tæmmet i parker. En *5i vistnok beslægte afr. art (Afru pavo JB co nge ns is) er for ny- / J r lig opdaget i regn- i Ær skovene i O-Congo.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tæmmet i parker. En *5i vistnok beslægte afr. art (Afru pavo JB co nge ns is) er for ny- / J r lig opdaget i regn- i Ær skovene i O-Congo."

Transkript

1 På det jevne! quadrivium På det jevne! På det jevne! Beg. til et digt af Kaalund, l.gang trykt i tidsskr.»for Idé og Virkelighed«1872. påfugl ('Pavo cri'stalus), hønsefugl. Hannen pragtfuldt metalskinnende m. lange overhaledækfjer, der kan slås vifteformet op, hunnen grålig. ^ Indien. Holdes alm.? 1PS tæmmet i parker. En *5i vistnok beslægte v^% afr. art (Afru pavo JB co nge ns is) er for ny- / J r lig opdaget i regn- i Ær skovene i O-Congo. SmSSf påfuglefasaner ÆSmrM (Poly'plectron), tro- åmm ^SL. pisk asiat, fasaner ''"im ^"* med påfuglelignen- Xmm de fjerdragt. å*mm Påfuglen (Pavo), /$ stjernebillede på IMSIJJF den sydlige stjerne- mém himmel. ijfisr påfugleøje, fælles- S? betegn, for de 3 indbyrdesikke nærmere Påfugl. beslægtede sommerfuge: dag-, aften-og natpåfugleøje. påhængsvogn, 2- el. 4-hjulet vogn m. luftgummi, der kan kobles til en bil og trækkes af denne. 'pålstav (oldn. pålstafr våbenspids), økse fra bronzealderen, skæftet med et vinkelformet skaft. pålæg, 1) viljeserklæring, der pålægger modtageren en pligt, f. eks. en opsigelse; 2) i strafferetten en ved dom el. af politiet meddelt befaling til at foretage el. undlade noget (f. eks. søge arbejde el. afholde sig fra nydelsen af spiritus). påmønstring, antagelse af skibsmandskab, i indland på mønstringskontor, i udlandet i konsulatet. påprodse, mil., hage en bagvogn på en forvogn (jfr. prods-). Paasche ['påisksj, Fredrik ( ), no. litt.historiker. Prof. i eur. litt Spec. interesseret i Nordens rel. middelalderlitl. Hovedværker: Kristendom og Kvad (1914), Snorre Sturlason (1922), 1. og 3. bd. af Bull og P-s ///. Norsk Litt.- historie 1-5 ( ). påske (gr. pdscha, af hebr. pdsach gå forbi), kirkens fest for Jesu død og opstandelse, en opr. jød. fest, som på Jesu tid fejredes til minde om udfrielsen af Ægypten; da Jesu død og opstandelse er knyttet til den jod. p, fik p nyt indhold. Langfredag helligholdes til minde om korsfæstelsen, påskedag om opstandelsen, siden tilføjedes skærtorsdag til minde om nadverindstiftelsen, og 2. påskedag. Forud for p går passionstiden (fastetiden). påskeberegning. Jøderne fejrede påske den første fuldmånedag efter forårsjævndøgn. I den kristne kalender overtoges påskefesten, men reglerne for p ændredes og fastsattes senere ved den gregorianske kalenderreform. Reglerne er bl. a. af Gauss bragt på relativt simpel mat. form. I. påskedag kan tidligst indtræffe 22. marts, senest 25. april. påskekaktus (Schlum'bergera), omfatter 2 Påskekaktus podet på peireskia. brasil. kaktusarter, som er halvsnyltere; ligner meget den kendte julekaktus. Påskekrisen, da. polit. krise marts-apr havde folkeafstemn. i Mellemslesvig givet ty. flertal i alle kredse. Den dybt skuflede Flensborgbevægelse ønskede min. Zahle styrtet, da man ønskede en reg., der ville tage mod Flensborg på trods af afstemningsresultatet. Da reg.s folketingsflertal ansås svækket og der var stærkt røre i befolkn., krævede Christian valg; da Zahle først krævede valglovsrevision, afskedigede kongen ministeriet. 1 stedet kom et forretningsmin. Liebe, der rummede fremtrædende Flensborgmænd og udskrev valg; Radikale og Socialdemokrati erklærede det for grundlovsbrud, når kongen afskedigede et ministerium, der ikke havde fået og næppe kunne have fået et mistillidsvotum i folketinget; arbejderbevægelsen varslede generalstrejke og standsede de borgerlige blade straks. Efter forhandlinger ml. partilederne dan- nedes forretningsmin. Friis m. repr. for de 4 partier; valg skulle gennemføres, men efter revision af valgloven, og generalstrejken afblæstes, efter at det for de fleste fags vedkommende var lykkedes at skabe lønforlig. påskelam. Ved den jød. påske slagtes if. lovene i G. T. lydefri lam, som steges og spises med usyret brød. påskelilje (Nar'cissus pseudonar'cissus), art af narcisfam., gult bioster med stort gult bibloster. V-Eur. Alm. i haver. (111.). Påske Liljen, dram. digt af Grundtvig, trykt 1817 i hans tidsskr.»danne-virke«; særlig værdi har prologen. påskesolen. If. folkctradition danser solen påskemorgen af glæde over Jesu opstandelse. Samme tradition er knyttet til pinsen. påskeæg. Skikken at spise påskeæg har sikkert ikke forbindelse med gi., hedensk tro, men er opstået som en naturlig festskik, idet hønsene netop ved påsketid begynder at lægge rigeligt med æg. Påskeøen, off. Isla de Pascua [-'paskv/a], polynesisk Rapa'nui, 118 km' stor, vulkansk ø i Stillehavet tilhørende Chile, 3500 km fra dettes kyst. Den opr. polyne- Parti fra Påskeøen. siske befolkn. bortførtes 1862 til Chile som slaver. P er berømt for sine ca. 260 kolossale (indtil 8 m høje) menneskestatuer af sten samt for trætavler med endnu utydede hieroglyffer. P opdagedes påskedag Til Chile påstand, jur., kort angivelse af det resultat, som en part i en retssag ønsker fastslået ved dommen i denne. påtale, indledelse af strafferetslig forfølgning, p foretages i reglen af den offentlige anklagemyndighed, i visse tilf. dog af den private forurettede el. af den offentl. anklagemyndighed efter den forurettedes begæring. I sidste tilf. betegnes p som betinget offentlig. påtalemyndighed, d. s. s. offentl. anklagemyndighed. Q, q, 17. bogstav i det da. alfabet; stammer fra gr. (j) (koppa), det semitiske koph. qanåt [krå'na:t] (arab.; persisk: kåriz), system af underjordiske kanaler og brønde i SV-Asien og Sin-kiang til vanding af oaserne, q består af tunneler (indtil 1 m diam.), der indhugges i klipperne mod vandførende partier, hvor sidetunneler anlægges. Tunnelerne kan være 30 km lange og er med regelmæssige mellemrum forsynet med skakter til overfladen. Landsbyerne ligger langs q, og vandet hejses op gennem tætligg. brønde. Også vandet, der strømmer ud af tunnelen, bruges til vanding. Hvis en tunnel skrider sammen, må ofte fl. oaser opgives. Qandahår [yandå'ha:r], anden stavemåde for Kandahar i Afghanistan. Qa'qortoq kirkeruin el. Hvalsofjordens kirkeruin, den bedst bevarede nordboruin på Grønland, NØ f. Julianehåb. Kirken, der antages at stamme fra beg. Q af 12. årh., er 16 m lang og 8 m bred. Q ligneri mange hens.de ældste irske kirker. Først beskrevet af Hans Egede (III. se tavle Grønland). Qatar ['gåtår], halvø og sheikdømme på Arabiens NØ-kyst; eng. protektorat. Qawwåm es-sultåneh, se Sultanen. Qazvin [yå'zvim], persisk stavemåde for byen Kasvin i Iran. Q.C., fork. for Queen's Counsel. q. e. d., fork. for lat. quoderat demonstrandum, hvilket skulle bevises. Qeqertarssuaq [qsqer'tarsuaq] (grønl: Storø), alm. anvendt navn for større øer i Grønland, bl. a. for Disko. Q~ship ['kju:jip], den eng. flådes betegn. for et til u-bådes bekæmpelse spec. udrustet, camoufleret handelsskib med skjulte kanoner; under 1. Verdenskrig af Eng!, anv. i udstrakt grad mod ty. u-både. Har som flg. af andre virksommere midler ikke fundet anv. i 2. Verdenskrig. Qu-, se også kv-. qua [kva'j (lat.), i egenskab af, som. Quaade ['kva:5a], George /oachim ( ), da. diplomat. Gesandt i Berlin , Udenrigsmin. under Monrad 1864, min. u. p. under Bluhme Quadra'gena [kva-] (lat: tidsrum af 40 dage), i den kat. kirke en 40 dages faste el. kirkelig straf, som kan eftergives ved aflad. quadra'ge'sima [kva-] (lat: den 40.), 1) første søndag i den kat. faste; 2) fastetiden (40 dage). quadri-, el. quadru-, se også kv. quadriceps 'femoris ['kva-] (lat.), den firhovede lårmuskel på lårets forside. Den strækker knæet. qua'driga [kva-] (lat., egl. quadrijugæ, af quattuor fire 4- jugum åg), firspand (både om vogn og dyr), især væddeløbsvogn. qua'drivium [kva-] (lat. quattuor 4 + via vej), i middelalderen betegn, for de fire

2 quagga højeste af de 7 frie kunster: aritmetik, geometri, astronomi og musik. quagga ['kv-] (hottentotsprog) ('Equus 'quagga), rødbrunl. race af alm. zebra, kun stribet på hoved og hals. Kaplandet, udryddet ca Quai d'orsay [ke dor'sæ] (fr: Orsay-kajen), gade i Paris, på venstre Seinebred, m. fr. udenrigsministerium. (111. se Paris). quali'tates oc'cultæ [kv-] (lat: de skjulte kvaliteter), skolastisk betegn, for visse kræfter, der mentes at bero på stjernernes indflydelse. Qualunque-bevægelsen, ital. polit. parti, navn efter bladet L'uomo qualunque ['Iwnmo kwa'lunkwe],»den jævne mand«. Fremvokset fra 1945 under ledelse af Guglielmo Giannini, støttet til middelstandens utilfredshed m. økon. vanskeligheder. Afviste beskyldninger for at gå i fascistisk retn., erklærede sig dec for liberal og demokratisk. Fik ved valg ,3% af stemmerne; kommunalvalg 1947 viste tilbagegang; splittelse samme år. Fløj af Q (Giannini) gik sammen m. de liberale v. valg 1948, men fik ingen betydning. quand méme [k<3'mæ:m] (fr.), trods alt, i yderste fald. quantité négligeable [kati'te negli^abl] (fr.), størrelse, som kan forbigås, ubetydelighed, ligegyldigt forhold. 'quantum 'satis [kv-] (lat.), tilstrækkelig mængde. Quantz [kvants], Johann Joachim ( ), ty. komponist og fløjtevirtuos. Hans bog Ver.iuch einer Anweisung die Flote traversiére zu spielen (1752) er den vigtigste kilde til belysning af den tids musikpraksis. Quarnero-bugten [kwar'næro], jugoslav. Kvanter ['kw/rnæ:r], bugt fra Adriaterhavet 0 f. halvøen Istrien. Inderst i Q ligger byen Rijeka (Fiume). quart [kwå:t] (lat. quartus 1 / 4 ) (fork: qt.), eng. rummål = 1,136 1; i USA for tørre varer = 1,101 1, for flyd. varer 0, quarter [*kwå:(a] (lat. quartus I / 4 ), eng. mål = '/.i af en række andre eng. mål; f. eks. = 1 / 4 yard = 22,86 cm (om klæde); = 1 l i hundredweight = 12, 7 kg =8 bushels (opr. = 1 / i af en rummålston) = 290,9 1 (om korn). Quarterly Review ['kwå:tali ri'vju:] (eng: kvartårligt tidsskrift), eng. kons. tidsskrift for politik og litt., grl Quartier latin [kar'tje la't«'] (fr: latinerkvarter), studenterkvarter i Paris omkr. Sorbonne (venstre Seinebred). 'quartus [kv-] (lat.), den fjerde. Quartus Grund ['kvar-j, stenet flak i Øresund, 6 m vand. Drogden fyr. quasi i'kva:si] (lat.), mus., tilsyneladende, næsten. Quasimodo [kazimo'do], person i V. Hugos roman»notre Dame de Paris«(1831), af hæsligt ydre, men ædelt sind, typisk romantisk figur. quassia, bot., d. s. s. kvassia. qua'tem'ber (lat. quauuor tempora de fire tider)el. tamperdage,de 4 årlige fastetider. qua'terni termi'norum [kva-] (lat: del fjerde led), logisk fejlslutning bestående i, at mellembegrebet i en syllogisme ombyttes med et andet (tages i to betydninger). Quathlamba [kwat'lo:mb3], andet navn på Drakensberg (S-Afr.). quatremains [kat(ra) 'md] (fr.), 4 hænder; mus., å q, 4-hændig. Quatremére de Quincy [katr3'mæ:r dskæ'si], Antoine Chrysostume ( ), fr. kunstforfatter, prof. i oldtidskundskab. Spillede en fremtrædende rolle under Den Fr. Revolution og var ivrig royalist. Har skrevet Dictionnaire historique d'architecture 1-3 ( ). quattrocento [kwatro'tjæntol (ital.), egl. 400 (fork. f. 1400), alm. betegn, for 15. årh. i Ital., den tidlige Renæssance, q uat trocentisterne, ital. kunstnere af denne retning. Quebec [kwi'bæk], fr. Québec [ke'bæk], 1) største canad. forbundsstat (province); km 2 = 16,1 % af Canadas areal med indb. (1946) = 29% af Canadas befolkn.; 2,7 mill. er af fransk herkomst. Hovedstad: Québec. Q omfatter en smal landstrimmel S f. St. Law zyø rence, hele landet om St. Lawrence flodens nedre løb, et frugtbart, veldyrket, tætbefolket land, samt størstedelen af halvøen Labrador. Kvægavl; dyrkning af havre, blandsæd, byg, kartofler, turnips, hø;.avl af frugt og havesager. Q er den skovrigeste af staterne med over l l 3 af Canadas hugst og halvdelen af papirfabrikationen. Fiskeriet i St. Lawrence Bugten er bet., minedriften meget stor med brydning af asbest, kobber, guld, sølv, zink og magnium. Store vandkraftreserver. Industrier: tekstil, træmasse og papir, metal, læder, skotøj, tobak. (Kort sp ). - 2) hovedstad i 1) ved St. Lawrence-flodens mundingstragt indb. (1944), 92,2% er fransktalende, og byen er de fransktalende canadieres kulturcentrum. Stor søfart, handel og industri. Grl. af Champlain Slaget ved Q 1759 ml. franskm. og engl. sikrede engl. herredømmet over Canada. Quebec Bridge [kwi'bæk 'brid3] (eng. bridge bro), jernbanebro over St. Lawrence-floden (Canada). Største spændvidde 549 m. Under opførelsen styrtede store dele af broen ned ved 2 ulykker. Færdigbygget Quebec-konferencen, møde ml. Churchill, Eden, Roosevelt, Mackenzie King, kin. udenrigsmin. Soong og eng.-arner, militærledelse i Q, aug Fastlagde mere aktiv krigsførelse mod Japan og støtte til Kina. quebracho [kæ'br«t f o] (sp. quiebrahacha økse-brækker), forsk, meget hårde sydamer. træsorter; anv. som bygningstømmer, navnlig til brug under vand samt til jernbanesveller. Barken indeholder stoffer, der har med. anv., f. eks. alkaloidet quebrachin (mod astma). Af rødt quebracho (Schinopsis Balansae og S. Lorentzii) udvindes (af kærnetræet, der indeholder ca. 20% garvende stoffer) et vigtigt garvemiddel, quebracho-ekstrakt, i handelen inddampet til fast form m % garvende stoffer. quechua ['kætjwa], S-amer. sprogæt, tales af ca. 5 mill. indianere i Peru, Bolivia, Ecuador; i forhist. tid Inkarigets off. sprog (runa-simi,»mennesketale«). Quedlinburg ['kve:dli:nburk], ty. by i Sachsen-Anhalt; indb. (1939). I middelalderen ofte ty. kongeresidens. Queen Anne style [kwi:n 'å:n 'stail] (eng: dronning A.-stil), den eng. møbelstil under dronning Anna (d. 1714), der erstattede den plumpe Stuart-stil med finere former, bl. a.»cabriole legs«, de fine svungne møbelben, som blev i brug de følg. 60 år. Queen Charlotte Islands [kwi:n 'Sar\st aitandz], øgruppe ved Canadas Stillehavskyst, brit. Columbia, Canada. Kullejer, fiskeri. Queen Elizabeth [kwi:n i'lizsba/"] (eng. queen dronning), verdens største skib, BRT; søsat 1938, jomfrurejse 1940, troppetransportskib under 2. Verdenskrig, passagerskib fra Tilhører Cunard White Star. Queen Elisabeth style ['kwi:n i'lizsba^ stail), eng. bygningsstil på Elisabeths tid; i planlægning, opbygning og ånd hyppigst senmiddelalderlig, men med Renæssancedetailler. Queen [kwi:n], Ellery, pseudonym for de arner, forfattere Frederic Dannay (f.1905) og Manfred Bennington Lee (f. 1905), som under dette har skrevet talr. kriminalromaner. Overs, til dansk. Queen Mary [kwi:n 'maisri] (eng. queen dronning), eng. kæmpeskib, URT, søsat Jomfrurejsemaj 1936, satte 1938 østgående rekord på 3 døgn 23 timer 57 min. fra New York til Southampton. Troppetransportskib under 2. Verdenskrig. Normalfart: 28 knob. Tilhorer Cunard White Star. Queens [kwi:nz], bydel i New York, på Long Island; ved broer over East River forb. med Manhattan og Bronx; I indb. (1946). Queensborough Bridge t'kwi:nzb3ro *brid3], cantileverbro i New York. Længde 1135 m, største spændvidde 350 m, færdigbygget Querido - Verlag Queen's Counsel ['kwi:nz 'kaunsol] kaldes de advokater, der ellers betegnes som King's Counsel, når den eng. trone, beklædes af en dronning. Queen's County ['kwi:nz 'kaunti], til 1922 navn på det irske grevskab Laoighis. Queensland ['kwi:nzl3nd], stat i NØ- Austr.; km 2 ; indb. (1947), hvoraf ca indfødte. Hovedstad: Brisbane. Producerer uld, kød, smør, sukker, bananer, bomuld og ananas. Queenstown ['kwhnztaun], tidl. navn på Cobh (Eire). que faire[k3'fæ:r](fr.), hvad er der at gøre? Quellinus [kvæ'h'mos], flamsk billedhuggerslægt: 1) Artus (Arnoldus) Q den ældre ( ), virkede i Amsterdam, hvor han fra 1655 udsmykkede rådhuset (nu kongeslottet) med skulpturer, bl. a. østgavlens relief: Amsterdam som Havenes Herskerinde; 2) Artus Q den vngre ( ), nevø og elev af 1), har bl. a. udført monumentet over Biskop Capello i Antwerpens katedral; 3) Thomas Q ( ), søn af 2), levede fra 1689 i Kbh., derefter i Lubeck og fra ca Thomas Quellinus: Retfærdigheden. Detaille fra Marcus Gjøe's gravmæle. i sin fødeby Antwerpen. Repr. i Trinitatis kirke, Frue kirke og Petri kirke i Kbh. og i Århus domkirke med monumentet over Constantin Marselis, i St. Knuds kirke i Odense med Ahlefeldt-gravmælet, i Herlufsholms kirke med Marcus Gjoe-gravmælet, men hans hovedværk er altret i Marienkirche i Lubeck ( ). Quelpart ['kwælpart], koreansk Chejudo [tlædsudo], jap. Saishu-to, koreansk 0 S f. Korea; 1840 km 2 ; ca indb. Quental [kæn'tat], Ant/iero de ( ), portug. digter, der behandler filos. problemer i poet. form. querce'ti'n [kværse-], C ls //i 0 O 7, pentaoksyflavon, blomsterpigment, bestanddel af quercitrin. Anv. som gult farvestof. Quercia ['kwærtja], Jacopo della ( ), ital. billedhugger. Hans hovedværker er reliefferne i San Petronio i Bologna, I lur in del Carettos gravmæle i domkirken i Lucca og marmoraltret i San Frediano i Lucca. quercit [kvær'sit] (lat. quercus egetræ), pentaoksycykloheksan el. agernsukker, sødtsmagende krystaller, findes i agern. querci'tri'n [kværsi-], C' 21 H'.,.,0, 2, glykosid (rhamnosid), gult farvestof, der fås af quercitron; forekommer også bl. a. i te og hestekastaniens blomsterblade. Giver ved hydrolyse quercetin. querci'tro'n [kværsi-] (lat. quercus eg + citron), det gule pulver af farveegens (Quercus tinctorius) bark. Indeholder quercitrin; anv. til garvning og til farvning af uld og silke. Querido-Verlag, N. F. ['kve:rido:-fær- 'la:k], holl. forlag i Amsterdam. Fra 1933 særl. ty. afd. for fratyskl. emigrerede forf. 3687

3 quesal?'/! Qvistgaard quesal (da. [kæ'sa'l]) (aztekisk quetzcilli halefjer) (Pharo'machrus mo-'cinno), fugl af trogonernes orden. Hannens halefjer stærkt forlænget. Guatemala; den hellige fugl hos Mexicos og Ml-Amer.s forhistoriske kulturfolk. Quesnay [kæ'næ], Francois ( ), fr. økon. forfatter og læge. Grl. den fysiokratiske skole. Quesnel [kæ'næl], Pasquier ( ), fr. teolog, en af jansenismens førere; hans kommentar til N. T. {Réflexions morales 1687) fordømtes af paven Quételet [ke'tlæ], Jacques ( ), belg. astronom og statistiker. Q interesserede sig stærkt for antropometri og opstillede i sine talr. arbejder begrebet et gennemsnitsmenneske ikke blot som en stat. regneenhed, men som en realitet, en type. Denne tanke er senere blevet stærkt kritiseret. Quetta (eng. ['kwæta]), ind. Kwatah el. Shålkot, hovedstad i Baluchistån, Pakistan; indb. (1941). Jernbanecentrum. quetzal [kæ'tsøl] (aztekisk quetzalli halefjer), mønt i Guatemala; = 100 centavos. Quetzalcoatl [kætsalko'atl], mexicansk guddom om hvilken sagnet fortalte, at han engang ville vende tilbage til Jorden, dette sagn kom de sp. erobrere til nytte. queue [kø] (fr.), hale; da. stavemåde: kø. Queuille [ko:j], Henri (f. 1884), fr. politiker. Socialradikal, deputeret fra 1914, medl. af soc. rad. ministerier , , Tilsluttet modstandsbevægelsen under 2. Verdenskrig. Juli aug min. under André Marie, fra sept ministerpræsident og finansmin. i kabinet af midterpartierne, viste stor forhandlingsevne. Quevedo y Villegas [kæ'øæqo i Øi'ljægas], Francisco Gomez de ( ), sp. forfatter, har forsøgt sig i alle genrer, men er især berømt for gavtyveromanen El gran Tacano (ærkekæltringen) (1626). Quiberon [ki'brs], halvø på Bretagnes sydkyst; sardinfiskeri. quick-step ['kwik-stæp] (eng: hurtigtrin), mod. selskabsdans i 4 / 4 takt, en af de 4 turneringsdanse, udgået fra fox-trot. qui'cunque [kvi'kujjkvs] (lat: hvemsomhelst der) kaldes ofte efter begyndelsesordet det athanasianske symbol. Quidde ['kvida], Ludwig ( ), ty. historiker og politiker. Har bl. a. skrevet Vblkerhund und Friedensbewegung (1920) og Die Schulafrage (1922). Nobels Fredspris 'quid pro 'quo [kv- -kv-] (lat.), et for andet; forveksling. quieto [kwi'æto] (ital.), mus., roligt. quillajabark (araukansk quillay), anden stavemåde for kvillajabark. quilting ['kv-] (lat. culcita pude), sammensyning af to tynde stoflag m. et mellemligg. tykkere, ofte af kartet uld. q kendes Snorequilting. fra hjemmedragter omkr. 1760; snoreq, sammensyn. af to lag stof f. eks. silke og gaze. Reliefvirkningen fremkommer ved snore, der efter mønstersyning fra vrangsiden trækkes ind ml. stoflagene. Anv. ved piqué-syning. Quimper [kæ'pæ:r], fr. by i Bretagne (dept. Finistére); indb. (1946). Fiskerihavn og forsk, industri. Quinault [ki'no], Philippe ( ), fr. dram. forfatter til sødladne tragedier. Fandt sit egl. felt som tekstforf. til Luilys operaer. Vidkun Quisling. Berthe Qvistgaard. Quincey, de, se De Quincey. Quinckes ødem ['kv ] (efter d. ty. læge H. J. Quincke ( )), allergisk sygdom, hvorved der pludselig kommer afgrænsede midlertidige vædskeansamlinger i det subkutane væv (ødem). Quincy ['kwinzi], sydøstl. industriforstad til Boston, Mass., USA; indb. (1945). quinqua'ge'sima [kvitjkva-] (lat: den 50.), fastelavnssøndag (den 50. dag før påske). quinta es'sentia ['kv-] (lat: det femte væsen), æteren, som Aristoteles anså for et femte element ved siden af jord, vand, luft, ild. quintal (fr. [kæ'tal], eng. [kwintl]) (lat. centum 100, via Byzans og arab.), ældre vægtenhed = 100 pund. 1 metersystemet = 100 kg. I Engl. og USA = 1 hundredweight. 1 Portug. og Bras. = 58,8 kg. 1 Spån., Chile, Peru og Ecuador = 46,01 kg. Quintana [kin'tun«], Manuel José ( ), sp. digter og politiker; stærkt patriotisk poesi. Quintili'an(us)[kvin-], Marcus Fabius (ca. 35-ca. 95), rom. retor. Hovedværk: De institutione oraloria (lærebog i talekunst). quintillas [kin'tiljos] (sp. quinto 5), portug. quintilhas, form for 5-liniede strofer med to rim i vilkårlig følge. quintus ['kvin-] (lat.), den femte. qui pro 'quo [kvi- -kvo] (lat.), en for anden; forveksling. quipu ['kipu], i forhist. Peru et snoresystem med knuder til optællinger og be- Quipu. (Nationalmuseet). regninger. Navnet knudeskrift er fejlagtigt, da q ikke brugtes til optegning af tekster. Quirinal [kvirin'a'l], en af Roms 7 høje og det derpå liggende palads (Palazzo del Quirinale), opf som pavelig sommerresidens; kongeslot. Qui'rinus [kvi-], i rom. rel. en gud af den gi. gudetrehed Jupiter, Q og Mars. Q har sikkert opr. været stammegud for et folk, der har været med til at skabe det ældste Rom. I hist. tid var Q-s art og karakter helt gået i glemme. På Quirinal-højen lå Q-s tempel. qui'ritter [kvi-] (lat. quirites), officiel tiltaleform t. de gi. romere. qui s'excuse s'accuse [ki sæks'ky:z sa'ky:z] (fr.), den, der undskylder sig, anklager sig selv. quisling ['kvis-] (no., efter Vidkun Quisling), skældsord for et i Tyskl.s (nazismens) interesse virkende regeringsmedlem (-chef) i et af tyskerne besat land under 2. Verdenskrig samt overhovedet for en person, der i strid med folkets ønske samarbejder m. en okkupationsmagt. Quisling,: Vidkun ( ), no: politiker. Officer, ydede som Nansens nærmeste medhjælper humanitært arbejde i Sovj , gik ind for vesteur. forståelse med Sovj., men vendte sig 1930 skarpt mod kommunisterne. Fik 1931 majortitel. Støttede Bondepartiet; forsvarsminister under Kolstad og Hundseid , svækkedes ved heftige og ubevislige angreb på Arbejderpartiet. Stiftede 1933 no. nationalsoc. parti,»nasjonal Samling«, der dog ikke nåede nogen udbredelse af betydn., så lidt som Q-s blad»fritt folk«. Fra 1936 i personlig kontakt m. ledende nazistkredse i Berlin. Opfordrede dec i Berlin Hitler til at besætte No., modtog pengesummer og gav tilsagn om regeringsdannelse, ligesom Q gav meddelelser om no. militærberedskab til tyskerne. Søgte at tage magten og proklamerede sig selv som statsmin. i radioen, men afvistes af kongen og embedsmændene og fik trods Hitlers støtte ikke hjælp fra ty. militærledelse, kom i skarp modsætning også til Terboven. Fra fik NS magten i det af Terboven udnævnte rigsråd, men Q stod udenfor opnåede Q at blive statsmin., men ikke»statschef«og måtte finde sig i, at Terboven fortsatte; søgte at skærpe nationalsoc. kurs ud over, hvad tyskerne fandt hensigtsmæssigt, men havde ikke den egl. magt i No. Meldte sig til Oslos politi; dødsdømt efter proces aug.-sept. s. å., bekræftet af højesteret. Henrettet (skydning) på Akershus (Portræt). Quito f'kito], Ecuadors hovedstad, i 2850 m højde i det frugtbare, intensivt dyrkede Q-bassin ( m o. h.), hvor majs, byg og kartoffelmarker omgives af blågrønne eucalyptuslunde. Bane til Guayaquil; indb. (1947). qui vivra, verra [ki viv'ra væ'ra] (fr.), den, der lever, vil få at se; tiden vil vise det. Qum [yom], by i Iran 120 km. SV for Tehrån; indb. (1941). Oaseby, shiittisk valfartssted. quod 'erat demon'strandum [kv-] (lat: hvilket skulle bevises), slutformel i mat. beviser; forkortet q. e. d. 'quod 'felix faus'tumque 'sit [kv--kv-] (lat: gid det må bringe held og lykke), begyndelsen til teksten af det akademiske borgerbrev i Danm. quod licet ' Jovi, non licet 'bøvi [kv-] (lat.), hvad der er Jupiter tilladt, er ikke tilladt en okse. quod 'non est in 'actis, 'non est in mundo [kv-] (lat.), hvad der ikke står i dokumenterne, eksisterer ikke. quo 'modo [kv-] (lat.), hvorledes; fremgangsmåde. quorum ['kvo:-] (lat.), det antal medl. af en forsaml., som skal være til stede, for at der kan vedtages en gyldig beslutning. Quotidien, Le [la ksti'djæ] (fr: den daglige), fr. dagblad; grl. 1922; ophørt. quo usque 'tandem [kvo'uskva] (lat.), hvor længe endnu? (begyndelsen til Ciceros 1. tale mod Catilina). quo 'vadis Domine [kvo] (lat: Herre, hvorhen går du?), ifl. legenden Peters spørgsmål til Kristus, da Peter søgte at unddrage sig martyriet. Kristus svarede: Til Rom for at korsfæstes for anden gang. Peter vendte om og led martyrdøden. - Quo vadis?, berømt roman af H. Sienkiewicz over dette motiv. 'Qutdligssat, anden stavemåde for Kutdligssat. q.v., fork. for lat. quod videas se dette (litt.-henvisn.). qvin tin, d. s. s. kvintin. Qvist, Søren Peter (f. 1882), da. journalist, red. af»fyns Tidende«fra 'Qvistgaar'd, Berthe (f. 1912), da. skuespillerinde på Det Kgl. Teaters elevskole, siden knyttet til forsk, privatscener, senest v. Frederiksberg Teater. Har spillet mod. karakterroller med vittigt og følsomt talent og megen psyk. indsigt (Wycherleys»En Kone Fra Landet«, Strindbergs»Frøken Julie«, Amanda i Coward's»Privatliv«o. a.). Filmdebut (Portræt)

4 Kort over Quebec (se sp ) og Ontario (se Sp. 3358).

5 På det jevne! 2>H quadrivium På det jevne! På det jevne! Beg. til et digt af Kaalund, l.gang trykt i tidsskr.»for Idé og Virkelighed«1872. påfugl ('Pavo cri'status), hønsefugl. Hannen pragtfuldt metalskinnende m. lange overhaledækfjer, der kan slås vifteformet op, hunnen grålig. Indien. Holdes alm. tæmmet i parker. En vistnok beslægte afr. art (Afropavo congensis) er for nylig opdaget i regnskovene i Ø-Congo. påfuglefasaner (Poly'pleclron), tropisk asiat, fasaner med påfuglelignende fjerdragt. På/ugl. Påfuglen (Pavo), stjernebillede på den sydlige stjernehimmel. påfugleøje, fællesbetegn, for de 3 indbyrdesikke nærmere beslægtede sommerfuge: dag-, aften-og natpåfugleøje. påhængsvogn, 2- el. 4-hjulet vogn m. luftgummi, der kan kobles til en bil og trækkes af denne. 'pålstav (oldn. pålstafr våbenspids), økse fra bronzealderen, skæftet med et vinkelformet skaft. pålæg, 1) viljeserklæring, der pålægger modtageren en pligt, f. eks. en opsigelse; 2) i strafferetten en ved dom el. af politiet meddelt befaling til at foretage el. undlade noget (f. eks. søge arbejde el. afholde sig fra nydelsen af spiritus). påmønstring, antagelse af skibsmandskab, i indland på mønstringskontor, i udlandet i konsulatet. påprodse, mil., hage en bagvogn på en forvogn (jfr. prods-). Paasche ['pårska], Fredrik ( ), no. litt.historiker. Prof. i eur. litt Spec. interesseret i Nordens rel. middelalderlitt. Hovedværker: Kristendom og Kvad (1914), Snorre Sturlason (1922), 1. og 3. bd. af Bull og P-s ///. Norsk Litt.- historie 1-5 ( ). påske (gr. pdscha, af hebr. påsach gå forbi), kirkens fest for Jesu død og opstandelse, en opr. jød. fest, som på Jesu tid fejredes til minde om udfrielsen af Ægypten; da Jesu død og opstandelse er knyttet til den jød. p, fik p nyt indhold. Langfredag helligholdes til minde om korsfæstelsen, påskedag om opstandelsen, siden tilføjedes skærtorsdag til minde om nadverindstiftelsen, og 2. påskedag. Forud for p går passionstiden (fastetiden). påskeberegning. Jøderne fejrede påske den første fuldmånedag efter forårsjævndøgn. I den kristne kalender overtoges påskefesten, men reglerne for p ændredes og fastsattes senere ved den gregorianske kalenderreform. Reglerne er bl. a. af Gauss bragt på relativt simpel mat. form. 1. påskedag kan tidligst indtræffe 22. marts, senest 25. april. påskekaktus (Schlum'bergera), omfatter 2 Påskekaktus podet på peireskia. brasil. kaktusarter, som er halvsnyltere; ligner meget den kendte julekaktus. Påskekrisen, da. polit. krise marts-apr havde folkeafstemn. i Mellemslesvig givet ty. flertal i alle kredse. Den dybt skuffede Flensborgbevægelse ønskede min. Zahle styrtet, da man ønskede en reg., der ville tage mod Flensborg på trods af afstemningsresultatet. Da reg.s folketingsflertal ansås svækket og der var stærkt røre i befolkn., krævede Christian valg; da Zahle først krævede valglovsrevision, afskedigede kongen ministeriet. I stedet kom et forretningsmin. Liebe, der rummede fremtrædende Flensborgmænd og udskrev valg; Radikale og Socialdemokrati erklærede det for grundlovsbrud, når kongen afskedigede et ministerium, der ikke havde fået og næppe kunne have fået et mistillidsvotum i folketinget; arbejder Påskelilje. bevægelsen varslede generalstrejke og standsede de borgerlige blade straks. Efter forhandlinger ml. partilederne dannedes forretningsmin. Friis m. repr. for de 4 partier; valg skulle gennemføres, men efter revision af valgloven, og generalstrejken afblæstes, efter at det for de fleste fags vedkommende var lykkedes at skabe lønforlig. påskelam. Ved den jød. påske slagtes if. lovene i G. T. lydefri lam, som steges og spises med usyret brød. påskelilje (Nar'cissus pseudonar'cissus), art af narcislam., gult bioster med stort gult bibloster. V-Eur. Alm. i haver. (111.). Påske Liljen, dram. digt af Grundtvig, trykt 1817 i hans tidsskr.»danne-virke«; særlig værdi har prologen. påskesolen. If. folketradition danser solen påskemorgen af glæde over Jesu opstandelse. Samme tradition er knyttet til pinsen. påskeæg. Skikken at spise påskeæg har sikkert ikke forbindelse med gi., hedensk tro, men er opstået som en naturlig festskik, idet hønsene netop ved påsketid begynder at lægge rigeligt med æg. Påskeøen, off. /.»7a de Pascua [-'poskwa], polynesisk Rapa'nui, 118 km' stor, vulkansk ø i Stillehavet tilhørende Chile, 3500 km fra dettes kyst. Den opr. polyne- Parti fra Påskeøen. siske befolkn. bortførtes 1862 til Chile som slaver. P er berømt for sine ca. 260 kolossale (indtil 8 m høje) menneskestatuer af sten samt for trætavler med endnu utydede hieroglyffer. P opdagedes påskedag Til Chile påstand, jur., kort angivelse af det resultat, som en part i en retssag ønsker fastslået ved dommen i denne. påtale, indledelse af strafleretslig forfølgning, p foretages i reglen af den offentlige anklagemyndighed, i visse tilf. dog af den private forurettede el. af den offentl. anklagemyndighed efter den forurettedes begæring. I sidste tilf. betegnes p som betinget offentlig. påtalemyndighed, d. s. s. offentl. anklagemyndighed. Q, q, 17. bogstav i det da. alfabet; stammer fra gr. Q (koppa), det semitiske koph. qanåt [krå'na:t] (arab.; persisk: kåriz), system af underjordiske kanaler og brønde i SV-Asien og Sin-kiang til vanding af oaserne, q består af tunneler (indtil 1 m diam.), der indhugges i klipperne mod vandførende partier, hvor side tunneler anlægges. Tunnelerne kan være 30 km lange og er med regelmæssige mellemrum forsynet med skakter til overfladen. Landsbyerne ligger langs q, og vandet hejses op gennem tætligg. brønde. Også vandet, der strømmer ud af tunnelen, bruges til vanding. Hvis en tunnel skrider sammen, må ofte fl. oaser opgives. Qandahår [yandå'ha:r], anden stavemåde for Kandahar i Afghanistan. Qa'qortoq kirkeruin el. Hvalsofjordens kirkeruin, den bedst bevarede nordboruin på Grønland, NØ f. Julianehåb. Kirken, der antages at stamme fra beg. Q af 12. årh., er 16 m lang og 8 m bred. Q ligner i mange hens. de ældste irske kirker. Først beskrevet af Hans Egede (111. se tavle Grønland). Qatar ['gåtår], halvø og sheikdømme på Arabiens NØ-kyst: eng. protektorat. Qawwåm es-sultåneh, se Sultåneh. Qazvln [yå'zvi:n], persisk stavemåde for byen Kasvin i Iran. Q.C., fork. for Queen's Counsel. q. e. d., fork. for lat. quoderat demonstrandum, hvilket skulle bevises. Qeqertarssuaq [qsqer'tarsuaq] (grønl: Storø), alm. anvendt navn for større øer i Grønland, bl. a. for Disko. Q-ship ['kju:jip], den eng. flådes betegn, for et til u-bådes bekæmpelse spec. udrustet, camoufleret handelsskib med skjulte kanoner; under 1. Verdenskrig af Engl. anv. i udstrakt grad mod ty. u-både. Har som flg. af andre virksommere midler ikke fundet anv. i 2. Verdenskrig. Qu-, se også kv-. qua [kva'j (lat.), i egenskab af, som. Quaade ['kva:fia], George /oachim ( ), da. diplomat. Gesandt i Berlin , Udenrigsmin. under Monrad 1864, min. u. p. under Bluhme Quadra'gena [kva-] (lat: tidsrum af 40 dage), i den kat. kirke en 40 dages faste el. kirkelig straf, som kan eftergives ved aflad. quadra'ge'sima [kva-] (lat: den 40.), 1) første søndag i den kat. faste; 2) fastetiden (40 dage). quadri-, el. quadru-, se også kv. quadriceps 'femoris ['kva-] (lat.), den firhovede lårmuskel på lårets forside. Den strækker knæet. qua'driga [kva-] (lat., egl. quadrijugæ, af quattuor fire + jugum åg), firspand (både om vogn og dyr), især væddeløbsvogn. qua'drivium [kva-] (lat. quattuor 4 + via vej), i middelalderen betegn, for de fire

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt?

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? a) Fra Tyskland. b) Fra den tidligste kristendom. c) Fra USA. Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? a) Påskeæg er symbol på opstandelsen. b) Påskeæg er symbol

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer Indfødsretsprøven 17. juni 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder 1 Knud Erik Andersen: Ateisterne. Kristendommen møder modstand Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2013 Forlagsredaktion: Mette Viking Forside: Bertel Thorvaldsens statue af Jesus Kristus i Vor Frue

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF Martin i Bolivia Indhold Børn i Bolivia 4 Martin kommer til Bolivia 6 Martin i La Paz 8 Skopudserne på gaden 12 Naturmedicin 14 Børnevenlig skole i El Alto 16 Amazonas 18 San Ignacio de Mojo 20 Regnskovens

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Hverdagsliv i det gamle Egypten

Hverdagsliv i det gamle Egypten Historiefaget.dk: Hverdagsliv i det gamle Egypten Hverdagsliv i det gamle Egypten Vi kender i dag det gamle Egypten fra floden Nilen, pyramiderne, store templer, de spændende faraoer, mumierne og de mærkelige

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer Indfødsretsprøven 10. december 2008 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden

Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden på Svaneøen - Maleri med Paris-motiv v. J. F. Willumsen

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

UNDERVISERARK / FACIT

UNDERVISERARK / FACIT Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar!

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar! Vintercup 2012/2013 2. afdeling Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn Spørgsmål og svar! 1 Post 1 Hvad hedder det danske rockband Nephew's nyeste album? a) Interkom kom ind b) Hjertestarter

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest)

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014.

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Stine Munch. I år har været året, hvor vi har forkastet selvudviklings og selvhjælpsbøgerne. Eller det er måske at overdrive, men i hvert

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Opgaver til Hjemmets fire vægge

Opgaver til Hjemmets fire vægge Opgaver til Hjemmets fire vægge 1 Møblér Pouls lejlighed Diskuter og tegn, hvordan I mener, Pouls lejlighed så ud. Tegn, klip og klister møbler på tegningen. Husk etageseng, sovesofa og alt det andet en

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Springeren 18. september 2015

Springeren 18. september 2015 Springeren 18. september 2015 Her følger beretningen om springerens vej gennem skakhistorien. Gennem hele skakhistorien har springeren altid bevæget sig på den samme måde: To felter frem og et felt til

Læs mere

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lyngby Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 20. april 2014 Påskedag Matt. 28,1-8 Salmer: 235-400-674,1+2+7 227-218

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 20. april 2014 Påskedag Matt. 28,1-8 Salmer: 235-400-674,1+2+7 227-218 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 20. april 2014 Påskedag Matt. 28,1-8 Salmer: 235-400-674,1+2+7 227-218 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Efter sabbatten, da det

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

Renæssancefesten Claus Frederik Sørensen

Renæssancefesten Claus Frederik Sørensen Renæssancefesten Claus Frederik Sørensen Europas magtelite var i det 16. århundrede vidne til et samfund i forandring. Den moderne statsdannelse begyndte at tage form, og religiøse reformationer blev gennemført

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme

For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme Prædiken til midfaste søndag 2014, Johs. 6,24-37. For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme tidspunkt som hele historien med færøske bank skandalen. I det lille nummer

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

info@65-ferie.dk www.65-ferie.dk

info@65-ferie.dk www.65-ferie.dk 7/1 13 Langtidsrejse til Madeira 22 Fly 17/1 13 Burma 13 Fly 18/1 13 Krydstogt Syd om Sydamerika 18 Skib/fly 22/1 13 Langtidsrejse til Tenerife 29 Fly 25/1 13 Ecuador og Galapagos 16 Fly/skib 28/1 13 Langtidsrejse

Læs mere

Spanien. Hvilket land tilhører De Kanariske Øer? Svar: Spanien. Ryk 4 felter frem. Ryk 2 felter tilbage. Spanien

Spanien. Hvilket land tilhører De Kanariske Øer? Svar: Spanien. Ryk 4 felter frem. Ryk 2 felter tilbage. Spanien Hvor ligger De Kanariske Øer? Hvilket land tilhører De Kanariske Øer? Hvilken sportsgren er mest populær i? Svar: Ud for Afrikas kyst Svar: Svar: Fodbold Hvor ligger vulkanen Teide? Hvad hedder det træ,

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Som backpacker i Australien

Som backpacker i Australien Som backpacker i Backpackere har som regel mere end fire uger til rådighed, når skal opleves. Til gengæld gælder det om at få pengene til at strække så langt som muligt, samtidig med at alle højdepunkterne

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Party-tip. disneyjunior.dk. DisneyJunior.co.uk. Disney

Party-tip. disneyjunior.dk. DisneyJunior.co.uk. Disney Party-tip DisneyJunior.co.uk ø Bed dine venner om at klæde sig ud som pirater til partyet! Så kan du uddele priser for bedste piratudklædning! Rul invitationen, som du udskrev fra denne side, sammen, og

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere