EBITDA mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter:"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL Omsætning mio. kr. EBITDA mio. kr. Resultat efter skat 108 mio. kr. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal med følgende hovedpunkter: Omsætningen for 3. kvartal udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 3. kvartal EBITDA udgjorde mio. kr. i 3. kvartal mod 910 mio. kr. i 3. kvartal Resultat efter skat blev 108 mio. kr. i 3. kvartal mod 643 mio. kr. i 3. kvartal Ormen Lange-gasfeltet, hvoraf DONG Energy ejer 10,34%, påbegyndte testproduktion i september og kommerciel produktion i oktober I august solgte DONG Energy sine spanske aktiver indenfor vedvarende energi (Energi E2 Renovables Ibericas, S.L.) til E.ON for EUR 722 mio. Forventningen til EBITDA for opjusteres til ca. 8,5 mia. kr. og forventningen til resultat efter skat er ca. 2,6 mia. kr. Delårsrapport for 3. kvartal DONG Energy A/S Kraftværksvej 53 Telefon:

2 KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL mio. kr. Nettoomsætning EBITDA EBITDA margin (%) EBIT 520 (231) EBIT margin (overskudsgrad) (%) 7 (3) Finansielle poster, netto (247) (181) (496) (320) (592) Periodens resultat Frie pengestrømme til egenkapital (med opkøb/frasalg) (1.455) Frie pengestrømme til egenkapital (uden opkøb/frasalg) 3 (172) EBITDA korrigeret for særlig kulbrinteskat Aktiver Tilgang i materielle anlægsaktiver Rentebærende aktiver Rentebærende gæld Nettorentebærende gæld Egenkapital (inkl. hybridkapital) Investeret kapital Finansiel gearing 8 0,32 0,39 0,32 0,39 0,42 Note 1 : Resultat før af- og nedskrivninger, finansielle poster og skat. EBITDA er fra og med 3. kvartal opgjort inklusiv afskrivninger på købte Note 1 : CO 2 -kvoter, da købte CO 2 -kvoter betragtes som vareforbrug. Den ændrede EBITDA definition har ingen betydning for. EBITDA for 1. kvartal Note 1 : og 1. halvår reduceres med henholdsvis 59 mio. kr. og 54 mio. kr. Der henvises til note 5 Note 2 : Pengestrømme fra driftsaktivitet og investeringsaktivitet Note 3 : Pengestrømme fra driftsaktivitet og investeringsaktivitet, eksklusiv pengestrømme fra køb/salg af virksomheder. Købesummen for ConocoPhillips' Note 3 : aktiviteter i er medtaget som opkøb Note 4 : EBITDA korrigeret for særlig kulbrinteskat, der følger af koncernens engagement inden for efterforskning og produktion af olie og gas Note 5 : Rentebærende aktiver er modregnet udnyttede kassekreditter Note 6 : Rentebærende gæld er eksklusiv udnyttede kassekreditter Note 7 : Egenkapital +/- tab/gevinst vedrørende sikringsinstrumenter på egenkapitalen + nettorentebærende gæld Note 8 : Nettorentebærende gæld divideret med egenkapital Delårsrapport for 3. kvartal Side 2 af 30

3 KONCERNRESULTAT OG FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN KONCERNRESULTAT FOR 3. KVARTAL 3. kvartal er det første kvartal, hvor der er fuld sammenlignelighed mellem kvartalet sammenholdt med efter overtagelsen af elselskaberne Elsam, Energi E2, Nesa samt elaktiviteterne fra København og Frederiksberg kommuner. Elsam, Energi E2 og Nesa indgik i koncernregnskabet som dattervirksomheder pr. 1. juli. De overtagne elaktiviteter fra København og Frederiksberg kommuner indgik som dattervirksomheder pr. 1. maj. Omsætning Omsætningen for 3. kvartal blev mio. kr. mod mio. kr. i 3. kvartal. Omsætningsfordeling - 3. kvartal Faldet i omsætningen skyldes hovedsageligt lavere elpriser og lavere elproduktion som følge af lavere dækningsbidrag 50% 24% Generation Exploration & Production ved termisk elproduktion. Den gennemsnitlige elpris i de to Distribution danske prisområder var ca. 45% lavere end i 3. kvartal 14% Markets. Det lavere dækningsbidrag medførte et fald i elproduktionen på 40% til GWh. En del af elproduktionen var afdækket til gunstige priser i forhold til spotprisen og den positive effekt af afdækningerne var ca. 250 mio. kr. 12% EBITDA fordeling - 3. kvartal større end i 3. kvartal. 21% 30% Herudover var olie- og gasproduktion og gasafsætning lavere Generation end i 3. kvartal. Olie- og gasproduktionen faldt med 1,0 mio. boe (tønder olieækvivalenter) til 2,4 mio. boe hovedsageligt som følge af naturligt aftagende produktion Exploration & Production Distribution Markets fra modne felter. 18% 31% Salget af naturgas faldt med 165 mio. m 3 til mio. m 3 blandt andet som følge af lavere salg på det danske marked, grundet øget konkurrence samt lavere forbrug af gas i produktionen af el i Generation i forhold til 3. kvartal. Disse negative effekter blev i mindre omfang modsvaret af effekten af, at olieprisen var 8% højere end i 3. kvartal. Driftsresultat EBITDA udgjorde mio. kr. mod 910 mio. kr. i 3. kvartal. EBITDA var i 3. kvartal negativt påvirket af en engangsomkostning på mio. kr. vedrørende opsigelse af koncerninterne gassalgsaftaler. Korrigeret for engangsposter faldt EBITDA med mio. kr. Faldet skyldes hovedsageligt et fald i omsætningen på mio. kr. delvist modsvaret af lavere omkostninger til køb af naturgas samt kul og CO 2 -kvoter til elproduktionen som følge af den lavere afsætning/produktion. Herudover var der en række øvrige effekter, der påvirkede EBITDA negativt: Indkøb af gas fra købskontrakter med en relativt mindre gunstig prisindeksering end i. DONG Energy køber gas fra flere typer af kontrakter med forskellig prisindeksering. Aftaget fra de enkelte kontrakter sker inden for gasåret, der løber fra 1. oktober til 30. september, men der er en vis fleksibilitet i hvilke kontrakter der kan aftages fra i de enkelte måneder i gasåret. Dette betyder, at der i enkelte kvartaler/kalenderår kan opstå en positiv effekt og i andre år en negativ effekt af fordelingen af gaskøbet. I 3. kvartal var der en begrænset negativ effekt på ca. 20 mio. kr. mod en væsentlig positiv effekt i 3. kvartal. Delårsrapport for 3. kvartal Side 3 af 30

4 Negativ påvirkning fra timelag-effekt. Timelag-effekten opstår som følge af, at olieprisen og dollarkursen indgår med forskellige tidsforskydninger i DONG Energy s væsentligste købs- og salgskontrakter for naturgas. Dette indebærer, at virkningen af olieprisændringer slår forholdsvis hurtigt igennem på salgspriserne, mens indkøbspriserne reguleres med op til 17 måneders forsinkelse. Den negative timelag-effekt udgør ca. 200 mio. kr. i 3. kvartal mod en positiv effekt i 3. kvartal. Omkostninger vedrørende forberedelser til den kommende børsnotering EBIT for 3. kvartal korrigeret for engangsposter faldt med mio. kr., hvoraf faldet i EBITDA udgjorde mio. kr. Afskrivninger steg med 28 mio. kr. hovedsageligt som følge af øgede afskrivninger i Distribution relateret til investeringer i kabellægning delvist modsvaret af lavere afskrivninger i Generation. De lavere afskrivninger i Generation relaterer sig til lavere forbrug af de CO 2 -kvoter, der i forbindelse med førstegangsindregningen af Elsam og Energi E2 blev optaget til markedsværdi i balancen. Integrationen af de tilkøbte selskaber og realiseringen af synergier forløber planmæssigt. Arbejdet med etablering af en fælles standardiseret IT-infrastruktur for hele koncernen samt et nyt ERP-system for Generation går efter planen. På indkøbsområdet er der allerede realiseret væsentlige synergier. Finansielle poster De finansielle poster udgjorde en omkostning på 247 mio. kr. i 3. kvartal mod 181 mio. kr. i 3. kvartal. Heraf udgjorde nettorenteomkostninger 170 mio. kr. i 3. kvartal mod 188 mio. kr. i 3. kvartal. Renteomkostningerne faldt som følge af en reduktion i den gennemsnitlige nettorentebærende gæld, samt at bruttogælden var lavere i 3. kvartal i forhold til 3. kvartal. Den gennemsnitlige nettorentebærende gæld var 15,7 mia. kr. i 3. kvartal mod 16,1 mia. kr. i 3. kvartal. Renteelement af fjernelsesforpligtelser udgjorde 41 mio. kr. i 3. kvartal, en stigning på 14 mio. kr. i forhold til 3. kvartal som følge af det stigende renteniveau og stigning i fjernelsesforpligtelserne grundet stigende priser på eksterne omkostninger som følge af et overophedet marked. Øvrige finansielle poster, hovedsagligt valutakursreguleringer, udgjorde et tab på 36 mio. kr. i 3. kvartal mod en gevinst på 34 mio. kr. i 3. kvartal. Finansielle poster mio. kr. Afvigelse Renteomkostninger, netto (170) (188) 18 Renteelement af fjernelsesforpligtelser (41) (27) (14) Udbytte fra kapitalandele Øvrige (36) 34 (70) Finansielle poster, netto (247) (181) (66) Selskabsskat Skat af periodens resultat udgjorde en udgift på 166 mio. kr. i 3. kvartal mod en skatteindtægt på 46 mio. kr. i 3. kvartal. Skatteprocenten, korrigeret for at associerede selskaber indregnes efter skat, skattefrie engangsposter, samt engangsposten vedrørende opsigelsen af koncerninterne gassalgsaftaler (), var 61% i 3. kvartal mod 32% i 3. kvartal. Skatteprocenten var over 25% i 3. kvartal som følge af ikkefradragsberettigede omkostninger og en regulering af skat for tidligere år (skatteudgift). Resultat efter skat Periodens resultat efter skat udgjorde 108 mio. kr. i 3. kvartal mod 643 mio. kr. i 3. kvartal. Resultatet i 3. kvartal var påvirket af negative nettoengangsposter på 573 mio. kr., hvoraf mio. kr. ( mio. kr. efter skat) vedrørte de koncerninterne gassalgsaftaler og mio. kr. vedrørte avance ved salg af gaslageret ved Ll. Torup. Ændringen i resultat efter skat på mio. kr. korrigeret for engangsposter, skyldes reduktionen i EBIT på mio. kr. og højere finansielle omkostninger, delvist modsvaret af lavere skatteomkostninger i 3. kvartal sammenholdt med 3. kvartal. Delårsrapport for 3. kvartal Side 4 af 30

5 Pengestrømme Periodens pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde mio. kr. i 3. kvartal mod mio. kr. i 3. kvartal. EBITDA i 3. kvartal var højere end 3. kvartal, men reguleringerne til EBITDA var lavere i end i, hvor mio. kr. af EBITDA reguleringen vedrørte engangseffekten af opsigelsen af koncerninterne gassalgsaftaler, der ikke havde pengestrømseffekt. Faldet skyldes desuden en negativ nettoeffekt fra ændring i driftskapital, idet effekten var negativ i 3. kvartal og positiv i 3. kvartal. Pengestrømme fra investeringsaktivitet var positiv med mio. kr. i 3. kvartal og med mio. kr. i 3. kvartal. Pengestrømme fra investeringsaktivitet i 3. kvartal var positivt påvirket af salget af de spanske og portugisiske vindaktiviteter (3.430 mio. kr.), mens 3. kvartal var positivt påvirket af salg af aktiver til Vattenfall (8.820 mio. kr.). De væsentligste investeringer i 3. kvartal var yderligere investeringer i Ormen Lange-projektet (-284 mio. kr.) og udvikling af olie- og gasfelter samt infrastruktur (-704 mio. kr.), vindaktiviteter, primært offshore i Storbritannien (-624 mio. kr.), etablering af fibernet og udendørsbelysning (-168 mio. kr.) samt nedgravning af elkabler i Nordsjælland (-108 mio. kr.). KONCERNRESULTAT FOR DE FØRSTE 9 MÅNEDER Omsætning Omsætningen for de første 9 måneder af blev mio. kr. mod mio. kr. i samme periode. Stigningen skyldes hovedsageligt, at elselskaberne Elsam, Energi E2, Nesa og elaktiviteterne fra København og Frederiksberg kommuner kun indgik delvist i. Omsætningen var negativt påvirket af et fald i olie- og gasproduktionen på ca. 30% til 7,5 mio. boe som følge af at store dele af produktionen kommer fra modne felter, hvor produktionen er naturligt faldende. Gasafsætningen var mio. m 3 lavere end i de første 9 måneder af, hovedsageligt som følge af det mildere vejr i 1. halvår, som mindskede efterspørgslen efter gas og medførte reducerede gashubpriser. De lavere gashubpriser har medført faldende salg til store engroskunder og har reduceret salget på den hollandske gasbørs (TTF). Gasprisen på TTF var for de første 9 måneder af i gennemsnit 12,3 EUR/MWh eller 42% lavere end i samme periode. Omsætningsfordeling - 9 måneder 51% 28% 10% Generation Exploration & Production Distribution Markets 11% EBITDA fordeling - 9 måneder 20% 41% Generation Exploration & Production Distribution 17% Markets 22% Olieprisen (Brent) var i gennemsnit 67 USD/tdr. både for de første 9 måneder af og for samme periode. Dollarkursen var i gennemsnit 8% lavere end i de første 9 måneder af. Resultatet for de tilkøbte elselskaber var i de første 9 måneder af præget af lave elpriser. Elpriserne i de to danske prisområder DK Vest og DK Øst var godt 40% lavere end i samme periode af samtidig med, at kulpriserne var 22% højere (i USD). Det lave dækningsbidrag medførte en reduktion i elproduktionen. En stor andel af produktionen har dog været afdækket til væsentligt højere priser end spotpriser, hvilket har givet en positiv effekt af de foretagne afdækninger for Generation. Effekten udgjorde ca. 1,7 mia. kr. for de første 9 måneder af. Driftsresultat EBITDA for de første 9 måneder af udgjorde mio. kr. mod mio. kr. for samme periode. De første 9 måneder af var påvirket af nettoengangsposter på mio. kr. Korrigeret for engangsposter faldt EBITDA med mio. kr. EBITDA var positivt påvirket af den fulde indregning i af de tilkøbte selskaber Elsam, Energi E2, Nesa og elaktiviteterne fra København og Frederiksberg kommuner i forhold til den kun delvise indregning i tallene for de første 9 måneder af. Denne positive effekt blev dog mere Delårsrapport for 3. kvartal Side 5 af 30

6 end modsvaret af faldet i omsætningen som følge af reduktionen i olie- og gasproduktionen og faldet i gassalget som beskrevet ovenfor. Herudover steg efterforskningsomkostningerne i forhold til de første 9 måneder af blandt andet som følge af omkostningsførsel af vurderingsbrønde på PL301 licensen (Mime/Krabbe). Gaskøbet var dyrere pr. m 3 som følge af aftag fra købskontrakter med en relativt mindre gunstig prisindeksering end i samme periode. Timelag-effekten og effekten af indkøb af gas fra købskontrakter med en relativt mindre gunstig prisindeksering var for de første 9 måneder af negative med henholdsvis ca. 410 mio. kr. og ca. 80 mio. kr. mod store positive påvirkninger i samme periode. EBIT for de første 9 måneder af faldt med mio. kr. korrigeret for engangsposter, hvoraf faldet i EBITDA korrigeret for engangsposter udgjorde mio. kr. Afskrivningerne steg med mio. kr. hovedsageligt som følge af den fulde indregning af de tilkøbte elselskaber i tallene for de første 9 måneder af. Afskrivningerne i Generation var påvirket af, at der i forbindelse med førstegangsindregningen pr. 1. juli blev optaget et immaterielt anlægsaktiv i åbningsbalancen svarende til markedsværdien af de gratis CO 2 -kvoter, der var tildelt Elsam og Energi E2. Værdien af CO 2 -kvoterne udgjorde pr. 1. juli 1,6 mia. kr. som afskrives over perioden 1. juli til 31. december i takt med produktionen. Afskrivningerne i Exploration & Production faldt med ca. 150 mio. kr. som følge af den lavere produktion. Finansielle poster De finansielle poster udgjorde de første 9 måneder af en omkostning på 496 mio. kr. mod 320 mio. kr. for samme periode. Heraf udgjorde nettorenteomkostninger 481 mio. kr. for de første 9 måneder af mod 314 mio. kr. for samme periode. Renteomkostningerne steg som følge af en større gennemsnitlig rentebærende gæld de første 9 måneder af afledt af opkøbene af Elsam, Energi E2, Nesa og elaktiviteterne fra Københavns og Frederiksberg kommuner foretaget medio. Den gennemsnitlige nettorentebærende gæld var 16,6 mia. kr. de første 9 måneder af mod 7,8 mia. kr. de første 9 måneder af. Renteelement af fjernelsesforpligtelser steg til 112 mio. kr. de første 9 måneder af mod 53 mio. kr. for samme periode, som følge af tilgangen af fjernelsesforpligtelser fra de tilkøbte selskaber samt et højere renteniveau. Øvrige finansielle poster udgjorde en gevinst på 97 mio. kr. de første 9 måneder af mod en gevinst på 43 mio. kr. de første 9 måneder af, primært relateret til valutakursgevinster. Finansielle poster mio. kr. Afvigelse Renteomkostninger, netto (481) (314) (167) Renteelement af fjernelsesforpligtelser (112) (53) (59) Udbytte fra kapitalandele 0 4 (4) Øvrige Finansielle poster, netto (496) (320) (176) Selskabsskat Skat af periodens resultat blev en udgift på 312 mio. kr. de første 9 måneder af mod mio. kr. for samme periode. Skatteprocenten, korrigeret for at associerede selskaber indregnes efter skat, skattefrie engangsposter samt engangseffekten på 372 mio. kr. vedrørende reduktionen af den danske skattesats fra 28% i til 25% i, var 28% de første 9 måneder af og 36% de første 9 måneder af. Skatteprocenten blev de første 9 måneder af påvirket i opadgående retning som følge af regulering af skat vedrørende tidligere år. Derimod påvirkede kulbrinteskattereglerne i Norge skattesatsen i nedadgående retning som følge af skattefradrag vedrørende investeringer i Norge. Resultat efter skat Periodens resultat efter skat udgjorde mio. kr. mod mio. kr. for samme periode. Resultat for de første 9 måneder af var positivt påvirket af engangsindtægten på 372 mio. kr. vedrørende skattesatsnedsættelsen som beskrevet ovenfor, samt 32 mio. kr. vedrørende efterregulering til avancen ved salget af gaslageret ved Ll. Torup. I de første 9 måneder af indgik engangsposter på -385 mio. kr. Delårsrapport for 3. kvartal Side 6 af 30

7 Korrigeret for engangsposter var resultatet for de første 9 måneder af mio. kr. lavere end for samme periode, hvilket primært skyldes det lavere EBIT, fald i resultatandele fra associerede selskaber på 662 mio. kr. (hovedsageligt fra de tilkøbte elselskaber i ) samt højere finansielle omkostninger. Pengestrømme Periodens pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde mio. kr. de første 9 måneder af mod mio. kr. for samme periode. EBITDA de første 9 måneder af var højere end de første 9 måneder af, men reguleringerne til EBITDA var lavere i end i, hvor mio. kr. af EBITDA reguleringen vedrørte engangseffekten af opsigelsen af koncerninterne gassalgsaftaler, der ikke havde pengestrømseffekt. Faldet skyldes desuden en mindre positiv effekt fra ændring i driftskapital, samt større negative finansielle nettoposter, delvist modsvaret af lavere nettoskattebetalinger. Pengestrømme fra investeringsaktivitet for de første 9 måneder af udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i samme periode. De væsentligste investeringer de første 9 måneder af var restbetalingen til Københavns Kommune for købet af KE Holding ( mio. kr.), købet af ConocoPhillips aktiviteter i ( mio. kr.), yderligere investeringer i Ormen Lange projektet (som nu er i produktion) (-667 mio. kr.), udvikling af olie- og gasfelter samt infrastruktur ( mio. kr.), vindaktiviteter ( mio. kr.), etablering af fibernet og udendørsbelysning (-416 mio. kr.), samt nedgravning af elkabler i Nordsjælland (-343 mio. kr.), delvist modsvaret af salget af de spanske og portugisiske vindaktiviteter ( mio. kr.), gaslageret ved Ll. Torup ( mio. kr.), ejendom i København (+363 mio. kr.) samt endelig afregning fra Vattenfall vedrørende købet af aktiviteter fra Elsam og Energi E2 (+140 mio. kr.). Investeringerne de første 9 måneder af vedrørte primært købet af elaktiviteterne i Københavns og Frederiksberg kommuner (inkl. Energi E2 aktier), de resterende 75% af aktierne i Elsam (inkl. Nesa og Energi E2 aktier), 30% af aktierne i Energi E2 samt investering i Ormen Lange projektet. Købesummen for elaktiviteterne i Københavns Kommune indgik kun delvist, idet der udestod en betaling på mio. kr. Investeringerne blev delvist modsvaret af Elsams og Energi E2 s salg af aktiver til Vattenfall. Egenkapital Egenkapitalen var mio. kr. pr. 30. september mod mio. kr. ultimo. Reduktionen skyldes, at de udbetalte udbytter til aktionærerne og renter til hybridkapitalejerne oversteg periodens resultat. Hertil kom negative værdireguleringer af sikringsinstrumenter ført direkte på egenkapitalen, dog delvist modsvaret af positive valutakursreguleringer. Balance Balancesummen var mio. kr. pr. 30. september mod mio. kr. ultimo. Reduktionen skyldes primært en nedbringelse af bruttogæld og likvide beholdninger, samt en reduktion af bruttoposterne vedrørende finansielle sikringsinstrumenter. Den nettorentebærende gæld var mio. kr. pr. 30. september mod mio. kr. ved udgangen af. Reduktionen i den nettorentebærende gæld skyldes primært salget af de spanske og portugisiske vindaktiviteter. Yderligere oplysninger Der er foretaget visse ændringer i tidligere perioders sammenligningstal, der henvises til note 2 på side 25. Tilpassede tal fra 1. kvartal til 3. kvartal kan findes på: I forbindelse med offentliggørelsen af 3. kvartal afholder DONG Energy møder med obligationsinvestorer. Præsentationen hertil kan findes på Delårsrapport for 3. kvartal Side 7 af 30

8 FORVENTNINGER TIL Forudsætninger for forventninger til DONG Energy s finansielle resultater påvirkes af prisudviklingen på en række råvarer, herunder olie, gas, el og CO 2 - kvoter, samt valutakursudviklingen, herunder navnlig dollarkursen. Forventningerne til resten af året er specifikt baseret på følgende forudsætninger (gennemsnitspriser for resten af året): Råolie: $75 pr. tønde TTF gashub-pris: 16 EUR pr. MWh El (Nord Pool - systempris): 40 pr. MWh CO 2 -kvoter: omkring 0 pr. ton og Udsagn om fremtiden Delårsrapporten indeholder udsagn om fremtidige forhold herunder om de finansielle forventninger til. Disse udsagn er i deres natur usikre og forbundet med risici. Mange faktorer kan bevirke, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. Eksempler på sådanne faktorer omfatter, men er ikke begrænset til, ændringer i temperatur og nedbørsmængder, udviklingen på olie-, gas-, el-, kul-, CO 2 -, valuta-, og rentemarkederne, ændringer i lovgivning, regulering eller standarder, forandring af konkurrencesituationen på DONG Energy s markeder, leveringssikkerhed og integrationen af tilkøbte aktiviteter. Dollarkurs: DKK 5,4 pr. USD Markedsprisen på kul i resten af vil kun have beskeden indvirkning på driftsresultatet, idet stort set hele det forventede kulforbrug i allerede er indkøbt. Det forventes, at det vil være mere fordelagtigt at aftage gas fra den relativt dyrere portefølje af DONG Energy s gaskøbskontrakter med DUC i, hvilket skønnes at påvirke EBITDA negativt med ca. 0,1-0,2 mia. kr. i. Desuden indgår olieprisændringer med forskellige tidsforskydninger i en række af DONG Energy s købs- og salgskontrakter for naturgas. Denne timelag-effekt kan have væsentlig indvirkning på resultatet. I vurderes timelageffekten at påvirke EBITDA negativt med ca. 0,2 mia. kr. Resultaterne fra elproduktionsaktiviteterne vil for hele blive negativt påvirket af engangsafskrivningen på 1,1 mia. kr. af de CO 2 -kvoter, som blev indregnet i åbningsbalancen ved erhvervelsen af Elsam og Energi E2 pr. 1. juli. Dette har ikke likviditetseffekt. Reduktionen af den danske skattesats fra 28% til 25% har påvirket resultatforventningerne positivt i forhold til. Reduktionen har medført en engangseffekt på 372 mio. kr. relateret til reduktion af udskudt skat. Dette har ikke likviditetseffekt. Forventninger til På basis af de ovenfor skitserede råvarepris-, valutakurs- og andre forudsætninger, opjusteres EBITDA for til ca. 8,5 mia. kr. fra 7,9-8,3 mia. kr. som udmeldt i halvårsrapporten for som følge af højere olie-, gas- og elpriser samt lavere forventede omkostninger til vedligehold i Generation. Resultat efter skat for forventes at blive ca. 2,6 mia. kr. Delårsrapport for 3. kvartal Side 8 af 30

9 SÆRLIGE BEGIVENHEDER I 3. KVARTAL Salg af aktiviteter inden for vedvarende energi i Spanien og Portugal til E.ON I august solgte DONG Energy Energi E2 Renovables Ibericas S.L. (E2-I) til E.ON for EUR 722 mio. (enterprise value). Frasalget er i overensstemmelse med DONG Energy s strategiske fokus på Nordeuropa. E2-I har produktionsanlæg baseret på vindkraft, vandkraft og biomasse i drift i Spanien og Portugal med en samlet kapacitet på ca. 260 MW samt yderligere vindkraftprojekter. Pr. 31. december havde E2-I koncernen samlet en nettorentebærende gæld på ca. EUR 110 mio. (eksklusive gæld til tilknyttede virksomheder). Ormen Lange gasfeltet er startet kommerciel produktion Ormen Lange-gasfeltet, hvoraf DONG Energy ejer 10,34%, påbegyndte testproduktion i september og kommerciel produktion i oktober. I takt med udbygningen vil produktionen stige og forventes at nå maksimum i år DONG Energy s andel af de estimerede reserver i Ormen Lange gasfeltet er ca. 40 mia. m 3 gas, svarende til s nuværende forbrug af gas i cirka 10 år. Gassen fra Ormen Lange bliver ført til gasbehandlingsanlægget i Nyhamna i Norge og derefter ind i det norske Gassled gasinfrastruktursystem, der forbinder de norske gasfelter med både Storbritannien og kontinentet. BEGIVENHEDER EFTER PERIODENS UDLØB Udsættelse af børsnotering Den 24. oktober udsendte Finansministeriet en meddelelse om, at udskrivelsen af valg til Folketinget til afholdelse den 13. november betyder, at Folketinget først vil kunne behandle beslutningen om at børsnotere DONG Energy, efter det nye Folketing er trådt sammen. Som konsekvens heraf vil det ikke som hidtil forventet være muligt at gennemføre børsnoteringen inden udgangen af. Delårsrapport for 3. kvartal Side 9 af 30

10 DONG ENERGY S SEGMENTER GENERATION Hovedtal, Generation mio. kr. Elproduktion (GWh) termisk (GWh) vedvarende (GWh) Varmeproduktion (TJ) Nettoomsætning termisk el termisk varme vedvarende energi andet EBITDA heraf vedvarende energi EBIT (185) Investeringer De tilkøbte selskaber Elsam og Energi E2 indgik fra 1. juli og indgik dermed kun i tre af de første 9 måneder af. Produktion Elproduktionen for 3. kvartal var GWh mod GWh i 3. kvartal. Faldet skyldes, at elpriserne var markant lavere. Nord Pool-systemprisen var i gennemsnit 19,8 EUR/MWh, 67% lavere end i 3. kvartal. Den gennemsnitlige elpris i de to danske prisområder var ca. 45% lavere end i 3. kvartal. De lave elpriser resulterede i et lavt dækningsbidrag ved kulbaseret produktion og deraf følgende lav elproduktion. Varmeproduktionen for 3. kvartal udgjorde TJ mod TJ. Stigningen skyldes, at kvartalet var koldere end sidste år. Elproduktionen for de første 9 måneder af var GWh mod GWh i samme periode (som dog ikke er sammenlignelig da Elsam og Energi E2 kun indgik i 3. kvartal ). Varmeproduktionen for de første 9 måneder af udgjorde TJ mod TJ i samme periode. Stigningen skyldes ligeledes, at de tilkøbte selskaber ikke indgik i 1. halvår. Nettoomsætning Nettoomsætningen for 3. kvartal udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 3. kvartal. Nettoomsætningen fra termisk el var væsentlig lavere end sidste år, som følge af markant lavere elpriser med reduceret produktion til følge. Prissikringer påvirkede positivt i forhold til sidste år, men opvejede kun delvist de lavere elpriser. Nettoomsætningen fra vedvarende energi var lidt lavere end sidste år ligeledes på grund af lavere elpriser, som medførte at der blev produceret mindre el fra vandkraftaktiverne. Nettoomsætningen for de første 9 måneder af udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i samme periode. Stigningen kan henføres til, at de tilkøbte selskaber ikke indgik i 1. halvår. Driftsresultat EBITDA udgjorde 379 mio. kr. mod mio. kr. i 3. kvartal. Faldet på 784 mio. kr. skyldes hovedsageligt reduktionen i omsætningen på mio. kr. delvist modsvaret af lavere brændselsomkostninger og lavere udgifter til CO 2 -kvoter som følge af den lavere produktion. EBITDA for de første 9 måneder af udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i samme periode. Stigningen kan henføres til, at de tilkøbte selskaber ikke indgik i 1. halvår. Delårsrapport for 3. kvartal Side 10 af 30

11 EBIT for 3. kvartal faldt med 705 mio. kr. til -185 mio. kr., hvoraf faldet i EBITDA udgjorde 784 mio. kr. Afskrivninger var 79 mio. kr. lavere delvis relateret til lavere forbrug af de CO 2 -kvoter, der i forbindelse med førstegangsindregningen af Elsam og Energi E2 blev optaget til markedsværdi i balancen, og delvis som følge af lavere afskrivninger vedrørende de spanske og portugisiske vindaktiviteter, der blev solgt i august. I 3. kvartal blev der ikke foretaget afskrivninger vedrørende de spanske og portugisiske vindaktiviteter, idet der ikke foretages afskrivninger på aktiver, der er sat til salg. EBIT for de første 9 måneder af udgjorde mio. kr. mod 523 mio. kr. i samme periode. Stigningen kan henføres til, at de tilkøbte selskaber ikke indgik i 1. halvår. Investeringer For 3. kvartal udgjorde investeringerne 705 mio. kr. mod 393 mio. kr. i 3. kvartal. De væsentligste investeringer i 3. kvartal var: Polsk vindmøllepark, Lake Ostrowo (240 mio. kr.) Horns Rev II (170 mio. kr.) Engelske vindmølleparker ved Burbo Banks (67 mio. kr.) og Gunfleet Sands I (63 mio. kr.) Levetidsforlængelser og vedligeholdelsesinvesteringer på de danske kraftværker (85 mio. kr.) Gasfyret kraftværk ved Mongstad i Norge (49 mio. kr.). Investeringerne for de første 9 måneder af udgjorde mio. kr. mod 496 mio. kr. i samme periode. Investeringerne vedrørte vindmølleparkerne ved Burbo Banks og Gunfleet Sands I samt levetidsforlængelser og vedligeholdelsesinvesteringer på de danske kraftværker og opførelsen af et gasfyret kraftværk ved Mongstad i Norge. Frasalg af aktivitet Den 7. august blev der indgået aftale med E.ON om salg af aktiviteterne indenfor vedvarende energi i Spanien og Portugal med en samlet kapacitet på ca. 260 MW. EXPLORATION & PRODUCTION Hovedtal, Exploration & Production mio. kr. Olie- & gasproduktion (mio. boe) 2,4 3,4 7,5 10,8 - olieproduktion (mio. boe) 2,1 3,0 6,6 9,5 - gasproduktion (mio. boe) 0,3 0,4 0,9 1,3 Olietransport, (mio. tdr.) 25,8 24,8 75,6 78,5 Nettoomsætning EBITDA EBIT Investeringer Produktion For 3. kvartal var produktionen 2,4 mio. boe mod 3,4 mio. boe i 3. kvartal. Faldet kan henføres til naturligt aftagende produktion fra modne felter. Produktionen for de første 9 måneder af var 7,5 mio. boe mod 10,8 mio. boe for samme periode. Reduktionen skyldes naturligt aftagende produktion fra modne felter. Produktionen for de første 9 måneder af var fordelt med 57% fra de danske felter og 43% fra de norske felter. Delårsrapport for 3. kvartal Side 11 af 30

12 Nettoomsætning Nettoomsætningen i 3. kvartal udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 3. kvartal. Faldet i forhold til 3. kvartal skyldes ovennævnte produktionsnedgang samt fald i dollarkursen, som oversteg den positive effekt af højere oliepriser og afdækninger. Nettoomsætningen for de første 9 måneder af var mio. kr. mod mio. kr. for samme periode. Faldet skyldes ovennævnte produktionsnedgang, samt lavere dollarkurs i forhold til samme periode, som dog i nogen grad opvejes af en positiv effekt af afdækninger og øgede indtægter fra det norske Gassled gasinfrastruktursystem. Driftsresultat I 3. kvartal realiseredes et EBITDA på 572 mio. kr. mod 914 mio. kr. i 3. kvartal. Det lavere EBITDA kan henføres til nedgangen i omsætningen, omkostninger i tilknytning til tekniske produktionsvanskeligheder, samt øgede produktionsomkostninger vedrørende Gassled. For de første 9 måneder af blev der realiseret et EBITDA på mio. kr. mod mio. kr. for samme periode. Korrigeret for engangsposter i var EBITDA mio. kr. lavere end samme periode. Det lavere EBITDA skyldes udover ovennævnte nedgang i omsætningen, omkostningsførsel af efterforskningsboringen Cygnus på PL329 licensen, samt vurderingsbrøndene på PL301 licensen (Mime/Krabbe). I 3. kvartal realiseredes et EBIT på 358 mio. kr. mod 691 mio. kr. i 3. kvartal. Det lavere EBIT kan henføres til faldet i EBITDA. Afskrivningerne var i 3. kvartal på niveau med 3. kvartal på trods af lavere produktion. Dette skyldes primært øgede afskrivninger på Gassled, der ikke var i drift i hele 3. kvartal. For de første 9 måneder af var EBIT korrigeret for engangsposter mio. kr. lavere end i samme periode, som kan henføres til faldet i EBITDA på mio. kr. delvist modsvaret af lavere produktionsafhængige afskrivninger som følge af den lavere produktion. Investeringer/efterforskning Investeringerne i 3. kvartal udgjorde 987 mio. kr. mod 676 mio. kr. i 3. kvartal. For de første 9 måneder af udgjorde investeringerne mio. kr. mod mio. kr. i samme periode. Det højere investeringsniveau i er primært relateret til købet af ConocoPhillips aktiviteter i (1.748 mio. kr.). Investeringerne i det norske gasfelt Ormen Lange udgjorde 284 mio. kr. i 3. kvartal og 667 mio. kr. for de første 9 måneder af. Ormen Lange fase 1 gik i kommerciel produktion 6. oktober, og der investeres fortsat i udbygningen af fase 2. Øvrige investeringer i udvikling af olie- og gasfelter samt infrastruktur udgjorde 703 mio. kr. i 3. kvartal og mio. kr. for de første 9 måneder af. Den tredje og sidste vurderingsboring på Rosebank-fundet, som ligger ca. 160 km vest for Shetlandsøerne, blev afsluttet 11. oktober efter en vellykket prøveproduktionstest. DONG Energy har 10% andel i oliefundet, som ligger på m vanddybde. De tre gennemførte vurderingsboringer, der blev påbegyndt i oktober danner udgangspunkt for planlægningen af den eventuelle fremtidige udnyttelse af oliefundet. Delårsrapport for 3. kvartal Side 12 af 30

13 DISTRIBUTION Hovedtal, Distribution mio. kr. Eldistribution (GWh) Naturgasdistribution (mio. m 3 ) Nettoomsætning EBITDA EBIT Investeringer Eldistributionsaktiviteter fra København og Frederiksberg kommuner blev indregnet pr. 1. maj, og aktiviteterne indgik derfor kun i fem af de ni første måneder af. Tilsvarende aktiviteter fra Nesa blev indregnet pr. 1. juli og indgik således kun i tre af de ni første måneder af. Gaslageret ved Ll. Torup blev solgt i og indgik kun til og med 31. august. Afsætning I 3. kvartal blev der distribueret 128 mio. m 3 gas, hvilket var 15 mio. m 3 mere end i 3. kvartal. Stigningen kan henføres til lidt køligere vejr. Distributionen af el var GWh i 3. kvartal mod GWh i samme periode. De første 9 måneder af var distributionen af gas 569 mio. m 3, hvilket var 112 mio. m 3 mindre end samme periode. Faldet skyldes at de første 9 måneder af, målt i graddage, var 18% varmere end samme periode. Distributionen af el var GWh de første 9 måneder af mod GWh i samme periode. Stigningen skyldes, at de tilkøbte selskaber kun indgik i begrænset omfang i. Nettoomsætning Nettoomsætningen for 3. kvartal udgjorde mio. kr. mod 909 mio. kr. i 3. kvartal. Nettoomsætningen fra distributionen af gas var 10 mio. kr. højere end samme periode, mens nettoomsætningen fra gaslageraktiviteten var 53 mio. kr. lavere, primært som følge af salget af gaslageret ved Ll. Torup i. Nettoomsætningen fra distributionen af el var 151 mio. kr. højere end samme periode, blandt andet som følge af opkrævning af tidligere års underdækning. Nettoomsætningen for de første 9 måneder af var mio. kr. mod mio. kr. i samme periode. Stigningen skyldes primært at tilkøbte selskaber kun delvist indgik i første halvår. Således udgjorde nettoomsætningen for eldistributionen fra tilkøbte selskaber mio. kr. i 1. halvår mod 202 mio. kr. i samme periode. Driftsresultat EBITDA for 3. kvartal var 330 mio. kr. mod 252 mio. kr. i samme periode. Stigningen skyldes primært øget nettoomsætning fra eldistribution. EBITDA for de første 9 måneder af udgjorde mio. kr. mod 718 mio. kr. i samme periode. Stigningen skyldes øget nettoomsætning fra eldistribution, primært som følge af at tilkøbte selskaber kun indgik delvist i. EBIT for 3. kvartal faldt med 48 mio. kr. og steg for de første 9 måneder af med 61 mio. kr. Afskrivningerne for 3. kvartal og de første 9 måneder af sammenholdt med samme perioder steg med henholdsvis 126 mio. kr. og 358 mio. kr. Stigningen i 3. kvartal skyldes investeringer, samt forbrug af underdækning indregnet I åbningsbalancerne i forbindelse med erhvervelse af elaktiviteterne fra Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Nesa, der behandles som afskrivninger. Stigningen i de første 9 måneder af skyldes tillige at tilkøbte selskaber kun delvist indgik i 1. halvår af. Delårsrapport for 3. kvartal Side 13 af 30

14 Investeringer Investeringerne i 3. kvartal og de første 9 måneder af udgjorde henholdsvis 364 mio. kr. og 981 mio. kr. mod 188 mio. kr. og 286 mio. kr. i samme perioder. Investeringerne i 3. kvartal vedrørte hovedsageligt nedgravning af elkabler i Nordsjælland (108 mio. kr.), øvrige investeringer i eldistributionsnettet (108 mio. kr.) samt udvidelse af lagerkapaciteten i Stenlille lageret (103 mio. kr.). MARKETS Hovedtal, Markets mio. kr. Elafsætning (GWh) Naturgasafsætning (mio. m 3 ) Nettoomsætning EBITDA 554 (1.056) EBIT 442 (1.159) Investeringer Elsalgsaktiviteter fra København og Frederiksberg kommuner indgik pr. 1. maj og Nesa pr. 1. juli. Afsætning Salget af naturgas var i 3. kvartal og for de første 9 måneder af henholdsvis 165 mio. m 3 og mio. m 3 lavere end i samme perioder. Faldet for kvartalet skyldes blandt andet lavere salg på det danske marked som følge af øget konkurrence samt lavere forbrug af gas i produktionen af el i Generation i forhold til 3. kvartal. Faldet i de første 9 måneder af kan hovedsageligt henføres til det mildere vejr i 1. halvår, som mindskede efterspørgslen efter gas og medførte reducerede gashubpriser. De lavere hubpriser har medført faldende salg til store engroskunder og reducerede salget på den hollandske gasbørs (TTF). Elsalget for 3. kvartal var GWh mod GWh i 3. kvartal. Elsalget for de første 9 måneder af udgjorde GWh mod GWh i samme periode. Stigningen kan henføres til, at de tilkøbte selskaber kun i begrænset omfang indgik i 1. halvår. Nettoomsætning Nettoomsætningen for 3. kvartal var mio. kr. mod mio. kr. i 3. kvartal. Nettoomsætningen for de første 9 måneder af var mio. kr. mod mio. kr. i samme periode. Faldet i kvartalet skyldes primært færre solgte gasmængder og lavere salgspriser som beskrevet ovenfor. Afvigelsen år til dato skyldes en stigning som kan henføres til, at de tilkøbte selskaber kun i begrænset omfang indgik i 1. halvår som dog mere end modsvaredes af effekten af den lavere gasafsætning for samme periode. Udover den negative mængdeeffekt var der en negativ priseffekt. Gasprisen på TTF var i gennemsnit 12,3 EUR/MWh eller 42% lavere end de første 9 måneder af. Driftsresultat EBITDA for 3. kvartal var 554 mio. kr. mod mio. kr. i 3. kvartal. EBITDA i 3. kvartal var negativ påvirket af en engangspost på mio. kr. Korrigeret for engangsposten faldt EBITDA med 575 mio. kr. i forhold til 3. kvartal. Faldet skyldes hovedsageligt den lavere omsætning, negativ effekt af gaskøbsallokeringer (ca. 20 mio. kr. i 3. kvartal ), negativt timelag-effekt i gaskontrakter (ca. 200 mio. kr. i 3. kvartal ) samt negativ effekt af, at gaskøbet var dyrere pr. m 3 som følge af aftag fra købskontrakter med en relativt mindre gunstig prisindeksering end i samme periode, delvist modsvaret af lavere omkostninger til køb af naturgas som følge af den lavere afsætning. EBITDA for de første 9 måneder af, korrigeret for engangsposten, var mio. kr. lavere end for samme periode i. Faldet kan henføres til den lavere omsætning. Herudover negativ effekt af gaskøbsallokeringer (ca. 80 mio. kr. for de første 9 måneder af ), negativt timelag-effekt i gaskontrakter (ca. 410 mio. kr. for de første 9 må- Delårsrapport for 3. kvartal Side 14 af 30

15 neder af ) samt negativ effekt af, at gaskøbet var dyrere pr. m 3 som følge af aftag fra købskontrakter med en relativt mindre gunstig prisindeksering end i samme periode, delvist modsvaret af lavere omkostninger til køb af naturgas som følge af den lavere afsætning. EBIT for 3. kvartal og de første 9 måneder af korrigeret for engangsposter faldt med henholdsvis 584 mio. kr. og mio. kr. i forhold til samme periode. Faldene kan hovedsageligt henføres til det lavere EBITDA samt lidt højere afskrivninger som følge af investeringer i fibernet. Investeringer Investeringerne i 3. kvartal udgjorde 285 mio. kr. mod 220 mio. kr. i 3. kvartal. Investeringerne i 3. kvartal vedrørte hovedsageligt etablering af fibernet og udendørsbelysning i Nordsjælland og i Københavnsområdet (168 mio. kr.) og udvidelse af ejendomsfaciliteterne (97 mio. kr.). Investeringerne for de første 9 måneder af udgjorde 775 mio. kr. mod 260 mio. kr. for samme periode. Delårsrapport for 3. kvartal Side 15 af 30

16 MARKEDSPRISER Oliepris, Brent månedsgennemsnit, USD/tdr Elpris, Nord Pool månedsgennemsnit, EUR/MWh System DK Vest DK Øst CO 2 -kvotepris månedsgennemsnit, EUR/ton Gaspris, TTF månedsgennemsnit, EUR/MWh Kulpris, API 2 månedsgennemsnit, USD/ton Green Dark Spread månedsgennemsnit, EUR/MWh Dollarkurs månedsgennemsnit, DKK/USD 6,3 6,1 5,9 5,7 5,5 5,3 Markedspriser 3. kvartal År til dato Δ% Δ% Oliepris, Brent (USD/tdr.) 74,9 69,5 8% 67,1 67,0 0% Gaspris, TTF 1) (EUR/MWh) 15,2 17,8-15% 12,3 21,0-42% Elpris, Nord Pool system (EUR/MWh) 19,8 59,9-67% 23,0 49,9-54% Elpris, Nord Pool DK Vest (EUR/MWh) 28,5 49,5-43% 27,2 45,6-40% Elpris, Nord Pool DK Øst (EUR/MWh) 30,1 55,3-46% 28,1 50,6-44% Kulpris, API 2 2) (USD/ton) 86,9 66,5 31% 76,8 62,7 22% CO 2 -kvotepris, (EUR/ton) 0,1 15,6-99% 0,8 20,0-96% Green Dark Spread 3), (EUR/MWh) -2,9 27,0-111% 1,5 13,9-89% Dollarkurs, (DKK/USD) 5,4 5,9-7% 5,5 6,0-8% Noter: 1) TTF: Title Transfer Facility, gasbørsen i Holland 2) API 2: Pris for kul leveret CIF til ARA (Amsterdam, Rotterdam og Antwerpen) 3) Green Dark Spread repræsenterer bidraget pr. MWh produceret på kulfyrede termiske produktionsanlæg og beregnes under hensyntagen til prisen på el (Nord Pool systempris) minus udgifter til kul (API 2) og CO 2 -kvoter. Green Dark Spread er beregnet ud fra en forudsætning om en nettovirkningsgrad på 39%, et energiindhold på 25,12 GJ/ton for kul og en CO 2 emissionsfaktor for kul på 95 kg/gj Delårsrapport for 3. kvartal Side 16 af 30

17 SAMMENDRAGET KONSOLIDERET DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 30. SEPTEMBER Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 18 De uafhængige revisorers erklæring om review af den sammendragne konsoliderede delårsrapport 19 Resultatopgørelse 20 Balance 21 Egenkapitalopgørelse 23 Pengestrømsopgørelse 24 Noter: 1. Anvendt regnskabspraksis Tilpasninger til tidligere perioder Regnskabsmæssige skøn og vurderinger Segmentoplysninger Af- og nedskrivninger indeholdt i resultat af primær drift (EBIT) Ændringer i koncernens sammensætning Materielle aktiver Låneforhold Engangsposter Skat af periodens resultat Hensatte forpligtelser Eventualforpligtelser Transaktioner med nærtstående parter Begivenheder efter periodens udløb 30 Denne delårsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse er den danske udgave gældende. Denne delårsrapport er ikke revideret. Delårsrapport for 3. kvartal Side 17 af 30

18 LEDELSESPÅTEGNING Direktion og bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt den sammendragne konsoliderede delårsrapport for DONG Energy A/S for perioderne 1. juli september og 1. januar september. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede og statslige aktieselskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioderne 1. juli september og 1. januar september., den 13. november Direktion: Anders Eldrup Adm. direktør Carsten Krogsgaard Thomsen Koncernøkonomidirektør Bestyrelse: Fritz H. Schur Formand Lars Nørby Johansen Næstformand Hanne Steen Andersen * Jakob Brogaard Poul Dreyer * Jørgen Peter Jensen * Jens Kampmann Asbjørn Larsen Poul Arne Nielsen Kresten Philipsen Jens Nybo Stilling Sørensen * Lars Rebien Sørensen * Medarbejdervalgt Delårsrapport for 3. kvartal Side 18 af 30

19 DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRING OM REVIEW AF DEN SAMMENDRAGNE KONSOLIDEREDE DELÅRSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER OG FOR PERIODERNE 1. JULI TIL 30. SEPTEMBER OG 1. JANUAR TIL 30. SEPTEMBER Til aktionærerne i DONG Energy A/S Vi har udført review af det sammendragne konsoliderede delårsregnskab for DONG Energy A/S pr. 30. september og for delårsperioderne 1. juli 30. september samt 1. januar 30. september (siderne 17-31) omfattende ledelsespåtegning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter ("delårsregnskabet"). Delårsregnskabet aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU. Selskabets ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge delårsregnskabet i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU. Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion om delårsregnskabet. Det udførte review Vi har udført vores review i overensstemmelse med RS 2410, Review af perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor. Et review af et delårsregnskab omfatter forespørgsler til primært personer med ansvar for økonomi og regnskabsaflæggelse samt udførelsen af analytiske handlinger og andre reviewhandlinger. Omfanget af et review er betydeligt mindre end revision udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og giver derfor ikke sikkerhed for, at vi bliver bekendt med alle betydelige forhold, som kunne afdækkes ved en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om delårsregnskabet. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at delårsregnskabet pr. 30. september og for delårsperioderne 1. juli 30. september samt 1. januar 30. september ikke i al væsentlighed er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU. Supplerende oplysning Vi har ikke revideret eller foretaget review af sammenligningstal pr. 30. september og for delårsperioderne 1. juli 30. september samt 1. januar 30. september, og som følge heraf udtrykker vi ikke en konklusion herom. København, den 13. november KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Flemming Brokhattingen Torben Bender Jørgen Jørgensen Kim Mücke statsaut. revisor statsaut. revisor statsaut. revisor statsaut. revisor Delårsrapport for 3. kvartal Side 19 af 30

20 KONSOLIDERET RESULTATOPGØRELSE mio. kr. Note (Urevideret) (Urevideret) (Urevideret) (Urevideret) Nettomsætning Produktionsomkostninger (6.012) (6.452) (22.333) (16.370) (27.099) Bruttoresultat Salg og marketing (165) (196) (487) (368) (595) Ledelse og administration (536) (337) (1.652) (513) (1.107) Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger (15) (2.194) (34) (2.201) (2.263) Resultat af primær drift (EBIT) (231) Avance ved salg af virksomheder 6 (2) Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (677) (357) (1.714) (1.013) (1.464) Resultat før skat Skat af periodens resultat 10 (166) 46 (312) (1.140) (1.553) Periodens resultat Periodens resultat fordeles således: Aktionærerne i DONG Energy A/S Minoritetsinteresser 0 (1) 0 (1) (1) Resultat pr. aktie (EPS) og udvandet resultat pr. aktie (DEPS) á kr. i hele kr Delårsrapport for 3. kvartal Side 20 af 30

EBITDA. 3.186 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2008 med følgende hovedpunkter:

EBITDA. 3.186 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2008 med følgende hovedpunkter: DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2008 Omsætning 15.080 mio. kr. EBITDA 3.186 mio. kr. Resultat efter skat 1.252 mio. kr. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2008

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2008

Ordinær generalforsamling 2008 Ordinær generalforsamling 2008 Klik for at redigere titeltypografi i masteren Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER 2008. 10.993 mio. kr.

DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER 2008. 10.993 mio. kr. DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER Omsætning 41.612 mio. kr. EBITDA 10.993 mio. kr. Resultat efter skat 5.177 mio. kr. Stærkt finansielt resultat Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2008 EBITDA. 6.651 mio. kr.

HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2008 EBITDA. 6.651 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR Omsætning 27.820 mio. kr. EBITDA 6.651 mio. kr. Resultat efter skat 3.082 mio. kr. Stærkt finansielt resultat påvirket af høje olie- og gaspriser Bestyrelsen for DONG Energy

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2006 OG 4. KVARTAL 2006 EBIT. 5.534 mio.

KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2006 OG 4. KVARTAL 2006 EBIT. 5.534 mio. KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR OG 4. KVARTAL Omsætning 35.661 mio. kr. EBIT 5.534 mio. kr. Resultat efter skat 4.917 mio. kr. blev et meget tilfredsstillende år. Resultatet blev positivt påvirket af høje

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL 2006 EBIT. -231 mio. Omsætningen for kvartalet udgjorde 8.948 mio. kr. mod 3.391 mio. kr.

KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL 2006 EBIT. -231 mio. Omsætningen for kvartalet udgjorde 8.948 mio. kr. mod 3.391 mio. kr. KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL Omsætning 8.948 mio. kr. -231 mio. kr. Resultat efter skat 643 mio. kr. 3. kvartal var det første kvartal hvor de tilkøbte elselskaber Elsam, Energi E2, Nesa og

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

EBITDA mio. Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2007 med følgende hovedpunkter:

EBITDA mio. Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2007 med følgende hovedpunkter: HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR Omsætning 18.167 mio. kr. EBITDA 4.808 mio. kr. Resultat efter skat 2.103 mio. kr. Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for med følgende hovedpunkter: Omsætningen

Læs mere

DONG Energy. Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal 2006. Omsætningen for kvartalet udgjorde 5.848 mio. kr. mod 4.204 mio. kr.

DONG Energy. Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal 2006. Omsætningen for kvartalet udgjorde 5.848 mio. kr. mod 4.204 mio. kr. DONG Energy 25. august Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal Omsætningen for kvartalet udgjorde 5.848 mod 4.204 i EBIT for kvartalet udgjorde 977 mod 1.112 EBIT for 1. halvår udgjorde 3.808 mod 2.449

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

EBIT mio. Omsætningen for kvartalet udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 2006

EBIT mio. Omsætningen for kvartalet udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 2006 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL Omsætning 10.673 mio. kr. EBIT 1.991 mio. kr. Resultat efter skat 1.302 mio. kr. HIGHLIGHTS Omsætningen for kvartalet udgjorde 10.673 mod 8.184 i 2006 EBITDA udgjorde 3.228

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

DONG A/S. Koncernregnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005

DONG A/S. Koncernregnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 DONG A/S 2. marts 2006 Koncernregnskabsmeddelelse for og 4. kvartal blev et godt år med væsentligt bedre resultater end forventet ved årets start. Det bedre resultat skyldtes hovedsageligt højere oliepriser.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014 HALVÅRSRAPPORT FOR 2014 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2014 et resultat før skat på 139 mio.kr. mod 111 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 0,7 procentpoint til 34,9 % i 1. halvår 2014.

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2014 et resultat før skat på 202 mio.kr. mod 164 mio.kr. i 2013. I 3. kvartal 2014 er resultatet før skat 63 mio.kr. mod

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2011 Tivoli, den 15. august 2011 Delårsrapport for

Læs mere

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret)

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret) 29.10.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2014 Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

DONG Energy. Koncernregnskabsmeddelelse for 1. kvartal Omsætningen for kvartalet udgjorde mio. kr. mod mio. kr.

DONG Energy. Koncernregnskabsmeddelelse for 1. kvartal Omsætningen for kvartalet udgjorde mio. kr. mod mio. kr. DONG Energy 22. maj Koncernregnskabsmeddelelse for 1. kvartal Omsætningen for kvartalet udgjorde 8.184 mod 5.105 i 2005 EBIT for kvartalet udgjorde 2.831 mod 1.337 Resultat efter skat blev 2.083 mod 769

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Side 1 af 11 sider OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 19/2008 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2016 Resumé I 1. halvår 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 63 mio.kr. mod 98 mio.kr. i 2015. Nedgangen skyldes primært, at 2016 er et stort sportsår med stigende

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 EBITDA. 4.343 mio. kr. Tilfredsstillende resultat trods et fortsat vanskeligt marked

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 EBITDA. 4.343 mio. kr. Tilfredsstillende resultat trods et fortsat vanskeligt marked DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Omsætning 16.203 mio. kr. EBITDA 4.343 mio. kr. Resultat efter skat 2.013 mio. kr. Tilfredsstillende resultat trods et fortsat vanskeligt marked Bestyrelsen for DONG Energy A/S

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere