Lissabontraktaten SAMMENSKREVET MED DET GÆLDENDE TRAKTATGRUNDLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lissabontraktaten SAMMENSKREVET MED DET GÆLDENDE TRAKTATGRUNDLAG"

Transkript

1 Lissabontraktaten SAMMENSKREVET MED DET GÆLDENDE TRAKTATGRUNDLAG

2 Lissabontraktaten Sammenskrevet med det gældende traktatgrundlag januar 2008 Folketingets EU-Oplysning Christiansborg DK-1240 København K Tlf Fax ISBN: Gratis udgivelse Layout: phonowerk Tryk: TGS Group 1. oplag: eksemplarer

3 INDHOLD FORORD 15 PRÆAMBEL [TIL LISSABONTRAKTATEN] 16 TRAKTAT OM DEN EUROPÆISKE UNION 18 AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER 20 Artikel 1 Oprettelse af Unionen Artikel 2 Unionens værdier Artikel 3 Unionens mål Artikel 4 Forholdet mellem Unionen og medlemsstaterne, loyalitetsprincippet Artikel 5 Grundlæggende principper vedrørende beføjelser Artikel 6 Grundlæggende rettigheder Artikel 7 Suspension af visse rettigheder, der følger af medlemskab af Unionen Artikel 8 Unionen og dens nærområder AFSNIT II BESTEMMELSER OM DE DEMOKRATISKE PRINCIPPER 24 Artikel 9 Princippet om demokratisk lighed Artikel 10 Princippet om repræsentativt demokrati Artikel 11 Princippet om deltagelsesdemokrati Artikel 12 De nationale parlamenters rolle AFSNIT III BESTEMMELSER OM INSTITUTIONERNE 26 Artikel 13 Unionens institutioner Artikel 14 Europa-Parlamentet Artikel 15 Det Europæiske Råd og dets formand Artikel 16 Rådet, Rådets formandskab og definitionen af kvalificeret flertal Artikel 17 Europa-Kommissionen og dens formand Artikel 18 Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik Artikel 19 Den Europæiske Unions Domstol AFSNIT IV BESTEMMELSER OM FORSTÆRKET SAMARBEJDE 33 Artikel 20 Forstærket samarbejde AFSNIT V ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM UNIONENS OPTRÆDEN UDADTIL OG SÆRLIGE BESTEMMELSER OM DEN FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK 34 KAPITEL 1 Almindelige bestemmelser om Unionens optræden udadtil Artikel 21 Grundlag og formål Artikel 22 Unionens strategiske interesser og mål KAPITEL 2 SÆRLIGE BESTEMMELSER OM DEN FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK AFDELING FÆLLES BESTEMMELSER Artikel 23 Grundlaget for Unionens optræden udadtil Artikel 24 Unionens kompetencer, medlemsstaternes loyalitet og solidaritet Artikel 25 Virkeliggørelse af målene Artikel 26 Fastlæggelse af principper og overordnede retningslinjer; fælles strategier og mål Artikel 27 Unionens højtstående FUSP-repræsentant Artikel 28 Vedtagelse af fælles aktioner Artikel 29 Spørgsmål af geografisk eller tematisk karakter Artikel 30 Forslag fra medlemsstater, den højtstående FUSP-repræsentant og Kommissionen Artikel 31 Procedurer Artikel 32 Samordnet og konvergent optræden Artikel 33 Udpegning af særlig repræsentant Artikel 34 Samordnet optræden i internationale sammenhænge Artikel 35 Samarbejde mellem diplomatiske og konsulære missioner Artikel 36 Høring og underretning af Europa-Parlamentet Artikel 37 Internationale aftaler Artikel 38 Den Udenrigs- og sikkerhedspolitiske komité Artikel 39 Beskyttelse af personoplysninger Artikel 40 Anvendelse af institutionernes procedurer og beføjelser Artikel 41 Finansiering af udgifter iii

4 2. AFDELING BESTEMMELSER OM DEN FÆLLES SIKKERHEDS- OG FORSVARSPOLITIK Artikel 42 Rækkevidden af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik Artikel 43 Opgaver, hvortil civile og militære midler kan anvendes Artikel 44 Overdragelse af opgaver til medlemsstaterne Artikel 45 Det Europæiske Forsvarsagenturs opgaver Artikel 46 Deltagelse i permanent struktureret samarbejde AFSNIT VI AFSLUTTENDE BESTEMMELSER 50 Artikel 47 Retlig status Artikel 48 Procedurer for revision af traktaterne Artikel 49 Kriterier for medlemskab og procedure for tiltrædelse af Unionen Artikel 50 Frivillig udtræden af Unionen Artikel 51 Protokoller og bilag Artikel 52 Territorialt anvendelsesområde Artikel 53 Varighed Artikel 54 Ratifikation og ikrafttræden Artikel 55 Autentiske tekster og oversættelser TRAKTAT OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE 55 iv FØRSTE DEL PRINCIPPERNE 57 Artikel 1 Traktatens genstand AFSNIT I UNIONENS KOMPETENCEKATEGORIER OG -OMRÅDER 57 Artikel 2 Kompetencekategorier Artikel 3 Områder med enekompetence Artikel 4 Områder med delt kompetence Artikel 5 Samordning af økonomiske politikker og beskæftigelsespolitikker Artikel 6 Områder med understøttende, koordinerende eller supplerende tiltag AFSNIT II ALMINDELIGE BESTEMMELSER 60 Artikel 7 Sammenhæng mellem politikker, princippet om kompetencetildeling Artikel 8 Fremme af ligestilling mellem kønnene Artikel 9 Hensyn til beskæftigelsesniveau, social beskyttelse, social udstødelse, uddannelse, menneskers sundhed Artikel 10 Bekæmpelse af forskelsbehandling Artikel 11 Integration af miljøhensyn i EU s politikker Artikel 12 Inddragelse af forbrugerbeskyttelseshensyn i EU s politikker Artikel 13 Hensyn til dyrevelfærd i EU s politikker Artikel 14 Tjenesteydelser af almen økonomisk interesse Artikel 15 Åbenhed og aktindsigt i EU-dokumenter Artikel 16 Beskyttelse af personoplysninger Artikel 17 Respekt for kirkers og konfessionsløse organisationers status ANDEN DEL IKKE-FORSKELSBEHANDLING OG UNIONSBORGERSKAB 64 Artikel 18 Forbud mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet Artikel 19 Foranstaltninger mod forskelsbehandling pga. køn, race, etnisk oprindelse m.v Artikel 20 Indførelse af et unionsborgerskab Artikel 21 Unionsborgernes ret til fri bevægelighed og opholdsret Artikel 22 Valgret og valgbarhed ved kommunalvalg og EP-valg Artikel 23 Unionsborgeres beskyttelse hos andre landes konsulære myndigheder Artikel 24 Princippet om deltagelsesdemokrati, sprog Artikel 25 Bestemmelser om unionsborgerskab TREDJE DEL INTERNE POLITIKKER OG FORANSTALTNINGER 68 AFSNIT I DET INDRE MARKED 68 Artikel 26 Oprettelse af det indre marked med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital. 68 Artikel 27 Midlertidige undtagelser med mindst mulige forstyrrelser for det indre markeds funktion AFSNIT II FRIE VAREBEVÆGELSER 69 Artikel 28 Toldunion Artikel 29 Fri omsætning af varer fra tredjelande KAPITEL 1 TOLDUNIONEN Artikel 30 Forbud mod told og andre afgifter mellem medlemsstaterne Artikel 31 Vedtagelser af toldsatser i den fælles toldtarif Artikel 32 Kommissionens opgaver

5 KAPITEL 2 TOLDSAMARBEJDE Artikel 33 Styrkelse af toldsamarbejdet KAPITEL 3 FORBUD MOD KVANTITATIVE RESTRIKTIONER MELLEM MEDLEMSSTATERNE Artikel 34 Forbud mod kvantitative indførselsrestriktioner Artikel 35 Forbud mod kvantitative udførselsrestriktioner Artikel 36 Undtagelser fra forbudet mod handelsrestriktioner Artikel 37 Statslige handelsmonopoler, forbud mod forskelsbehandling AFSNIT III LANDBRUG OG FISKERI 72 Artikel 38 Fastlæggelse af en landbrugs- og fiskeripolitik Artikel 39 Målsætningen for den fælles landbrugs- og fiskeripolitik Artikel 40 Fælles markedsordning for landbrugsvarer Artikel 41 Fælles landbrugsprojekter og -foranstaltninger Artikel 42 Undtagelser fra de fælles konkurrenceregler (landbrugsstøtte) Artikel 43 Retningslinjer for landbrugspolitikken; fælles ordning for landbrugsprodukter Artikel 44 Udligningsafgifter AFSNIT IV DEN FRIE BEVÆGELIGHED FOR PERSONER, TJENESTEYDELSER OG KAPITAL 76 KAPITEL 1 ARBEJDSKRAFTEN Artikel 45 Fri bevægelighed og ophold Artikel 46 Direktiver og forordninger om fri bevægelighed Artikel 47 Udveksling af unge arbejdstagere Artikel 48 Social tryghed for vandrende arbejdstagere, selvstændige og pårørende KAPITEL 2 ETABLERINGSRETTEN Artikel 49 Etableringsfrihed og forbud mod restriktioner Artikel 50 Direktiver om etableringsfrihed Artikel 51 Udøvelse af offentlig myndighed; undtagne erhverv Artikel 52 Særlige regler for fremmede statsborgere begrundet i offentlig orden, sikkerhed og sundhed Artikel 53 Direktiver om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser m.v Artikel 54 Ligestilling i medlemsstaterne af selskaber og statsborgere Artikel 55 Ligestilling af medlemsstaternes statsborgere ved kapitalanbringelser KAPITEL 3 TJENESTEYDELSER Artikel 56 Fri udveksling af tjenesteydelser og forbud mod restriktioner Artikel 57 Definition af tjenesteydelser Artikel 58 Tjenesteydelser vedr. transport, banker og forsikringsselskaber Artikel 59 Direktiver om liberalisering af tjenesteydelser Artikel 60 Videregående liberalisering af tjenesteydelser Artikel 61 Overgangsregler Artikel 62 Anvendelse af bestemmelserne om etableringsfrihed KAPITEL 4 KAPITAL OG BETALINGER Artikel 63 Frie kapitalbevægelser og forbud mod restriktioner Artikel 64 Begrænsninger i frie kapitalbevægelser til og fra tredjelande Artikel 65 Medlemsstaternes ret til at anvende egne bestemmelser i skattelovgivningen Artikel 66 Midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for tredjelande AFSNIT V ET OMRÅDE MED FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED 85 KAPITEL 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER Artikel 67 Mål og midler for et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed Artikel 68 Det Europæiske Råd udformer de overordnede retningslinier Artikel 69 De nationale parlamenters kontrol af nærhedsprincippet Artikel 70 Evaluering af medlemsstaternes gennemførelse af EU-politikker på området Artikel 71 Stående komité for det operationelle samarbejde Artikel 72 Opretholdelse af lov og orden i medlemsstaterne Artikel 73 Samarbejde og koordinering mellem medlemsstaterne Artikel 74 Administrativt samarbejde mellem nationale myndigheder og med Kommissionen Artikel 75 Foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme m.v Artikel 76 Delt initiativret KAPITEL 2 POLITIKKERNE FOR GRÆNSEKONTROL, ASYL OG INDVANDRING Artikel 77 Mål og kompetence for den fælles politik for grænsekontrol Artikel 78 Den fælles asylpolitik Artikel 79 Den fælles indvandringspolitik Artikel 80 Solidaritet og ansvarsfordeling KAPITEL 3 SAMARBEJDE OM CIVILRETLIGE SPØRGSMÅL Artikel 81 Etablering af civilretligt samarbejde KAPITEL 4 RETLIGT SAMARBEJDE I STRAFFESAGER Artikel 82 Principper, mål og midler for det strafferetlige samarbejde v

6 vi Artikel 83 Minimumsharmonisering af strafbare handlinger og strafferammer Artikel 84 Kriminalitetsforebyggelse Artikel 85 Eurojust Artikel 86 Oprettelse af en europæisk anklagemyndighed KAPITEL 5 POLITISAMARBEJDE Artikel 87 Omfang, mål og midler Artikel 88 Europol Artikel 89 Myndighedsudøvelse på en anden medlemsstats område AFSNIT VI TRANSPORT 98 Artikel 90 Fælles transportpolitik Artikel 91 Procedure for vedtagelse af fælles regler for transportområdet Artikel 92 Overgangsregler Artikel 93 Særlige støtteforanstaltninger der er forenelige med traktaten Artikel 94 Foranstaltninger vedr. transportpriser og -vilkår Artikel 95 Afskaffelse af forskelsbehandling vedr. transportpriser og -vilkår Artikel 96 Forbud mod national understøttelse eller beskyttelse af virksomheder Artikel 97 Nedbringelse af afgifter og gebyrer ved grænsepassage Artikel 98 Særregel for Tyskland Artikel 99 Høring af et rådgivende udvalg i transportspørgsmål Artikel 100 Transportafsnittets anvendelse på transport med jernbane, ad landeveje og vandveje AFSNIT VII DE FÆLLES REGLER OM KONKURRENCE, FISKALE SPØRGSMÅL OG INDBYRDES TILNÆRMELSE AF LOVGIVNINGERNE 102 KAPITEL 1 KONKURRENCEREGLERNE AFDELING REGLER FOR VIRKSOMHEDERNE Artikel 101 Forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler Artikel 102 Forbud mod misbrug af dominerende stilling Artikel 103 Procedure for vedtagelse af retsakter om anvendelsen af art. 101 og Artikel 104 Medlemsstaternes lovgivning indtil ikrafttrædelsen af art. 101, stk. 3 og art Artikel 105 Kommissionens beføjelser ved overtrædelser Artikel 106 Regler for offentlige og monopollignende virksomheder AFDELING STATSSTØTTE Artikel 107 Forbud mod statsstøtte og undtagelser fra forbudet Artikel 108 Procedure for vedtagelse af retsakter om statsstøtte; Kommissionens beføjelser Artikel 109 Procedure for vedtagelse af retsakter mht. anvendelsen af art. 107 og 108 m.v KAPITEL 2 FISKALE BESTEMMELSER Artikel 110 Forbud mod diskriminerende interne afgifter Artikel 111 Forbud mod godtgørelse for interne afgifter ved udførsel af varer Artikel 112 Godkendelse af godtgørelse af afgifter ved udførsel til andre medlemsstater Artikel 113 Harmonisering af lovgivninger om indirekte skatter KAPITEL 3 TILNÆRMELSE AF LOVGIVNINGERNE Artikel 114 Harmonisering af medlemsstaternes lovgivninger vedr. det indre markeds funktion; miljøgaranti. 109 Artikel 115 Harmonisering af medlemsstaternes lovgivninger med direkte indvirkning på det indre markeds funktion Artikel 116 Fjernelse af forskelle som forvansker konkurrencevilkårene Artikel 117 Indførelse af nationale foranstaltninger som kan fordreje konkurrencevilkårene Artikel 118 Ensartet beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder AFSNIT VIII DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE POLITIK 112 Artikel 119 Samordning af økonomiske politikker, fælles penge- og valutapolitik, fælles valuta KAPITEL 1 DEN ØKONOMISKE POLITIK Artikel 120 Målsætninger for den økonomiske politik Artikel 121 Samordning af medlemsstaternes økonomiske politikker Artikel 122 Vedtagelse af foranstaltninger i tilfælde af vanskeligheder i en medlemsstat Artikel 123 Forbud mod overtræk i nationale centralbanker Artikel 124 Forbud mod privilegeret adgang til finansiering Artikel 125 Forbud mod hæftelse for medlemsstaternes gæld Artikel 126 Overvågning og sanktioner vedr. uforholdsmæssigt store offentlige underskud KAPITEL 2 DEN MONETÆRE POLITIK Artikel 127 ESCB s opgaver, prisstabilitet, høring af Den Europæiske Centralbank Artikel 128 Udstedelse af eurosedler og euromønter Artikel 129 ESCB s organisation, statutten for ESCB og ECB Artikel 130 Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbankers uafhængighed Artikel 131 Medlemsstaternes lovgivning om nationale centralbanker Artikel 132 Den Europæiske Centralbanks opgaver Artikel 133 Foranstaltninger til anvendelse af euroen som fælles valuta

7 KAPITEL 3 BESTEMMELSER VEDRØRENDE INSTITUTIONERNE Artikel 134 Oprettelse af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg Artikel 135 Henstillinger og forslag vedr. art. 121, stk KAPITEL 4 SPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR DE MEDLEMSSTATER, DER HAR EUROEN SOM VALUTA Artikel 136 Samordningen og overvågning af eurolandenes budgetdisciplin, økonomisk-politiske retningslinier 123 Artikel 137 Møder mellem finansministrene, eurogruppen Artikel 138 Euroens plads i det internationale valutasystem KAPITEL 5 OVERGANGSBESTEMMELSER Artikel 139 Medlemsstater med dispensation - stemmerettigheder Artikel 140 Beretning om opfyldelse af forpligtelserne vedrørende ØMU en; ophævelse af dispensation Artikel 141 ECB s opgaver i relation til medlemsstater med dispensation Artikel 142 Medlemsstaternes valutakurspolitik Artikel 143 En medlemsstats vanskeligheder mht. sin betalingsbalance Artikel 144 Beskyttelsesforanstaltninger ved pludselig betalingsbalancekrise AFSNIT IX BESKÆFTIGELSE 129 Artikel 145 Samordnet strategi for beskæftigelse Artikel 146 Medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker; beskæftigelsesfremme Artikel 147 Målsætning om et højt beskæftigelsesniveau Artikel 148 Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker Artikel 149 Tilskyndelsesforanstaltninger på beskæftigelsesområdet Artikel 150 Det rådgivende beskæftigelsesudvalg AFSNIT X SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN 132 Artikel 151 Målsætninger om beskæftigelsesfremme og forbedring af leve- og arbejdsvilkår Artikel 152 Arbejdsmarkedets parter og den sociale dialog Artikel 153 Unionens indsatsområde til virkeliggørelse af målsætningerne Artikel 154 Konsultation med arbejdsmarkedets parter Artikel 155 Overenskomster og aftaler på EU-plan Artikel 156 Samarbejde inden for social- og arbejdsmarkedspolitikken Artikel 157 Ligeløn og ligebehandling Artikel 158 Betalt frihed Artikel 159 Kommissionens rapport om gennemførelsen af målene i artikel Artikel 160 Det rådgivende udvalg for social beskyttelse Artikel 161 Kommissionens årlige rapport (jf. art 159) AFSNIT XI DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND 138 Artikel 162 Oprettelse af Den Europæiske Socialfond (ESF) Artikel 163 Administration af fonden Artikel 164 Vedtagelse af gennemførelsesforordninger vedr. ESF AFSNIT XII UDDANNELSE, ERHVERVSUDDANNELSE, UNGDOM OG SPORT 139 Artikel 165 Målsætningen vedr. uddannelse; sport i Europa Artikel 166 Målsætningen vedr. erhvervsuddannelse AFSNIT XIII KULTUR 141 Artikel 167 Målsætning og procedure for vedtagelse af tilskyndelsesforanstaltninger AFSNIT XIV FOLKESUNDHED 142 Artikel 168 Målsætning og procedure for vedtagelse af foranstaltninger AFSNIT XV FORBRUGERBESKYTTELSE 144 Artikel 169 Målsætning og foranstaltninger vedr. forbrugerbeskyttelse AFSNIT XVI TRANSEUROPÆISKE NET 144 Artikel 170 Oprettelse og udvikling af transeuropæiske net på transport-, telekommunikations- og energiinfrastrukturområdet Artikel 171 Målsætninger og prioriteter Artikel 172 Procedure for vedtagelser af foranstaltninger AFSNIT XVII INDUSTRI 146 Artikel 173 Målsætninger og procedure for vedtagelse af foranstaltninger AFSNIT XVIII ØKONOMISK, SOCIAL OG TERRITORIAL SAMHØRIGHED 147 Artikel 174 Målsætninger Artikel 175 Strukturfondene, vedtagelse af særlige aktioner Artikel 176 Målsætning for Den Europæiske Regionalfond Artikel 177 Strukturfondens opgaver; Samhørighedsfonden Artikel 178 Gennemførelsesforordninger vedr. fonden for regionaludvikling AFSNIT XIX FORSKNING, TEKNOLOGISK UDVIKLING OG RUMMET 149 Artikel 179 Målsætningen om styrkelse af det videnskabelige og teknologiske grundlag vii

8 viii Artikel 180 Iværksættelse af aktioner og programmer Artikel 181 Samordning af nationale politikker med Unionen Artikel 182 Vedtagelse af flerårige rammeprogrammer Artikel 183 Virksomheders og universiteters deltagelse i rammeprogrammer Artikel 184 Rammeprogrammer med deltagelse af flere medlemsstater Artikel 185 Forsknings- og udviklingsprogrammer med deltagelse af flere medlemsstater Artikel 186 Samarbejde med tredjelande vedr. forskning og teknologisk udvikling Artikel 187 Oprettelse af fællesforetagender m.v Artikel 188 Procedure for vedtagelse af bestemmelser Artikel 189 En europæisk rumpolitik; forbindelser med Den Europæiske Rumorganisation Artikel 190 Kommissionens årsrapport om aktiviteter vedr. forskning og teknologisk udvikling m.v AFSNIT XX MILJØ 153 Artikel 191 Målsætninger på miljøområdet Artikel 192 Procedure for vedtagelse af retsakter m.v. på miljøområdet Artikel 193 Indførelse af strengere nationale beskyttelsesforanstaltninger AFSNIT XXI ENERGI 155 Artikel 194 Mål og midler AFSNIT XXII TURISME 156 Artikel 195 Fremme af konkurrenceevne inden for turistsektoren AFSNIT XXIII CIVILBESKYTTELSE 157 Artikel 196 Forebyggelse af og beskyttelse mod katastrofer AFSNIT XXIV ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE 158 Artikel 197 Støtte til national gennemførelse af EU-retten FJERDE DEL DE OVERSØISKE LANDE OG TERRITORIERS ASSOCIERING 159 Artikel 198 Associering med oversøiske lande og territorier med særlige forbindelser med EU-lande Artikel 199 Målsætninger Artikel 200 Indførelse af toldfri varer fra oversøiske lande og territorier Artikel 201 Foranstaltninger ved omlægning af samhandelen Artikel 202 Fri bevægelighed for arbejdskraften fra oversøiske lande og territorier Artikel 203 Oversøiske landes og territoriers associering med Unionen Artikel 204 Særlige bestemmelser vedr. Grønland FEMTE DEL UNIONENS OPTRÆDEN UDADTIL 162 AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM UNIONENS OPTRÆDEN UDADTIL 162 Artikel 205 Principperne for Unionens optræden udadtil AFSNIT II DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK 162 Artikel 206 Toldunionen og målsætningen for handelspolitikken Artikel 207 Bestemmelser vedr. den fælles handelspolitik AFSNIT III SAMARBEJDE MED TREDJELANDE OG HUMANITÆR BISTAND 164 KAPITEL 1 UDVIKLINGSSAMARBEJDE Artikel 208 Målsætninger Artikel 209 Foranstaltninger til gennemførelse af politikken for udviklingssamarbejde Artikel 210 Samordning af Unionens og medlemsstaternes politikker, herunder bistandsprogrammer Artikel 211 Samarbejde med tredjelande og internationale organisationer KAPITEL 2 ØKONOMISK, FINANSIELT OG TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE Artikel 212 Samarbejde med tredjelande og vedtagelse af foranstaltninger Artikel 213 Akut finansiel bistand til et tredjeland KAPITEL 3 HUMANITÆR BISTAND Artikel 214 Principper og mål for humanitær bistand AFSNIT IV RESTRIKTIVE FORANSTALTNINGER 167 Artikel 215 Økonomiske sanktioner over for tredjelande AFSNIT V INTERNATIONALE AFTALER 168 Artikel 216 Betingelser for indgåelse af aftaler med tredjelande og internationale organisationer Artikel 217 Aftaler om associering med tredjelande Artikel 218 Procedure for indgåelse af aftaler med tredjelande og internationale organisationer Artikel 219 Internationale aftaler om valutakurser i valutakurspolitik

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE fra: præsidiet til: konventet Vedr.: Foreløbigt udkast til forfatningstraktat Vedlagt følger til

Læs mere

Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1

Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1 Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1 Dette bilag indeholder en liste over de retsgrundlag, på hvilke den almindelige lovgivningsprocedure som

Læs mere

Meddelelser og oplysninger

Meddelelser og oplysninger Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0871 C 326 Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 55. årgang 26. oktober 2012 Informationsnummer Indhold Side 2012/C 326/01 Konsoliderede udgaver af traktaten om

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

NOTE Konsoliderede udgaver af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

NOTE Konsoliderede udgaver af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. april 2008 (OR. fr) 6655/08 NOTE Vedr.: Konsoliderede udgaver af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

KONSOLIDERET UDGAVE AF TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION

KONSOLIDERET UDGAVE AF TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION 26.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 326/13 KONSOLIDERET UDGAVE AF TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION 26.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 326/15 PRÆAMBEL HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, HENDES

Læs mere

Dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU betegnes og dermed er en Forfatning.

Dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU betegnes og dermed er en Forfatning. Side 1 (af 6 sider) I det følgende gives en dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU ( Forfatningstraktaten ) betegnes og dermed er en Dokumentationen her er udformet som en

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

Jens-Peter Bonde. EU-FORFATNINGEN og to alternative visioner

Jens-Peter Bonde. EU-FORFATNINGEN og to alternative visioner EU-FORFATNINGEN og to alternative visioner 1 VEDTAGELSE AF EU-FORFATNINGEN Medlemslandene skal vedtage forfatningen enstemmigt på en regeringskonference, IGC (det vil sige, at hvert land har garanteret

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

SLUTAKT. SN 4629/07 NS/iam 1

SLUTAKT. SN 4629/07 NS/iam 1 SLUTAKT SN 4629/07 NS/iam 1 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, der blev indkaldt i Bruxelles den 23. juli 2007 for efter fælles aftale at udarbejde ændringer til traktaten

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

KONSOLIDERET UDGAVE AF TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KONSOLIDERET UDGAVE AF TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB KONSOLIDERET UDGAVE AF TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB Traktat om oprettelse af det Europæiske Fællesskab 35 OVERSIGT I Traktatens tekst Side Præambel Første del Principperne..............................................

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 185 Offentligt Notat 4. juni 2015 J.nr. 14-5111896 Moms, Afgifter og Told Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til Rådets afgørelse om

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1 SLUTAKT AF/CE/EG/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET SPANIEN DEN FRANSKE REPUBLIK IRLAND DEN ITALIENSKE REPUBLIK

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/CE/LB/da 1

388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/CE/LB/da 1 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT AF/CE/LB/da 1 2 von 11 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil)

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

KONSOLIDERET UDGAVE AF TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE

KONSOLIDERET UDGAVE AF TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE 26.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 326/47 KONSOLIDERET UDGAVE AF TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE 26.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 326/49 PRÆAMBEL HANS MAJESTÆT BELGIERNES

Læs mere

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende 200/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende L I Lovgivningsmæssige retsakter a) Forordninger b) Direktiver c) Afgørelser d) Budgetter L

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Bilag 6 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning

Læs mere

389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 12 SLUTAKT. AF/CE/DZ/da 1

389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 12 SLUTAKT. AF/CE/DZ/da 1 389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 12 SLUTAKT AF/CE/DZ/da 1 2 von 12 389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil)

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I.

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I. C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende 26.10.2012 PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon.

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon. Europaudvalget EU-Sekretariatet Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 22. oktober 2007 Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 EU s stats- og regeringschefer mødtes

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03. FØLGESKRIVELSE sekretariatet

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03. FØLGESKRIVELSE sekretariatet DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03 FØLGESKRIVELSE fra: sekretariatet til: konventet Tidl. dok. nr.: CONV 797/1/03 REV 1 Vedr.: Udkast til traktat

Læs mere

RETSGRUNDLAG FÆLLES REGLER

RETSGRUNDLAG FÆLLES REGLER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION Europaudvalget 2010 COD (2010) 0801 Offentligt DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 22. januar 2010 (OR. en) 2010/0801 (COD) PE-CONS 1/10 DROIPEN 6 COPEN 22 CODEC 41 RETSAKTER OG

Læs mere

AFTALE MELLEM ISLANDS REGERING PÅ DEN ENE SIDE OG DANMARKS REGERING OG FÆRØERNES LANDSSTYRE PÅ DEN ANDEN SIDE

AFTALE MELLEM ISLANDS REGERING PÅ DEN ENE SIDE OG DANMARKS REGERING OG FÆRØERNES LANDSSTYRE PÅ DEN ANDEN SIDE AFTALE MELLEM ISLANDS REGERING PÅ DEN ENE SIDE OG DANMARKS REGERING OG FÆRØERNES LANDSSTYRE PÅ DEN ANDEN SIDE ISLANDS REGERING på den ene side og DANMARKS REGERING og FÆRØERNES LANDSSTYRE på den anden

Læs mere

954384_TRAITE_DA_1_50 31-01-2005 09:54 Pagina 1 TRAKTAT OM EN FORFATNING FOR EUROPA

954384_TRAITE_DA_1_50 31-01-2005 09:54 Pagina 1 TRAKTAT OM EN FORFATNING FOR EUROPA 954384_TRAITE_DA_1_50 31-01-2005 09:54 Pagina 1 TRAKTAT OM EN FORFATNING FOR EUROPA 954384_TRAITE_DA_1_50 31-01-2005 09:54 Pagina 2 MEDDELELSE TIL LÆSERNE Denne publikation indeholder teksten til Traktaten

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMN4ISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Η rf JL ^ Λ ί ^» Ί JL Tk. >«_^ X JL Λ i JL <^r

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMN4ISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Η rf JL ^ Λ ί ^» Ί JL Tk. >«_^ X JL Λ i JL <^r RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMN4ISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Øt ~'-Λ s^ OM Η rf JL ^ Λ ί ^» Ί JL Tk. >«_^ X JL Λ i JL

Læs mere

Fødevaresikkerhed og EU regulering - fra Bruxelles til København. Knud Østergaard International koordination

Fødevaresikkerhed og EU regulering - fra Bruxelles til København. Knud Østergaard International koordination Fødevaresikkerhed og EU regulering - fra Bruxelles til København Knud Østergaard International koordination Historien -Romtraktaten 1957 -Første fødevare direktiv i 1962 Konserveringsstoffer -Langsomt,

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed

Læs mere om udgivelsen på  Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET Fri bevægelighed Forord 5 Forkortelser 11 Kapitel 1: Generelt om fri bevægelighed 13 1. Introduktion 13 2. Det indre marked 16 3. Vægtning af relevante retskilder 18

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I P7_TA(203)0542 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets ændringer af 0. december 203 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse

Læs mere

13708/10 LSG/iam 1 DG H

13708/10 LSG/iam 1 DG H RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. september 2010 (OR. en) 13708/10 Interinstitutionel sag: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: AFTALE mellem Den Europæiske

Læs mere

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 14/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG I UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Det retlige forbehold og personers mobilitet

Det retlige forbehold og personers mobilitet Det retlige forbehold og personers mobilitet Oplæg på konferencen EU-retten i Danmark Aarhus Universitet 14. december 2017 Jens Vedsted-Hansen, Juridisk Institut, AU Plan for præsentationen Afgrænsning

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Forfatningstraktaten og ØMUen

Forfatningstraktaten og ØMUen 53 Forfatningstraktaten og ØMUen Tina Winther Frandsen, Internationalt Kontor INDLEDNING Stats- og regeringscheferne fra de 25 EU-lande vedtog på Det Europæiske Råds møde den 17.-18. juni 2004 traktaten

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Tidl. dok. nr.: CONV 820/1/03 REV 1; CONV 847/03, CONV 848/03 Vedr.: Udkast til traktat om en forfatning for Europa

Tidl. dok. nr.: CONV 820/1/03 REV 1; CONV 847/03, CONV 848/03 Vedr.: Udkast til traktat om en forfatning for Europa DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 18. juli 2003 (OR. fr) CONV 850/03 FØLGESKRIVELSE fra: sekretariatet til: konventet Tidl. dok. nr.: CONV 820/1/03 REV 1; CONV 847/03, CONV 848/03 Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.6.2010 KOM(2010)264 endelig BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Europaudvalget 2007 Det Europæiske Råd 21-22/6-07 Bilag 13 Offentligt

Europaudvalget 2007 Det Europæiske Råd 21-22/6-07 Bilag 13 Offentligt Europaudvalget 2007 Det Europæiske Råd 21-22/6-07 Bilag 13 Offentligt NOTAT Til: Folketingets Europaudvalg J.nr.: 400.A.2-10. Fra: Udenrigsministeriet Dato: 27. juni 2007 Emne: Teknisk gennemgang af mandatet

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over vedtagne RIA-retsakter på Justitsministeriets område Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Statsrets- og

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere