Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg"

Transkript

1 Danbor Service A/S Måde Industrivej Esbjerg Torvegade Esbjerg Dato 20. december 2013 Sagsbehandler Ulla Feldt Baggesgaard/kjlh Telefon direkte Sags id Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg Matrikel nr.: 1v Måde, Esbjerg Jorder CVR-nummer: P-nummer Listepunkt: A 205 Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller andre metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1000 m 2 eller derover. Biaktivitet: A203 - Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet fra anlægget overstiger normal m 3 pr. time. Anlæg der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra anlæg der er omfattet af J 104. Telefon Telefax

2 Indholdsfortegnelse: Indledning Afgørelse Vilkår Lovgrundlag Indhentede udtalelser Miljøteknisk redegørelse og vurdering Ejer og ansvarsforhold Etablering og beliggenhed Indretning og drift Produktion/processer Renere teknologi Driftstid og ansatte Råvarer og hjælpestoffer Forbrug af el, vand og varme Luft Lugt Spildevand Støj Affald Jord og grundvand Olietanke Oliefyr Driftsforstyrrelser og uheld Risiko Ophør af virksomhed Helhedsvurdering Klagevejledning Offentliggørelse Indledning Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg, har den 7. maj 2012 indsendt oplysninger til brug ved revurdering af virksomhedens nuværende miljøgodkendelser samt udvidelse af produktionen ved smedeværkstedet med 521,7 m 2. Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af miljøbeskyttelseslovens liste over godkendelsespligtig virksomhed: A Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller andre metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1000 m 2 eller derover. Virksomheden har desuden en biaktivitet med overfaldebehandling, som er omfattet af listepunkt: A Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet fra anlægget overstiger normal m 3 pr

3 time. Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time Virksomheden har 3 miljøgodkendelser som alle er mere end 8 år gamle. Nogle af vilkårene er ikke længere aktuelle og der er kommet standardvilkår for både listepunkt A 205 og A 203. Der er i 2010 meddelt påbud med bestemmelser i henhold til VOC-bekendtgørelsen. Industrimiljø har derfor valgt, at sammenskrive de revurderede vilkår fra godkendelses og påbud med vilkår for udvidelsen. Afgørelse Esbjerg Kommune meddeler i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 1 hermed Danbor Service miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen i smedeværksted. Der meddeles samtidig revurdering af miljøgodkendelse for smedeværksted og overfladebehandling i henhold til 41 b, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven. Ændringerne meddeles som påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1, som forinden har været varslet i form af udkast til afgørelse. Vilkår fra de tidligere miljøgodkendelser er overført til denne afgørelse, eller bortfaldet fordi de var utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført uændret eller ændret ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1. Endvidere er der ved revurderingen tilføjet nye vilkår ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1. De tidligere afgørelser bortfalder ved meddelelse af denne afgørelse: 18. oktober 1990 Godkendelse af projekt til etablering af smedeværksted på Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg. 11. december 1990 Godkendelse af installering af oliefyringsanlæg samt opstilling af tilhørende olietank på matr. nr. 1 v Måde, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg. 8. december 1994 Godkendelse af udvidelse af Danserv A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg. 1. marts 2010 Påbud om at virksomheden er omfattet af VOC-bekendtgørelsen. Afgørelsen gives på nedenstående vilkår, idet der er anvendt følgende markering: (A) Nye vilkår, meddelt efter miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 1. Der er 8 års retsbeskyttelse. Kan påklages. (B) Nye og ændrede vilkår som følgende af standardvilkår. Meddelt iht. miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1. Kan påklages. (C) Overførte vilkår fra tidligere meddelte afgørelser, der kun er ændret redaktionelt. Kan ikke påklages

4 Vilkår Generelt 1. (B) Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører. 2. (B) Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen befæstet areal menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen tæt belægning menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. Indretning og drift Blæserensningsanlæg 3. (B) Ved tør friståleblæsning skal døre, vinduer og porte til blæserensningshallen være lukkede. 4. (B) Døre og porte fra blæserensningshallen til det fri skal være tætsluttende. Forholdet mellem udsuget luft og indblæst erstatningsluft skal tilpasses således, at der kan opretholdes et konstant undertryk i kabinen under drift. Ved ventilationssvigt skal blæserensning straks indstilles og må først genoptages, når ventilationsanlægget fungere korrekt. 5. (B) Afrensede emner skal være rengjorte for brugt blæserensningsmateriale, før emnerne køres eller transporteres ud af blæserensningshallen. 6. (B) Emnerne må ikke køres ud af blæserensningshallen, før støvet fra blæserensning og rengøring har lagt sig. 7. (B) Brugt blæsemiddel, der er aflejret på gulvet i blæserensningshallen, skal fjernes mindst én gang dagligt. Alternativt skal blæserensningskabinen være indrettet således, at brugt blæsemiddel ikke aflejres på gulvet, men f.eks. opsamles i silo under gulvrist. 8. (B) Rengøring af blæserensningshallen skal ske for lukkede porte, døre og vinduer. 9. (B) Arealer foran blæserensningshallen skal regelmæssigt rengøres og mindst en gang i ugen. 10. (B) I procesafkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være indrettet målesteder med indretning og placering som anført under punkterne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 / 2001 Luftvejledningen. Målestederne skal være placeret, inden procesluften blandes med andre luftstrømme, f.eks. rumluft og afkastluft fra andre processer

5 Vådmaleranlæg 11. (B) Ved malingspåføring skal døre, vinduer og porte til produktionslokalet være lukkede. 12. (B) Døre og porte til det fri skal være tætsluttende. Forholdet mellem udsuget luft og indblæst erstatningsluft skal tilpasses således, at der ved maling i hallen er undertryk under drift Der skal være installeret overvågning af udsugningskapaciteten ved hjælp af udsugningsalarmer, der automatisk går i gang med et lys- eller lydsignal, når udsugningskapaciteten falder. Ved ventilationssvigt skal malingspåføring strakt indstilles og må først genoptages, når ventilationsanlægget fungerer korrekt. 13. (B) I procesafkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være indrettet målesteder med indretning og placering som anført under pkt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 / 2001 Luftvejledningen. Målestederne skal være placeret, inden procesluften blandes med andre luftstrømme, f.eks. rumluft og afkastluft fra andre processer. Luftforurening Smedeværksted 14. (B) Før nye filtre på afkast fra svejse- og/eller skærpeprocesser taget i brug, skal virksomheden fremskaffe nedenstående oplysninger fra leverandøren: - Dokumentation fra producenten af filtermaterialet om at filteret er velegnet til den konkrete proces, samt at filteret kan tilbageholde mindst 99 % af svejseog/eller skærerøgen - Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret. 15. (B) I ethvert afkast fra slibeprocesser skal emissionsgrænseværdien på 5 mg/normal m 3 for total støv overholdes. 16. (B) Afkasthøjden fra slibning fastsættes til 7 meter over terræn. 17. (B) I procesafkast fra støvfrembringende slibning, når den samlede udsugede luftmængde overstiger 2500 m 3 /time, skal der indrettes målesteder med indretning og placering som anført under punkt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 Luftvejledning. Særligt for svejseanlæg på smedeværksted 18. (B) Filteret skal være i stand til at tilbageholde mindst 99 % af svejserøgen. Afkast fra svejsning skal være opadrettet og føres over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret, dog mindst 1 meter over tagryg

6 Blæserensningsanlæg 19. (B) Virksomheden skal overholde en emissionsgrænseværdi for totalstøv på 5 mg/normal m 3. Emissionsgrænseværdien gælder i hvert afkast fra blæserensningsanlægget. 20. (B) Virksomhedens afkast skal være dimensioneret, så B-værdierne i nedenstående tabel overholdes. Blæsemiddeltype B-værdi mg/m 3 Stålgrit, stålshot o.lign. 0, (B) Afkasthøjden fra blæserensning skal være 7 meter over terræn. Vådmalingsanlæg 22. (B) Virksomheden skal overholde emissionsgrænseværdierne i nedenstående tabel. Parameter Emissionsgrænseværdi mg/normal m 3 Total støv fra malingspåføring 10 Zinkstøv 5 Epoxystøv 5 Emissionsgrænseværdien for total støv anses for overholdt, hvis der er installeret et filter i udsugningen fra sprøjteboksen, der kan tilbageholde mindste 90 % af malingsstøvet. 23. (A) Virksomheden må maksimalt udlede 12,6 kg flygtige organiske stoffer pr. time. 24. (B) Virksomhedens afkast skal være dimensioneret, så B-værdierne i nedenstående tabel er overholdt. Parameter B-værdi mg/m 3 Malingsstøv generelt 0,08 Epoxystøv 0,01 Polyurethanstøv 0,04 Zinkstøv 0,06 Blandingsfortyndere 0, (B) Afkasthøjden fra vådmaling skal være 20 meter over terræn. 26. (C) Anlægget skal overholde nedenstående, eller den til en hver tid gældende, emissionsgrænseværdi for spildgas og diffus emission jf. VOC-bekendtgørelsen Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler, nr af 20. December

7 Aktivitet (tærskel for forbrug af opløsningsmidler, tons/år) Tærskel for forbrug af opløsningsmidler tons/år 5-15 > 15 Emissionsgrænseværdi i spildgas mg TOC/ normal m (1) 50/75 (2) Særlige bestemmelser Anden overfladebehandling, herunder metal, plast, tekstil, stof, film og papir (>5) (1) Emissionsgrænseværdi for overfladebehandling og tørring under indeslutning. (2) Første emissionsgrænseværdi gælder for tørring, anden for overfladebehandling. Anlægget kan også vælge at overholde via reduktionsprogrammet, jf. bilag 4 i VOC-bekendtgørelsen. Brug af reduktionsprogrammet forudsætter, at der opnås en reduktion, der svarer til den, som opnås ved at anvendes emissionsgrænseværdierne i bilag 2 eller 3 i VOC-bekendtgørelsen. 27. (C) Der skal træffes alle egnede foranstaltninger til at reducere emissioner af flygtige organiske forbindelser til det mindst mulige under opstart og nedlukning. 28. (C) Der må ikke anvendes stoffer eller blandinger, som er eller bør være CMRklassificeret og/eller CM-klassificerede. Særligt for fyringsanlæg 29. (A) Fyringsanlæg med indfyret effekt på 120 kw og derover men mindre end 5 MW skal overholde emissionsgrænseværdierne for NO x (regnet som NO 2 ) på 250 mg/nm 3 tør røggas ved 10 % O 2 samt CO på 100 mg/nm 3 tør røggas ved 10 % O (A) Ved udskiftning / nyrenovering af oliefyret med indfyret effekt på 120 kw og derover men mindre end 5 MW skal det forinden etablering dokumenteres at emissionsgrænseværdien for NO x (regnet som NO 2 ) på 110 mg/nm 3 tør røggas ved 10 % og CO på 100 mg/nm 3 tør røggas ved 10 % O 2 kan overholdes. 31. (A) Ved udskiftning / nyrenovering af oliefyr med indfyret effekt på 120 kw og derover men mindre end 5 MW skal afkasthøjden bestemmes ved en OMLberegning

8 Støj 32. (C) Virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen må i de nævnte områder, udenfor virksomhedens skel, ikke overskride nedenstående støjgrænser: Tidspunkt Område Referencetidsrum og 3* Dag: Kl. db(a) Timer Mandag fredag Lørdag Lørdag Søn- og helligdage Aften Alle dage Nat Alle dage ½ Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige For område 3 * (åbent land) gælder grænseværdierne ved nærmeste nabobeboelses udendørs opholdsareal i tilknytning til boligen. Områderne fremgår af nedenstående figur og svarer til følgende områdebetegnelser i Esbjerg Kommunes Kommuneplan Område 1 og 2: Erhvervsområde Område 3: Blandet bolig og erhverv Område 3 * : Åbent land 33. (C) Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne, jf. vilkår 32, er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under evt. målingen. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder

9 Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målingerne/beregningerne skal foretages som Miljømåling ekstern støj, jfr. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 17. august 2011 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling/beregning, med mindre der sker væsentlige ændringer eller der modtages støjklager. Udgifterne til støjdokumentationen afholdes af virksomheden. Støjgrænsen anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænsen. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må som udgangspunkt ikke være over 3 db(a). Affald 34. (B) Spildolie, forurenet absorptionsmateriale, brugte køle-smøremidler og andet farligt affald, skal opbevares i egnede lukkede beholdere, der er tætte og markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. 35. (B) Filterstøv skal opsamles og opbevares i egnede lukkede beholdere, containere, big-bags eller lignende, som er tætte. 36. (B) Kasseret blæsemiddel skal opsamles og opbevares i tæt, lukkede eller overdækkede containere eller i lukkede bigbags el. lign. 37. (B) Opfejet malingsstøv, der ikke er klassificeret som farligt affald, skal opbevares i lukket container el. lign. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 38. (B) Produktion på maskiner, hvorfra der kan ske spild af køle-smøremiddel, skal foregå på et befæstet areal med mulighed for opsamling af spild. 39. (B) Ved udendørs opbevaring af metalaffald, der indeholder rustbeskyttende olie og/eller køle-smøremidler, skal affaldet opbevares i lukket, regntæt container eller på tilsvarende måde være beskyttet mod påvirkning af regn. Afdryppet olie eller køle-smøremiddel skal kunne opsamles i egnet spildbakke eller lignende. 40. (B) Køle-smøremiddel, olieprodukter og maling, såvel nyt som brugt, skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er mærkede, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal opbevares under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal bestå af et befæstet areal og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares

10 41. (B) Farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er mærkede, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal opbevares under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. 42. (B) Fortynder og opløsningsmiddelholdig maling, der ved spild o.lign. kan medføre risiko for forurening af jord og grundvand, skal opbevares på samme måde som farligt affald, jf. vilkår (B) Påfyldningsstudse og aftapningsanordninger for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres indenfor konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativ skal eventuelt spild opsamles i en spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Egenkontrol Særligt for filtre og cykloner 44. (B) Filtre og cykloner skal drives, serviceres og vedligeholdes eller udskiftes efter filter- / cyklonleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende. Driftsinstruks for filtre og cykloner skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene/cyklonerne. 45. (B) Renluftsiden af posefiltre o.lign. skal efterses visuelt mindst en gang om ugen for kontrol af utætheder alternativt skal der installeres støvalarmer i afkast. Særligt for dokumentation for overholdelse af emissionsgrænseværdier 46. (B) Tilsynsmyndigheden kan kræve, at der skal foretages præstationskontrol i ethvert afkast i form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i vilkår 15 og 22 er overholdt, dog højest 1 gang årligt. Hvis resultatet af en præstationskontrol (det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkelte målinger) er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kan der dog kun kræves kontrol hvert andet år. 47. (B) Virksomheden skal senest 6 måneder efter meddelte af afgørelse få foretaget præstationskontrol i ethvert afkast fra blæserensning i form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i vilkår 19 er overholdt. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, dog højest 1 gang årligt, at der foretages yderligere præstationskontrol. Hvis resultatet af en præstationskontrol (det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkelte målinger) er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kan der dog kun kræves kontrol hvert andet år

11 48. (B) Målingerne i henhold til vilkår 46 og 47 skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. 49. (B) Prøvetagning og analyse jf. vilkår 46 omhandlende vilkår 15 skal ske efter de i nedenstående tabel nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Navn Parameter Metodeblad nr. a) Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationer af metaller i strømmende gas (manuel opsamling på filter og vandflasker) Total støv, slibestøv rustfrit stål og slibestøv i øvrigt Nikkel og krom i slibestøv MEL-02 MEL-08a a) Se hjemmeside for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: b) For vegetabilsk olietåge anvendes principperne for måling i MEL-14 Særligt ift. krav i VOC-bekendtgørelsen Virksomheden kan, som det fremgår af vilkår 26, vælge mellem 2 metoder til overholdelse af VOC-bekendtgørelsen. Dokumentation for overholdelse af grænseværdi for spildgasser skal ske i henhold til vilkår 50 og 51. Overholdelse af reduktionsprogrammet skal dokumenteres i henhold til vilkår (C) Der skal foretages måling af emissioner i spildgasser jf. nedenstående: a. Hvor der efter rensning udledes en samlet mængde af organisk kulstof på mere end 10 kg/time, skal overholdelse kontrolleres ved kontinuerlige målinger (AMSkontrol). b. Hvor der efter rensning udledes en samlet mængde af organisk kulstof på mindre end eller lig med 10 kg/time, skal overholdelse kontrolleres ved kontinuerlige målinger (AMS-kontrol) eller periodiske målinger (præstationskontrol). Præstationskontrol skal bestå af mindst 3 målinger og i øvrigt udføres i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 af 2001 Luftvejledning. Periodiske målinger skal udføres som førstegangskontrol inden for 3-6 måneder og herefter mindst hvert 3. år. 51. (C) Emissionsgrænseværdien for spildgasser skal overholdes jf. nedenstående: For kontinuerlige målinger (AMS-kontrol) a 1 Ingen af de aritmetiske gennemsnit af alle gyldige aflæsninger foretaget inden for enhver 24-timers periode under driften af et anlæg eller udførelse af en aktivitet bortset fra opstart, nedlukning og vedligeholdelse af udstyret overskrider emissionsgrænseværdien, og

12 a 2 Intet timegennemsnit overskrider grænseværdierne med mere end en faktor 1,5. For periodiske målinger (præstationskontrol) b 1 Det aritmetiske gennemsnit af måleresultaterne udført under præstationskontrollen ikke overskrider emissionsgrænseværdien. b 2 Ingen af måleresultaterne udført under præstaionskontrollen overskrider emissionsgrænseværdien med mere end en faktor 1, (C) Overholdelse af reduktionsprogrammet skal udføres efter reglerne i bilag 4, afsnit 5 i VOC-bekendtgørelsen. 53. (C) Resultater af egenkontrol jf. vilkår 50, 51 eller 52 skal mindst en gang årligt indsendes til tilsynsmyndigheden. Særligt for støj 54. (C) Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne for støj, jf. vilkår 32, er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under evt. målingen. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målingerne/beregningerne skal foretages som Miljømåling ekstern støj, jfr. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 866 af 1. juli 2010 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling/beregning, med mindre der sker væsentlige ændringer eller der modtages støjklager. Udgifterne til støjdokumentationen afholdes af virksomheden. Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må som udgangspunkt ikke være over 3 db(a). Driftsjournaler 55. (B) Der skal føres en driftsjournal med angivelse af: - Tidspunkt for og karakteren af vedligeholdelse af filter, herunder udskiftning af filterposer og fejl i filtre, der har udløst alarmfunktion, med angivelse af korrigerende handling. Resultatet af den ugentlige kontrol af renluftsiden af posefilter o.lign. eller hvis der har været alarmer, skal noteres i journalen. - Årlig opgørelse af forbrug af maling og opløsningsmidler (herunder fortynder) i denne opgørelse skal det årlige forbrug af produktet som ikke kan leve op til blandingsfortynderbegrebet registreres særskilt

13 - Resultat af den månedlige kontrol af renluftssiden af posefilter og lignende, jf. vilkår Årlig opgørelse af bortskaffede mængder af spildolie, forurenet absorptionsmateriale, filterstøv fra filtre, brugt fitermateriale og andet farligt affald - Årlig opgørelse af bortskaffede mængder af brugt blæsemiddel. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden

14 Lovgrundlag Afgørelsen meddeles med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens 2 33 og 41, jf. 41 b. Miljøgodkendelsen bortfalder, jf. 78a i miljøbeskyttelsesloven, hvis den ikke udnyttes i en sammenhængende periode på 3 år. Indhentede udtalelser Et udkast til afgørelsen er den 27. november 2013 blevet forelagt virksomheden til kommentering. Virksomheden er fremkommet med følgende bemærkninger: - Emissionsberegninger i forhold til overfladebehandling er opdateret, da virksomheden har et større forbrug end det der var lagt til grund ved indsendelse af beregninger. - Der afledes vand fra trykprøvning i tankafdelingen via olieudskilleranlæg. Der skal således meddelelse tilslutningstilladelse til det offentlige kloaksystem. - Der er monteret trykfaldsalarm på udsugning fra smedeværkstedet, hvilket virksomheden vurdere er tilstrækkelig i forhold til kontrol af renluftsiden. Der vil således ikke blive udført yderligere kontrol på renluftsiden. Miljøteknisk redegørelse og vurdering Ejer og ansvarsforhold Virksomheden ejes af: Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6705 Esbjerg. Ejendommen ejes af: Danbor Service A/S, Måde Industrivej 30 38, 6705 Esbjerg. Virksomhedens adresse: Måde Industrivej 36, 6705 Esbjerg Ø. Den ansvarlige for virksomhedens drift er Peter Nielsen. Etablering og beliggenhed Planforhold - Kommuneplan Virksomheden er i gældende kommuneplan - Kommuneplan for Esbjerg Kommune beliggende i enkeltområde Områdets anvendelse er fastlagt til erhverv uden bolig, bl.a. maskinfabrikker. Støjbelastningen fra hver virksomhed er dag/aften/nat, fastsat til (60/60/60 db(a)) uden for egen grundgrænse i området. Planforhold - Lokalplan Området er omfattet at Lokalplan nr. 451, idet virksomheden er beliggende i lokalplanens delområde B, der er udlagt til erhverv op til klasse 5. Planforhold - VVM Virksomheden er ikke omfattet af punkter på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen 3. 2 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni

15 Planforhold - Spildevandsplan Virksomheden er beliggende i område Jerne Måde - Novrup i oplandsnummer F01, Måde Erhvervsområde, i Esbjerg Kommunens Spildevandsplanen Området er separatkloakeret. Spildevand ledes til Rensningsanlæg Øst. Regnvandssystemet fra ejendommen, afledes til Måde Bæk i udløb UF01. Planforhold - Natura 2000-områder I henhold til 7, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 408 af om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Nærmeste Natura 2000-områder er: - EF-fuglebeskyttelsesområde F51 Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb afstand 1,0 km Esbjerg Kommune vurderer, at projekt ikke vil påvirke de ovennævnte områder væsentligt, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder under hensyn til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder. Planforhold - Artsbeskyttelse bilag IV-arter I henhold til habitatbekendtgørelsen 4 11 stk. 1, skal der foretages en vurdering af virksomheden iht. habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse). Industrimiljøs vurdering Det skønnes, at virksomheden ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke. 3 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet. 4 Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

16 Indretning og drift Virksomheden ønsker fortsat at drive smedeværksted samt anlæg til overfladebehandling af materialer af jern og metal. Standardvilkår 5 for listepunkt A203, vådmaleranlæg er ikke medtager, da virksomheden ikke regenererer spildfortynder. Produktion/processer I maler- og sandblæsnings hal er der ikke fastopstillede maskiner. I maler hallen er det Ex-zone, hvorfor der ikke forefindes elektriske installationer. Det betyder at malingen blandes og herefter pumpes ind til sprøjtepistolerne. Renere teknologi Der foreligger ikke oplysninger om bedre tilgængelige teknikker. Driftstid og ansatte Der arbejdes mandag fredag fra kl til i alle afdelinger. I malerafdelingen arbejdes der ligeledes mandag torsdag fra kl Der kan i meget sjældne tilfælde forekomme overarbejde udenfor ovenstående tidsrum. Virksomheden er ikke normalt i drift på lørdage samt søn- og helligdage. Råvarer og hjælpestoffer Der anvendes følgende råvarer og hjælpestoffer på virksomheden: Væsentlige råvarer- og hjælpestof Forbrug Sort stål, herunder plader, rør, m.m. * Maling 40 tons/år (2010) Stålsand 24 tons/år Smøre- og boreolie 10 liter/år *: Dette opgøres ikke i mængder med i kr., hvorfor det ikke er muligt at fremskaffe en mængde. Der forefindes en lagerliste opgjort i mængde (areal) og i kr. Forbrug af el, vand og varme Forbrug 2012 El kw Vand 340 m 3 Fyringsolie l Luft Der anvendes smøre- og boreolie ved henholdsvis boremaskine og dreje bænk. Mængden af smøre- og boreolie er særdeles lav, hvorfor dette ikke vurderes at give anledning til nogen væsentlig emission af olietåger

17 Svejserøg På smedeværkstedet er der etableret 12 svejsesteder og der foretages hovedsageligt (95 % af tiden) MIG/MAG svejsning. Ved alle svejsepladser er der etableret udsug som ledes til et samlet afkast 7 meter over terræn. Filter i svejserøgsudsugningen har en dokumenteret effekt på over 99 %, hvorfor Industrimiljø vurdere at krav i vilkår er overholdt. Standardvilkår 4 og 19 for listepunkt A205 er ikke medtaget, da virksomheden ikke har processer hvor der anvendes køle-smøremidler. Flammeskæring Der fortages flammeskæring på indrettet skærebord og der anvendes propangas. Afkast fra flammeskæringsbordet er ført til svejserøgsudsugningen, hvor der er en renseeffekt på over 99 %. Industrimiljø vurderer, at krav om rensning i filter der er i stand til at tilbageholde mindst 99 % af skærerøgen er overholdt. Slibestøv Alle støvfrembringende aktiviteter er koblet på svejserøgsudsugningen, som har afkast 7 meter over terræn. Udsugningen kører med en kapacitet på m 3 /h. I svejserøgsudsugningen er der installeret et filter med en maksimal gennemstrømning af partikler på mellem 0,2 µm - 2 µm på 0,01 %. Referencelaboratoriet har udtalt, at hvis slibestøv renses i svejserøgsfilter, så er det reglerne for afkasthøjde for svejserøgsafkast der bestemmer højden på afkastet, fordi filteret er mindst lige så effektivt overfor slibestøv, som overfor svejserøg, så emissionen vil være meget lille og meget langt under 5 mg/m 3. Industrimiljø vurderer derfor, at det installerede filter kan tilbageholde såvel svejserøg som slibestøv i en sådan grad, at der ikke er behov for at forlange præstationskontrol på afkastluften fra virksomheden. Afkasthøjden følger kravene til svejserøgsafkast. Der er indsat vilkår om, at tilsynsmyndigheden på forlangende kan kræve at der laves præstationskontrol. Virksomheden har i forbindelse med gennemgang af udkast kommet med kommentar om, at der i smedeværksteder er monteret alarm på udsugningen, som reagerer ved ændret tryk. Virksomheden mener således, at det må være tilstrækkelig i forhold til kontrol af utætheder på renluftsiden. Industrimiljø har derfor ikke stillet standardvilkår om kontrol af renluftsiden, men stillet vilkår om at udløst alarmfunktion skal registreres i journal. Blæserensningsanlæg Der anvendes stålsand i blæsehallen, som genanvendes indtil kornstørrelsen er blevet for lille. Herefter bortskaffes det som affald. I blæsehallen er der etableret et udsug med en kapacitet på 1x Nm 3 /h og et afkast 7 meter over terræn. Der anvendes et filter med en effekt på maksimal gennemstrømning på 1-5 mg/m 3. Filterleverandør oplyser, at filteret har en gennemstrømning på 1 mg/m 3 eller mindre. Der er lavet emissionsberegning med 1 mg/m

18 Der er på filter installeret en trykfaldsmåler, som dagligt bliver aflæst. Måleren sikre, at der ikke kan køres med udsugningsanlægget, hvis filteret er stoppet eller sprængt. Der er efter filter monteret inspektions lem, således at der ugentligt kan foretages kontrol af renluftsiden. Industrimiljø vurderer, at emissionsgrænseværdien på 5 mg/nm 3 er overholdt med det installerede filter. B-værdien på 0,08 mg/m 3 er overholdt med en værdi på 0,0093 mg/m 3 ved en afkasthøjde på 7 meter over terræn. Da virksomhedens filterleverandør ikke har kunnet fremvise dokumentation for effekten er der stillet vilkår om, at der skal foretages præstationskontrol i afkast til dokumentation for, at emissionsgrænseværdien overholdes. Vådmaleranlæg Der foretages maling med vådmaling. Vådmalingen er VOC-baseret og der indsendes årligt VOC-redegørelse til tilsynsmyndigheden. Af sidste VOC-redegørelse fremgår, at der er bortskaffet 3,6 tons malingsaffald via Maersk Olie og Gas til Stena Miljø. Virksomheden har i 2010 fået meddelt påbud med krav om overholdelse af VOCbekendtgørelsen. I december 2012 udkom en ny VOC-bekendtgørelse krav i denne bekendtgørelse er indarbejdet i denne revurderingsgodkendelse. I malerhallen er der etableret et udsug med en kapacitet på Nm 3 /h og et afkast 20 meter over terræn. Der anvendes et filter med en effekt på 50 %. Filtrene på maleranlægget udskiftes hver 2. måned. Der foretages eftersyn af anlæggene i henhold til producentens anvisninger dog minimum en gang pr. år. Blandingsfortynder Det er dokumenteret at alle malingsprodukter, med undtagelse af 2, lever op til blandingsfortynder begrebet. Den ene af de malingsprodukter som ikke lever op til blandingsfortynderbegrebet vil blive udskiftet til et produkt som kan klassificeres som en blandingsfortynder. Det andet produkt bliver brugt i meget lille mængde (maksimalt 200 l) til overfladebehandling af trapper der skal i forbindelse med havvand offshore. Grundet den specielle funktion kan dette produkt ikke erstattes med et andet som kan overholde kravene til blandingsfortynderbegrebet. Industrimiljø vurderer, at det øvrige forbrug af overfladebehandlingsprodukter (ca. 40 tons pr. år) er så stort, at det vil være denne mængde (blandingsfortynder) der er dimensionsgivende for afkasthøjden, og dermed overholdelse af B-værdi. Der er stillet vilkår om, at virksomheden skal registre den mængde malingen, som ikke lever op til blandingsfortynder begrebet særskilt i journal. Virksomheden har et årsforbrug af maling på kg. Heraf er VOC-indholdet kg. Når der arbejdes timer pr. år i malerhallen giver det en massestrøm på 5143 g/t og en emission på 134,5 mg/m 3. Industrimiljø vurderer, at massestrømsgrænsen på 6250 g/t og emissionsgrænseværdien på 300 mg/m 3 dermed er overholdt

19 Med et maksimalt timeforbrug på 20 l maling pr. time og et maksimalt VOC-indhold på 37 %, fås en maksimal timeemission på 252 mg/nm 3 svarende til 2,67 g/s. Efterfølgende OML-beregning dokumenterer, at med en afkasthøjde på 20 meter over terræn, er B-værdien for blandingsfortynder for bestående anlæg overholdt på 0,3 mg/m 3 overholdt med en værdi på 0,15 mg/m 3. Industrimiljø vurderer således, at B-værdien for blandingsfortynder er overholdt ved en afkasthøjde på 20 meter over terræn. Malingsstøv Det årlige forbrug af maling er kg. Når VOC andelen er kg svarer det til et tørstofindhold på kg/år. Der arbejdes årligt timer i malerhallen og det forventes at der maksimalt sker et forbi sprøjt på 10 %. Massestrømmen bliver således 0,9 kg/t. Når der tages højde for et filter med en effekt på 50 % fås en emission på 11,9 mg/m 3. Der er lavet en OML-beregning, som viser at B-værdien for malingsstøv generelt på 0,08 mg/m 3 er overhold med en værdi på 0,007 mg/m 3 ved en skorstenshøjde på 20 m over terræn. Industrimiljø vurderer, at emissionsgrænseværdien og B-værdien dermed er overholdt. Øvrigt Standardvilkår 8 og 16 for listepunkt A203, vådmaleanlæg er ikke medtaget, da virksomheden har et årligt forbrug af organiske opløsningsmidler over tærskelgrænsen på 5 tons / år jf. VOC-bekendtgørelsen. Lugt Virksomheden forventes ikke at give anledning til lugtemissioner. Spildevand Der anvendes ikke petroleum eller andre organiske forbindelse til afrensning af emner i smedeværkstedet. I tankafdelingen afvendes der vand til trykprøvning af tanke og rørsystemer. Vandet genbruges typisk 8-10 gange inden det afledes til det offentlige kloaksystem via olieudskilleranlæg. Virksomheden har desuden et olieudskilleranlæg ved tankpladsen. Der meddeles særskilt tilladelse til afledning af processpildevand. Støj Der ankommer i perioden i gennemsnit 25 personbiler, alle medarbejdere på virksomheden. Ligeledes ankommer der i gennemsnit 4 lastbiler pr. dag, alle mellem kl Det vurderes ikke, at de maskiner der er placeret i hallerne på virksomheden, vil bidrage væsentlig til det eksterne støjniveau

20 Kompressoren der anvendes i malerhallen er placeret indendørs, og giver derfor ikke anledning til en ekstern støjpåvirkning. Det er Industrimiljøs vurdering, at virksomheden vil kunne drives, uden at dette medfører overskridelse af støjgrænserne. Der fastsættes dog vilkår om, at virksomheden ved målinger og/eller beregninger skal dokumentere, at de fastsatte støjgrænser kan overholdes, hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at der er risiko for overskridelse af støjgrænserne. Affald Der fremkommer følgende affaldstyper på virksomheden: Affaldstype Mængde EAK Opbevaring pr. år Stål 50 tons Container udendørs Metalspåner 0,2 tons Indendørs Malerspande (tomme) 2,5 tons Container udendørs Stålsand 35 tons 1 m 3 container indendørs Træ 9 tons Container udendørs Pap 2 tons Indendørs Brændbart affald 20 tons Lukket container Slibestøv 50 kg Metalspand Spraydåser Ca. 50 kg Rød spand v. container afdeling Absorptionsmateriale Ca. 50 kg Metalspand indendørs på værksted Spildolie Ca. 100 l Rød container udendørs v. container afdeling Batterier Ca. 50 kg Sort / hvid spand på lager Malingsrester 4 tons l tønde udendørs v. malerlager Standardvilkår 10 for listepunkt A205 er ikke medtaget, da virksomheden ikke genanvender metalaffald på virksomheden. Standardvilkår 15 for liste punkt A203, blæserensningsanlæg er ikke medtaget, da virksomheden ikke genanvender kasseret blæsemiddel. Jord og grundvand Der udføres ikke arbejde udendørs. Alle affaldsbeholdere er anbragt på befæstet areal. I forbindelse med tankplads er der indrettet belægning med afløb til olieudskiller, der tømmes regelmæssigt via den kommunale tømningsordning. Standardvilkår 15 for listepunkt A205 er ikke medtaget, da virksomheden ikke anvender rensetromle

21 Olietanke På virksomheden findes følgende tanke: Størrelse Produktionsår Tank nr. Fabrikat Placering Indhold Anvendelse 4 m Roug Indendørs Fyringsolie Malerværksted 5,9 m Roug Udendørs Diesel Tankplads 2,5 m Kingspan Udendørs Fyringsolie Smedeværksted Tanken på 4 m 3 og 2,5 m 3 anvendes til opvarmning af henholdsvis malerværksted og smedeværksted / kontor. Den sidste tank på 5,9 m 3 anvendes til tankning af trucks og lastbiler. Der findes ingen nedgravede olietanke eller rørforbindelser på virksomheden. Oliefyr Der er på virksomheden opstillet 3 oliefyr. De anlæg der opvarmer henholdsvis malerhallen og smedeværksted har en indfyret effekt er under 120 kw mens anlægget der opvarmer kontorlokalerne har en effekt på over 120 kw. Der udføres årligt eftersyn på alle 3 anlæg. Virksomheden har i indsendte oplysninger den 1. oktober 2013 meddelt, at De i sommer 2014 bliver indlagt fjernvarme på hele virksomheden, Måde Industrivej 36, Esbjerg. Industrimiljø ser derfor inden grund til at kræve yderligere dokumentation for eksisterende fyringsanlæg. Der er dog meddelt vilkår, som er gældende indtil de nuværende fyringsanlæg nedtages. Driftsforstyrrelser og uheld Der vurderes ikke at kunne forekomme uheld, der kan medføre væsentlig forurening. Dette begrundes i de relativt små oplagrede mængder affald samt at oplagring finder sted med spildbakker under eller på fast belægning. Risiko Det vurderes, at virksomheden ikke er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farligt stoffer, da der ikke forefindes oplag af de i bekendtgørelsen angivne stoffer og stofkategorier der overskrider bekendtgørelsens mængdegrænser. Ophør af virksomhed I overensstemmelse med 22 stk. 1 nr. 12 i Godkendelsesbekendtgørelsen, er der stillet vilkår om, at der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. Helhedsvurdering Virksomheden er placeret i et erhvervsområde og det vurderes, at virksomhedens forurening af omgivelserne ligger inden for de rammer, der er gældende for de forureningsfølsomme områder samt de omkringliggende erhvervsområder

22 Industrimiljø vurderer, at virksomheden kan drives uden at give anledning til væsentlige gener for omgivelserne, når stillede vilkår overholdes. Klagevejledning Afgørelsen kan jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11, 91, stk.1 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald embedslægeinstitutionen foreninger og organisationer, i det omfang de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 En eventuel klage skal være skriftlig og bedes så vidt muligt sendt elektronisk til ellers pr. brev til Esbjerg Kommune, Industrimiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. Klagen skal være modtaget senest ved kontortids ophør den 17. januar 2014, der er dagen for klagefristens udløb. Klagen sendes videre til Natur- og Miljøklagenævnet med det materiale, der er anvendt ved behandling af sagen. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Esbjerg Kommune. Klager skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. En klage har ikke opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at samtlige krav skal efterkommes, såfremt tilladelsen udnyttes. Udnyttelsen af godkendelsen sker dog på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkning i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen. Søgsmål Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens 101, stk. 1, dvs. senest den 20. juni

23 Offentliggørelse Afgørelsen kan, indtil klagefristen udløber, ses på Esbjerg Kommunes hjemmeside (www.esbjergkommune.dk). Med venlig hilsen Ulla Feldt Baggesgaard Miljøtekniker Bilag: Bilag 1: Virksomhedens placering Bilag 2: Virksomhedens indretning Kopi til: - Danmarks Naturfredningsforening, - Friluftsrådet, - Sunhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, - Esbjerg Kommune, Byggeri, - Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø,

24 Bilag 1 Virksomhedens placering

25 Bilag 2 Virksomhedens indretning og luftafkast. Telefon Telefax

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg TripleNine Pharma a/s, Esbjerg Revurdering af miljøgodkendelser og Miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensnings af procesluft Odense J.nr. MST-1271-00036 Ref. rukso/anaar

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation For: Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager Aarhus J.nr. MST-1270-00155

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Afgørelse om Revurdering af miljøgodkendelse For: Energinet.dk, Naturgaslager Ll. Torup Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00146 Ref. KABJE/HASKR UDKAST REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE For: Energinet.dk,

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægproduktion

Miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 05-01-2015 Miljøgodkendelse af kvægproduktion Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse Januar 2015 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.:

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 31-07-2015 Sagsnr.: 15/9646 Dok.løbenr.: 181868/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 14/32199 Dok.løbenr.: 121295/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere