Lissabontraktaten SAMMENSKREVET MED DET GÆLDENDE TRAKTATGRUNDLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lissabontraktaten SAMMENSKREVET MED DET GÆLDENDE TRAKTATGRUNDLAG"

Transkript

1 Lissabontraktaten SAMMENSKREVET MED DET GÆLDENDE TRAKTATGRUNDLAG

2 Lissabontraktaten Sammenskrevet med det gældende traktatgrundlag januar 2008 Folketingets EU-Oplysning Christiansborg DK-1240 København K Tlf Fax ISBN: Gratis udgivelse Layout: phonowerk Tryk: TGS Group 1. oplag: eksemplarer

3 INDHOLD FORORD 15 PRÆAMBEL [TIL LISSABONTRAKTATEN] 16 TRAKTAT OM DEN EUROPÆISKE UNION 18 AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER 20 Artikel 1 Oprettelse af Unionen Artikel 2 Unionens værdier Artikel 3 Unionens mål Artikel 4 Forholdet mellem Unionen og medlemsstaterne, loyalitetsprincippet Artikel 5 Grundlæggende principper vedrørende beføjelser Artikel 6 Grundlæggende rettigheder Artikel 7 Suspension af visse rettigheder, der følger af medlemskab af Unionen Artikel 8 Unionen og dens nærområder AFSNIT II BESTEMMELSER OM DE DEMOKRATISKE PRINCIPPER 24 Artikel 9 Princippet om demokratisk lighed Artikel 10 Princippet om repræsentativt demokrati Artikel 11 Princippet om deltagelsesdemokrati Artikel 12 De nationale parlamenters rolle AFSNIT III BESTEMMELSER OM INSTITUTIONERNE 26 Artikel 13 Unionens institutioner Artikel 14 Europa-Parlamentet Artikel 15 Det Europæiske Råd og dets formand Artikel 16 Rådet, Rådets formandskab og definitionen af kvalificeret flertal Artikel 17 Europa-Kommissionen og dens formand Artikel 18 Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik Artikel 19 Den Europæiske Unions Domstol AFSNIT IV BESTEMMELSER OM FORSTÆRKET SAMARBEJDE 33 Artikel 20 Forstærket samarbejde AFSNIT V ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM UNIONENS OPTRÆDEN UDADTIL OG SÆRLIGE BESTEMMELSER OM DEN FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK 34 KAPITEL 1 Almindelige bestemmelser om Unionens optræden udadtil Artikel 21 Grundlag og formål Artikel 22 Unionens strategiske interesser og mål KAPITEL 2 SÆRLIGE BESTEMMELSER OM DEN FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK AFDELING FÆLLES BESTEMMELSER Artikel 23 Grundlaget for Unionens optræden udadtil Artikel 24 Unionens kompetencer, medlemsstaternes loyalitet og solidaritet Artikel 25 Virkeliggørelse af målene Artikel 26 Fastlæggelse af principper og overordnede retningslinjer; fælles strategier og mål Artikel 27 Unionens højtstående FUSP-repræsentant Artikel 28 Vedtagelse af fælles aktioner Artikel 29 Spørgsmål af geografisk eller tematisk karakter Artikel 30 Forslag fra medlemsstater, den højtstående FUSP-repræsentant og Kommissionen Artikel 31 Procedurer Artikel 32 Samordnet og konvergent optræden Artikel 33 Udpegning af særlig repræsentant Artikel 34 Samordnet optræden i internationale sammenhænge Artikel 35 Samarbejde mellem diplomatiske og konsulære missioner Artikel 36 Høring og underretning af Europa-Parlamentet Artikel 37 Internationale aftaler Artikel 38 Den Udenrigs- og sikkerhedspolitiske komité Artikel 39 Beskyttelse af personoplysninger Artikel 40 Anvendelse af institutionernes procedurer og beføjelser Artikel 41 Finansiering af udgifter iii

4 2. AFDELING BESTEMMELSER OM DEN FÆLLES SIKKERHEDS- OG FORSVARSPOLITIK Artikel 42 Rækkevidden af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik Artikel 43 Opgaver, hvortil civile og militære midler kan anvendes Artikel 44 Overdragelse af opgaver til medlemsstaterne Artikel 45 Det Europæiske Forsvarsagenturs opgaver Artikel 46 Deltagelse i permanent struktureret samarbejde AFSNIT VI AFSLUTTENDE BESTEMMELSER 50 Artikel 47 Retlig status Artikel 48 Procedurer for revision af traktaterne Artikel 49 Kriterier for medlemskab og procedure for tiltrædelse af Unionen Artikel 50 Frivillig udtræden af Unionen Artikel 51 Protokoller og bilag Artikel 52 Territorialt anvendelsesområde Artikel 53 Varighed Artikel 54 Ratifikation og ikrafttræden Artikel 55 Autentiske tekster og oversættelser TRAKTAT OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE 55 iv FØRSTE DEL PRINCIPPERNE 57 Artikel 1 Traktatens genstand AFSNIT I UNIONENS KOMPETENCEKATEGORIER OG -OMRÅDER 57 Artikel 2 Kompetencekategorier Artikel 3 Områder med enekompetence Artikel 4 Områder med delt kompetence Artikel 5 Samordning af økonomiske politikker og beskæftigelsespolitikker Artikel 6 Områder med understøttende, koordinerende eller supplerende tiltag AFSNIT II ALMINDELIGE BESTEMMELSER 60 Artikel 7 Sammenhæng mellem politikker, princippet om kompetencetildeling Artikel 8 Fremme af ligestilling mellem kønnene Artikel 9 Hensyn til beskæftigelsesniveau, social beskyttelse, social udstødelse, uddannelse, menneskers sundhed Artikel 10 Bekæmpelse af forskelsbehandling Artikel 11 Integration af miljøhensyn i EU s politikker Artikel 12 Inddragelse af forbrugerbeskyttelseshensyn i EU s politikker Artikel 13 Hensyn til dyrevelfærd i EU s politikker Artikel 14 Tjenesteydelser af almen økonomisk interesse Artikel 15 Åbenhed og aktindsigt i EU-dokumenter Artikel 16 Beskyttelse af personoplysninger Artikel 17 Respekt for kirkers og konfessionsløse organisationers status ANDEN DEL IKKE-FORSKELSBEHANDLING OG UNIONSBORGERSKAB 64 Artikel 18 Forbud mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet Artikel 19 Foranstaltninger mod forskelsbehandling pga. køn, race, etnisk oprindelse m.v Artikel 20 Indførelse af et unionsborgerskab Artikel 21 Unionsborgernes ret til fri bevægelighed og opholdsret Artikel 22 Valgret og valgbarhed ved kommunalvalg og EP-valg Artikel 23 Unionsborgeres beskyttelse hos andre landes konsulære myndigheder Artikel 24 Princippet om deltagelsesdemokrati, sprog Artikel 25 Bestemmelser om unionsborgerskab TREDJE DEL INTERNE POLITIKKER OG FORANSTALTNINGER 68 AFSNIT I DET INDRE MARKED 68 Artikel 26 Oprettelse af det indre marked med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital. 68 Artikel 27 Midlertidige undtagelser med mindst mulige forstyrrelser for det indre markeds funktion AFSNIT II FRIE VAREBEVÆGELSER 69 Artikel 28 Toldunion Artikel 29 Fri omsætning af varer fra tredjelande KAPITEL 1 TOLDUNIONEN Artikel 30 Forbud mod told og andre afgifter mellem medlemsstaterne Artikel 31 Vedtagelser af toldsatser i den fælles toldtarif Artikel 32 Kommissionens opgaver

5 KAPITEL 2 TOLDSAMARBEJDE Artikel 33 Styrkelse af toldsamarbejdet KAPITEL 3 FORBUD MOD KVANTITATIVE RESTRIKTIONER MELLEM MEDLEMSSTATERNE Artikel 34 Forbud mod kvantitative indførselsrestriktioner Artikel 35 Forbud mod kvantitative udførselsrestriktioner Artikel 36 Undtagelser fra forbudet mod handelsrestriktioner Artikel 37 Statslige handelsmonopoler, forbud mod forskelsbehandling AFSNIT III LANDBRUG OG FISKERI 72 Artikel 38 Fastlæggelse af en landbrugs- og fiskeripolitik Artikel 39 Målsætningen for den fælles landbrugs- og fiskeripolitik Artikel 40 Fælles markedsordning for landbrugsvarer Artikel 41 Fælles landbrugsprojekter og -foranstaltninger Artikel 42 Undtagelser fra de fælles konkurrenceregler (landbrugsstøtte) Artikel 43 Retningslinjer for landbrugspolitikken; fælles ordning for landbrugsprodukter Artikel 44 Udligningsafgifter AFSNIT IV DEN FRIE BEVÆGELIGHED FOR PERSONER, TJENESTEYDELSER OG KAPITAL 76 KAPITEL 1 ARBEJDSKRAFTEN Artikel 45 Fri bevægelighed og ophold Artikel 46 Direktiver og forordninger om fri bevægelighed Artikel 47 Udveksling af unge arbejdstagere Artikel 48 Social tryghed for vandrende arbejdstagere, selvstændige og pårørende KAPITEL 2 ETABLERINGSRETTEN Artikel 49 Etableringsfrihed og forbud mod restriktioner Artikel 50 Direktiver om etableringsfrihed Artikel 51 Udøvelse af offentlig myndighed; undtagne erhverv Artikel 52 Særlige regler for fremmede statsborgere begrundet i offentlig orden, sikkerhed og sundhed Artikel 53 Direktiver om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser m.v Artikel 54 Ligestilling i medlemsstaterne af selskaber og statsborgere Artikel 55 Ligestilling af medlemsstaternes statsborgere ved kapitalanbringelser KAPITEL 3 TJENESTEYDELSER Artikel 56 Fri udveksling af tjenesteydelser og forbud mod restriktioner Artikel 57 Definition af tjenesteydelser Artikel 58 Tjenesteydelser vedr. transport, banker og forsikringsselskaber Artikel 59 Direktiver om liberalisering af tjenesteydelser Artikel 60 Videregående liberalisering af tjenesteydelser Artikel 61 Overgangsregler Artikel 62 Anvendelse af bestemmelserne om etableringsfrihed KAPITEL 4 KAPITAL OG BETALINGER Artikel 63 Frie kapitalbevægelser og forbud mod restriktioner Artikel 64 Begrænsninger i frie kapitalbevægelser til og fra tredjelande Artikel 65 Medlemsstaternes ret til at anvende egne bestemmelser i skattelovgivningen Artikel 66 Midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for tredjelande AFSNIT V ET OMRÅDE MED FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED 85 KAPITEL 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER Artikel 67 Mål og midler for et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed Artikel 68 Det Europæiske Råd udformer de overordnede retningslinier Artikel 69 De nationale parlamenters kontrol af nærhedsprincippet Artikel 70 Evaluering af medlemsstaternes gennemførelse af EU-politikker på området Artikel 71 Stående komité for det operationelle samarbejde Artikel 72 Opretholdelse af lov og orden i medlemsstaterne Artikel 73 Samarbejde og koordinering mellem medlemsstaterne Artikel 74 Administrativt samarbejde mellem nationale myndigheder og med Kommissionen Artikel 75 Foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme m.v Artikel 76 Delt initiativret KAPITEL 2 POLITIKKERNE FOR GRÆNSEKONTROL, ASYL OG INDVANDRING Artikel 77 Mål og kompetence for den fælles politik for grænsekontrol Artikel 78 Den fælles asylpolitik Artikel 79 Den fælles indvandringspolitik Artikel 80 Solidaritet og ansvarsfordeling KAPITEL 3 SAMARBEJDE OM CIVILRETLIGE SPØRGSMÅL Artikel 81 Etablering af civilretligt samarbejde KAPITEL 4 RETLIGT SAMARBEJDE I STRAFFESAGER Artikel 82 Principper, mål og midler for det strafferetlige samarbejde v

6 vi Artikel 83 Minimumsharmonisering af strafbare handlinger og strafferammer Artikel 84 Kriminalitetsforebyggelse Artikel 85 Eurojust Artikel 86 Oprettelse af en europæisk anklagemyndighed KAPITEL 5 POLITISAMARBEJDE Artikel 87 Omfang, mål og midler Artikel 88 Europol Artikel 89 Myndighedsudøvelse på en anden medlemsstats område AFSNIT VI TRANSPORT 98 Artikel 90 Fælles transportpolitik Artikel 91 Procedure for vedtagelse af fælles regler for transportområdet Artikel 92 Overgangsregler Artikel 93 Særlige støtteforanstaltninger der er forenelige med traktaten Artikel 94 Foranstaltninger vedr. transportpriser og -vilkår Artikel 95 Afskaffelse af forskelsbehandling vedr. transportpriser og -vilkår Artikel 96 Forbud mod national understøttelse eller beskyttelse af virksomheder Artikel 97 Nedbringelse af afgifter og gebyrer ved grænsepassage Artikel 98 Særregel for Tyskland Artikel 99 Høring af et rådgivende udvalg i transportspørgsmål Artikel 100 Transportafsnittets anvendelse på transport med jernbane, ad landeveje og vandveje AFSNIT VII DE FÆLLES REGLER OM KONKURRENCE, FISKALE SPØRGSMÅL OG INDBYRDES TILNÆRMELSE AF LOVGIVNINGERNE 102 KAPITEL 1 KONKURRENCEREGLERNE AFDELING REGLER FOR VIRKSOMHEDERNE Artikel 101 Forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler Artikel 102 Forbud mod misbrug af dominerende stilling Artikel 103 Procedure for vedtagelse af retsakter om anvendelsen af art. 101 og Artikel 104 Medlemsstaternes lovgivning indtil ikrafttrædelsen af art. 101, stk. 3 og art Artikel 105 Kommissionens beføjelser ved overtrædelser Artikel 106 Regler for offentlige og monopollignende virksomheder AFDELING STATSSTØTTE Artikel 107 Forbud mod statsstøtte og undtagelser fra forbudet Artikel 108 Procedure for vedtagelse af retsakter om statsstøtte; Kommissionens beføjelser Artikel 109 Procedure for vedtagelse af retsakter mht. anvendelsen af art. 107 og 108 m.v KAPITEL 2 FISKALE BESTEMMELSER Artikel 110 Forbud mod diskriminerende interne afgifter Artikel 111 Forbud mod godtgørelse for interne afgifter ved udførsel af varer Artikel 112 Godkendelse af godtgørelse af afgifter ved udførsel til andre medlemsstater Artikel 113 Harmonisering af lovgivninger om indirekte skatter KAPITEL 3 TILNÆRMELSE AF LOVGIVNINGERNE Artikel 114 Harmonisering af medlemsstaternes lovgivninger vedr. det indre markeds funktion; miljøgaranti. 109 Artikel 115 Harmonisering af medlemsstaternes lovgivninger med direkte indvirkning på det indre markeds funktion Artikel 116 Fjernelse af forskelle som forvansker konkurrencevilkårene Artikel 117 Indførelse af nationale foranstaltninger som kan fordreje konkurrencevilkårene Artikel 118 Ensartet beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder AFSNIT VIII DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE POLITIK 112 Artikel 119 Samordning af økonomiske politikker, fælles penge- og valutapolitik, fælles valuta KAPITEL 1 DEN ØKONOMISKE POLITIK Artikel 120 Målsætninger for den økonomiske politik Artikel 121 Samordning af medlemsstaternes økonomiske politikker Artikel 122 Vedtagelse af foranstaltninger i tilfælde af vanskeligheder i en medlemsstat Artikel 123 Forbud mod overtræk i nationale centralbanker Artikel 124 Forbud mod privilegeret adgang til finansiering Artikel 125 Forbud mod hæftelse for medlemsstaternes gæld Artikel 126 Overvågning og sanktioner vedr. uforholdsmæssigt store offentlige underskud KAPITEL 2 DEN MONETÆRE POLITIK Artikel 127 ESCB s opgaver, prisstabilitet, høring af Den Europæiske Centralbank Artikel 128 Udstedelse af eurosedler og euromønter Artikel 129 ESCB s organisation, statutten for ESCB og ECB Artikel 130 Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbankers uafhængighed Artikel 131 Medlemsstaternes lovgivning om nationale centralbanker Artikel 132 Den Europæiske Centralbanks opgaver Artikel 133 Foranstaltninger til anvendelse af euroen som fælles valuta

7 KAPITEL 3 BESTEMMELSER VEDRØRENDE INSTITUTIONERNE Artikel 134 Oprettelse af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg Artikel 135 Henstillinger og forslag vedr. art. 121, stk KAPITEL 4 SPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR DE MEDLEMSSTATER, DER HAR EUROEN SOM VALUTA Artikel 136 Samordningen og overvågning af eurolandenes budgetdisciplin, økonomisk-politiske retningslinier 123 Artikel 137 Møder mellem finansministrene, eurogruppen Artikel 138 Euroens plads i det internationale valutasystem KAPITEL 5 OVERGANGSBESTEMMELSER Artikel 139 Medlemsstater med dispensation - stemmerettigheder Artikel 140 Beretning om opfyldelse af forpligtelserne vedrørende ØMU en; ophævelse af dispensation Artikel 141 ECB s opgaver i relation til medlemsstater med dispensation Artikel 142 Medlemsstaternes valutakurspolitik Artikel 143 En medlemsstats vanskeligheder mht. sin betalingsbalance Artikel 144 Beskyttelsesforanstaltninger ved pludselig betalingsbalancekrise AFSNIT IX BESKÆFTIGELSE 129 Artikel 145 Samordnet strategi for beskæftigelse Artikel 146 Medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker; beskæftigelsesfremme Artikel 147 Målsætning om et højt beskæftigelsesniveau Artikel 148 Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker Artikel 149 Tilskyndelsesforanstaltninger på beskæftigelsesområdet Artikel 150 Det rådgivende beskæftigelsesudvalg AFSNIT X SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN 132 Artikel 151 Målsætninger om beskæftigelsesfremme og forbedring af leve- og arbejdsvilkår Artikel 152 Arbejdsmarkedets parter og den sociale dialog Artikel 153 Unionens indsatsområde til virkeliggørelse af målsætningerne Artikel 154 Konsultation med arbejdsmarkedets parter Artikel 155 Overenskomster og aftaler på EU-plan Artikel 156 Samarbejde inden for social- og arbejdsmarkedspolitikken Artikel 157 Ligeløn og ligebehandling Artikel 158 Betalt frihed Artikel 159 Kommissionens rapport om gennemførelsen af målene i artikel Artikel 160 Det rådgivende udvalg for social beskyttelse Artikel 161 Kommissionens årlige rapport (jf. art 159) AFSNIT XI DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND 138 Artikel 162 Oprettelse af Den Europæiske Socialfond (ESF) Artikel 163 Administration af fonden Artikel 164 Vedtagelse af gennemførelsesforordninger vedr. ESF AFSNIT XII UDDANNELSE, ERHVERVSUDDANNELSE, UNGDOM OG SPORT 139 Artikel 165 Målsætningen vedr. uddannelse; sport i Europa Artikel 166 Målsætningen vedr. erhvervsuddannelse AFSNIT XIII KULTUR 141 Artikel 167 Målsætning og procedure for vedtagelse af tilskyndelsesforanstaltninger AFSNIT XIV FOLKESUNDHED 142 Artikel 168 Målsætning og procedure for vedtagelse af foranstaltninger AFSNIT XV FORBRUGERBESKYTTELSE 144 Artikel 169 Målsætning og foranstaltninger vedr. forbrugerbeskyttelse AFSNIT XVI TRANSEUROPÆISKE NET 144 Artikel 170 Oprettelse og udvikling af transeuropæiske net på transport-, telekommunikations- og energiinfrastrukturområdet Artikel 171 Målsætninger og prioriteter Artikel 172 Procedure for vedtagelser af foranstaltninger AFSNIT XVII INDUSTRI 146 Artikel 173 Målsætninger og procedure for vedtagelse af foranstaltninger AFSNIT XVIII ØKONOMISK, SOCIAL OG TERRITORIAL SAMHØRIGHED 147 Artikel 174 Målsætninger Artikel 175 Strukturfondene, vedtagelse af særlige aktioner Artikel 176 Målsætning for Den Europæiske Regionalfond Artikel 177 Strukturfondens opgaver; Samhørighedsfonden Artikel 178 Gennemførelsesforordninger vedr. fonden for regionaludvikling AFSNIT XIX FORSKNING, TEKNOLOGISK UDVIKLING OG RUMMET 149 Artikel 179 Målsætningen om styrkelse af det videnskabelige og teknologiske grundlag vii

8 viii Artikel 180 Iværksættelse af aktioner og programmer Artikel 181 Samordning af nationale politikker med Unionen Artikel 182 Vedtagelse af flerårige rammeprogrammer Artikel 183 Virksomheders og universiteters deltagelse i rammeprogrammer Artikel 184 Rammeprogrammer med deltagelse af flere medlemsstater Artikel 185 Forsknings- og udviklingsprogrammer med deltagelse af flere medlemsstater Artikel 186 Samarbejde med tredjelande vedr. forskning og teknologisk udvikling Artikel 187 Oprettelse af fællesforetagender m.v Artikel 188 Procedure for vedtagelse af bestemmelser Artikel 189 En europæisk rumpolitik; forbindelser med Den Europæiske Rumorganisation Artikel 190 Kommissionens årsrapport om aktiviteter vedr. forskning og teknologisk udvikling m.v AFSNIT XX MILJØ 153 Artikel 191 Målsætninger på miljøområdet Artikel 192 Procedure for vedtagelse af retsakter m.v. på miljøområdet Artikel 193 Indførelse af strengere nationale beskyttelsesforanstaltninger AFSNIT XXI ENERGI 155 Artikel 194 Mål og midler AFSNIT XXII TURISME 156 Artikel 195 Fremme af konkurrenceevne inden for turistsektoren AFSNIT XXIII CIVILBESKYTTELSE 157 Artikel 196 Forebyggelse af og beskyttelse mod katastrofer AFSNIT XXIV ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE 158 Artikel 197 Støtte til national gennemførelse af EU-retten FJERDE DEL DE OVERSØISKE LANDE OG TERRITORIERS ASSOCIERING 159 Artikel 198 Associering med oversøiske lande og territorier med særlige forbindelser med EU-lande Artikel 199 Målsætninger Artikel 200 Indførelse af toldfri varer fra oversøiske lande og territorier Artikel 201 Foranstaltninger ved omlægning af samhandelen Artikel 202 Fri bevægelighed for arbejdskraften fra oversøiske lande og territorier Artikel 203 Oversøiske landes og territoriers associering med Unionen Artikel 204 Særlige bestemmelser vedr. Grønland FEMTE DEL UNIONENS OPTRÆDEN UDADTIL 162 AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM UNIONENS OPTRÆDEN UDADTIL 162 Artikel 205 Principperne for Unionens optræden udadtil AFSNIT II DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK 162 Artikel 206 Toldunionen og målsætningen for handelspolitikken Artikel 207 Bestemmelser vedr. den fælles handelspolitik AFSNIT III SAMARBEJDE MED TREDJELANDE OG HUMANITÆR BISTAND 164 KAPITEL 1 UDVIKLINGSSAMARBEJDE Artikel 208 Målsætninger Artikel 209 Foranstaltninger til gennemførelse af politikken for udviklingssamarbejde Artikel 210 Samordning af Unionens og medlemsstaternes politikker, herunder bistandsprogrammer Artikel 211 Samarbejde med tredjelande og internationale organisationer KAPITEL 2 ØKONOMISK, FINANSIELT OG TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE Artikel 212 Samarbejde med tredjelande og vedtagelse af foranstaltninger Artikel 213 Akut finansiel bistand til et tredjeland KAPITEL 3 HUMANITÆR BISTAND Artikel 214 Principper og mål for humanitær bistand AFSNIT IV RESTRIKTIVE FORANSTALTNINGER 167 Artikel 215 Økonomiske sanktioner over for tredjelande AFSNIT V INTERNATIONALE AFTALER 168 Artikel 216 Betingelser for indgåelse af aftaler med tredjelande og internationale organisationer Artikel 217 Aftaler om associering med tredjelande Artikel 218 Procedure for indgåelse af aftaler med tredjelande og internationale organisationer Artikel 219 Internationale aftaler om valutakurser i valutakurspolitik

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forfatning for Europa Den læservenlige udgave

Forfatning for Europa Den læservenlige udgave Traktat om en Forfatning for Europa Den læservenlige udgave Få flere gratis eksemplarer af denne bog hos Folketingets EU-Oplysning på tlf. 33 37 33 37 Brug den eller download den gratis fra www.euabc.dk

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE

AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE CE/CL/da 1 KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN

Læs mere

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 MULTILATERAL AFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER, REPUBLIKKEN ALBANIEN, BOSNIEN-HERCEGOVINA,

Læs mere

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 5 Abkommenstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 131

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 5 Abkommenstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 131 1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 5 Abkommenstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 131 PARTNERSKABS- OG SAMARBEJDSAFTALE OM OPRETTELSE AF ET PARTNERSKAB MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE

AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE 549 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 209 AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BILAG I FORELØBIG AFTALE OM FASTLÆGGELSE AF EN RAMME FOR EN ØKONOMISK PARTNERSKABSAFTALE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BILAG I FORELØBIG AFTALE OM FASTLÆGGELSE AF EN RAMME FOR EN ØKONOMISK PARTNERSKABSAFTALE DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.12.2008 KOM(2008) 863 endelig BILAG I FORELØBIG AFTALE OM FASTLÆGGELSE AF EN RAMME FOR EN ØKONOMISK PARTNERSKABSAFTALE DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 1 Indhold forord 3 eu s forfatningstraktat eu s forfatningstraktat 4 tværgående forhold eu s udvidelse 7 nye ansigter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 08 dänische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1. www.parlament.gv.

1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 08 dänische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1. www.parlament.gv. 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 08 dänische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 2 von 20 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 08 dänische Schlussakte (Normativer

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

1261 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - dänische Schlußakte+Protokoll (Normativer Teil) 1 von 79 SLUTAKT

1261 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - dänische Schlußakte+Protokoll (Normativer Teil) 1 von 79 SLUTAKT 1261 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - dänische Schlußakte+Protokoll (Normativer Teil) 1 von 79 SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN DER KONSOLIDERER DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, AFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG DEN SYDAFRIKANSKE REPUBLIK PÅ DEN ANDEN SIDE OM ÆNDRING AF AFTALEN OM HANDEL, UDVIKLING OG SAMARBEJDE CE/ZA/da 1 KONGERIGET

Læs mere

Europa. fra A til Å. Håndbog i europæisk integration. Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik. Europa Kommissionen

Europa. fra A til Å. Håndbog i europæisk integration. Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik. Europa Kommissionen Europa fra A til Å Håndbog i europæisk integration Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik Europa Kommissionen 2 Indholdsfortegnelse Forord Europa i opbrud Vejledning til Europa

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0018 DA 15.09.2008 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. januar 2011 Sag 336/2009 (1. afdeling) Niels Hausgaard, Hans Henningsen, Annelise Ebbe, Ib Spang Olsen, Andreas Åbling Petersen, Sven Skovmand, Hedvig Vestergaard,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (Tekst af relevans for EØS og

Læs mere

af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling.«

af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling.« Beslutningsforslag nr. B 6 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til folketingsbeslutning om forslag til rammeafgørelse om anvendelse mellem Den

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 31.1.2014 2013/2185(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter (2013/2185(INI))

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere