EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter"

Transkript

1 EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter Implementering i Danmark. Hvad sker der efter beslutning om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer på bilag I. Michael Bjørnsen, Miljøstyrelsen

2 Miljøstyrelsen Pesticider og Genteknologi Ktchefer: Lea Frimann og Eskil Thuesen Miljøstyrelsen P&G varetager opgaver vedrørende bekæmpelsesmidler, tilsyn og kontrol med kemikaliereglerne samt opgaver om genmodificerede organismer (GMO).

3 Biociddirektivet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter. Trådte i kraft 14. maj 1998 med frist for gennemførelse i medlemslandene den 14. maj 2000.

4 Gennemførelsen i Danmark Lovbekg. nr af 22. december 2006 om kemiske stoffer og produkter (kap. 7) Bekg. nr. 533 af 18/ om bekæmpelsesmidler (mange ændringer)

5 Biociddirektivets formål Regler i forskellige lande ønskes harmoniseret - Det indre marked Højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø Sidste område med særlige produkter, som ikke var omfattet af en EUgodkendelsesordning

6 Hovedprincipper i biociddirektivet Alle aktivstoffer i biocidholdige produkter skal være vurderet i den stående komite og være optaget på bilag I. Hvert enkelt produkt skal godkendes i hver enkelt medlemsstat inden salg. Produktgodkendelsen skal ske efter fælles principper. Den enkelte medlemsstat skal anerkende andre landes godkendelser, medmindre målarten ikke forekommer der er resistens hos målart for produktet brugsforhold forskellige så uacceptabel risiko for sundhed eller miljø Lettere procedurer for lavrisikoprodukter og basisstoffer

7 Hvad er omfattet? Definition af biocidmiddel i artikel 2: Aktive stoffer og præparater, som indeholder et eller flere aktive stoffer i den form, hvori de overdrages til brugeren, og som er bestemt til at kunne ødelægge, hindre, uskadeliggøre, hindre virkningen af eller på anden vis bekæmpe [..] skadegørere kemisk eller biologisk. Produkttyper i bilag V.

8

9 Produkttype 14 Rodenticider Rotter, mus, mosegrise men ikke muldvarpe Autorisationskravet

10

11 Produkttype 18 og 19 Insekticider, afskrækningsmidler og tiltrækningsmidler Evt. plantebeskyttelsesmiddel? Evt. lægemiddel? Tiltrækningsmidler er omfattet

12 Overgangsperiode Artikel 16: Direktivets krav gælder straks fra 14. maj 2000 for alle biocidmidler med nye aktivstoffer (ikke på EU-markedet denne dato). I en overgangsperiode på 10 år fra 14 maj 2000 kan landene fortsat bruge den hidtidige nationale lovgivning for biocidmidler med gamle aktivstoffer, indtil der er truffet beslutning i EU om det pågældende aktivstofs optagelse på positivlisterne. OBS: Overgangsordning forlænges til 14. maj 2014.

13 Revurderingen Kortlægning. Identificering af aktivstoffer som var på markedet før 14. maj Eksisterende aktive stoffer som blev markedsført i EU til anvendelse i biocidholdige formuleringer før 14. maj 2000 kan anmeldes til undersøgelsesprogrammet (1. Rfo). Udfasning af biocidmidler med ikkeanmeldte aktivstoffer (2. Rfo) 10 års program for vurdering af eksisterende aktive stoffer i henhold til BPD s kriterier (2. Rfo)

14 Forordning om revurdering (Kfo (EF) Nr. 1451/2007 Praktiske regler om revurderingen Bestemmer at når det besluttes ikke at optage et aktivstof på bilag I til 98/8, så skal udfasningsfristen for midler med aktivstoffet være 12 måneder fra beslutningen træder i kraft, medmindre andet bestemmes (art 4.2) Væsentlig anvendelse undtagelsen Bilag I: Identificerede aktivstoffer Bilag II: Anmeldte aktivstoffer Bilag III: Krav til dossier

15 .

16 Bekg. 4, Stk. 6. For biocidmidler, der allerede markedsføres, og som indeholder et aktivstof, der er besluttet optaget på bilag I eller I A til biociddirektivet for den relevante produkttype, skal ansøgning om godkendelse efter lovens 33, eller om fornyet vurdering, jf. lovens 33, stk. 4, eller en foreløbig ansøgning om gensidig anerkendelse, jf. 7, stk. 4, af sådanne midler, der er søgt godkendt i en anden medlemsstat, indgives senest på datoen for aktivstoffets optagelse, jf. bilag 8, hvis midlet fortsat ønskes markedsført.

17 (forts) Hvis midlet indeholder flere aktivstoffer, er fristen datoen for optagelsen af det sidst optagne aktivstof. Retten til import, salg i alle led, anvendelse, oplagring og besiddelse af biocidmidler med et eller flere aktivstoffer optaget på bilag I eller I A, som ikke er godkendt efter principper, der er fastsat af Europa-Parlamentet og Rådet for den Europæiske Union i fællesskab, ophører senest ved udløbet af den frist, der er fastsat for det senest optagne aktivstof, jf. bilag 8.

18 Betingelser for godkendelse af biocidmidler Aktive stoffer som indgår i midlerne skal være på positivlisten i BILAG I eller IA. (Dog overgangsperiode for eksisterende anmeldte aktivstoffer) Datakrav iht. til ARTIKEL 8 skal være opfyldt for biocidmidlerne. (BILAG II B og III B). Hvis ikke der er adgang til beskyttede data på det optagne aktivstof skal der også foreligge aktivstofdata (BILAG IIA og III A) Opfylder kravene i ARTIKEL 5 omkring sikkerhed for mennesker & miljø og til effektivitet. (Uddybet i BILAG VI) Gensidig anerkendelse (art. 4) Ansøgning til national myndighed med sammendrag af grundlaget og kopi af første beslutning vedr. godkendelse i anden medlemsstat. Sagsbehandlingstid 60/120 dage.

19 Bekg. nr. 533 af 18/ om bekæmpelsesmidler (som ændret) Definitioner ( 2) Godkendelsespligt ansøgningsfrister ( 4) Regler om godkendelsesmyndighed og ansøgning ( 5) Datakrav ( 7 + rutediagram og bilag) Datakrav vedr. lavrisikobiocid-midler ( 8) Regler om klassificering, emballering og mærkning ( 17 + kap 5) Gebyrregler ( 56) OBS anmeldepligt til Produktregister (57a) Bilag 8 optagne aktivstoffer og frister Bilag 13 ikke optagne aktivstoffer og frister

20 Altså hvis du er omfattet: 1. Kend altid aktivstoffets/stoffernes status i EU (se Kommissionens hjemmeside) 2. Se optagne aktivstoffer og fristerne for produktansøgning i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsens bilag 8 3. Midler med ikke-optagne aktivstoffer skal udfases efter de frister, som følger af forordningen (se bekg. bilag 13) 4. Alle biocidmidler skal anmeldes til produktregistret via Miljøstyrelsen (se bekg. 57 a).

21 Biocidforordning på vej Effektivisere og forenkle procedurer Præcisere datakrav Særlig hensyn til mindre virksomheder Artikler omfattes

22 Mere information Miljøstyrelsen: Link til dansk lovgivning via Retsinfo på forside (lovstof) Særlig indgang til biocider: Se i menuen under kemikalier / biocider. Kommissionen: ECB: Links til biociddirektivet, revurderingsforordninger, guidelines, reglernes baggrund og anvendelsesområde (scope) - herunder afgrænsning til andre direktiver, adresser etc.

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3075 - miljø Bilag 1 Offentligt MILJØMINISTERIET 24. februar 2011 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: DEP-311-00001 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde 1 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk. 2. Danske UCITS omfatter: 1) Investeringsforeninger.

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2009-231-0027 udkast 26. januar 2012

Skatteministeriet J.nr. 2009-231-0027 udkast 26. januar 2012 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 124 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2009-231-0027 udkast 26. januar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler 1) (Omlægning af afgiften

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1)

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1) Bekendtgørelse om visse krav til emballager BEK nr. 477 af 28/05/2006 (Gældende) LBK Nr. 21 af 16/01/1996 LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Lovgivning som

Læs mere

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Herunder

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3351 - beskæftigelse mv. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3351 - beskæftigelse mv. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3351 - beskæftigelse mv. Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 17. november 2014 Samlenotat vedrørende rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder

Læs mere

Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyotoregister

Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyotoregister [Høringsudkast af 16. december 2014] Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyotoregister 1 I medfør af 3, stk. 2, 21, stk. 3 og 4, 22, stk. 2 og 3, 30, stk. 4, 31, stk. 7 og 8, 32, stk.

Læs mere