TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF"

Transkript

1 TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015

2 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på skolen. Du skal møde i god tid til den skriftlige eksamen. Eksamenslokalerne åbnes senest 60 minutter før prøven begynder. Du skal sidde klar på din plads senest 5 minutter før prøven begynder Kommer du for sent, betragtes du som udeblevet og har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis rektor anser begrundelsen for rimelig og mener, at det kan udelukkes, at du har modtaget oplysning om opgaven, kan hun give tilladelse til, at du deltager i prøven, men du får ikke ekstra tid. Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig eksamen? Du skal selv medbringe skriveredskaber samt de til faget tilladte hjælpemidler. Der må til alle prøver medbringes ordbøger, der indeholder forklaring på og/eller stavning af danske ord, herunder fremmedord, samt lommeregner. Hjælpemidler Som udgangspunkt er anvendelse af hjælpemidler under en prøve tilladt, medmindre der i reglerne for de enkelte uddannelser er fastsat begrænsninger i brugen heraf. BEMÆRK: Skolen stiller ikke ordbøger til rådighed ved eksamen! Sørg selv for at medbringe ordbøger i fysisk form eller offline-digitale ordbøger. Vær opmærksom på, at det er strengt forbudt at koble sig på nettet under eksamen (gælder også mundtlig eksamen). Brug af nettet betragtes som snyd, og man bortvises fra den pågældende prøve og kan dermed ikke bestå den samlede eksamen. Dansk: Ingen begrænsninger. Mellem de to delprøver er der afsat 10 min til at gøre klar til den individuelle del. I denne periode kan der ikke aflægges toiletbesøg eller ryges. Vær opmærksom på, at den gruppeinddeling, der er lavet på holdet, er bindende. Engelsk B: Prøven består af to dele: 1. og 2. delprøve. Begge udleveres ved prøvens begyndelse. Der er afsat 1 time til delprøve 1, men du må gerne påbegynde delprøve 2 tidligere. Til 1. delprøve må der ikke anvendes computer eller faglige hjælpemidler. Det vil sige, at der er ingen computere på bordene før kl Der gives fælles besked om, hvornår 1. delprøve skal afleveres, og man må tage hjælpemidler og PC frem. Matematik C: Alle personlige hjælpemidler så som bøger, notater, gamle afleveringsopgaver, osv. er tilladt. Der er ingen regler om, at lommeregnerens hukommelse skal være tom.

3 Matematik B: Prøven består af to dele: 1. og 2. delprøve. Begge udleveres ved prøvens begyndelse. Der er afsat 1 time til delprøve 1, men du må gerne påbegynde delprøve 2 tidligere. Besvarelsen af delprøve 1, hvor der ikke må benyttes hjælpemidler, afleveres kl Hjælpemidler til 2. delprøve må først tages frem herefter. Skolen udleverer mm-papir, enkeltlogaritmisk papir og dobbeltlogaritmisk papir ved henvendelse. Opgaverne til anden del af prøven udarbejdes ud fra den forudsætning, at eksaminanden råder over CAS-værktøjer, der kan udføre symbolmanipulation. Snak med din lærer. Det er dit ansvar, at du medbringer de hjælpemidler, der ikke udleveres af kurset. Husk at checke lommeregnerens batteri! Man må ikke låne lommeregner af hinanden under prøven. Brug af computer Benytter du computer til eksamen, skal du sikre dig, at computeren er indstillet til intervalbackup, så du får taget sikkerhedskopi af det, du skriver. Start med at oprette en gemmefil på harddisk og medbragt USB. (husk at medbringe eget USB-stik) Hvis der sker tab af data (den indskrevne tekst forsvinder), og hvis der sker strømsvigt eller andre problemer med edb-udstyret, skal du fortsætte prøven i hånden og der gives ikke ekstra tid. Derfor: gem tit undervejs. Du har selv ansvaret for, at du har navn, hold, kursistnr., fag, dato og sidetal på hver eneste side, du udskriver. Husk at underskrive omslagsarket. Opgavebesvarelsen skal ved prøvens afslutning foreligge færdigudskrevet på papir dvs. at du skal printe ud senest 10 min. før aflevering du kan ikke aflevere ved kopi fra harddisk eller USB. Computeren må ikke lukkes ned, før du har underskrevet og afleveret din opgave. Man må under eksamen ikke modtage hjælp/vejledning i brugen af softwaren fra tilsynsførende eller den edb-ansvarlige. Brug af egen computer Du skal til eksamen bruge din egen computer, og du skal derfor selv medbringe de tilførende ledninger og USB-stik, ligesom du selv har ansvaret for, at computeren fungerer korrekt. Du må endvidere forsøge at løse evt. tekniske problemer, og du kan ikke umiddelbart påregne teknisk assistance, såfremt du ikke selv kan løse problemerne. Medbring derfor altid blyant i tilfælde af, at computeren strejker. Vær opmærksom på, at din computer skal opstilles på selve eksamensdagen og tages med hjem ved prøvens afslutning Hvis din computer/tablet/ipod har indbygget mobilt bredbånd, skal SIM-kortet være taget ud og ligge i en plasticpose på bordets hjørne. Tilsynsførende kan til enhver tid bede dig åbne din computer og kontrollere, at den ikke indeholder et SIM-kort. Skolen opretter en printerstation, hvorfra der kan udskrives med nyere versioner af Word. Medbring selv en USB-stick.

4 Husk at du altid skal medbringe almindelige skriveredskaber i tilfælde af strømsvigt eller nedbrud af PC. Skolen stiller ikke dette til rådighed. Husk også selv at medbringe evt. ordbøger, lommeregner mm. Under prøven Brug af MP3-spiller el. lign. skal ske uden at genere andre. Tasker, poser, mobiltelefoner og andre mekaniske/elektroniske hjælpemidler (f.eks. USB med mobil netadgang) må ikke forefindes ved eksamensbordene. Der må under prøven kun anvendes det af skolen udleverede papir. Ekstra papir fås ved at henvende sig til de tilsynsførende ved håndsoprækning. Ønsker du at forlade eksamenslokalet under prøven, sker det også ved at henvende dig til de tilsynsførende. Du må KUN forlade lokalet efter tilladelse fra de tilsynsførende. Aflevering Af hensyn til roen i eksamenslokalet må du ikke forlade din plads det sidste kvarter inden prøven slutter. Når du afleverer din besvarelse, afgør du, hvilke besvarelsesark og hjælpeark, du vil aflevere til bedømmelse. De afleverede ark nummereres fortløbende i den rækkefølge, du ønsker dem læst af censor. Husk at udfylde alle rubrikker på hvert ark. Man må ikke forlade sin plads, før en tilsynsførende med sine initialer har bekræftet rigtigheden af antal ark og nummereringen. Der noteres ikke afleveringstidspunkt. Obs: Hvis du afleverer før eksamens afslutning, kan du ikke på det tidspunkt medtage: Egen pc Egen USB Print af kladde eller aflevering Opgavesættet. PC/USB skal afhentes umiddelbart efter hele eksamenshandlingens afslutning. Vær opmærksom på, at den ordinære eksamen er forlænget med en time til henholdsvis kl , kl og kl for dansk, engelsk og matematik, pga. kursister med dispensation. Hvis du tager dit USB-stik eller din pc med før hele prøven er afsluttet, svarer det til at medtage et print af din opgave, hvilket vil blive betragtet som snyd. ******************************************************************************************

5 Mundtlig eksamen Vær helt sikker på hvilket lokale eksamen foregår i og check mødetidspunktet. Mød i god tid før det tidspunkt, du har fået opgivet. Hvis du skulle have glemt tidspunktet, vil det altid være muligt at finde det i LUDUSweb. Hvis du kommer for sent til eksamen, bliver det som udgangspunkt opfattet som om, du er udeblevet fra eksamen uden grund. Eksaminationen fortsætter med den næste i rækkefølgen, så snart denne dukker op. Er du kommet for sent, skal du straks henvende dig på kontoret, så du kan komme i forbindelse med den eksamensansvarlige. Skønner denne, at forsinkelsen er velbegrundet, vil der blive sørget for, at du under hensyntagen til den fastlagte rækkefølge kan komme op på et senere tidspunkt. Vi forsøger altid at få fat i en kursist, der ikke er mødt op til eksamen. Får vi ikke fat i dig, før den sidste på holdet har fået sin karakter, betragtes du som udeblevet fra eksamen uden framelding. OBS. Husk at melde evt. skift af telefonnr. til kontoret. Hjælpemidler Det er dit eget ansvar at medbringe de tilladte hjælpemidler i form af kopier, rapporter, opgaver, journaler, noter samt skrive-tegneredskaber, ordbøger og tilladte lommeregnere. Bestemmelserne er forskellige fra fag til fag og kan ses i bekendtgørelsen. Er du i tvivl så spørg din lærer. OBS: Det er tilladt at medbringe bærbar pc til forberedelsen. Computeren må dog ikke kunne kommunikere med omverden. Kan den det, vil det blive betragtet som forsøg på snyd og behandlet som sådan. Husk at aflevere din mobiltelefon til læreren når du trækker dit spørgsmål/før, du går til forberedelse. Det er en rigtig god ide at medbringe et ur. Selve eksamen Den mundtlige eksamen forløber forskelligt fra fag til fag. Dine faglærere vil informere dig om de praktiske forhold ved de enkelte faglige eksaminer. I fag hvor der er mulighed for gruppeforberedelse, skal grupperne være valgt på forhånd, og valget er bindende. I forberedelseslokalet vil du finde papir, blyanter, men husk selv at medbringe de bøger og materialer, der er udleveret i undervisningen. Der må kun tages de tilladte hjælpemidler og det af eksaminator udleverede materiale med ind i forberedelseslokalet. Under eksaminationen må du gerne støtte dig til de notater, som du har foretaget i forberedelsestiden. Men du må ikke læse direkte op af dem. Eksaminator og censor har ret til at se dine notater.

6 Censor afgør, hvornår eksaminationen er slut dog kan du meget kort lige få lov til at runde af, hvis du mener at være brændt inde med noget, som er væsentlig for bedømmelsen. Der skal censureres efter hver eksamination og karakteren skal meddeles af eksaminator i censors påhør, inden næste eksamination begynder. ****************************************************************************************** Sygeeksamen Sygdom inden prøven Bliver du syg inden prøven, skal du straks og senest inden kl på prøvedagen underrette skolen. Sker det ikke, betragtes det som udeblivelse fra eksamen. Kontakt din læge senest inden udløbet af prøvedagen, så han kan skrive under på, at du har været syg på eksamensdagen. Udgift til lægeattesten afholder du selv. Den afleveres ved tilmelding til sygeeksamen, der finder sted i de sidste 3 uger af august. Tilmelding hertil skal ske på skolens kontor senest d. 29. juni Sygdom under prøven Hvis du bliver syg under prøven og vælger at afbryde, skal du straks henvende dig til din læge og forholde dig som ovenfor anført. Vælger du at fortsætte trods sygdom, gælder den opnåede karakter, og der er ingen mulighed for at komme til sygeeksamen. ****************************************************************************************** Klager over eksamen Inden to uger efter at du har fået din karakter, kan du klage over: 1. Bedømmelsen 2. Eksaminationsgrundlaget ( eksamensspørgsmål, instruktion under eksamen, opgaver o.l. ) og dets forhold til pensum 3. Eksamensforløbet (herunder de fysiske rammer, f.eks. støj, forstyrrelser o.l.) Klagen indgives individuelt, skriftligt og begrundet til den eksamensansvarlige (Niels Holm Greibe). Inden du skriver klagen, har du ret til at få en klagevejledning af den eksamensansvarlige. Du har ret til at få udleveret kopi af den stillede opgave og ved prøver med skriftlig besvarelse kopi af dine egne skriftlige opgavebesvarelser *****************************************************************************************

7 Diverse Bogaflevering Du skal aflevere dine bøger i bogudlånet i E- bygningen. Vi skal have omregistreret og indbundet alle bøger efter indleveringen, så det er meget vigtigt, at du afleverer dine bøger, så snart du har afsluttet den enkelte eksamen. I perioden fra er der dagligt åbent Udenfor åbningstiden kan der afleveres i receptionen eller i brevsprækken i bygning C Dimission Der er dimission for HFe fredag d. 26. juni. Kl Se senere opslag. HF2 har dimission samme dag kl Se senere opslag Prøve- og eksamensbeviser Beviser, som ikke er modtaget i forbindelse med dimissionen kan afhentes på kontoret fra den 29. juni til 3. juli i kontorets åbningstid. Ferielukning TH LANGS HF & VUC holder ferielukket i perioden fra den 4. juli til den 3. august. Kursusåret 2015/2016 Du kan bestille tid hos en studievejleder på vores hjemmeside eller på kontoret. Her kan du også få et eksemplar af vores nye tilbudskatalog. Sommerferien Kontoret har sidste dag før ferien fredag den 3. juli. Kontoret åbner efter ferien mandag den 3. august og undervisningen starter: mandag d. 10. august for anden årgang på det 2-årige hf + hf enkeltfag daghold og fælles valgfag torsdag d. 13. august for første årgang på det 2-årige hf Vi ønsker dig en rigtig god eksamen

8

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Datoer, tider, steder m.m. for prøverne findes på lectio. På skolens hjemmeside: www.gribskovgymnasium.dk. under "Om skolen -

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 3.40 af 26. januar 2015 side 1 af 25 Indholdsfortegnelse: Uddannelsens formål:...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE Institut for

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.70 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner)

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Studieordning for Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Seniorofficerseksamen som maskinchef. (Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer) Seniorofficerseksamen

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Hjælp! Jeg skal til mundtlig eksamen. Af Jane Brenøe. Indholdsfortegnelse

Hjælp! Jeg skal til mundtlig eksamen. Af Jane Brenøe. Indholdsfortegnelse Hjælp! Jeg skal til mundtlig eksamen. Af Jane Brenøe Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Den tekniske side af eksamen før, under og efter 3. Eksempel på tjekliste 4. Nervøsitet. Den følelsesmæssige side af

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Nørrebro

Velkommen. Cphbusiness Nørrebro Velkommen Cphbusiness Nørrebro 2014 Velkommen til Cphbusiness Nørrebro Afdelingen har til huse i Blågårdsgade 23B, 2200 København N. Huset har velfungerende undervisningslokaler med IT-adgang, loungeområder

Læs mere