EBIT mio. Omsætningen for kvartalet udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EBIT mio. Omsætningen for kvartalet udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 2006"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL Omsætning mio. kr. EBIT mio. kr. Resultat efter skat mio. kr. HIGHLIGHTS Omsætningen for kvartalet udgjorde mod i 2006 EBITDA udgjorde mod EBIT udgjorde mod Resultat efter skat blev mod Resultat for tilkøbte selskaber udgjorde 888 mod 197 Pengestrømme fra driften udgjorde mod Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde mod De væsentligste investeringer i kvartalet var Ormen Lange projektet, nedgravning af elkabler i Nordsjælland, udenlandske vindaktiviteter samt første betaling på købet af ConocoPhillips i. Investeringerne i 2006 vedrørte primært købet af Elsam aktier I marts indgik DONG Energy en aftale om, at DONG Energy overtager ConocoPhillips danske efterforsknings- og produktionsaktiviteter for USD 300 mio. Forventningen til resultatet nedjusteres i forhold til resultatudmeldingen i Årsrapport EBITDA forventes nu noget lavere som følge af fortsat faldende elpriser. Forventningen til resultat efter skat er på niveau med udmeldingen i Årsrapport 2006, idet engangsindtægten som følge af reduktionen i selskabsskatteprocenten fra 28% til 25% kompenserer for effekten af de lavere elpriser Delårsrapport for 1. kvartal DONG Energy Kraftværksvej 53 Telefon:

2 KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Nettoomsætning EBITDA EBITDA margin (%) EBIT EBIT margin (overskudsgrad) (%) Finansielle poster, netto (180) (130) (592) Periodens resultat Frie pengestrømme til egenkapital (med opkøb) (2.443) 45 Frie pengestrømme til egenkapital (uden opkøb) EBITDA korrigeret for særlig kulbrinteskat Aktiver Tilgang i materielle anlægsaktiver Rentebærende aktiver Rentebærende gæld Nettorentebærende gæld Egenkapital Investeret kapital Finansiel gearing 8 0,37 0,08 0,42 Note 1 : Resultat før af- og nedskrivninger, finansielle poster og skat Note 2 : Pengestrømme fra driftsaktivitet og investeringsaktivitet Note 3 : Pengestrømme fra driftsaktivitet og investeringsaktivitet, eksklusiv pengestrømme fra køb/salg Note 3 : af virksomheder Note 4 : EBITDA korrigeret for særlig kulbrinteskat, der følger af koncernens engagement inden for efter- Note 4 : forskning og produktion af olie og gas Note 5 : Rentebærende aktiver er modregnet udnyttede kassekreditter Note 6 : Rentebærende gæld er eksklusiv udnyttede kassekreditter Note 7 : Egenkapital +/- tab/gevinst vedrørende sikringsinstrumenter på egenkapitalen + nettorentebærende gæld Note 8 : Nettorentebærende gæld divideret med egenkapital Delårsrapport for 1. kvartal Side 2 af 22

3 KONCERNRESULTAT OG FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN De tilkøbte selskaber Elsam, Energi E2, Nesa og elaktiviteterne fra København og Frederiksberg kommuner indgik ikke i DONG Energy s koncernregnskab som dattervirksomheder for 1. kvartal Resultatandele fra Elsam og Nesa indgik dog i resultat fra associerede selskaber. KONCERNRESULTAT Omsætning Omsætningen for 1. kvartal blev mod i Korrigeret for tilkøbte elselskaber faldt omsætningen med 2.138, hvilket skyldes lavere olie- og gaspriser, samt lavere olieproduktion og gasafsætning end i Den gennemsnitlige oliepris (Brent) var 57,8 USD/tdr. mod 61,8 USD/tdr. i 2006, svarende til et fald på 6%. Omsætningsfordeling - 3 måneder 53% 29% Generation Exploration & Production 9% Distribution Markets EBIT EBIT udgjorde mod i EBIT fra de tilkøbte elselskaber udgjorde EBIT var i 2006 påvirket positivt af engangsindtægter på 177 vedrørende frasalg af aktiviteter. Korrigeret for tilkøbte elselskaber og engangsposter faldt EBIT med Faldet skyldes de lavere olie- og gaspriser, der både påvirkede Exploration & Production og Markets. Herudover var olieproduktionen 11% 13% Distribution Markets 1,3 mio. boe (tønder olieækvivalenter) lavere, hvilket dels skyldes tekniske produktionsvanskeligheder dels, at store dele af produktionen kommer fra modne felter, hvor produktionen er naturligt faldende. Gasafsætningen var 359 mio. m 3 lavere end i 2006 hovedsagligt som følge af det milde vejr. 22% 9% EBIT fordeling - 3 måneder 54% Generation Exploration & Production Resultatet i Markets blev påvirket negativt af den såkaldte timelag-effekt. Timelag-effekten opstår som følge af, at olieprisen og dollarkursen indgår med forskellige tidsforskydninger i DONG Energy s væsentligste købs- og salgskontrakter for naturgas. Dette indebærer, at virkningen af olieprisændringer slår forholdsvis hurtigt igennem på salgspriserne, mens indkøbspriserne reguleres med op til 17 måneders forsinkelse. De faldende priser gav en negativ effekt i på ca. 100, mod en positiv effekt i 2006, hvor der var en væsentlig stigning i oliepriserne. Resultatet i Markets var yderligere negativt påvirket af, at der i 1. kvartal blev indkøbt gas fra købskontrakter med en relativt mindre gunstig prisindeksering end i DONG Energy køber gas fra flere typer af kontrakter med forskellig prisindeksering. Aftaget fra de enkelte kontrakter sker inden for gasåret, der løber fra 1. oktober til 30. september, men der er en vis fleksibilitet i hvilke kontrakter der kan aftages fra i de enkelte måneder i gasåret. Dette betyder, at der i enkelte kvartaler/kalenderår kan opstå en positiv effekt og i andre år en negativ effekt af fordelingen af gaskøbet. I 1. kvartal var der en negativ effekt på ca. 60 Finansielle poster De finansielle poster udgjorde en omkostning på 180 mod 130 i Heraf udgjorde nettorenteomkostninger 174 mod 24 i Renteomkostningerne steg som følge af en større gennemsnitlig rentebærende gæld i afledt af elakkvisitionerne foretaget medio Den gennemsnitlige nettorentebærende gæld var 17 mia. kr. mod nettolikvider på knap 1 mia. kr. i Delårsrapport for 1. kvartal Side 3 af 22

4 Finansielle poster 2006 Afvigelse Renteomkostninger, netto (174) (24) (150) Renteelement af fjernelsesomk. (26) (13) (13) Øvrige 20 (93) 113 Finansielle poster, netto (180) (130) (50) Selskabsskat Skat af periodens resultat blev 536 mod 824 i Skatteprocenten, korrigeret for at associerede selskaber indregnes efter skat samt skattefrie engangsposter (2006), var 30% i både og Skatteprocenten overstiger 28% som følge af, at kulbrinteskat i Norge medfører en samlet skattesats på 78%. Resultat efter skat Periodens resultat efter skat udgjorde mod i Tilkøbte elselskaber bidrog positivt med 888 mod 197 i 2006, hvor resultatandel fra Elsam og Nesa var indregnet som associeret virksomhed. I 2006 indgik engangsposter på 165 (177 før skat). Korrigeret for ovenstående er resultatet lavere end i 2006, hvilket primært skyldes det lavere EBIT, som beskrevet ovenfor, samt højere finansielle omkostninger som følge af højere nettorentebærende gæld. Pengestrømme Periodens pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde mod i Stigningen skyldes primært en reduktion på i arbejdskapitalbindinger i mod en stigning på i 2006, samt lavere skattebetalinger. Stigningen blev dog delvist modsvaret af højere renteomkostninger, et lidt lavere EBITDA, samt en regulering til EBITDA på mod 411 i 2006, hovedsagligt vedrørende tilbageførsel af værdiregulering af ikke-realiserede sikringsinstrumenter. Reduktionen i arbejdskapitalbindinger i skyldes primært lagerreduktioner, mens stigningen i arbejdskapitalbindingerne i 2006 primært vedrørte en stigning i tilgodehavender fra salg som følge af den kolde vinter. Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde mod i De væsentligste investeringer i kvartalet var Ormen Lange projektet og boreaktivitet på producerende olie- og gasfelter, nedgravning af elkabler i Nordsjælland, udenlandske vindaktiviteter, første betaling på købet af ConocoPhillips i, delvist modsvaret af salget af ejendomsfaciliteter i København samt endelig afregning fra Vattenfall vedrørende købet af aktiviteter fra Elsam og Energi E2. Investeringerne i 2006 vedrørte primært købet af Elsam aktier. Egenkapital Egenkapitalen var ved udgangen af 1. kvartal mod ultimo Forøgelsen af egenkapitalen skyldes primært periodens resultat. Balance Balancesummen var ved udgangen af kvartalet mod ultimo 1. kvartal Forøgelsen skyldes hovedsageligt indregningen af de tilkøbte elselskaber. Den nettorentebærende gæld var mod ved udgangen af 1. kvartal Delårsrapport for 1. kvartal Side 4 af 22

5 FORVENTNINGER TIL Forventningen til resultatet nedjusteres i forhold til resultatudmeldingen i Årsrapport EBITDA forventes nu noget lavere som følge af fortsat faldende elpriser. Forventningen til resultat efter skat er på niveau med udmeldingen i Årsrapport 2006, idet engangsindtægten som følge af reduktionen i selskabsskatteprocenten fra 28% til 25% kompenserer for effekten af de lavere elpriser. Udsagn om fremtiden Delårsrapporten indeholder udsagn om fremtidige forhold herunder om de finansielle forventninger til. Disse udsagn er i deres natur usikre og forbundet med risici. Mange faktorer kan bevirke, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. Eksempler på sådanne faktorer omfatter, men er ikke begrænset til, udviklingen på olie-, gas-, el-, kul-, CO 2 -, valuta-, og rentemarkederne, ændringer i lovgivning, regulering eller standarder, forandring af konkurrencesituationen på DONG Energy s markeder, leveringssikkerhed og integrationen af tilkøbte aktiviteter. SÆRLIGE BEGIVENHEDER I 1. KVARTAL Køb af ConocoPhillips i Den 19. marts indgik DONG Energy og Phillips Petroleum International Corporation en aftale om, at DONG Energy overtager aktierne i ConocoPhillips Petroleum International Corporation Denmark (COP ). Med købet af COP overtager DONG Energy kontrollen over et selskab, som ejer tre danske licenser, hvilket understøtter DONG Energy s strategi om at øge produktionen af olie og gas og dermed at styrke den danske gasforsyning. Særligt licensen Hejre vil bidrage væsentligt til forretningen. DONG Energy vurderer, at COP s ejerandel repræsenterer mellem 35 og 40 mio. tønder olieækvivalenter, heraf 2,5 til 3 mia. m 3 gas. COP er desuden operatør på de tre licenser. Med overtagelsen af COP (som ejer 30 procent af Hejre-licensen) kommer DONG Energy op på 50 procents ejerandel i licensen, idet DONG Energy i forvejen ejer 20 procent. Med i købet følger ejerandele i to andre licenser, Svane og Hejre naboblok, som indeholder fund og yderligere efterforskningspotentiale. DONG Energy køber COP af Phillips Petroleum International Corporation for USD 300 mio. Overtagelsen omfatter værdien af reserver og efterforskningspotentiale, værdi af øvrige aktiver i selskabet, samt synergier med DONG Energy s gasforretning og strategiske fordele i øvrigt. Aftalen forudsætter Energistyrelsens godkendelse af købet. Når godkendelsen foreligger, vil DONG Energy i samarbejde med de øvrige partnere i licenserne igangsætte arbejdet med at udarbejde en udbygningsplan. Delårsrapport for 1. kvartal Side 5 af 22

6 BEGIVENHEDER EFTER PERIODENS UDLØB Aftale om leverance af vindmøller til Gunfleet Sands Havmøllepark Den 19. april underskrev DONG Energy og Siemens Wind Power en aftale om leverance af 30 vindmøller til Gunfleet Sands i England. De 30 vindmøller, som opføres syv kilometer ud fra Englands østkyst ved udmundingen af Themsen, er Siemens 3,6 MW møller. Dette bringer den samlede kapacitet i havmølleparken op på 108 MW. Opstillingen af møllerne ventes at gå i gang i starten af Gunfleet Sands er DONG Energy s tredje engelske offshore-projekt og følger efter Barrow, som allerede er i drift og Burbo Banks, som er under opførelse og ventes færdiggjort i løbet af. Investeringsomkostningerne for etablering af havmølleparken inklusiv de 30 Siemens-møller ligger på ca. to milliarder kroner. Gas Release Den 26. april afholdt DONG Energy auktion over i alt 400 mio. m 3 naturgas, svarende til 10% af det danske gasmarked, på den årlige Gas Release auktion. Auktionen blev en succes, idet samtlige udbudte mængder naturgas blev bortauktioneret. Auktionen er led i DONG Energy s forpligtelse over for Europa-Kommissionen i forbindelse med godkendelsen af fusionen mellem energiselskaberne DONG, Energi E2, Elsam, Nesa, Frederiksberg Forsyning (elaktiviteterne) og Københavns Energi (elaktiviteterne). Auktionen anvendte det af DONG Energy udviklede Two-Way Gas Release -koncept, hvor DONG Energy leverer naturgas i mod tilsvarende gasmængder på markederne i England, Belgien, Holland og Tyskland. Ni bydere deltog i auktionen, hvor der blev udbudt 10 lodder af 40 mio. m 3 naturgas. Den internetbaserede auktion blev varetaget af en uvildig tredjepart. Auktionen blev gennemført over tre runder, og resultatet blev, at de 10 lodder, som skal leveres i, byttes mod fem lodder i Holland og fem lodder i Tyskland. Den næste auktion i Gas Release programmet finder sted i foråret Horns Rev 2 DONG Energy fortsætter udviklingen af havmølleparken Horns Rev 2. Parken skal opføres i Nordsøen ud for Esbjerg nord for den eksisterende Horns Rev havmøllepark. Opførelsen vil kræve en investering på omkring 3,5 mia. kr. Opførelsen af Horns Rev 2 er et led i at sikre DONG Energy en mere balanceret og robust kraftværksportefølje. Havmølleparken bliver på omkring 200 MW og forventes at kunne producere over 800 GWh pr. år svarende til elforbruget i cirka danske husstande. Samtidig vil parken øge DONG Energy s andel af CO 2 -neutral elektricitet. Opførelsen forventes at starte i år 2008, og parken forventes i drift Delårsrapport for 1. kvartal Side 6 af 22

7 DONG ENERGY S SEGMENTER GENERATION Hovedtal, Generation 2006 Afvigelse Elproduktion (GWh) Varmeproduktion (TJ) Nettoomsætning heraf varmeomsætning EBITDA EBIT Investeringer Ud over DONGs hidtidige vedvarende energi aktiviteter indgår termisk og vedvarende kraftproduktion fra de tilkøbte selskaber Energi E2 og Elsam. En andel af kraftværkerne og de vedvarende energi aktiviteter blev solgt til Vattenfall lige inden selskaberne blev indregnet som datterselskaber i DONG Energy. De tilkøbte selskaber indgår fra 1. juli 2006 og indgår dermed ikke i 1. kvartal Produktion Elproduktionen for kvartalet var GWh mod 28 GWh i Stigningen skyldes, at de tilkøbte selskaber, Elsam og Energi E2, ikke indgik i 1. kvartal Elproduktionen i var fordelt med 15% fra vedvarende energi og 85% fra termisk energi. Varmeproduktionen udgjorde TJ. Nettoomsætning Nettoomsætningen for kvartalet blev mod 31 i De tilkøbte selskaber udgjorde mio. kr. EBIT EBIT for kvartalet var og kom næsten udelukkende fra de tilkøbte selskaber. I 2006 var EBIT 1 Resultatet for 1. kvartal var negativt påvirket af de meget lave elpriser. Dette blev dog delvist opvejet af en positiv effekt af afdækninger. Investeringer Investeringerne i 1. kvartal udgjorde 559 og vedrørte hovedsageligt udvikling af vindmølleprojekter i Spanien, vindmølleparken ved Burbo Banks, levetidsforlængelser og vedligeholdelsesinvesteringer på de danske kraftværker samt opførelse af et gasfyret kraftværk ved Mongstad i Norge. Frasalg af aktivitet Der blev solgt 5 decentrale kraftvarmeværker med en samlet elkapacitet på ca. 30 MW med overtagelse pr. 1. januar. Delårsrapport for 1. kvartal Side 7 af 22

8 EXPLORATION & PRODUCTION Hovedtal, Exploration & Production 2006 Afvigelse Olie- & gasproduktion (mio. boe) 2,7 4,0 (1,3) Olietransport, (mio. tdr.) 24,0 27,0 (3,0) Nettoomsætning (552) EBITDA (729) EBIT (624) Investeringer Produktion Produktionen var i 1. kvartal 2,7 mio. boe (tønder olieækvivalenter) mod 4,0 mio. boe i 1. kvartal Faldet kan henføres til tekniske produktionsvanskeligheder på danske og norske felter samt lavere produktion foranlediget af naturligt aftagende produktion fra modne felter. Produktion i 1. kvartal var fordelt med 57% af produktionen fra de danske felter, mens de resterende 43% kom fra de norske felter. Nettoomsætning Nettoomsætningen i 1. kvartal udgjorde mod i samme periode Faldet skyldes udover ovennævnte produktionsnedgang en lavere oliepris og dollarkurs i forhold til 2006, samt at der i 1. kvartal 2006 indgik en engangsindtægt vedrørende salg af licensandele. EBIT EBIT var 270 mod 894 i Det lavere EBIT skyldes udover ovennævnte nedgang i omsætningen, omkostninger i tilknytning til de tekniske produktionsvanskeligheder samt omkostningsførsel af efterforskningsboringen Cygnus på norsk sokkel som følge af, at der ikke blev fundet tilstrækkelige mængder af kulbrinter til kommerciel produktion. Investeringer/efterforskning Investeringerne i 1. kvartal udgjorde 825 mod 465 i Det højere investeringsniveau i skyldes primært større boreaktivitet på producerende felter i og Norge. Investeringerne i det norske gasfelt Ormen Lange udgjorde 147 Pr. 31. marts var Ormen Lange og Langeled projektet 94% færdigt og forventes i henhold til planen at gå i produktion i 4. kvartal. DONG Energy indgik i marts en aftale om køb af ConocoPhillips aktiviteter i. En mindre del af købesummen blev forudbetalt i 1. kvartal. Delårsrapport for 1. kvartal Side 8 af 22

9 DISTRIBUTION Hovedtal, Distribution 2006 Afvigelse Eldistribution (GWh) Gasdistribution (mio. m 3 ) (88) Nettoomsætning EBITDA EBIT Investeringer Ud over DONGs hidtidige gaslager- og gasdistributionsaktiviteter indgår eldistributionsaktiviteter fra København og Frederiksberg kommuner, som er indregnet pr. 1. maj Tilsvarende aktiviteter fra Nesa er indregnet pr. 1. juli. Aktiviteterne fra de tilkøbte selskaber indgår således ikke i 1. kvartal Gaslageret ved Ll. Torup indgår ikke i 1. kvartal, som følge af frasalget i Afsætning I 1. kvartal blev der distribueret GWh el og 289 mio. m 3 gas. Der blev distribueret 88 mio. m 3 mindre gas end i 2006, hvilket skyldes mildere vejr. Målt i graddage var 1. kvartal 38% varmere end samme periode Nettoomsætning Nettoomsætningen for kvartalet udgjorde mod 286 i De tilkøbte selskaber udgjorde 949 Nettoomsætningen for gasaktiviteterne var 71 lavere end i 2006, hvilket skyldes færre distribuerede mængder samt frasalget af gaslageret ved Ll. Torup. EBIT EBIT for kvartalet var 229 mod 174 i De tilkøbte selskaber udgjorde 143 i og engangsindtægt vedrørende salg af cushiongas i 2006 udgjorde 43 EBIT for gasaktiviteterne korrigeret for engangsindtægten var 43 lavere end i Faldet skyldes den lavere omsætning delvist modsvaret af lavere omkostninger til bl.a. vedligehold. Investeringer Investeringerne i 1. kvartal udgjorde 280 og vedrørte hovedsageligt nedgravning af elkabler i Nordsjælland samt øvrige investeringer i eldistributionsnettet. Delårsrapport for 1. kvartal Side 9 af 22

10 MARKETS Hovedtal, Markets 2006 Afvigelse Elafsætning (GWh) Naturgasafsætning (mio. m 3 ) (359) Nettoomsætning EBITDA (1.289) EBIT (1.323) Investeringer Ud over DONGs hidtidige gassalgsaktiviteter indgår elsalgsaktiviteter fra København og Frederiksberg kommuner pr. 1. maj 2006 og fra Nesa pr. 1. juli Aktiviteterne fra de tilkøbte selskaber indgår således ikke i 1. kvartal Afsætning Salget af naturgas var i 1. kvartal mio. m 3 mod mio. m 3 i Faldet skyldes i overvejende grad det milde vejr, som medførte lavere salg til slutkunder både på det danske marked og i Sverige, Tyskland og Holland. Herudover blev der solgt færre mængder til tyske engroskunder samt på den hollandske gasbørs TTF. Det lavere salg skyldes de meget lave gaspriser på de europæiske børser, grundet det milde vejr kombineret med fyldte lagre. Dette medførte, at de store engroskunder reducerede aftaget fra engroskontrakterne med DONG Energy og i stedet for indkøbte gas fra børser, ligesom DONG Energy valgte at sælge færre mængder på TTF. Elsalget udgjorde GWh og kom hovedsageligt fra de tilkøbte selskaber. Nettoomsætning Nettoomsætningen for kvartalet var mod i Korrigeret for omsætning i de tilkøbte selskaber udgjorde faldet Faldet skyldes primært lavere gassalgspriser samt færre solgte gasmængder. EBIT EBIT for kvartalet var 453 mod i Korrigeret for tilkøbte selskaber faldt EBIT med Faldet skyldes hovedsagligt lavere gassalgspriser, negativt timelag i gaskontrakter, negativ effekt af gaskøbsallokering samt færre solgte gasmængder. Investeringer Investeringerne i 1. kvartal udgjorde 165 og vedrørte hovedsageligt etablering af fibernet i Nordsjælland og i Københavnsområdet. Herudover er der foretaget udvidelser af ejendomsfaciliteterne. Delårsrapport for 1. kvartal Side 10 af 22

11 MARKEDSPRISER Oliepris, Brent månedsgennemsnit, USD/tdr j f m a m j j a s o n d Gaspris, TTF månedsgennemsnit, EUR/MWh j f m a m j j a s o n d 2006 Elpris, Nord Pool månedsgennemsnit, EUR/MWh j f m a m j j a s o n d Kulpris, API 2 månedsgennemsnit, USD/ton j f m a m j j a s o n d 2006 CO 2 -kvotepris månedsgennemsnit, EUR/ton j f m a m j j a s o n d Dollarkurs månedsgennemsnit, DKK/USD 6,3 6,1 5,9 5,7 5,5 j f m a m j j a s o n d 2006 Markedspriser 1. kvartal År til dato 2006 % 2006 % Oliepris, Brent (USD/tdr.) 57,8 61,8-6% 57,8 61,8-6% Gaspris, TTF (EUR/MWh) 11,1 25,1-56% 11,1 25,1-56% Elpris, Nord Pool (EUR/MWh) 26,7 45,4-41% 26,7 45,4-41% Kulpris, API 2 (USD/ton) 69,9 60,2 16% 69,9 60,2 16% CO 2 -kvotepris, (EUR/ton) 2,0 25,5-92% 2,0 25,5-92% Dollarkurs, (DKK/USD) 5,7 6,2-8% 5,7 6,2-8% Forkortelser: TTF: Title Transfer Facility, gasbørsen i Holland API 2: Pris for kul leveret CIF til ARA (Amsterdam, Rotterdam og Antwerpen) DONG Energy er en af Nordens førende energikoncerner med hovedsæde i. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere, handle og sælge energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger ca medarbejdere og omsætter for 36 mia. kr. Yderligere information: Louise Münter Media Relations Telefon: Delårsrapport for 1. kvartal Side 11 af 22

12 SAMMENDRAGET DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. MARTS Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 13 Resultatopgørelse 14 Balance 15 Egenkapitalopgørelse (sammendraget) 17 Pengestrømsopgørelse (sammendraget) 18 Noter: 1. Anvendt regnskabspraksis Regnskabsmæssige skøn og vurderinger Segmentoplysninger Ændringer i koncernens sammensætning Engangsposter Skat af periodens resultat Eventualforpligtelser Transaktioner med nærtstående parter Begivenheder efter periodens udløb 22 Denne delårsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse er den danske udgave gældende. Denne delårsrapport er ikke revideret eller reviewet. Delårsrapport for 1. kvartal Side 12 af 22

13 LEDELSESPÅTEGNING Direktion og bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar marts for DONG Energy koncernen. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede og statslige aktieselskaber. Vi anser, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at delårsrkapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme i perioden 1. januar marts., den 16. maj Direktion: Anders Eldrup Adm. direktør Carsten Krogsgaard Thomsen Koncernøkonomidirektør Bestyrelse: Fritz H. Schur Formand Lars Nørby Johansen Næstformand Asbjørn Larsen Lars Rebien Sørensen Jakob Brogaard Jens Kampmann Kresten Philipsen Poul Arne Nielsen Hanne Steen Andersen Medarbejdervalgt Poul Dreyer Medarbejdervalgt Jørgen Peter Jensen Medarbejdervalgt Jens Nybo Stilling Sørensen Medarbejdervalgt Delårsrapport for 1. kvartal Side 13 af 22

14 RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Produktionsomkostninger (7.833) (5.298) (26.448) Bruttoresultat Salg og marketing (154) (66) (595) Ledelse og administration (718) (26) (1.107) Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger (11) (7) (2.263) Resultat af primær drift (EBIT) Avance ved salg af virksomheder Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (435) (442) (1.464) Resultat før skat Skat af periodens resultat (536) (824) (1.518) Periodens resultat Periodens resultat fordeles således: Aktionærerne i DONG Energy A/S Minoritetsinteresser (12) 1 (1) Resultat pr. aktie (EPS) og udvandet resultat pr. aktie (DEPS) á kr. i hele kr Delårsrapport for 1. kvartal Side 14 af 22

15 BALANCE Aktiver 31/3 31/ / Goodwill Rettigheder Færdiggjorte udviklingsprojekter Udviklingsprojekter under udførelse og forudbetalinger for immaterielle aktiver Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg Efterforsknings- og udvindingsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle aktiver Materielle aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Andre kapitalandele Udskudt skat Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre langfristede aktiver Periodeafgrænsningsposter Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos associerede virksomheder Tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender Entreprisekontrakter Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver Aktiver Delårsrapport for 1. kvartal Side 15 af 22

16 BALANCE (FORTSAT) Passiver 31/3 31/ / Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner (423) Reserve for valutakursreguleringer Reserve for aktier disponible for salg Overført resultat Foreslået udbytte Hybridkapital Egenkapital tilhørende aktionærerne i DONG Energy A/S Minoritetsinteresser Egenkapital Udskudt skat Pensioner Hensatte forpligtelser Obligationslån Kreditinstitutter Gæld til associerede virksomheder Andre langfristede gældsforpligtelser Periodeafgrænsningsposter Langfristede forpligtelser Hensatte forpligtelser Obligationslån Kreditinstitutter Gæld til leverandører Gæld til associerede selskaber Skyldig selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Passiver Delårsrapport for 1. kvartal Side 16 af 22

17 EGENKAPITALOPGØRELSE (SAMMENDRAGET) 31/3 31/ Egenkapital ved periodens begyndelse Værdiregulering af sikringsinstrumenter efter skat (13) 118 Værdiregulering af egenkapitallignende lån efter skat Betalt udbytte, hybridkapital 0 0 Ændring i hybridkapital efter skat Valutakurs og øvrige reguleringer 2 (7) Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen Periodens resultat Totalindkomst Betalt udbytte 0 0 Kapitalforhøjelse 0 0 Egenkapitalbevægelser i perioden Egenkapital ved periodens slutning Delårsrapport for 1. kvartal Side 17 af 22

18 PENGESTRØMSOPGØRELSE (SAMMENDRAGET) 2006 Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) Reguleringer til EBITDA (1.117) 411 Ændring i driftskapital (1.133) Renteind- og udbetalinger og lignende (232) (65) Betalt selskabsskat 39 (280) Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle aktiver (86) (14) Køb af materielle aktiver (1.583) (474) Salg af anlægsaktiver Køb af virksomheder (168) (4.310) Salg af virksomheder 0 0 Andre investeringer 223 (13) Modtagne udbytter 0 1 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (1.241) (4.724) Provenu ved udstedelse af hybridkapital 0 0 Provenu ved optagelse af øvrige lån Afdrag på lån (1.317) (278) Udbetalt udbytte til aktionærer og hybridkapital 0 0 Kapitalforhøjelse 0 0 Ændring i andre langfristede gældsforpligtelser (1) 0 Betalt udbytte og kapitalindskud, minoritetsaktionærer 0 0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (485) (278) Periodens pengestrømme (2.721) Likvider ved periodens begyndelse Likvide beholdninger vedrørende aktiver bestemt for salg (144) 0 Valutakursregulering af likvider 0 1 Likvider ved periodens slutning Delårsrapport for 1. kvartal Side 18 af 22

19 NOTER 1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS DONG Energy A/S (selskabet) er et aktieselskab hjemmehørende i. Denne delårsrapport omfatter selskabet og dets datterselskaber (koncernen). Denne sammendragne delårsrapport er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede og statslige aktieselskaber. Delårsrapporten indeholder ikke al den information, der kræves af en fuld årsrapport og skal derfor læses i sammenhæng med koncernens årsrapport for Årsrapporten for perioden 1. januar december 2006 kan rekvireres på selskabets hjemmeside Den anvendte regnskabspraksis i delårsrapporten er i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis i årsrapporten for Der henvises til note 1 i årsrapporten for 2006 for en uddybende beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, herunder definitionerne på de angivne nøgletal, der er beregnet i overensstemmelse med definitionerne i Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning Anbefalinger & Nøgletal 2005, såfremt andet ikke er angivet. Følgende nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag er trådt i kraft med virkning for regnskabsåret : IFRS 7, Finansielle instrumenter: Oplysninger IFRIC 9, Omvurdering af indbyggede afledte finansielle instrumenter IFRIC 10, Delårsrapporter og nedskrivninger (endnu ikke godkendt af EU) Anvendelsen af disse nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag har ikke medført ændringer i anvendt regnskabspraksis for så vidt angår indregning og måling. Anvendelse af IFRS 7 i årsrapporten for vil i forhold til årsrapporten for 2006 medføre ændringer i og tilføjelser til de noteoplysninger, der vil blive givet vedrørende finansielle instrumenter. IFRS 7 er ikke relevant for delårsrapporten. DONG Energy har i overensstemmelse med ikrafttrædelsesbestemmelserne i IFRIC 9 valgt at anvende IFRIC 9 fra og med regnskabsåret Delårsrapporten præsenteres i danske kroner (kr.) afrundet til nærmeste 2. REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræver vurderinger, skøn og forudsætninger om fremtidige begivenheder. De foretagne skøn og forudsætninger er baseret på historiske erfaringer og andre faktorer, som ledelsen vurderer forsvarlige efter omstændighederne, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Endvidere er DONG Energy koncernen underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske udfald afviger fra disse skøn. En oversigt over skøn og dertil hørende vurderinger, som ledelsen i DONG Energy anser er særligt væsentlige for regnskabsaflæggelsen, fremgår af note til 2 i årsrapporten for 2006, hvortil der henvises. Delårsrapport for 1. kvartal Side 19 af 22

20 3. SEGMENTOPLYSNINGER Nettoomsætning Generation Exploration & Production Distribution Markets Øvrige (inkl. elimineringer) (1.872) (267) (4.190) Nettoomsætning i alt EBITDA Generation Exploration & Production Distribution Markets Øvrige (inkl. elimineringer) (63) 7 (14) EBITDA i alt EBIT Generation Exploration & Production Distribution Markets Øvrige (inkl. elimineringer) (69) (14) (104) EBIT i alt ÆNDRINGER I KONCERNENS SAMMENSÆTNING DONG Energy har i løbet af 2006 erhvervet en række væsentlige dattervirksomheder. Der henvises til note 33 i årsrapporten for I perioden 1. januar marts har der ikke været ændringer i koncernens sammensætning. 5. ENGANGSPOSTER Der er i perioden ikke indregnet engangsposter. I 1. kvartal 2006 var resultat efter skat påvirket af engangsindtægter på 165 vedrørende salg af cushiongas og licensandele. Delårsrapport for 1. kvartal Side 20 af 22

21 6. SKAT AF PERIODENS RESULTAT 2006 Skat af periodens resultat (536) (824) Skat af periodens resultat kan forklares således: Beregning 28% skat af resultat før skat (515) (814) Regulering af beregnet skat i udenlandske dattervirksomheder i forhold til 28% (2) (1) Særlig skat, kulbrinteskat 1 (85) Skatteeffekt af: Ikke-skattepligtige indtægter 3 36 Ikke-fradragsberettigede omkostninger (35) (18) Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder 7 58 Regulering af skat vedrørende tidligere år 5 0 Skat af periodens resultat (536) (824) Effektiv skatteprocent Skat af periodens resultat blev 536 mod 824 i Den effektive skatteprocent var 29% i og 28% i EVENTUALFORPLIGTELSER Der har ikke været væsentlige ændringer i eventualforpligtelser siden årsrapporten pr. 31. december Der henvises til note 40 og 41 i årsrapporten for TRANSAKTIONER MED NÆRTSTÅENDE PARTER Der har ikke været væsentlige transaktioner med nærtstående parter i perioden. Der henvises til note 42 i årsrapporten for 2006 for omtale af nærtstående parter og transaktionerne med disse. Delårsrapport for 1. kvartal Side 21 af 22

22 9. BEGIVENHEDER EFTER PERIODENS UDLØB Aftale om leverance af vindmøller til Gunfleet Sands Havmøllepark Den 19. april underskrev DONG Energy og Siemens Wind Power en aftale om leverance af 30 vindmøller til Gunfleet Sands i England. De 30 vindmøller, som opføres syv kilometer ud fra Englands østkyst ved udmundingen af Themsen, er Siemens 3,6 MW møller. Dette bringer den samlede kapacitet i havmølleparken op på 108 MW. Opstillingen af møllerne ventes at gå i gang i starten af Gunfleet Sands er DONG Energy s tredje engelske offshore-projekt og følger efter Barrow, som allerede er i drift og Burbo Banks, som er under opførelse og ventes færdiggjort i løbet af. Investeringsomkostningerne for etablering af havmølleparken inklusiv de 30 Siemens-møller ligger på ca. to milliarder kroner. Gas release Den 26. april afholdt DONG Energy auktion over i alt 400 mio. m 3 naturgas, svarende til 10% af det danske gasmarked, på den årlige Gas Release auktion. Auktionen blev en succes, idet samtlige udbudte mængder naturgas blev bortauktioneret. Auktionen er led i DONG Energy s forpligtelse over for Europa-Kommissionen i forbindelse med godkendelsen af fusionen mellem energiselskaberne DONG, Energi E2, Elsam, Nesa, Frederiksberg Forsyning (elaktiviteterne) og Københavns Energi (elaktiviteterne). Auktionen anvendte det af DONG Energy udviklede Two-Way Gas Release -koncept, hvor DONG Energy leverer naturgas i mod tilsvarende gasmængder på markederne i England, Belgien, Holland og Tyskland. Ni bydere deltog i auktionen, hvor der blev udbudt 10 lodder af 40 mio. m 3 naturgas. Den internetbaserede auktion blev varetaget af en uvildig tredjepart. Auktionen blev gennemført over tre runder, og resultatet blev, at de 10 lodder, som skal leveres i, byttes mod fem lodder i Holland og fem lodder i Tyskland. Den næste auktion i Gas Release programmet finder sted i foråret Horns Rev 2 DONG Energy fortsætter udviklingen af havmølleparken Horns Rev 2. Parken skal opføres i Nordsøen ud for Esbjerg nord for den eksisterende Horns Rev havmøllepark. Opførelsen vil kræve en investering på omkring 3,5 mia. kr. Opførelsen af Horns Rev 2 er et led i at sikre DONG Energy en mere balanceret og robust kraftværksportefølje. Havmølleparken bliver på omkring 200 MW og forventes at kunne producere over 800 GWh pr. år svarende til elforbruget i cirka danske husstande. Samtidig vil parken øge DONG Energy s andel af CO 2 -neutral elektricitet. Opførelsen forventes at starte i år 2008, og parken forventes i drift Delårsrapport for 1. kvartal Side 22 af 22

EBITDA. 3.186 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2008 med følgende hovedpunkter:

EBITDA. 3.186 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2008 med følgende hovedpunkter: DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2008 Omsætning 15.080 mio. kr. EBITDA 3.186 mio. kr. Resultat efter skat 1.252 mio. kr. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2008

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2006 OG 4. KVARTAL 2006 EBIT. 5.534 mio.

KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2006 OG 4. KVARTAL 2006 EBIT. 5.534 mio. KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR OG 4. KVARTAL Omsætning 35.661 mio. kr. EBIT 5.534 mio. kr. Resultat efter skat 4.917 mio. kr. blev et meget tilfredsstillende år. Resultatet blev positivt påvirket af høje

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter:

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter: DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL Omsætning 7.224 mio. kr. EBITDA 1.689 mio. kr. Resultat efter skat 108 mio. kr. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal med følgende

Læs mere

EBITDA mio. Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2007 med følgende hovedpunkter:

EBITDA mio. Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2007 med følgende hovedpunkter: HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR Omsætning 18.167 mio. kr. EBITDA 4.808 mio. kr. Resultat efter skat 2.103 mio. kr. Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for med følgende hovedpunkter: Omsætningen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL 2006 EBIT. -231 mio. Omsætningen for kvartalet udgjorde 8.948 mio. kr. mod 3.391 mio. kr.

KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL 2006 EBIT. -231 mio. Omsætningen for kvartalet udgjorde 8.948 mio. kr. mod 3.391 mio. kr. KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL Omsætning 8.948 mio. kr. -231 mio. kr. Resultat efter skat 643 mio. kr. 3. kvartal var det første kvartal hvor de tilkøbte elselskaber Elsam, Energi E2, Nesa og

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DONG Energy. Koncernregnskabsmeddelelse for 1. kvartal Omsætningen for kvartalet udgjorde mio. kr. mod mio. kr.

DONG Energy. Koncernregnskabsmeddelelse for 1. kvartal Omsætningen for kvartalet udgjorde mio. kr. mod mio. kr. DONG Energy 22. maj Koncernregnskabsmeddelelse for 1. kvartal Omsætningen for kvartalet udgjorde 8.184 mod 5.105 i 2005 EBIT for kvartalet udgjorde 2.831 mod 1.337 Resultat efter skat blev 2.083 mod 769

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2008

Ordinær generalforsamling 2008 Ordinær generalforsamling 2008 Klik for at redigere titeltypografi i masteren Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers

Læs mere

DONG Energy. Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal 2006. Omsætningen for kvartalet udgjorde 5.848 mio. kr. mod 4.204 mio. kr.

DONG Energy. Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal 2006. Omsætningen for kvartalet udgjorde 5.848 mio. kr. mod 4.204 mio. kr. DONG Energy 25. august Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal Omsætningen for kvartalet udgjorde 5.848 mod 4.204 i EBIT for kvartalet udgjorde 977 mod 1.112 EBIT for 1. halvår udgjorde 3.808 mod 2.449

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER 2008. 10.993 mio. kr.

DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER 2008. 10.993 mio. kr. DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER Omsætning 41.612 mio. kr. EBITDA 10.993 mio. kr. Resultat efter skat 5.177 mio. kr. Stærkt finansielt resultat Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2008 EBITDA. 6.651 mio. kr.

HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2008 EBITDA. 6.651 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR Omsætning 27.820 mio. kr. EBITDA 6.651 mio. kr. Resultat efter skat 3.082 mio. kr. Stærkt finansielt resultat påvirket af høje olie- og gaspriser Bestyrelsen for DONG Energy

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

DONG A/S. Koncernregnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005

DONG A/S. Koncernregnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 DONG A/S 2. marts 2006 Koncernregnskabsmeddelelse for og 4. kvartal blev et godt år med væsentligt bedre resultater end forventet ved årets start. Det bedre resultat skyldtes hovedsageligt højere oliepriser.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up Generalforsamling April 2010 Generalforsamling Temaer som back-up Årsregnskab 2009 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe,

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2014 et resultat før skat på 202 mio.kr. mod 164 mio.kr. i 2013. I 3. kvartal 2014 er resultatet før skat 63 mio.kr. mod

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2012 Fjerritslev, 23. august 2012 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2012. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere