KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2006 OG 4. KVARTAL 2006 EBIT mio.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2006 OG 4. KVARTAL 2006 EBIT. 5.534 mio."

Transkript

1 KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR OG 4. KVARTAL Omsætning mio. kr. EBIT mio. kr. Resultat efter skat mio. kr. blev et meget tilfredsstillende år. Resultatet blev positivt påvirket af høje olie-, gas- og elpriser. De tilkøbte elselskaber Elsam, Energi E2, Nesa samt elaktiviteterne fra Københavns Energi og Frederiksberg Kommune indgår delvist i 1. halvår og fuldt ud i 2. halvår. HIGHLIGHTS FOR ÅRET Omsætningen for året udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i EBITDA for året udgjorde mio. kr. mod mio. kr. EBIT for året udgjorde mio. kr. mod mio. kr. Engangsposter påvirkede negativt med mio. kr. Resultat efter skat blev mio. kr. mod mio. kr. Resultatet svarer til forventningerne udmeldt efter 3. kvartal. Resultat efter skat var negativt påvirket af engangsposter på netto 385 mio. kr. Heraf udgjorde avance ved frasalg af gaslageret ved Ll. Torup mio. kr. og opsigelse af koncerninterne aftaler mio. kr. Resultat for tilkøbte selskaber udgjorde mio. kr. Pengestrømme fra driften udgjorde mio. kr. mod mio. kr. Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde mio. kr. mod mio. kr. De væsentligste investeringer var akkvisitionerne inden for elsektoren For 2007 forventes et EBITDA lidt lavere end i, mens resultat efter skat forventes væsentligt lavere Koncernregnskabsmeddelelse for og 4. kvartal DONG Energy Kraftværksvej 53 Telefon:

2 KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal mio. kr. Afvigelse Nettoomsætning fordelt på segmenter: Generation Exploration & Production Distribution Markets Øvrige (inkl. elimineringer) (4.190) (709) (3.481) (2.451) (198) EBITDA 1 fordelt på segmenter: Generation Exploration & Production Distribution Markets (1.320) Øvrige (inkl. elimineringer) (14) 89 (103) 347 (2) EBIT Finansielle poster, netto (592) (152) (440) (272) (26) Resultat efter skat EBITDA margin (%) (9) EBIT margin (overskudsgrad) (%) (6) Frie pengestrømme til egenkapital (med opkøb) (4.262) (2.011) (165) Frie pengestrømme til egenkapital (uden opkøb) (2.207) 653 Aktiver Rentebærende aktiver Rentebærende gæld Nettorentebærende gæld (208) (208) Egenkapital Investeret kapital Finansiel gearing 7 0,42 (0,01) 0,43 0,42 (0,01) Note 1 : Resultat før af- og nedskrivninger, finansielle poster og skat Note 2 : Pengestrømme fra driftsaktivitet og investeringsaktivitet Note 3 : Pengestrømme fra driftsaktivitet og investeringsaktivitet, eksklusiv pengestrømme fra køb/salg af virksomheder. Købesummen for Ormen Lange er medtaget som opkøb Note 4 : Rentebærende aktiver er modregnet udnyttede kassekreditter Note 5 : Rentebærende gæld er eksklusiv udnyttede kassekreditter Note 6 : Egenkapital +/- tab/gevinst vedrørende sikringsinstrumenter på egenkapitalen + nettorentebærende gæld Note 7 : Nettorentebærende gæld divideret med egenkapital Koncernregnskabsmeddelelsen er aflagt i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelserne i IFRS som godkendt af EU og de yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede og statslige aktieselskaber. DONG Energy har implementeret ændringen af IAS 39 vedrørende dagsværdioptionen med virkning fra 1. januar. Sammenligningstal er tilpasset den ændrede regnskabspraksis og medfører for en reduktion af årets resultat på 131 mio. kr. Koncernregnskabsmeddelelse for og 4. kvartal Side 2 af 1717

3 KONCERNRESULTAT OG FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN Såvel EBITDA, EBIT som resultat efter skat blev væsentligt bedre end forventet ved årets start. Resultaterne blev positivt påvirket af højere olie- og gaspriser end forventet. Herudover indgik elselskaberne med et resultat efter skat på mio. kr., som ikke var forudsat indregnet ved årets start. Resultaterne i de tilkøbte selskaber var positivt påvirket af høje elpriser. De tilkøbte selskaber Elsam, Energi E2, Nesa og elaktiviteterne fra København og Frederiksberg kommuner indgik fuldt ud i DONG Energy s koncernregnskab for 3. og 4. kvartal. Elsam, Energi E2 og Nesa indgik som dattervirksomheder fra 1. juli, mens elaktiviteterne fra København og Frederiksberg kommuner blev indregnet fra 1. maj. Resultatandele fra Elsam, Energi E2 og Nesa indgik som resultat fra associerede selskaber i perioden inden 1. juli. KONCERNRESULTAT FOR ÅRET Omsætning Omsætningen blev mio. kr. mod mio. kr. i. Omsætningen steg med mio. kr., når der korrigeres for de tilkøbte elselskaber, hvilket skyldes højere olie- og gaspriser, delvist modsvaret af lavere olieproduktion og gasafsætning end i. Den gennemsnitlige oliepris (Brent) var 65,2 USD/tdr. mod 54,4 USD/tdr. i, svarende til en stigning på 20%. EBIT EBIT udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i. EBIT fra de tilkøbte elselskaber udgjorde mio. kr. Omsætningsfordeling - 12 måneder EBIT var i negativt påvirket af engangsposter på mio. kr. mod en positiv påvirkning på 40 mio. kr. i. Ud af de mio. kr. vedrører mio. kr. en regulering af koncernintern karakter, som opstod i forbindelse med DONG Naturgas' opsigelse af koncerninterne 11% Generation Exploration & Production Distribution Markets aftaler. Den tilsvarende gevinst er indregnet i åbningsbalancerne pr. 1. juli og indgår derfor ikke som en indtægt 40% i koncernregnskabet, hvorfor der således opstår en udgift i koncernen på mio. kr. Den regnskabsmæssi- ge behandling er baseret på US GAAP (EITF-04-01), som IFRS i dette tilfælde læner sig op ad. Korrigeret for tilkøbte elselskaber og engangsposter steg EBIT med mio. kr. Stigningen skyldes flere modsatrettede forhold. I positiv retning trak de stigende olie- og gaspriser, der både påvirkede Exploration & Production og Markets. Resultatet i Markets er positivt påvirket af den såkaldte timelag-effekt. Timelag-effekten opstår som følge af, at olieprisen og dollarkursen indgår med forskellige tidsforskydninger i DONG Energy s væsentligste købs- og salgskontrakter for naturgas. Dette indebærer, at virkningen af olieprisændringer slår forholdsvis hurtigt igennem på salgspriserne, mens indkøbspriserne reguleres med op til 17 måneders forsinkelse. De stigende priser gav en væsentlig gevinst i, som dog var endnu større i, hvor der også var en væsentlig stigning i oliepriserne. Denne timelageffekt vil vendes til en negativ effekt ved en faldende oliepris. 61% 18% 19% 6% 31% 14% EBIT fordeling - 12 måneder Generation Exploration & Production Distribution Markets Koncernregnskabsmeddelelse for og 4. kvartal Side 3 af 1717

4 Resultatet i Markets var yderligere positivt påvirket af, at der i blev indkøbt gas fra købskontrakter med en gunstig prisindeksering. DONG Energy køber gas fra flere typer af kontrakter med forskellig prisindeksering. Aftaget fra de enkelte kontrakter sker inden for gasåret, der løber fra 1. oktober til 30. september, men der er en vis fleksibilitet i hvilke kontrakter der kan aftages fra i de enkelte måneder i gasåret. Dette betyder, at der i enkelte kalenderår kan opstå en positiv effekt og i andre år en negativ effekt af fordelingen af gaskøbet. I var der en væsentlig positiv effekt, mens effekten i var neutral. Den samlede effekt af timelag og gaskøbsallokering var på samme niveau i som i. Hertil kommer effekten af, at en stor andel af oliepriseksponeringen var afdækket i til lave priser, hvilket medførte at de høje oliepriser ikke slog fuldt ud igennem. I var en mindre andel af oliepriseksponeringen afdækket til lave priser. Resultatet var negativt påvirket af faldende produktion i Exploration & Production. Produktionen faldt med 3,9 mio. boe (olieækvivalenter), hvilket skyldes at store dele af produktionen kommer fra modne felter, hvor produktionen er naturligt faldende. Avance ved salg af virksomheder I avance ved salg af virksomheder indgår gevinst ved salget af gaslageret ved Ll. Torup til Energinet.dk, som påvirkede resultatet positivt med den foreløbigt opgjorte avance på mio. kr. Energinet.dk s endelige overtagelse af lageret finder sted 1. maj 2007, hvor de frie pengestrømme forventes at blive positivt påvirket med ca. 2 mia. kr. før modregning af overdraget nettogæld. De frie pengestrømme var således ikke påvirket af transaktionen i. Finansielle poster De finansielle poster udgjorde en omkostning på 592 mio. kr. mod 152 mio. kr. i. Heraf udgjorde renteomkostninger 529 mio. kr. mod 211 mio. kr. i. Renteomkostningerne steg som følge af en større gennemsnitlig rentebærende gæld i afledt af de foretagne akkvisitioner. Den gennemsnitlige nettorentebærende gæld var 9,4 mia. kr. mod 3,3 mia. kr. i. Finansielle poster mio. kr. Afvigelse Renteomkostninger, netto (529) (211) (318) Renteelement af fjernelsesomk. (83) (55) (28) Udbytte fra kapitalandele (108) Øvrige Finansielle poster, netto (592) (152) (440) Selskabsskat Skat af årets resultat blev mio. kr. mod mio. kr. i. Skatteprocenten, korrigeret for at associerede virksomheder indregnes efter skat (), den skattefrie avance vedrørende salget af gaslageret ved Ll. Torup (), var 32% mod 39% i. Skatteprocenten overstiger 28%, som følge af at kulbrinteskat i Norge medfører en samlet skattesats på 78%. Resultat efter skat Resultat efter skat for året udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i. Resultatet var negativt påvirket af engangsposter på netto 385 mio. kr. vedrørende opsigelse af koncerninterne aftaler, delvist modsvaret af gevinst vedrørende salget af gaslageret ved Ll. Torup samt fra frasalg af mindre aktiviteter. I var resultatet positivt påvirket af engangsposter på 229 mio. kr. Tilkøbte elselskaber bidrog positivt med mio. kr. I indgik et udbytte fra ejerandele i de nu overtagne elselskaber på 115 mio. kr. Korrigeret for ovenstående er resultatet 917 mio. kr. højere end, hvilket primært skyldes forbedringer i EBIT, som beskrevet ovenfor, delvist modsvaret af højere finansielle omkostninger som følge af højere nettorentebærende gæld. Koncernregnskabsmeddelelse for og 4. kvartal Side 4 af 1717

5 Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i. Stigningen skyldes et højere EBITDA delvist modsvaret af højere skattebetalinger. Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i. De væsentligste investeringer var købene af elaktiviteterne i København og Frederiksberg kommuner (inkl. Energi E2 aktier), de resterende 75% af aktierne i Elsam (inkl. Nesa og Energi E2 aktier), 30% af aktierne i Energi E2 samt udbygning af Ormen Lange og Langeled projekterne. Købesummen for elselskaberne indgår som et nettobeløb efter modregning af overtagne likvider og kapitaludvidelsen i april på mio. kr. til SEAS-NVE og en række tidligere Elsam aktionærer. Købesummen for elaktiviteterne i Københavns Kommune indgår desuden kun delvist, idet der udestår en betaling på 6,7 mia. kr. Herudover indgår betaling for Elsams og Energi E2 s salg af aktiver til Vattenfall. Egenkapital Egenkapitalen var mio. kr. ved udgangen af året mod mio. kr. i. Egenkapitalen er forøget med kapitaludvidelsen i april på mio. kr. til SEAS-NVE og en række tidligere Elsam aktionærer, periodens resultat og ændringen i effekten af værdiregulering af sikringsinstrumenter, delvist modsvaret af udbyttebetalinger på i alt 486 mio. kr. Balance Balancesummen var mio. kr. ved udgangen af året mod mio. kr. i. Forøgelsen skyldes hovedsageligt indregningen af de tilkøbte elselskaber samt en forøgelse af balanceposterne vedrørende sikringsinstrumenter. Den nettorentebærende gæld var mio. kr. mod nettolikvider på 208 mio. kr. ved udgangen af. Foreslået udbytte Bestyrelsen indstiller, at der udbetales et udbytte på 40% af resultatet efter skat for. Dette giver en udbyttebetaling på mio. kr. KONCERNRESULTAT FOR 4. KVARTAL Omsætning I 4. kvartal omsatte koncernen for mio. kr. mod mio. kr. i. Korrigeret for de tilkøbte elselskaber steg omsætningen med mio. kr. Stigningen skyldes højere olie- og gaspriser, delvist modsvaret af lavere produktion og lavere solgte mængder. Den gennemsnitlige oliepris udgjorde 59,7 USD/tdr. mod 56,9 USD/tdr. i, svarende til en stigning på 5%. EBIT EBIT udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i. EBIT fra tilkøbte elselskaber bidrog positivt med mio. kr. I var EBIT påvirket af en engangsindtægt på 40 mio. kr. Korrigeret for bidrag fra tilkøbte elselskaber samt engangsposter faldt EBIT med 478 mio. kr., hvilket skyldes flere modsatrettede forhold. EBIT var positivt påvirket af, at de høje oliepriser slog igennem i større grad end i, da en mindre andel af den samlede oliepriseksponering var afdækket til lave priser i. Resultatet blev negativt påvirket af, at produktionen i Exploration & Production faldt med 1,4 mio. boe (olieækvivalenter) som følge af den naturlige nedgang i produktionen fra modne felter. Hertil kommer at udgiftsførte efterforskningsomkostninger var større i end i. I 4. kvartal blev omkostningerne til efterforskningsboringerne på Stork, Ravn og Karlebo på dansk sokkel og Brugdan på færøsk sokkel udgiftsført, da der ikke blev fundet tilstrækkelige mængder af kulbrinter til rentabel produktion. Koncernregnskabsmeddelelse for og 4. kvartal Side 5 af 1717

6 Finansielle poster De finansielle poster udgjorde en omkostning på 272 mio. kr. mod 26 mio. kr. i. Finansielle poster mio. kr. Afvigelse Renteomkostninger, netto (215) (9) (206) Renteelement af fjernelsesomk. (30) (14) (16) Udbytte fra kapitalandele Øvrige (27) (3) (24) Finansielle poster, netto (272) (26) (246) Nettorenteomkostningerne var 206 mio. kr. højere, idet den gennemsnitlige nettorentebærende gæld udgjorde ca. 16,6 mia. kr. mod nettolikvider på ca. 0,5 mia. kr. i. Selskabsskat Skat af periodens resultat udgjorde 378 mio. kr. mod 426 mio. kr. i. Skatteprocenten korrigeret for at associerede virksomheder indregnes efter skat () samt skattefrie avancer () var 22% i kvartalet mod 39%. Den lave skattesats skyldes en skattekorrektion i 4. kvartal. Resultat efter skat Resultat efter skat for perioden udgjorde mio. kr. mod 761 mio. kr. i. Resultatet var i påvirket af resultater fra tilkøbte elselskaber på mio. kr. og i af en engangsindtægt på 40 mio. kr. Korrigeret for engangsposter og resultater fra tilkøbte elselskaber faldt resultat efter skat med 630 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes faldet i EBIT og højere finansielle omkostninger. Pengestrømme Periodens pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde 87 mio. kr. mod mio. kr. i. Faldet skyldes væsentligt højere skattebetalinger og renteomkostninger, kun delvist modsvaret af et højere EBITDA. Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i. De væsentligste investeringer i 4. kvartal var Ormen Lange og Langeled projekterne, nedgravning af kabler i Nordsjælland, udenlandske vindaktiviteter samt levetidsforlængelse og vedligeholdelsesinvesteringer på de danske kraftværker. Koncernregnskabsmeddelelse for og 4. kvartal Side 6 af 1717

7 FORVENTNINGER TIL 2007 Forudsætninger DONG Energy s finansielle resultater påvirkes af prisudviklingen på en række råvarer, herunder olie, gas, el, kul og CO 2, samt valutakursudviklingen, herunder navnlig dollarkursen. I har olie-, gas- og elpriser i gennemsnit været væsentligt højere end niveauet til dato i Forventningerne til olie-, gas- og elpriser og dollarkursen i 2007 er baseret på priserne i starten af Forventet udvikling i aktivitet I 2007 vil resultaterne fra de nytilkøbte elselskaber for første gang indgå fuldt ud i koncernresultatet. Udsagn om fremtiden Koncernregnskabsmeddelelsen indeholder udsagn om fremtidige forhold herunder om de finansielle forventninger til Disse udsagn er i deres natur usikre og forbundet med risici. Mange faktorer kan bevirke, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. Eksempler på sådanne faktorer omfatter, men er ikke begrænset til, udviklingen på olie-, gas-, el-, kul-, CO 2 -, valuta-, og rentemarkederne, ændringer i lovgivning, regulering eller standarder, forandring af konkurrencesituationen på DONG Energy s markeder, leveringssikkerhed og integrationen af tilkøbte aktiviteter. Ormen Lange forventes at gå i produktion i 4. kvartal 2007 og vil dermed kun have beskeden indvirkning på resultatet for 2007 på grund af den begrænsede produktionsperiode. I ultimobalancen for er en række aktiver klassificeret som bestemt for salg. Afhændelsen af disse aktiver forventes ikke at have væsentlig indvirkning på omsætning og resultat for Forhold der påvirker forventningerne til 2007 De lavere forventninger til råvarepriserne i 2007 vil have en negativ virkning på resultatet for 2007 i forhold til. Udover påvirkningen fra de underliggende bevægelser, påvirkes DONG Energy af to specifikke forhold i relation til bevægelser i råvarepriserne: Effekten af tidsforskydninger på kontraktpriser samt den måde, hvorpå DONG Energy styrer sin portefølje af købskontrakter for naturgas. Olieprisændringer indgår med forskellige tidsforskydninger i en række af DONG Energy s købs- og salgskontrakter for naturgas. Virkningen af olieprisændringer slår forholdsvis hurtigt igennem på salgspriserne, mens indkøbspriserne reguleres med op til 17 måneders forsinkelse (timelag-effekt). Den lavere forventning til olieprisen i 2007 medfører, at timelag-effekten bliver negativ i 2007 i modsætning til i, hvor effekten var positiv som følge af stigende oliepriser. DONG Energy køber gas fra flere typer af kontrakter med forskellig prisindeksering. Aftaget fra de enkelte kontrakter sker inden for gasåret, der løber fra 1. oktober til 30. september, men der er en vis fleksibilitet i hvilke kontrakter der kan aftages fra i de enkelte måneder i gasåret. Afhængig af de aktuelle priser samt forventningerne til det fremtidige prisniveau, er det i visse kvartaler optimalt at købe gas fra relativt dyre kontrakter mod billigere gas i andre kvartaler. På basis af DONG Energy s olieprisforventninger vil det i kalenderåret 2007 være fordelagtigt at aftage den relativt dyrere gas. Derudover vil DONG Energy s resultat fortsat blive påvirket af integrationsomkostninger, om end disse vil blive delvist opvejet af synergier i Resultaterne fra elproduktionsaktiviteterne vil også blive negativt påvirket af engangsafskrivningen af de CO 2 -kvoter, som Elsam og Energi E2 er tildelt for Disse kvoter indregnes og afskrives i regnskabet som følge af førstegangskonsolideringen af de tilkøbte selskaber. Tildelte CO 2 -kvoter anvendt til egenproduktion påvirker normalt ikke resultatopgørelsen, og der vil ikke være tilsvarende afskrivninger i forbindelse med tildelingen af CO 2 -kvoter i Endelig vil DONG Energy s renteomkostninger stige som følge af gældsforøgelsen efter akkvisitionen af elselskaberne i. Resultatforventninger På basis af de ovenfor skitserede forudsætninger forventes DONG Energy s EBITDA for 2007 at blive lidt lavere end i. DONG Energy s resultat efter skat for 2007 forventes imidlertid at blive væsentligt lavere end i som følge af afskrivninger af CO 2 -kvoter samt højere renteomkostninger. Koncernregnskabsmeddelelse for og 4. kvartal Side 7 af 1717

8 SÆRLIGE BEGIVENHEDER I 4. KVARTAL Gunfleet Sands havmøllepark DONG Energy har købt rettighederne til opførsel af havmølleparken Gunfleet Sands i Storbritannien. Havmølleparken bliver på 108 MW og opføres ved Themsens udmunding syv kilometer fra den britiske østkyst. Samtlige miljøgodkendelser er på plads og forberedelserne til bygningsarbejdet ventes at gå i gang i Opførelsen af havmølleparken forventes afsluttet i efteråret decentrale værker frasolgt I forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af Elsams køb af Nesa i foråret 2004 indvilligede Elsam i at sælge sin portefølje af gasfyrede decentrale kraftvarmeværker. Hovedparten af disse værker er tidligere blevet afhændet. De resterende 5 værker med en samlet elkapacitet på ca. 30 MW er nu solgt til et køberkonsortium bestående af varmeværkerne i Ringkøbing, Skjern, Hanstholm og Nibe. Overtagelserne skete pr. 1. januar Kraftværk i Tyskland DONG Energy undersøger muligheden for at bygge et kulfyret kraftværk i Tyskland nær byen Greifswald. Projektet er p.t. på udviklingsstadiet og vil fortsætte indtil medio En endelig investeringsbeslutning om opførelse af kraftværket vil blive truffet herefter. CO 2 allokeringsplan for Regeringen offentliggjorde den 21. december den nationale allokeringsplan for CO 2 -kvoter. Allokeringsplanen fordeler s samlede antal CO 2 -kvoter med udgangspunkt i en sektoropdeling af de omfattede produktionsenheder. Der anvendes tre sektorer, som er industri, varmeproduktion og elproduktion. Allokeringsplanen medfører, at elproduktion fra DONG Energy s centrale værker får tildelt ca. 30% færre kvoter i perioden i forhold til tildelingen af CO 2 -kvoter i perioden BEGIVENHEDER EFTER PERIODENS UDLØB Gasaftaler med Wingas I februar 2007 indgik Wingas og DONG Energy en aftale om udveksling af gas. DONG Energy skal levere 5 mia. m 3 gas til Wingas i Storbritannien i perioden fra 2007 til Som modydelse skal Wingas levere 5 mia. m 3 gas til DONG Energy i Nordtyskland i perioden fra 2010 til Herudover har DONG Energy og Wintershall Erdgas Handelshaus indgået en aftale om gasleverancer i Tyskland. Aftalen indebærer, at Wintershall Erdgas Handelshaus skal levere op til 0,7 mia. m 3 gas om året i perioden fra 2010 til Koncernregnskabsmeddelelse for og 4. kvartal Side 8 af 1717

9 DONG ENERGY S SEGMENTER GENERATION Hovedtal, Generation mio. kr. Afvigelse Elproduktion (GWh) Varmeproduktion (TJ) Nettoomsætning EBITDA EBIT (1) (2) Investeringer Ud over DONGs hidtidige vedvarende energi aktiviteter indgår termisk og vedvarende kraftproduktion fra Energi E2 og Elsam. En andel af kraftværkerne og de vedvarende energi aktiviteter blev solgt til Vattenfall lige inden selskaberne blev indregnet som datterselskaber i DONG Energy. De tilkøbte selskaber indgår fra 1. juli. Produktion Elproduktionen for året var GWh mod 247 GWh i. Stigningen skyldes, at de tilkøbte selskaber, Elsam og Energi E2, først indgik fra 1. juli. Elproduktionen i var fordelt med 11% fra vedvarende energi og 89% fra termisk energi. Varmeproduktionen udgjorde TJ, som udelukkende er produktion i 2. halvår, hvor de tilkøbte selskaber indgår. Elproduktionen i 4. kvartal var GWh mod 73 GWh i. Elproduktionen fordeler sig i kvartalet med 16% vedvarende energiproduktion og 84% termisk energiproduktion. Varmeproduktionen udgjorde TJ i 4. kvartal. Nettoomsætning For året blev nettoomsætningen mio. kr. mod 114 mio. kr. i. De tilkøbte selskaber udgjorde mio. kr. For 4. kvartal var nettoomsætningen mio. kr. mod 33 mio. kr. i. De tilkøbte selskaber udgjorde mio. kr. EBIT EBIT for året var mio. kr. mod -1 mio. kr. i. EBIT for tilkøbte selskaber udgjorde mio. kr. EBIT for 4. kvartal var 994 mio. kr. mod -2 mio. kr. i. Investeringer Investeringerne i udgjorde mio. kr. og vedrørte hovedsageligt køb af andele og aktiver i en række spanske vindmølleprojekter samt levetidsforlængelser og vedligeholdelsesinvesteringer på de danske kraftværker. I gik havmølleparken ud for Barrow-in-Furness i det Irske Hav i drift, og endnu en havmøllepark ved den engelske vestkyst ved Burbo Banks er under opførelse og forventes i drift i Frasalg af aktivitet Der er solgt 5 decentrale kraftvarmeværker med en samlet elkapacitet på ca. 30 MW med overtagelse pr. 1. januar Koncernregnskabsmeddelelse for og 4. kvartal Side 9 af 1717

10 EXPLORATION & PRODUCTION Hovedtal, Exploration & Production mio. kr. Afvigelse Olie- & gasproduktion (mio. boe) 13,8 17,7 (3,9) 3,0 4,4 Olietransport, (mio. tdr.) (7) Nettoomsætning EBITDA EBIT Investeringer (4.947) Produktion/Olietransport Produktionen for året var 13,8 mio. boe (tønder olieækvivalenter) mod 17,7 mio. boe i. Faldet kan primært henføres til lavere produktion foranlediget af naturligt aftagende produktion fra modne felter. Produktionen i var fordelt med 57% fra de danske felter, mens de resterede 43% kom fra de norske felter. Produktionen var i 4. kvartal 3,0 mio. boe mod 4,4 mio. boe i 4. kvartal. Faldet kan primært henføres til lavere produktion som følge af naturligt aftagende produktion fra modne felter. Der blev transporteret 107 mio. tdr. olie til i mod 114 mio. tdr. i. For kvartalet var de transporterede mængder på niveau med. Nettoomsætning Nettoomsætningen for året blev mio. kr. mod mio. kr. i. Den øgede omsætning skyldes højere priser, mindre negativ effekt af prissikringer i end samt indtægter ved salg af licensandele i, som mere end opvejede nedgangen i producerede mængder. Nettoomsætningen i 4. kvartal udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i samme periode. Stigningen skyldes højere oliepriser og mindre negativ effekt af prissikringer i, delvist modsvaret af lavere produktion. EBIT For året realiseredes et EBIT på mio. kr. mod mio. kr. i. Det højere EBIT kan primært henføres til stigningen i nettoomsætningen, dog delvist modsvaret af øgede produktionsomkostninger som følge af produktionsfremmende aktiviteter til modvirkning af produktionsnedgangen fra modne felter. I 4. kvartal realiseredes et EBIT på 147 mio. kr. mod 274 mio. kr. i. Det lavere EBIT kan primært henføres til højere efterforskningsaktivitet resulterende i omkostningsførelse af efterforskningsboringerne Stork, Ravn og Karlebo på dansk sokkel og Brugdan på færøsk sokkel. Investeringer I udgjorde investeringerne mio. kr. mod mio. kr. for. var påvirket af købesummen for det norske gasfelt Ormen Lange og Langeled rørledningen. Investeringerne i udbygningen af Ormen Lange gasfeltet og Langeled rørledningen udgjorde for året mio. kr. Ved udgangen af året var Ormen Lange/Langeled projektet 91% færdigt, hvilket er i overensstemmelse med tidsplanen og budgettet. Feltet forventes at gå i produktion i 4. kvartal Den 1. oktober startede gaseksporten gennem den sydlige del af Langeled transportrøret til England. Investeringerne i 4. kvartal udgjorde 370 mio. kr., hvoraf 303 mio. kr. vedrørte Ormen Lange og gasledningen Langeled/Gassled. Koncernregnskabsmeddelelse for og 4. kvartal Side 10 af 1717

11 DISTRIBUTION Hovedtal, Distribution mio. kr. Afvigelse Eldistribution (GWh) Gasdistribution (mio. m 3 ) (66) Nettoomsætning EBITDA EBIT Investeringer Ud over DONGs hidtidige gaslager- og gasdistributionsaktiviteter indgår eldistributionsaktiviteter fra København og Frederiksberg kommuner, som er indregnet pr. 1. maj. Tilsvarende aktiviteter fra Nesa er indregnet pr. 1. juli. Afsætning I blev der distribueret GWh el og 912 mio. m 3 gas. Der blev distribueret 66 mio. m 3 mindre gas end i, hvilket skyldes mindre aftag fra en enkelt stor kunde samt mildere vejr i årets sidste kvartal end i. I 4. kvartal var eldistributionen GWh og gasdistributionen 231 mio. m 3. Der blev distribueret 38 mio. m 3 mindre gas end i, hvilket skyldes mindre aftag fra en enkelt stor kunde samt mildere vejr end samme periode i. Nettoomsætning For året blev nettoomsætningen mio. kr. mod 857 mio. kr. i. De tilkøbte selskaber udgjorde mio. kr. Nettoomsætningen for gasaktiviteterne var 17 mio. kr. lavere end i, hvilket skyldes færre distribuerede mængder samt frasalget af gaslageret ved Ll. Torup. For 4. kvartal var nettoomsætningen 956 mio. kr. mod 243 mio. kr. i. De tilkøbte selskaber udgjorde 780 mio. kr. Nettoomsætningen for gasaktiviteterne var 67 mio. kr. lavere end i, hvilket skyldes færre distribuerede mængder samt frasalget af gaslageret ved Ll. Torup. EBIT For året blev EBIT 467 mio. kr. mod 161 mio. kr. i. De tilkøbte selskaber udgjorde 215 mio. kr. EBIT for gasaktiviteterne var 91 mio. kr. højere end i. Stigningen skyldes bl.a., at der i marts ekstraordinært blev solgt overskydende cushiongas, som medførte en gevinst på 43 mio. kr. Gassen blev tilovers, da lageret ved Ll. Torup fik tilladelse fra Energitilsynet til at sænke trykket i kavernen. Herudover skyldes stigningen øget salg af lagerkapacitet, tarifstigninger samt, at EBIT i var negativt påvirket af en nedskrivning af en stikledning i distributionsnettet, som ikke længere blev benyttet. For 4. kvartal var EBIT 136 mio. kr. mod 50 mio. kr. i. De tilkøbte selskaber udgjorde 120 mio. kr. EBIT for gasaktiviteterne var 34 mio. kr. lavere end i, som primært skyldes den lavere omsætning i kvartalet. Investeringer Investeringerne i udgjorde 758 mio. kr. og vedrørte hovedsageligt nedgravning af kabler i Nordsjælland samt reinvesteringer i eldistributionsnettet. Herudover blev der i foretaget investeringer i udvidelse af gaslagerkapaciteten ved Stenlille. Frasalg af aktivitet I forbindelse med Europakommissionens godkendelse af sammenlægningen af energiselskaberne DONG, Energi E2, Elsam, Nesa, Frederiksberg Forsyning og Københavns Energi (elaktiviteterne) blev der afgivet tilsagn om frasalg af Ll. Torup lageret. Der blev i 3. kvartal indgået aftale om at sælge gaslageret ved Ll. Torup til Energinet.dk, og derfor er aktiviteten kun indregnet til og med 30. september. Koncernregnskabsmeddelelse for og 4. kvartal Side 11 af 1717

12 MARKETS Hovedtal, Markets mio. kr. Afvigelse Elafsætning (GWh) Naturgasafsætning (mio. m 3 ) (39) Nettoomsætning EBITDA (1.320) EBIT (1.365) Investeringer (1.389) Ud over DONGs hidtidige gassalgsaktiviteter indgår elsalgsaktiviteter fra København og Frederiksberg kommuner pr. 1. maj og fra Nesa pr. 1. juli. Afsætning Salget af naturgas for året var mio. m 3, 39 mio. m 3 lavere end i. Faldet skyldes i overvejende grad et lavere salg til nogle af de store eksportkunder, samt at vejret i var varmere end i, delvist modsvaret af øget salg gennem DONG Energy s salgsselskaber i Tyskland og Holland. Elsalget udgjorde GWh og kom hovedsageligt fra de tilkøbte selskaber. Salget af naturgas for kvartalet var 152 mio. m 3 lavere end primært som følge af det varmere vejr, dog delvist opvejet af større salg til Generation. Markedsandelen for direkte gassalg til kunder i udgjorde 59% mod 61% i. På elsiden har DONG Energy ca private elkunder svarende til en markedsandel på ca. 30%. Nettoomsætning For året var nettoomsætningen mio. kr. mod mio. kr. i. Korrigeret for omsætning i de tilkøbte selskaber udgjorde stigningen mio. kr. Stigningen skyldes primært højere salgspriser og positiv timelag-effekt. Omsætningen for kvartalet var mio. kr. mod mio. kr. i. Korrigeret for de tilkøbte selskaber udgør stigningen mio. kr. Stigningen skyldes hovedsageligt højere salgspriser samt positiv timelag-effekt, delvist modsvaret af færre solgte mængder. EBIT EBIT for året var mio. kr. mod mio. kr. i. EBIT var negativt påvirket af en engangsomkostning på mio. kr. vedrørende opsigelse af koncerninterne aftaler. Korrigeret for engangsomkostningen samt tilkøbte selskaber var EBIT 729 mio. kr. højere end i. Stigningen skyldes højere salgspriser. Mindre positiv timelag effekt end i modsvares af positiv effekt af gaskøbsallokering (indkøb fra forholdsmæssigt billigere købskontrakter). EBIT for kvartalet var 356 mio. kr. mod 902 mio. kr. i. Korrigeret for tilkøbte selskaber faldt EBIT med 428 mio. kr. Faldet skyldes hovedsagligt færre solgte mængder. Investeringer Investeringerne i udgjorde 530 mio. kr. og vedrørte hovedsageligt IT samt nedgravning af fibernet i Nordsjælland og i Københavnsområdet. Herudover er der foretaget en større udvidelse af ejendomsfaciliteterne i Vangede. Investeringerne i vedrørte primært købet af Ormen Lange ejerandelen, indgåelse af partnerskabet med Stadtwerke Lübeck Holding GmbH, der indebar købet af en ejerandel i Stadtwerke Lübeck GmbH på 25,1%, samt købet af Intergas Levering B.V. Koncernregnskabsmeddelelse for og 4. kvartal Side 12 af 1717

13 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt koncernregnskabsmeddelelsen for perioden 1. januar december. Koncernregnskabsmeddelelsen er aflagt i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelserne i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU, samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede og statslige aktieselskaber. Det er ledelsens opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at koncernregnskabsmeddelelsen giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme i perioden 1. januar december., den 12. marts 2007 Direktion: Anders Eldrup Adm. direktør Carsten Krogsgaard Thomsen Koncernøkonomidirektør Bestyrelse: Fritz H. Schur Formand Lars Nørby Johansen Næstformand Asbjørn Larsen Svend Sigaard Lars Torpe Christoffersen Jens Kampmann Kresten Philipsen Poul Arne Nielsen Jesper Magtengaard Medarbejdervalgt Thorkild Meiner-Jensen Medarbejdervalgt Bent Stubkjær Pedersen Medarbejdervalgt Koncernregnskabsmeddelelse for og 4. kvartal Side 13 af 1717

14 BILAG 1 AF 4 Koncernen i tal mio. kr. Afvigelse Resultatopgørelse Salg til hjemmemarked Salg til eksport Nettoomsætning Eksportandel (%) 52% 57% 45% 45% 56% Bruttoresultat Tab vedr. opsigelse af koncerninterne aftaler (2.185) 0 (2.185) 0 0 Kapacitetsomkostninger (1.494) (644) (850) (616) (198) Resultat af primær drift (EBIT) Avance ved salg af virksomheder Andel af resultat efter skat i ass. virksomheder (203) 57 Finansielle poster, netto (592) (152) (440) (272) (26) Resultat før skat Skat (1.518) (1.322) (196) (378) (426) Resultat efter skat Balance Immaterielle aktiver Materielle aktiver Andre langfristede aktiver (1.613) Langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Værdipapirer (1.462) Likvide beholdninger Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver Samlede aktiver Aktiekapital Overført resultat Foreslået udbytte Hybridkapital (1) Minoritetsinteresser (4) Egenkapital Langfristede forpligtelser Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Øvrige kortfristede forpligtelser Samlede passiver Egenkapitalforrentning (%) Soliditet (%) (16) Koncernregnskabsmeddelelse for og 4. kvartal Side 14 af 1717

15 BILAG 2 AF 4 Koncernen i tal mio. kr. Afvigelse Egenkapitalens udvikling Egenkapital ved periodens begyndelse Resultat efter skat Værdiregulering af sikringsinstrumenter efter skat (302) Kapitalforhøjelse Udbetalt udbytte (35) 0 (35) 0 0 Udbytte vedrørende hybridkapital (451) 0 (451) 0 0 Ændring i hybridkapital (1) (8.156) Ændring i minoritetsinteressers andel af egenkapitalen (3) (660) 657 (5) (675) Valutakurs og øvrige reguleringer (293) Egenkapital ved periodens slutning Udvikling i pengestrømme Pengestrømme fra driften før ændringer i arbejdskapital og engangsposter (398) Ændringer i arbejdskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer (19.678) (11.238) (8.440) (3.275) (1.340) - herunder investering i materielle anlægsaktiver (4.945) (7.490) (2.793) (567) Salg af aktiver/aktiviteter (142) Betaling ved salg af aktiver til Vattenfall Pengestrømme fra investeringsaktivitet (7.809) (10.128) (2.098) (1.482) Frie pengestrømme til egenkapital 360 (4.262) (2.011) (165) Udstedelse af hybridkapital (8.088) 0 0 Udbetalt udbytte (35) (358) (358) Udbytte vedrørende hybridkapital (451) 0 (451) 0 0 Øvrig finansieringsaktivitet (1.591) (86) (53) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (9.807) (86) (411) Valutakursregulering af likvider Likvider vedr. aktiver bestemt for salg (292) 0 (292) (292) 0 Ændring i likvider (5.185) (2.097) (576) Likvider ved periodens begyndelse Likvider ved periodens slutning Koncernregnskabsmeddelelse for og 4. kvartal Side 15 af 1717

16 BILAG 3 AF 4 - FEMÅRSOVERSIGT 5-årsoversigt for hoved- og nøgletal mio. kr Nettoomsætning fordelt på segmenter: Generation Exploration & Production Distribution Markets Øvrige (inkl. elimineringer) (4.190) (709) (355) (1.215) (14) EBITDA 1 fordelt på segmenter: Generation Exploration & Production Distribution Markets Øvrige (inkl. elimineringer) (14) (74) EBIT Finansielle poster, netto (592) (152) Resultat efter skat EBITDA margin (%) EBIT margin (overskudsgrad) (%) Frie pengestrømme til egenkapital (med opkøb) (4.262) (1.061) Frie pengestrømme til egenkapital (uden opkøb) Aktiver Rentebærende aktiver Rentebærende gæld Nettorentebærende gæld (208) Egenkapital Investeret kapital Finansiel gearing 7 0,42 (0,01) 0,19 0,14 0,22 Note 1 : Resultat før af- og nedskrivninger, finansielle poster og skat Note 2 : Pengestrømme fra driftsaktivitet og investeringsaktivitet Note 3 : Pengestrømme fra driftsaktivitet og investeringsaktivitet, eksklusiv pengestrømme fra køb/salg af virksomheder. Købesummen for Ormen Lange er medtaget som opkøb Note 4 : Rentebærende aktiver er modregnet udnyttede kassekreditter Note 5 : Rentebærende gæld er eksklusiv udnyttede kassekreditter Note 6 : Egenkapital +/- tab/gevinst vedrørende sikringsinstrumenter på egenkapitalen + nettorentebærende gæld Note 7 : Nettorentebærende gæld divideret med egenkapital Hoved- og nøgletal for er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial reporting Standards som godkendt af EU. Sammenlingningstal for er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, men udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger Koncernregnskabsmeddelelse for og 4. kvartal Side 16 af 1717

17 BILAG 4 AF 4 MARKEDSPRISER Oliepris, Brent månedsgennemsnit, USD/tdr j f m a m j j a s o n d Gaspris, TTF månedsgennemsnit, EUR/MWh j f m a m j j a s o n d Elpris, Nord Pool månedsgennemsnit, EUR/MWh j f m a m j j a s o n d Kulpris, API 2 månedsgennemsnit, USD/ton j f m a m j j a s o n d CO 2 -kvotepris månedsgennemsnit, EUR/ton j f m a m j j a s o n d Dollarkurs månedsgennemsnit, DKK/USD 6,5 6,3 6,1 5,9 5,7 5,5 j f m a m j j a s o n d Markedspriser 4. kvartal År til dato % % Oliepris, Brent (USD/tdr.) 59,7 56,9 5% 65,2 54,4 20% Gaspris, TTF (EUR/MWh) 15,4 20,0-23% 19,6 16,3 20% Elpris, Nord Pool (EUR/MWh) 44,6 32,3 38% 48,6 29,3 66% Kulpris, API 2 (USD/ton) 67,4 52,5 28% 63,9 60,6 5% CO 2 -kvotepris, (EUR/ton) 9,3 21,8-57% 17,3 18,1-4% Dollarkurs, (DKK/USD) 5,8 6,3-8% 5,9 6,0-1% Forkortelser: TTF: Title Transfer Facility, gasbørsen i Holland API 2: Pris for kul leveret CIF til ARA (Amsterdam, Rotterdam og Antwerpen) DONG Energy er en af Nordens førende energikoncerner med hovedsæde i. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere, handle og sælge energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger ca medarbejdere og omsætter for 36 mia. kr. Det er planen at notere DONG Energy's aktier på Københavns Fondsbørs i 2. halvår 2007, såfremt markedsforholdene tillader det. Yderligere information: Louise Münter Media Relations Telefon: Carsten Krogsgaard Thomsen CFO Telefon: Koncernregnskabsmeddelelse for og 4. kvartal Side 17 af 1717

KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL 2006 EBIT. -231 mio. Omsætningen for kvartalet udgjorde 8.948 mio. kr. mod 3.391 mio. kr.

KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL 2006 EBIT. -231 mio. Omsætningen for kvartalet udgjorde 8.948 mio. kr. mod 3.391 mio. kr. KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL Omsætning 8.948 mio. kr. -231 mio. kr. Resultat efter skat 643 mio. kr. 3. kvartal var det første kvartal hvor de tilkøbte elselskaber Elsam, Energi E2, Nesa og

Læs mere

DONG Energy. Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal 2006. Omsætningen for kvartalet udgjorde 5.848 mio. kr. mod 4.204 mio. kr.

DONG Energy. Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal 2006. Omsætningen for kvartalet udgjorde 5.848 mio. kr. mod 4.204 mio. kr. DONG Energy 25. august Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal Omsætningen for kvartalet udgjorde 5.848 mod 4.204 i EBIT for kvartalet udgjorde 977 mod 1.112 EBIT for 1. halvår udgjorde 3.808 mod 2.449

Læs mere

DONG A/S. Koncernregnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005

DONG A/S. Koncernregnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 DONG A/S 2. marts 2006 Koncernregnskabsmeddelelse for og 4. kvartal blev et godt år med væsentligt bedre resultater end forventet ved årets start. Det bedre resultat skyldtes hovedsageligt højere oliepriser.

Læs mere

DONG Energy. Koncernregnskabsmeddelelse for 1. kvartal Omsætningen for kvartalet udgjorde mio. kr. mod mio. kr.

DONG Energy. Koncernregnskabsmeddelelse for 1. kvartal Omsætningen for kvartalet udgjorde mio. kr. mod mio. kr. DONG Energy 22. maj Koncernregnskabsmeddelelse for 1. kvartal Omsætningen for kvartalet udgjorde 8.184 mod 5.105 i 2005 EBIT for kvartalet udgjorde 2.831 mod 1.337 Resultat efter skat blev 2.083 mod 769

Læs mere

EBITDA. 3.186 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2008 med følgende hovedpunkter:

EBITDA. 3.186 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2008 med følgende hovedpunkter: DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2008 Omsætning 15.080 mio. kr. EBITDA 3.186 mio. kr. Resultat efter skat 1.252 mio. kr. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2008

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2008

Ordinær generalforsamling 2008 Ordinær generalforsamling 2008 Klik for at redigere titeltypografi i masteren Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers

Læs mere

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter:

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter: DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL Omsætning 7.224 mio. kr. EBITDA 1.689 mio. kr. Resultat efter skat 108 mio. kr. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal med følgende

Læs mere

EBIT mio. Omsætningen for kvartalet udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 2006

EBIT mio. Omsætningen for kvartalet udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 2006 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL Omsætning 10.673 mio. kr. EBIT 1.991 mio. kr. Resultat efter skat 1.302 mio. kr. HIGHLIGHTS Omsætningen for kvartalet udgjorde 10.673 mod 8.184 i 2006 EBITDA udgjorde 3.228

Læs mere

DONG A/S. Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal 2005

DONG A/S. Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal 2005 DONG A/S 30. august Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal Koncernens nettoresultat for 2. kvartal blev 891 mod 319 i 2. kvartal. Resultatet blev positivt påvirket af de højere oliepriser, samt engangsindtægter

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up Generalforsamling April 2010 Generalforsamling Temaer som back-up Årsregnskab 2009 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER 2008. 10.993 mio. kr.

DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER 2008. 10.993 mio. kr. DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER Omsætning 41.612 mio. kr. EBITDA 10.993 mio. kr. Resultat efter skat 5.177 mio. kr. Stærkt finansielt resultat Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2008 EBITDA. 6.651 mio. kr.

HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2008 EBITDA. 6.651 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR Omsætning 27.820 mio. kr. EBITDA 6.651 mio. kr. Resultat efter skat 3.082 mio. kr. Stærkt finansielt resultat påvirket af høje olie- og gaspriser Bestyrelsen for DONG Energy

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

EBITDA mio. Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2007 med følgende hovedpunkter:

EBITDA mio. Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2007 med følgende hovedpunkter: HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR Omsætning 18.167 mio. kr. EBITDA 4.808 mio. kr. Resultat efter skat 2.103 mio. kr. Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for med følgende hovedpunkter: Omsætningen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

Kvartalsmeddelelse: januar marts 2004 DONG A/S

Kvartalsmeddelelse: januar marts 2004 DONG A/S Kvartalsmeddelelse: januar marts 24 4. juni 24 DONG A/S Highlights Overskud efter skat for 1. kvartal 24 er 845 mio. kr. mod et overskud på 1.11 mio. kr. i 1. kvartal 23 Forventningerne til resultatet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2004

Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2004 DONG A/S Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 24 2. december 24 Highlights Koncernens nettoresultat for 3. kvartal 24 blev 94 mio. kr., mod et resultat på 245 mio. kr. i 3. kvartal. Koncernens nettoresultat

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 EBITDA. 4.343 mio. kr. Tilfredsstillende resultat trods et fortsat vanskeligt marked

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 EBITDA. 4.343 mio. kr. Tilfredsstillende resultat trods et fortsat vanskeligt marked DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Omsætning 16.203 mio. kr. EBITDA 4.343 mio. kr. Resultat efter skat 2.013 mio. kr. Tilfredsstillende resultat trods et fortsat vanskeligt marked Bestyrelsen for DONG Energy A/S

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret)

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret) 29.10.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2014 Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

7.619 mio. kr. 2009: 4.766 mio. kr.

7.619 mio. kr. 2009: 4.766 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Omsætning 27.691 mio. kr. : 28.779 mio. kr. EBITDA 7.619 mio. kr. : 4.766 mio. kr. Resultat efter skat 2.950 mio. kr. : 1.335 mio. kr. Styrket indtjening Bestyrelsen for DONG Energy

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

DONG Energy 2 Hoved- og nøgletal 4 Finansielle resultater 5 Forventninger til 2008 13 Generation 14 Exploration & Production 20 Distribution 26

DONG Energy 2 Hoved- og nøgletal 4 Finansielle resultater 5 Forventninger til 2008 13 Generation 14 Exploration & Production 20 Distribution 26 ÅRSRAPPORT 07 20 26 14 Generation Exploration Distribution & production 32 Markets Generation producerer el og varme fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. Generation er markedsledende inden

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

2. kvartalsrapport 2004 DONG A/S. Overskud efter skat for 2. kvartal er 317 mio. kr., mod et overskud på 338 mio. kr. i 2. kvartal 2003.

2. kvartalsrapport 2004 DONG A/S. Overskud efter skat for 2. kvartal er 317 mio. kr., mod et overskud på 338 mio. kr. i 2. kvartal 2003. . kvartalsrapport 4 3. august 4 DONG A/S Highlights Overskud efter skat for. kvartal er 317 mio. kr., mod et overskud på 338 mio. kr. i. kvartal 3. Overskud efter skat for halvåret udgør 1.16 mio. kr.

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere