Region Midtjylland Proces for Change Management

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland Proces for Change Management"

Transkript

1 Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at fungere effektivt i praksis. Herefter kan processen videreudvikles efter behov. Side 1 af 19

2 Indhold 1. Proces for Change Management Anvendelse Formål/mål Roller og ansvar Proces Change Management Flowchartdiagram Resultatdokumentation Grænseflade til øvrige processer Beskrivelse af de 3 RFC-typer Proces ejer Procedure for Opret RFC Proces Trin/handling Procedure for Pending Peer Review Proces Trin/handling Procedure for Pending Risk Survey Proces Trin/handling Procedure for Approval Proces Trin/handling Procedure for Schedule Implementation Proces Trin/handling Procedure for Publish Implementation Plan Proces Trin/handling Procedure for Implementation In Progress Proces Trin/handling Procedure for Close RFC Proces Trin/handling Andre muligheder Procedure for Post Implementation Review Proces Trin/handling Side 2 af 19

3 1. Proces for Change Management 1.1. Anvendelse Processen for Change Management skal følges, når der gennemføres ændringer til produktionsmiljøerne for de systemer, hvor RM It-drift har driftsansvaret. Processen dækker 3 ændringstyper: Normal Change Standard Change Emergency Change Processen anvendes, når: Eksisterende systemer ændres Eksisterende systemer slettes fra produktionsmiljøet Processen anvendes på alle It-systemer, hvor RM It-drift har driftsansvaret, og forvaltes gennem regionens styringsværktøj for processen. Processen træder i kraft i det øjeblik en opgave, der vil medføre en senere ændring, besluttes og initieres. Processen afsluttes, når ændringen er gennemført eller forsøgt gennemført, og der er fulgt op på den enkelte ændrings kvalitet Formål/mål Formålet med processen er at sikre stabil drift. Målet er: At få godkendt alle ændringer At inddrage kompetencer med indsigt i det system, hvis det skønnes nødvendigt (CAB) At inddrage repræsentanter, hvis ansvarsområde kunne blive berørt af ændringen (CAB) At sikre, at ændringer, så vidt det er muligt, testes forud for implementering At få udført godkendte ændringer med minimal påvirkning af normal drift At sikre, at den enkelte ændring gennemføres uden at påvirke eller blive påvirket af andre ændringer At få dokumenteret enhver ændring At få evalueret alle ændringer Side 3 af 19

4 1.3. Roller og ansvar Rolle Change Advisory Board (CAB) Change Manager Rekvirent Kontrollant (Peer review) Områdeleder Interessent Ansvar for: CAB mødet afholdes 2 gange ugentligt og indeholder gennemgang og stillingtagen til RFC til gennemførelse RFC der er gennemført på systemerne RFC der har givet problemer Change Manager er den person, der koordinerer de aktiviteter, der er forbundet med ændringer på regionens It-systemer. Change Manager modtager og godkender RFC, gennemgår indhold, samt vurderer om den kan gennemføres som planlagt planlægger, koordinerer, følger op og rapporterer på hver enkelt RFC. sikrer information til alle interessenter fastlægger servicevinduer i samarbejde med rekvirenten. sikrer dokumentation for ændringens gennemførelse eller fallback Rekvirenten er den person, der på egne eller andres vegne opretter en RFC. Rekvirenten opretter en RFC, når ændringen er identificeret sikrer, at ændringen er teknisk forsvarlig. Kontrollanten er en kollega fra samme afdeling som rekvirenten. Kontrollanten foretager teknisk review af RFC deltager i CAB, hvis Change Manager mener, det er nødvendigt Områdeleder er den person, hvis afdeling er involveret i gennemførelsen af RFC. Områdelederen tager initiativ til at etablere aftale om ændringer, der kan håndteres som forhåndsgodkendte ændringer og sikrer godkendelse af aftalerne. godkender i de tilfælde, hvor rekvirent er konsulent fra ekstern samarbejdspartner Interessenter er den personkreds, som ændringen berører. Interessenter er brugere, systemejere, IT-medarbejdere Side 4 af 19

5 modtager information om den planlagte ændring. modtager information, når ændringen er gennemført Proces Faserne i processen er: Fase Beskrivelse 1 Opret RFC Rekvirent opretter RFC BEMÆRK: RFC oprettes som NORMAL, STANDARD eller EMERGENCY change. Ved STANDARD change forefindes en skabelon for den pågældende ændringstype, hvorimod NORMAL og EMERGENCY oprettes på normal vis. BEMÆRK: RFC skal være fremsendt mindst 1 kalenderuge før ønsket tidspunkt for gennemførelse. PROCEDURE: Opret RFC (Request For Change) 2 Peer Review RFC skal valideres og sættes i status Pending Peer Review PROCEDURE: Peer Review 3 Risk Survey RFC screenes og prioriteres af Change Manager og liste over RFC til behandling udarbejdes og publiceres for deltagerne i CAB. BEMÆRK: RFC skal behandles i CAB, hvis rekvirent specifikt har markeret dette. Ellers er det Change Manager der vurderer, om det er nødvendigt. PROCEDURE: Risk Survey 4 Approval Change Manager eller CAB vurderer den kommende RFC s kompleksitet og vigtighed i forhold til øvrige RFC. Change Manager og CAB er bemyndiget til at godkende eller afvise RFC. PROCEDURE: Approval 5 Schedule Implementation Rekvirenten modtager besked, når RFC er godkendt. Såfremt der er ændringer i det ønskede tidspunkt for gennemførelse, skal dette tydeligt meddeles rekvirenten. Det evt. nye tidspunkt vil fremgå af RFC. PROCEDURE: Schedule Implementation Side 5 af 19

6 6 Publish Implementation Change Manager sikrer, at relevante interessenter er orienteret forud for gennemførelse af RFC. BEMÆRK: Der meldes ud til RM Overvågning og til Servicedesk. Er yderligere udmelding nødvendig, så er det alene rekvirentens ansvar, at informere Change Manager om, hvilke kilder (f.eks. berørte brugergrupper), der skal informeres. PROCEDURE: Publish Implementation Plan 7 Implementation in Progress Ændringen gennemføres i henhold til RFC, samt tilhørende bilag. PROCEDURE: Implementation In Progress 8 Close RFC Rekvirenten, eller den, der har forestået gennemførelse af RFC, opdaterer status på RFC. Change Manager validerer, dokumenterer og lukker RFC endeligt. PROCEDURE: Close RFC 9 Post Implementation Review Om nødvendigt dokumenterer Change Manager afvigelser i ændringsforløbet, såfremt en RFC fejler. Afvigelsen behandles efterfølgende i CAB, og overgår til Problem Management, såfremt kerneårsagen til hændelsen ikke er fundet. PROCEDURE: Post Implementation Review Se næste side for flowchart diagram Side 6 af 19

7 2. Change Management Flowchartdiagram Side 7 af 19

8 2.1. Resultatdokumentation Følgende dokumentation forventes udarbejdet ved gennemførelse af processen Dokument navn Placering CMR CA Servicedesk Grænseflade til øvrige processer Dokumenter de væsentligste relationer mellem processen og øvrige processer. Input fra: Incident Management Change Management Problem Management Output til: Problem Management Problem Management Change Management Side 8 af 19

9 2.3. Beskrivelse af de 3 RFC-typer Normal Change Standard Change Emergency Change Fælles for alle 3 typer En Normal Change er karakteriseret ved at den får tildelt kategorien IT.Normal Change. Denne kategori har tilknyttet en arbejdsgang (workflow), som i sidste instans skal godkendes førend den konkrete RFC kan implementeres. Hvis det er påkrævet/ønsket kan man angive at RFC skal behandles af Change Advisory Board (CAB). Hvis dette ikke er tilfældet vil RFC blot blive behandlet af Change Management (på vegne af CAB). Rekvirent angiver dette i CAB (dropdown) feltet, og sætter feltets værdi til Yes, hvis man ønsker RFC behandlet i CAB. Change Manager kan altid bede om at få RFC behandlet i CAB. En Standard Change er karakteriseret ved at den får tildelt kategorien IT. Standard Change. Denne kategori har tilknyttet samme workflow som en Normal Change, men afviger ved at den er forhåndsgodkendt fordi dens gennemførelsesmetode og risiko er kendt på forhånd (gentages ofte). For en Standard Change er det muligt for medlemmer af Change Manager gruppen at definere Templates (prædefinerede skabeloner) som kan anvendes til hurtig registrering af en Standard Change. En Emergency Change er karakteriseret ved at den får tildelt kategorien IT. Emergency Change. En Emergency Change er i princippet identisk med en Normal Change, dog dokumenteres den typisk først efter selve implementeringen. Der afsendes automatisk notifikationer ved skift af status, således at den person, der er angivet som assignee får besked om, at vedkommende har fået en sag tildelt Proces ejer Proces ejer er områdeleder for Driftsplanlægning og Overvågning, der er ansvarlig for processens anvendelse, effektivitet og brugernes kendskab hertil, samt vedligeholdelse af kvalitetsstyrede dokumenter tilknyttet processen. Side 9 af 19

10 3. Procedure for Opret RFC 3.1. Proces I denne procedure er det anført, hvordan rekvirent opretter RFC (Request For Change) til behandling forud for implementering Trin/handling Trin/handling i denne procedure omfatter følgende: Trin Handling 1 Rekvirenten opretter RFC i CA Service Desk systemet 2 RFC udfyldes indledningsvis med så mange oplysninger som muligt. Flere felter er obligatoriske. 3 Ret assignee i Workflow Task til den kollega, der skal reviewe. Notifikation afsendes automatisk til Assignee. Side 10 af 19

11 4. Procedure for Pending Peer Review 4.1. Proces I denne procedure er det anført, hvordan rekvirenten får RFC valideret af en kollega med tilsvarende baggrund som rekvirenten selv Trin/handling Trin/handling i denne procedure omfatter følgende: Trin Handling 1 Task Assignee er notificeret via mail, og den aktuelle handling vil optræde i personens Scoreboard under My Pending Tasks.. 2 Såfremt der er ting som gør at Peer Review ikke kan gennemføres, sættes status til Hold. Den overordnede status på RFC forbliver i status Pending Peer Review selv om det pågældende handling er sat i status Hold. 3 Når tingene er afklaret skiftes status fra Hold til Complete, hvilket medfører, at RFC skifter status til Pending Risk Survey Side 11 af 19

12 5. Procedure for Pending Risk Survey 5.1. Proces I denne procedure er det anført, hvordan Change Management efter Peer Review vurderer risici for den planlagte RFC Trin/handling Trin/handling i denne procedure omfatter følgende: Trin Handling 1 Når status for denne handling ændres fra Wait til Pending bliver RFC status automatisk sat til Pending Risk Survey. 2 Change Manager er ansvarlig for denne handling. Såfremt der er ting som gør at Risk Survey ikke kan gennemføres, sættes status til Hold. 3 "Risk value" feltet opdateres manuelt af Change Manager ved brug af menuen Activities - Update Risk til ønsket niveau. 4 Når risici er vurderet og opdateret sættes status til Complete. Herefter skifter RFC status til Pending Approval. Side 12 af 19

13 6. Procedure for Approval 6.1. Proces I denne procedure er det anført, hvordan Change Management efter Risk Survey godkender eller afviser RFC 6.2. Trin/handling Trin/handling i denne procedure omfatter følgende: Trin Handling 1 Når status for dette task ændres fra Wait til Pending bliver RFC status automatisk sat til Pending Approval. 2 Hvis rekvirenten sætter værdien i CAB Approval feltet til Yes, er det Change Managers opgave at indkalde og gennemføre CAB Meeting med de personer, som rekvirenten har angivet i feltet CAB Members. Hvis værdien i CAB Approval feltet er sat til No, er det Change Managers opgave at behandle RFC på vegne af CAB. 3 Hvis der er fejl eller mangler sættes Workflow Task status til Hold. 4 Hvis RFC kan godkendes, sættes Workflow Task status til Approved, hvilket automatisk sætter Change Ordren til Approved. 5 Såfremt RFC afvises sætter Change Manager Workflow Task status til Rejected. I sidstnævnte tilfælde sættes RFC status til Closed og der anvendes closure code Rejected. Dette gøres ved brug af aktiviteten Update Status og specificere en Closure Code. Note: Hvis ændringen herefter ønskes gennemført, skal der oprettes ny RFC. Side 13 af 19

14 7. Procedure for Schedule Implementation 7.1. Proces I denne procedure er det anført, hvordan Change Manager efter godkendelse indpasser RFC i Change Calendar, således at RFC synliggøres Trin/handling Trin/handling i denne procedure omfatter følgende: Trin Handling 1 Change Manager har godkendt RFC 2 Change Calendar opdateres automatisk ved status Approved. Det betinger dog, at Schedule Start Date og Schedule Duration er udfyldt af Change Manager 3 Notifikation afsendes automatisk til rekvirent Side 14 af 19

15 8. Procedure for Publish Implementation Plan 8.1. Proces I denne procedure er det anført, hvordan informationen om den forestående RFC publiceres og hvem der har ansvaret herfor Trin/handling Trin/handling i denne procedure omfatter følgende: Trin Handling 1 Rekvirenten er automatisk blevet notificeret om, at RFC er godkendt 2 Rekvirenten foranlediger, at information udsendes, såfremt RFC har negativ indflydelse på brugernes tilgang til det eller de systemer, som RFC omhandler 3 Rekvirenten foranlediger ligeledes, at SPOC og It Overvågning underrettes 4 Rekvirenten foranlediger, at information udsendes, når RFC er gennemført Side 15 af 19

16 9. Procedure for Implementation In Progress 9.1. Proces I denne procedure er det anført, hvordan rekvirenten sikrer, at RFC på forsvarlig og betryggende måde igangsættes og udføres Trin/handling Trin/handling i denne procedure omfatter følgende: Trin Handling 1 Rekvirenten (eller Level 2 Analyst) ændrer umiddelbart inden start status på RFC, således at RFC under hele forløbet står i status Implementation in progress. 2 RFC udføres i henhold til godkendt plan og eventuelle bilag. 3 Efter udført RFC verificeres, at ændringen er slået igennem og at systemet atter er i normal drift. Side 16 af 19

17 10. Procedure for Close RFC Proces I denne procedure er det anført, hvordan RFC lukkes efter succesfuld gennemført RFC Trin/handling Trin/handling i denne procedure omfatter følgende: Trin Handling 1 RFC er valideret og normal drift er etableret på det ændrede system 2 Funktionalitet og evt. andre ting er testet og fundet i orden 3 RFC sættes til status Closed Andre muligheder Såfremt RFC ikke forløber som planlagt, er der en række andre stati, som RFC kan sættes i, fx: Cancelled Backed Out Rejected Side 17 af 19

18 11. Procedure for Post Implementation Review Proces I denne procedure er det anført, hvordan en RFC efter udførelse kan evalueres med henblik på at forbedre og optimere en given RFC Trin/handling Trin/handling i denne procedure omfatter følgende: Trin Handling 1 Change Manager evaluerer i samråd med rekvirenten resultatet af en gennemført RFC. 2 Change Manager opdaterer på anfordring RFC, ifald der er afvigelser i forhold til det i RFC beskrevne forløb. 3 Information herom leveres til interessenter Side 18 af 19

19 Side 19 af 19

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Om nærværende bilag Nærværende bilag indeholder en beskrivelse af Leverandørens Ydelser, som Tilbudsgiver skal levere i henhold til Vedligeholdelsesaftalen,

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift Transitionskoncept Overgang fra anlæg til drift Koncept for transitionsprojekter Overgang fra anlæg til drift Version 2.0 Banedanmark It Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.d k Forfatter:

Læs mere

Krav i forbindelse med idriftsættelse af nye eller ændrede It-løsninger August 2012

Krav i forbindelse med idriftsættelse af nye eller ændrede It-løsninger August 2012 Krav i forbindelse med idriftsættelse af nye eller ændrede It-løsninger August 2012 Indholdsfortegnelse Side 1 Baggrund 3 2 Krav til idriftsættelse 4 2.1 Formål 4 2.2 Inddragelse af Teknisk Drift It i

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

Problemløsning. kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-03-19

Problemløsning. kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-03-19 DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

Miracle A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle A/S ISAE 3402 Type

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Bilag 7 Servicemål. Version 0.8

Bilag 7 Servicemål. Version 0.8 Bilag 7 Version 0.8 26-06-2015 INDHOLD 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 DEFINITIONER OG FORUDSÆTNINGER ANVENDT I DETTE BILAG... 5 3.1 NORMAL ARBEJDSTID... 5 3.2 KRITISK FORRETNINGSTID

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 l Kunde hos Statens It Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 Side 2 af 12 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Hvem er Statens It? 3 1.2 Kort om projekter 3 2 Kundeprojekter - samspillet mellem Statens It, kunden

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Overdragelse til itdriftsorganisationen

Overdragelse til itdriftsorganisationen Overdragelse til itdriftsorganisationen Indhold 1. Formål med tjeklisten 3 2. Tjeklisten 5 2.1 Governance 5 2.2 Processer 5 2.3 Support af slutbrugere 6 2.4 Viden og dokumentation 8 2.5 Kontrakt, leverandørsamarbejde

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse. Version 0.9 05-05-2014. Side 0 af 40

Bilag 2 Situationsbeskrivelse. Version 0.9 05-05-2014. Side 0 af 40 Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.9 05-05-2014 Side 0 af 40 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL

Læs mere

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Side 1 af 32 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Eksempel på

Læs mere

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune Ny IT sikkerhedspolitik for Jammerbugt Kommune Udkast november 2104 IT Sikkerhedspolitik, Jammerbugt Kommune Side 1 af 22 Versionsstyring Version nr. Dato for version Ændring Årsag Ansvar 01.02 26.11.2014

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER)

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER) IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune 2. Del (RETNINGSLINIER) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISATION OG ANSVAR 5 1.1. MÅLSÆTNING 5 1.2 RETNINGSLINIER 5 1.2.1 SIKKERHEDSORGANISATIONEN 5 1.2.2 IT-SIKKERHEDSUDVALGET

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006 ESL Eksamens opgave Hold 16 Maj 2006 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse Opgave 1 Risikoanalyse... 3 Indledning... 3 Udkast til en generisk model for IT-risikoanalyse... 3 Identifikation af risici... 4 Gennemførelse

Læs mere

National øvelsesvejledning

National øvelsesvejledning National øvelsesvejledning 1 National øvelsesvejledning Indholdsfortegnelse National øvelsesvejledning 1. Introduktion 3 1.1. Øvelsestyper 4 2. Øvelsens opdrag 9 3. Organisering af øvelsen 12 4. Planlægning

Læs mere

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Bilag 1: Vejledning om audit - God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Bilag 2: Vejledning om kontrol i forbindelse med

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

Virk samarbejdsvilkår

Virk samarbejdsvilkår Virk samarbejdsvilkår April 2015 Version 1,0 0 Indhold: 1. Baggrund og formål 2 2. Godkendelse og senere ændringer af samarbejdsvilkårene 3 3. Gyldighedsområde 3 4. Samarbejdsvilkår 3 4.1. Organisering

Læs mere

Optimering af netværk, fysisk, logisk samt underliggende processer

Optimering af netværk, fysisk, logisk samt underliggende processer Optimering af netværk, fysisk, logisk samt underliggende processer It-Diplomingeniør bacheloropgave udført hos Erhvervs- & Selskabsstyrelsen Bo Mortensen, s062578 Løbenummer: IMM-B.Eng-2010-73 Institut

Læs mere

Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune

Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune 2013 2. I medfør af 5 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som

Læs mere

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Forfatter: Kent Tranberg Pedersen Version: 1.00 Dato: 31. august 2015 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere