REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV."

Transkript

1 REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. Til stede Poul Erik Pedersen (mødeleder), Annie Juul-Jørgensen, Nanna Ilmer, Leif Nielsen, Aksel Leck Larsen, Hanne Voetman, Thomas Jensen, Jan Eriksen, Anker Madsen, Casper Lindemann og Johanne Leth Nielsen (ref.) samt delvist Thomas Larsen Schmidt (pkt. 2) og Bjarni Serup (pkt. 3) fra Friluftsrådets sekretariat. Afbud Jeppe Jørgensen 1. Velkommen Poul Erik bød velkommen, og alle deltagerne præsenterede sig, da ikke alle kendte hinanden til mødet. Dagsordenen blev godkendt. 2. Indsatsområde Kulturmiljøer Thomas Larsen Schmidt fra sekretariatet deltog under dette punkt og berettede om Friluftsrådets tanker bag indsatsområdet. Efter sidste REKU møde blev der per mail bedt om indstillinger til indsatsområdets styregruppe. REKU havde ingen kommentarer til kommissoriet Indstillinger til kredsrepræsentation i styregruppen fra regionsformændene o Hovedstaden : ingen kandidater o Midtjylland : Flemming Nielsen, Aarhus Bugt o Sjælland : ingen kandidater o Syddanmark : Erik Bukh, Fyn Nord o Nordjylland : ingen kandidater Det blev foreslået at arbejde videre med begge gode kandidater og dermed to repræsentanter i styregruppen frem for en. 3. Hvor langt er arbejdet med naturparker? Bjarni berettede om, at vi er nået langt! Hensigten var at etablere en mærkningsordning, og det er vi langt med. REKU fik udleveret de senest opdaterede papirer (indeholdende kommentarer fra referencegruppen). Kriterierne og projektbeskrivelse har været i Friluftsrådets bestyrelse, som har godkendt det. Det er også godkendt i projektets referencegruppe samt Regions Sjællands naturparknetværk. Nu skal idéerne projektliggøres i sekretariatet, og vi forventer at kunne skyde mærkningsordningen i gang 1. oktober 2012 og modtage de første ansøgninger i 2013.

2 19. juni 2012 afholdes Kløversti- og Naturparkworkshop i Middelfart, hvor vi håber at se alle kredse repræsenteret. Thomas: Hvornår foreligger der en tidsplan for igangsættelsen? Svar: Senest 1. oktober Og kriterierne vil også kunne offentliggøres 1. oktober. Efter bestyrelsesmødet 1. september 2012 vil der også komme meget mere ud. Jan orienterede, på baggrund af en samtale med skovrideren fra Blåvand, som har trukket sig fra arbejdet i Naturpark Vestkysten. Det har han gjort i protest mod kommunens håndtering af sagen, specielt som lodsejerrepræsentant. Det er meget vigtigt at huske, at holde fast i hensigten om kvalitetsforbedring af naturen i naturparkerne. Alle lodsejere skal involveres. Vi skal stå på mål for kvalitetsbegrebet, og vi må ikke gøre naturparkerne til en arneplads for erhvervsinteresser. Naturparkerne er jo ikke et alternativ til nationalparkerne. 4. Nyt fra kredsene Regionsseminarer Aksel, Region Sjælland Vi har haft en god tur til Tyskland, hvor vi så på naturparker. Turen gav anledning til masser af dialog på tværs af de fem kredse. Vi har ikke nået at evaluere turen endnu. Jan: er meget glad for at turen blev en succes, ser frem til at få evalueringen, som vil være til gavn fremover, hvis der planlægges lignende arrangementer Anni, Region Midtjylland Vi holdt seminaret sammen med Nordjylland. Det var godt og oplægsholderne var gode. En af dem der har været med til at planlægge efterlyser mulighed for honorar til oplægsholder. Tilmeldingssystemet på nettet virkede ikke særlig godt. Anker: Vi får selvfølgelig tilmeldingssystemet til at virke. Thomas, Region Nordjylland Regionsseminaret var en perfekt blanding af fagligt indhold og friluftsliv. I 2014 vil erfaringsudveksling være rigtig godt. Vil også gerne holde det sammen med Midtjylland igen. Hanne, Region Syddanmark Regionsseminar blev uden overnatning, da vi ikke kunne finde noget, der var til at betale. Vi havde et fantastisk seminar under overskriften Naturpark Lillebælt. Foredrag ved Søren Larsen, lækker mad, sejltur, godt vejr. Alle var meget tilfredse. 25 deltagere. Næste regionsudvalgsmøde er aflyst pga Hannes kemoterapi. Poul Erik, Region Hovedstaden Har holdt et godt seminar på Fredensborg Vandrehjem. Gode tilbagemeldinger. Traditionelt møde med eksterne oplægsholdere, FRs bestyrelse og deltagelse fra sekretariatet. Udflugt til Gurre Slotsruin. Godt sted, god mad.

3 Nyt fra kredsene Nyt fra kredsene i Region Midtjylland o Søhøjlandet planlægger sommermøde den 31. august 2012 og budgettet hænger sammen. o Aarhus Bugt har deltaget i frivillighedsseminar. Deres KR møde gik rimeligt. o Østjylland holder sommermøde i starten af september en hverdag. Vil ud og sejle på Randers Fjord. Har haft sager med problemer med islandske heste. De vil gerne mere i kontakt med folk ude i landet og reklamere for tipsmidlerne. o Midtvest har holdt KR møde med 1 deltager ud over bestyrelsen. Holder sommermøde medio september i Feldborg Skovdistrikt. Grønne Spirer spirer godt. Skal også hejse et blåt flag et sted for 25. år i træk. o Limfjord Syd. Har holdt et godt KR møde landet hurtigste møde, 2 timer, da vi pludselig skulle være ude kl. 21. Flemming Larsen holdt et godt strategioplæg på trods af tidspres. Ikke så stort fremmøde. Afholder sommermøde den 2. september 2012 på Fur med guide, hammer og mejsel. Skal hejse 3 blå flag. Nyt fra kredsene i Region Nordjylland o Kreds 1: arbejder med to naturparker, mange kommuner arbejder med kommuneplaner. Høringer giver sjældent anledning til ændringer. Sommermøde afholdes på naturens dag. o Kreds 2 har kun en halv kredsbestyrelse. Der afholdes ekstraordinært møde den 25. juni. o Kreds 3 er i gang med mange aktiviteter, er ved at planlægge sommermøde og inviterer kreds 2 med. Nyt fra kredsene i Region Syddanmark o Fyn Nord har haft godt KR møde. o Trekantområdet har fået ny formand. o Sydvestsjylland har også haft godt KR møde. Spændende indlæg om sæler og hvaler i Vadehavet. 16. juni fælles sommermøde med to andre kredse til Løgum Kloster. Laver også en repræsentantaften i september med fokus på tipsmidler mv. Har nationalparkplan i høring. 5. august 2012 kommer der vand i Fiil Sø. o Anker: skal sekretariatet deltage den 16. juni? Svar: det vender vi tilbage om. Nyt fra kredsene i Region Hovedstaden o København Vest har haft 15 deltagere på KR møde. Har lavet flot friluftsoplæg for Store Vejleådalen. Kredsen er vokset meget med den opgave. Arbejde med supercykelstier. Dette vil de gerne udbrede til andre kredse o København har haft udskiftning i bestyrelsen. Kredsen er meget fokuseret på det indre København og Vestamager. De kommer sjældent til regionsudvalgsmøder. Det arbejdes der på. o København Nord rumsterer med Værløse Flyveplads. Største opgave er etablering af hegn. o Nordsjælland har også haft udskiftning i bestyrelsen. Har ikke fået besat alle pladser, har kun 7 medlemmer. Boris på 87 år er still going strong. Han har fået os med på Nationalparkdagen, hvor vi ikke var inviteret med til at starte med. Debatterer stadig Nationalparken og er på vej i parterapi med landbruget. Har planer om og grønt lys fra politikere til samtaler med de største modstandere.

4 Nyt fra kredsene i Region Sjælland o Intet til dette punkt. 5. Nyt fra Friluftsrådets bestyrelse Nanna : Fornuftig afslutning på riderapporten. Godt med en aftale om det. Udsigt til samarbejde med et fornuftigt mål. Jan: Har haft en god generalforsamling med godt udfald Dansk Cyklist Fforbunds henvendelse taget i betragtning. Vores 2. duplik er nu afleveret til Naturstyrelsen. Beklager kritikken af sagsbehandlingen fra forbundet, når ærindet er et ønske om flere penge. Forventer snarligt et officielt svar fra Naturstyrelsen. Ellers fredsvalg til bestyrelsen men kampvalg til suppleantposterne. Har i går meddelt i sekretariatet, at den siden 1. januar 2012midlertidige struktur fastholdes, således at Mads ikke vender tilbage til kredssektionen. Politisk Sektion og Kredssektionen slås sammen til en sektion med Anker som sektionsleder. Ingen kommentarer til dette punkt. 6. Strategiproces Regionsformændene blev bedt om at vurdere de oplæg, der har været afholdt på kredsrepræsentantskabsmøderne. Thomas: Vi havde valgt den korte form. Det var godt, og det blev krydret ud over oplægget med eksempler. Kreds Himmerland Aalborg var ikke særlige begejstrede for oplægget. Hanne: Havde valgt det korte oplæg i egen kreds. Fortsætter snakken på sommermødet med kredsrepræsentanterne. Vedr. tilbagemeldingen om at det hele blev tabt på gulvet til konferencen, da gruppearbejdet ikke virkede? Hvor er vi lige nu? Hvad er i spil? Hvad skal vi forholde os til? Aksel: De fleste kredse valgte det korte oplæg og de har været glade for det. Annie: Synes det er tid til at gøre noget, så velkomment med strategiproces. Poul Erik: Det ophidser ikke folk særlig meget. Strategikonferencen afspejlede heller ikke nok dynamik. Jan: Hannes ønsker kan opfyldes i sommerbrevet til kredsene. Fokusområder er på plads, koncernmål vedtages i juni, herefter kommer målsætningsdebat. Strategien tages for alvor op på Fællesmødet i efteråret. Koncernmålene kan blive interessante for kredsene. Det bliver forhåbentlig meget visionære mål.

5 Johanne: Som aftalt på sidste REKU møde er der gang i en strategiproces i tre pilotkredse. Der afholdes i øjeblikket møder med dem og resultaterne viderebringes til Friluftsrådets bestyrelse til deres møde medio juni. Johanne var selv til 2. møde i Nordvestsjælland den 21. maj og berettede om en ikke særlig opløftende proces, hvor det var vanskeligt at få kredsen til at se fremad og fjerne fokus fra et ønske om meget medindflydelse især på tipsuddelingen. Kredsen gav også udtryk for en manglende tro på regionsudvalgets berettigelse, da mødeindholdet ofte er for tyndt. Jan: Strategien tages op på Fællesmødet. Det bliver den håndgribelige del af strategien, der skal drøftes. Det er vigtigt at vi forbereder os grundigt på denne proces med udbredelsen af processen til alle kredse. Poul Erik: Vi er meget forskellige landet over og en sådan strategiproces er diffus og svær at forstå for mange. Kan vi hjælpe hinanden på tværs af kredsene, når vi skal til at udvikle visioner for den enkelte kreds? Jan: Tipsmiddelsagsbehandlingen vil ikke komme til at ligge hos de enkelte kredsbestyrelser. Det ville undergrave Friluftsrådets kompetence. Omstruktureringen af kredsene var en stor succes. Redskabsbogen var en stor succes, KFO erne var en stor succes. Vi skal huske at kigge på succeserne og lære af dem. Vi skal udnytte den tættere kontakt, der bliver skabt med sammenlægningen Johanne: Startende på Fællesmødet i efteråret skal strategiprocessen udbredes fra de tre kredse til resten og Johanne håber, at REKU vil forpligte sig til at forberede denne proces grundigt med henblik på sikring af en fremadrettet syn på de rette emner. Konklusion Næstformand og formand for REKU, f.eks., går sammen med administrationen om at planlægge den videre proces og udbredelse til resten af landet på Fællesmøde, Kredsseminar mv. Det er vigtigt, at alle kredse forpligter sig til at deltage, og vi skal alle turde tænke nyt og deltage aktivt. 7. Natura 2000 Casper orienterede om, at NST har fjernet adgangsbegrænsninger og det tyder på, at kommunerne heller ikke vil gøre det. De planer, der er udsendt på nuværende tidspunkt, indeholder heller ikke adgangsbegrænsninger. Budskabet er, at vi ikke kun skal holde øje med adgangsbegrænsninger. Vi kan tage de positive briller på og se på synergieffekter mellem forskellige former for anvendelse. Sekretariatet laver statistik over indholdet. Der afholdes møde den 9. juni 2012 for kredsenes Natura 2000 ansvarlige i Odense. Husk at tilmelde jer. Der er plads til en fra hver kreds, men det er en god idé at uddelegere områderne blandt hele kredsen eller i en mindre arbejdsgruppe. Konklusion Vær opmærksomme på at mange områder går på tværs af kommunegrænser, kredsgrænser og statsejede arealer.

6 Sekretariatet skriver øverst hvilke myndigheder, der er involveret i de enkelte områder og udpeger en ansvarlig kreds, hvis der er mere end en. Alle høringssvar skal indsendes af sekretariatet for at sikre at alle svar sendes til rette myndighed dette skal kredsformændene forklare i bestyrelserne. Husk nu Friluftskasketten! Lav evt. en mindre gruppe, der har erfaring, lyst, kompetencer osv. til at tage sig af høringssvarene. 8. REKUs samlede rolle Poul Erik: Hvordan løfter vi arbejdet i REKU? Hvordan skærper vi fokus på vores muligheder? Hvordan får vi vores samspil regioner og bestyrelse forbedret? Alle: Skal det være kredsformænd der sendes til møder i regionsudvalget? Hvordan kan vi bedre erfaringsudveksle? Der ender altid med at være indhold til møderne i regionsudvalget. Hvordan kan vi være mere velforberedte til møderne i REKU. Kan vi få dagsordenen mere end 8 dage før? Måske 14 dage før? Jo mere der indsamles fra regionerne, jo bedre bliver REKU dagsordenerne. Det er regionernes punkter, der skal danne substansen i REKU dagsordenen. Det er vigtigt, at bestyrelsen interesserer sig for det, kredsene taler om. REKU er bestyrelsens mulighed for at tage pulsen på kredsene. Det er svært at være ny regionsformand og løfte denne opgave. Pas på med at skrive at regionsformændene skal redegøre i dagsordenen, det er ret omfangsrigt. Konklusion Sekretariatet sender dagsordenen ud tidligere fremover og vi beder en uge tidligere om punkter til dagsordenen. Kredsenes opmærksomhed på REKU muligheden skal skærpes. Der udarbejdes et papir, en køreplan over hvordan REKU kan anvendes bedst, og hvordan regionsudvalgsmøder bedst planlægges i relation til REKU møderne. Regionsformænd, som ikke er kredsformænd, bliver fremover også inviteret til informationsmøder i sekretariatet ligesom kredsformændene. 9. Arbejdet med Randzonelovgivningen Thomas roser sekretariatets indsats. Anker: Det er noget vi i sekretariatet har arbejdet på i mange år med alle ordførerne. Vi var meget overraskede over at se forslaget fra fødevareministeren, så hurtigt. Overraskede over landbrugets voldsomme reaktioner. Forslaget har være 2. behandlet og i udvalg. Landbruget har haft foretræde og Friluftsrådet har haft foretræde for udvalget. Tredjebehandlingen i folketinget er udsat til 6. juni og vi forventer det bliver vedtaget. Herefter skal f.eks. kompensationen debatteres. Landbruget har meddelt at de lægger sag an mod staten, hvis det vedtages. (Anker)

7 Det forpligter at vi som friluftsudøvere viser hensyn og færdes i tråd med reglerne på randzonerne. Derfor vil vi i Friluftsrådet igangsætte et arbejde på dette område og det skal I i kredsene medvirke til. (Anker) Vores gode samarbejde med DN og DOF har båret frugt blandt andet ved den fælles udmelding fra de tre organisationers direktører. (Jan) 10. Kriterier for uddeling af tipsmidler Baggrunden for, at de ikke må spredes elektronisk er, at de jævnligt ændres. Derfor er vi ikke glade for, at de ligger ude i landet måske i forældede versioner. Men vi vil fremover sende det til formanden i kopier til uddeling hver gang det opdateres samt et eksemplar direkte til tipsambassadøren. (Jan) 11. Den kommende landsplanredegørelse Der indkaldes idéer fra Miljøministeren. (Poul Erik) Sekretariatet laver høringssvar hver gang der kommer ny landsplanredegørelse. Vi har ventet til redegørelsen kom i sin endelige form. Idéfaserne fra ministerierne er ofte lidt overflødige ift. den endelige plan. Svaret skal komme fra Friluftsrådet centralt. Men I må meget gerne indsende idéer til os. (Anker) 12. Næste møde Næste møde er den 4. september. Fremtidige vedtagne mødedatoer: 4. december marts maj Eventuelt 1. Aage V Jensen Fondene. (Thomas) Thyge vil gerne stille sig til rådighed i Lille Vildmose. I disse dage er det 9 år siden, FR gik i mod Aage V Jensens forbud mod adgang. Det tabte vi i Naturfredningsnævnet og det samme gjorde NST. Invitationen til samarbejdet omkring Fiil Sø var en start på et fremtidige samarbejde, og nu er vi inviteret med i to nye steder i deres Naturråd. Fondene har erkendt, at en kamp for Danmarks natur kan ikke vindes kun for nørder den brede befolkning skal med. Vi har opnået gode adgangsmuligheder ved Fiil Sø. (Jan). Så er vi faktisk med i 4 nemlig også Vildsted Sø. (Thomas) 2. Arresø. Poul Erik. Der er ved at blive udarbejdet sejladsregler. En voldsom debat er i gang om disse regler, som fuglefolket er i mod. Kredsen har valgt ikke at blande sig i debatten i pressen. Hvis man mener vi skal det, vil kredsen gerne have hjælp til det. (Poul Erik)

8 Vi kan ikke og skal ikke være enige med vores medlemsorganisationer om det hele. Vi har før været uenige. (Jan og Anker). 3. Vandscooterbekendtgørelsen der trådte i kraft for et års tid siden. Den lovliggør sejladsen ved kysterne. Aksel. Der er desværre ikke noget at gøre ved det. (Anker) Danske Tursejlere har netop udsendt en kampagneplakat om hensynsfuld vandscootersejlads. (Leif). Denne eftersendes per Nedskæringer i Naturstyrelsen. Hvilke konsekvenser kan det have for f.eks. naturvejledningen? Vi oplever også nedskæringer på toiletter på styrelsens arealer. (Annie) Der nedskæres voldsomt i styrelsen også i toppen. I efteråret kom vi overens med NST om Naturvejledningen, således at vi har puttet flere penge i ordningen. Nu klarer foreningen selv det arbejde, som NST stod for før. Vi anvender i alt ca. 1/5 af lottomidlerne til naturvejlederne. (Jan) Det er rigtigt at der skæres ned på f.eks. toiletter og skraldespande. Vi opfatter NST som meget søgende, og det vil vi hjælpe dem med. (Jan) 5. Grønne råd i kommunerne. Følger Friluftsrådet op på den undersøgelse af rådene KL har lavet? (Aksel) Det har vi gjort. KL har ikke gjort det op endeligt. Vi sender noget ud til jer, så snart vi har det. Skal vi måske lægge pres på de sidste 6 kommuner som ikke har oprettet grønne råd? Vi vil også gerne være med til at kvalificere kredsbestyrelsesmedlemmers indsats i de grønne råd i fremtiden. (Anker) Et notat med gode råd til arbejdet i de grønne råd vil være en rigtig god idé (Poul Erik). 6. Rene la Cour Sell er stoppet i DN og DN kører foreløbig videre med en kollektiv ledelse. Vi søger at fastholde vores gode samarbejde med DN. (Jan) /Johanne Leth Nielsen, 23. maj 2012

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Friluftsrådets bestyrelse

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Friluftsrådets bestyrelse Januar 2010 Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Tilstede: Jeppe Jørgensen Nanna Ilmer William S. Jacobsen Ole Bøgh Vinther Thyge

Læs mere

Referat af møde i Regionskontaktudvalget

Referat af møde i Regionskontaktudvalget Referat af møde i Regionskontaktudvalget tirsdag den 1. marts Deltagere: Fra bestyrelsen: Jeppe Jørgensen Fra regionerne: Thyge Steffensen, Ole Bøgh Vinther, Hanne Voetmann, Aksel Leck Larsen og Gunnar

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17 kreds@friluftsraadet.dk

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Indledning: Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Der er flere, der har sagt til mig, at sådan en beretning her må da blive nemmere og

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar 2015. Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø.

Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar 2015. Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø. Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar 2015. Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø. Deltagere: Tove, Jørgen, Lone, Tue, Thomas, Poul Afbud fra: Allan, Jess, som ikke kom Dagsorden: 1.

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere