Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding"

Transkript

1 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Virksomhedens navn: HedeDanmark A/S Adresse: Lourupvej 25, 6690 Gørding Matrikel nr: 24a, Lourup By, Gørding CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt: K212 Telefon Telefax

2 Indholdsfortegnelse: Indledning Afgørelse Vilkår Generelt Indretning og drift Luftforurening Støj Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand Egenkontrol Afgørelsens gyldighed Lovgrundlag Processkridt og indhentede udtalelser Partshøring Miljøteknisk redegørelse og vurdering Ejer og ansvarsforhold Etablering og beliggenhed Planforhold Indretning og drift Produktion/processer BAT/Renere teknologi Driftstid og ansatte Råvarer og hjælpestoffer Forbrug af el, vand og varme Luftforurening Spildevand Støj Affald Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand Driftsforstyrrelser og uheld Risiko Sikkerhedsstillelse Ophør af virksomhed Helhedsvurdering Klagevejledning Offentliggørelse Kopi til Bilag

3 Indledning Esbjerg Kommune, Industrimiljø meddeler hermed HedeDanmark A/S godkendelse til oplagring af slam fra behandling af byspildevand (EAKkode ), midlertidigt indendørs i hal. Godkendelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens 1 33 med forudsætninger og vilkår for anlæg, drift og kontrol, som angivet i det følgende. HedeDanmark A/S ligger på Lourupvej 25, 6690 Gørding, matr.nr. 24a, Lourup By, Gørding. Placeringen fremgår af forsiden. Afgørelse Miljøgodkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, 33, stk. 1, på følgende vilkår: Vilkår Generelt 1. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører. 2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen befæstet areal menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrollerer afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen tæt belægning menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. 3. En kopi af godkendelsen skal være tilgængelig for pladspersonalet. Indretning og drift 4. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i nedenstående tabel affaldsarter og fraktioner i de angivne mængder: Affaldsarter Opbevaringsmetode eller - fraktioner Slam fra behandling Indendørs i hal af med beton-gulv og byspildevand vægge 5. Tørret slam skal opbevares, så det ikke kan komme i kontakt med vand. 6. Anlægget må ikke give anledning til fluegener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. 1 Miljøbeskyttelsesloven: Lov. nr. 879 af 26/

4 Luftforurening 7. Anlægget må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. Støj 8. Virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen må i de nævnte områder, udenfor virksomhedens skel, ikke overskride nedenstående støjgrænser: Tidspunkt Område Referencetidsrum 1 2 Dag: Kl. db(a) Timer Mandag fredag Lørdag Lørdag Søn- og helligdage Aften Alle dage Nat Alle dage ½ Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige - - Områderne fremgår af nedenstående figur og svarer til følgende områdebetegnelser i Esbjerg Kommunes Kommuneplan : : Det åbne land og delvis

5 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 9. Oplagspladser i haller til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der skal kunne modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra oplagrede affald. Oplagspladsen skal ligge i tilknytning til en omlæsningsplads, jf. vilkår 11. Oplag på pladserne skal være afgrænset med enten sidemure, der kan tilbageholde affaldet, eller det skal være placeret mindst 2 meter inde på pladsen og således, at der ikke er risiko for, at oplaget vælter uden for oplagspladsen. 10. Spild af slam og andet organisk affald skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget. 11. Omlæsningspladser skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der skal kunne modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra det oplagrede affald, og de skal have en sådan størrelse og indretning, - at køretøjer, der leverer og afhenter slam og andet organisk affald, kan være på pladsen, - at slam og andet organisk affald, der spildes i forbindelse med omlastning, holdes inden for konturerne af pladsen, - at overfladevand fra pladsen ledes til en tæt opsamlingsbeholder, og - at overfladevand fra omkringliggende arealer eller tagvand ikke kan løbe ind på pladsen. 12. Inden køretøjer forlader omlæsningspladsen, skal de rengøres for rester af slam eller andet affald, der kan forurene omkringliggende arealer. 13. Vask af køretøjer og materiel til transport og håndtering af slam, og andet organisk affald skal ske på befæstet areal med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. 14. Oplags- og omlæsningspladser til slam og andet organisk affald, opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand, skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt. 15. Opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over. Ved etablering af nye tanke skal der monteres overflydningsalarmer, og alarmer skal være forsynet med enten lys, lyd eller elektronisk/trådløs signalangivelse. 16. Efter den sidste til- eller frakørsel af slam, skal omlæsningspladsen rengøres med vand, inden opsamlingsbeholderen frakobles

6 Egenkontrol 17. Virksomheden skal mindst 1 gang om året visuelt kontrollere oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand for utætheder og revner. Kontrollen af opsamlingsbeholdere skal ske, når disse er tømt og spulet. Driftsjournal 18. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af: - Dato for og resultatet af kontrol samt eventuelle foretagne udbedringer og reparationer af oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere, jf. vilkår 17. Støj Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 19. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne, jf. vilkår 8, er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under evt. målingen. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målingerne/beregningerne skal foretages som Miljømåling ekstern støj, jfr. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 231 af 5. marts 2014 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling/beregning, med mindre der sker væsentlige ændringer eller der modtages støjklager. Udgifterne til støjdokumentationen afholdes af virksomheden. Støjgrænsen sanses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænsen. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må som udgangspunkt ikke være over 3 db(a)

7 Afgørelsens gyldighed Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes indenfor 2 år efter den er meddelt jf. godkendelsesbekendtgørelsens 2 32 eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år jf. miljøbeskyttelseslovens 78a. Lovgrundlag Godkendelsen meddeles med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 1 samt godkendelsesbekendtgørelsens 31, stk Processkridt og indhentede udtalelser Virksomheden har den 22. januar 2014 ansøgt om miljøgodkendelse til oplag af slam fra behandling af byspildevand i kortere eller længere perioder i indendørs hal. Desuden er der kommet supplerende materiale den: Planforholdene blev afklaret den 31. januar 2014 Supplerende oplysninger den 5. februar 2014 Supplerende oplysninger den 10. februar 2014 Supplerende oplysninger den 28. maj 2014 Yderligere oplysninger den 28. maj 2014 Supplerende oplysninger den 13. juni 2014 Supplerende oplysninger den 19. juni 2014 Supplerende oplysninger den 20. juni 2014 Endvidere har der til brug for behandling af sagen været afholdt en telefonsamtale med virksomheden. Formålet med samtalen var at få en fælles forståelse for ansøgningens indhold af detaljer. Som et led i sagsbehandlingen har Industrimiljø indhentet en udtalelse fra følgende kotorer/natur & Vandmiljø. Vurderingen vedrørende artsbekyttelse kan læses under emnet for artsbekyttelse bilag IV arter. Partshøring Et udkast til godkendelse har været forelagt virksomheden til kommentering. Samtidig er der foretaget en partshøring i henhold til forvaltningslovens Virksomheden er ikke kommet med bemærkninger. I sagen har der været foretaget partshøring af lejere i bolig på sammen ejendom samt ejer af ejendommen. Der er ikke indkommet bemærkninger. Efter endt partshøring er vilkår nr. 3 og 16 blevet tilføjet. Det er blevet vurderet, at der i dette tilfælde skal være en kopi tilgængelig på virksomheden og det er blevet vurderet, at opsamlingsbeholderen godt kan være en midlertidig beholder, der frakobles omlæsningspladsen når der ikke er aktiviteter på pladsen. 2 Godkendelsesbekendtgørelsen: Lovbek. nr. 669 af 18/ Jf. standardvilkårsbekendtgørelsen: Lovbek. nr. 682 af 18/ Forvaltningsloven: Lov nr. 433 af 22/

8 Industrimiljø har vurderet, at ovenstående ændring er af mindre betydning, hvorfor der ikke er blevet partshørt på ny. Miljøteknisk redegørelse og vurdering Ejer og ansvarsforhold Virksomhedens ejer og beliggenhed Navn: HedeDanmark A/S Adresse: Lourupvej 25 By: 6690 Gørding CVR-nr: P-nummer: Matr.nr.: 24a, Lourup By, Gørding Hovedselskab Navn: HedeDanmark A/S Adresse: Jens Juuls Vej 16 By: 8260 Viby J Kontaktperson Navn: Kristian Birkmose Adresse: Jens Juuls Vej 16 By: 8260 Viby J Direkte telefon: Mail: Ejerforhold for ejendommen Navn: Torben Bøgh Adresse: Jernvedvej 16 By: 6690 Gørding Telefon: Etablering og beliggenhed Virksomheden vil etablere sig i en eksisterende lagerhal på Lourupvej 25, 6690 Gørding. Lageret har tidligere været anvendt til oplagring af halm i forbindelse med ejendommens almindelige drift. Inden hallen tages i brug vil der blive etableret bund og faste vægge af støbt beton. Ligeledes vil hallen blive delt på langs af en mur i beton. Planforhold Kommuneplan Virksomheden er i gældende kommuneplan - Kommuneplan for Esbjerg Kommune beliggende i enkeltområde Områdets anvendelse er fastlagt til erhverv med særlige beliggenhedskrav. Støjbelastningen fra hver virksomhed er dag/aften/nat, fastsat til (70/70/70 db(a)) uden for egen grundgrænse i området og (55/45/40 db(a)) ved boliger i det åbne land. Lokalplan Området er ikke omfattet af en lokalplan

9 Zonetilladelse Virksomheden etableres i allerede opførte bygninger, der ikke væsentligt ændres og ikke er blevet opført indenfor de sidste 5 år, hvorfor der ikke kræves tilladelse efter planlovens VVM Virksomheden er omfattet af punkt 12b anlæg til bortskaffelse af affald på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen 6. Esbjerg Kommune, Industrimiljø har den 10. februar 2014 modtaget en anmeldelse i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. På grundlag af en VVM-screening, udarbejdet i overensstemmelse med VVMbekendtgørelsens bilag 3 og 5, har kommunen truffet afgørelsen om, at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt. Spildevandsplan Virksomheden er beliggende i det åbne land, hvor der ikke forekommer eksisterende eller planlagt spildevandsanlæg i henhold til Esbjerg Kommunes Spildevandsplan Natura 2000-områder I henhold til 7, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 408 af om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Nærmeste Natura 2000-områder er: Natura 2000-område Habitatområde H79 Sneum Å og Holsted Ådal Habitatområde H 76 Nørrebæk ved Tvilho Afstand i km, ca. 1 og 8 7,6 5 Planloven: Lov nr. 587 af 27/ VVM-bekendtgørelsen: Lovbek. nr. 764 af 23/

10 Industrimiljø har vurderet, at dette projekt ikke vil påvirke nogen af ovennævnte områder væsentlig, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura områder under hensyn til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder. Artsbeskyttelse bilag IV-arter I henhold til 11, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 408 af om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af projektet iht. Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse). Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø har vurderet, at området ikke rummer beskyttede (bilag IV) arter. Indretning og drift Redegørelse HedeDanmark A/S vil etablere et lager for midlertidig oplagring af slam fra behandling af byspildevand i en bestående hal. Hallen blev ophørt i 2006 og har et areal på 675 m 2. Bygningen er 7 meter høj. Inden hallen tages i brug vil der etableres bund og vægge (2,5 meter op) i støbt beton. Hallen vil ligeledes blive delt på langs af en mur i beton

11 Udenfor etableres der en 108 m 2 befæstet omlæsningsplads, jf. bilag 1. I tilknytning til denne, etableres en ca. 55 m 3 midlertidig overjordisk opsamlingsbeholder i form af en container. Overfladevandet vil blive pumpet op i opsamlingsbeholderen ved hjælp af en eldrevet pumpe. Der foregår aktivitet på ejendommen ca. 4 måneder fordelt ud over året. Virksomheden HedeDanmark A/S vil ikke selv være repræsenteret under normale omstændigheder. HedeDanmark A/S har hyret ejer af ejendommen til at foretage ind- og udkørsel af slam, når der foregår aktivitet på ejendommen. Vurdering Virksomheden foretager ikke pumpning af affald til og fra beholdere, hvorfor standardvilkår nr. 6 ikke er medtaget i denne afgørelse. Virksomhedstypen er omfattet af branchebilag, hvorfor Miljøstyrelsen har taget stilling til indretning og drift. Industrimiljø vurderer, at standardvilkår dækker over bedst tilgængelig teknik (BAT) på området. Da virksomheden ikke selv er til stede under normal drift, har Industrimiljø vurderet, at der er grundlag for at afvige fra branchebilagets standardvilkår i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens 31, stk. 3, hvorfor der vil blive stillet vilkår til at der skal være en kopi af godkendelsen til stede på ejendommen, til brug for pladspersonalet. Produktion/processer Redegørelse Virksomheden vil oplagre maksimalt tons slam fra behandling af byspildevand (EAK kode ) i kortere eller længere perioder, indtil det vil blive genanvendt til jordbrugsformål iht. til enhver tid gældende slambekendtgørelsen. Slammet modtages fra Esbjerg Forsyning A/S, Rensningsanlæg Vest, hvor det biologiske slam bliver stabiliseret ved udrådning i rådnetanke. Herefter flyttes det over i containere som HedeDanmark A/S afhenter via transportør. Når virksomheden modtager slam, vil det ske på en lastbil, der tipper det af på omlæssepladsen umiddelbart foran hallen, til højre for porten, jf. forsiden. Herfra vil en stor omlæsningsmaskine køre det ind i hallen. Hvor det vil blive opbevaret til det på et senere tidspunkt skal benyttes. Der sker ingen behandling af slammet under oplagringen på virksomheden. Slammet forventes at blive bortkørt indenfor et år efter ankomst til hallen. Det kan dog af hensyn til logistik m.v. blive nødvendigt, at oplagre slammet i en længere periode

12 Vurdering Virksomheden skal benytte sig af transportører der er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister. BAT/Renere teknologi Der forekommer ingen BAT-konklusioner på det område denne afgørelse dækker over, hvorfor Industrimiljø vurderer, at standardvilkår dækker over bedst tilgængelig teknik (BAT) på området. Driftstid og ansatte Virksomheden har aktiviteter i følgende tidsrum: Tidsrum Mandag-fredag Undtagelsesvis vil der være aktiviteter på øvrige tidspunkter. Virksomheden har lavet en aftale med ejer af ejendommen, der lyder på, at ejer af ejendommen foretager af- og pålæsning af slam fra lastbiler. Desuden sørger ejer for, at slammet køres ind i hallen. Virksomheden har derfor ingen ansatte på ejendommen. Råvarer og hjælpestoffer Virksomhedens råvarer, er i daglig tale et affaldsprodukt, og består af: Råvarer EAK-koder Maksimalt Opbevaringsmetode oplag Slam fra behandling ton Indendørs i hal af med beton-gulv og byspildevand vægge Forbrug af el, vand og varme Der vil udelukkende blive brugt el til drift af pumpe i forbindelse med opsamlingsbeholderen. Hallen er en kold hal, hvorfor der ikke benyttes varme på virksomheden. Virksomheden vil benytte vand til vask af køretøjer i forbindelse med rengøring før køretøjer forlader omlæsningspladsen samt rengøring af omlæsningsplads når til- eller frakørsel af slam ophører. Luftforurening Redegørelse Virksomheden har ingen afkast og har ingen aktiviteter der afgiver luftemissioner. Der er følgende kilder, der kan bidrage til lugtemissionen fra virksomheden: Slam fra byspildevand Vurdering Da virksomheden udelukkende har oplag af slam indendørs, har Industrimiljø vurderet, at standardvilkår nr. 7 og 10 ikke er relevant, hvorfor det ikke er medtaget i denne afgørelse

13 Desuden har Industrimiljø ikke fundet det nødvendigt at benytte sig af muligheden for standardvilkår nr. 8 og 9, da vilkårene omhandler beholdere samt overdækning og den type opbevaring benyttes ikke på virksomheden. Virksomhedstypen er omfattet af branchebilag, hvorfor Miljøstyrelsen har taget stilling til luftforurening. Spildevand Redegørelse Virksomhedens spildevand omfatter følgende: Overfladevand fra omlæsningspladsen Vand fra vask af køretøjer Vandet ledes til en tæt opsamlingsbeholder. Vandet opsamles og udspredes på marker sammen med slammet. Vurdering Vandet skal overholde bestemmelserne i den til enhver tid gældende slambekendtgørelse. Støj Redegørelse Der er følgende kilder, der bidrager til støjbelastningen fra virksomheden: Til- og frakørsel af lastbiler, der kommer med slam, vil ske på hverdage mellem kl Undtagelsesvis vil der forekomme til- og frakørsel på andre tidspunkter, f.eks. i forbindelse med driftsforstyrrelser eller spidsbelastningsperioder. I forbindelse med tilkørsel vil der være aktivitet ved lageret i minutter pr. kørsel. Derudover vil der ikke være eller være meget lidt aktivitet på virksomheden. Der ankommer 1-3 lastbiler pr. dag. Ved tømning af lageret, som vil ske ca. 1-2 gange om året, vil der være aktivitet ved lageret i hele tidsrummet mellem kl Tømning forventes at kunne ske på ca. 10 arbejdsdage pr. tømning. Ved tømning af lageret vil der ankomme lastbiler pr. dag. Til- og frakørsel vil ske ad Lourupvej. Ca. 40 meter fra hallen ligger der en bolig med dertilhørende opholdsarealer. Boligen ligger på samme matrikel som hallen. Boligen udlejes til håndværkere der arbejder i Danmark, i kortere eller længere perioder. Ejer har oplyst lejere om de fremtidige aktiviteter. Virksomheden vurderer, at støjbelastningen ikke vil være større end hvad der ellers vil kunne forventes fra en landbrugsejendom i drift

14 Vurdering I henhold til godkendelsesbekendtgørelsens 21, stk. 1, nr. 3 er der stillet vilkår til støj. Støjgrænserne er fastsat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning 5/ På baggrund af indsendte oplysninger vurderer Industrimiljø, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes. Affald Redegørelse Der fremkommer ikke affald på virksomheden, ud over det slam der modtages og genanvendes. Omlæsningsmaskinen vil blive påfyldt, serviceret og repareret på anden adresse. Vurdering Da der ikke forekommer affald på virksomheden, vurderer Industrimiljø, at det ikke er nødvendigt med vilkår på området. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand Redegørelse Virksomheden er beliggende i et område som værende med drikkevandsinteresser (OD) udlagt efter bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer. Esbjerg Kommune administrerer disse områder efter dens nuværende administrationsgrundlag, der er Ribe Amts Regionplan 2016 samt Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande, jf. Vejledningsnotat om sagsbehandling på baggrund af Naturstyrelsens udpegning af drikkevandsressourcer. Virksomheden ligger ca. 900 meter syd for nærmeste beskyttelseszone til vandværksboring og dertilhørende indvindingsopland. Den nærmeste private vandboring ligger ca. 300 meter sydvest. Boringen er en marvandingsboring. Omlæsningsmaskinen kører på diesel, men der påfyldes ikke på adressen. Service og reparation foregår ligeledes andetsteds. Slam fra byspildevandet bliver kun opbevaret indendørs i hal. Virksomheden har oplyst at slammet har et tørstofindhold på % og er ikke væskeafgivende. Oplagspladsen inde i hallen har en gulv- og vægbelægning (2,5 meter op af væggen) af beton. Virksomheden vil foretage rengøring af lastbiler på omlæsningspladsen, med kost og skovl. Der etableres en ca. 18 m x 6 m udendørs omlæsningsplads af beton. I tilknytning til denne, etableres en ca. 55 m 3 midlertidig overjordisk op- 7 Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder, nr. 5,

15 samlingsbeholder i form af en container. Overfladevandet vil blive pumpet op i opsamlingsbeholderen ved hjælp af en eldrevet pumpe. Omlæsningspladsen vil blive rengjort efter brug. Esbjerg Forsyning A/S, Rensningsanlæg Vest har oplyst at de pt. leverer slam fra byspildevand med et tørstofindhold på mellem %, oftest ligger tørstofindholdet på %. Slammet er ikke væskeafgivende. Slammet opbevares i åbne containere på rensningsanlægget. Der er ikke observeret vand i containerne ved tømning. Slammet køres i åbne containere til HedeDanmark A/S opbevaringssteder. Esbjerg Forsyning A/S, Rensningsanlæg Vest vurderer, at der kan tilføres regnvand under transport og omlæsning, men at dette må betragtes som værende minimalt. Esbjerg Forsyning A/S, Rensningsanlæg Vest har desuden oplyst, at de påtænker at udskifte afvandingssystemet, så der dermed opstår et endnu bedre tørstofindhold. Samtidig har Rensningsanlæg Vest planer om at udskifte de åbne containere med lukkede. Vurdering Da virksomheden udelukkende har oplag af slam indendørs, har Industrimiljø vurderet, at standardvilkår nr. 12 og 20 ikke er relevant, hvorfor det ikke er medtaget i denne afgørelse. Desuden tippes slammet af på omlæsningspladsen, hvorfor Industrimiljø har vurderet, at standardvilkår nr. 14 ikke er relevant, og derfor ikke er medtaget i denne afgørelse. Derudover har Industrimiljø vurderet, at tekst i standardvilkår nr. 13, 15 og 19 der omhandler andet en den indendørs opbevaring, kan tages ud af afgørelsen, da virksomheden kun håndterer slam indendørs. Desuden vil det give en nemmere og bedre forståelse af vilkårene. Virksomheden har givet udtryk for, at rengøring af lastbilernes tippelad vil foretages med kost og skovl. Det er Industrimiljøs vurdering, at rengøring skal foregå ved vask på et befæstet areal, som beskrevet i standardvilkår nr. 18. Det er derfor Industrimiljøs vurdering, at der i opsamlingsbeholderen både vil forekommer overfladevand samt vand fra vask af lastbilernes tippelad. Det er Industrimiljøs vurdering, at opsamlingsbeholderen kan være en midlertidig beholder, idet det vurderes at standardvilkår er tiltænkt virksomheder der arbejder på daglig basis, året rundt. Virksomheden vil kun have aktiviteter på pladsen ca. 4 måneder fordelt over året. Det er Industrimiljøs vurdering, at det er en forudsætning for brugen af en midlertidig beholder: - at beholderen er tilkoblet omlæsningspladsen i forbindelse med alle aktiviteter på pladsen - at opsamlingsbeholderen er tilkoblet en pumpe der pumper overfladevand over i beholderen, og - at omlæsningspladsen rengøres med vand efter endt brug og inden opsamlingsbeholderen frakobles pladsen På baggrund af ovenstående vurderer Industrimiljø, at der er grundlag for at afvige fra branchebilagets standardvilkår i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens 31, stk. 3, hvorfor der vil blive stillet vilkår til at pladsen skal rengøres efter endt brug og inden opsamlingsbeholderen frakobles

16 På baggrund af de oplysninger virksomheden og Esbjerg Forsyning, Rensningsanlæg Vest har leveret omkring slammets tørstofindhold og oplysninger vedrørende det ikke er væskeafgivende, har Industrimiljø vurderet, at den del af standardvilkår nr. 13 der beskriver, at der skal etableres tæt opsamlingsbeholder for overfladevand og saft i forbindelse med oplagspladsen ikke er relevant og derfor ikke er medtaget i denne afgørelse. Virksomhedstypen er omfattet af branchebilag, hvorfor Miljøstyrelsen har taget stilling til Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand. Driftsforstyrrelser og uheld Virksomhedstypen er omfattet af branchebilag, hvorfor Miljøstyrelsen har taget stilling til driftsforstyrrelser og uheld. Risiko Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen 8. Sikkerhedsstillelse Virksomhedens aktiviteter er ikke omfattet af reglerne om sikkerhedsstillelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens 39a. Ophør af virksomhed Virksomheden har hverken på kortere eller længere sigt planer om at bringe aktiviteterne på ejendommen til ophør. Virksomhedstypen er omfattet af branchebilag, hvorfor Miljøstyrelsen har taget stilling til luftforurening. Helhedsvurdering Virksomheden er placeret i et erhvervsområde og det vurderes, at virksomhedens forurening af omgivelserne ligger inden for de rammer, der er gældende for de forureningsfølsomme områder samt det omkringliggende åbne land. Esbjerg Kommune vurderer, at virksomheden kan drives uden at give anledning til væsentlige gener for omgivelserne, når stillede vilkår overholdes. Klagevejledning Afgørelsen kan jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11, 91, stk. 1 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald embedslægeinstitutionen foreninger og organisationer, i det omfang de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og Risikobekendtgørelsen: Bek. nr af 14/

17 En eventuel klage skal være skriftlig og bedes så vidt muligt sendt elektronisk til ellers pr. brev til Esbjerg Kommune, Industrimiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. Klagen skal være modtaget senest ved kontortids ophør den 31. juli 2014, der er dagen for klagefristens udløb. Klagen sendes videre til Natur- og Miljøklagenævnet med det materiale, der er anvendt ved behandling af sagen. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Esbjerg Kommune. Klager skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. En klage har ikke opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at samtlige krav skal efterkommes, såfremt tilladelsen udnyttes. Udnyttelsen af godkendelsen sker dog på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkning i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen. Søgsmål Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens 101, stk. 1, dvs. senest den 31. januar

18 Offentliggørelse Afgørelsen offentliggøres på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Henvendelse i sagen kan rettes til undertegnede på telefon (direkte) Med venlig hilsen Anitta Knattrup Biolog Kopi til Liste over klageberettigede, som skal modtage kopi af afgørelser efter Miljøbeskyttelseslovens kap. 5: Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syd, Andre: Esbjerg Kommune, Byggeri - sendes pr. Esbjerg Kommune, Natur og Vandmiljø. - Sendes til Beboerne på Lourupvej 25, 6699 Gørding Torben Bøgh, Jernvedvej 16, 6690 Gørding

19 Bilag Bilag 1: Oversigtstegning over placering af omlæsningsplads og nedgravet opsamlingsbeholder til overfladevand fra omlæsningspladsen

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade 74 6700 Esbjerg e-mail: bn@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte 7616

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg TripleNine Pharma a/s, Esbjerg Revurdering af miljøgodkendelser og Miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensnings af procesluft Odense J.nr. MST-1271-00036 Ref. rukso/anaar

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10 Fabjerg 7620 Lemvig 27. april 2015 12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 på adressen Mejerivejen 10 762 Lemvig Teknik &

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere