Lissabontraktaten SAMMENSKREVET MED DET GÆLDENDE TRAKTATGRUNDLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lissabontraktaten SAMMENSKREVET MED DET GÆLDENDE TRAKTATGRUNDLAG"

Transkript

1 Lissabontraktaten SAMMENSKREVET MED DET GÆLDENDE TRAKTATGRUNDLAG

2 Lissabontraktaten Sammenskrevet med det gældende traktatgrundlag januar 2008 Folketingets EU-Oplysning Christiansborg DK-1240 København K Tlf Fax ISBN: Gratis udgivelse Layout: phonowerk Tryk: TGS Group 1. oplag: eksemplarer

3 INDHOLD FORORD 15 PRÆAMBEL [TIL LISSABONTRAKTATEN] 16 TRAKTAT OM DEN EUROPÆISKE UNION 18 AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER 20 Artikel 1 Oprettelse af Unionen Artikel 2 Unionens værdier Artikel 3 Unionens mål Artikel 4 Forholdet mellem Unionen og medlemsstaterne, loyalitetsprincippet Artikel 5 Grundlæggende principper vedrørende beføjelser Artikel 6 Grundlæggende rettigheder Artikel 7 Suspension af visse rettigheder, der følger af medlemskab af Unionen Artikel 8 Unionen og dens nærområder AFSNIT II BESTEMMELSER OM DE DEMOKRATISKE PRINCIPPER 24 Artikel 9 Princippet om demokratisk lighed Artikel 10 Princippet om repræsentativt demokrati Artikel 11 Princippet om deltagelsesdemokrati Artikel 12 De nationale parlamenters rolle AFSNIT III BESTEMMELSER OM INSTITUTIONERNE 26 Artikel 13 Unionens institutioner Artikel 14 Europa-Parlamentet Artikel 15 Det Europæiske Råd og dets formand Artikel 16 Rådet, Rådets formandskab og definitionen af kvalificeret flertal Artikel 17 Europa-Kommissionen og dens formand Artikel 18 Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik Artikel 19 Den Europæiske Unions Domstol AFSNIT IV BESTEMMELSER OM FORSTÆRKET SAMARBEJDE 33 Artikel 20 Forstærket samarbejde AFSNIT V ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM UNIONENS OPTRÆDEN UDADTIL OG SÆRLIGE BESTEMMELSER OM DEN FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK 34 KAPITEL 1 Almindelige bestemmelser om Unionens optræden udadtil Artikel 21 Grundlag og formål Artikel 22 Unionens strategiske interesser og mål KAPITEL 2 SÆRLIGE BESTEMMELSER OM DEN FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK AFDELING FÆLLES BESTEMMELSER Artikel 23 Grundlaget for Unionens optræden udadtil Artikel 24 Unionens kompetencer, medlemsstaternes loyalitet og solidaritet Artikel 25 Virkeliggørelse af målene Artikel 26 Fastlæggelse af principper og overordnede retningslinjer; fælles strategier og mål Artikel 27 Unionens højtstående FUSP-repræsentant Artikel 28 Vedtagelse af fælles aktioner Artikel 29 Spørgsmål af geografisk eller tematisk karakter Artikel 30 Forslag fra medlemsstater, den højtstående FUSP-repræsentant og Kommissionen Artikel 31 Procedurer Artikel 32 Samordnet og konvergent optræden Artikel 33 Udpegning af særlig repræsentant Artikel 34 Samordnet optræden i internationale sammenhænge Artikel 35 Samarbejde mellem diplomatiske og konsulære missioner Artikel 36 Høring og underretning af Europa-Parlamentet Artikel 37 Internationale aftaler Artikel 38 Den Udenrigs- og sikkerhedspolitiske komité Artikel 39 Beskyttelse af personoplysninger Artikel 40 Anvendelse af institutionernes procedurer og beføjelser Artikel 41 Finansiering af udgifter iii

4 2. AFDELING BESTEMMELSER OM DEN FÆLLES SIKKERHEDS- OG FORSVARSPOLITIK Artikel 42 Rækkevidden af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik Artikel 43 Opgaver, hvortil civile og militære midler kan anvendes Artikel 44 Overdragelse af opgaver til medlemsstaterne Artikel 45 Det Europæiske Forsvarsagenturs opgaver Artikel 46 Deltagelse i permanent struktureret samarbejde AFSNIT VI AFSLUTTENDE BESTEMMELSER 50 Artikel 47 Retlig status Artikel 48 Procedurer for revision af traktaterne Artikel 49 Kriterier for medlemskab og procedure for tiltrædelse af Unionen Artikel 50 Frivillig udtræden af Unionen Artikel 51 Protokoller og bilag Artikel 52 Territorialt anvendelsesområde Artikel 53 Varighed Artikel 54 Ratifikation og ikrafttræden Artikel 55 Autentiske tekster og oversættelser TRAKTAT OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE 55 iv FØRSTE DEL PRINCIPPERNE 57 Artikel 1 Traktatens genstand AFSNIT I UNIONENS KOMPETENCEKATEGORIER OG -OMRÅDER 57 Artikel 2 Kompetencekategorier Artikel 3 Områder med enekompetence Artikel 4 Områder med delt kompetence Artikel 5 Samordning af økonomiske politikker og beskæftigelsespolitikker Artikel 6 Områder med understøttende, koordinerende eller supplerende tiltag AFSNIT II ALMINDELIGE BESTEMMELSER 60 Artikel 7 Sammenhæng mellem politikker, princippet om kompetencetildeling Artikel 8 Fremme af ligestilling mellem kønnene Artikel 9 Hensyn til beskæftigelsesniveau, social beskyttelse, social udstødelse, uddannelse, menneskers sundhed Artikel 10 Bekæmpelse af forskelsbehandling Artikel 11 Integration af miljøhensyn i EU s politikker Artikel 12 Inddragelse af forbrugerbeskyttelseshensyn i EU s politikker Artikel 13 Hensyn til dyrevelfærd i EU s politikker Artikel 14 Tjenesteydelser af almen økonomisk interesse Artikel 15 Åbenhed og aktindsigt i EU-dokumenter Artikel 16 Beskyttelse af personoplysninger Artikel 17 Respekt for kirkers og konfessionsløse organisationers status ANDEN DEL IKKE-FORSKELSBEHANDLING OG UNIONSBORGERSKAB 64 Artikel 18 Forbud mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet Artikel 19 Foranstaltninger mod forskelsbehandling pga. køn, race, etnisk oprindelse m.v Artikel 20 Indførelse af et unionsborgerskab Artikel 21 Unionsborgernes ret til fri bevægelighed og opholdsret Artikel 22 Valgret og valgbarhed ved kommunalvalg og EP-valg Artikel 23 Unionsborgeres beskyttelse hos andre landes konsulære myndigheder Artikel 24 Princippet om deltagelsesdemokrati, sprog Artikel 25 Bestemmelser om unionsborgerskab TREDJE DEL INTERNE POLITIKKER OG FORANSTALTNINGER 68 AFSNIT I DET INDRE MARKED 68 Artikel 26 Oprettelse af det indre marked med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital. 68 Artikel 27 Midlertidige undtagelser med mindst mulige forstyrrelser for det indre markeds funktion AFSNIT II FRIE VAREBEVÆGELSER 69 Artikel 28 Toldunion Artikel 29 Fri omsætning af varer fra tredjelande KAPITEL 1 TOLDUNIONEN Artikel 30 Forbud mod told og andre afgifter mellem medlemsstaterne Artikel 31 Vedtagelser af toldsatser i den fælles toldtarif Artikel 32 Kommissionens opgaver

5 KAPITEL 2 TOLDSAMARBEJDE Artikel 33 Styrkelse af toldsamarbejdet KAPITEL 3 FORBUD MOD KVANTITATIVE RESTRIKTIONER MELLEM MEDLEMSSTATERNE Artikel 34 Forbud mod kvantitative indførselsrestriktioner Artikel 35 Forbud mod kvantitative udførselsrestriktioner Artikel 36 Undtagelser fra forbudet mod handelsrestriktioner Artikel 37 Statslige handelsmonopoler, forbud mod forskelsbehandling AFSNIT III LANDBRUG OG FISKERI 72 Artikel 38 Fastlæggelse af en landbrugs- og fiskeripolitik Artikel 39 Målsætningen for den fælles landbrugs- og fiskeripolitik Artikel 40 Fælles markedsordning for landbrugsvarer Artikel 41 Fælles landbrugsprojekter og -foranstaltninger Artikel 42 Undtagelser fra de fælles konkurrenceregler (landbrugsstøtte) Artikel 43 Retningslinjer for landbrugspolitikken; fælles ordning for landbrugsprodukter Artikel 44 Udligningsafgifter AFSNIT IV DEN FRIE BEVÆGELIGHED FOR PERSONER, TJENESTEYDELSER OG KAPITAL 76 KAPITEL 1 ARBEJDSKRAFTEN Artikel 45 Fri bevægelighed og ophold Artikel 46 Direktiver og forordninger om fri bevægelighed Artikel 47 Udveksling af unge arbejdstagere Artikel 48 Social tryghed for vandrende arbejdstagere, selvstændige og pårørende KAPITEL 2 ETABLERINGSRETTEN Artikel 49 Etableringsfrihed og forbud mod restriktioner Artikel 50 Direktiver om etableringsfrihed Artikel 51 Udøvelse af offentlig myndighed; undtagne erhverv Artikel 52 Særlige regler for fremmede statsborgere begrundet i offentlig orden, sikkerhed og sundhed Artikel 53 Direktiver om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser m.v Artikel 54 Ligestilling i medlemsstaterne af selskaber og statsborgere Artikel 55 Ligestilling af medlemsstaternes statsborgere ved kapitalanbringelser KAPITEL 3 TJENESTEYDELSER Artikel 56 Fri udveksling af tjenesteydelser og forbud mod restriktioner Artikel 57 Definition af tjenesteydelser Artikel 58 Tjenesteydelser vedr. transport, banker og forsikringsselskaber Artikel 59 Direktiver om liberalisering af tjenesteydelser Artikel 60 Videregående liberalisering af tjenesteydelser Artikel 61 Overgangsregler Artikel 62 Anvendelse af bestemmelserne om etableringsfrihed KAPITEL 4 KAPITAL OG BETALINGER Artikel 63 Frie kapitalbevægelser og forbud mod restriktioner Artikel 64 Begrænsninger i frie kapitalbevægelser til og fra tredjelande Artikel 65 Medlemsstaternes ret til at anvende egne bestemmelser i skattelovgivningen Artikel 66 Midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for tredjelande AFSNIT V ET OMRÅDE MED FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED 85 KAPITEL 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER Artikel 67 Mål og midler for et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed Artikel 68 Det Europæiske Råd udformer de overordnede retningslinier Artikel 69 De nationale parlamenters kontrol af nærhedsprincippet Artikel 70 Evaluering af medlemsstaternes gennemførelse af EU-politikker på området Artikel 71 Stående komité for det operationelle samarbejde Artikel 72 Opretholdelse af lov og orden i medlemsstaterne Artikel 73 Samarbejde og koordinering mellem medlemsstaterne Artikel 74 Administrativt samarbejde mellem nationale myndigheder og med Kommissionen Artikel 75 Foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme m.v Artikel 76 Delt initiativret KAPITEL 2 POLITIKKERNE FOR GRÆNSEKONTROL, ASYL OG INDVANDRING Artikel 77 Mål og kompetence for den fælles politik for grænsekontrol Artikel 78 Den fælles asylpolitik Artikel 79 Den fælles indvandringspolitik Artikel 80 Solidaritet og ansvarsfordeling KAPITEL 3 SAMARBEJDE OM CIVILRETLIGE SPØRGSMÅL Artikel 81 Etablering af civilretligt samarbejde KAPITEL 4 RETLIGT SAMARBEJDE I STRAFFESAGER Artikel 82 Principper, mål og midler for det strafferetlige samarbejde v

6 vi Artikel 83 Minimumsharmonisering af strafbare handlinger og strafferammer Artikel 84 Kriminalitetsforebyggelse Artikel 85 Eurojust Artikel 86 Oprettelse af en europæisk anklagemyndighed KAPITEL 5 POLITISAMARBEJDE Artikel 87 Omfang, mål og midler Artikel 88 Europol Artikel 89 Myndighedsudøvelse på en anden medlemsstats område AFSNIT VI TRANSPORT 98 Artikel 90 Fælles transportpolitik Artikel 91 Procedure for vedtagelse af fælles regler for transportområdet Artikel 92 Overgangsregler Artikel 93 Særlige støtteforanstaltninger der er forenelige med traktaten Artikel 94 Foranstaltninger vedr. transportpriser og -vilkår Artikel 95 Afskaffelse af forskelsbehandling vedr. transportpriser og -vilkår Artikel 96 Forbud mod national understøttelse eller beskyttelse af virksomheder Artikel 97 Nedbringelse af afgifter og gebyrer ved grænsepassage Artikel 98 Særregel for Tyskland Artikel 99 Høring af et rådgivende udvalg i transportspørgsmål Artikel 100 Transportafsnittets anvendelse på transport med jernbane, ad landeveje og vandveje AFSNIT VII DE FÆLLES REGLER OM KONKURRENCE, FISKALE SPØRGSMÅL OG INDBYRDES TILNÆRMELSE AF LOVGIVNINGERNE 102 KAPITEL 1 KONKURRENCEREGLERNE AFDELING REGLER FOR VIRKSOMHEDERNE Artikel 101 Forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler Artikel 102 Forbud mod misbrug af dominerende stilling Artikel 103 Procedure for vedtagelse af retsakter om anvendelsen af art. 101 og Artikel 104 Medlemsstaternes lovgivning indtil ikrafttrædelsen af art. 101, stk. 3 og art Artikel 105 Kommissionens beføjelser ved overtrædelser Artikel 106 Regler for offentlige og monopollignende virksomheder AFDELING STATSSTØTTE Artikel 107 Forbud mod statsstøtte og undtagelser fra forbudet Artikel 108 Procedure for vedtagelse af retsakter om statsstøtte; Kommissionens beføjelser Artikel 109 Procedure for vedtagelse af retsakter mht. anvendelsen af art. 107 og 108 m.v KAPITEL 2 FISKALE BESTEMMELSER Artikel 110 Forbud mod diskriminerende interne afgifter Artikel 111 Forbud mod godtgørelse for interne afgifter ved udførsel af varer Artikel 112 Godkendelse af godtgørelse af afgifter ved udførsel til andre medlemsstater Artikel 113 Harmonisering af lovgivninger om indirekte skatter KAPITEL 3 TILNÆRMELSE AF LOVGIVNINGERNE Artikel 114 Harmonisering af medlemsstaternes lovgivninger vedr. det indre markeds funktion; miljøgaranti. 109 Artikel 115 Harmonisering af medlemsstaternes lovgivninger med direkte indvirkning på det indre markeds funktion Artikel 116 Fjernelse af forskelle som forvansker konkurrencevilkårene Artikel 117 Indførelse af nationale foranstaltninger som kan fordreje konkurrencevilkårene Artikel 118 Ensartet beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder AFSNIT VIII DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE POLITIK 112 Artikel 119 Samordning af økonomiske politikker, fælles penge- og valutapolitik, fælles valuta KAPITEL 1 DEN ØKONOMISKE POLITIK Artikel 120 Målsætninger for den økonomiske politik Artikel 121 Samordning af medlemsstaternes økonomiske politikker Artikel 122 Vedtagelse af foranstaltninger i tilfælde af vanskeligheder i en medlemsstat Artikel 123 Forbud mod overtræk i nationale centralbanker Artikel 124 Forbud mod privilegeret adgang til finansiering Artikel 125 Forbud mod hæftelse for medlemsstaternes gæld Artikel 126 Overvågning og sanktioner vedr. uforholdsmæssigt store offentlige underskud KAPITEL 2 DEN MONETÆRE POLITIK Artikel 127 ESCB s opgaver, prisstabilitet, høring af Den Europæiske Centralbank Artikel 128 Udstedelse af eurosedler og euromønter Artikel 129 ESCB s organisation, statutten for ESCB og ECB Artikel 130 Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbankers uafhængighed Artikel 131 Medlemsstaternes lovgivning om nationale centralbanker Artikel 132 Den Europæiske Centralbanks opgaver Artikel 133 Foranstaltninger til anvendelse af euroen som fælles valuta

7 KAPITEL 3 BESTEMMELSER VEDRØRENDE INSTITUTIONERNE Artikel 134 Oprettelse af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg Artikel 135 Henstillinger og forslag vedr. art. 121, stk KAPITEL 4 SPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR DE MEDLEMSSTATER, DER HAR EUROEN SOM VALUTA Artikel 136 Samordningen og overvågning af eurolandenes budgetdisciplin, økonomisk-politiske retningslinier 123 Artikel 137 Møder mellem finansministrene, eurogruppen Artikel 138 Euroens plads i det internationale valutasystem KAPITEL 5 OVERGANGSBESTEMMELSER Artikel 139 Medlemsstater med dispensation - stemmerettigheder Artikel 140 Beretning om opfyldelse af forpligtelserne vedrørende ØMU en; ophævelse af dispensation Artikel 141 ECB s opgaver i relation til medlemsstater med dispensation Artikel 142 Medlemsstaternes valutakurspolitik Artikel 143 En medlemsstats vanskeligheder mht. sin betalingsbalance Artikel 144 Beskyttelsesforanstaltninger ved pludselig betalingsbalancekrise AFSNIT IX BESKÆFTIGELSE 129 Artikel 145 Samordnet strategi for beskæftigelse Artikel 146 Medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker; beskæftigelsesfremme Artikel 147 Målsætning om et højt beskæftigelsesniveau Artikel 148 Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker Artikel 149 Tilskyndelsesforanstaltninger på beskæftigelsesområdet Artikel 150 Det rådgivende beskæftigelsesudvalg AFSNIT X SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN 132 Artikel 151 Målsætninger om beskæftigelsesfremme og forbedring af leve- og arbejdsvilkår Artikel 152 Arbejdsmarkedets parter og den sociale dialog Artikel 153 Unionens indsatsområde til virkeliggørelse af målsætningerne Artikel 154 Konsultation med arbejdsmarkedets parter Artikel 155 Overenskomster og aftaler på EU-plan Artikel 156 Samarbejde inden for social- og arbejdsmarkedspolitikken Artikel 157 Ligeløn og ligebehandling Artikel 158 Betalt frihed Artikel 159 Kommissionens rapport om gennemførelsen af målene i artikel Artikel 160 Det rådgivende udvalg for social beskyttelse Artikel 161 Kommissionens årlige rapport (jf. art 159) AFSNIT XI DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND 138 Artikel 162 Oprettelse af Den Europæiske Socialfond (ESF) Artikel 163 Administration af fonden Artikel 164 Vedtagelse af gennemførelsesforordninger vedr. ESF AFSNIT XII UDDANNELSE, ERHVERVSUDDANNELSE, UNGDOM OG SPORT 139 Artikel 165 Målsætningen vedr. uddannelse; sport i Europa Artikel 166 Målsætningen vedr. erhvervsuddannelse AFSNIT XIII KULTUR 141 Artikel 167 Målsætning og procedure for vedtagelse af tilskyndelsesforanstaltninger AFSNIT XIV FOLKESUNDHED 142 Artikel 168 Målsætning og procedure for vedtagelse af foranstaltninger AFSNIT XV FORBRUGERBESKYTTELSE 144 Artikel 169 Målsætning og foranstaltninger vedr. forbrugerbeskyttelse AFSNIT XVI TRANSEUROPÆISKE NET 144 Artikel 170 Oprettelse og udvikling af transeuropæiske net på transport-, telekommunikations- og energiinfrastrukturområdet Artikel 171 Målsætninger og prioriteter Artikel 172 Procedure for vedtagelser af foranstaltninger AFSNIT XVII INDUSTRI 146 Artikel 173 Målsætninger og procedure for vedtagelse af foranstaltninger AFSNIT XVIII ØKONOMISK, SOCIAL OG TERRITORIAL SAMHØRIGHED 147 Artikel 174 Målsætninger Artikel 175 Strukturfondene, vedtagelse af særlige aktioner Artikel 176 Målsætning for Den Europæiske Regionalfond Artikel 177 Strukturfondens opgaver; Samhørighedsfonden Artikel 178 Gennemførelsesforordninger vedr. fonden for regionaludvikling AFSNIT XIX FORSKNING, TEKNOLOGISK UDVIKLING OG RUMMET 149 Artikel 179 Målsætningen om styrkelse af det videnskabelige og teknologiske grundlag vii

8 viii Artikel 180 Iværksættelse af aktioner og programmer Artikel 181 Samordning af nationale politikker med Unionen Artikel 182 Vedtagelse af flerårige rammeprogrammer Artikel 183 Virksomheders og universiteters deltagelse i rammeprogrammer Artikel 184 Rammeprogrammer med deltagelse af flere medlemsstater Artikel 185 Forsknings- og udviklingsprogrammer med deltagelse af flere medlemsstater Artikel 186 Samarbejde med tredjelande vedr. forskning og teknologisk udvikling Artikel 187 Oprettelse af fællesforetagender m.v Artikel 188 Procedure for vedtagelse af bestemmelser Artikel 189 En europæisk rumpolitik; forbindelser med Den Europæiske Rumorganisation Artikel 190 Kommissionens årsrapport om aktiviteter vedr. forskning og teknologisk udvikling m.v AFSNIT XX MILJØ 153 Artikel 191 Målsætninger på miljøområdet Artikel 192 Procedure for vedtagelse af retsakter m.v. på miljøområdet Artikel 193 Indførelse af strengere nationale beskyttelsesforanstaltninger AFSNIT XXI ENERGI 155 Artikel 194 Mål og midler AFSNIT XXII TURISME 156 Artikel 195 Fremme af konkurrenceevne inden for turistsektoren AFSNIT XXIII CIVILBESKYTTELSE 157 Artikel 196 Forebyggelse af og beskyttelse mod katastrofer AFSNIT XXIV ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE 158 Artikel 197 Støtte til national gennemførelse af EU-retten FJERDE DEL DE OVERSØISKE LANDE OG TERRITORIERS ASSOCIERING 159 Artikel 198 Associering med oversøiske lande og territorier med særlige forbindelser med EU-lande Artikel 199 Målsætninger Artikel 200 Indførelse af toldfri varer fra oversøiske lande og territorier Artikel 201 Foranstaltninger ved omlægning af samhandelen Artikel 202 Fri bevægelighed for arbejdskraften fra oversøiske lande og territorier Artikel 203 Oversøiske landes og territoriers associering med Unionen Artikel 204 Særlige bestemmelser vedr. Grønland FEMTE DEL UNIONENS OPTRÆDEN UDADTIL 162 AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM UNIONENS OPTRÆDEN UDADTIL 162 Artikel 205 Principperne for Unionens optræden udadtil AFSNIT II DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK 162 Artikel 206 Toldunionen og målsætningen for handelspolitikken Artikel 207 Bestemmelser vedr. den fælles handelspolitik AFSNIT III SAMARBEJDE MED TREDJELANDE OG HUMANITÆR BISTAND 164 KAPITEL 1 UDVIKLINGSSAMARBEJDE Artikel 208 Målsætninger Artikel 209 Foranstaltninger til gennemførelse af politikken for udviklingssamarbejde Artikel 210 Samordning af Unionens og medlemsstaternes politikker, herunder bistandsprogrammer Artikel 211 Samarbejde med tredjelande og internationale organisationer KAPITEL 2 ØKONOMISK, FINANSIELT OG TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE Artikel 212 Samarbejde med tredjelande og vedtagelse af foranstaltninger Artikel 213 Akut finansiel bistand til et tredjeland KAPITEL 3 HUMANITÆR BISTAND Artikel 214 Principper og mål for humanitær bistand AFSNIT IV RESTRIKTIVE FORANSTALTNINGER 167 Artikel 215 Økonomiske sanktioner over for tredjelande AFSNIT V INTERNATIONALE AFTALER 168 Artikel 216 Betingelser for indgåelse af aftaler med tredjelande og internationale organisationer Artikel 217 Aftaler om associering med tredjelande Artikel 218 Procedure for indgåelse af aftaler med tredjelande og internationale organisationer Artikel 219 Internationale aftaler om valutakurser i valutakurspolitik

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

KONSOLIDERET UDGAVE AF TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KONSOLIDERET UDGAVE AF TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB KONSOLIDERET UDGAVE AF TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB Traktat om oprettelse af det Europæiske Fællesskab 35 OVERSIGT I Traktatens tekst Side Præambel Første del Principperne..............................................

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03. FØLGESKRIVELSE sekretariatet

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03. FØLGESKRIVELSE sekretariatet DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03 FØLGESKRIVELSE fra: sekretariatet til: konventet Tidl. dok. nr.: CONV 797/1/03 REV 1 Vedr.: Udkast til traktat

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Europa. Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen

Europa. Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen Europa Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen Indholdsfortegnelse Forord Starten Traktaterne 5 1. Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (1952) 6 2. Romtraktaten

Læs mere

Traktat om en forfatning for Europa

Traktat om en forfatning for Europa Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 63 O Redegørelse til Folketinget Traktat om en forfatning for Europa som undertegnet i Rom 29. oktober 2004 Redegørelse til Folketinget: Traktat om en forfatning for

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1)

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Ved kgl. resolution af 24. november 1972 har Danmark ratificeret den i New York

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Frankiske Rige 700-800. Frankrig, Tyskland og Norditalien. Kejser som leder Støttes af katolske kirke

Frankiske Rige 700-800. Frankrig, Tyskland og Norditalien. Kejser som leder Støttes af katolske kirke Kalmar-unionen 1397-1523 Nordiske lande samlet under én hersker Margrete, der ønsker en stærk centralmagt: fælles konge, fælles udenrigspolitik og holde fred. Jugoslavien 1918-1995 Sovjetunionen 1917-1991

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forfatning for Europa Den læservenlige udgave

Forfatning for Europa Den læservenlige udgave Traktat om en Forfatning for Europa Den læservenlige udgave Få flere gratis eksemplarer af denne bog hos Folketingets EU-Oplysning på tlf. 33 37 33 37 Brug den eller download den gratis fra www.euabc.dk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03

Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03 Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 256 Offentligt Udenrigsministeriet Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03 JTEU j.nr. 400.A.5-3-0

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Oplæg på kandidatseminar. om patentdomstolsafstemningen

Oplæg på kandidatseminar. om patentdomstolsafstemningen Skal EU bestemme? Oplæg på kandidatseminar om patentdomstolsafstemningen Hvad skal vi snakke om? Hvad stemmer vi egentligt om? Hvad betyder et ja, hvad betyder et nej? Hvad siger ja-sigerne Hvad siger

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) 8.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. januar 2011 Sag 336/2009 (1. afdeling) Niels Hausgaard, Hans Henningsen, Annelise Ebbe, Ib Spang Olsen, Andreas Åbling Petersen, Sven Skovmand, Hedvig Vestergaard,

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

1. Identifikation af den adspurgte

1. Identifikation af den adspurgte Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF) Denne offentlige høring er et led i revisionen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Dette dokument

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 118 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 9. november 2004 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2004-165-0615 Dok.: CAA20416 G R U N D N O

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1332/2013 af 13. december 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION

DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION om indførelse af en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union Amsterdam, den 16. juni 1997 (97/C 236/03) På grundlag af den enighed, der blev

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 31.1.2014 2013/2185(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter (2013/2185(INI))

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer

Læs mere

Danmarks. fire. EU-undtagelser

Danmarks. fire. EU-undtagelser Danmarks fire EU-undtagelser Den Danske Europabevægelse Den Danske Europabevægelse er en tværpolitisk, landsdækkende medlemsorganisation, der laver oplysningsarbejde om Europa. Vi har mere end 60 års erfaring

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere