Kravspecifikation for dokumentationsværktøj til produktmodellering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation for dokumentationsværktøj til produktmodellering"

Transkript

1 Kravspecifikation for dokumentationsværktøj til produktmodellering Polyteknisk eksamensprojekt, 2002 Hovedrapport Vejledere: Lars Hvam & Jesper Riis Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet Simon Pape, C Publikationsnummer IPL

2 Kravspecifikation for dokumentationsværktøj til produktmodellering Polyteknisk eksamensprojekt Copyright c Simon Pape Printet med LATEX 2ε

3 Forord Denne rapport er resultatet af et halvårigt eksamensprojekt, udført ved Institut for Produktion og Ledelse (IPL) på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i perioden 1/3-15/ Projektet udgør afslutningen på civilingeniørstudiet og er udført under vejledning af lektor Lars Hvam og ph.d.-studerende Jesper Riis. Projektets formål er at få afdækket og specificeret kravene for et dokumentationsværktøj til produktmodellering og bunder i en frustration over arbejdsbyrden forbundet med manuel opbygning og vedligeholdelse af dokumentationen i forbindelse med arbejdet med produktmodeller. I den empiriske del af projektet har jeg samarbejdet med fire virksomheder: APC Denmark A/S, GEA Niro A/S, F.L. Smidth A/S og Vitral A/S, der alle har bidraget konstruktivt med holdninger til projektet. Resultatet er ud over en kravspecifikation for et dokumentationsværktøj et oplæg til, hvordan dokumentationsværktøjet kan udvikles, samt en idé til en mulig projektorganisation. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en tak til mine vejledere, Lars Hvam og Jesper Riis, for deres vejledning og inspiration. Især en stor tak til Jesper Riis for hans store engagement og mange konstruktive forslag samt tålmodige gennemlæsning af rapporten. En stor tak skal også lyde til medarbejderne i de fire virksomheder for deres interesse og engagement i projektet. Især vil jeg rette en tak til Mikkel Dalgas fra APC Denmark A/S, Søren Poulsen fra F.L. Smidth A/S og Aage Wind fra Vitral A/S. Herudover også en stor tak til ph.d.-studerende Martin Malis og Benjamin Loer Hansen for deres interesse og konstruktive indspark til projektet. Slutteligt skal lyde en stor tak til Sara Aabolt Christensen for utrættelig korrekturlæsning, og til Henrik Jørgensen, Martin Harss, Jørgen Lindegaard Pedersen og Kasper Edwards for deres store bidrag til det sociale liv på instituttet især gennem de altid livlige frokostdebatter og kaffepauser. Lyngby, 15. oktober 2002 Simon Pape C i

4

5 Resumé Erfaringer fra arbejdet med produktmodeller har vist, at der eksisterer et behov for et IT-baseret dokumentationsværktøj, som kan understøtte arbejdet. Dette kan ske ved, at det varetager mange af de administrative og trivielle opgaver, der både er tidskrævende og kan udføres bedre af en computer. Hovedformålet med dette eksamensprojekt er at afdække kravene for et dokumentationsværktøj til produktmodellering. Kravene er blevet afdækket ved at undersøge produktmodelleringsprocessen hos fire virksomheder, der benytter sig af produktmodellering (GEA Niro A/S, APC Denmark A/S, F.L. Smidth og Vitral A/S). Forud for det empiriske arbejde er lavet et litteraturstudie for at afdække fire overordnede områder: - Udvikling af informationssystemer Introduktion til livscyklusmodeller og udviklingsprojekters faser. - Det objektorienterede paradigme Tankegangen bruges inden for produktmodellering og systemudvikling. - Produktmodellering Opbygning af forståelsesramme som baggrund for projektets domæne. - IT-understøttet dokumentation Afdækning af funktionalitet i CASE-værktøjer og PDM-systemer. På basis af kravspecifikationen undersøges om der findes et standardsystem, der kan imødekomme kravene, eller om egenudvikling er nødvendig. I den forbindelse laves også et estimat af omkostningerne forbundet med egenudvikling såvel som køb af standardsystemer. Under vurderingen af standardsystemerne undersøges også, hvordan disse kan integreres med virksomhedens øvrige informationssystemer. Rapporten konkluderer, at et værktøj baseret på Lotus Notes vil være en hensigtsmæssig løsning. Løsningen vil kunne imødekomme de opstillede krav, og samtidig være billig og fleksibel. Herudover lægges op til, at den videre udvikling af dokumentationsværktøjet sker i samarbejde mellem Center for Produktmodellering (CPM), et antal interesserede virksomheder og evt. et softwareudviklingsfirma. iii

6

7 Executive Summary Experience from the field of product modelling has revealed that a need exists for an IT-based documentation tool to support the product modelling process. Time can be saved by letting a documentation tool handle trivial time consuming tasks, as these tasks are often better handled by a computer. The main objective of this thesis is to reveal and document the requirements for a documentation tool for product modelling. The requirements have been gathered and structured based on an analysis of the existing product modelling process at four Danish companies (GEA Niro A/S, APC Denmark A/S, F.L. Smidth and Vitral A/S). Prior to the empirical work a theoretical study has been performed in order to cover four main fields: - Development of information systems Introduction to life cycle models and the phases of system development. - The object oriented paradigm The domain is applicable to product modelling and system development. - Product modelling A frame of comprehension for the domain of the project. - IT-based documentation Analysis of the functionality in CASE-tools and PDM-systems. Based on the requirement specification it has been analyzed if a standard system will be able to meet the requirements, or development from scratch is necessary. Estimates have been made to clarify the costs associated with both own system development and acquisition of standard systems. Included in the assessment of the standard systems is also an analysis of how they can be integrated with other information systems. The conclusion of the thesis is that a tool based on Lotus Notes will be an appropriate solution meeting the requirement specification and at the same time being a surprisingly affordable and scalable solution. In addition to this, it is suggested that the further development is carried out in co-operation between Centre for Product Modelling (CPM), a number of interested companies and perhaps a software development company. v

8

9 Indhold 1 Introduktion Formål og baggrund Problemformulering Afgrænsning Metode Opbygning af rapporten Læsevejledning I Teoretisk grundlag 9 2 Udvikling af informationssystemer Systemudvikling som projekt Projektlivscyklus Mislykkede projekter Det objektorienterede paradigme Objektorienterede fremgangsmåder Centrale elementer Objektorienteret analyse - OOA Objektorienteret design - OOD Objektorienteret implementering - OOI Produktmodellering Introduktion til produktmodellering Fremgangsmåde for opbygning af produktmodeller Dokumentation af produktmodeller IT-understøttet dokumentation CASE-værktøjer PDM-systemer vii

10 Indhold II Empiri 67 6 Dokumentationsproces og kravanalyse Analyse af eksisterende processer Den fremtidige proces Kravspecifikation Overordnet systembeskrivelse Projektarbejde og produktmodeller Brugsmønstre Specifikation af diagrammer Systemstruktur og diagrammer Overgang fra dokumentation til konfigurator Summering og prioritering af krav Den videre udvikling De kommende faser Egenudvikling Tilpasning af eksisterende systemer Projektorganisation Afrunding III Afslutning Konklusion Perspektivering 143 Forkortelser 145 Ordforklaring 151 Litteratur 155 Bilagsrapport 161 Bilag A - Paradigma for projekt 163 Bilag B - IDEF0 for produktmodelleringsprocessen 167 Bilag C - Mødereferater 171 Bilag D - Brugsmønstre 197 Bilag E - Klassediagram 253 Bilag F - Skærmbilleder fra prototype 259 viii

11 Figurer 1.1 Fremgangsmåde for projektet Opbygning af rapporten Besparelse ved anvendelse af struktureret fremgangsmåde Traditionel vandfaldsmodel Boehms spiralmodel Objektorienteret livscyklusmodel Fremgangsmåden ved objektorienteret systemudvikling Eksempel på objekter og klasser Klassehierarki og beskyttelse ved nedarvning Eksempel på brugsmønsterdiagram Eksempel på klassediagram i UML-notation Eksempel på sekvensdiagram i UML-notation Eksempel på samarbejdsdiagram Eksempler på diagrammer i OOD Eksempel på komponentdiagram Anvendelse af produktmodeller i specifikationssystemet Sammenhæng mellem produktkonfigurator og produktmodel Eksempel på konfigurator fra APC Rammemodel for produktmodeller Eksempel på Produkt-Variant Master Eksempel på klassediagram Eksempel på CRC-kort OO projektlivscyklus, Upper- og Lower CASE Gantt-kort, vertikale og horisontale CASE Anvendelse af modeller som fælles sprog Funktionel struktur af PDM-system Funktionalitet i PDM-systemer Intern integration ved anv. af PDM-systemer ix

12 Figurer 6.1 Struktur, procesanalyse og kravspecifikation Eksempel på CRC-kort og træstruktur i Lotus Notes hos Niro Dokumentationsværktøj og projektlivscyklus Fremgangsmåde ved objektorienteret konfigurator Princip ved overførsel af PVM til klassediagram Fremgangsmåde ved konventionel konfigurator Anvendelse af klassediagram i konventionel konfigurator Begrebsmæssig model for dokumentationsværktøj Adgang til information i produktmodel Brugermønsterdiagram for dokumentationsværktøj Produkt-Variant Master (PVM) med alle elementer Klassediagram med alle elementer CRC-kort med alle felter Anvendelse af SKU-numre på CRC-kort hos APC Eksempel på brugerdefineret felt i CRC-kort Klassediagram for dokumentationsværktøj Udveksling af data med dokumentationsværktøj Lagring og udveksling af information i Oracle Configurator Lagring og udveksling af information i Baan 98 og ibaan Dataudveksling med dokumentationsværktøj Begrebsmæssig systemmodel med grundmodul De kommende faser i udviklingen Forskellige omkostningsmodeller med forskellige grundformler Udvidelse og tilpasning af Rational Rose Udvidelse og tilpasning af MS Visio Alle elementer i Visio defineres i et ShapeSheet Eksempel på add-on i Visio C.1 Eksempel på CRC-kort og træstruktur i Lotus Notes hos Niro C.2 Skærmbillede fra FLS s konfigurator D.1 Brugsmønsterdiagram, topniveau D.2 Brugsmønsterdiagram, klynge: Administration D.3 Brugsmønsterdiagram, klynge: PVM D.4 Brugsmønsterdiagram, klynge: CRC-kort D.5 Brugsmønsterdiagram, klynge: Klassediagram E.1 Klassediagram for dokumentationsværktøj x

13 Figurer F.1 Prototype - Log på F.2 Prototype - Vælg projekt F.3 Prototype - Indsæt ny klasse F.4 Prototype - CRC-kort for klasse F.5 Prototype - Redigér attribut F.6 Prototype - Klassediagram efter PVM F.7 Prototype - Nyt klassediagram F.8 Prototype - Liste for CRC-kort F.9 Prototype - Ny klynge F.10 Prototype - Klassediagram med klynge F.11 Prototype - Klassediagram for klynge F.12 Prototype - Links i CRC-kort xi

14

15 Tabeller 2.1 Typiske symptomer og årsager til mislykkede IT-projekter Fremgangsmådens faser Anvendelse af UML i klassediagrammer ved produktmodellering Niros erfaringer med og ønsker til dokumentationsværktøj FLS s erfaringer med og ønsker til dokumentationsværktøj Antagelser i brugsmønstre Sammenhæng mellem elementer i PVM og klassediagram Sammenhæng mellem elementer i CRC-kort og database Udgifter ved anskaffelse af standardsystemer Udgift for udvikling af prototype i MS Visio D.1 Oversigt over brugsmønstre E.1 Encyklopædi for klassediagram xiii

16

17 Kapitel 1 Introduktion Indhold af dette kapitel 1.1 Formål og baggrund Problemformulering Afgrænsning Metode Empirisk grundlag Teoretisk grundlag Opbygning af rapporten Læsevejledning Formål og baggrund Mange virksomheder har set fordelen i at opbygge IT-baserede konfigureringssystemer (produktkonfiguratorer) til at støtte aktiviteterne i specifikationsprocessen. Specifikationsprocessen dækker over de aktiviteter, der ligger mellem kunden og produktionen, og med et stigende krav fra kunderne om individuelt tilpassede produkter til lave priser bliver arbejdet i specifikationsprocessen hurtigt omfattende. Derfor har virksomheder som f.eks. Dell Computer opbygget produktkonfiguratorer, hvor kunderne selv kan konfigurere deres produkt (f.eks. en komplet computer med skærm og printer), hvorefter produktkonfiguratoren kan sende ordren til produktion eller levering helt eller delvist uden menneskelig indblanding. Besparelserne og fordelene er åbenlyse. Desværre går ikke alle af disse projektet godt. I nogle tilfælde lykkes det aldrig Nogle projekter mislykkes at opbygge et fungerende system, mens man i andre tilfælde nok får opbygget systemet, men må droppe det igen pga. store vanskeligheder med at vedligeholde og opdatere det. I Hvam og Mortensen [2002] er nævnt fire typiske grunde til, 1

18 Kapitel 1 - Introduktion at projekterne mislykkes, hvoraf to af dem kan relateres direkte til en dårligt opbygget produktmodel: - Produkterne er ikke umiddelbart konfigurérbare, og der er ikke klarhed over, hvilke varianter man ønsker at tilbyde sine kunder. - Den opbyggede produktmodel er ikke struktureret og dokumenteret, hvilket gør det vanskeligt eller helt umuligt at vedligeholde og videreudvikle modellen. Begge problemer kan undgås ved, at der følges en struktureret fremgangsmåde for opbygningen af produktmodellen, og ved at dokumentere produktmodellen sikres, at det er muligt at vedligeholde og udbygge produktkonfiguratoren i fremtiden. Ved Center for Produktmodellering (CPM) på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) er udviklet en struktureret fremgangsmåde, som foreskriver gennemløbet af en sekvens af aktiviteter (se afsnit 4.2 på side 38), og som samtidig lægger op til en simpel, men dækkende dokumentation af produktmodellen. Manglende integration Gode erfaringer med CASE-værktøjer Dokumentationsarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af en produktmodel er dog ofte præget af en stor mangel på integration. Dette medfører, at det administrative arbejde med dokumentationen hurtigt kommer til at udgøre en for stor andel af den samlede indsats i produktmodelleringsprocessen. Meget af arbejdet bruges på at sikre integriteten af modellen, ligesom der skal bruges ressourcer på konstant at sikre, at indholdet af dokumentationen er opdateret. Der er således et stort ønske om at finde løsning, som letter dokumentationsarbejdet, uden at der gås på kompromis med dokumentationens kvalitet. Inden for udvikling af informationssystemer anvender man i udpræget grad systemmodeller i udviklingsprocessen, og erfaringen har vist, at arbejdet med dokumentationen (diagrammer, leksika etc.) lettes med anvendelse af IT-baserede dokumentationsværktøjer (CASE-værktøjer). Og netop fremgangsmåden for opbygning af produktmodeller, der anvendes ved CPM, er kraftigt inspireret af principperne bag objektorienteret (IT-)systemudvikling, og det vil derfor være oplagt at trække på de samme gode erfaringer mht. at automatisere og støtte dokumentationsarbejdet. Med baggrund i de gode resultater fra anvendelse af CASE-værktøjer i ITverdenen og CPM s erfaringer med produktmodellering er det oplagt, at brugen af et IT-baseret dokumentationsværktøj med al sandsynlighed kan komme de ovenfor nævnte forhindringer til livs og dermed gøre dokumentationsarbejdet nemmere. Ved at samle og integrere dokumentationen i et IT-baseret dokumentationsværktøj gives samtidig mulighed for en nemmere adgang til indholdet i dokumentationen. Det bliver f.eks. muligt at søge efter bestemt information samt generere og udskrive rapporter med den ønskede information. Samlet set vil det i sidste ende betyde, at medarbejderne får mere tid til deres egentlige arbejde at opbygge produktmodellen i stedet for at skulle bruge deres kræfter på rutineprægede administrative opgaver, som håndteres bedre af en computer. 2

19 1.2 Problemformulering Desværre eksisterer et sådant værktøj ikke. Nogle virksomheder har lavet delvise Værktøj eksisterer ikke løsninger i standardiserede dokumenthåndteringssystemer, men disse løsninger løser ikke alle problemerne. Dokumentationsarbejdet bliver derfor omstændeligt og udgør en flaskehals i produktmodelleringsprocessen. 1.2 Problemformulering Med afsæt i ovenstående introduktion til domænet begynder grundlaget for en problemformulering at tage form. Udgangspunktet er en utilfredshed med den nuværende dokumentationsproces, og det grundlæggende spørgsmål er, hvilke krav der stilles til et IT-baseret dokumentationsværktøj. Forud for dette eksamensprojekt har man ved CPM gjort sig klart, at der eksisterer et svagt punkt i produktmodelleringsprocessen, og man har yderligere fået afdækket, at det svage punkt består i, at det er meget omstændeligt at opbygge og vedligeholde de omfattende mængder af dokumentation, der genereres i løbet af et produktmodelleringsprojekt. Grundlaget er således skabt til at starte på en analyse af de krav, der stilles til et sådant dokumentationsværktøj. Dette munder ud i følgende problemformulering: 1. Hvilke krav stilles til et dokumentationsværktøj til produktmodellering med udgangspunkt i fremgangsmåden fra CPM? 2. Kan kravene imødekommes med en løsning baseret på et standardsystem, og hvordan kan (og skal) dokumentationsværktøjet integreres med virksomhedens øvrige informationssystemer? 3. Hvordan bør projektet vedr. udvikling af dokumentationsværktøjet fortsættes (herunder også overordnede økonomiske betragtninger)? Ad 1: For at kunne afdække kravene til et kommende dokumentationsværktøj Proces og dokumentation er det nødvendigt at opbygge et grundigt kendskab til den nuværende produktmodelleringsproces. I den sammenhæng vil det være hensigtsmæssigt ud over at se på fremgangsmåden fra CPM at undersøge hvordan processen forløber i erhvervslivet. Ved hjælp af principperne bag objektorienteret analyse vil jeg klarlægge kravene til et kommende dokumentationsværktøj. Ad 2: Når kravene er afdækket, vil det være oplagt at vurdere, om de kan Standardsystem imødekommes med et eksisterende standardsystem. Mange ressourcer kan spares ved at undgå at genopfinde hjulet, men samtidig kan det betyde, at man må gå på kompromis med funktionaliteten. Med basis i kravspecifikationen skal samtidig undersøges, hvordan et standardsy- Integration stem kan integreres med virksomhedens øvrige informationssystemer. Hermed tænkes på, hvordan dokumentationsværktøjet kan trække på information fra f.eks. virksomhedens ERP-system, og hvordan en integration mellem dokumentationsværktøjet og konfigureringssystemer kan lade sig gøre. Det sidste vil være ønskeligt for at lette overgangen fra design til implementering og for at lette 3

20 Kapitel 1 - Introduktion den løbende vedligeholdelse. Begge områder vil blive undersøgt med fokus på muligheden for dataudveksling med dokumentationsværktøjet. Den videre udvikling Ad 3: Dette eksamensprojekt vil udgøre starten på det fulde projekt for udvikling af et dokumentationsværktøj til produktmodellering. Hovedopgaven er at afdække og dokumentere kravene til informationssystemet med anvendelse af teknikkerne bag objektorienteret analyse. For at lægge op til det videre arbejde vil det være givtigt at komme med overvejelser om, hvordan den videre udvikling bør forløbe, og hvordan centrale aspekter af systemet kan implementeres. Hensigten er at lægge op til et samarbejde mellem CPM og private virksomheder, der måtte have interesse i et dokumentationsværktøj. Den sidste gruppe dækker også over f.eks. softwarefirmaer, der som udviklingspartner kunne bidrage til en stabil udvikling og vedligeholdelse af værktøjet. 1.3 Afgrænsning Fokus gennem hele projektet vil være på at få afdækket kravene til et dokumentationsværktøj. Dette betyder, at en del interessante områder kun berøres overfladisk eller helt udelades. Der tages udgangspunkt i Hvam og Mortensens fremgangsmåde for opbygning af produktmodeller. Fremgangsmåden er resultat af mange års forskning og er afprøvet på adskillige projekter i samarbejde med danske og udenlandske virksomheder. Det antages derfor, at denne fremgangsmåde er hensigtsmæssig til formålet. Formålet med dokumentationsværktøjet er at understøtte selve modelleringsprocessen fra opbygning af Produkt-Variant Master (PVM) over implementering til vedligeholdelse og drift. Derfor vil de faser, der ligger uden for dette område, ikke blive behandlet nærmere. Da der er tale om en kravanalyse vil der som udgangspunkt ikke blive taget stilling til implementeringsmæssige detaljer. Af hensyn til den praktiske anvendelse vil der dog i visse tilfælde blive lavet vurderinger og forslag til, hvorledes enkeltstående detaljer kunne løses. Dette skal mere ses som en form for idébank end som en rettesnor for implementeringen, idet det sikrer, at gode idéer opstået i løbet af projektet er blevet indfanget og dokumenteret. Således vil der f.eks. ikke blive lavet en analyse af mulighederne for anvendelse af Standard for the Exchange of Product model data (STEP). 4

21 1.4 Metode Der vil ikke blive udarbejdet et fungerende IT-system, men blive fokuseret på en fyldestgørende kravanalyse støttet med prototyper af skærmbilleder. Dette arbejde svarer til indholdet af analysefasen i den objektorienterede projektlivscyklus, som er beskrevet i kapitel 3 på side 19 og illustreret i figur 2.5 på side 16. Ydermere er det sigtet blot overfladisk at undersøge mulighederne for en integration af værktøjet med forskellige standardsystemer for at belyse muligheden. Således vil ERP- og CAx-systemer ikke blive behandlet, ligesom simuleringssystemer ikke vil blive inddraget. Anvendelsen af et standardsystem som basis for implementeringen vil blive baseret på CPM s og de tilknyttede virksomheders erfaringer, og der vil således ikke blive foretaget en tilbundsgående analyse af de enkelte standardsystemers muligheder og begrænsninger. 1.4 Metode En stor opgave vil bestå i at opbygge et kendskab til produktmodellering. Kendskabet og forståelsen skal være på et niveau, der giver indblik i de grundlæggende principper for produktmodellering. Herudover vil det være nødvendigt med en indsigt i de involverede processer og behovet for dokumentation for at kunne lave en analyse af kravene til et kommende dokumentationsværktøj. Indsigten i produktmodellering vil både være baseret på litteraturstudier og praktiske erfaringer fra de tilknyttede virksomheder. Ved opbygningen af kravspecifikationen vil der blive taget udgangspunkt i strukturen og funktionaliteten fra eksisterende informationssystemer til håndtering af dokumentation og produktdata. Disse systemer har udviklet sig igennem mange år, og der eksisterer et stort antal vurderinger af deres anvendelse i praksis. Fremgangsmåden for projektet er illustreret i figur / 0 0 / /6 0 7./"8:9 43./ 0 0 /: /6 0 # "!# $ % & ' (", $ $ $ )" $ ** ( + Figur 1.1: Fremgangsmåde for projektet 5

22 E O Kapitel 1 - Introduktion Empirisk grundlag Den empiriske del vil tage udgangspunkt i interview og løbende samtaler med nøglepersoner i virksomhederne APC Denmark A/S, F.L. Smidth A/S, GEA Niro A/S og Vitral A/S. Herudover vil der blive trukket på CPM s erfaringer fra tidligere projekter, og der vil i projektet blive trukket på erfaringer fra tre ph.d.-projekter, der er under udførelse ved CPM: - Fremgangsmåde for opbygning af produktmodeller af Jesper Riis i samarbejde med demex electric A/S (med flere) Udvikling af fremgangsmåde for opbygningen af produktkonfiguratorer, herunder overvejelser om hvorledes produktmodeller vedligeholdes løbende og videreudvikles. - Udvikling af specifikationssystemer af Benjamin Loer Hansen i samarbejde med APC Denmark A/S Udvikling af fremgangsmåder for udvikling af specifikationssystemer samt opstilling af strukturelle beskrivelseskarakteristika for produktmodeller. - Application of Product Models in Extended Enterprises af Martin Malis i samarbejde med GEA Niro A/S Vurdering af strategiske aspekter i forbindelse med udvikling af produktmodeller samt undersøgelse af mulighederne for integration af konfiguratorer med interne systemer Teoretisk grundlag Det teoretiske grundlag for projektet vil kunne deles i fire hovedområder: - Udvikling af informationssystemer - Det objektorienterede paradigme - Produktmodellering - IT-understøttet dokumentation hvoraf de to første og det sidste er rigt beskrevet i talrige artikler og lærebøger. Derimod er produktmodellering et forholdsvist nyt område, og jeg vil primært støtte mig op ad CPM s arbejde inden for området. ; < =>? =?< A B < C D? F G? D C B H I G J < I KLNMCG CB H? G? B J > D? G A B > J D < C < I Figur 1.2: Opbygning af rapporten 6

23 1.5 Opbygning af rapporten 1.5 Opbygning af rapporten Rapporten består af en hovedrapport og en bilagsrapport. Hovedrapporten er opdelt i to overordnede dele: En teoretisk og en empirisk del. I den teoretiske del gennemgås projektets teoretiske grundlag inden for udvikling Teoretisk del af informationssystemer (kapitel 2), det objektorienterede paradigme (kapitel 3), produktmodellering (kapitel 4) og IT-understøttet dokumentation (kapitel 5). I den efterfølgende empiriske del analyseres og løses problemstillingerne med ud- Empirisk del gangspunkt i den gennemgåede teori. I kapitel 6 startes med en analyse af den eksisterende dokumentationsproces. På baggrund af denne opbygges en kravspecifikation i kapitel 7, og i kapitel 8 diskuteres, hvordan den videre udvikling kan forløbe, samt hvilke muligheder der eksisterer for implementering. Rapporten afsluttes med en konklusion i kapitel 9 og en perspektivering i kapitel 10. Ud over den overordnede indholdsfortegnelse forrest i rapporten er der for hvert Ordforklaring kapitel en mere detaljeret indholdsfortegnelse, og bagerst i rapporten er placeret en liste med forklaring af anvendte forkortelser og en ordforklaring for centrale begreber med henvisning til det sted i rapporten, hvor begrebet behandles. 1.6 Læsevejledning Rapporten er opbygget, så den mest hensigtsmæssige måde at læse den på er ved at læse den fra ende til anden, suppleret med opslag i bilagsrapporten. Afhængigt af læserens baggrundsviden kan den teoretiske del (eller dele heraf) udelades. For alle læsere vil det være mest hensigtsmæssigt at starte med at læse introduktionen. Den primære målgruppe er vejledere og censor og sekundært medarbejdere hos de involverede virksomheder. Da projektet lægger op til det videre arbejde med dokumentationsværktøjet, er rapporten også møntet på studerende og udviklere, der skal arbejde videre med projektet. Sidstnævnte gruppe bør som minimum læse kapitel 4 som en indføring til produktmodelleringsdomænet og evt. supplere med relevante kilder fra litteraturlisten. Herudover vil referaterne i bilag C være en god kilde til erfaringerne fra de involverede virksomheder. Læsere, der kun har erfaring med produktmodellering, bør før læsningen af den empiriske del som minimum læse kapitel 2 om udvikling af informationssystemer og evt. kapitel 3 om det objektorienterede paradigme. 7

24

25 Del I Teoretisk grundlag

26

27 Kapitel 2 Udvikling af informationssystemer Indhold af dette kapitel 2.1 Systemudvikling som projekt Projektlivscyklus Vandfaldsmodellen Spiralmodellen Den objektorienterede projektlivscyklus Mislykkede projekter I dette kapitel gives en indføring i, hvordan informationssystemer udvikles. Fokus vil være på anvendelsen af en struktureret fremgangsmåde, hvor udviklingen deles op i et antal faser, der tilsammen udgør hele projektlivscyklussen. Herudover beskrives nogle af årsagerne til, at IT-projekter ofte ikke ender succesfuldt. 11

Kundetilpasning af produkter

Kundetilpasning af produkter I Produktkonfigurering kundetilpasning af produkter præsenterer forfatterne en operationel fremgangsmåde for opbygning af konfigureringssystemer i industrielle virksomheder. Fremgangsmåden beskriver forløbet

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods Innovationsprocesser Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods A A R H U S U N I V E R S I T E T Department of Computer Science 1 Innovation & ICT development *** Innovation *** * ***

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5 Databaser og SQL Introduktion til SQL Kap 1-5 1 Dagens gang Databaser Database begreber Mapning af klasser til relationel model Normalisering Opgaver til næste gang 2 Databasebegreber A database is a:

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Lilleby Kommunebibliotek

Lilleby Kommunebibliotek Lilleby Kommunebibliotek Første projekt i Systemudvikling Arne Jørgensen, Christian Skovgaard, Lotte Simonsen og Sonny Petersen 3. november 2003 Indledning... Problemformulering... Problemanalyse... Projektafgrænsning...

Læs mere

Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave

Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave Nicolas Møller Henschel 17. april 2005 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Indhold 3 2.1 Introduktionen.......................... 3 2.1.1 Mangler..........................

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Activity Milestone Artifact Spørgsmål

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

BackEnd Programmering PHP

BackEnd Programmering PHP 17708 08/ 02/ 2013 BackEnd Programmering PHP Prototype (CMS system) 371615m02dka.sub.ots.dk/historyspot eller linket CMS system på: qrguide.mmd.eal.dk Login CMS Username: admin Password: 1234 Source kode

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København Forelæsning 3: E-R modellering 17. februar 2005 Forelæser: Rasmus Pagh Forelæsningen i dag Datamodellering hvad, hvornår, hvorfor og hvordan? Business

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste WTF? Thomas Schou-Moldt, Miracle A/S (siden 2008) Arkitekt, udvikler, teknisk projektleder, mv. Indtil videre afsonet lidt over 20 år i branchen, ingen udsigt til prøveløsladelse tsm@miracleas.dk, 5374

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Forelæsning den 31. marts 2003

Forelæsning den 31. marts 2003 Forelæsning den 31. marts 2003 1. Spørgsmål & Svar: (a) Aflevering af Delopgave 1 for Det Gennemgående Udviklingsprojekt udskydes én uge til 14.04.03; (b) Ingen forelæsning den 07.04.03 (c) De to konsoliderede

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav.

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav. Miniprojekt2011 Projektbeskrivelse Der skal fremstilles en lille java application på PC, hvor brugeren kan foretage interaktioner med en simpel database på disken via et grafisk brugerinterface. Formålet

Læs mere

Model og metode til programudvikling. Om undertegnede... Struktureret Systemudvikling. Dagens menu... Tankevækkende erfaringer med systemudvikling...

Model og metode til programudvikling. Om undertegnede... Struktureret Systemudvikling. Dagens menu... Tankevækkende erfaringer med systemudvikling... Model og metode til programudvikling 2004 minimodul 11: Struktureret/Systematisk System Udvikling Kursusholder: Ove Andersen Om undertegnede... Ove Andersen, civ. ing., 1989, ph.d. 2003 arbejdet på diverse

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Objektorienteret Analyse & Design

Objektorienteret Analyse & Design Objektorienteret Analyse & Design Lars Mathiassen, Andreas Munk-Madsen, Peter Axel Nielsen og Jan Stage ISBN: 87-7751-153-0 Udgave: 3. udgave Udgivelsesår: 2001 Antal sider: 452 Pris: Kr. 410,00 På de

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation 16 JUNI 2011 UDI Datalogi og Informatik, CBIT Roskilde Universitet Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

2. Metode. 2.1 Interessentanalyse Interessenterne i projektet er vist i nedenstående figur: Aftalekalenderprojektet. Indledning

2. Metode. 2.1 Interessentanalyse Interessenterne i projektet er vist i nedenstående figur: Aftalekalenderprojektet. Indledning 2. Metode Indledning Projektet er udført med flg. faser: Foranalyse (uden iterationer) Analyse (udarbejdelse af kravspecifikation afsnit 9.1, herunder use case beskrivelser afsnit 9.2) Design af skærmbilleder

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter Agil test tilgang - erfaringer fra projekter af Michael Roar Borlund November 2011 Image Area Agenda Introduktion Agil test Fremtidsvision Agil test tilgang Agil opbygning i QC Resumé og Spørgsmål 2 Introduktion

Læs mere

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius http://casperfabricius.com ActiveRecord O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius Freelance webudvikler - casperfabricius.com 9 års erfaring med webudvikling 6 år med ASP/ASP.NET/C# 3 år med

Læs mere

Object-Relational Mapping

Object-Relational Mapping Databaser for udviklere () Datamatiker TietgenSkolen Underviser: Allan Helboe 06-06-2010 Problemformulering Denne opgave er et forsøg på at beskrive problemerne der opstår ved anvendelsen af en relationel

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet...

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet... Indhold 1 Ordliste 2 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger.................................. 3 2.2 Problemformulering................................ 4 2.3 Problemafgrænsning................................

Læs mere

Løsningsforslag til Camp Let. Case Beskrivelse: Camp Let

Løsningsforslag til Camp Let. Case Beskrivelse: Camp Let Løsningsforslag til Camp Let Case Beskrivelse: Camp Let Firmaet Camp Let har til formål at udleje forskellige typer transportable ferieboliger. Det drejer sig i øjeblikket om campingbusser, campingvogne,

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 med tusind ord Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Indhold 1 Hvad er PRINCE2? 3 2 Fordele ved PRINCE2 3 3 Principper

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & Forsyning SRO standardisering i forsyningsvirksomheder Økonomisystem Kundecentersystem Dokument & projektstyringssystem Portal og kommunikation Ledelsesrapporteringssystem Asset

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG CRM v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG Hvad er CRM, og hvorfor er det vigtigt? Hvordan implementerer man CRM? Hvad kan Microsoft Dynamics CRM? Agenda En CRM-kundecase fra forsyningsbranchen CRM i kontekst

Læs mere

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Fag: Projektet omhandler emner fra fagene Software Design og Software Konstruktion. Formål: Formålet med projektet er at give dig mulighed for sammen

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

educasoft - en professionel samarbejdspartner med speciale i uddannelse!

educasoft - en professionel samarbejdspartner med speciale i uddannelse! Velkommen til educasoft's hjemmeside educasoft - en professionel samarbejdspartner med speciale i uddannelse! Professionelle undervisere Undervisning i virksomheden Undervisning dag/aften eller week-end

Læs mere

4 Basal Objekt-orienteret Programmering I.

4 Basal Objekt-orienteret Programmering I. 4 Basal Objekt-orienteret Programmering I. Klasser i forhold til abstrakte datatyper og record-typer. Variable og operationer. Klasse-interfaces. Klasser og typer. Klasse-instantiering og initialisering.

Læs mere

Model og Metode til Programudvikling. Jens Dalsgaard Nielsen

Model og Metode til Programudvikling. Jens Dalsgaard Nielsen Model og Metode til Programudvikling v/ Jens Dalsgaard Nielsen 1 Hvem er vi? Jens Dalsgaard Nielsen, Afd for Proceskontrol, I8 Distribuerede RT-Systems group Realtid, kerner, operativsystemer, netværk,..

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere

Projekt DAF. Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur

Projekt DAF. Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur IT & Operational Developement Projekt DAF Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur Politiken Jyllandsposten Berlingske Tidende OMD Carat Mediaedge:CIA Mediacom Initiative

Læs mere

Om forretningsmæssige kompetencer

Om forretningsmæssige kompetencer Om forretningsmæssige kompetencer Uddanner universiteterne kun i det de forsker i? DI, Industriens Hus - 22. september 2009 Jørn Johansen JoJ@delta.dk www.deltaaxiom.com www.delta.dk Tlf.: 72194421 1 Delta

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

Lavet af Danni jensen og David Olsen

Lavet af Danni jensen og David Olsen Projekt Delfin Lavet af Danni jensen og David Olsen 19/5-2008 Indholdsfortegnelse. Side 1: Indholdsfortegnelse og forord. Side 2: Kravsliste. Side 3: Use Case Model. Side 4: Formandens aktørbeskrivelse

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Præsentation Nicolai Dragsted Advokat Mediator Senior Counsel, Bird & Bird nicolai.dragsted@twobirds.com 28 år med it-kontrakter Forfatter IT-kontrakter

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ?

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Utzon Center - Aalborg BYGHERRERÅDGIVNING IT i byggeriet Kristian Birch Pedersen BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Rambølls definition: Formålet med

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere