TVIP Betjeningsvejledning. Vigtige henvisninger og FAQs vedrørende dette produkt og andre produkter findes på internetsiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TVIP21560. Betjeningsvejledning. Vigtige henvisninger og FAQs vedrørende dette produkt og andre produkter findes på internetsiden www.abus."

Transkript

1 TVIP21560 Betjeningsvejledning Vigtige henvisninger og FAQs vedrørende dette produkt og andre produkter findes på internetsiden Version 05/2015 Dansk oversættelse af den originale tyske betjeningsvejledning. Opbevares til fremtidig anvendelse!

2 Indledning Kære kunde Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt. Dette udstyr opfylder kravene i gældende EU-direktiver. Overensstemmelseserklæringen kan rekvireres hos: ABUS Security-Center GmbH & Co. KG Linker Kreuthweg Affing TYSKLAND For at kunne bibeholde denne tilstand og sikre en ufarlig drift skal du som bruger følge denne betjeningsvejledning! Læs hele betjeningsvejledningen igennem før idriftsættelsen af produktet, og overhold alle betjenings- og sikkerhedshenvisninger! Alle indeholdte firmanavne og produktbetegnelser er varemærker, der tilhører den pågældende ejer. Alle rettigheder forbeholdes. I tilfælde af spørgsmål bedes du henvende dig til din installatør eller forhandler! Datalagringen er underlagt de nationale retningslinjer om beskyttelse af persondata. Advarselshenvisning iht. 201 StGB: Den, der uden tilladelse optager en anden persons ikke-offentligt udtalte udtalelse på et lydmedium og anvender en optagelse, der er fremstillet på denne måde, eller lader tredjeperson få adgang til den, kan straffes med frihedsstraf eller bøde! Den, der uden tilladelse aflytter en anden persons ikke-offentligt udtalte udtalelse, der ikke er tiltænkt vedkommende, med et lytteapparat eller offentligt gengiver en anden persons optagede eller aflyttede ikke-offentligt udtalte udtalelse ordret eller det væsentlige indhold, kan også straffes. Ansvarsfritagelse Denne betjeningsvejledning er udarbejdet meget omhyggeligt. Hvis du alligevel finder udeladelser eller unøjagtigheder, bedes du meddele os dette skriftligt på den ovenfor anførte adresse. ABUS Security-Center GmbH påtager sig intet ansvar for tekniske og typografiske fejl og forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel at ændre produktet og betjeningsvejledningerne. ABUS Security-Center er ikke ansvarlig for direkte og indirekte følgeskader, der opstår i forbindelse med dette produkts udstyr, funktion og anvendelse. Der gælder ingen garanti for indholdet i dette dokument. 282

3 Symbolforklaring Symbolet med lynet i trekanten anvendes, når der er fare for helbredet, f.eks. på grund af elektrisk stød. Et udråbstegn, der befinder sig i trekanten, gør opmærksom på vigtige henvisninger i betjeningsvejledningen, som ubetinget skal overholdes. Dette symbol vises, når du skal have særlige tips og henvisninger vedr. betjeningen. Vigtige sikkerhedshenvisninger Ved skader, der skyldes manglende overholdelse af denne betjeningsvejledning, bortfalder garantien. Vi påtager os intet ansvar for følgeskader! Vi påtager os intet ansvar i forbindelse med materielle skader og/eller personskader, der skyldes ukorrekt håndtering eller manglende overholdelse af sikkerhedshenvisningerne. I sådanne tilfælde bortfalder enhver form for garanti! Kære kunde. Følgende sikkerheds- og farehenvisninger anvendes ikke kun til at beskytte dig, men også til at beskytte udstyret. Læs følgende punkter opmærksomt igennem: Der er ingen dele inde i produktet, der skal vedligeholdes. Derudover bortfalder godkendelsen (CE) og garantien/reklamationsretten, hvis produktet åbnes/skilles ad. Produktet kan blive beskadiget, hvis det falder ned fra selv en lav højde. Montér produktet, så udstyrets billedoptager ikke udsættes for direkte sollys. Vær opmærksom på monteringshenvisningerne i det pågældende kapitel i denne betjeningsvejledning. Udstyret er udviklet til indendørs anvendelse. Undgå følgende ugunstige omgivelsesbetingelser ved drift: Væde eller for høj luftfugtighed Ekstrem kulde eller varme Direkte sollys Støv eller brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler Kraftige vibrationer Kraftige magnetfelter f.eks. i nærheden af maskiner eller højttalere. Kameraet må ikke installeres på ustabile flader. Generelle sikkerhedshenvisninger: Lad ikke emballage ligge og flyde! Plastikfolier/-poser, styropordele osv. kan blive til farligt legetøj for børn. Videoovervågningskameraet må af sikkerhedsmæssige årsager ikke komme i hænderne på små børn på grund af smådele, der kan sluges. Før ikke genstande gennem åbningerne ind i udstyrets indre Anvend kun det ekstraudstyr/de tilbehørsdele, der er anført af producenten. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. Overhold sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejledninger for andet tilsluttet udstyr. Kontrollér udstyret for skader før idriftsættelsen. Tag ikke udstyret i drift, hvis det er beskadiget! Overhold grænserne for driftsspændingen, der er anført i de tekniske data. Højere spændinger kan ødelægge udstyret og bringe din sikkerhed i fare (elektrisk stød). 283

4 Advarsler 1. Strømforsyning: Strømforsyning VAC, 50/60 Hz / 5 VDC, 1 A (er indeholdt i kassen) Tilslut kun dette udstyr til en strømkilde, der leverer den netspænding, der er anført på typeskiltet. Hvis du ikke er sikker på, hvilken netspænding der findes hos dig, skal du kontakte dit elforsyningsselskab. Afbryd udstyret fra netstrømforsyningen, før der udføres vedligeholdelseseller installationsarbejder. 2. Overbelastning Undgå at overbelaste stikdåser, forlængerledninger og adaptere, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. 3. Rengøring Rengør kun udstyret med en fugtig klud uden stærke rengøringsmidler. Udstyret skal i den forbindelse kobles fra nettet. Advarsler Før den første idriftsættelse skal alle sikkerheds- og betjeningshenvisninger læses! 1. Overhold følgende henvisninger for at undgå skader på netkabel og netstik: Netkabel og netstik må ikke ændres eller manipuleres. Netkablet må ikke bøjes eller vrides. Træk ikke i netkablet, når udstyret kobles fra nettet, men tag fat i stikket. Sørg for, at netkablet er så langt som muligt fra varmeapparater for at forhindre, at plastbeklædningen smelter. 2. Følg disse anvisninger. Hvis de ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød: Undlad at åbne huset eller strømforsyningen. Stik ikke metalliske eller brandfarlige genstande ind i udstyrets indre. Anvend en overspændingsbeskyttelse for at undgå skader på grund af overspænding (f.eks. tordenvejr). 3. Afbryd defekt udstyr fra strømnettet med det samme, og informér forhandleren. Sørg ved installation i et eksisterende videoovervågningsanlæg for, at alt udstyr er koblet fra net- og lavspændingsstrømkredsen. Foretag ikke selv montering, installation og kabelføring, hvis du er i tvivl, men overlad det til en fagmand. Ukorrekt og uprofessionelt arbejde på strømnettet eller på husets installationer er ikke kun en fare for dig selv, men også for andre personer. Træk installationernes kabler, så net- og lavspændingskredse altid forløber adskilt og ikke er forbundet med hinanden på noget sted eller kan forbindes på grund af en defekt. Udpakning Håndtér udstyret meget forsigtigt, når du pakker det ud. Kontrollér i første omgang udstyret, hvis den originale emballage er beskadiget. Hvis udstyret er beskadiget, skal du sende det tilbage sammen med emballagen og informere transportfirmaet. 284

5 Indhold 1. Korrekt anvendelse Indhold i kassen Særlige kendetegn og funktioner Beskrivelse af kameraet Beskrivelse af tilslutningerne Montering/installation Montering af kameraet Justering af kameraet Første idriftsættelse Første adgang til netværkskameraet Forespørgsel om kodeord Brugerfunktioner Menubjælke Live-billedvisning Audio-/video-styring Kamerastyring PTZ-styring Preset-indstillinger Afspilning Konfiguration Lokal konfiguration Basiskonfiguration Avanceret konfiguration System Information om udstyret Tidsindstillinger Vedligeholdelse Sommertid Service Netværk TCP/IP Port DDNS Wi-Fi UPnP Video / audio Video Audio

6 Billede Visningsindstillinger OSD-indstillinger Text-overlay Privatzone-maskering Sikkerhed Bruger IP-adressefilter Hændelser Bev.-registrering Alarmindgang Alarmudgang Anden alarm Snapshot Lagring Optagelsesplan Hukommelsesadministration Protokol Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse Rengøring Bortskaffelse Tekniske data GPL-licenshenvisninger

7 1. Korrekt anvendelse Dette WLAN pan/tilt-kamera er en alsidig overvågningsløsning hjemme eller på kontoret. Kameraet kan uden ekstra LAN-kabel integreres i et netværk via WLAN og har en bevægelsesregistrering med passiv infrarød sensor og en integreret højttaler, der kan udsende en kraftig lyd i tilfælde af alarm. Højtaleren og den indbyggede mikrofon muliggør derudover en two-way-audiokommunikation via kameraets webinterface ved hjælp af en tilsluttet mikrofon på computeren. Via alarmudgangen kan der aktiveres eksterne alarmmeldere, f.eks. en sirene eller et lys, der reagerer i tilfælde af en detektion. Kameraet har derudover 12 integrerede infrarøde LED'er, der aktiveres ved mørke, og det egner sig dermed til overvågning hele døgnet rundt. Selv i fuldstændigt mørke laver kameraet detaljerede optagelser og gør det muligt at identificere objekter på op til 5 meters afstand. Ved for meget modlys sørger WDR-funktionen derimod for en optimal udligning af billedkontrasterne. 2. Indhold i kassen WLAN 720p pan/tilt Indendørskamera med alarmfunktion Strømforsyning 1 m netværkskabel Loftsbeslag Cd Kvikguide Befæstningsmateriale 3. Særlige kendetegn og funktioner WLAN pan/tilt-kamera med infrarød nattesynsfunktion og bevægelsesregistrering Høj detaljeret opløsning takket være 1280 x 720 pixel ved 25 billeder/sekund Integreret højtaler, der alarmerer med høj lydstyrke i tilfælde af en hændelse Internet- og mobil adgang til livebilleder såvel som pan og tilt via IPCam-app og browser Integreret microsd-kort-slot til intern datalagring som backup-løsning 12 integrerede IR LED'er, der aktiveres, når det bliver mørkt Bevægelsesregistrering med passiv infrarød sensor Med WDR-funktion til modlyskompensation ideel til indgangsområder Med alarmudgang til aktivering af en ekstern alarmføler (f.eks. sirene, lys) WPS-tast til enkel etablering af WLAN-forbindelsen 287

8 4. Beskrivelse af kameraet Nr. Beskrivelse Objektiv PIR passiv infrarød sensor Mikrofon IR-LED'er LED-statuspanel WPS-tast & microsd-kort-slot 5. Beskrivelse af tilslutningerne Nr. Beskrivelse LAN-tilslutning Reset-tast Alarmindgang og -udgang I = indgang G = masse O = udgang 5 V DC spændingstilslutning Audioudgang 288

9 6. Montering/installation 6.1. Montering af kameraet VIGTIGT! Under monteringen skal kameraet være afbrudt fra netspændingen. Brug vedlagte boreskabelon eller beslag til at bore fastgørelseshullerne. Bor hullerne for, og sæt de medfølgende dyvler i. Brug de medfølgende skruer til at fastgøre loftsbeslaget. Vær opmærksom på, at pilen og påskriften "FRONT" på loftsbeslaget peger i den ønskede retning Justering af kameraet Sæt nu kameraet på loftsbeslaget, og lad kameraet gribe fat ved at dreje det mod urets retning. 289

10 7. Første idriftsættelse Netværkskameraet registrerer automatisk, om der skal etableres en direkte forbindelse mellem pc og kamera. Et cross-over-netværkskabel er ikke nødvendigt. Til den direkte tilslutning til den første idriftsættelse kan du anvende det medfølgende patchkabel. Direkte tilslutning af netværkskameraet til en pc / bærbar computer 1. Sørg for, at der anvendes et netværkskabel af typen Cat5 2. Forbind kablet med ethernet-interfacet på pc'en / den bærbare computer og netværkskameraet 3. Tilslut netværkskameraets spændingsforsyning 4. Konfigurér netværksinterfacet på pc'en / den bærbare computer til IP-adresse og default-gateway til Fortsæt med punkt 8 for at afslutte den første indstilling og etablere forbindelsen til netværkskameraet. Tilslutning af netværkkameraet til en router / switch 1. Sørg for, at der anvendes et Cat5-netværkskabel til netforbindelsen. 2. Forbind pc'en / den bærbare computer med routeren / switchen. 3. Forbind netværkskameraet med routeren / switchen. 4. Tilslut netværkskameraets spændingsforsyning. 5. Hvis der står en navneserver (DHCP) til rådighed i dit netværk, skal netværksinterfacet på pc'en / den bærbare computer indstilles på "Indstil IP-adresse automatisk". 6. Hvis der ikke står en navneserver (DHCP) til rådighed, skal netværksinterface på pc'en / den bærbare computer konfigureres til og default-gateway til Fortsæt med punkt 8 for at afslutte den første indstilling og etablere forbindelsen til netværkskameraet. 290

11 8. Første adgang til netværkskameraet Den første adgang til netværkskameraet foretages ved at anvende ABUS IP Installer. Når assistenten er startet, søger den efter alle tilsluttede ABUS-netværkskameraer og videoservere i netværket. Programmet findes på den vedlagte cd-rom. Installer programmet på pc-systemet, og kør det. Hvis der er en DHCP-server til rådighed i netværket, tildeles IP-adressen automatisk både til pc'en / den bærbare computer og netværkskameraet. Hvis der ikke står en DHCP-server til rådighed, indstiller netværkskameraet automatisk følgende IPadresse: Pc-systemet skal befinde sig i det samme IP-subnet for at kunne etablere kommunikation til netværkskameraet (pc'ens IP-adresse: f.eks ). Standardindstillingen for netværkskameraet står på "DHCP". Hvis der ikke anvendes en DHCP-server i netværket, anbefaler vi efter den første adgang til netværkskameraet at indstille IP-adressen manuelt på en fast værdi. 291

12 9. Forespørgsel om kodeord Fra fabrikken er der tildelt et administratorkodeord i netværkskameraet. Af sikkerhedsmæssige årsager bør administratoren dog omgående vælge et nyt kodeord. Når dette administratorkodeord er gemt, spørger netværkskameraet før enhver adgang om brugernavnet og kodeordet. Administratorkontoen er fra fabrikken indstillet på følgende måde: Brugernavn "admin" og kodeord "12345". Ved enhver adgang til netværkskameraet viser browseren et bekræftelsesvindue og spørger om brugernavnet og kodeordet. Hvis dine individuelle indstillinger i administrationskontoen ikke længere står til rådighed, skal du kontakte vores tekniske support. Gør følgende for at indtaste brugernavnet og kodeordet: Åbn Internet Explorer, og indtast kameraets IP-adresse (f.eks. "http:// "). Du bliver bedt om at autentificere dig: -> Du er nu forbundet med netværkskameraet og ser allerede en videostream. 292

13 10. Brugerfunktioner Åbn netværkskameraets startside. Overfladen er opdelt i følgende hovedområder: Menubjælke Man 13:30:52 Live-billedvisning Camera 01 Audio/video-styring Kamerastyring Menubjælke Klik for at vælge den ønskede mappe "Livevisning", "Afspilning", "Konfiguration" eller "Protokol". Knap Beskrivelse Visning af den indloggede bruger Bruger-logout Valg af det ønskede sprog 293

14 10.2. Live-billedvisning Med et dobbeltklik kan du skifte til fuld skærmvisning. Knap Beskrivelse Aktivér 4:3-visning Aktivér 16:9-visning Vis i originalstørrelse Automatisk tilpasning af visning til browser Valg af streaming-type til livevisning Audio-/video-styring Knap Beskrivelse Deaktivér livevisning Aktivér livevisning Aktivér / deaktivér lyden, tilpas lydstyrken Mikrofon til / fra. Når mikrofonen er aktiveret, er samtale fra pc til kamera mulig. (Audioudgang på kameraet) Øjeblikkeligt billede (momentoptagelse) Start / stop manuel optagelse Til/fra digital zoom Start/stop 3D-zoom 294

15 10.4. Kamerastyring PTZ-styring For at vise PTZ-styringen klikker du under livevisning på feltet. Knap Beskrivelse Piletaster: Styring af pan- og tilt-bevægelser Tilpasning af PT-hastighed Preset-indstillinger Vælg fanen Preset for at hente, indstille eller slette op til 16 preset-positioner. Brug PTZstyreknapperne til at vælge den ønskede position. Klik på knappen for at oprette et preset. Knap Beskrivelse Valg af den ønskede preset-position. Den valgte position vises med blå baggrund. Hentning af position Indstilling af position Sletning af position 295

16 11. Afspilning Ved afspilningen kan du afspille de optagne data på microsd-kortet. Vælg den ønskede dag i kalenderen, og klik på "Søg". I tidspanelet vises optagelserne fra den valgte dag. Den farvede markering viser hændelsen på optagelsen. Under afspilningstid kan du indstille tiden for den ønskede optagelse. 296

17 12. Konfiguration Lokal konfiguration Under menupunktet "Lokal konfiguration" kan du indstille filstier for optagelsen og momentoptagelserne. Optagelse-filindstillinger Her kan du definere filstørrelsen for optagelser, optagelsesstien og stien til downloadede filer. Klik på "Gem" for at gemme ændringerne. Lagring af optagelsesfiler Du kan her vælge den filsti, der skal anvendes til manuelle optagelser. Standardstien er: C:\\<Benutzer>\<Computername>\Web\RecordFiles. Gem downloadede filer som Her kan du indstille filstien til downloadede videoer. Følgende sti anvendes som standard: C:\\<Benutzer>\<Computername>\Web\DownloadFiles 297

18 Billede-/beskæringsindstillinger Her kan du indstille stierne til øjeblikkelige billeder, snapshots under afspilningen og clips. Gem live-snapshot på Vælg filstien til øjeblikkelige billeder fra livevisningen. Følgende sti anvendes som standard: C:\\<Benutzer>\<Computername>\Web\CaptureFiles Gem snapshot ved afspilning Her kan du indstille den sti, hvor de øjeblikkelige optagelser fra afspilningen skal gemmes. Følgende sti anvendes som standard: C:\\<Benutzer>\<Computername>\Web\PlaybackPics Gem clips under Her kan du indstille den sti, hvor clips skal gemmes. Følgende sti anvendes som standard: C:\\<Benutzer>\<Computername>\Web\PlaybackFiles 298

19 12.2. Basiskonfiguration Alle indstillinger for "Basiskonfiguration" finder du ligeledes under menupunktet "Avanceret konfiguration". Vær i den forbindelse opmærksom på kolonnen "Tilgængelig i" under beskrivelserne af "Avanceret konfiguration". 299

20 12.3. Avanceret konfiguration System Menupunkt Beskrivelse Tilgængelig i modus Information om udstyret Visning af information om udstyret Basiskonfiguration, Avanceret Konfiguration Tidsindstillinger Konfiguration af tidsvisningen Basiskonfiguration, Avanceret Konfiguration Vedligeholdelse Konfiguration til systemvedligeholdelse Basiskonfiguration, Avanceret Konfiguration Sommertid Konfiguration af det automatiske sommertidsskift Avanceret Konfiguration Service Konfiguration af specialfunktioner Avanceret Konfiguration 300

21 Information om udstyret Grundlæggende oplysninger Navn på udstyret: Her kan du tildele kameraet et udstyrsnavn. Klik på "Gem" for at gemme dette navn. Model: Visning af modelnummeret Serienr.: Visning af serienummeret Firmware-version: Visning af firmware-versionen Cod.-version: Visning af kodningsversionen Antal kanaler: Visning af antal kanaler Antal alarmindgange: Visning af alarmindgange Antal alarmudgange: Visning af alarmudgange 301

22 Tidsindstillinger Tidszone Valg af tidszone (GMT) Tid sync. NTP Ved hjælp af netværkstidsprotokollen (NTP) er det muligt at synkronisere kameraets klokkeslæt med en tidsserver. Aktivér NTP for at benytte denne funktion. Server-adresse IP-server-adressen til NTP-serveren. NTP-port Netværksportnummer til NTP-funktionen (standard: port 123) Interval Her indtastes intervallet i minutter for synkronisering af tiden. Tryk på "Test" for at starte en prøvekørsel. Manuel synkr. af tid Enhedstid Visning af computerens enhedstid Tidsindstilling Visning af det aktuelle klokkeslæt via tidszoneindstillingen. Klik på "Synkronisering med computertid" for at gemme computerens enhedstid. Gem de gennemførte indstillinger med "Gem" 302

23 Vedligeholdelse Genstart Klik på "Genstart" for at genstarte udstyret. Standard Gendan. Klik på "Gendan" for at nulstille alle parametre til standardindstillinger undtagen IP-parametrene. Standard Vælg dette menupunkt for at nulstille alle parametre til standardindstillinger. Import konfig. fil Konfig.-fil Vælg filsti for at importere en konfigurationsfil. Status Visning af importstatus Eksportér konfigfil Klik på Eksportér for at eksportere en konfigurationsfil. Remote-upgrade Firmware Vælg sti for at opdatere kameraet med ny firmware. Status Visning af upgrade-status. Gem de gennemførte indstillinger med "Gem" 303

24 Sommertid Sommertid Aktivér DST Vælg "DST" for automatisk tilpasning af systemtiden til sommertid. Starttidspunkt Vælg tidspunktet for skift til sommertid. Sluttidspunkt Vælg tidspunktet for skift til vintertid. DST Bias Indstil her tidsforskellen i minutter. Gem de gennemførte indstillinger med "Gem" 304

25 Service Hardware Aktivér IR-lys Aktivér IR-lyset, eller deaktivér IR-lyset permanent. Aktivér status-led Aktivér eller deaktivér kameraets status-led permanent. Gem de gennemførte indstillinger med "Gem" 305

26 Netværk Menupunkt Beskrivelse Tilgængelig i modus TCP/IP Indstillinger for TCP/IP-data Basiskonfiguration, Avanceret Konfiguration Port Indstillinger for de anvendte porte Basiskonfiguration, Avanceret Konfiguration DDNS Indstillinger for DDNS-data Avanceret Konfiguration Wi-Fi Indstillinger af W-Lan-adgangsdata Avanceret Konfiguration UPnP Indstillinger for UPnP-data Avanceret Konfiguration 306

27 TCP/IP For at kunne betjene kameraet via et netværk skal TCP/IP-indstillingerne være konfigureret korrekt. Vælg NIC: Vælg netværksinterfacet til konfiguration. Kameraet kan enten sluttes til netværket via LAN eller WLAN. DHCP Hvis en DHCP-server står til rådighed, klikker du på DHCP for automatisk at overføre en IP-adresse og yderligere netværksindstillinger. Dataene overføres automatisk fra serveren og kan ikke ændres manuelt. Hvis ingen DHCP-server står til rådighed, udfylder du følgende data manuelt. IPv4-adresse Indstilling af kameraets IP-adresse IPv4-subnetmaske Manuel indstilling af kameraets subnetmaske IPv4-standard-gateway Indstilling af kameraets standard-router IPv6-modus Manuel: Manuel konfiguration af IPv6-dataene DHCP: IPv6-forbindelsesdataene stilles til rådighed af DHCP-serveren. Route advertisement: IPv6-forbindelsesdataene stilles til rådighed af DHCP-serveren (router) i forbindelse med ISP (internet service provider). 307

28 IPv6-adresse Visning IPv6-adressen. I IPv6-modus "Manuel" kan adressen konfigureres. IPv6-subnetmaske Visning af IPv6-subnetmasken. IPv6-standard-gateway Visning af IPv6-standard-gateway (standard-router) MAC-adresse Her vises kameraets IPv4 hardware-adresse, som du ikke kan ændre. MTU Indstilling af overførselsenheden, hvor du kan vælge en værdi mellem 500 og Standard er DNS-server Foretrukket DNS-server DNS-serverindstillinger er påkrævet ved visse funktioner. (F.eks. forsendelse af s). Angiv adressen på den foretrukne DNS-server her. Alternativ DNS-server Hvis der ikke er forbindelse til den foretrukne DNS-server, anvendes denne alternative DNS-server. Angiv adressen på den alternative server her. Gem de gennemførte indstillinger med "Gem" 308

29 Port Hvis du ønsker ekstern adgang til kameraet, skal følgende porte konfigureres. HTTP-port Standardporten til HTTP-overførsel hedder 80. Som alternativ kan denne port få en værdi i området 1024~ Hvis der befinder sig flere kameraer i det samme subnet, skal hvert kamera have sin egen HTTP-port, der kun forekommer én gang. RTSP-port Standardporten til RTSP-overførsel er 554. Som alternativ kan denne port få en værdi i området 1024~ Hvis der befinder sig flere kameraer i det samme subnet, skal hvert kamera have sin egen RTSP-port, der kun forekommer én gang. HTTPS-port Standardporten til HTTPS-overførsel hedder 443. SDK-port (styreport) Standardporten til SDK-overførsel hedder Kommunikationsport til interne data. Som alternativ kan denne port få en værdi i området 1025~ Hvis der er flere IP-kameraer i det samme subnet, skal hvert kamera have sin egen SDK-port, der kun forekommer én gang. Gem de gennemførte indstillinger med "Gem" 309

30 DDNS DDNS DynDNS eller DDNS (dynamisk domæne-navn-system-postering) er et system, der kan opdatere posteringer i domænenavnet i realtid. Netværkskameraet har en integreret DynDNS-client, der automatisk kan opdatere IP-adressen hos en DynDNS-udbyder. Hvis netværkskameraet befinder sig bag en router, anbefaler vi at anvende routerens DynDNS-funktion. Billedet viser adgangen til / opdateringen af IP-adressen hos DynDNS-tjenesten Internet DynDNSadgangsdata LAN WAN DynDNS.org Navn server name dyndns org 310

31 Aktivér DDNS Aktiverer eller deaktiverer DDNS-funktionen. DDNS-type Vælg DDNS-typen. Du har mulighed for at vælge mellem "DynDNS" og "ABUS DDNS". Server-adresse Vælg en DDNS-serviceudbyder. Du skal have en registreret adgang hos denne DDNS-serviceudbyder (f.eks. Hvis du har valgt DDNS-typen "ABUS DDNS", gemmes server-adressen automatisk. Domæne Angiv det registrerede domænenavn (host service) (f.eks. mitipkamera.dyndns.org). Port Gem porten til portvideresendelse her. Brugernavn Bruger-id til din DDNS-konto Kodeord Kodeord til din DDNS-konto Bekræft Kodeordet skal bekræftes. Oprettelse af DDNS-konto Oprettelse af ny konto hos DynDNS.org: Gem konto-informationer: Noter dine brugerdata, og overfør dem til netværkskameraets konfiguration. 311

32 Adgang til netværkskameraet via DDNS Hvis netværkskameraet befinder sig bag en router, skal adgangen via DynDNS konfigureres i routeren. Til dette formål finder du en beskrivelse af DynDNS-router-konfigurationen for gængse router-modeller på ABUS Security-Centers hjemmeside Følgende billede viser adgangen til et netværkskamera bag en router via DynDNS.org :1026 Internet :1026 dyndns org:1026 LAN WAN DynDNS.org Navn server name.dyndns.org: :1026 For at muliggøre DynDNS-adgang via en router skal der indstilles en portvideresendelse for alle relevante porte (mindst RTSP + HTTP) i routeren. Gem de gennemførte indstillinger med "Gem". Ved ændringer i netværkskonfigurationen skal kameraet genstartes (System \ Vedligeholdelse \ Genstart) ABUS DDNS 1. For at kunne anvende funktionen ABUS DDNS skal du forinden oprette en konto hos Læs i den forbindelse FAQ på websiden. 2. Aktivér checkboksen "Aktivér DDNS", og vælg herefter DDNS-typen "ABUS DDNS" 3. Gem dine data ved hjælp af "Gem". IP-adressen til din internetforbindelse opdateres nu hvert minut på serveren. 312

33 Wi-Fi For at etablere en Wi-Fi-forbindelse mellem kamera og router skal følgende indstillinger foretages. Wireless-liste Klik på "Søg" for at vise de tilgængelige WiFi-netværk i umiddelbar nærhed. Vær opmærksom på, at skjulte netværk ikke vises i listen. Wi-Fi SSID Indtast netværkets navn her. Netværksmodus Her kan du vælge mellem Manage og Ad-hoc. Manage Vælg dette punkt for en forbindelse med et netværk. Ad-hoc Vælg dette punkt for en direkte forbindelse med en pc eller laptop. 313

34 Sikkerhedsmodus Vælg her aflåsningtypen for dit netværk. Aflåsningstype: Vælg her aflåsningstypen for netværket. Kode 1 Indtast her netværkskoden (kodeord) for at få adgang til netværket. WPS WPS-funktionen giver mulighed for en nem etablering af en trådløs forbindelse af kameraet med et Wi-Fi-netværk. Aktivér WPS Aktivér denne funktion for at kunne bruge en WPS-forbindelse. Kontroller, om din router understøtter funktionen. PIN-kode Det er nødvendigt med PIN-koden til at etablere forbindelsen. Den er som standard indstillet på Klik på "Opret" for at generere en ny kode. PBC-forbindelse Hvis din router har en WPS-tast, skal du aktivere denne funktion. 1. Tryk derefter på WPS-tasten på routeren. 2. Klik efterfølgende på "Forbind" inden for to minutter. 3. W-Lan-forbindelsen mellem kamera og router etableres inden for kort tid. Routerens PIN-kode Her kan du etablere en WPS-forbindelse manuelt ved at indtaste SSID og routerens PIN-kode. SSID: Routerens PIN-kode: Indtast SSID for det ønskede netværk. Indtast routerens PIN-kode, følg betjeningsvejledningen fra producenten af din router for at udlæse WPS PIN-koden. Gem de gennemførte indstillinger med "Gem" 314

35 UPnP UPnP-funktionen (Universal Plug and Play) gør det let at aktivere netværksenheder i et IP-netværk. Derved kan netværkskameraet f.eks. ses som en netværksenhed i Windows-netværksomgivelserne. Aktivér UPnP Aktivér eller deaktivér UPnP-funktionen Kælenavn Visning af kameraets MAC-adresse Porttilordning Aktivér port mapping Universal Plug and Play-portvideresendelsen til netværksserviceydelser er hermed aktiveret. Hvis routeren understøtter UPnP, aktiveres portvidereresendelsen for video-streams på routersiden automatisk til netværkskameraet med denne option. Port mapping-modus Vælg her, om portvideresendelse skal ske automatisk eller manuelt. Protokolnavn: HTTP Standardporten til HTTP-overførsel hedder 80. Som alternativ kan denne port få en værdi i området 1025~ Hvis der befinder sig flere IP-kameraer i det samme subnet, skal hvert kamera have sin egen HTTP-port, der kun forekommer én gang RTSP Standardporten til RTSP-overførsel er 554. Som alternativ kan denne port få en værdi i området 1025~ Hvis der befinder sig flere IP-kameraer i det samme subnet, skal hvert kamera have sin egen RTSP-port, der kun forekommer én gang. SDK (styreport) Standardporten til SDK-overførsel hedder Kommunikationsport til interne data. Som alternativ kan denne port få en værdi i området 1025~ Hvis der er flere IP-kameraer i det samme subnet, skal hvert kamera have sin egen SDK-port, der kun forekommer én gang. 315

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

TVIP52502. dk Brugerhåndbog

TVIP52502. dk Brugerhåndbog TVIP52502 dk Brugerhåndbog Version 10/2013 Dansk Denne manual hører sammen med dette produkt. Den indeholder vigtig information som skal bruges under opsætning og efterfølgende ved service. Dette skal

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Pakken Indeholder... 5 2.2 Oversigt over Kameraet... 6 2.3 Installation af Hardware... 6 3 Få Adgang til Kameraet... 7 3.1 Søgeværktøj...

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual Wi-Fi Repeater UNX-1293 Brugermanual Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 Indhold VIGTIG NOTE... 5 INDEN IBRUGTAGNING... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 KOM GODT I GANG... 7 Opsætning

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Manual til hurtig start

Manual til hurtig start Manual til hurtig start HomeMonitor HD Dit unikke kamera-id er: Registrer dig på http://www.homemonitor.me Velkommen til HomeMonitor Ved at kombinere professionelle trådløse internet kameraer og en sikker

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015

HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Funktioner 4 2 Kom godt i gang 5 2.1 Pakken indeholder 5 2.2 Oversigt over kameraet 6 2.3 Installation af hardware 6 3 Få adgang til kameraet 7 3.1 Søgeværktøj

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

EKSTERN OPSÆTNING / ALARM

EKSTERN OPSÆTNING / ALARM EKSTERN OPSÆTNING / ALARM Alarm Alarmmenuen giver mulighed for at indstille de forskellige alarmer. Videobevægelse Alarm ved videobevægelse udløses når der er bevægelse i billedet, det er muligt at regulere

Læs mere

DeLaval gårdovervågningskamera

DeLaval gårdovervågningskamera DeLaval gårdovervågningskamera FMC-IP1 Instruktionsbog 87621532 2014-07-24, Version 1 Original instruktion Indholdsfortegnelse EF-overensstemmelseserklæring - DeLaval gårdovervågningskamera FMC-IP1...

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

HomeSecure HS-IP-OUTDOOR-03 manual: 04-02-2015

HomeSecure HS-IP-OUTDOOR-03 manual: 04-02-2015 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Funktioner 4 2 Kom godt i gang 5 2.1 Pakken indeholder 5 2.2 Oversigt over kameraet 6 2.3 Installation 6 3 Få adgang til kameraet 7 3.1 Søgeværktøj 7 3.2 Browser

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Kvikguide Trådløst Netværk IP Kamera Til PC-visning

Kvikguide Trådløst Netværk IP Kamera Til PC-visning Kvikguide Trådløst Netværk IP Kamera Til PC-visning CD en i pakken indeholder en detaljeret engelsk betjeningsmanual. Denne kvik-guide på dansk kan bruges til hurtig indførsel i produktets anvendelse.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING

VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING Herunder vises forskellige måder, hvorpå man kan installere in IPHONE eller IPAD app til Valtronics undendørs kamera. 1. Download APP fra din IPHONe eller IPAD

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

TVAC16000B Betjeningsvejledning

TVAC16000B Betjeningsvejledning TVAC16000B Betjeningsvejledning Version 01/2013 Original betjeningsvejledning på dansk. Opbevares til fremtidig anvendelse! 59 Indledning Kære kunde. Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt. Produktet

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Manual IP Kamera CE300K

Manual IP Kamera CE300K Manual IP Kamera CE300K version 1,0 Tillykke med dit nye CamEye IP kamera Inden du tager kameraet i brug bør du læse denne instruktionsvejledning grundigt igennem. Kassen indeholder: Før du tager kameraet

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual Synology 2009-05-06 Synology Disk Station Mail Station bruger manual Indledning Synology Synology Inc. 2009 Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må gengives, lagres

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

NQ-9006. Support Man Fre: 10.00 17.00 Tlf. 7027 18 27 Mail: support@northq.com. Trådløst Sikkerheds Kamera

NQ-9006. Support Man Fre: 10.00 17.00 Tlf. 7027 18 27 Mail: support@northq.com. Trådløst Sikkerheds Kamera Trådløst Sikkerheds Kamera NQ-9006 Installationsvejledning NorthQ - ver. 1.1 - date: 2009 Support Man Fre: 10.00 17.00 Tlf. 7027 18 27 Mail: support@northq.com Egenskaber Standalone design, velegnet til

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING INDHOLD AF ÆSKE HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L SPÆNDINGSADAPTER ADAPTER ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) TILSLUT KAMERAET TIL

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

ABUS 4/8/16-kanal 650 TVL Realtime digitaloptager TVVR41200 / TVVR41210 / TVVR41220. Betjeningsvejledning. Version 1.0

ABUS 4/8/16-kanal 650 TVL Realtime digitaloptager TVVR41200 / TVVR41210 / TVVR41220. Betjeningsvejledning. Version 1.0 ABUS 4/8/16-kanal 650 TVL Realtime digitaloptager TVVR41200 / TVVR41210 / TVVR41220 Betjeningsvejledning Version 1.0 235 Dansk Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige henvisninger til idriftsættelse

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Kom godt i gang med Trådløst internet

Kom godt i gang med Trådløst internet VI GI R DIG Kom godt i gang med Trådløst internet FIBERBREDBÅND TRÅ DLØ ST N ETVÆ RK Læs, hvordan du kommer på trådløst netværk. 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 3 Hvordan vil du på fibernet? 4 Din sikkerhed

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning Renault Nordic AB, Nebula d.o.o. Ljubljana, marts 2015, ver. 2.0 Indholdsfortegnelse 1 LYRA-SYSTEMET... 3 1.1 SYSTEMKRAV... 3 1.2 REGISTRERING I

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere