68,00. Gram tm per. 400 x kr. 766, x kr. 556, x kr. 383,00. ngen jul uden et par nye sko eller pelsst8vler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "68,00. Gram tm per. 400 x 300... kr. 766,00 350 x 250... kr. 556,00 300 x 100... kr. 383,00. ngen jul uden et par nye sko eller pelsst8vler"

Transkript

1

2 MOB ER OG TIE E Skal moblerne ski/res tid til jul, da se vort Jtore ttdvalg Vi har: Dagligstuer fra kr. 840,00 Spisestuer fra kr. 960,00 La:nestole, polstrede fra kr Sofaborde, teak eller noel fra kr. 68,00 Ottoman, med ryg., fr a kr. 245,00 Sovesofaer fra kr. 395,00 Gram tm per 400 x kr. 766, x kr. 556, x kr. 383,00 Pris fra kr. 198,00 Uldne ve ndetmpper 400 x kr. 395, x kr. 235, x kr. 166,00 Sengetaepper. Divantaepper. Vaegtaepper. Forliggere. Marokkopuder m. m. DE BEDSTE JULEGAVE-IDEER FAR MAN ALTID HOS ngen jul uden et par nye sko eller pelsst8vler JEN Y SKO H. Volsiedlund. Brande. T elf. 111 Forsidebillede: Bambi og Solz!ei.~ i Byl ild. Foto : Poul Lund

3 BRANDE JUL U dsendes gratis i 6800 eksemplarer til samtlige husstande i Brande og omliggende sogne 20. argang - Udgivet af Brande Handelsstandsforening - Julen 1963 MOD JUL AI sogneprcest Olav Fog, BlahfJj Vi gi'!r mod jul. Advent kaldes disse uger i december, og hvert et barn ved, at advent er en forberedelsestid, ikke blot i den forstand, at da skal vi slagte, bage, g0re rent, k0be gaver osv., men ogsi'! i den forstand, at da skal vi forberede sindet pi'! julens begivenhed. Advent er forventningens tid, forventning om, at Gud griber ind til vor frelse. Saledes lrengtes allerede j0defolket efter Guds freise, som vi kan lrese det i vort gamle Testamente - srerlig hos profeten Esajas, og saledes synger vi om det i salmen. Blomstre som en rosengi'!rd«:»herren kommer, Gud med os, troen pi'! ham bier«. Nu kan det godt ske, at en og anden ikke rigtig forstilr denne tale om forventning; den siger dem ikke rigtig noget. Hvad skulle vi forvente andet end bugnende borde og hjem Jig hygge? Det er vi i0vrigt vant til i forvejen. Vi har det i grunden godt, som vi har det og 0nsker os egentlig ikke mere. Der er naturligvis det med Gud; men han er jo sa langt borte. Vort liver blot et almindeligt liv i arbejde og hvile, sorg og glrede, latter og mundhuggeri; men der er ikke noget helligt eller fromt over det. Vi er skikkejige mennesker; men helgener er vi heller ikke. Man skal jo ikke overdrive hverken til den ene eller anden side. Hvad Gud angih, er vi jo nok kommet pi'! den forkerte side, og som de beskedne mennesker vi er, vil vi heller ikke rende Gud pi'! d0rene. Man skal jo ikke g0re for megen ulejlighed. Derfor gi'!r vi heller ikke i kirke, for det er en fremmed verden, Guds verden, og den er for hellig til, at vi t0r komme den nrer. Nre, vi rna nok hellere passe os selv og sa lade Gud vrere Gud. Det er ki'!rene, og dem rna vi affinde os med. SAdan set har vi det meget godt, og vi forventer egentlig ikke noget fra Guds side. Og dog! Ligger der ikke netop en lrengsel i alt dette? Det ville vrere rart, om det var anderledes; men sadan er det nu engang. Vi savner Gud her pa den forkerte side. Det ville vrere rart, om han ikke var sa heilig, men mere jrevn, si'! han kunne komme her ind i vor stue, her hvor vi spiser og sover, snakker og skrendes, ler og elsker, arbejder og ser fjernsyn, kort sagt, vor hverdag, vort Jiv som det virkejig er. Vi trrenger til en jrevn Gud, som med den hellighed, Gud nu alligevel altid har, kan kaste lidt h0jtid over vort jrevne liv. Jo, lrengslen er der - ligesom hos j0derne - den er blot si'! fortvivlende umulig. Men Gud ville ikke lade os fortvivle i vor, umulige«lrengsel. Han lod det blive ju!! Han kom selv til menneskers jrevne hverdag og delte kar med demo Nu er der blot det ved Blah6! kirke det, at Gud ikke opfyldte j0dernes lrengsel pa den made, de havde trenkt sig det. Gud har lov at g0re, som han vii; men det bliver det jo ikke ringere af. J0derne ventede et rige med rere og herlighed; men Gud gav dem et rige med syndernes forladelse. Vi venter h0jtid over vort jrevne!iv, men far i stedet - syndernes forladelse. Det er jo nok, fordi vi mere trrenger til det. Gud vii ikke blot opfylde vore lrengsler, men han vii samtidig retlede demo Julens budskab er netop, at den majestretiske og hellige Gud bliver jrevn - lige sf! jrevn som et lille barn - og kommer ind til os i vore stuer og deler vort jrevne!iv. Han bringer ikke rere, herlighed eller h0jtid med sig, men krerlighed og tilgivelse. Han vii lrere os at tage mod sine gaver og kalder os til at vrere krerlige og til at tilgive - midt i vor jrevne hverdag. OLAV FOG 1

4 Handels- og Landbrugsbanken BRANDE Filial af Herning Handels- og Landbrugsbank, Aktieselskab Telefon 90 og 180 Kontortid kl og 14-16, lerdag kl Fredag tillige fra kl Kontorer: Blah"j, Fasterholt og Thyregod Bankens aktiekapital kr reserver ca. kr

5 Enby med voksev~rk Kattofter, tree, fisk og tekstiler preeger udvimngen Brande sogns historie viger perioder med fremgang, stilstand og tilbagegan g. Her som andre steder er Udvlklin gen gi!et op og ned, m"n dog med tydelig tendens til irelylgang pi! mange omrader. - Det hal' fra helt gammel tid vceret en forholdsvis frugtbar egn med de vandrige aer og med store skove, hvdraf egekrattene ved Sandfeld og Tyk skov nu kun udg0l' de s0rgelige rester. I mellemtiden har befolkningen udnyttet og udbyttet skovene, stormene hal' f,iet hit spil, og mellem bakke0erne hal' sandet og lyngen bredt sig. For omkl'ing 300 [II' siden var her et halvt hundrede ejendomme. hvoraf en del tod 0de og forladt, og i prrestens indberetning til stiftet hed det: Gud rna vide, hvor armeligen en part af dem, del' besidder deres vrerelse. I svenskerkrigens f0lge kom nod og fattigdom, og sygdomme tog en anden par t af befolkningen. F0rst efter stavsbimdets ophrevelse oprandt en anden tid ogsa for denne egn, hvor udskiftningen begyn dte at g0re sig greldende omkring Unge, driftige hedeopdy rkere tog fat, og en oversigt over befolkningstallet viser, at del' skete en langwm men jcevn fremgang. For 100 ar siden val' del' omkring 1000 indbyggere i hele sognet, ved arhundredskiftet passerede man de 2500, og nu er del' 7000 indbyggere. Lejerbu's!lye boligkompleks ved 0rbakvej voe rkere og andre nreringsdrivende. Sa fulgte en udbygning af veivresnet og skolevresnet, del' kom lrege til, apotek, posthus, sygehus, jernbane og senere hen rutebilforbindelserne, del' gjorde Brande til et naturligt centrum for et betydeligt opland. Mange ting hal' vreret medvil'kende til den bymressige udvikling. I mange ar val' Martensens Fabrik den eneste vil'ksomhed af virkelig betydning, idet her kunne beskreftiges en stadig stigende medarbejderstab. Jernbanens abning skabte nye muligheder - men senere a I'S r ationalisering af iernbanedriften med overgang fra damp- til dieseldrift hal' medf0rt en betydelig fraflytning af jernbanefolk, men aigangen er modvirket ved drish g foretagsomhed fra bestaaende og ny tilkomne virksomheder. En del virksomheder val' fra f0rste frerd nrer knyttet til landbruget, saledes mellerierne, stampem0llen og fra 1917 Kartoffelmelsfabrikken lviidtjylland, del' godt nok val' i vanskeligheder i 1920'erne8 krise:h, men som nu er et aktiv for egnens landbrug og dermed ogsa en sikker kilde til omsretningen ogsa i byens forretningsliv. Vandvrerket, el-vcerket og fra 1921 Midtjyllands Elektricltetsiorsyning er blevet et naturligt led i egnens fremdrift, lige som vejnettet er blevet et fint kommunikationsmiddel, ta kket vrere et udmrerket samarbejde med Dansk Dammann Asfaltfabrikken nord for banen. BRANDE JUL 1962 I ndholdsfortegnelse Brandes nyc boligkvarter pa Vestermarks jorder Del' hal' tilsyneladende altid vreret en vis form for beboelse omkring den gamle sognekirke. Her r udviklingen giiet meget langsom, inden den egentlige by hal' taget form. De gamle beretninger oplyser, at her Iii fire garde og et hus. Sadan val' situationen gennem arhundreder, indtil del' efter ar 1800 skete noge t i retning af en samling af me ringsdrivende. Men navnlig efter krigen i 1864 skete en bym<essig udvikling med tilflytning af k0bmamd, hand Pastor Olav Fog: Mod iul Side En by med voksevrerk... 3 Lars S0ndertoft: Mads Vonneborg Bronzealderfund i Uhre Tove Langballe: Grrekenland Egon Therkelsen: Dambrug i Irland Provst Kr. Otte: Island Hedeegnen for 100 ar siden Kryds- og tvrersopgave

6 Industrien er rykket nord for banen. Her ses den nye erredfoderfabrik of!. asfaltfabriken Brande er ikke nogen stor-by, men del' knytter sig interessante enkeltheder til dens udvikling. Enkeltpersoner inden for tekstilbranchen med b0rnekonfektion og damekonfektion hal' skabt solide foretagender, hvor heerskarer af tilskeerere og syersker har travlt med at holde trit med ordrer fra ind- og udland. M0belfabrikker harmed klog forudseenhed kunnet tilretteleegge en produktion beregnet pa eksport bade til europeeiske og ikke mindst til amerikanske aftagere. M0bler fra Brande er med til at skabe hygge i hjem sa at sige hele verden over. Et af de nyeste markeder er Israel. - Stigende velstand i andre lande er saledes med til at skabe beskeeftigelse bl. a. i Brande, hvor vagne fabrikanter tilretteleegger en konkurrencedygtig produktion, bistaet af en dygtig medarbejderstab. I krigsarenes k0lvand fik Brande en betydelig befolkningsveekst gennem den str0m af arbejdere, del' s0gte til brunkulslejerne. Mange af de tusinder, der kom hertil, er nu Ja, b0ger er dejlige gaver, og del' er bognyheder for hele familien i arets store bogkatalog, som De hal' faet med posten. Foruden de mange speendende romaner og rejsebeskrivelser kan vi specielt neevne de fern nye fodboldb0ger for sportsungdommen. AHe arets julepublikationer med Bleeksprutten og Svikm0Hen, Rvem Rvad Rvor og Ved Julelampens Skeel' i spidsen er nu udkommet.... Del' er mange andre gaveideer: Just Andersen tin, Wiggers teaktree, fotoapparater og -albums, dagb0ger, globei', fyldepenne og pencils, skrivemapper og -underlag, grammofonplader, kontorartikler og alt til juletreeet og -bordet. B0GER er dej/ige ga"er BRANDE BOGHANDEL P. Westergaard. Telf. 500 Brande 4

7 Fra vandtarnet skuer man ud over Brande med n)'b)'ggeriet i baggrunden mod syd ude af brunkulsproduktionen, sk"nt der i dag udvindes st"rre mrengder brunkul end nogensinde. Maskinerne har afi"st handkraften. De store kraftvrerker og varmecentraler aftager fortsat betydelige mrengder brunkui, hvis transport krrever en stor indsats af lastvognstog, som nresten d"gnet rundt passerer Brande. Ogsa DSB har en betydelig andel i denne transport. Selvom mange arbejdere er gaet ud af denne produktion, har mange af dem kunnet finde andet arbejde pa egnen, ved virksomheder, der er vokset op her bade inden for bygningsindustrien og maskinfabrikationen. Landbrugets mekanisering har skabt nye beskreftigelsesmuligheder ogsa for vedligehoidelse af den stadig stigende maskinpark, traktor- og bilbestand. En af de nyere og betydelige virksomheder i Brande er Dansk Andels 0rredseksports anireg pa Markedspladsen. 0rredpakkeriet blev anlagt efter store linjer, men seiv de Byens StOTste udvalg nat det galdet GAVER ISENKRAM - K0KKENUDSTYR GLAS - PORCELJEN TH. WILLEMSEN BRANDE_ISENKRAMFORRETNING NILFISK ST"VSUGERE K"LESKABE EL VASKEMASKI N ER 5

8 JUllBRANDE Igen i 8.r kan burn og voksne opleve den rigtige julestemning ved et besug i Brande. De mange smukke juleudstillinger og den festlige julcbelysning skaber en sceregen stemning. I forbindelse med julearrangementerne er del' lagt et stort program. 5f/Sndag den 1s. december: Kl. 14 og kl. 20 Jule-koncert i Brande kirke under medvirken af organist Gmnvald Nielsen og frue, kristeligt sangkor, bornekor ledet af lcerer Stuckert, og en blokflujtegruppe. Entreindtcegten tilfalder menighedsradets juleuddeling. Kl. 15,30: Pigeorkestret»TODO-garden«fra Odense spiller pa Torvet og i gaderne. - Festbelysningen trendes I gaderne og i de smukt pyntede vinduer. TOMBOLA pa Torvet til fordel for julevelguren heden. 5f/Sndag den 22. december: Kl. ca. 15 ankommer den store nissefamilie til Brande station, hvorfra del' er optog gennem byens gader til Torvet. - Del' bliver uddelt godteposer til burnene. Veteranorkestret fra Esbjerg spiller foran optoget og pa Torvet. Den store tombola pa Torvet abner. Velkommentil julehandel i Brande Byens forretninger er iibne s ~nd ag den 22. december kl I ugen fra den 17. til 23. december er forretningerne abne 'til ki. 20 dristigste forventninger er forlrengst overgaet, sil der til stadighed hal' m a ttet foretages udvidelser, del' muliggur en rationel udnyttelse af de jyske dambrugs produktion. -»Brande Jul«hal' tidligere omtalt denne vceldige virksomhed med eksport af urreder til mange europreiske lande, bade levende og dybfrosne uneder, som ogsa hal' vundet indpas pa det amerikanske marked. Fra Brande eksporteres en del fiske-rogn, del' siden bliver lidklcekket i andre lande og opdrrettet til urreder - uden at det hidtil er gaet ud over eksporten af de lcekre danske orreder snarere tvcertimod. Endnu en virksomhed, del' blev startet i sommer, har gjort Brande til et fiske-centrum. Det er urredfoderfabrikken, startet pa foranledning af dambrugere. Del' knytter sig det ejendommelige til denne fabrik, at den fremstiller foderpiller pa amerikansk licens, mens den arnerikanske fabrik i Sa lt Lake City for importerede en betydelig del af sit fiskemel - fra Danmark. Nu er man blevet fri for den fordyrende transport frem og tilbage over havene. Fabrikken i Brande hal' forelubig eneret p a fremstillingen af fiskefoderet bade for Danmark og hele det europceiske marked. En oget produktion af urr eder fulges sihedes af en uget produktion af vitaminpiller pa den imponerende fabrik, del' er bygget i Brande. Det danske Hedeselskabs afdeling i Brande betyder ogsa et godt indslag pa det hjemlige beskreftige!sesmarked. Virksomheden pa Vejlevej i Grarup ha en millionomscetning I sine afdelinger med oparbejdning af rafter og raftehegn og kulsvidning med trceaffald som ramatel'iale. Del' fremstilles trcekul i mange forskellige stun'elser til anvendelse bi. a. i jernindustrien, til opvarmning af vinterbyggeri m. v. Her udvindes ogsa trretjcere og trcesyre, som man finder anvendelse for pii forskellige mader. Siiledes er kartofler, tree, f isk og tekstiler m ed til at prcege udviklingen i Brande, hvor del' pa samme tid er blevet plads til en solid handels_ og h~mdvcerkerstand. - Mange spar Brande en stor fremtid. K un tiden vii vise, am spadommen sliir til KR)EFTEN5 BEK)EMPELSE Den ne ann once er indrykket af MF G)ETTEKUPON H vor mange penge er der i glasldsten paa Torvet den 24. december kl. 12 middag? Navn: Adresse Kr......,.... Kupon indsendes til Burton Clausen senest 24. december. VIL DE SPISE GODTOG SOVE VE L, BO I BRANDE pa MADSENS HOTEl! BURTON CLAUSEN TELEF ON 80 6

9 TEGNINGER: Der var engang, da der endnu val' en hel del originale mennesker i Brande.»Brande Jul«hal' tidligere fortalt om enkelte af demo Gamle mennesker vil endnu kunne huske dem, og en af dem, der hal' bevaret minderne om fl ere af disse saerpraegede mennesker, er fhv. ga rdejer Lars Sendertoft. -Del' val' praestesennen Fritz Kramer fra Frederiks, som slog sig ned her. Han havde laest til laege og var»en gruelig vis mand«, som man segte riid hos bade om mennesk e r og dyr. Der var Ross, den gaeve h andelsmand og spasmager, og sa var der den sidste tater pa Brandeegnen, Mads Vonneborg ira Harrild. Vi vil lade Lars Sendertoft fortaeue om denne saerprregede m and, del' ikke gad bestille noget, men som alligevel klarede enhver sit. Han drev fiskeri og jagt - og. sked i sin tid sa mange harer, sa han kunne fylde en hel lade«. Det var nok p ral, noget af det, del' blev sagt om Mads Vonneborg, men han var nu selv en skikkelig mand, der val'»kommen af skarnsfolk«, som man sagde. Hans mol' val' gardmandsdatter fra Studsgard, hans far val' tater, og Mads Vonneborg selv fik ogsil tater-navnet knyttet til sig. Pigen kom i»ulykke«med den forferende tater fra Rind, men han forsvandt senere ud af billedet, og hun sad alene tilbage med den liue Mads. Sogneforstanderskabet praesten og tre gardmaend - skulle tage sig af sognets fattige, og her gik det sadan, at konen og drengen blev henvist til at bo pa et liue sted, der hed Vonneborg i Rind sogns udkant ind mod Studsgard. Mads Vonneborgs mor var dygtig og klarede for sig og dr engen, indtil han blev sat i pleje. Han kom til Breslund ved Heglldgard, hvor del' ogsa var lidt kebmandshandel med krudt og hagl, sknl og andre»livsforiuldenheder.. Men Mads havde KAI HUSUM vagabonderende tilb0jeligheder. Han val' en knag i skolen, og prresten tog sig af ham under konfirmationsforberedelserne, men en af karlene pa Hegildgard sagde til Mads, at han ikke kunne blive konfirmeret. Mads val' sadan indstillet, at na r han ikke kunne stii. everst pii. kirkegulvet - som den dygtigste af konfirmanderne - sa ville han ikke konfirmeres. Og sa stak han af. Han havde det strengt i de felgende ar. Det skal dog lige indfejes, at han aret efter blev konfirmeret af provsten i Rind - og Mads kom til at s tll.. everst«pa kirkegulvet. Han var nemlig eneste konfirmand. Mads Vonneborg drev en tid * rundt ved Viborg, hvor de reldre karle mishandlede ham, og hvor han laerte at bide fra sig. Da forholdene blev for slemme, blev han pany sendt hjem til sin mol' i Breslund. Savidt det kan klares, blev han i Rind sogn, indtil han skulle pa session og blev indkaldt til soldat knap en snes ar gammel. Det val' faktisk den eneste made, Mads Vonneborg kunne komme ud af sin hidtidige tilvaerelse pa. Arbejdet Iii ikke for ham. Han var en moerkelig natur. Han holdt af at foerdes i mosen og pa heden, han fiskede i vandl0bene og gik pa jagt, hvor lejlighed bed sig. Soldatertiden strakte sig noget lrengere end almindeligt. Efter tre ars tjeneste i Rendsborg kom han i 1848 med i krigen, indtil han endelig i 1851 slap fri. Mads Vonneborg havde en livlig fantasi og var en dygtig fortoeuer. Min mol' ville s8.ledes here ham berette om sine oplevelser, det ville Grethe J0rgensen i Nertoft ogsa, hun val' lrererdatter fra F0vling, kom til at tjene pa. Usseltoft«og blev siden gift med Anton Jergensen. Lige som faderen holdt hun af at skrive dagbog, og hun samlede herunder en moengde oplysninger om Mads Vonneborg, EL-GAVER HART0RRERE HANDMIXERE TEMIOSTATSTRYGEJERN MINUTURE BR0DRISTERE H0JFJELDSSOLE AI SI MONS EN Fa. JOHAN HANSEN El-installatiomforretning der glader hende hver eneste dag Brande. Telefon 45 7

10 Drik stassaniseret sedmrelk Langkjcer Mejeri TELEFON 33 Mads jagede alt overall Brande Savvcerk og Emballagefabrik vi H. M. BERTHELSEN TelefoD 120 Butikslukketiden ved Jul og Nytar Lukkelovens bestemmelser om butjkalukketider omkring jul og nytaar: t1rsdag den 17. december kl. 20,00 onsdag den 18. december kl. 20,00 torsdag den 19. december kl. 20,00 fredag den 20. december kl. 20,00 lerdag den 21. december kl. 20,00 sendag den 22. december Abent fra kl. 18,00 til kl. 20,00 mandag den 23. december kl. 20,00 tirsdag den 24. december kl. 14,00 tirsdag den 31. december kl. 20,00 nar han pa sine vandringer ofte kom pa beseg i Derslund. Hendes optegnelser blev dog aldrig offentliggjort. Mads fortalte meget om sine oplevelser i krigsarene, om hrerens march op gennem Jylland fra Altona over Frederikstad og videre helt op til Djursland. En anden mand fra Brande, Kramer, havde ogsa v<eret med pa tilbagetoget, men han fortalte nogle drabelige historier om sin»glorvrerdigec indsats bi. a. under Helgesen ved Frederikstad. Mads lyttede og nikkede blot engang imellem. Kramer pralede med, at han var afdelingens bedste skytte, og at han sked pa tyskerne, alt mens hans soldaterkammerater matte lade gev <Ererne: A hoj jen tysker ved hwert skod, pastod kramer. A war og mand for A driw AIle tyske ud a Frederikstad. Da Kramers pralerier blev for grove, bred Mads Vonneborg ind: Det er pin'de lewn det hiele, A war og med ved Frederikstad, A wei gik'et hardt til, men at do skuld' V<Er bedre end oberst Helgesen, det passer It. - Og sa blev Kramer tavs. Fra Djursland kom Mads sammen med general Rye's folk sev<erts til Fredericia til et sidste opger med tyskerne. En af Mads Vonneborgs jrevnaldrende, Per Knygbjerg, var ogsa med i 6. juli-slaget, og om ham fortaltes, at han satte sig et varigt minde:»faldt i slaget ved Fredericia, den 6. juli«per Knygbjerg har senere selv fortalt historien, sa det lyder jo mystisk, indtil man far at vide, at Per var tr<et af soldaterv<esnet og netop fer det store slag havde kigget vel rigeligt i brrendevinsflasken. Under BRANDE KOMMUNE Kommunekontoret EkspedJtlonstld: Mandag. t1rsdag, onsdag og torsdag kl og fredag kl og 15,30--18,30, lerdag kl JUle- og nytarsaftensdag lukket hele dagen Ingenierkontoret: Onsdag kl , fredag kl

11 bataljen faldt ha n simpelthen bevidstl0s om og slap pa den made gennem krigen. Mads Vonneborg var ikke selv forfalden til spiritus. Han fik en snaps hist og her,nar der blev budt pii. mad. Det horte sig til, men Mads val' en hard mand. - For slaget ved Fredericia sii. han saledes en ung mand fra Snejbjerg, Anders Stubkjaer, (senere missionau-) ligge pii. knae hensunket i ben. Mads udbred spontant: "Det nytter ikke, du beder til Gud nu, for Fanden tager dig i nat alligevel«. Mads fortred omgaende bitterligt sine ord, og m issionaeren slap da for0vrigt ogsa med at blive saret. - Nar Mads siden hen pa sin vej til mere bestandige forhold kom til at forhelle om ungdomsii.rene, sagde han ofte:»1 skal bare vide, hvad det har kostet mig at blive en aerlig mand". Mads val' ikke, hvad man kalder en uaerlig mand. Han KOLONIAL - VIN - KONSERVES Husk vor ekstrafine KAFFE H. L. Aastrup & SOD Telefon 92 - Brande Husk yore laekre KRANSEKAGER til.julen Lange Jorgensen Torvets Conditori Telefon 38 Interessentskabet BRANDE ELYJERK Telcfon 43 Den 90-/irige Lan SIJnderto/t beret/er om Mads V011l1cborg BRANDE TR.lELASTHANDEL Aktieselskab Telefon 430 (3 linjer) Tnelast og bygningsartikler St0begods Fast og flydende braendsel 9

12 Ved HoltulIl a havde bare sit eget syn pi! tilvcerelsen og fulgte vel et instinkt om en fri tilv32relse, sadan som hans tatersl32gtninge pa faderens side elskede det. Efter krigens afslutning i 1850 havnede Mads Vonneborg igen i Rind. Hans mor var ded i mellemtiden, og i det lille hus boede en ung kvinde, Kathrine, der sagde: Mangler du en kvinde, sa kan du fa mig til husholderske. - Og siden fulgte hun ham. Mads Vonneborg kunne ikke helt slippe sine vagabonderende tilb0jeligheder. Han drog ofte langvejs pa jagt. Under en sadan jagttur kom han til Store Voulund i heden nord for Brande sogn. Her medte han Jens Voulund, som han kom i snak med og antydede, at han godt kunne t32nke sig at fii en ejendom pi! disse kanter. -.»Da kan jeg vise dig en gard i Brande sogn. Den kan du fii ved at udrede skatterestancen «, sagde Jens Voulund r ask. Da Mads alligevel val' pa egnen, ops0gte han sogneriidsiormanden, Per Svaneklink i 0sterholm (den ferste folkevalgte formand i Brande efter det kommunale selvstyres indf0relse i 1842). Per Svaneklink mente, at den sag kunne klares. Det drejede sig om et areal pa 110 tdr. land ind mod Holtum ii i den nordligste del af Brande sogn. Her var en del mose, sa Mads Vonneborg ejnede chancen for at kunne dyrke sine yndlingsbesk32ftigelser: at gii pa jagt og drive fiskeri. Prisen blev sat til 85 rigsdaler, som gik til papirudgifter, idet kommunen jo ikke skulle tjene pa den handel. Mads Vonneborgs kvinde var en helt anden type end han. Hun ville gerne virke pa garden og fik da ogsa avlet noget pi! den ellers mergelfattige jord langs med aen. Del' blev anskaffet en stud, som kunne ga foran en k32rre, og nar jorden skulle behandles, h avde de en ko, del' sammen med studen kunne sp32ndes for ploven eller harven. Men Mads Vonneborg overlod heie arbejdet hjemme til konen. Han fortsatte med sine yndlingssysler og hal' sikkert haft en herlig tilv32relse. Mads val' en forunderlig velbegavet og vidende mand. Han gik sa godt som hver s0ndag i kirke hos pastor Jensen i Brande. Pr32sten var en almueven og kom oite i snak med Mads, som ogsa kunne lane beget' af pr32sten. -. Den mand forundrer mig«, sagde pr32sten en gang, )}han kunne have studeret«. D EN H ELTNYE Vauxhall VIVA * Kurvesikker * Fa ntastisk acceleration en vogn med»skud«;... * Rummelig med k~mpe bagagerum * Synkroniseret 4 trins sportsgear * 50 HK motor - tophastighed 130 km Kort sagt: ET PLETSKUD SE V IVA VOR UDSTILLI N G BRANDE MOTOR COMPAGNI A' Ys Telefon Autoriseret ~"''''~I forhandler 10

13 Som sa mange andre a f tater-folket havde Mads en evne til ikke blot at vinde menneskers men ogsll dyrs fortrolighed. Han kunne afrette hunde, selv en ynkelig bas tard kunne han fa en dygtig jagthund ud af. Jeg kan huske en Lillejuleaftensdag i 1880erne. Del' val' let sne over markerne, og da Mads Vonneborg ' kom ind i garden i "Sondertoft" mente han, om ikke del' val' mu 1.ighed for at spore en hare op. Han viste os drenge, hvordan man kunne tage spor af en hare, en reev eller en greevling. Min brot' Jorgen og jeg fik lov til at folge ham pa jagten den dag ned over Bleesbjergs marker. Her rendte vi ind i en f10k pa 9 agerhons. Mads havde en egen evne til a t lade og skyde i en fart. Han nedlagde en h,me af f1okken, men opgav ikke. Hunden sporede honsene fra ager til agel', og snart val' alle 9 nedlagt uden stone omkostninger for Mads. Han var en nojsom m and ogsa med krudtet. Lidt spurvehagl og lidt krudt val' nok til at nedl::egge fuglevildtet. Vi drenge samlede de store kyllinger sammen, og sa foretog Mads sine beregninger. Mor fik to af agerhonsene, og jeg fik betroet de fire af flokken for at sage dem handlet h en i Brande. Gamle kobmand N. I. Moller handlede dengang med alt, kobte og solgte bi. a. landbrugets produkter, derunder ogsa vildt. Han kobte de fire agerhons, som blev betalt med 65 ore stykket. Da jeg afleverede pengene til Mads, stak han mig en 25-ore for min ulejlighed, og aile parter var veeldig tilfreds med den jagttur lige op under jul. Nar vi hen pi\. aftenen efter en sadan jagttur hyggede os mol's lune kokken, fortalte Mads som regel treek fra krigens tid, og da han var en dygtig fort::eller, glemte vi som regel tid og sted. En aften i det tidlige forar 1884 kom Mads for at sporge min far, om han tiere skulle til Horsens denne vinter. Det skulle far ikke, hvorpa Mads bem::erk ede: - A ka da og sjel go! Det heendte, at far kerte til Horsens adskillige gange vinterens lob. Han Val' lidt af en smed, kunne sko heste og»binde«en vogn, og materialerne hentede han selv. Mads havde ved den lejlighed en halv snes l"::eveb::elge, som han ville have afsat. Den gang gik turene som.regel til Horsens. Fra vort hjem var det lettest at tage turen over Tyskskov og Renslunde til Nerre Snede, og derfra ad en grusvej estpa. Egnens gardm::end holdt ikke af f::erdslen i de store bakker ved Lerb::ek og Vejle, hvorfor man toretrak Horsens, selvom vejen var lidt l::engere. - Mads Vonneborg kunne fra sin ejendom i den nordligste del felge en hedevej til Ejstrupholm og her tage pnestevejen til Nr. Snede. Mads stod tidligt op for at na til Horsens og hjem pa samme dag. Han fik 83 kroner for r::eveskindene - og det val' en stor sum penge den gang. Hans ejendom i Vester Harrild gay vel ikke andet end lige til dagen og vejen. Der var en del far, en stud og en ko, men ingen hest. - Det val' Kathrine, der passede bedriften, og jeg tror nok - siger Lars Sendertoft - at Mads Vonneborgs bidrag til husholdningen, ud over jagtudbyttet, val' bjergning af Iyng, som han hjalp med at t::erske. De torrede Iyngblomster blev blandet i rugen og drejede derved pa bredet. Jovist levede m a n et fattigt og nojsomt Iiv pa HarrHd hede. Men Mads kunne skaffe mad til huse pa sine jagt- og fisketure. Ved lejlighed kunne han ogsa yde en handsr::ekning, som nar Kr. Iversen pa St. Nerlund havde brug for en rask mand til studedrifterne sydpa til Husum ad veje, som Mads kendte fra krigens tid. Mads stod sig godt med Kr. Iversen, del' ikke havde noget imod, at Mads drev lidt Opret en kapitalbindingskonto Det indskudte be10b herpa kan tra:kkes fra pa selvangivel sen inden for 1500,- kroner gra:nsen. (Ikke fors0fgere 1000,- kroner). Brande Sogns Spare- og Laanekasse Telefon 65 BE NYT SPARE BO KS EN 11

14 Sneflokke kommer vrimlende... For damerne er khederne en del af juleglrederne de folger skik og sredeme og vrelger den butik: hvor der er flest af godeme i kvalitet og moderne og man er med pa noderne. SVEN HOLM betyder chick BRANDE BANK Aktieselskab Egnens bank Afdelinger: Filskov Bank - Thyregod Bank - Fasterholt Bank Hjem med stort jagtb}'tte jagt pa de store hedearealer og i nyplantninger, hvor det myldrede med al slags vildt. Piben iik en anden lyd, da Mads ved statens overtagelse af de betydelige arealer omkring Holtum a fik skovfogeden til nabo. Mads kunne ikke forliges med jagtlovens bestemmelser. Han anerkendte kun Guds love: Himlens fugle og markens dyi' tilh0rer dem, der kan fange demo - De gamle naboer i Brande, Arnborg og Ejstrup sogne tog sig ikke Mads Vonneborgs krybskytteri mer, men statsskovfoged Flyver fandt anledning til at gribe indo Mads blev taget pa»fersk gerning«. Skovlogeden og medhj<elperen ville tage b0ssen fra krybskytten, men Mads pegede pa dem og sagde: Den f0l ste, der falder her, bliver en af jer to. Sa let slap Mads nu ikke. Hunden»Bismarck«blev godt nok»arresteret«og f0rt til skoviogedboligen, men inden l<enge havde den slidt sig 10s og var hjemme i Harrild samtidigt med Mads. Mads blev strevnet for krybskytteri og m0dte hos herredsfuldmregtigen i Give. I dagens h0jtidelige anledning havde Mads hreftet den danske krigsmedalje pa sit bryst, et minde fra Frederikstad og Fredericia. Herredsfuldm<egtlgen var meget optaget af Mads Vonneborgs h<ederstegn. Han kom i snak med Mads og med sognefoged Niels Arvad, der var fulgt med»for at forsvare den mand, som er en h<edersmand. Herredsfuldmregtig Steffensen antydede, at han skulle pal<egge Mads den mindste b0de, der kunne blive tale om, frikende ham helt, kunne han ikke. - Gud kan han sa, sagde Niels Arvad sindigt. Men det blev altsa til en b0de pa 10 kroner, som Niels Arvad lagde ud og i0vrigt indb0d til en bid mad pa Giv(> kro - det g<elder ogsa dig, sagde Niels Arvad til herredsfuldm<egtigen. Kort efter at Niels Arvad og Mads val' kommet til bords, m0dte ogsa herredsfuldm<egtigen, der interesseret lyttede til de to mrends beretninger. Mads var aldrig mundlam og kunne til stadighed henvise til, hvad det havde kostet ham at blive»en <erlig mand«. Mads Vonneborg og hans kone havde fire b0rn, to d0tre og to S0nner. Den ene af S0nnerne lignede sin far pa den made, at ogsa han gerne ville f<erdes pa egnen og ga pa jagt. Men pa den anden side lignede han ogsa sin mor. Han var flink til sit arbejde, og han kom gennem mange ar til»s0ndertoft«. Pa sine gamle dage flyttede Mads Vonneborg ind i et lille hus ved Mellemvej i Brande. Her dede han i

15 Han efterlod sig bl a. et legat, som skulle forvaltes af kommunen, og at hvis midler del' skulle ydes hjrelp til kommunens fattige. Legatfundatsen havde Mads imidlertid affattet i sadanne vendinger - blandt andet krrevede han, at de, del' kunne tilkomme hjrelpen, sk ulle vrer e selvhjulpne folk - sa det kneb at fa uddelt pengene. Mange ar senere, mens jeg var bogholder i Sparekassen, fortsretter Lars S0ndertoft, blev del' truffet den ordning med sogneni.det, som val' legatbestyrer, at bi. a. Mads Vonneborgs legat skulle indsrettes i Sparekassen. og midlerne tilfalde menighedsradets juleuddejing. Mads Vonneborg havde underskrevet fundatsen med en pennefjer, som han val' dygtig til at skrere. Den sidste, jeg hal' kendt som penneskrerer. val' J0rgen Sandfeld (Garder), del' skar den pen, som blev benyttet til at underskrive Sparekassens ny vedtregter med. Mads Vonneborgs slregt gik ud af sagaen. Ejendommen blev ikke pa familiens hrender - men beretningerne om Mads Vonneborg lever videre. Den gamie pastor Jensen skrev i sin tid om Mads Vonneborgs oplevelser, Gn the Knudsen i»n0rtoft«ogsa, og min mor gjorde en del optegnelser, men savidt jeg ved. er fortrellingerne om Mads ikke blevet trykt, slutter Lars S0ndertoft. LYSE JULEGAVE IDEER Deres Tojekspert hal' et krempeudvalg herre og drengepullover VELSIDDENDE MELERET PULLOVER med V-udskrering fra kr. 49,50 BENZIN DIESELOLl~ SM0REOLIER FYRINGSOLIE GASOLIE - PETROLEUM DRENGE-PULLOVEREN har ny klredelig halsudskrering, 1 moderne farver fra kr. 39,50 SMARTE SKJORTER med elegante flipfaeoner fra kr. 29,50 LUKSUS TWIST-HABIT med eminent pasform - helt ekstra i stof og forarbejdning kr. 348,00 Fra eget lager kan vi omgttende levere aue de ESSO kvalitetsprodukter, der skal bruges til husets opvarmning. motorernes drift og redskabernes vedligeholdelse. Yore vogne k!'lrer hver dag i hele distriktet. og blot De ringer, kan De derfor altid regne med prompte ekspedition. VILLY HANSEN ESSO- D E POTET Elmealle 30. Brande. Telefon 447 GA TIL HERREMAGASINET TIP-TOP - DET BETALER SIG Storegade. Brande. Telefon

16 Bronzealderfund i Uhre ar gamle sm),kker fremdraget under plnjning Fra den forhistoriske forsknings begyndelse her i Danmark omkring aar 1800 blev de ira det dengang endnu tagede tidsrum fundne genstande inddelt i tre grupper: Sten-, bronzeog jernalder. Professor Rasmus Nyerup og en k0benhavnsk handelsmand, ChI'. Jurgensen Thomsen - en mand, som slet ikke kom fra de professionelle forskeres reekke - bragte oldforskningen h erhjemme ind i videnskabeligt spor, og tredelingen blev grundlaget for al fremtidig forhistorisk forskning verden over. Bronzealderen er for det nordiske omrades vedkommende tidsfrestet til tiden for mellem halvtredje og halvfierde tusind ar siden. Det folk, som levede her i den tid, hal' vreret med til at give vort landskab det prreg, som vi stort set kender det i dag med de mange gravh0je, som vi nu s0ger at vrerne om. I turistioreningens arbog am bronzealderen fortreller mag. art. Elise Thorvildsen interessant om bronzen og dens m0de med det gamle flinthfmdveerk. Vi tillnder os at citel'e et lille afsnit: I de tidei', da verden val' uendelig, d. v. s. i de tider, da skove og abent hay val' nresten uovervindelige forhindringel' i samfeerdslen, da farbare veje pa landjorden val' fa og ringe, da bent0jet, hesten, ok sen, den primitive vogn og det spinkle fart0j val' de eneste transportmidler, gik udviklingen kun langsomt for sig. Opfindelser og opdagelsel' spl'edtes langsomt fra deres kildested ud i den uendelige verden, og Konservator Leo Norm/p, Vejle, med brollzedolkelz og dupstykket Iii man langt borte fra kildestederne, gik del' tid, for man fik andel i nyskabelserne. Opfindere, hvis navne ingen kender, synes allerede i s1utningen af 4. artusinde f. Kristi fudsel at have fundet frem til, hvorledes man af kobber og tin kunne lave bronze, en metallegering h,hdere end det rene kobber og med et smeltepunkt varinbelt efter tinindholdet. Denne opdagelse blev forste gang gjort langt borte fra Yore himmelstrog, antagelig et sted i den nrere eller mellemste orient, hvor redskabsfremstilling af kobber allerede havde vaeret kendt omkring 4000 iii' f. Kr. I Danmark stiftede man bekendtskab med kob bel' i sidste halvdel af 3. artusind, men indblik i metalst0bning fik man forst et stykke hen i 2. artusind. Da stenalderbonden f0rste gang i sit liv stod med et stykke k0ligt metal i sin hand, da rakte hans fantasi ikke til. Han besad ikke de erfaringel'. som kunne give selv den DEN MEST VI HAR STORT UDVALG I: LL <t: 0::: 19 o r- o LL r W JULEGAVE POUl lund Atelier og fotohandd Storegade 11 A. Tlf. 51. Brande Fotoalbum Rammer Fotografiapparater Smalfilmsapparater Stativer Projektionsapparater View Master samt meget andet fotoudstyr 14

17 ringeste forestilling am, hvad dette ny ))noget«skulle komme til at betyde for hans efterkommere. Gennem hele tilvaerelsen havde han og hans liue samfund forfrerdiget redskaber og v~lben af godt, gennem ihtusinder pnlvet, hjemligt materiale. Det var ikke at forlange, at han skulle forestille sig, at del' her i hans hand Iii et stof, hvis formmuligheder val' nresten ubegrrensede, og tillige et materiale til seriefremstilling i den samme form. - Det varvel haendt ham, at han med sorg eller aergre lse havde set et godt redskab skabt i flint ga til grunde eller blive uhelbredeligt defekt ved et uforsigtigt stod. Hvordan skulle han fatte, at dette ny stof kunne bruges om og om igen. lvletallet val', i modsretning til flinten, en kapital, som ikke let forringedes. Men konservatisme og manglende muligheder for at skaffe sig de fremmede rastoffer i sterre maengder holdt, selv efter at stobningens teknik val' blevet kendt, gennem lang tid liv i det gamle handvaerk. Dolke og pilespidser blev endnu gennem nogle hundrede ar fremstillet i flint, steneksen med hul til skaft levede endnu i bronzealderens sidste halvdel, og dagligdag ns smavaerktoj som knive og skraberedskaber fortsatte i flint gennem hele perioden. I de ferste arhundreder gay man sig i enkelte tiltaelde ud i arbejder, hvor man for at felge med tidens ny former matte gere void pa sit gamle rastof. I disse tilfa21de gik man til graensen af flintens mu Hgheder, man viste, at man kunne, men materiale og form passede ikke laengere til 1-1 nanden. Bronzealderen udfylder et tidsrum pa ca ar, ikke noget at tale om, n Ar man sammenligner med stenalderens mere end ai', men dog et aremal lige sa langt som hele den historiske tid fra Gorm den Gamle og frem til vor egen tid. Den begynder omkring 1500 f. K. og yarer ved ned til det 5. arhundrede, da jernet bliver bronzens af!eser sam nyttemetal. Igennem denne 1000-arige periode opstar stadig ny former i vaben, l'edskaber og smykker, og gamle former udrangeres, men egentlige brud eller spring i udviklingsrrekken er det ikke, gamle traek bibeholdes i det ny. Ved bronzealderens begyndelse modtog vi udefra ikke blot kendskab til metallet og dets behandling, men naturligt nok ogsa fremmede former af redskaber, vaben og smykker, som udnyttede del ny maleriales muligheder. Noget nyt og NYTTIGE JULEGAVER til overkommelige prijer BADEMATTER Vaevet plastic i morsomme farver kr. 16,50 FORLIGGERE I ALMUEM0NSTER Vaevet plastic kr.22,50 VOXDUGE Plasticbehandlede, knrekfrie. Helt nye menstre - pro mtr.... kr. 14,50 PLASTIC-VENDEDUGE - pro mtr... kr. 6,50 JULEDUGE i plastic - 120x135 cm... kr. 3,25 FORKLlEDER i plastic fra... ".... kr. 2,25 CENTRUM Langballe & Hjersing Telefon 400 Hotel DRltJRS Tcenk pel nytelrsaften nu. - Nyd en lcekker souper i hyggelige'omgivelser VI SERVERER: Consomme Celestine (Klar suppe m/ farseret pandekage) Saumon bouilli, froid en belle Vue (Kold kogt laks sc, mayonnaise) Cotelettes de Chevreuil Provencale (Dyrekoteletter m/ appelsingele, tyttebrer og salat waldorff) Glace en Surprise a la Dalgas (Is efter husets opskrift) NB. Begrrenset plads - bestil bord god tid Telefon 30 Den afda:kkede brollzea!dergrav pil Niels Trm!sem mark 15

18 BRANDE BRUGSFORENING a. m. b. a. DETAILHANDEL - TELEFON 10 Andels-Kartoffelmelsfabrikken.,.,MIDTJYLLAND" SAJYKA Brande - Telefon 126 BRANDE-THYREGOD KARTOFFELSEKTION Spisekartofler fra sortere-central BRANDE. TELEFON 693 Dansk Andels legeksport TELEFON 101. BRANDE Halsring, amlring og fihula tillokkende var det, at de stebte genstandes gyldne flader om enskeligt lod sig dekorere med ornamenter savel i selve stebningen som ved efterfelgende punsling med et liue instrument af hard bronze. Dekoreringens Kunst var gammelkendt her i landet, men havde gennem tiderne vreret henvist til lert0jets flader, trre og beskedne stykker af ray og ben, mens vaben af flint og anden stenart matte virke ved deres form alene. Er stenalderens svrere stengrave - dysserne og jrettestuerne - en pryd for det danske landskab, er bronzealderens mindesmrerker det i endnu hejere grad, skriver dr. phil Therkel Mathiassen i»turistforeningens Arbog«. - Det er ferst og fremmest de store, kuplede heje, som kroner yore bakkedrag og ses viden om. - Andre mindesmrerker fra bronzealderen er de lave smaheje, ofte omgivet af en stenkreds, der rummer urnegrav fra yngre bronzealder, undertiden er der slet ingen hej, men kun en stenkreds. I en oversigt over, hvad der findes af bronzealders-mindesmrerker i landets forskellige egne, nrevner dr. Th. Mathiassen fra Vejle amt felgende: NAr vi gar vestpa, til Nervang og Terrild herreder, er der mange heje: langt vestpa, nord for Sdr. Omme, et terrren med 23 heje, sterre og mindre, nord for Brande en gruppe pa 10 sterre og mindre heje, deriblandt en langhej. En anselig hej pa toppen af Sandfeld Bjerg, en meget stor hej,»stendalhej«, vest for Brande og de tre heje»brogardshej«,»skalhej«og»pashej«ved Uhre. Syd for Thyregod de to»gulheje«, ved Oksenbjerge den store, velbevarede»ravnshej«, nordligst i Give sogn»hjorthej«og ved Givskud de tre anselige heje, )}Storehej«,»Lillehej«og»MeUehej«. To BRANDE G0DNINGSFORENING Telefon 88 BRANDE AUe arter kunstg0dning Landbrugskemikalier LOKALFORENINGEN»FREM«BRANDE Korn. Foderstoffer»Jaffo«-blandinger til aile husdyr Slaglem011e Kornterreri - moderne sredekornsrenseri Telefon 88 16

19 storre haje ligger ved den gamle hrervej ved det sted, hvor den passerer den imponerende dal, hvori Gudena og SkjernA ud p ringer nrer hinanden. - Fra det udstrakte Ejstrup sogn finder dr. Mathiassen grund til at nrevne den store, smukke»ensa Haj «. Og med disse historiske betragtninger af et par af Nationalmuseets eksperter nar vi sa frem til det lokalt aktuelle bronzealderfund pa gardejer Niels Truelsens mark i Uhre, del' gar under betegnelsen»kirkebjerg. Niels Truelsen er i flere AI' Iejlighedsvis stodt pa sten i marken, og under plajearbejde onsdag den 4. september blev ploven pany loftet ud af furen ved at stade imod en sten. Niels Truelsen gjorde alvor af at fa den store sten fjernet, men opdagede at det drejede sig om en hel samling sten, hvorunder del' gemte sig ting af stor historisk og arkreologisk interesse. Han fandt brudstykker af bronzesmykker og indstillede derfor straks arbejdet og anmodede om sagk yndig bistand til den videre afda-kning af den formodede gravplads. Vejle Museums ekspert i oldtidsgrave, konservator Leo Novrup, imadekom en anmodning om at undersage fundet nrermere, og ved et minutiost afgravningsarbejde blev adskillige smukke ting bragt for dagen. Men desvrerre val' bronzesmykkerne ikke intakt. Ved den farste afslaring fandt Niels Truelsen en brystmu, en sakaldt»fibula«. Konservator Novrup fandt i de felgende dage brudstykker af en halsring med det karakteristiske snoede memster, en armring og som det mest egenartede smykke en bronzedolk med tre nittebolte, hvori val' fastklemt rester af trreskreftet. Yderligere fandt han et fint formet dupstykke ligeledes i bronze, og som hal' dannet afslutningen paa dolkens trreskede. Ogsa i dupstykket var fastklemt rester af trre. Gravla-gningen i bronzealdergraven i Uhre er foregaet efter den ga-ngse skik. Graven ligger i retningen nord-syd og er bygget op af sma og starre sten. I bunden af graven fandt Leo Novrup knoglerester af bronzealdermennesket, del' hal' levet i perioden omkring godt et tusind ar for Kristus. Efter knogleresterne at damme harman allerede pa den tid foretaget ligbra-nding. Over benresterne i gravens bund var henlagt dolken og smykkerne. BRANDE BIO Telefon 280 Billetsalget abnes 1 time fer ferste forestillings begyndelse, ogsa for telefonbestilling pa nr. 280 BMW motorcykler LAMBRETTA scooter Aut. forhandler E. Mogensen Vejlevej 10 Brande. Telefon 224 VEJLEVEJS K0BMANDSFORRETNING Alfred Nielsen Telefon 291 A. C. POULSENS VULKANISERINGSANSTALT Vejlevej - Telefon Brande ARNKILDES TRAKTORSERVICE Ferguson traktorer Vejlevej. Brande. Telefon 13 Del' er ingen tvivl om, at omdldet, nvor gravfundet er gjort, hal' va-ret beboet gennem artusinder. En mrengde gravhaje omkranser omnidet. Sagkyndige mener siiledes, at man under muldlaget vil finde flere oldtidsgrave. Men som det ogsa val' tilfa-idet for Niels Truelsen - det er altsa tilfa-idigheder og srerlig opmcerksomhed, del' gel', a t gravpladserne bliver afsloret. Leo Novrup hal' givet udtryk for sin anerkendelse over den omhu, med hvilken Niels Truelsen behandlede sit fund, del' er med til at kaste lys over de folks fa-rden, del' levede her pa egnen for omkring tre artusinde siden. lvieddelelsen om gravfundet i Uhre hal' givet anledning til, at fru Mette Arvad Sarensen, del' nu bor i Daugaard ved Vejle, beretter falgende: ESSO-SERVICE vi Th. Christensen Vejlevej - Brande - Telf. 334 Husk Service's lynopladning. Nye batterier pi lager H. OVERGAARD Prlllv min kaffe Frugt - Konserves - Blsquit Storegade 66 Telefon 446 FASTERHOLT & S(1}N Tamrer og bygningssnedker Telefon 700* BRANDE LlSTEFABRIK Telefon 700* 17

20 Kai Andresen Brande. TeIefon E t specialvrerksted for gode reparationer VW - Sean ia. Vabis STATSANSTALTEN FOR LlVSFORSIKRING St0rste og eneste statsgaranterede livsforsikringsvirksomhed Egon T. Rix. Telefon Brande 550 W. RAHN JENSEN Murermester og betonvarefab rik Brande - Telefon 153 HELMS & OEHLENSCHLAGER SHELL-service Vejlevej - Brande - Telefon 256 Auto_ og traktor-salg og reparation B0RGE TOFT KRISTENSEN K0d - Flcesk - Palceg Viadukten 8 Telefon 475 Husk at k0be JULEKAFFEN hos EWALDS KOLONIAL Telefon' 277 Viadukten Varerne bringes overalt - ogsa pa landet Den smukke bronzedolk og trajjkedem dupstykke Som gammel Uhre-boer hal' jeg med interesse el'faret om gravfundet i Uhre fra bronzeaideren, og jeg er da kommet i tanker om, hvad min bedstemor, Ane Lausted Jensen,»Pedel'sminde«, fol'taite mig, da jeg val' barn. Del' val' nogle karle fra garden»eriksminde«- eller maske val' det Erik Eriksens bedstefar - del' gravede i h0jen, som befinder sig pa»eriksminde«s jord ved den vej, 80m dengang blev kaldt»ce Kjerkvej«. Man fandt i h0jen bronzeringe - eller guldringe - samt andre smukke oldsager og tog dem med hjem til garden. If01ge min bedstemors beretning endte det dog med, at m an m a tte grave sagerne ned i h0jen igen. Arsagen varden, at det gay sig til at sp0ge noget sa grueligt pa garden. Del' val' uro, rumstel'en, og del' skete forunderlige ting. Men sa snal't sagerne igen val' lagt pa piads i gravh 0j en, blev alting roligt..ta, sadan val' de gamie. De havde den opfattelse, at man skulle lade tingene ligge, hvor de h01te hjemme. - Derfor rna man dog ikke tro, at min bedstemor val' en enfoldig kone. Nej, men de gamie 0nskede at scette tingene pa deres naturlige plads og lade dem vcere del'. Ud ira dette synes jeg, det er interessant med gravfundet pa Niels Truelsens mark, som tildels bekrcefter rigtigheden af, at der kan have vreret gravet i h0jen pa»eriksminde«s jord og fundet oldtidssager, som min bedstemor fortalte. Samtidi g kunne jeg 0nske - slutter Mette Arvad S0rensen - at de smukke ting, del' vidner om Yore forfcedres liv og virke, blev pa den egn, hvor de h0rer hjemme, i stedet for at bringes til K0benhavn og indlemmes i Nationalmuseets store samling. For hvor mange fra Uhre og Brande tager rejsen til K0benhavn og gar pa Nationalmuseet for at se dem? TUBORG-DEPOTET vi H. Rauff Nielsen T orvegade Telefon 163 JULEGAVER Gaver kan godt vcere et problem - men gaa Dem en tur til Torvegade 20 og se vort store udvaig i m0bier og treppei'. MAGNUS RASMUSSEN Brande Telefon 119 LAURITS MADSEN T0mrermester Herningvej 6 Telefon

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Julefrokost I BØGESKOVEN

Julefrokost I BØGESKOVEN Julefrokost I BØGESKOVEN invitation julefrokost Det vil glæde os at se dig til Illux s julefrokost. I år holder vi festen i den gamle pavillon Capri i Bøgeskoven med SMUK stemning. SMUK event står for

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Min første haj!!! Og min anden haj!!!

Min første haj!!! Og min anden haj!!! Min første haj!!! Og min anden haj!!! Her sidder jeg lige og får en slapper ved siden af Luke Egentlig havde min far og jeg ikke den store lyst til at tage af sted. Efter næsten 14 dages hæsblæsende ferie,

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige Læs før du handler { august 2011 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } skvalderkål utroskab løbetur motorcykler forsikringer rabarber tema: smerte Av! Vi dulmer vores hverdag med panodil, også selv

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Wellness Walks i Schweiz

Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks er den rene naturoplevelse højt oppe i den klare luft i de Schweiziske alper. Det er vandreture kombineret med et luksus Spa- & Wellnessophold i et af Europas smukkeste

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Ikdovt for rnin farmor at komme pi besgg og. i-[

Ikdovt for rnin farmor at komme pi besgg og. i-[ y+. f-.&&&g8*qj& i-[ Pods vinh Y L l-n "- =-x t fi tilbudt en stor og dejlig andelslejlighed ti1 naesten ingen penge skete for Feng Shui-eksperten Lilan Kops, da hun for 12 k siden sagde ja tak ti1 154

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Natursti Funder-Brande

Natursti Funder-Brande Natursti Funder-Brande Den gamle banestrækning mellem Funder og Brande er nu natursti for gående, cyklende og ridende. Strækningen er på 29km, hvor der er rige muligheder for at opleve en del af landskabet

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere