Jens-Peter Bonde. EU-FORFATNINGEN og to alternative visioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jens-Peter Bonde. EU-FORFATNINGEN og to alternative visioner"

Transkript

1 EU-FORFATNINGEN og to alternative visioner 1

2 VEDTAGELSE AF EU-FORFATNINGEN Medlemslandene skal vedtage forfatningen enstemmigt på en regeringskonference, IGC (det vil sige, at hvert land har garanteret vetoret ) (Nicetraktaten TEU 48) Alle lande skal underskrive og ratificere (Nicetraktaten TEF 313) Forfatningen vil erstatte alle tidligere traktater og træde i kraft i november 2006 hvis alle lande har ratificeret den (IV-447.2) Hvis mindst 80%, men ikke alle lande har ratificeret forfatningen inden for 2 år, skal landene blive enige om en politisk løsning (politisk erklæring) Et land kan melde sig ud med 2 års varsel (I-60.3) 2

3 ÆNDRING AF EU-FORFATNINGEN FREMGANGSMÅDE SOM KRÆVER RATIFICERING Et forslag kan forelægges af en medlemsstat, Europa-Parlamentet eller Kommissionen (IV-443.1) Forslaget behandles af et konvent (IV-443.2) Alle lande skal være enige og ratificere ændringerne, eller mødes igen (IV og 443.4) FREMGANGSMÅDER SOM IKKE KRÆVER RATIFICERING En del af landene kan føre deres samarbejde videre end resten af EU Forstærket samarbejde (I-44) Krav om enstemmighed kan på de fleste områder ændres til kvalificeret flertalsafgørelser af stats- og regeringslederne uddybnings-klausulen, IV-44.1 (såkaldte passerelle) Nye emner kan føjes til, fleksibilitetsbestemmelse I-18.1, hvis de ligger inden for forfatningens målsætninger 3

4 FORFATNINGENS OPBYGNING Indledning ( præambel ) DEL I Mål, værdier og metoder DEL II Fælles grundrettigheder ( Charteret ) DEL III De forskellige politikker og funktionsmåder DEL IV Afsluttende bestemmelser BILAG Protokoller og erklæringer - Protokoller binder juridisk, ikke erklæringer - Tidligere protokoller og erklæringer bortfalder, hvis de ikke gentages eller formuleres på ny. 4

5 UNIONENS INSTITUTIONER Europa-Parlamentet (I-20) medlemmer fra 2009 (mindre lande er relativt bedre repræsenteret end større lande) (I-20.2) Det Europæiske Råd (I-21) - EU-landenes regeringsledere og Kommissionens formand (I-21.2) - Indførelse af en permanent Formand for Det Europæiske Råd (kaldes i øvrige oversættelser for præsident ) (I-22) Ministerrådet (I-23) - En minister fra hvert land (I-23.2) - Beslutter normalt med kvalificeret flertal (I-23.3) 5

6 UNIONENS INSTITUTIONER Kommissionen (I-25) - Et medlem fra hvert land indtil 2014 (I-26.5 og Nicetraktaten 211 TEF) - Derefter har blot 2/3 af medlemslandene en kommissær. I et EU med 25 medlemslande, vil der med andre ord være 17 kommissærer (I-26.6) Domstolen (I-29) - Mindst én dommer fra hvert land (I-29.2) - Øverste domstol for al EU-lov (III-375.3) - Specielle domstole kan nedsættes med kvalificeret flertal (III- 359) 6

7 DEN ALMINDELIGE LOVGIVNINGS-PROCEDURE Jens-Peter Bonde Kommissionen har eneret på at stille lovforslag (I-34 og III ) Ministerråd og Parlament kan opfordre til, men ikke stille lovforslag (I-34 og III-396) Parlamentet kan stille ændringsforslag, godkende og afvise lovforslag (I-34 og III-396) Ministerrådet kan vedtage og ændre lovforslag med et kvalificeret flertal (I-25) Der skal være enstemmighed i Ministerrådet for at vedtage et ændringsforslag, som er blevet afvist af Kommissionen (III-396.9) 7

8 DOBBELT FLERTAL I MINISTERRÅDET 55% af medlemslandene; (men mindst 15 lande) (I-25.1) (72% af landene hvis forslaget ikke kommer fra Kommissionen eller EU s udenrigsminister specielle regler for juridisk og politisamarbejde) som repræsenterer mindst 65% af EU s befolkning (I- 25.1) Indtil 2009 bruger Ministerrådet stadig stemmevægte, hvor der skal 232 ud af 321 stemmer til for at opnå et kvalificeret flertal i et EU med 25 lande EKSEMPLER: 3 store lande kan sammen med et mindre land blokere et forslag (mindst 4 lande er altid nødvendig for at blokere) De 10 nye medlemmer kan ikke blokere en beslutning 8

9 UNIONENS KOMPETENCER EU s enekompetencer (I-13) - Medlemslandene kan kun handle efter bemyndigelse fra EU Delt kompetence (I-14) - Når EU lovgiver, mister medlemslandene retten til selv at lovgive på det pågældende område Koordinerende kompetence (I-17) - Unionen har kompetence til at foretage understøttende, koordinerende eller supplerende tiltag - EU kan vedtage bindende retsakter, men ikke harmonisere medlemslandenes egne love (I-12.5) 9

10 UNIONENS KOMPETENCER Traditionelle politikområder i EU Samordning af økonomiske politikker (I-15) Særlige regler for lande, der har indført euroen (I-15.1 og protokol) Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og gradvis fælles forsvar (I-16, I-40-41) Områder med frihed, sikkerhed og retfærdighed (I-42) EU forhandler internationale aftaler på vegne af landene på de områder, hvor EU kan lovgive indadtil (I-13.2 og I-7) Juridisk person (I-7, I-40, I-41, I-42) 10

11 ENEKOMPETENCER (I-13) Toldunionen Konkurrenceregler, som er nødvendige for det indre marked Monetære politik for euro-landene Bevarelsen af havets biologiske ressourcer Fælles handelspolitik Internationale aftaler = juridisk person (I-13.2 og I-7) 11

12 DELTE KOMPETENCER (I-14) Det indre marked Social- og arbejdsmarkedspolitik, for aspekterne i del III Økonomisk, social og territorial samhørighed Landbrug og fiskeri (undtagen bevarelse af havets biologiske ressourcer) Miljø Forbrugerbeskyttelse Transport Transeuropæiske net Energi Området med frihed, sikkerhed og retfærdighed Fælles sikkerhedsproblemer på folkesundhedsområdet, aspekterne i del III 12

13 KOORDINERENDE KOMPETENCER (I-17) Industri Kultur Turisme Uddannelse, ungdom, sport og erhvervsuddannelse Civilbeskyttelse Administrativt samarbejde For eksempel kan EU etablere et parallelt uddannelsessystem, men ikke lovgive om indholdet i den nationale uddannelse 13

14 UNIONENS JURIDISKE MIDLER Lovgivende retsakter Love tidligere forordninger, bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart (I-33.1) Rammelove de tidligere direktiver, rettet mod medlemsstaterne (I-33.1) Ikke-lovgivende retsakter Forordninger og afgørelser (I-35.2) - Bindende (forordninger gælder umiddelbart), vedtages af Rådet, Kommissionen eller ECB Henstillinger og udtalelser (I-33 og I-35.3) - Ikke bindende 14

15 UNIONENS JURIDISKE MIDLER Delegerede forordninger for ikke-essentiel lovgivning (I-36) - Besluttes af Kommissionen, bindende som love - Kommissionens love kan kun blokeres af et absolut flertal i Parlamentet eller et kvalificeret flertal i Rådet (I-36.2) Retsakter til gennemførelse - Giver Kommissionen eller Rådet ret til at implementere lovgivning, hvis ensartet implementering er nødvendigt (I-37) 15

16 CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER VIL VÆRE JURIDISK BINDENDE EU-Domstolen i Luxembourg vil dømme, og dens kendelser vil have forrang Ret til menneskelig værdighed Ret til liv Ret til respekt for menneskets integritet Forbud mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf Forbud mod slaveri og tvangsarbejde Ret til frihed og sikkerhed Respekt for privatliv og familieliv Beskyttelse af personoplysninger Ret til at indgå ægteskab og stifte familie Ret til uddannelse Ejendomsret Asylret Ret til kollektive forhandlinger og til at strejke Ret til arbejdsformidling Stemmeret og valgbarhed til kommunale valg Pligt til god forvaltning Ret til aktindsigt Ret til at klage til Unionens ombudsmand Ret til at indgive andragender Ret til effektive retsmidler og til en upartisk domstol Ret til ikke at blive retsforfulgt eller straffet to gange for samme lovovertrædelse Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed Ytrings- og informationsfrihed Forsamlings- og foreningsfrihed Frihed for kunst og videnskab Erhvervsfrihed og ret til at arbejde Frihed til at oprette og drive egen virksomhed Fri bevægelighed og opholdsret Legalitetsprincippet og princippet om proportionalitet mellem lovovertrædelse og straf Ret til diplomatisk og konsulær beskyttelse Stemmeret og valgbarhed til Europa-Parlamentet Sigtet er uskyldigt indtil det modsatte er bevist Ret til lighed for loven Ret til ikke-forskelsbehandling Ret til kulturel, religiøs og sproglig mangfoldighed Ret til ligestilling mellem mænd og kvinder Børns rettigheder Ældres rettigheder Integration af mennesker med handicap Ret til information og høring af arbejdstagerne i virksomheden Beskyttelse i tilfælde af ubegrundet opsigelse Retfærdige og rimelige arbejdsforhold Forbud mod børnearbejde og beskyttelse af unge på arbejdspladsen Beskyttelse af familieliv og arbejdsliv Social sikring og social bistand Adgang til sundhedsydelser Adgang til tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse Miljøbeskyttelse Forbrugerbeskyttelse 16

17 NYE LOVGIVNINGS-OMRÅDER I FORFATNINGEN Beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder Ydre rum Energi Kultur Sport Civilbeskyttelse Administrativt samarbejde Humanitær bistand Turisme Immigration Tjenesteydelser af almindelig interesse Områder med frihed, sikkerhed og retfærdighed Asyl Europæisk straffesamarbejde Grundlæggende rettigheder Chartret i del III (EU har tidligere beskæftiget sig med nogle af områderne gennem Gummiparagraffen i artikel 308 i Nice Traktaten) 17

18 UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK I udenrigs- og sikkerhedspolitikken kræver de vigtigste områder stadig enstemmighed (I-40.6) Enstemmighed kan med enstemmighed på et EU-topmøde ændres til afgørelser med kvalificeret flertal (I-40.7) Militær udskrivning forbliver i medlemslandene Men: - Et EU-topmøde kan ved enstemmighed indføre et fælles forsvar, som ratificeres i overensstemmelse med landenes forfatningsmæssige bestemmelser (I-41) - Et flertal kan gøre det samme ved hjælp af et struktureret samarbejde, åbent for lande, som opfylder højere militære kriterier (I-41.6) 18

19 EU S ØKONOMI EU har sine egne ressourcer inden for et loft på i øjeblikket 1.27% af BNP Nye egne ressourcer (EU-midler) skal vedtages enstemmigt (I-54) Men: - Den flerårige finansielle ramme vedtages med kvalificeret flertal fra 2013 (I-55.4) - Årlige budget Europa-Parlamentet har det sidste ord (I-56) - Et flertal i Europa-Parlamentet og Rådet kan frembringe ekstra indtægter i form af negative udgifter og bøder - Medlemsstaterne skal forsyne Unionen med de nødvendige ressourcer (I-54.1) 19

20 UNIONENS VÆRDIER EU-forfatningen indfører fælles værdier, som alle skal overholde: (I-2) Menneskelig værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten, menneskerettighederne og mindretals rettigheder EU bygger også på: Pluralisme, tolerance, retfærdighed, solidaritet, ikkeforskelsbehandling, ligestilling mellem mænd og kvinder 20

21 UNIONENS MÅL EU har mange forskellige mål (I-3): Fremme freden, sine værdier og befolkningernes velfærd et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed uden indre grænser et indre marked med fri og lige konkurrence Bæredygtig udvikling af Europa baseret på en afbalanceret økonomisk vækst Social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne Fuld beskæftigelse og sociale fremskridt Et højt niveau for beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten fremmer videnskabelige og teknologiske fremskridt Bekæmper social udstødelse og forskelsbehandling Social retfærdighed og beskyttelse Unionen forsvarer og fremmer i forbindelserne med den øvrige verden sine værdier og interesser bidrager til fred Sikkerhed Bæredygtig udvikling af jorden Solidaritet og gensidig respekt folkene imellem Fri og fair handel Udryddelse af fattigdom Beskyttelse af menneskerettighederne især børns rettigheder Nøje overholdelse og udvikling af folkeretten navnlig overholdelse af principperne i De forenede Nationers pagt Ligestilling mellem kvinder og mænd Solidaritet mellem generationerne Økonomisk, social og territorial samhørighed Solidaritet mellem medlemsstaterne Kulturel og sproglig mangfoldighed Sikrer at den europæiske kulturarv beskyttes og udvikles 21

22 VÆLGERNES ROLLE I FORFATNINGEN Vælgerne kan vælge repræsentanter til Europa-Parlamentet hvert femte år. Herved kan de påvirke lovene i hele Europa. Men når EU lovgiver, kan vælgerne ikke ændre lovene i deres eget land Vælgerne kan gå til nationale valg og her påvirke landets stemme i Ministerrådet Vælgerne kan ikke vælge deres eget lands kommissær, Kommissionen eller formanden for Det Europæiske Råd Vælgerne kan få deres nationale parlament til at trække landet ud af EU med 2 års varsel. Mange lande uden for EU implementerer dog stadig EUlove 22

23 UDNÆVNELSE AF DEN UDØVENDE MAGT 25 regeringsledere mødes efter valg til Europa-Parlamentet. Et udvidet kvalificeret flertal (18 ud af 25) af medlemsstaterne, som repræsenterer 65% af borgerne, udpeger: (I-22 og I-25.2) - Formanden for Det Europæiske Råd - EU-statsministeren (formand for Kommissionen) - EU-udenrigsministeren (også næstformand for Kommissionen) - Hele kommissionen 23

24 UDNÆVNELSE AF DEN UDØVENDE MAGT Regeringen i hvert medlemsland foreslår kandidater til Kommissionen (I-27). Europa-Parlamentet skal godkende: - Kommissionens formand (I-20.1) med absolut flertal, men præsenteres kun for én kandidat - Den samlede Kommission (I-27.2) med simpelt flertal, men kan ikke foreslå kandidater Europa-Parlamentet kan med 2/3 flertal, der også udgør et absolut flertal af medlemmerne, vælte Kommissionen, men ikke vælge en ny (I-26.8) 24

25 Alternativ rapport DEMOKRATIERNES EUROPA Forfatningen blev ikke udarbejdet demokratisk - I præsidiet var ansøgerlandene kun repræsenteret med en observatør - Kun 3 politiske grupper var repræsenteret i præsidiet - Medlemmerne blev nægtet retten til at få deres ændringsforslag oversat, uddelt, drøftet eller sat til afstemning. Konventet var ikke repræsentativt for befolkningerne i Europa - Ingen repræsentanter for de 49%, som stemte nej til Maastrichttraktaten i Frankrig i Kun stedfortrædere til at repræsentere det flertal, der stemte nej til Nicetraktaten i Irland (2002) og flertallet, der stemte nej til euroen i Sverige (2003) - Ingen eurorealister eller euroskeptikere i præsidiet eller sekretariatet Den alternative rapport kræver et NYT KONVENT, som er mere repræsentativt og demokratisk både i procedurer og sammensætning 25

26 15 PUNKTER TIL OVERVEJELSE 1. En traktat i stedet for en forfatning: Et demokratiernes Europa i stedet for en EU-stat 2. En slankere traktat: De sider EU-lovgivning skal skæres ned og gøres mere simple. Fokuser på grænseoverskridende spørgsmål, hvor nationale parlamenter ikke alene kan lovgive effektivt 3. Åbent for alle demokratier i Europa, som respekterer Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 4. Forenklet lovgivning: De 30 forskellige beslutningsmetoder reduceres til to: lovgivning og henstillinger besluttet af 75% af medlemslandene, medmindre andet er angivet 5. Veto på vitale spørgsmål, besluttet af et nationalt parlament og præsenteret på næste europæiske topmøde 26

27 15 PUNKTER TIL OVERVEJELSE 6. Love for fælles, centrale spørgsmål: Det fælles markeds regler med minimumsstandarder for arbejdstagere, forbrugere, sundhed, sikkerhed og miljøet 7. Fleksibelt samarbejde: Tættere samarbejde vedtages med enstemmighed 8. Åbenhed: Alle møder og dokumenter skal være åbne og gennemskuelige, medmindre 75% af landene beslutter andet 9. En stemme pr. land i Rådet, beslutninger tages af 75% af landene, som repræsenterer halvdelen af befolkningen i EU 10. Kommissionen: Én repræsentant for hvert nationalt parlament. Står til ansvar over for og kan afsættes af det nationale parlament. Kommissionens formand vælges af alle de nationale parlamenter, som også træffer afgørelse om det årlige lovgivningsprogram 27

28 15 PUNKTER TIL OVERVEJELSE 11. Domstolen skal ikke lovgive og skal respektere Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 12. Partnerskabsaftaler med andre lande, støtter fattigere lande 13. Bedre kontrol: Den Europæiske Ombudsmand, Revisionsretten og Budgetkontroludvalget skal have adgang til alle dokumenter 14. Ligestilling af sprog i lovgivningen 15. Ingen EU-hær, fredsbevarelse gennem De Forenede Nationer, forsvar igennem NATO eller uafhængigt 28

29 Den alternative rapports DEMOKRATISKE magtstruktur Kommissionen udpeges af de nationale parlamenter, som direkte repræsenterer vælgerne Nationale parlamenter foreslår love Grænseoverskridende love vedtages med et flertal på 75% af staterne i Rådet og behandles parallelt i de nationale parlamenter Det nationale parlament vil normalt acceptere en flertalsafgørelse, men kan nedlægge veto mod en vital lov Europa-Parlamentet kan nedlægge veto mod alle love, men den lovgivende magt kan så udøves af de nationale parlamenter I denne struktur har vælgerne det sidste ord. Love kan ændres efter valgene, ministre og kommissærer er ansvarlige for deres parlamenter og kan afsættes 29

30 Den FØDERALE DEMOKRATISKE magtstruktur Europa-Parlamentet vælger og kan altid afsætte Kommissionen Når nationale parlamenter flytter magt til Bruxelles, overtages magten af et demokratisk europæisk parlamentarisk system, der arbejder ligesom de nationale systemer - Love vedtages i et tokammersystem med et simpelt flertal i begge kamre - Staterne er repræsenteret i Rådet (en stemme pr. stat) og borgerne er repræsenteret direkte i Europa-Parlamentet (pladserne fordeles proportionalt eller med et system for minimumsrepræsentation) I denne struktur har de europæiske vælgere det sidste ord. Love kan ændres efter afstemninger, ministre står til ansvar over for deres nationale parlament og kommissærer over for Europa- Parlamentet 30

31 VIL EU-FORFATNINGEN? Flytte magt fra de nationale parlamenter til embedsmænd i Bruxelles? Føre lovgivende magt over til den udøvende magt? Øge eller begrænse vælgernes indflydelse? 31

32 ALTERNATIV I: DEMOKRATIERNES EUROPA VIL Flytte magt tilbage til medlemsstaterne og fokusere på grænseoverskridende spørgsmål Bruge de nationale parlamenter til at kontrollere EU-beslutninger og vælge kommissærer Give vælgerne i nationalstaterne det sidste ord og altid respektere de nationale forfatninger Anerkender ikke at der findes ét europæisk folk. Europa består af mange forskellige folk. 32

33 ALTERNATIV II: DEN FØDERALE VISION VIL Jens-Peter Bonde Flytte beslutninger fra de nationale parlamenter til et Europa-Parlament med to kamre Ikke tillade at lovgivende magt fra medlemsstaterne føres over til en ugennemskuelig udøvende magt Give Europas vælgere det sidste ord, organiseret i en europæisk føderation med et fælles parlamentarisk demokrati, drevet af europæiske vælgere 33

34 KONKLUSION Foretrækker du: EU-forfatningen? den alternative europæiske vision om et Demokratiernes Europa? den føderale vision om et demokratisk EU med et fælles europæisk parlamentarisk system? Det er dit valg 34

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE fra: præsidiet til: konventet Vedr.: Foreløbigt udkast til forfatningstraktat Vedlagt følger til

Læs mere

Alternativ rapport DEMOKRATIERNES EUROPA. Et samarbejde der bygger på de nationale demokratier

Alternativ rapport DEMOKRATIERNES EUROPA. Et samarbejde der bygger på de nationale demokratier Alternativ rapport Et samarbejde der bygger på de nationale demokratier DEMOKRATIERNES EUROPA Konventets opgave er ikke løst EU ikke tættere på borgerne Ingen klar kompetencefordeling...... og domstolen

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1

Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1 Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1 Dette bilag indeholder en liste over de retsgrundlag, på hvilke den almindelige lovgivningsprocedure som

Læs mere

Lissabon-traktaten og Grundloven

Lissabon-traktaten og Grundloven Lissabon-traktaten og Grundloven 15-06-2012 Landsretten har den 15.juni 2012 afsagt dom i sagen om Danmarks tiltrædelse af Lissabontraktaten. Sagen er ført af en række borgere mod statsministeren og udenrigsministeren.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNIONS CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNIONS CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER PRÆAMBEL De europæiske folk har med skabelsen af en stadig snævrere sammenslutning besluttet at dele en fredelig fremtid, der bygger på fælles

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

UDKAST TIL DEN EUROPÆISKE UNIONS CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

UDKAST TIL DEN EUROPÆISKE UNIONS CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER UDKAST TIL DEN EUROPÆISKE UNIONS CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER fundamental.rights@consilium.eu.int Bruxelles, den 28. september 2000 (OR. fr) CHARTE 4487/00 CONVENT 50 NOTE Vedr.: Udkast til Den

Læs mere

Folketinget og EU s charter om grundlæggende rettigheder. Spørgsmål og svar

Folketinget og EU s charter om grundlæggende rettigheder. Spørgsmål og svar Folketinget og EU s charter om grundlæggende rettigheder Spørgsmål og svar Folketinget og EU s charter om grundlæggende rettigheder Marts 2002 Folketinget Christiansborg 1240 København K Danmark Telefon:

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNIONS CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/389 DEN EUROPÆISKE UNIONS CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER (2010/C 83/02) 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/391 Europa-Parlamentet, Rådet og

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

LANDSRETTENS oversigt over stridens 20 emner:

LANDSRETTENS oversigt over stridens 20 emner: 1 FAKTABOKS LANDSRETTENS oversigt over stridens 20 emner: 1. Sammenlægning af EF/EU til en union med retssubjektivitet ( juridisk person ). 2. Kompetencekategorierne 3. EU' s tiltrædelse af Den europæiske

Læs mere

der autochthonen, nationalen Minderheiten / Volksgruppen in Europa for de autoktone, nationale mindretal / folkegrupper i Europa

der autochthonen, nationalen Minderheiten / Volksgruppen in Europa for de autoktone, nationale mindretal / folkegrupper i Europa CHARTA CHARTER der autochthonen, nationalen Minderheiten / Volksgruppen in Europa for de autoktone, nationale mindretal / folkegrupper i Europa Bautzen / Budyšin / Budysin 2006 Charter for de autoktone

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 4. september 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 6.3.2013 B7-0097/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Fødevaresikkerhed og EU regulering - fra Bruxelles til København. Knud Østergaard International koordination

Fødevaresikkerhed og EU regulering - fra Bruxelles til København. Knud Østergaard International koordination Fødevaresikkerhed og EU regulering - fra Bruxelles til København Knud Østergaard International koordination Historien -Romtraktaten 1957 -Første fødevare direktiv i 1962 Konserveringsstoffer -Langsomt,

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Danmark og EU i Europa

Danmark og EU i Europa Mels Ersbøll og Jens Bostrup A 338939 Danmark og EU i Europa Gyldendal Indhold Forord 9 I. Danmark i den Europæiske Union 2S. maj - hvad stemmer vi om? Af Niels Ersbøll 13 Enten - eller 13 Spørg først

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10. EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs- og vækstudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. december 2015 Forslag om

Læs mere

Lige muligheder for mænd og kvinder

Lige muligheder for mænd og kvinder Lige muligheder for mænd og kvinder På trods af flere årtiers kamp for ligestilling har kvinder stadig ikke de samme muligheder som mænd, når det kommer til job og karriere. Herudover er det stadig kvinderne,

Læs mere

EU som udviklingsaktør

EU som udviklingsaktør EU som udviklingsaktør Og EU s fælles landbrugspolitik efter 2013? Laust Leth Gregersen, sekretariatsleder llg@concorddanmark. CONCORD Concord Europe: 1600 udviklings- og nødhjælps-ngoer 18 internationale

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU betegnes og dermed er en Forfatning.

Dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU betegnes og dermed er en Forfatning. Side 1 (af 6 sider) I det følgende gives en dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU ( Forfatningstraktaten ) betegnes og dermed er en Dokumentationen her er udformet som en

Læs mere

Brexit konsekvenser for UK og EU

Brexit konsekvenser for UK og EU Center for Europæisk Politik Brexit konsekvenser for UK og EU Marlene Wind, Professor, centerleder Center for Europæisk Politik & Professor, icourts Juridisk Fakultet begge Københavns Universitet Dias

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2001/2014(INI) 3. september 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Informationsblad om retsforbeholdet -Hvad skal vi stemme om den 3. december 2015?

Informationsblad om retsforbeholdet -Hvad skal vi stemme om den 3. december 2015? Informationsblad om retsforbeholdet -Hvad skal vi stemme om den 3. december 2015? Side 1 af 7 Indhold 1. Kort om retsforbeholdet baggrund... 3 2. Hvorfor skal vi til folkeafstemning?... 3 a. Hvad betyder

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. oktober 2008 /jlh Forslag til Rådets direktiv om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter)

EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter) DK EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter) Del A Generelle spørgsmål I. Personlige og faglige 1. Hvilke

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

EU s Charter om Grundlæggende Rettigheder

EU s Charter om Grundlæggende Rettigheder EU s Charter om Grundlæggende Rettigheder Med kommentarer af Jonas Christoffersen Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU s Charter om Grundlæggende Rettigheder med kommentarer Jonas Christoffersen EU s

Læs mere

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende 200/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende L I Lovgivningsmæssige retsakter a) Forordninger b) Direktiver c) Afgørelser d) Budgetter L

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT

DET EUROPÆISKE KONVENT DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 3. september 2002 (7.10) (OR. en) CONV 234/02 NEW VERSION CONTRIB 82 FØLGESKRIVELSE fra: sekretariatet til: konventet Vedr.: Bidrag fra Andrew DUFF,

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

Europaudvalget 2007 Det Europæiske Råd 21-22/6-07 Bilag 13 Offentligt

Europaudvalget 2007 Det Europæiske Råd 21-22/6-07 Bilag 13 Offentligt Europaudvalget 2007 Det Europæiske Råd 21-22/6-07 Bilag 13 Offentligt NOTAT Til: Folketingets Europaudvalg J.nr.: 400.A.2-10. Fra: Udenrigsministeriet Dato: 27. juni 2007 Emne: Teknisk gennemgang af mandatet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN 13.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 335/99 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0063 (NLE) 14869/16 JAI 1003 FREMP 197 DROIPEN 198 COCON 28 COHOM 151 COPEN 359 EDUC 401 MIGR 205 SOC 746

Læs mere

Danmark i det udvidede EU

Danmark i det udvidede EU Den 2. november 2004 Politisk aftale mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om Danmark i det udvidede EU Danmark

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om den ændrede ungarske grundlov

Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om den ændrede ungarske grundlov P7_TA(2011)0315 Ændret ungarsk forfatning Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om den ændrede ungarske grundlov Europa-Parlamentet, - der henviser til artikel 2, 3, 4, 6 og 7 i traktaten om Den

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 154 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. marts 2014 (OR. en) 7632/14 ADD 1 JAI 159 POLGEN 37 FREMP 43. FØLGESKRIVELSE fra:

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. marts 2014 (OR. en) 7632/14 ADD 1 JAI 159 POLGEN 37 FREMP 43. FØLGESKRIVELSE fra: RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. marts 2014 (OR. en) 7632/14 ADD 1 JAI 159 POLGEN 37 FREMP 43 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 11. marts 2014 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport FORELØBIG 22. oktober 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport til Udvalget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 22. februar 2016 Nye EU-forslag om

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Traktat om en forfatning for Europa

Traktat om en forfatning for Europa Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 63 O Redegørelse til Folketinget Traktat om en forfatning for Europa som undertegnet i Rom 29. oktober 2004 Redegørelse til Folketinget: Traktat om en forfatning for

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Bilag 6 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning

Læs mere

Hvis demokratiet skal begrænses

Hvis demokratiet skal begrænses Jens-Peter Bonde Hvis demokratiet skal begrænses Før afstemningen Gyldendal Indhold Forord 11 Kapitel 1: En rigtig EU-grundlov 15 Lad os få en ærlig snak om fremtiden 1.6. Vi skal ikke stemme i mange,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03. FØLGESKRIVELSE sekretariatet

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03. FØLGESKRIVELSE sekretariatet DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03 FØLGESKRIVELSE fra: sekretariatet til: konventet Tidl. dok. nr.: CONV 797/1/03 REV 1 Vedr.: Udkast til traktat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 34 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: NaturErhvervstyrelsen/Center for Jordbrug Sagsnr.: 12-41811-000002/Dep. sagsnr. 7570

Læs mere

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0387/2002),

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0387/2002), P5_TA(2002)0594 Beskyttelse af forsøgsdyr Europa-Parlamentets beslutning om Rådets direktiv 86/609/EØF om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål (200/2259(INI)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU Beslutningsforslag nr. B 30 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Tina Petersen (DF) og Peter

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget EU-note - E 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Fri konkurrence for posttjenester

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)280 endelig 2010/0168 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 100 i forbindelse med godkendelse af motorkøretøjer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. februar 2013 Sag 199/2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. februar 2013 Sag 199/2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. februar 2013 Sag 199/2012 Niels Hausgaard, Hans Henningsen, Annelise Ebbe, Andreas Åbling Petersen, Sven Skovmand, Hedvig Vestergaard, Helge Rørtoft-Madsen, Hanne

Læs mere

25-11-2014. EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret. Disposition. Domstolenes rolle og opgaver. Men der er også krads kritik

25-11-2014. EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret. Disposition. Domstolenes rolle og opgaver. Men der er også krads kritik EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret Disposition 1. Domstolene og retssikkerheden Juridisk Forening den 24. november 2014 Professor, dr.jur. Jens Kristiansen 2. De EU-retlige krav

Læs mere

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK Ikke-medlem af Europarådet (Hviderusland) MEDLEMSSTATER HOVEDSÆDE OG KONTORER BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien-Herzegovina,

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan

P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2012 om handelsforhandlingerne mellem EU og Japan (2012/2711(RSP)) Europa-Parlamentet, - der

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Udvalget for Andragender 2002/2139(INI) 16. september fra Udvalget for Andragender

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Udvalget for Andragender 2002/2139(INI) 16. september fra Udvalget for Andragender EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 2002/2139(INI) 16. september 2002 UDTALELSE fra Udvalget for Andragender til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender om virkningen af Den Europæiske

Læs mere

Klassisk magtdelingslære:

Klassisk magtdelingslære: EU s politiske system I (12. februar 2007) Klassisk magtdelingslære: 1) Lovgivende magt Parlamentet 2) Udøvende magt Regeringen: a) politisk (forslag til love) b) administrativ (implementering af love)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet

Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet Af Lave K. Broch, kampagnekoordinator for Folkebevægelsen mod EU Findes der er en vej ud af EU for Danmark?

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 17.12.2014 EP-PE_TC1-COD(2014)0287 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen.

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/BRL Sagsnr.: 2014-29-221-02102/Dep sagsnr: 24728 Den 17. februar 2014 FVM 244 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Gældende EU-ret. Traktatgrundlaget. Traktatudgaver. Afledt ret/sekundærlovgivning Direktiver. Af Mongin Forrest

Gældende EU-ret. Traktatgrundlaget. Traktatudgaver. Afledt ret/sekundærlovgivning Direktiver. Af Mongin Forrest Gældende EU-ret Af Mongin Forrest Traktatgrundlaget Traktatudgaver Afledt ret/sekundærlovgivning Direktiver Primærlovgivningen inden for EU består af EU's traktater. Siden traktaten om oprettelse af Det

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere