EBITDA mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter:"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL Omsætning mio. kr. EBITDA mio. kr. Resultat efter skat 108 mio. kr. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal med følgende hovedpunkter: Omsætningen for 3. kvartal udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 3. kvartal EBITDA udgjorde mio. kr. i 3. kvartal mod 910 mio. kr. i 3. kvartal Resultat efter skat blev 108 mio. kr. i 3. kvartal mod 643 mio. kr. i 3. kvartal Ormen Lange-gasfeltet, hvoraf DONG Energy ejer 10,34%, påbegyndte testproduktion i september og kommerciel produktion i oktober I august solgte DONG Energy sine spanske aktiver indenfor vedvarende energi (Energi E2 Renovables Ibericas, S.L.) til E.ON for EUR 722 mio. Forventningen til EBITDA for opjusteres til ca. 8,5 mia. kr. og forventningen til resultat efter skat er ca. 2,6 mia. kr. Delårsrapport for 3. kvartal DONG Energy A/S Kraftværksvej 53 Telefon:

2 KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL mio. kr. Nettoomsætning EBITDA EBITDA margin (%) EBIT 520 (231) EBIT margin (overskudsgrad) (%) 7 (3) Finansielle poster, netto (247) (181) (496) (320) (592) Periodens resultat Frie pengestrømme til egenkapital (med opkøb/frasalg) (1.455) Frie pengestrømme til egenkapital (uden opkøb/frasalg) 3 (172) EBITDA korrigeret for særlig kulbrinteskat Aktiver Tilgang i materielle anlægsaktiver Rentebærende aktiver Rentebærende gæld Nettorentebærende gæld Egenkapital (inkl. hybridkapital) Investeret kapital Finansiel gearing 8 0,32 0,39 0,32 0,39 0,42 Note 1 : Resultat før af- og nedskrivninger, finansielle poster og skat. EBITDA er fra og med 3. kvartal opgjort inklusiv afskrivninger på købte Note 1 : CO 2 -kvoter, da købte CO 2 -kvoter betragtes som vareforbrug. Den ændrede EBITDA definition har ingen betydning for. EBITDA for 1. kvartal Note 1 : og 1. halvår reduceres med henholdsvis 59 mio. kr. og 54 mio. kr. Der henvises til note 5 Note 2 : Pengestrømme fra driftsaktivitet og investeringsaktivitet Note 3 : Pengestrømme fra driftsaktivitet og investeringsaktivitet, eksklusiv pengestrømme fra køb/salg af virksomheder. Købesummen for ConocoPhillips' Note 3 : aktiviteter i er medtaget som opkøb Note 4 : EBITDA korrigeret for særlig kulbrinteskat, der følger af koncernens engagement inden for efterforskning og produktion af olie og gas Note 5 : Rentebærende aktiver er modregnet udnyttede kassekreditter Note 6 : Rentebærende gæld er eksklusiv udnyttede kassekreditter Note 7 : Egenkapital +/- tab/gevinst vedrørende sikringsinstrumenter på egenkapitalen + nettorentebærende gæld Note 8 : Nettorentebærende gæld divideret med egenkapital Delårsrapport for 3. kvartal Side 2 af 30

3 KONCERNRESULTAT OG FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN KONCERNRESULTAT FOR 3. KVARTAL 3. kvartal er det første kvartal, hvor der er fuld sammenlignelighed mellem kvartalet sammenholdt med efter overtagelsen af elselskaberne Elsam, Energi E2, Nesa samt elaktiviteterne fra København og Frederiksberg kommuner. Elsam, Energi E2 og Nesa indgik i koncernregnskabet som dattervirksomheder pr. 1. juli. De overtagne elaktiviteter fra København og Frederiksberg kommuner indgik som dattervirksomheder pr. 1. maj. Omsætning Omsætningen for 3. kvartal blev mio. kr. mod mio. kr. i 3. kvartal. Omsætningsfordeling - 3. kvartal Faldet i omsætningen skyldes hovedsageligt lavere elpriser og lavere elproduktion som følge af lavere dækningsbidrag 50% 24% Generation Exploration & Production ved termisk elproduktion. Den gennemsnitlige elpris i de to Distribution danske prisområder var ca. 45% lavere end i 3. kvartal 14% Markets. Det lavere dækningsbidrag medførte et fald i elproduktionen på 40% til GWh. En del af elproduktionen var afdækket til gunstige priser i forhold til spotprisen og den positive effekt af afdækningerne var ca. 250 mio. kr. 12% EBITDA fordeling - 3. kvartal større end i 3. kvartal. 21% 30% Herudover var olie- og gasproduktion og gasafsætning lavere Generation end i 3. kvartal. Olie- og gasproduktionen faldt med 1,0 mio. boe (tønder olieækvivalenter) til 2,4 mio. boe hovedsageligt som følge af naturligt aftagende produktion Exploration & Production Distribution Markets fra modne felter. 18% 31% Salget af naturgas faldt med 165 mio. m 3 til mio. m 3 blandt andet som følge af lavere salg på det danske marked, grundet øget konkurrence samt lavere forbrug af gas i produktionen af el i Generation i forhold til 3. kvartal. Disse negative effekter blev i mindre omfang modsvaret af effekten af, at olieprisen var 8% højere end i 3. kvartal. Driftsresultat EBITDA udgjorde mio. kr. mod 910 mio. kr. i 3. kvartal. EBITDA var i 3. kvartal negativt påvirket af en engangsomkostning på mio. kr. vedrørende opsigelse af koncerninterne gassalgsaftaler. Korrigeret for engangsposter faldt EBITDA med mio. kr. Faldet skyldes hovedsageligt et fald i omsætningen på mio. kr. delvist modsvaret af lavere omkostninger til køb af naturgas samt kul og CO 2 -kvoter til elproduktionen som følge af den lavere afsætning/produktion. Herudover var der en række øvrige effekter, der påvirkede EBITDA negativt: Indkøb af gas fra købskontrakter med en relativt mindre gunstig prisindeksering end i. DONG Energy køber gas fra flere typer af kontrakter med forskellig prisindeksering. Aftaget fra de enkelte kontrakter sker inden for gasåret, der løber fra 1. oktober til 30. september, men der er en vis fleksibilitet i hvilke kontrakter der kan aftages fra i de enkelte måneder i gasåret. Dette betyder, at der i enkelte kvartaler/kalenderår kan opstå en positiv effekt og i andre år en negativ effekt af fordelingen af gaskøbet. I 3. kvartal var der en begrænset negativ effekt på ca. 20 mio. kr. mod en væsentlig positiv effekt i 3. kvartal. Delårsrapport for 3. kvartal Side 3 af 30

4 Negativ påvirkning fra timelag-effekt. Timelag-effekten opstår som følge af, at olieprisen og dollarkursen indgår med forskellige tidsforskydninger i DONG Energy s væsentligste købs- og salgskontrakter for naturgas. Dette indebærer, at virkningen af olieprisændringer slår forholdsvis hurtigt igennem på salgspriserne, mens indkøbspriserne reguleres med op til 17 måneders forsinkelse. Den negative timelag-effekt udgør ca. 200 mio. kr. i 3. kvartal mod en positiv effekt i 3. kvartal. Omkostninger vedrørende forberedelser til den kommende børsnotering EBIT for 3. kvartal korrigeret for engangsposter faldt med mio. kr., hvoraf faldet i EBITDA udgjorde mio. kr. Afskrivninger steg med 28 mio. kr. hovedsageligt som følge af øgede afskrivninger i Distribution relateret til investeringer i kabellægning delvist modsvaret af lavere afskrivninger i Generation. De lavere afskrivninger i Generation relaterer sig til lavere forbrug af de CO 2 -kvoter, der i forbindelse med førstegangsindregningen af Elsam og Energi E2 blev optaget til markedsværdi i balancen. Integrationen af de tilkøbte selskaber og realiseringen af synergier forløber planmæssigt. Arbejdet med etablering af en fælles standardiseret IT-infrastruktur for hele koncernen samt et nyt ERP-system for Generation går efter planen. På indkøbsområdet er der allerede realiseret væsentlige synergier. Finansielle poster De finansielle poster udgjorde en omkostning på 247 mio. kr. i 3. kvartal mod 181 mio. kr. i 3. kvartal. Heraf udgjorde nettorenteomkostninger 170 mio. kr. i 3. kvartal mod 188 mio. kr. i 3. kvartal. Renteomkostningerne faldt som følge af en reduktion i den gennemsnitlige nettorentebærende gæld, samt at bruttogælden var lavere i 3. kvartal i forhold til 3. kvartal. Den gennemsnitlige nettorentebærende gæld var 15,7 mia. kr. i 3. kvartal mod 16,1 mia. kr. i 3. kvartal. Renteelement af fjernelsesforpligtelser udgjorde 41 mio. kr. i 3. kvartal, en stigning på 14 mio. kr. i forhold til 3. kvartal som følge af det stigende renteniveau og stigning i fjernelsesforpligtelserne grundet stigende priser på eksterne omkostninger som følge af et overophedet marked. Øvrige finansielle poster, hovedsagligt valutakursreguleringer, udgjorde et tab på 36 mio. kr. i 3. kvartal mod en gevinst på 34 mio. kr. i 3. kvartal. Finansielle poster mio. kr. Afvigelse Renteomkostninger, netto (170) (188) 18 Renteelement af fjernelsesforpligtelser (41) (27) (14) Udbytte fra kapitalandele Øvrige (36) 34 (70) Finansielle poster, netto (247) (181) (66) Selskabsskat Skat af periodens resultat udgjorde en udgift på 166 mio. kr. i 3. kvartal mod en skatteindtægt på 46 mio. kr. i 3. kvartal. Skatteprocenten, korrigeret for at associerede selskaber indregnes efter skat, skattefrie engangsposter, samt engangsposten vedrørende opsigelsen af koncerninterne gassalgsaftaler (), var 61% i 3. kvartal mod 32% i 3. kvartal. Skatteprocenten var over 25% i 3. kvartal som følge af ikkefradragsberettigede omkostninger og en regulering af skat for tidligere år (skatteudgift). Resultat efter skat Periodens resultat efter skat udgjorde 108 mio. kr. i 3. kvartal mod 643 mio. kr. i 3. kvartal. Resultatet i 3. kvartal var påvirket af negative nettoengangsposter på 573 mio. kr., hvoraf mio. kr. ( mio. kr. efter skat) vedrørte de koncerninterne gassalgsaftaler og mio. kr. vedrørte avance ved salg af gaslageret ved Ll. Torup. Ændringen i resultat efter skat på mio. kr. korrigeret for engangsposter, skyldes reduktionen i EBIT på mio. kr. og højere finansielle omkostninger, delvist modsvaret af lavere skatteomkostninger i 3. kvartal sammenholdt med 3. kvartal. Delårsrapport for 3. kvartal Side 4 af 30

5 Pengestrømme Periodens pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde mio. kr. i 3. kvartal mod mio. kr. i 3. kvartal. EBITDA i 3. kvartal var højere end 3. kvartal, men reguleringerne til EBITDA var lavere i end i, hvor mio. kr. af EBITDA reguleringen vedrørte engangseffekten af opsigelsen af koncerninterne gassalgsaftaler, der ikke havde pengestrømseffekt. Faldet skyldes desuden en negativ nettoeffekt fra ændring i driftskapital, idet effekten var negativ i 3. kvartal og positiv i 3. kvartal. Pengestrømme fra investeringsaktivitet var positiv med mio. kr. i 3. kvartal og med mio. kr. i 3. kvartal. Pengestrømme fra investeringsaktivitet i 3. kvartal var positivt påvirket af salget af de spanske og portugisiske vindaktiviteter (3.430 mio. kr.), mens 3. kvartal var positivt påvirket af salg af aktiver til Vattenfall (8.820 mio. kr.). De væsentligste investeringer i 3. kvartal var yderligere investeringer i Ormen Lange-projektet (-284 mio. kr.) og udvikling af olie- og gasfelter samt infrastruktur (-704 mio. kr.), vindaktiviteter, primært offshore i Storbritannien (-624 mio. kr.), etablering af fibernet og udendørsbelysning (-168 mio. kr.) samt nedgravning af elkabler i Nordsjælland (-108 mio. kr.). KONCERNRESULTAT FOR DE FØRSTE 9 MÅNEDER Omsætning Omsætningen for de første 9 måneder af blev mio. kr. mod mio. kr. i samme periode. Stigningen skyldes hovedsageligt, at elselskaberne Elsam, Energi E2, Nesa og elaktiviteterne fra København og Frederiksberg kommuner kun indgik delvist i. Omsætningen var negativt påvirket af et fald i olie- og gasproduktionen på ca. 30% til 7,5 mio. boe som følge af at store dele af produktionen kommer fra modne felter, hvor produktionen er naturligt faldende. Gasafsætningen var mio. m 3 lavere end i de første 9 måneder af, hovedsageligt som følge af det mildere vejr i 1. halvår, som mindskede efterspørgslen efter gas og medførte reducerede gashubpriser. De lavere gashubpriser har medført faldende salg til store engroskunder og har reduceret salget på den hollandske gasbørs (TTF). Gasprisen på TTF var for de første 9 måneder af i gennemsnit 12,3 EUR/MWh eller 42% lavere end i samme periode. Omsætningsfordeling - 9 måneder 51% 28% 10% Generation Exploration & Production Distribution Markets 11% EBITDA fordeling - 9 måneder 20% 41% Generation Exploration & Production Distribution 17% Markets 22% Olieprisen (Brent) var i gennemsnit 67 USD/tdr. både for de første 9 måneder af og for samme periode. Dollarkursen var i gennemsnit 8% lavere end i de første 9 måneder af. Resultatet for de tilkøbte elselskaber var i de første 9 måneder af præget af lave elpriser. Elpriserne i de to danske prisområder DK Vest og DK Øst var godt 40% lavere end i samme periode af samtidig med, at kulpriserne var 22% højere (i USD). Det lave dækningsbidrag medførte en reduktion i elproduktionen. En stor andel af produktionen har dog været afdækket til væsentligt højere priser end spotpriser, hvilket har givet en positiv effekt af de foretagne afdækninger for Generation. Effekten udgjorde ca. 1,7 mia. kr. for de første 9 måneder af. Driftsresultat EBITDA for de første 9 måneder af udgjorde mio. kr. mod mio. kr. for samme periode. De første 9 måneder af var påvirket af nettoengangsposter på mio. kr. Korrigeret for engangsposter faldt EBITDA med mio. kr. EBITDA var positivt påvirket af den fulde indregning i af de tilkøbte selskaber Elsam, Energi E2, Nesa og elaktiviteterne fra København og Frederiksberg kommuner i forhold til den kun delvise indregning i tallene for de første 9 måneder af. Denne positive effekt blev dog mere Delårsrapport for 3. kvartal Side 5 af 30

6 end modsvaret af faldet i omsætningen som følge af reduktionen i olie- og gasproduktionen og faldet i gassalget som beskrevet ovenfor. Herudover steg efterforskningsomkostningerne i forhold til de første 9 måneder af blandt andet som følge af omkostningsførsel af vurderingsbrønde på PL301 licensen (Mime/Krabbe). Gaskøbet var dyrere pr. m 3 som følge af aftag fra købskontrakter med en relativt mindre gunstig prisindeksering end i samme periode. Timelag-effekten og effekten af indkøb af gas fra købskontrakter med en relativt mindre gunstig prisindeksering var for de første 9 måneder af negative med henholdsvis ca. 410 mio. kr. og ca. 80 mio. kr. mod store positive påvirkninger i samme periode. EBIT for de første 9 måneder af faldt med mio. kr. korrigeret for engangsposter, hvoraf faldet i EBITDA korrigeret for engangsposter udgjorde mio. kr. Afskrivningerne steg med mio. kr. hovedsageligt som følge af den fulde indregning af de tilkøbte elselskaber i tallene for de første 9 måneder af. Afskrivningerne i Generation var påvirket af, at der i forbindelse med førstegangsindregningen pr. 1. juli blev optaget et immaterielt anlægsaktiv i åbningsbalancen svarende til markedsværdien af de gratis CO 2 -kvoter, der var tildelt Elsam og Energi E2. Værdien af CO 2 -kvoterne udgjorde pr. 1. juli 1,6 mia. kr. som afskrives over perioden 1. juli til 31. december i takt med produktionen. Afskrivningerne i Exploration & Production faldt med ca. 150 mio. kr. som følge af den lavere produktion. Finansielle poster De finansielle poster udgjorde de første 9 måneder af en omkostning på 496 mio. kr. mod 320 mio. kr. for samme periode. Heraf udgjorde nettorenteomkostninger 481 mio. kr. for de første 9 måneder af mod 314 mio. kr. for samme periode. Renteomkostningerne steg som følge af en større gennemsnitlig rentebærende gæld de første 9 måneder af afledt af opkøbene af Elsam, Energi E2, Nesa og elaktiviteterne fra Københavns og Frederiksberg kommuner foretaget medio. Den gennemsnitlige nettorentebærende gæld var 16,6 mia. kr. de første 9 måneder af mod 7,8 mia. kr. de første 9 måneder af. Renteelement af fjernelsesforpligtelser steg til 112 mio. kr. de første 9 måneder af mod 53 mio. kr. for samme periode, som følge af tilgangen af fjernelsesforpligtelser fra de tilkøbte selskaber samt et højere renteniveau. Øvrige finansielle poster udgjorde en gevinst på 97 mio. kr. de første 9 måneder af mod en gevinst på 43 mio. kr. de første 9 måneder af, primært relateret til valutakursgevinster. Finansielle poster mio. kr. Afvigelse Renteomkostninger, netto (481) (314) (167) Renteelement af fjernelsesforpligtelser (112) (53) (59) Udbytte fra kapitalandele 0 4 (4) Øvrige Finansielle poster, netto (496) (320) (176) Selskabsskat Skat af periodens resultat blev en udgift på 312 mio. kr. de første 9 måneder af mod mio. kr. for samme periode. Skatteprocenten, korrigeret for at associerede selskaber indregnes efter skat, skattefrie engangsposter samt engangseffekten på 372 mio. kr. vedrørende reduktionen af den danske skattesats fra 28% i til 25% i, var 28% de første 9 måneder af og 36% de første 9 måneder af. Skatteprocenten blev de første 9 måneder af påvirket i opadgående retning som følge af regulering af skat vedrørende tidligere år. Derimod påvirkede kulbrinteskattereglerne i Norge skattesatsen i nedadgående retning som følge af skattefradrag vedrørende investeringer i Norge. Resultat efter skat Periodens resultat efter skat udgjorde mio. kr. mod mio. kr. for samme periode. Resultat for de første 9 måneder af var positivt påvirket af engangsindtægten på 372 mio. kr. vedrørende skattesatsnedsættelsen som beskrevet ovenfor, samt 32 mio. kr. vedrørende efterregulering til avancen ved salget af gaslageret ved Ll. Torup. I de første 9 måneder af indgik engangsposter på -385 mio. kr. Delårsrapport for 3. kvartal Side 6 af 30

7 Korrigeret for engangsposter var resultatet for de første 9 måneder af mio. kr. lavere end for samme periode, hvilket primært skyldes det lavere EBIT, fald i resultatandele fra associerede selskaber på 662 mio. kr. (hovedsageligt fra de tilkøbte elselskaber i ) samt højere finansielle omkostninger. Pengestrømme Periodens pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde mio. kr. de første 9 måneder af mod mio. kr. for samme periode. EBITDA de første 9 måneder af var højere end de første 9 måneder af, men reguleringerne til EBITDA var lavere i end i, hvor mio. kr. af EBITDA reguleringen vedrørte engangseffekten af opsigelsen af koncerninterne gassalgsaftaler, der ikke havde pengestrømseffekt. Faldet skyldes desuden en mindre positiv effekt fra ændring i driftskapital, samt større negative finansielle nettoposter, delvist modsvaret af lavere nettoskattebetalinger. Pengestrømme fra investeringsaktivitet for de første 9 måneder af udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i samme periode. De væsentligste investeringer de første 9 måneder af var restbetalingen til Københavns Kommune for købet af KE Holding ( mio. kr.), købet af ConocoPhillips aktiviteter i ( mio. kr.), yderligere investeringer i Ormen Lange projektet (som nu er i produktion) (-667 mio. kr.), udvikling af olie- og gasfelter samt infrastruktur ( mio. kr.), vindaktiviteter ( mio. kr.), etablering af fibernet og udendørsbelysning (-416 mio. kr.), samt nedgravning af elkabler i Nordsjælland (-343 mio. kr.), delvist modsvaret af salget af de spanske og portugisiske vindaktiviteter ( mio. kr.), gaslageret ved Ll. Torup ( mio. kr.), ejendom i København (+363 mio. kr.) samt endelig afregning fra Vattenfall vedrørende købet af aktiviteter fra Elsam og Energi E2 (+140 mio. kr.). Investeringerne de første 9 måneder af vedrørte primært købet af elaktiviteterne i Københavns og Frederiksberg kommuner (inkl. Energi E2 aktier), de resterende 75% af aktierne i Elsam (inkl. Nesa og Energi E2 aktier), 30% af aktierne i Energi E2 samt investering i Ormen Lange projektet. Købesummen for elaktiviteterne i Københavns Kommune indgik kun delvist, idet der udestod en betaling på mio. kr. Investeringerne blev delvist modsvaret af Elsams og Energi E2 s salg af aktiver til Vattenfall. Egenkapital Egenkapitalen var mio. kr. pr. 30. september mod mio. kr. ultimo. Reduktionen skyldes, at de udbetalte udbytter til aktionærerne og renter til hybridkapitalejerne oversteg periodens resultat. Hertil kom negative værdireguleringer af sikringsinstrumenter ført direkte på egenkapitalen, dog delvist modsvaret af positive valutakursreguleringer. Balance Balancesummen var mio. kr. pr. 30. september mod mio. kr. ultimo. Reduktionen skyldes primært en nedbringelse af bruttogæld og likvide beholdninger, samt en reduktion af bruttoposterne vedrørende finansielle sikringsinstrumenter. Den nettorentebærende gæld var mio. kr. pr. 30. september mod mio. kr. ved udgangen af. Reduktionen i den nettorentebærende gæld skyldes primært salget af de spanske og portugisiske vindaktiviteter. Yderligere oplysninger Der er foretaget visse ændringer i tidligere perioders sammenligningstal, der henvises til note 2 på side 25. Tilpassede tal fra 1. kvartal til 3. kvartal kan findes på: I forbindelse med offentliggørelsen af 3. kvartal afholder DONG Energy møder med obligationsinvestorer. Præsentationen hertil kan findes på Delårsrapport for 3. kvartal Side 7 af 30

8 FORVENTNINGER TIL Forudsætninger for forventninger til DONG Energy s finansielle resultater påvirkes af prisudviklingen på en række råvarer, herunder olie, gas, el og CO 2 - kvoter, samt valutakursudviklingen, herunder navnlig dollarkursen. Forventningerne til resten af året er specifikt baseret på følgende forudsætninger (gennemsnitspriser for resten af året): Råolie: $75 pr. tønde TTF gashub-pris: 16 EUR pr. MWh El (Nord Pool - systempris): 40 pr. MWh CO 2 -kvoter: omkring 0 pr. ton og Udsagn om fremtiden Delårsrapporten indeholder udsagn om fremtidige forhold herunder om de finansielle forventninger til. Disse udsagn er i deres natur usikre og forbundet med risici. Mange faktorer kan bevirke, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. Eksempler på sådanne faktorer omfatter, men er ikke begrænset til, ændringer i temperatur og nedbørsmængder, udviklingen på olie-, gas-, el-, kul-, CO 2 -, valuta-, og rentemarkederne, ændringer i lovgivning, regulering eller standarder, forandring af konkurrencesituationen på DONG Energy s markeder, leveringssikkerhed og integrationen af tilkøbte aktiviteter. Dollarkurs: DKK 5,4 pr. USD Markedsprisen på kul i resten af vil kun have beskeden indvirkning på driftsresultatet, idet stort set hele det forventede kulforbrug i allerede er indkøbt. Det forventes, at det vil være mere fordelagtigt at aftage gas fra den relativt dyrere portefølje af DONG Energy s gaskøbskontrakter med DUC i, hvilket skønnes at påvirke EBITDA negativt med ca. 0,1-0,2 mia. kr. i. Desuden indgår olieprisændringer med forskellige tidsforskydninger i en række af DONG Energy s købs- og salgskontrakter for naturgas. Denne timelag-effekt kan have væsentlig indvirkning på resultatet. I vurderes timelageffekten at påvirke EBITDA negativt med ca. 0,2 mia. kr. Resultaterne fra elproduktionsaktiviteterne vil for hele blive negativt påvirket af engangsafskrivningen på 1,1 mia. kr. af de CO 2 -kvoter, som blev indregnet i åbningsbalancen ved erhvervelsen af Elsam og Energi E2 pr. 1. juli. Dette har ikke likviditetseffekt. Reduktionen af den danske skattesats fra 28% til 25% har påvirket resultatforventningerne positivt i forhold til. Reduktionen har medført en engangseffekt på 372 mio. kr. relateret til reduktion af udskudt skat. Dette har ikke likviditetseffekt. Forventninger til På basis af de ovenfor skitserede råvarepris-, valutakurs- og andre forudsætninger, opjusteres EBITDA for til ca. 8,5 mia. kr. fra 7,9-8,3 mia. kr. som udmeldt i halvårsrapporten for som følge af højere olie-, gas- og elpriser samt lavere forventede omkostninger til vedligehold i Generation. Resultat efter skat for forventes at blive ca. 2,6 mia. kr. Delårsrapport for 3. kvartal Side 8 af 30

9 SÆRLIGE BEGIVENHEDER I 3. KVARTAL Salg af aktiviteter inden for vedvarende energi i Spanien og Portugal til E.ON I august solgte DONG Energy Energi E2 Renovables Ibericas S.L. (E2-I) til E.ON for EUR 722 mio. (enterprise value). Frasalget er i overensstemmelse med DONG Energy s strategiske fokus på Nordeuropa. E2-I har produktionsanlæg baseret på vindkraft, vandkraft og biomasse i drift i Spanien og Portugal med en samlet kapacitet på ca. 260 MW samt yderligere vindkraftprojekter. Pr. 31. december havde E2-I koncernen samlet en nettorentebærende gæld på ca. EUR 110 mio. (eksklusive gæld til tilknyttede virksomheder). Ormen Lange gasfeltet er startet kommerciel produktion Ormen Lange-gasfeltet, hvoraf DONG Energy ejer 10,34%, påbegyndte testproduktion i september og kommerciel produktion i oktober. I takt med udbygningen vil produktionen stige og forventes at nå maksimum i år DONG Energy s andel af de estimerede reserver i Ormen Lange gasfeltet er ca. 40 mia. m 3 gas, svarende til s nuværende forbrug af gas i cirka 10 år. Gassen fra Ormen Lange bliver ført til gasbehandlingsanlægget i Nyhamna i Norge og derefter ind i det norske Gassled gasinfrastruktursystem, der forbinder de norske gasfelter med både Storbritannien og kontinentet. BEGIVENHEDER EFTER PERIODENS UDLØB Udsættelse af børsnotering Den 24. oktober udsendte Finansministeriet en meddelelse om, at udskrivelsen af valg til Folketinget til afholdelse den 13. november betyder, at Folketinget først vil kunne behandle beslutningen om at børsnotere DONG Energy, efter det nye Folketing er trådt sammen. Som konsekvens heraf vil det ikke som hidtil forventet være muligt at gennemføre børsnoteringen inden udgangen af. Delårsrapport for 3. kvartal Side 9 af 30

10 DONG ENERGY S SEGMENTER GENERATION Hovedtal, Generation mio. kr. Elproduktion (GWh) termisk (GWh) vedvarende (GWh) Varmeproduktion (TJ) Nettoomsætning termisk el termisk varme vedvarende energi andet EBITDA heraf vedvarende energi EBIT (185) Investeringer De tilkøbte selskaber Elsam og Energi E2 indgik fra 1. juli og indgik dermed kun i tre af de første 9 måneder af. Produktion Elproduktionen for 3. kvartal var GWh mod GWh i 3. kvartal. Faldet skyldes, at elpriserne var markant lavere. Nord Pool-systemprisen var i gennemsnit 19,8 EUR/MWh, 67% lavere end i 3. kvartal. Den gennemsnitlige elpris i de to danske prisområder var ca. 45% lavere end i 3. kvartal. De lave elpriser resulterede i et lavt dækningsbidrag ved kulbaseret produktion og deraf følgende lav elproduktion. Varmeproduktionen for 3. kvartal udgjorde TJ mod TJ. Stigningen skyldes, at kvartalet var koldere end sidste år. Elproduktionen for de første 9 måneder af var GWh mod GWh i samme periode (som dog ikke er sammenlignelig da Elsam og Energi E2 kun indgik i 3. kvartal ). Varmeproduktionen for de første 9 måneder af udgjorde TJ mod TJ i samme periode. Stigningen skyldes ligeledes, at de tilkøbte selskaber ikke indgik i 1. halvår. Nettoomsætning Nettoomsætningen for 3. kvartal udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 3. kvartal. Nettoomsætningen fra termisk el var væsentlig lavere end sidste år, som følge af markant lavere elpriser med reduceret produktion til følge. Prissikringer påvirkede positivt i forhold til sidste år, men opvejede kun delvist de lavere elpriser. Nettoomsætningen fra vedvarende energi var lidt lavere end sidste år ligeledes på grund af lavere elpriser, som medførte at der blev produceret mindre el fra vandkraftaktiverne. Nettoomsætningen for de første 9 måneder af udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i samme periode. Stigningen kan henføres til, at de tilkøbte selskaber ikke indgik i 1. halvår. Driftsresultat EBITDA udgjorde 379 mio. kr. mod mio. kr. i 3. kvartal. Faldet på 784 mio. kr. skyldes hovedsageligt reduktionen i omsætningen på mio. kr. delvist modsvaret af lavere brændselsomkostninger og lavere udgifter til CO 2 -kvoter som følge af den lavere produktion. EBITDA for de første 9 måneder af udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i samme periode. Stigningen kan henføres til, at de tilkøbte selskaber ikke indgik i 1. halvår. Delårsrapport for 3. kvartal Side 10 af 30

11 EBIT for 3. kvartal faldt med 705 mio. kr. til -185 mio. kr., hvoraf faldet i EBITDA udgjorde 784 mio. kr. Afskrivninger var 79 mio. kr. lavere delvis relateret til lavere forbrug af de CO 2 -kvoter, der i forbindelse med førstegangsindregningen af Elsam og Energi E2 blev optaget til markedsværdi i balancen, og delvis som følge af lavere afskrivninger vedrørende de spanske og portugisiske vindaktiviteter, der blev solgt i august. I 3. kvartal blev der ikke foretaget afskrivninger vedrørende de spanske og portugisiske vindaktiviteter, idet der ikke foretages afskrivninger på aktiver, der er sat til salg. EBIT for de første 9 måneder af udgjorde mio. kr. mod 523 mio. kr. i samme periode. Stigningen kan henføres til, at de tilkøbte selskaber ikke indgik i 1. halvår. Investeringer For 3. kvartal udgjorde investeringerne 705 mio. kr. mod 393 mio. kr. i 3. kvartal. De væsentligste investeringer i 3. kvartal var: Polsk vindmøllepark, Lake Ostrowo (240 mio. kr.) Horns Rev II (170 mio. kr.) Engelske vindmølleparker ved Burbo Banks (67 mio. kr.) og Gunfleet Sands I (63 mio. kr.) Levetidsforlængelser og vedligeholdelsesinvesteringer på de danske kraftværker (85 mio. kr.) Gasfyret kraftværk ved Mongstad i Norge (49 mio. kr.). Investeringerne for de første 9 måneder af udgjorde mio. kr. mod 496 mio. kr. i samme periode. Investeringerne vedrørte vindmølleparkerne ved Burbo Banks og Gunfleet Sands I samt levetidsforlængelser og vedligeholdelsesinvesteringer på de danske kraftværker og opførelsen af et gasfyret kraftværk ved Mongstad i Norge. Frasalg af aktivitet Den 7. august blev der indgået aftale med E.ON om salg af aktiviteterne indenfor vedvarende energi i Spanien og Portugal med en samlet kapacitet på ca. 260 MW. EXPLORATION & PRODUCTION Hovedtal, Exploration & Production mio. kr. Olie- & gasproduktion (mio. boe) 2,4 3,4 7,5 10,8 - olieproduktion (mio. boe) 2,1 3,0 6,6 9,5 - gasproduktion (mio. boe) 0,3 0,4 0,9 1,3 Olietransport, (mio. tdr.) 25,8 24,8 75,6 78,5 Nettoomsætning EBITDA EBIT Investeringer Produktion For 3. kvartal var produktionen 2,4 mio. boe mod 3,4 mio. boe i 3. kvartal. Faldet kan henføres til naturligt aftagende produktion fra modne felter. Produktionen for de første 9 måneder af var 7,5 mio. boe mod 10,8 mio. boe for samme periode. Reduktionen skyldes naturligt aftagende produktion fra modne felter. Produktionen for de første 9 måneder af var fordelt med 57% fra de danske felter og 43% fra de norske felter. Delårsrapport for 3. kvartal Side 11 af 30

12 Nettoomsætning Nettoomsætningen i 3. kvartal udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 3. kvartal. Faldet i forhold til 3. kvartal skyldes ovennævnte produktionsnedgang samt fald i dollarkursen, som oversteg den positive effekt af højere oliepriser og afdækninger. Nettoomsætningen for de første 9 måneder af var mio. kr. mod mio. kr. for samme periode. Faldet skyldes ovennævnte produktionsnedgang, samt lavere dollarkurs i forhold til samme periode, som dog i nogen grad opvejes af en positiv effekt af afdækninger og øgede indtægter fra det norske Gassled gasinfrastruktursystem. Driftsresultat I 3. kvartal realiseredes et EBITDA på 572 mio. kr. mod 914 mio. kr. i 3. kvartal. Det lavere EBITDA kan henføres til nedgangen i omsætningen, omkostninger i tilknytning til tekniske produktionsvanskeligheder, samt øgede produktionsomkostninger vedrørende Gassled. For de første 9 måneder af blev der realiseret et EBITDA på mio. kr. mod mio. kr. for samme periode. Korrigeret for engangsposter i var EBITDA mio. kr. lavere end samme periode. Det lavere EBITDA skyldes udover ovennævnte nedgang i omsætningen, omkostningsførsel af efterforskningsboringen Cygnus på PL329 licensen, samt vurderingsbrøndene på PL301 licensen (Mime/Krabbe). I 3. kvartal realiseredes et EBIT på 358 mio. kr. mod 691 mio. kr. i 3. kvartal. Det lavere EBIT kan henføres til faldet i EBITDA. Afskrivningerne var i 3. kvartal på niveau med 3. kvartal på trods af lavere produktion. Dette skyldes primært øgede afskrivninger på Gassled, der ikke var i drift i hele 3. kvartal. For de første 9 måneder af var EBIT korrigeret for engangsposter mio. kr. lavere end i samme periode, som kan henføres til faldet i EBITDA på mio. kr. delvist modsvaret af lavere produktionsafhængige afskrivninger som følge af den lavere produktion. Investeringer/efterforskning Investeringerne i 3. kvartal udgjorde 987 mio. kr. mod 676 mio. kr. i 3. kvartal. For de første 9 måneder af udgjorde investeringerne mio. kr. mod mio. kr. i samme periode. Det højere investeringsniveau i er primært relateret til købet af ConocoPhillips aktiviteter i (1.748 mio. kr.). Investeringerne i det norske gasfelt Ormen Lange udgjorde 284 mio. kr. i 3. kvartal og 667 mio. kr. for de første 9 måneder af. Ormen Lange fase 1 gik i kommerciel produktion 6. oktober, og der investeres fortsat i udbygningen af fase 2. Øvrige investeringer i udvikling af olie- og gasfelter samt infrastruktur udgjorde 703 mio. kr. i 3. kvartal og mio. kr. for de første 9 måneder af. Den tredje og sidste vurderingsboring på Rosebank-fundet, som ligger ca. 160 km vest for Shetlandsøerne, blev afsluttet 11. oktober efter en vellykket prøveproduktionstest. DONG Energy har 10% andel i oliefundet, som ligger på m vanddybde. De tre gennemførte vurderingsboringer, der blev påbegyndt i oktober danner udgangspunkt for planlægningen af den eventuelle fremtidige udnyttelse af oliefundet. Delårsrapport for 3. kvartal Side 12 af 30

13 DISTRIBUTION Hovedtal, Distribution mio. kr. Eldistribution (GWh) Naturgasdistribution (mio. m 3 ) Nettoomsætning EBITDA EBIT Investeringer Eldistributionsaktiviteter fra København og Frederiksberg kommuner blev indregnet pr. 1. maj, og aktiviteterne indgik derfor kun i fem af de ni første måneder af. Tilsvarende aktiviteter fra Nesa blev indregnet pr. 1. juli og indgik således kun i tre af de ni første måneder af. Gaslageret ved Ll. Torup blev solgt i og indgik kun til og med 31. august. Afsætning I 3. kvartal blev der distribueret 128 mio. m 3 gas, hvilket var 15 mio. m 3 mere end i 3. kvartal. Stigningen kan henføres til lidt køligere vejr. Distributionen af el var GWh i 3. kvartal mod GWh i samme periode. De første 9 måneder af var distributionen af gas 569 mio. m 3, hvilket var 112 mio. m 3 mindre end samme periode. Faldet skyldes at de første 9 måneder af, målt i graddage, var 18% varmere end samme periode. Distributionen af el var GWh de første 9 måneder af mod GWh i samme periode. Stigningen skyldes, at de tilkøbte selskaber kun indgik i begrænset omfang i. Nettoomsætning Nettoomsætningen for 3. kvartal udgjorde mio. kr. mod 909 mio. kr. i 3. kvartal. Nettoomsætningen fra distributionen af gas var 10 mio. kr. højere end samme periode, mens nettoomsætningen fra gaslageraktiviteten var 53 mio. kr. lavere, primært som følge af salget af gaslageret ved Ll. Torup i. Nettoomsætningen fra distributionen af el var 151 mio. kr. højere end samme periode, blandt andet som følge af opkrævning af tidligere års underdækning. Nettoomsætningen for de første 9 måneder af var mio. kr. mod mio. kr. i samme periode. Stigningen skyldes primært at tilkøbte selskaber kun delvist indgik i første halvår. Således udgjorde nettoomsætningen for eldistributionen fra tilkøbte selskaber mio. kr. i 1. halvår mod 202 mio. kr. i samme periode. Driftsresultat EBITDA for 3. kvartal var 330 mio. kr. mod 252 mio. kr. i samme periode. Stigningen skyldes primært øget nettoomsætning fra eldistribution. EBITDA for de første 9 måneder af udgjorde mio. kr. mod 718 mio. kr. i samme periode. Stigningen skyldes øget nettoomsætning fra eldistribution, primært som følge af at tilkøbte selskaber kun indgik delvist i. EBIT for 3. kvartal faldt med 48 mio. kr. og steg for de første 9 måneder af med 61 mio. kr. Afskrivningerne for 3. kvartal og de første 9 måneder af sammenholdt med samme perioder steg med henholdsvis 126 mio. kr. og 358 mio. kr. Stigningen i 3. kvartal skyldes investeringer, samt forbrug af underdækning indregnet I åbningsbalancerne i forbindelse med erhvervelse af elaktiviteterne fra Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Nesa, der behandles som afskrivninger. Stigningen i de første 9 måneder af skyldes tillige at tilkøbte selskaber kun delvist indgik i 1. halvår af. Delårsrapport for 3. kvartal Side 13 af 30

14 Investeringer Investeringerne i 3. kvartal og de første 9 måneder af udgjorde henholdsvis 364 mio. kr. og 981 mio. kr. mod 188 mio. kr. og 286 mio. kr. i samme perioder. Investeringerne i 3. kvartal vedrørte hovedsageligt nedgravning af elkabler i Nordsjælland (108 mio. kr.), øvrige investeringer i eldistributionsnettet (108 mio. kr.) samt udvidelse af lagerkapaciteten i Stenlille lageret (103 mio. kr.). MARKETS Hovedtal, Markets mio. kr. Elafsætning (GWh) Naturgasafsætning (mio. m 3 ) Nettoomsætning EBITDA 554 (1.056) EBIT 442 (1.159) Investeringer Elsalgsaktiviteter fra København og Frederiksberg kommuner indgik pr. 1. maj og Nesa pr. 1. juli. Afsætning Salget af naturgas var i 3. kvartal og for de første 9 måneder af henholdsvis 165 mio. m 3 og mio. m 3 lavere end i samme perioder. Faldet for kvartalet skyldes blandt andet lavere salg på det danske marked som følge af øget konkurrence samt lavere forbrug af gas i produktionen af el i Generation i forhold til 3. kvartal. Faldet i de første 9 måneder af kan hovedsageligt henføres til det mildere vejr i 1. halvår, som mindskede efterspørgslen efter gas og medførte reducerede gashubpriser. De lavere hubpriser har medført faldende salg til store engroskunder og reducerede salget på den hollandske gasbørs (TTF). Elsalget for 3. kvartal var GWh mod GWh i 3. kvartal. Elsalget for de første 9 måneder af udgjorde GWh mod GWh i samme periode. Stigningen kan henføres til, at de tilkøbte selskaber kun i begrænset omfang indgik i 1. halvår. Nettoomsætning Nettoomsætningen for 3. kvartal var mio. kr. mod mio. kr. i 3. kvartal. Nettoomsætningen for de første 9 måneder af var mio. kr. mod mio. kr. i samme periode. Faldet i kvartalet skyldes primært færre solgte gasmængder og lavere salgspriser som beskrevet ovenfor. Afvigelsen år til dato skyldes en stigning som kan henføres til, at de tilkøbte selskaber kun i begrænset omfang indgik i 1. halvår som dog mere end modsvaredes af effekten af den lavere gasafsætning for samme periode. Udover den negative mængdeeffekt var der en negativ priseffekt. Gasprisen på TTF var i gennemsnit 12,3 EUR/MWh eller 42% lavere end de første 9 måneder af. Driftsresultat EBITDA for 3. kvartal var 554 mio. kr. mod mio. kr. i 3. kvartal. EBITDA i 3. kvartal var negativ påvirket af en engangspost på mio. kr. Korrigeret for engangsposten faldt EBITDA med 575 mio. kr. i forhold til 3. kvartal. Faldet skyldes hovedsageligt den lavere omsætning, negativ effekt af gaskøbsallokeringer (ca. 20 mio. kr. i 3. kvartal ), negativt timelag-effekt i gaskontrakter (ca. 200 mio. kr. i 3. kvartal ) samt negativ effekt af, at gaskøbet var dyrere pr. m 3 som følge af aftag fra købskontrakter med en relativt mindre gunstig prisindeksering end i samme periode, delvist modsvaret af lavere omkostninger til køb af naturgas som følge af den lavere afsætning. EBITDA for de første 9 måneder af, korrigeret for engangsposten, var mio. kr. lavere end for samme periode i. Faldet kan henføres til den lavere omsætning. Herudover negativ effekt af gaskøbsallokeringer (ca. 80 mio. kr. for de første 9 måneder af ), negativt timelag-effekt i gaskontrakter (ca. 410 mio. kr. for de første 9 må- Delårsrapport for 3. kvartal Side 14 af 30

15 neder af ) samt negativ effekt af, at gaskøbet var dyrere pr. m 3 som følge af aftag fra købskontrakter med en relativt mindre gunstig prisindeksering end i samme periode, delvist modsvaret af lavere omkostninger til køb af naturgas som følge af den lavere afsætning. EBIT for 3. kvartal og de første 9 måneder af korrigeret for engangsposter faldt med henholdsvis 584 mio. kr. og mio. kr. i forhold til samme periode. Faldene kan hovedsageligt henføres til det lavere EBITDA samt lidt højere afskrivninger som følge af investeringer i fibernet. Investeringer Investeringerne i 3. kvartal udgjorde 285 mio. kr. mod 220 mio. kr. i 3. kvartal. Investeringerne i 3. kvartal vedrørte hovedsageligt etablering af fibernet og udendørsbelysning i Nordsjælland og i Københavnsområdet (168 mio. kr.) og udvidelse af ejendomsfaciliteterne (97 mio. kr.). Investeringerne for de første 9 måneder af udgjorde 775 mio. kr. mod 260 mio. kr. for samme periode. Delårsrapport for 3. kvartal Side 15 af 30

16 MARKEDSPRISER Oliepris, Brent månedsgennemsnit, USD/tdr Elpris, Nord Pool månedsgennemsnit, EUR/MWh System DK Vest DK Øst CO 2 -kvotepris månedsgennemsnit, EUR/ton Gaspris, TTF månedsgennemsnit, EUR/MWh Kulpris, API 2 månedsgennemsnit, USD/ton Green Dark Spread månedsgennemsnit, EUR/MWh Dollarkurs månedsgennemsnit, DKK/USD 6,3 6,1 5,9 5,7 5,5 5,3 Markedspriser 3. kvartal År til dato Δ% Δ% Oliepris, Brent (USD/tdr.) 74,9 69,5 8% 67,1 67,0 0% Gaspris, TTF 1) (EUR/MWh) 15,2 17,8-15% 12,3 21,0-42% Elpris, Nord Pool system (EUR/MWh) 19,8 59,9-67% 23,0 49,9-54% Elpris, Nord Pool DK Vest (EUR/MWh) 28,5 49,5-43% 27,2 45,6-40% Elpris, Nord Pool DK Øst (EUR/MWh) 30,1 55,3-46% 28,1 50,6-44% Kulpris, API 2 2) (USD/ton) 86,9 66,5 31% 76,8 62,7 22% CO 2 -kvotepris, (EUR/ton) 0,1 15,6-99% 0,8 20,0-96% Green Dark Spread 3), (EUR/MWh) -2,9 27,0-111% 1,5 13,9-89% Dollarkurs, (DKK/USD) 5,4 5,9-7% 5,5 6,0-8% Noter: 1) TTF: Title Transfer Facility, gasbørsen i Holland 2) API 2: Pris for kul leveret CIF til ARA (Amsterdam, Rotterdam og Antwerpen) 3) Green Dark Spread repræsenterer bidraget pr. MWh produceret på kulfyrede termiske produktionsanlæg og beregnes under hensyntagen til prisen på el (Nord Pool systempris) minus udgifter til kul (API 2) og CO 2 -kvoter. Green Dark Spread er beregnet ud fra en forudsætning om en nettovirkningsgrad på 39%, et energiindhold på 25,12 GJ/ton for kul og en CO 2 emissionsfaktor for kul på 95 kg/gj Delårsrapport for 3. kvartal Side 16 af 30

17 SAMMENDRAGET KONSOLIDERET DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 30. SEPTEMBER Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 18 De uafhængige revisorers erklæring om review af den sammendragne konsoliderede delårsrapport 19 Resultatopgørelse 20 Balance 21 Egenkapitalopgørelse 23 Pengestrømsopgørelse 24 Noter: 1. Anvendt regnskabspraksis Tilpasninger til tidligere perioder Regnskabsmæssige skøn og vurderinger Segmentoplysninger Af- og nedskrivninger indeholdt i resultat af primær drift (EBIT) Ændringer i koncernens sammensætning Materielle aktiver Låneforhold Engangsposter Skat af periodens resultat Hensatte forpligtelser Eventualforpligtelser Transaktioner med nærtstående parter Begivenheder efter periodens udløb 30 Denne delårsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse er den danske udgave gældende. Denne delårsrapport er ikke revideret. Delårsrapport for 3. kvartal Side 17 af 30

18 LEDELSESPÅTEGNING Direktion og bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt den sammendragne konsoliderede delårsrapport for DONG Energy A/S for perioderne 1. juli september og 1. januar september. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede og statslige aktieselskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioderne 1. juli september og 1. januar september., den 13. november Direktion: Anders Eldrup Adm. direktør Carsten Krogsgaard Thomsen Koncernøkonomidirektør Bestyrelse: Fritz H. Schur Formand Lars Nørby Johansen Næstformand Hanne Steen Andersen * Jakob Brogaard Poul Dreyer * Jørgen Peter Jensen * Jens Kampmann Asbjørn Larsen Poul Arne Nielsen Kresten Philipsen Jens Nybo Stilling Sørensen * Lars Rebien Sørensen * Medarbejdervalgt Delårsrapport for 3. kvartal Side 18 af 30

19 DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRING OM REVIEW AF DEN SAMMENDRAGNE KONSOLIDEREDE DELÅRSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER OG FOR PERIODERNE 1. JULI TIL 30. SEPTEMBER OG 1. JANUAR TIL 30. SEPTEMBER Til aktionærerne i DONG Energy A/S Vi har udført review af det sammendragne konsoliderede delårsregnskab for DONG Energy A/S pr. 30. september og for delårsperioderne 1. juli 30. september samt 1. januar 30. september (siderne 17-31) omfattende ledelsespåtegning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter ("delårsregnskabet"). Delårsregnskabet aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU. Selskabets ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge delårsregnskabet i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU. Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion om delårsregnskabet. Det udførte review Vi har udført vores review i overensstemmelse med RS 2410, Review af perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor. Et review af et delårsregnskab omfatter forespørgsler til primært personer med ansvar for økonomi og regnskabsaflæggelse samt udførelsen af analytiske handlinger og andre reviewhandlinger. Omfanget af et review er betydeligt mindre end revision udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og giver derfor ikke sikkerhed for, at vi bliver bekendt med alle betydelige forhold, som kunne afdækkes ved en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om delårsregnskabet. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at delårsregnskabet pr. 30. september og for delårsperioderne 1. juli 30. september samt 1. januar 30. september ikke i al væsentlighed er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU. Supplerende oplysning Vi har ikke revideret eller foretaget review af sammenligningstal pr. 30. september og for delårsperioderne 1. juli 30. september samt 1. januar 30. september, og som følge heraf udtrykker vi ikke en konklusion herom. København, den 13. november KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Flemming Brokhattingen Torben Bender Jørgen Jørgensen Kim Mücke statsaut. revisor statsaut. revisor statsaut. revisor statsaut. revisor Delårsrapport for 3. kvartal Side 19 af 30

20 KONSOLIDERET RESULTATOPGØRELSE mio. kr. Note (Urevideret) (Urevideret) (Urevideret) (Urevideret) Nettomsætning Produktionsomkostninger (6.012) (6.452) (22.333) (16.370) (27.099) Bruttoresultat Salg og marketing (165) (196) (487) (368) (595) Ledelse og administration (536) (337) (1.652) (513) (1.107) Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger (15) (2.194) (34) (2.201) (2.263) Resultat af primær drift (EBIT) (231) Avance ved salg af virksomheder 6 (2) Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (677) (357) (1.714) (1.013) (1.464) Resultat før skat Skat af periodens resultat 10 (166) 46 (312) (1.140) (1.553) Periodens resultat Periodens resultat fordeles således: Aktionærerne i DONG Energy A/S Minoritetsinteresser 0 (1) 0 (1) (1) Resultat pr. aktie (EPS) og udvandet resultat pr. aktie (DEPS) á kr. i hele kr Delårsrapport for 3. kvartal Side 20 af 30

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

38.490 mio. kr. 10.032 mio. kr. 3.091 mio. kr. 2009: 35.791 mio. kr. 2009: 6.830 mio. kr. 2009: 1.081 mio.kr.

38.490 mio. kr. 10.032 mio. kr. 3.091 mio. kr. 2009: 35.791 mio. kr. 2009: 6.830 mio. kr. 2009: 1.081 mio.kr. DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER Omsætning EBITDA Resultat efter skat 38.490 10.032 3.091 : 35.791 : 6.830 : 1.081 mio.kr. Solidt resultat samtidig med at omstillingen til grøn energi fortsætter Bestyrelsen for

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

DONG Energy 2 Hoved- og nøgletal 4 Finansielle resultater 5 Forventninger til 2008 13 Generation 14 Exploration & Production 20 Distribution 26

DONG Energy 2 Hoved- og nøgletal 4 Finansielle resultater 5 Forventninger til 2008 13 Generation 14 Exploration & Production 20 Distribution 26 ÅRSRAPPORT 07 20 26 14 Generation Exploration Distribution & production 32 Markets Generation producerer el og varme fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. Generation er markedsledende inden

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DONG Energy A/S DONG Energy A/S DONG E ÅRSRAPPORT 2008 G y Årsrapp O rt 2008 ExPlORATiON GENERATiON & PRODucTiON ENERGY SAlES & MARkETS DiSTRibuTiON

DONG Energy A/S DONG Energy A/S DONG E ÅRSRAPPORT 2008 G y Årsrapp O rt 2008 ExPlORATiON GENERATiON & PRODucTiON ENERGY SAlES & MARkETS DiSTRibuTiON ÅRSRAPPORT 2008 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2004

Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2004 DONG A/S Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 24 2. december 24 Highlights Koncernens nettoresultat for 3. kvartal 24 blev 94 mio. kr., mod et resultat på 245 mio. kr. i 3. kvartal. Koncernens nettoresultat

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 22. november 2010 Side 1 af 33 Ny regnskabspraksis for supply-and-installation projekter og påvirkningen heraf på 2006-2011 Resume: I selskabsmeddelelse nr. 40/2010

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Årsregnskab 2006 for moderselskabet

Årsregnskab 2006 for moderselskabet Årsregnskab 2006 for moderselskabet DONG Energy A/S CVR nr. 36213728 Årsregnskabet for moderselskabet DONG Energy A/S er en integreret del af den samlede årsrapport. Dele af moderselskabets årsregnskab

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 af 28. august 2015 1 Indhold Resume for 1. halvår 2015 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Ledelsesberetning 6 Forretning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere