Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser."

Transkript

1 Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret. Yderligere information om eksamen og årsprøver finder du på ved at logge på skolens websted under Undervisningen/ Eksamen og prøver og i dit skema i LUDUS Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Aftal inden sidste undervisningslektion, hvordan holdet og din lærer kommunikerer i eksamensperioden. ÅSG Eksamensfolder

2 Indholdsfortegnelse Almen studieforberedelse (AT)... 3 Skriftlig eksamen og årsprøver... 3 Datoer for skriftlig eksamen... 3 Datoer for skriftlige årsprøver... 3 Lokaleplacering... 3 Mødetid... 3 Hjælpemidler... 3 Brug af computer... 3 Hvornår er en prøve begyndt?... 3 Under prøven... 4 Ved afleveringen af prøven... 4 Efter prøven... 4 Mundtlig eksamen og prøver... 4 Eksamensplan 3.g... 4 Eksamensplan 1. og 2.g... 4 Eksamination... 4 Hjælpemidler... 5 Hvornår er en prøve begyndt?... 5 Interne evalueringer (årsprøver)... 5 Den mundtlige prøvedag - husk... 5 Generelt... 5 Eksamen i alle fag... 6 Udeblivelse... 6 Sygdom... 6 Snyd... 6 Klage over eksamen... 6 Bøger og bogaflevering... 6 Dimission... 7 ÅSG Eksamensfolder

3 Almen studieforberedelse (AT) Ved eksamen i Almen studieforberedelse er det elevens ansvar at sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden. 3g-elever skal derfor ajourføre deres studierapporter senest onsdag d. 7. maj kl Studierapporten skal indeholde 7 AT-forløb (1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2). Har man ikke fulgt alle 7-forløb anfører man det i sin studierapport. Her anfører man også, hvilke AT-forløb man måtte have fulgt på en anden skole. 2g-elever skal ajourføre deres studierapporter inden årsprøven i AT. Skriftlig eksamen og årsprøver Datoer for skriftlig eksamen Skriftlig eksamen organiseres, så flest mulige elever kommer til skriftlig eksamen så tidligt som muligt i eksamensperioden. Fag på A-niveau med skriftlig dimension udtrækkes enten til skriftlig eller mundtlig eksamen eller begge dele. Det betyder, at hvis der er elever, der ikke kommer til skriftlig eksamen i f.eks. dansk, så skal disse elever til gengæld til mundtlig eksamen i dansk. Datoer for skriftlige årsprøver Der er skriftlige årsprøver i 2g i dansk og ét studieretningsfag med skriftlig dimension samt spansk A og fransk A, når dette fag ikke er studieretningsfag. Undtaget fra dette er studieretningsfagene matematik B og engelsk B, der har mulighed for skriftlig eksamen. Datoerne ses i LUDUS, når skriftlig eksamen generelt må offentliggøres. Lokaleplacering Lokaleplacering kan ses i LUDUS og oplyses også ved opslag på prøvedagen. Din tildelte plads fremgår af A3- omslag, hvorpå dit navn og nr. er fortrykt. For elever med særlige forhold ses lokalet ved opslag på selve dagen. Mødetid Alle skal sidde på deres pladser 15 minutter før prøvens start. Hvis man bruger computer, skal den opstilles og klargøres i tidsrummet på prøvedagen. Husk fordelerdåse med 5 meter ledning og printer. Hjælpemidler I de fleste tilfælde er alle hjælpemidler tilladt. Internettet må benyttes til at tilgå egne læremidler og noter. (undtaget herfra er delprøver uden hjælpemidler). Under prøven må man således ikke skrive (men gerne læse) i mails. blogs, delte dokumenter og lignende. Udstyr til kommunikation med andre herunder mobiltelefoner er ikke tilladt.derudover gælder begrænsninger for enkelte fag for skriftlige og/eller mundtlige prøver. Spørg din faglærer om, hvilke hjælpemidler der er tilladt i de enkelte fag, og konsulter også skolens hjemmeside, hvor du ved login kan se en oversigt over tilladte hjælpemidler ved skriftlig eksamen Brug af computer Regler for brug af computer til eksamen findes på skolens websted under opslaget eksamen og prøver. Det er dit eget ansvar, at du behersker det udstyr, du anvender. Hvis noget går galt, skal du være forberedt på, at du kan blive nødt til at skrive videre i hånden. Se endvidere webstedet under eksamen og prøver om krav til computerbrugere. Opgavebesvarelsen skal være færdigudskrevet på papir og klar til aflevering ved prøvens afslutning - undtaget ved prøver med fuld internetadgang, hvor afleveringen skal ske elektronisk. Dvs. at udskrivning skal påbegyndes senest 5 minutter før prøvens sluttidspunkt. Spørgsmål vedrørende computere rettes til Odd. Hvornår er en prøve begyndt? En skriftlig prøve er begyndt, når uddelingen af opgaver er påbegyndt. ÅSG Eksamensfolder

4 Kommer du for sent til en skriftlig prøve, betragtes du som udeblevet. Rektor kan dog tillade, at du kan deltage, hvis det anses for udelukket, at du kan have modtaget oplysning om opgaven, og hvis rektor finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed. Prøvetiden forlænges normalt ikke. Under prøven Ved prøvens begyndelse vil der på dit bord ligge et antal ark til besvarelsen samt et A3-omslag påtrykt dit navn og nr. Yderligere papir udleveres ved henvendelse til en af de tilsynsførende. Alle ark skal forsynes med dato, navn, klasse, nr., fag og evt. holdbetegnelse. Arkene må ikke foldes eller deles i mindre stykker. Hvis du ønsker at forlade lokalet, skal du have tilladelse af en tilsynsførende lærer. Hvis en eksaminand forlader lokalet uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en tilsynsførende, betragtes det som afbrydelse af eksamen. Rygning er ikke tilladt i forbindelse med skriftlige prøver. Ved afleveringen af prøven Når du ønsker at aflevere din besvarelse, skal det ske til en tilsynsførende. Du må først forlade din plads, når den tilsynsførende har kvitteret for modtagelsen af opgavebesvarelsen. Du afgør selv hvilke ark, der skal afleveres til bedømmelse. De ark, du ønsker bedømt, nummereres, og det samlede antal angives på alle ark. Herefter anbringes de i A3-omslaget. Kladder afleveres ikke. Hvis du afleverer før prøvetidens udløb, skal du lade dit materiale (papir, hjælpemidler, computer) blive på bordet. Du må heller ikke tage en kopi af din besvarelse med ud af lokalet (f.eks. på papir eller USB-stick). Hvis du afleverer ved prøvetidens udløb, kan du tage alt materiale med dig, men dog først når den sidste prøve i lokalet er afsluttet, og når de tilsynsførende giver lov. For at undgå uro må ingen elev forlade sin plads i det sidste kvarter før prøvens ophør - heller ikke efter at have afleveret sin besvarelse. Eleverne må under prøven ikke kommunikere med hinanden eller omverdenen, før alle besvarelser er afleveret, og de tilsynsførende har tilkendegivet, at prøven er afsluttet. Husk oprydning ved din plads, når du henter computeren og andet materiale. Efter prøven De skriftlige eksamensopgaver rettes af to fremmede censorer. Årsprøver rettes af skolens lærere. Karaktererne for de skriftlige opgaver ses ved opslag i LUDUS, for eksamensopgavers vedkommende fra torsdag d. 19. juni, årsprøverne fra tirsdag den 24. juni. Mundtlig eksamen og prøver Eksamensplan 3.g Oversigten over dine skriftlige og mundtlige eksamensdatoer offentliggøres i 2 omgange. Første gang er 14. maj 2014 kl for AT, samtlige skriftlige prøver og de mundtlige prøver, der ligger før d. 1. juni Den resterende eksamensplan offentliggøres d. 20. maj 2014 kl Eksamensplanerne kan ses i LUDUS. Eksamensplan 1. og 2.g Oversigten over dine skriftlige og mundtlige eksamensdatoer fremgår af dit skema d. 14. maj 2014 kl for de skriftlige prøver og de mundtlige prøver, der ligger før d. 1. juni Den resterende eksamensplan offentliggøres d.20. maj 2014 kl For alle elever gælder, at man skal tjekke LUDUS og webstedet for nye, akutte meddelelser jævnligt. Eksamination I forberedelseslokalet vil der være fremlagt papir med skolens logo, som du skal benytte til notater. Du har under eksaminationen ret til at støtte dig til de notater, der er udarbejdet i forberedelsestiden. Eksaminator og censor har ret til at se dine notater, men kan ikke tage dem fra dig. Oplæsning eller afskrivning på tavlen af notater, der er direkte afskrift af bøger, kompendier m.v., tæller ikke i sig selv positivt ved bedømmelsen af præstationen. ÅSG Eksamensfolder

5 Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig, hvorefter du skal forlade lokalet, idet kun eksaminator og censor er til stede ved voteringen. Der censureres efter hver eksamination. Straks efter karakterfastsættelsen meddeler eksaminator dig karakteren i censors påhør. Du har ikke krav på en begrundelse. De mundtlige prøver er offentlige, dvs. du kan tage en kammerat med ind til eksamen, og du kan overvære kammeraternes eksamen. Forudsætningen vil dog være, at kammeraten er indforstået. Hjælpemidler Du skal selv medbringe skriveredskaber og tilladte hjælpemidler også ordbøger. Spørg din faglærer, hvilke undervisningsmaterialer der vil ligge i forberedelsesrummet og spørg i det hele taget faglæreren, hvis du er i tvivl om noget vedrørende eksamen i faget. Under prøverne må du ikke skaffe dig eller yde uretmæssig hjælp. En overtrædelse vil føre til bortvisning fra den pågældende eksamen. Husk at aflevere din mobiltelefon inden forberedelsen! Du må medbringe en computer til forberedelsen, men du må ikke anvende den til at kontakte andre via bluetooth eller lignende. Internettet må benyttes til at tilgå egne læremidler og noter. Man må ikke skrive (men gerne læse) i mails. blogs, delte dokumenter og lignende. Hvornår er en prøve begyndt? En mundtlig prøve er begyndt, når du har trukket eksamensspørgsmålet. Når en prøve er begyndt, skal der gives en karakter. Hvis der ikke foreligger nogen faglig præstation, gives lavest mulige karakter. Dette gælder dog ikke, hvis eksaminanden bortvises pga. snyd, eller hvis der opstår sygdom under eksamen. Kommer du for sent til en mundtlig prøve, har du ikke krav på at deltage i prøven, men kan - hvis rektor finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet - få tilbud om at komme til en prøve på et senere tidspunkt. Interne evalueringer (årsprøver) Mundtlige interne evalueringer er prøver under eksamenslignende forhold. Det drejer sig om prøver i AT (almen studieforberedelse) i 2.g og en prøvelignende evaluering i ét studieretningsfag i 1.g. Ved AT i 2g medvirker som hovedregel de 2 lærere, der var dine vejledere i det sidste AT-forløb i skoleåret. I 1.g er det som hovedregel din lærer i faget, der forestår prøven, og en af skolens andre lærere med samme fag, der medvirker som censor. Prøverne tilrettelægges således, at du kan få lejlighed til at træne dig til eksamenssituationen i 3.g. Den mundtlige prøvedag - husk altid at møde i god tid, dvs. senest når den foregående er sat til at trække sit spørgsmål at kun elever, som venter på at få en karakter, eller elever, som venter på at skulle ind til forberedelse, må opholde sig på gangene! Alle andre henvises til kantinen at der af hensyn til eksaminanderne skal være ro på gangene i hele eksamensperioden! Generelt Alle elever som har påbegyndt deres uddannelse august 2011 skal til i alt 9 eksaminer inklusiv SRP og AT. Alle elever skal have mindst 3 skriftlige (om muligt 4) og mindst 3 mundtlige prøver. Alle elever skal have afviklet mindst 2 prøver efter 2g. Desuden gælder, at for hvert ekstra A-niveaufag øges antal af prøver med én. Elever med ét ekstra A-niveaufag skal således have aflagt 10 medtællende prøver 3g. Det er Undervisningsministeriet, der afgør, hvilke elever der skal til studentereksamen i hvilke fag, men man kan under normale forhold kun komme til eksamen i fag, som man afslutter samme år. ÅSG Eksamensfolder

6 Det er vigtigt, at du som 3.g er med det samme, din eksamensplan offentliggøres, kontrollerer, om du også er sat op i det rigtige antal prøver! Hvis du er i tvivl, så henvend dig til Marianne Callisen eller Henrik Rosleff på kontoret. Eksamen i alle fag Elever kan henvises til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Afsluttende standpunktskarakterer i de pågældende fag bortfalder på beviset. Udeblivelse Deltagelse i interne evalueringer er en forudsætning for oprykning til næste klassetrin. Deltagelse i eksaminer er naturligvis en forudsætning for studentereksamensbevis og - hvis det drejer sig om 1.g eller 2.g. - oprykning til næste klassetrin. Hvis man af anden grund end sygdom udebliver fra en prøve, bortvises fra en prøve eller afbryder en prøve, kan man tidligst aflægge ny prøve i følgende eksamenstermin for faget. Sygdom Sygdom skal meddeles til administrationen før prøvens start (om morgenen senest kl ) og dokumenteres med en dokumentation for sygdommen fra egen læge, som eleven selv betaler. Skolen arrangerer herefter en sygeprøve så snart som muligt. Skriftlige sygeeksaminer og -årsprøver ligger i august eller på 2. skriftlige prøvedag, hvis det er muligt. Psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse kan medføre særlige prøvevilkår (eksempelvis forlænget prøvetid). I så fald skal du henvende dig til din studievejleder. Snyd Hvis man skaffer sig eller giver en anden elev uretmæssig hjælp (eller forsøger på det), bortvises man fra den pågældende prøve. Det betragtes også som snyd, hvis du udgiver en andens arbejde for dit eget, eller hvis du anvender et tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil. Bortvisning medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Du kan tidligst aflægge prøven igen i den følgende eksamenstermin for faget. Klage over eksamen Hvis du vil klage over eksamen, skal du hurtigst muligt og senest 14 dage efter at karakteren er meddelt henvende dig til rektor, som giver dig klagevejledning. For skriftlige prøver er fristen dog senest tirsdag d. 1. juli 2014 kl Bøger og bogaflevering Du er selv ansvarlig for, at du har de bøger, du skal bruge i forbindelse med din eksamen. Snak med din faglærer, hvis du mangler nogle. Bøger, som skal cirkulere mellem elever i eksamensperioden, afleveres i bogdepotet eller i studieområdet. Fra bogdepotet kan bøger afhentes af dem, der skal bruge dem, ca. en uge før eksamensdagen. Bøger du har haft med til eksamen afleveres umiddelbart efter prøven Du får en hjemkaldelsesliste udleveret. Hjemkaldelser kan endvidere ses i skemaet i LUDUS. Du skal overholde disse hjemkaldelser, så det ikke går ud over andre elever, der mangler bøgerne. Der informeres særskilt om bogdepotets åbningstid i eksamensperioden. Seneste frist for aflevering af de sidste bøger er onsdag d. 25. juni kl ÅSG Eksamensfolder

7 Dimission Dimission finder sted i festsalen fredag den 27. juni 2014 kl til ca Efter afslutningen i festsalen er skolen vært ved en lille forfriskning for alle 3.g erne og deres forældre Det ny skoleår for elever starter torsdag den 7. august 2014 ÅSG Eksamensfolder

HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015

HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015 HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Datoer, tider, steder m.m. for prøverne findes på lectio. På skolens hjemmeside: www.gribskovgymnasium.dk. under "Om skolen -

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG 5. udgave Indhold 1. Indledning 5 2. Generelt om Ejendoms administratoruddannelsen (EA)... 6 2.1. Akademiuddannelsens placering i det offentlige uddannelsessystem... 6 2.1.

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en ny skole

Læs mere