Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016"

Transkript

1 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag, eksamensdato, eksamenstidspunkt, lokale m.m. Planen lægges ind i dit skema. HUSK, i hele eksamensperioden, at følge med på Lectio, da det er her evt. ændringer, rettelser og informationer vil blive lagt ind. Sygdom 3. Bliver du syg, eller er du på anden måde uforskyldt forhindret i at gennemføre en prøve, kan du komme til sygeeksamen. Sygdommen skal være dokumenteret med en lægeerklæring. Andre særlige omstændigheder, der gør, at du ikke med rimelighed kan forventes at kunne gennemføre prøven, sidestilles efter skolens vurdering med sygdom. Giv skolen besked telefonisk så hurtigt som muligt om dit eventuelle sygefravær til eksamen. Skolen refunderer din lægeerklæring! Anvendelse af hjælpemidler 4. Anvendelse af hjælpemidler under en prøve er tilladt. De enkelte fag kan sætte begrænsninger. 5. Hjælpemidler omfatter også elektronisk materiale, fx e-bøger, cd-rommer, pencast på Lectio o.l. Det er i de fleste fag ikke tilladt at gøre brug af informationer fra internettet, men i enkelte fag er dette tilladt. Dine faglærere orienterer dig om, hvorvidt brug af internettet er tilladt i det enkelte fag. 6. Du skal selv medbringe skriveredskaber, lineal, viskelæder, lommeregner, bøger, ordbøger, formelsamlinger, høretelefoner m.m. Det er dit ansvar at huske disse ting. Du kan ikke regne med at kunne låne af skolen. Under prøve må man ikke låne materiale af hinanden. 7. Du skal lade tilsyn efterse f.eks. ordbøger og andet materiale, hvis tilsynet har mistanke om, at der kan være ulovlige notater. 8. Høretelefoner må kun anvendes, hvis besvarelsen af prøven kræver dette. Prøvens start 9. Prøven er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når eksaminanden er gjort bekendt med prøvespørgsmålet eller lignende

2 Konsekvenser ved at komme for sent 10. Du møder op senest 15 minutter før det fastsatte mødetidspunkt. Hvis du bliver forsinket skal du straks telefonere til skolen og fortælle, hvornår du kan være til stede. 11. Når du er mødt, skal du straks henvende dig til rektor, der på stedet afgør, om du kan deltage i eksamen. 12. Ved skriftlig eksamen: Du har ikke krav på at deltage i prøven. Skolen kan dog evt. tillade dig at deltage, hvis skolen anser det for udelukket, at du kan have modtaget nogen form for oplysning og finder, at forsinkelsen er rimelig begrundet. Prøvetiden forlænges som hovedregel ikke tilsvarende. 13. Ved mundtlig eksamen: Du har ikke krav på at deltage i prøven, men du kan evt., hvis skolen finder, at forsinkelsen er rimelig begrundet, få tilbud om at blive eksamineret på et senere tidspunkt. Uretmæssig hjælp / snyd 14. Gribes du i at skaffe dig eller give en anden prøvedeltager uretmæssig hjælp eller gøre forsøg herpå, bortvises du fra den pågældende prøve, f. eks. a. Hvis du forsøger at kommunikere med andre enten ved hjælp af elektroniske hjælpemidler, eller på anden måde b. Du må under ingen omstændigheder kommunikere med andre ved hjælp af it-udstyret, hverken via skolens mailserver, Internettet eller på anden måde. Dette betyder også, at det vil blive betragtet som snyd, hvis du blot starter programmer af følgende typer: mail, chat, facebook og lignende. 15. Gribes du i at benytte ikke tilladte hjælpemidler, bortvises du fra den pågældende prøve. 16. Gribes du i at udgive en andens arbejde for dit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes det til institutionens leder. Bliver formodningen bekræftet, bortvises du fra den pågældende prøve. Særlige prøvevilkår 17. Skolen tilbyder særlige prøvevilkår til eksaminander med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser eller med andre specifikke vanskeligheder. Hvis du mener du falder inden for denne regel, skal du rette henvendelse til din studievejleder. Klageprocedure og klagefrister 18. Klageprocedure fremgår af Studie- og ordensreglement hhx Holstebro , pkt. 16. Følgende medfører øjeblikkelig bortvisning fra prøven 19. Hvis du henvender dig til andre end de tilsynsførende

3 20. Hvis du overtræder skolens regler og krav om rolig adfærd, hvis du støjer eller på anden måde er til gene for de øvrige prøvedeltagere, herunder ikke respekterer henstillinger fra skolens ledelse, lærere og tilsyn. Særligt om skriftlige prøver 21. I lokalet finder du en plads. 22. På bordet finder du kladdepapir, indskrivningspapir og prøveomslag. Du skriver dit navn, elev nr., holdbetegnelse, fag og prøvetermin (f.eks.: maj/juni 2015). 23. Når du er i prøvelokalet, skal du udvise maksimal hensyn til andre. Det betyder blandt andet, at man ikke snakker sammen, går rundt eller på anden måde kan genere andre. 24. Du må kun henvende dig til de tilsynsførende. Henvendelsen sker ved håndsoprækning. Er det nødvendigt at forlade lokalet, skal du ledsages af en af de tilsynsførende. 25. Hvis du mener, der er fejl i opgaven, retter du henvendelse til tilsynet. 26. Der er ikke krav om, at bevarelsen skal være skrevet med holdbar skrift. Der må således gerne skrives med blyant, men opgavebesvarelsen bør afleveres letlæselig og i overskuelig form. En evt. instruks på eksamensopgaven skal dog følges. 27. Når du har afsluttet opgaveløsningen, lægger du indskrivningspapirerne i afleveringsomslaget. Alt, der ønskes bedømt, skal sidenummereres med side X af Y sider (eks. 1/5, 2/5 osv.). 28. Når du ikke at indskrive det hele - og gerne vil have kladden bedømt, så gør du følgende: a. Du skriver på forsiden af afleveringsomslaget/omslagene "kladde til bedømmelse". Kladden lægges i det hvide eller grønne omslag. b. Du skriver på indskrivningspapiret, at resten af løsningen findes på kladdepapiret (skriv: "se kladde"). c. På kladdepapiret skriver du, at løsningen på kladdepapiret ønskes bedømt (skriv: "til bedømmelse"). 29. Når du er klar til at aflevere, tilkalder du den tilsynsførende. Når du har afleveret, må du forlade lokalet. 30. Du må ikke forlade prøvelokalet, før din besvarelse er indsamlet af tilsynet. Prøvelokalet må ikke forlades de sidste 15 minutter. Opgaveeksemplarer udleveret på papir må først bringes ud af lokalet efter prøvens udløb. Særligt om mundtlige prøver 31. Kontoret udarbejder en plan for rækkefølgen til den mundtlige eksamination. 32. Du skal møde til mundtlig eksamen i god tid inden det anførte tidspunkt. Sørg selv for at medbringe de tilladte hjælpemidler. 33. Ved prøvens begyndelse får du udleveret spørgsmål og/eller prøvetekster. Du kan ved udleveringen sikre dig, at du har forstået opgaven! - 3 -

4 34. Din forberedelsestid anvender du til at udarbejde disposition og løsningsforslag. 35. Din lærer (eksaminator) stiller spørgsmålene. Censor kan stille uddybende spørgsmål. Jf. bek. 36. Lærer og censor skal være til stede under hele prøven. Jf. bek. 37. Umiddelbart efter prøvens afslutning modtager du din karakter. 38. Mundtlige prøver er offentligt tilgængelige. Dette betyder, at som hovedregel har alle lov til at overvære prøven jf. bek. Særligt om anvendelse af it-udstyr ved prøver 39. Hvis du skal anvende it-udstyr til prøven, skal du som hovedregel anvende din egen pc. Hvis du medbringer eget it-udstyr, er du indforstået med, at din pc kan udtages til kontrol jf. reglerne om kontrol, og du accepterer denne kontrol. Kan du ikke selv medbringe pc kan skolen i begrænset omfang udlåne pc er. Du skal kunne arbejde selvstændig med de brugerprogrammer, som er nødvendige for afviklingen af prøven, og det er dit eget ansvar, at it-udstyr kan betjenes korrekt. 40. Der må tidligst logges på 15 minutter før eksamen, og der skal være logget på senest 5 minutter før prøven. 41. Du skal evt. installere den printer, du får besked på at bruge. Tiden før prøven kan bruges til at indsætte denne. 42. Du må løbende udskrive under prøven. 43. Tilsynene vil løbende uddele udskrifterne. 44. Alt, der udskrives skal have påført lokale, navn, hold og fag som toptekst og sidenummer som bundtekst. Tiden før prøven kan bruges til at indsætte dette. 45. Du må ikke logge ud, før aflevering har fundet sted. Du afleverer 3 eksemplarer af din opgave. Du skal have navn på alle udskrifter. Udskrifter uden navn må ikke udleveres af tilsynene. 46. Du gemmer som du plejer. Det er vigtigt, du gemmer undervejs. 47. Anvendelse af e-bøger, cd-rom, internettet m.m. se afsnittet om hjælpemidler, punkt Nedbrud af systemerne, som ikke umiddelbart kan rettes, medfører at prøven fortsætter som beskrevet i punkt Proceslinien skal være åben. 50. Skolen laver stikprøver/kontrol af, at kun prøveprogrammel programmer/hjemmesider der er relevante og lovlige for løsningen af den pågældende opgave - er åben og har været åbent. Kontrollen kan ske både under eksamen og efter eksamen og kontrollen kan foretages både manuelt og elektronisk. Du kan blive udtaget til kontrol i indtil 30 minutter efter eksamen officielt er slut. Det it-udstyr, du har anvendt under eksamen samt skolens it-udstyr, må først anvendes 30 minutter efter eksamen officielt er slut. Ved mundtlig eksamen regnes de 30 minutter efter karakterafgivelsen

5 Offentliggørelse af karakterer 51. Karaktererne offentliggøres på Lectio. 52. Karakterer oplyses ikke pr. telefon. Regelgrundlag BEK om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser BEK nr 930 af 03/07/2013 BEK om studie og ordensregler i de gymnasiale uddannelser nr af 4/ med vejledning BEK om hhx nr. 777 af 22/06/

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre specifikke vanskeligheder kan aflægge folkeskolens afsluttende

Læs mere

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Ved brug af skolens IT-udstyr til skriftlig eksamen skal du: Medbringe dit UNI-login Oprette sidehoved/-fod til dine dokumenter (skolen har en færdig skabelon, som

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk Note: Bilag 3 i denne vejledning indeholder prøvevejledningen til henholdsvis 9.- og 10.-klasseprøverne i dansk skriftlig fremstilling med adgang til internettet.

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Studieordning Fælles- og institutionsdel for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN PÅ VIA UNIVERSITY COLLEGE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE (Holstebro, Aarhus og Horsens) Studieordningen gælder også for udlagt undervisning

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af 14 og bilag 5 i bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2009 om folkeskolens afsluttende prøver (Prøvebekendtgørelsen)

Læs mere