjersgaard var ordstyrer. Mickae/ Rothstein [mr se/v en søn, der var ivrig gæst I' Ungdomshuset - indtil det blev revet nleorstâs. Henri/e Stampe Luna, også lej/r'gked til at fyre et par [arealsialer af. 16

17 REGENSIANERSÅMH '.\'[)l: l ÅRGANG Interessen for at diskutere Ungdomstzus er godt note stor. Selv pâ Regensen. Clement Kjersgaamt latte slaget om Ungdomshuset på Sa/æ. 17

18 REGENSIANERSAMFUNDE'I' ÅRGANG Regensliv omkring 1960 At Skadtlaug'e I sommeren 1958 tortalte en boldkammerat, at der var kommet opslag om tildeling at Regensplads og kommunitet. Jeg var én at de heldige, der kunne starte livet som indtlytter i etterårssemesteret. Dengang spildte Københavns Universitet ikke arbejdskratt og porto på at skrive til de studerende; opslag var nok. Jeg boede i Virum, der tormelt var provins, og liavde i 1957 bestået 1.ste del at lægeeksamen med tine karakterer; det rakte til Regensplads. Det hjalp, at min tar, som var civilingeniør, ansat i Københavns Kommune, var ringe aflønnet. Opsvinget var ikke kommet til Danmark i slutningen at 50'erne; de tleste levede beskedent. Vi tog til takke med de klassiske brunlakerede Regens-møbler: Seng, reol, stol og bord. Ville man have højttalere til sin longplaying grammoton, byggede man dem selv. Frugaliteten viste sig også i den personlige livstørelse. Lommerne blev vendt, medens man overvejede, om man havde de 40 øre, en linse kostede, til ettermiddagstbeen på studiesalens kantine. Vi ejede ikke meget jordegods. Det var dertor let at flytte internt på Regensen. Og det var der grund til. Der var Dannebrogsvinduer med et lag glas. De var utætte; støv og støj kom ind i rigelig mængde. Værelserne i stueplan mod St. Kannikestræde og Krystalgade var derfor typiske indtiytterværelser. Man prøvede at komme tørst opad, siden indad mod gården. Et pointsystem sikrede, at alt gik (næsten) rigtigt til. Tillidsposter gav 1/2 point ekstra. Jeg dertor kort etter min klokkertid i 1959 det store Zvinduesværelse 3x5. For en HOP-iast var dette værelse særlig attraktivt; HOP blev stittet tier 13. januar Kommunitetet var på 150 kr.. (over 2000 kr.. i dag; der var i øvrigt samme inflation i århundredets tørste halvdel: Det årlige kontingent til Regensianersamtundet var 2 kr.. i 1911). De 150 kr. bestod at 145 kr., der var det egentlige kommunitet, stammende tra Fr. H's tid + 5 kr., som regensianerne bar oppebåret, siden de virkede som ligbærere under koleraepidemien i (De var også i denne tunktion tra 1 711, anledningen var den store pest, til «, bvor tjenesten, skønt givtig, ikke mere blev anset J[lor passende). Beløbet blev udbetalt månedligt at brugsmanden etter Jriradrag at et bidrag til Klokker-kassen. Dertor var kampen mellem Jrioreningerne om klokkerposten intens. Vi "skide indflyttere" blev udsat tor den traditionelle indflyttervanding. Vi blev banket op om natten og gennet Y'Til Trekroner", Regensens badekælder, og etter et bad, beldigvis i varmt vand, udsat tor klokkerens verbale ydmygelser. Disse var rimeligt godartede, men henviste otte til indtlytterens tysiske tremtoning og tormodede seksuelle (u)tormåen. Foreningslivet stod stærkt. Næsten alle var i forening, og der var en del: Skrap, PIP, Konventet, Sioux, Tilia, Gamle og den torening, der optog mig: HOP. Optagelsen tulgte etter et indtiyttertortiør, tivor kandidaten blev spurgt ud om sin boldning til næsten alt i menneskelivet. Et tast spørgsmål var, hvordan man ville reagere, llvis man gjorde sin veninde gravid. Gitte sig eller løbe tra ansvaret? Det var tør p-pillen og tri abort. Problemet var reelt. En at mine kammerater taldt tor kvindebånd kort etter indtlytningen (i.e. måtte indtræde i den hellige ægtestand). 18

19 m ;;2 83. Indbydelsen ved opslag i porten til HOF :s fest ved] V-P laa/let Foreningerne prøvede at overgå lzvemnalre medfest/ige og indbydende aps/ag.

20 REGENSIANERSÅ MFUNDITI' 00v10l Å RGANG Foreningerne mødtes tast til theatten på mandage, hvor verdenshegivenhederne hlev sat på plads. Flere studieretninger var som nu i hver Jiorening. Senere i livet jeg glæde at min omgang med jurister. Det at vide, hvad en juridisk synsvinkel ville være, kom mig otte til gode, når jeg skulle argumentere med(mod) universitetets administratorer. På salen mødtes vi til slåhrokattener organiseret at klokkeren. Slåhrokken havde vi alle, så længe man skulle over gården tor at få et had. Vi havde selveste statsministeren, Viggo Kampmann, i krydsild. Han helærte hl.a. de tilstedeværende herrer i åndernes rige om, at vi hurde have lav løn, tordi vi kunne se trem til indendørs, sikkert arhejde. Vi var ikke imponerede at, at han ikke kunne huske, om Portugal var i NATO. En speciel gæst var den sky og distante skuespillerinde, Ingehorg Brahms, som gav os en Jriortryllende oplæsningsatten. Hendes entré var overrumlende. Hun kom ind på salen tra den modsatte ende at den forventede klædt ud som Pan. Etter eget udsagn kom hun til Regensen, fordi hun ikke kunne modstå "den søde unge mand", der mødte op og inviterede hende. I etteråret 1959 hlev jeg Regensens klokker. Det var ahsolut mod min vilje, tordi studiet var krævende i det semester (vide intra). Forhistorien er den, at jeg semesteret tør tor tørste gang valgtorhandlede tor Som novice hlev jeg snydt og narret ind i en skinkoalition. Det skulle ikke gentage sig. jeg svor uhrydeligt troskal) til PIP's torhandler, teologen Erling Agnild, der var søn at én at min mors gode veninder. Når to toreninger holdt sammen, kunne de styre torløhet, selvom de sad på under en tredjedel at stemmerne. HOP havde saglige grunde til at skatte sig håde hrugsmand og middagsdirektør. Vor kandidat som hrugsmand var Allan Christiansen Malmherg, der læste matematik, og siden hlev protessor heri. Som middagsdirektør havde vi juristen Poul- Erik Grøn, hvis veninde, nuværende hustru, var husholdningslærerinde. Dengang havde Regensen et middagskøkken, hvor "Frederik" residerede. Frederik var en trivelig, moden dame, der lavede to retter god, horgerlig mad på alle hverdage. Der var flere kalorier, især at de Jrede, end kulinarisk korrekthed kræver i dag. Heldigvis cyklede vi meget (igen, vide intra), og torhrændte det meste. Klokker-kandidaten kom fra en anden forening. Alt var i orden, indtil han sprang i målet. Jeg hlev opsøgt at en deputation i mellemakten at en torestilling i Det Kgl. Teater. Vi tor ingen penge hilletter til generalprøverne. Katastrotel For at redde koalitionen trådte jeg til som klokker. Til tlere toreningers store Jiorargelse havde HOP således erohret de tre hetydeligste emheder. En hurtig klokkerstorm var dertor at vente. Den kom også, men Jrorinden havde jeg hrugt godt at kassen. Min daværende veninde, nuværende hustru, sendt hlomster naesten dagligt. Posten var korreth hogtørt som "Blomster til Anette". Mit regnskah hlev heldigvis godkendt på generaltorsamlingen. Otte var klokkerens regnskah mangeltuldt, og ingen penge etterladt i kassen. jeg gjorde det stik modsatte. Der var 20 kr.. tilhage og 44 sider tætskrevet regnskah. Der hlev kun stillet spørgsmål ved det hyppige punkt "IRMA" til 1,98 kr.. Da man hlev klar over, at det drejede sig om dåserejer og ikke en dame, var alt i orden. Fordi jeg hlev væltet, nåede jeg ikke at invitere den gæst, jeg selv helst ville have hatt til slåhrokatten. jeg nåede kun til sekretæren. Det var selveste Niels Bohr. Vi havde hatt Jr'lere statsministre og håde X og Fr. IX, så hvortor ikke var herømte atomtysiker? Hans hror, matematikeren Harald Bohr, havde endda været Regensprovst. Jeg tremdrager denne ahortive event, tordi den helyser tidsånden i og udentor Den Røde Gård. Et par år tør (1957) havde Bohr udgivet en samling artikler/toredrag under titlen "Atomtysik og menneskelig erkendelse". Jeg havde køht den (Pris: 9,50 og læst den. Den kom i flere oplag og hlev hredt diskuteret i intellektuelle kredse, også at tolk, der ikke havde det fjerneste kendskab til tysik. jeg var meget 20

21 REGENSL\N ERSÅ MFUNDE'I' ÅRGANG imponeret at Botir som tiumanist. Ideen om Bolir til slåturolzatten blev til min store undren modtaget med (1le sleepsis. De ilszlze-naturvidenslealaelige regensianere mente, han var irrelevant, og det bedste, tysilaerne lzunne sige, var, at vi måtte tå en milzroton, tordi lian mumlede. Min laonlelusion var, at regensianerne, især liumanisterne, liavde et mere begrænset åndeligt vingetang, end jeg havde tiltroet dem. Et meget kortvarigt "møde" med Bolir, jeg imidlertid, nemlig ved testtorestillingen i Det Kgl. Teater etter universitetets årstest. Protessorer og lionoratiores var dengang i lejole og hvidt, med ordener og det hele, studenterne, herunder jeg, i det pæneste mørlze, vi tlavde. Anette i en tlot, nedringet lejole, der valzte nogen opmærksomhed. I pausen stod Niels Bohr lige toran Fru Heibergs statue i toyeren. Der var en del masen og sleuloten, når tell: gile JL'orlJi. Da vi passerede, blev Anette nærmest laastet ind i armene på Bohr. Jeg mente at se, at den store mand tiavde Jror større orlaitaler end de elelztronislze. Jeg har siden taenlzt, om nogle at regensianerne ubevidst var torud tor deres tid, når de ilzlze ville have en tjerømt protessor som gæst. studenteroprøret 120m inden tor det næste årti. "Ned med protessorvældet". Min generation (årgang 1935), især blandt medicinerne, drømte ellers ilzlae om oprør. Det slzyldtes også, at Jdere at vore protessorer var lielte tra modstandslzampen. Mogens Fog (neurologi) og Erile Husteldt (lzirurgi) var medlemmer at Frihedsrådet. Jørn Hess-Tinaysen (intern medicin) kom i Dactiau. Var De Hvide Busser kommet et par uger senere, var han ilelee laommet tijem. Min tørste videnskabelige vejleder Niels A. Thorn (tysiologi) blev også taget at tyslzerne, men nåede lzun til Frøslev. Vi, der legede tritiedslzæmpere i sommeren 1945, ville aldrig stjæle slierryen tra Relztor Fogs leontor. Hvortor havde jeg så travlt i etterårssemesteret 1959? Jeg var lioldrepraesentant, og protessorerne torventede, at denne 120m tiyppigt til torelæsninger og lalinilzlzer. Tag bare min LØRdag (sic). Den gengives tier tor at anslzueliggøre datidens medicinerliv. Den startede 8-10 med to lelinilzlzer på Gentotte Amtssygehus. Deretter til Røntgen på Pinsen-instituttet på Strandboulevarden "Hud og Hør" på Riget. Så reservelæge-lelinilz på Dr. Louises Børnehospital, og til sidst, 13-14:, Patologile Anatomi på det gamle Anatomisk Institut på Nørre Allé. I alt over 20 lam cykeltur. Ved hjemkomsten til Regensen mødte jeg i porten de jurister og teologer, etc., der lige var stået op. Jeg atslog høfligt at leomme med til todlmld mod Studentergården. De launne ilelze Jriorstå, at jeg var så doven. 1 min lzorte lelolel'eertid indtrat en hændelse, der belyser endnu et aspelzt at datidens Regensliv og studenternes torliold. Den drejer sig om provsten, teologen Søren Holm. Fagligt er Søren Holm leendt som en tiabil Luther-torsken men som Regensprovst var han næppe lielt ideel. Han liavde et iltert temperament og var ilzlze vellidt at alle. Begge udsagn Lelerættes at denne tlistorie. Min lelolelzerperiode var lzun nogle tå uger gammel, da jeg en søndag cyleler til Bellevue tor at ljade. Jeg kommer om ettermiddagen hjem til Regensen og holder portdøren tor Søren Holm og lians laane, Ellen. I gården har der været gilde, og talrige særdeles opløttede regensianere tårer omkring. De har laarrileaderet døren til Ste gang med stole og laorde, således at Søren og viv ilzlee lean komme ind. Jeg tilbød strales provst og provstinde at vente på mit værelse, indtil jeg de tåbelige unge menneslzer til at tjerne laarrilzaden. Det atslog Søren Holm tlere gange, og insisterede på at stå i gården og skælde ud, bla. på to særdeles berusede regensianere, der støttende sig til hinanden dansede rundt om l'lam. Det lylelecdes at tjerne torliindringerne, så provstetamilien kunne komme ind. Kort tid etter toreningstormændene og jeg betaling om at give møde (altså uden taleret) tor stipendieudvalget, livis tormand var min tysiologiprotessor, Einar Lundsgaard. Selvsagt til sleidelnalle. Et medlem var den leendte kulturpersonlighed, Hal Koch. Det slog mig, at det var en 21

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn.

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Kira Eggers Tilføjet af Charlotte Rachlin søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret tirsdag 01. juli 2008 Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Det er almindelig

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Alle helgen I 2015 Strellev

Alle helgen I 2015 Strellev For et par år siden indviede man et fælles gravsted for hjemløse og andre udsatte på Assistens Kirkegård i København. Gravstedet blev oprettet for at anerkende gadens folk, at give dem et sted, hvor de

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Regensliv omkring 1960

Regensliv omkring 1960 Regensliv omkring 1960 af Erik Skadhauge (1935-2015), klokker i efteråret 1959 CC-Licens I sommeren 1958 fortalte en holdkammerat, at der var kommet opslag om tildeling af Regensplads og kommunitet. Jeg

Læs mere

Christian slår på glasset og rejser sig. Gæsterne kigger forventningsfuldt på ham. Lars og stuepigerne stiller sig artigt på række og lytter.

Christian slår på glasset og rejser sig. Gæsterne kigger forventningsfuldt på ham. Lars og stuepigerne stiller sig artigt på række og lytter. ONKEL LEIF - Det er en dejlig hummersuppe. POUL (faderens logebror) - Det er en laksesuppe. ONKEL LEIF - Er det en laksesuppe? Jeg synes, den smager hen efter hummer. PREBEN (faderens logebror) - (høfligt

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert Mester Westphaler Leonard Udgivet af Dansk Dukketeaterforening 2004 Scenen forestiller en gade på Holbergs tid. Når tæppet går op, står på scenen. kommer ind. Godmorgen, lille pige. Jeg så, du kom ud fra

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Speedy 27/06/06 12:57 Side 1. Historien om. Speedy. En beretning om hunden der ikke ville sidde stille

Speedy 27/06/06 12:57 Side 1. Historien om. Speedy. En beretning om hunden der ikke ville sidde stille Speedy 27/06/06 12:57 Side 1 Historien om Speedy En beretning om hunden der ikke ville sidde stille Speedy 27/06/06 12:57 Side 2 Hejsa Tamara. Ja, jeg synes lige jeg ville skrive og fortælle dig lidt om

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl

som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl Appetizer: Tænk at få at vide at det menneske som jeg elsker som jeg deler liv med som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl ikke skal være her mere.. vil forlade mig, fordi han eller hun

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle 3. Blodig alvor Næste morgen var der besynderligt nok ingen, der beklagede sig. Emzara var overbevist om, at det var, fordi de vidste, hvordan hun ville reagere. At hun var pylret, var ikke nogen hemmelighed,

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

N I. Arbejdsark. Orienteringsløb

N I. Arbejdsark. Orienteringsløb V Orienteringsløb - Klip et sæt bogstaver ud til hvert hold (kopiér dette ark i samme antal som antal hold). Husk at fordele bogstaverne ud på posterne. Grupperne får udleveret disse bogstaver, når de

Læs mere

Verbernes former. Jeg lå i sengen uden at sove. (= Jeg var vågen) Jeg kørte på arbejde uden at have sovet. (= Jeg var træt)

Verbernes former. Jeg lå i sengen uden at sove. (= Jeg var vågen) Jeg kørte på arbejde uden at have sovet. (= Jeg var træt) Verbernes former Der er to slags verbeformer på dansk: de, der beskriver en situation, som den ser ud, mens den er der; og de der beskriver resultatet eller betydningen af situationen på et senere tidspunkt

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 1 4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 Åbningshilsen Den sidste søndag inden jul. Fire lys tændt, fylde, klar. Ja, og risengrød

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen Den sidste søndag i efterårsferien. Frokost bagefter. Det er blevet

Læs mere

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1:

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Beskrivelse: Intern konflikt i patruljen. Simple og klare udsagn som skal placeres på konflikttrappen. Slutter med påvirkning af konflikten udefra hvor TL er et

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere