Øster Hassing Kær, opstilling af vindmøller. Opsamling på fordebat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øster Hassing Kær, opstilling af vindmøller. Opsamling på fordebat."

Transkript

1 Punkt 6. Øster Hassing Kær, opstilling af vindmøller. Opsamling på fordebat By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse, miljøvurdering og lokalplan for opstilling af vindmøller ved Øster Hassing Kær. Beslutning: Godkendt. Rose Sloth Hansen var fraværende. kl Side 1 af 8

2 Sagsbeskrivelse På baggrund af debatfolderen Deltag i debatten nye vindmøller ved Øster Hassing Kær (jf. BLU-mødet 6. november 2014, pkt. 2) blev der i perioden 17. november 15. december 2014 afholdt fordebat. Kommunen modtog 12 henvendelser, som er gennemgået nedenfor. Desuden blev der den 26. november 2014 afholdt informationsmøde om projektet i Gandrup, hvor der var ca. 50 deltagere. Input fra informationsmødet og de henvendelser der er indkommet i debatfasen, vil indgå i det videre planarbejde. 1. Chris Roesdahl, Bollen 36, 9362 Gandrup 2. Christian August, Nørengen 38, 9362 Gandrup 3. Christian August, Nørengen 38, 9362 Gandrup 4. Karen Mygind Strandgaard, Houvej 289, 9362 Gandrup 5. Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg 6. Naviair, Naviair Allé 1, 2770 Kastrup 7. Fris Geller, Hedegårdsvej 20, 9362 Gandrup 8. Christian August, Nørengen 38, 9362 Gandrup (m. underskrift fra 14 borgere) 9. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring 10. Frank Chr. Andersen, Hedegårdsvej 28, 9362 Gandrup 11. Vibeke og Claus Raun, Hedegårdsvej 22, 9362 Gandrup 12. Laust Sørensen og Camilla Olsen, Vester Hedensvej 30, 9362 Gandrup Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor. 1. Bemærkning fra Chris Roesdal vedrørende konsekvensen af nærheden til Teglværkssøerne. Mener at de nye høje vindmøller tæt på Teglværkssøerne vil være en katastrofe for det enestående stykke natur og åndehul for mennesker, dyr og fugle. Projektet bør stoppes omgående, da de eksisterende vindmøller er slemme nok. Svar: Ikke imødekommet. Byrådet har i kommuneplanen udpeget Øster Hassing Kær til et af de områder, hvor der er mulighed for at udskifte eksisterende vindmøller med nye og større møller. Men det skal ske på en måde, der varetager interesserne i forhold til beboelser, landskaber og dyreliv. Der vil i det videre planarbejde blive redegjort for vindmøllernes påvirkning i forhold til området ved Teglværkssøerne. Det gælder både i forhold til den visuelle og landskabelige oplevelse af vindmøller fra området ved Teglværkssøerne og i forhold til de påvirkninger der er i forhold til mennesker og dyr. 2. Indsigelse fra Christian August vedrørende forslag til alternativ placering. 6 nye 150 meter høje vindmøller vil belaste ca. 18 beboelser i området med væsentlig større støj end fra de nuværende møller, ligesom skyggeforholdene vil blive forværret. Foreslår alternativ placering med to rækker af tre møller med en placering tilsvarende de 2 eksisterende rækker vindmøller. Mener det vil give mindre støj og skyggepåvirkning til ca. 18 beboelser. Visuelt har beboerne vænnet sig til de nuværende møllers placering i landskabet, så de nye møller vil visuelt bare overtage deres plads. Et af udgangspunkterne for kommunens vindmølleplanlægning er at opstille møllerne på én ret linje. Baggrunden for det er, at det i forhold til den landskabelige påvirkning belaster mindst at have vindmøller på én ret linje. Det er nemmere at opfatte sådan et mønster i landskabet og det giver dermed et mere roligt landskab end en gruppe af møller i flere rækker. En anden parameter er at sikre en løsning der påvirker færrest mulige nabobeboelser. Der er ikke lavet konkrete beregninger på om det i forhold til afstands-, støj- og skyggekrav er muligt at placere to rækker med tre møller indenfor afgrænsningen af det eksisterende område. Dette kan afklares som en del af den videre planproces, hvor også alternative muligheder skal undersøges. Som en del af dette vil det også fremgå hvad kl Side 2 af 8

3 støj- og skyggepåvirkningen der er ved naboejendommene om det er færre ejendomme, der bliver berørt. Men uanset hvilken løsning der er tale om, er det en forudsætning fra kommunens side, at de gældende støj-, skygge- og afstandskrav er overholdt, før der kan blive tale om opsætning af vindmøller. 3. Indsigelse fra Christian August vedrørende forslag til alternativ placering. 6 nye 150 meter høje vindmøller vil belaste ca. 18 beboelser i området med væsentlig større støj end fra de nuværende møller, ligesom skyggeforholdene vil blive forværret. Foreslår alternativ placering med to parallelle rækker af tre møller på hver sin side af Holtetvej. Mener det vil give mindre støj og skyggepåvirkning til ca. 18 beboelser. Den vestlige række placeres midt i det gamle vindmølleområde. De to rækker med stor afstand vil ikke få det til at ligne en vindmøllepark, og visuelt vil det blive harmonisk. Svar: Ikke imødekommet. Et af udgangspunkterne for kommunens vindmølleplanlægning er at samle vindmøllerne i større områder, for ikke at påvirke oplevelsen af landskabet med mange små vindmølleområder. Med det udgangspunkt er det ikke hensigtsmæssigt at opdele vindmøllerne i to selvstændige områder. Endvidere har der i 2007, i forbindelse med tidligere vindmølleplanlægning på det østligste område, været en konflikt i forhold til fugleinteresserne (kongeørne) i Hals Nørreskov, hvorfor det ikke giver mening at arbejde videre med opstilling af vindmøller på denne placering. 4a. Bemærkninger fra Karen Mygind Strandgaard vedrørende visualiseringer, mølleplaceringer og påvirkninger i nærområdet. Ønsker at der udarbejdes visualiseringer fra området ved Teglværkssøerne og fra diverse rekreative områder i Øster Hassing. Møllernes nøjagtige placering skal ske i samarbejde med lokalsamfundet. Der skal være fokus på støjmålinger hos beboere i nærområdet, så det specifikt fremgår hvilke påvirkninger der er i forhold til lyd og skygger. Er der ud fra det risiko for gener? I forhold til Teglværkssøerne - se besvarelse på bemærkning 1. Som en væsentlig del af det videre planarbejde vil der blive redegjort for vindmøllernes påvirkning i forhold til nabobeboelser, hvilket er både de visuelle påvirkninger såvel som støj- og skyggepåvirkninger. De lovmæssige krav som skal overholdes særligt i forhold til de støjmæssige påvirkninger vil blive sikret i det videre planarbejde. 4b. Bemærkninger fra Karen Mygind Strandgaard vedrørende bemærkninger/forslag i forhold til information og orientering om undersøgelser vedrørende helbred og værditab. Generelt ønskes mere information om hvilke målemetoder der anvendes i forhold til sundhed/gener, hvad risikoen er for helbredsproblemer, og hvilke handlemuligheder man har, hvis man får helbredsproblemer. Der henvises i den forbindelse til Hans Christian Schmidt, der har fokus på disse problematikker. Der ønskes oversigt over forløbet i sagen hvornår er hvilke beslutninger truffet? Endvidere ønskes mere lydhørhed overfor borgernes bekymringer, samt opsamling af borgernes bekymringer og besvarelse af spørgsmål i den forbindelse. Endelig ønskes undersøgelse fra Københavns Universitet vedr. værditab ved naboejendomme inddraget. Svar: Taget til efterretning. Kommunerne har nogle lovmæssige rammer at arbejde ud fra i forhold til planlægning for vindmøller - eksempelvis absolutte støjgrænser og minimumsafstand mellem vindmøller og beboelse. Fra statslig side er det vurderet, at disse rammer og krav er gode nok til at sikre en tilstrækkelig lav påvirkning hos nabobeboelser. Den igangværende helbredsundersøgelse skal medvirke til at underbygge dette for at skabe en større kl Side 3 af 8

4 tryghed hos naboer, i forhold til de påvirkninger der er. Men uanset at dette arbejde er sat i gang, har kommunerne fået en udmelding fra staten om, at det vurderes, at de gældende regler er gode nok til at sikre en fornuftig vindmølleplanlægning. Den giver derfor ikke anledning til at indstille vindmølleplanlægningen. Den fordebat, der har været afholdt i perioden 17. november til 15. december 2014 med et informationsmøde i Gandrup den 26. november, er første skridt i processen mod nye vindmøller i Øster Hassing Kær. Med en politisk godkendelse af opsamlingen på fordebatten igangsættes næste fase med udarbejdelse af lokalplan, kommuneplantillæg og VVM-redegørelse. Hvis der ønskes yderligere information eller svar på spørgsmål, er kommunen klar til det. Det er Energinet.dk der står for processen omkring værditab. I forbindelse med en offentlig høring af et konkret planforslag vil der på et borgermødes være detaljeret information om, hvordan man skal forholde sig, hvis man ønsker at anmelde et krav om værditab. 5. Bemærkning fra Aalborg Stift vedrørende fokus på vindmøllernes påvirkning af de omkringliggende kirker. Placeringen af de 6 nye vindmøller er i fjernbeskyttelseszonen for Ulsted Kirke. Derudover er det nærområde for Øster Hassing Kirke og Ulsted Kirke samt mellemzone for Gåser Kirke og Vester Hassing Kirke. Da der er tale om høje vindmøller, der kan ses over store afstande, er det vigtigt at der udarbejdes visualiseringer med fokus på vindmøllernes påvirkning af de omkringliggende kirker. Visualiseringerne skal vise samspillet mellem kirker og vindmøller samt vindmøllernes som for- og baggrund for kirkerne. Svar: Imødekommet. Der vil i det videre planarbejde blive redegjort for oplevelsen af vindmøllernes påvirkning i forhold til de nærmeste kirker. Som grundlag for dette vil der blive lavet visualiseringer fra en eller flere af de nærmeste kirker ud fra en vurdering af både afstand og synlighed i forhold til vindmølleområdet. 6. Bemærkning fra Naviair vedrørende afstand til luftfartsanlæg ved Vodskov. Naviair har ved Højrimmensvej sydvest for Vodskov et luftfartsanlæg for flytrafikken, som benyttes som hjælp til lufttrafik over dansk luftrum samt til indflyvning til Aalborg Lufthavn. Afstanden til det udpegede vindmølleområde er 13,6 kilometer. Ifølge deres anvisninger betegnes området indenfor en afstand af 15 kilometer fra luftfartsanlægget som restricted area med en højdebegrænsning på 52 meter. Vindmøller i en afstand af 13,6 kilometer kan medføre en begrænsning i brugen af anlægget, hvorfor Naviair forbeholder sig ret til at komme med indsigelser eller kræve økonomisk kompensation, hvis de bliver nødt til at investere i nye luftfartsanlæg Svar: Taget til efterretning. I det videre planarbejde skal det undersøges nærmere, hvad dette afstandskrav konkret betyder for planlægningen. I en tidligere drøftelse med Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste omkring højdebegrænsninger i konkrete vindmølleområder i kommunen, har kommunen fået en tilbagemelding om, at der ikke var nogen højdebegrænsninger i området Øster Hassing Kær. Det vil sige, at der var mulighed for at opsætte vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter. 7. Bemærkning fra Fris Geller vedrørende visualisering, påvirkning på Teglværkssøerne samt fugle og flagermus, afstand til nærmeste boliger og reduktion af projektet. Ønsker at der laves en visualisering fra Hedegårdsvej 20 eller 22, da disse beboelser ligger meget tæt på de nye møller for Hedegårdsvej kun 604 meter. Stiller spørgsmålstegn ved om Aalborg Kommune ønsker at gå så tæt på afstandskravet med en margen på kun 4 meter, når man ved at støj påvirker mennesker i forskellig grad med evt. sygdom til følge. Støjberegningen er kun en teoretisk modelberegning, og kan man være sikker at en efterfølgende faktuel støjmåling, når vindmøllerne er i drift, ikke overskrider grænseværdierne? Det er jo ikke altid den virkelige støj opfører sig som den beregnede, da terræn, beplantning mv. spiller ind. kl Side 4 af 8

5 Hvilken indvirkning får vindmøllerne og særligt den vestligste på det rekreative område ved Teglværkssøerne? Både i forhold til den visuelle påvirkning og i forhold til dyre- og fuglelivet i området. Vil opsætning af vindmøllerne forhindre nogle dyre- og fuglearter i at slå sig ned i området? I vintermånederne er der store forekomster (hundredevis) af gæs og svaner. De flyver i store flokke over ejendommene Hedegårdsvej morgen og aften for at komme til deres fouragerings- og sovesteder. Hvilken indflydelse får de to vestligste vindmøller for disse fuglearter? Ligeledes er der mange flagermus på stille og rolige sommeraftener. Undersøges det og hvilken indflydelse har det på opsætning af vindmøllerne? På baggrund af bemærkningerne foreslås det, at den vestligste vindmølle ikke opsættes. Alternativt at en anden placering af vindmøllerne undersøges f.eks. to rækker i det nuværende udlagte område. Som en vigtig del af det videre planarbejde vil der blive udarbejdet visualiseringer for at kunne belyse og vurdere, hvilken påvirkning vindmøllerne har i forhold til beboelser og landskaber. Det gælder således både for nabobeboelser og for området ved Teglværkssøerne. I forhold til fugle- og dyrelivet (særligt flagermus) i området, skal der i det videre planarbejde undersøges, redegøres for og vurderes, hvilke påvirkninger det har at opsætte vindmøllerne. De lovmæssige rammer kommunerne har at planlægge indenfor fastsætter absolutte maksimale støjkrav for beboelser i det åbne land 42 og 44 db ved en vindhastighed på henholdsvis 6 og 8 meter i sekundet. Ligeledes fastsættes et minimumskrav til afstanden mellem vindmøller og beboelser, som er fire gange møllens totalhøjde svarende til 600 meter i projektet i Øster Hassing Kær. Kommunen skal som myndighed sikre i planlægningen, at disse overordnede rammer overholdes, men kommunen har ikke lov til at lave generelle regler, som skærper disse krav. Baggrunden for det er, at det fra statslig side er vurderet, at de gældende krav er tilstrækkelige til at sikre en påvirkning ved naboer og omgivelser, som er tilstrækkelig lav. Men det er rigtigt at støj og påvirkningerne heraf opleves forskelligt fra person til person, og det er vigtigt at understrege, at selv om støjkravene er overholdt selv med en stor margin er det ikke ensbetydende med, at man ikke kan høre vindmøllerne. Hvis det ved en støjmåling efter opsætning af møllerne konstateres, at støjgrænserne ikke kan overholdes, vil kommunen som myndighed sikre, at dette rettes op. Udgangspunktet for den videre planlægning er den ansøgning som kommunen har modtaget med opstilling af 6 vindmøller. De undersøgelser, redegørelser og vurderinger der skal laves i det videre planarbejde vil give et godt grundlag for at vurdere, hvorvidt der er forhold der gør, at eksempelvis den vestligste vindmølle skal tages ud af projektet eller der skal arbejdes med en alternativ opstilling. 8. Indsigelse fra Christian August (på vegne af 14 borgere) vedrørende forværrede støj, skygge og visuelle påvirkninger i forhold til eksisterende vindmøller. Støjgenerne ved beboelserne på Holtetvej og Nørengen vil blive væsentligt forværret med de nye større vindmøller, der opsættes tættere på Holtetvej end de nuværende. De vil visuelt være meget dominerende i forhold til den nuværende vindmøllepark, og skyggeforholdene vil med en tættere placering og dobbelt så store vindmøller give en væsentlig forværring. Henstiller til at de nye vindmøller ikke placeres tættere på Holtetvej end de nuværende vindmøller, hvorved generne for 10 beboelser vil blive mindre. Svar: Taget til efterretning. Det vil i den videre planlægning være et krav fra kommunens side, at de gældende krav i forhold til støj, skygge og afstand overholdes. Det er en forudsætning for, at der kan opstilles vindmøller. I den videre proces kan det ligeledes afklares, om der er mulighed for at ændre på vindmøllernes placering, så der opnås den bedst mulige løsning for alle parter. 9. Bemærkning fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vedrørende luftfartsafmærkning. Anbefaler at luftfartsafmærkning medtages i beskrivelsen af projektet. kl Side 5 af 8

6 Svar: Imødekommet. Der vil i det videre planarbejde blive redegjort for kravene til afmærkning af vindmøllerne i forhold til lufttrafikken. 10a. Bemærkning fra Frank Chr. Andersen vedrørende kongeørne i Hals Nørreskov I 2007 besluttede byrådet at droppe planerne om 150 meter høje vindmøller i området Gåser Kær, da der var kongeørne i Hals Nørreskov. Kongeørnene har ynglet i Hals Nørreskov i 8 år og er en af Danmarks kun to ynglelokaliteter for kongeørne. Kongeørnen er omfattet af EU s fuglebeskyttelsesdirektiv, hvilket gør det problematisk at arbejde videre med at rejse vindmøller i Gåser Kær. Dels fordi kongeørnene kan flyve ind i vindmøllerne og tage skade, og dels da de finder føde over åbne arealer, som er der hvor det er planlagt at kæmpevindmøllerne skal stå. Det skal sandsynliggøres i VVM-redegørelsen, at fuglenes levevilkår ikke forringes, hvilket findes meget problematisk og vanskeligt. Intet er ændret i forhold til dette siden 2007, og placeringen af kæmpevindmøllerne i Øster Hassing Kær er stort set identisk i forhold til Gåser Kær og er i forhold til en kongeørns jagtrevir det samme. Der bør anlægges en forsigtighedsbetragtning til fordel for kongeørnen, hvorfor planerne bør droppes som i Der er registreret flere kollisioner mellem vindmøllevinger og rovfugle (musvåger, glenter og havørne så sent som i 2013) også i Øster Hassing Kær. Det er rigtigt, at området Gåser Kær i 2007 blev valgt fra i forhold til opstilling af vindmøller. Gåser Kær ligger i direkte tilknytning til Hals Nørreskov, hvor der er en større afstand til Øster Hassing Kær og vindmøllerne her. Men det ændrer ikke på vigtigheden af problematikken omkring kongeørnen. En af de væsentlige parametre i det videre arbejde med VVM-redegørelse er at undersøge og vurdere vindmøllernes påvirkning og konsekvenser for fugle- og dyreliv i området. Kongeørnen vil være omfattet af dette arbejde. 10b. Bemærkning fra Frank Chr. Andersen vedrørende nærhed til Teglværkssøerne og placering af vindmøllerne udenfor det oprindeligt udlagte område. Teglværkssøerne er stort set eneste natur og rekreative område i nærmeste omegn. De to vestligste vindmøller i projektforslaget er placeret henholdsvis under 500 meter og under 1000 meter fra Teglværkssøerne. Visuelt vil vindmøllerne være meget dominerende i forhold til de eksisterende vindmøller. Der bør laves en visualisering af de nye vindmøller i forhold til de eksisterende. Det virker ikke gennemtænkt, at der er investeret mange penge og ressourcer i Teglværkssøerne for derefter at placere kæmpevindmøller klods op ad søerne. Det har efterhånden udviklet sig til et rigt fugleområde, hvor der hvert år er store flokke af f.eks. sangsvaner der fouragerer på markerne. Det skal bemærkes at begge de vestligste vindmøller i projektforslaget er placeret udenfor det oprindelige udpegede område. Med den alternative placering af vindmøllerne i projektforslaget i forhold til det oprindeligt udlagte område vil flere blive påvirket af generne fra f.eks. skyggepåvirkning og støj. Visuelt vil det sikkert også virke mindre markant med 2 rækker med 3 vindmøller (i det oprindelige udlagte område) i forhold til projektforslagets 6 vindmøller på en række. Der bør i VVM-redegørelsen som minimum undersøges hvad en placering indenfor det udlagte område vil bedre påvirkningen af de omkringliggende ejendomme i forhold til projektforslagets. Specielt skyggepåvirkningen når solen står i sydøst til sydvest må påvirke færre ved løsningen med to rækker, da den øst-vestlige udstrækning bliver 1/3 af projektforslagets udstrækning. Det må vægte højt at minimere antallet af berørte. Se besvarelsen til bemærkningerne 1, 2 og 7. kl Side 6 af 8

7 Kommunens udpegning af området i vindmølleplanen bygger på afstandskravene til nabobeboelser. I den ansøgning kommunen har fået på Øster Hassing Kær ønskes nedlagt en beboelse, hvilket giver nogle andre muligheder i forhold til en afgrænsning af området ud fra samme parameter afstandskravet. Det kan så give nogle påvirkninger til andre ejendomme og landskaber, hvilket blandt andet er det den videre proces skal undersøge og vurdere nærmere. 11. Indsigelse fra Vibeke og Claus Raun vedrørende skyggekast, støj og visuel påvirkning. Har boet på ejendommen Hedegårdsvej 22 i 30 år. Har panoramaudsigt mod syd (mod vindmølleområdet), og ud fra de kommende vindmøllers placering er det tydeligt at se, at der ved solopgang og solnedgang vil blive betydeligt skyggekast på ejendommen. Ifølge Windestate stopper vindmøllerne efter 10 timers skyggekast. Ønsker belyst hvor meget det vil påvirke vindmøllernes produktionstid. Er betænkelige ved at beboelsen ligger lige netop udenfor de tilladte støjgrænser. Ejendommen ligger i en afstand af 604 meter fra det nærmeste mølletårn. Da møllevingens længde er ca. 60 meter betyder det, at når vingespidsen vender mod ejendommen er afstanden kun ca. 540 meter. Formoder at en stor del af vindmøllestøjen frembringes i vingespidsen, da det er den, der har den største hastighed. Ønsker en vurdering af den lavfrekvente støj på ejendommen. Mener at vindmøllerne vil virke meget dominerende fra boligen, hvor der er direkte udsyn til vindmøllerne (total åbent landskab). Ønsker at få lavet en visualisering fra boligen og efterfølgende en vurdering af rimeligheden i at ønske at placere kæmpevindmøller så tæt på nabobeboelser. Svar: Imødekommet. Som en væsentlig del af det videre planarbejde vil der blive redegjort for vindmøllernes påvirkning i forhold til nabobeboelser, hvilket er både de visuelle påvirkninger såvel som støj- og skyggepåvirkninger. Dette gælder også for den lavfrekvente støj. Det vil således være muligt at se, hvilke påvirkninger den enkelte ejendom vil få. I forhold til påvirkningen af vindmøllernes produktionstid vil det kunne aflæses i de beregninger, der omhandler skyggepåvirkningerne, da vindmøllen skal stå stille i de timer, der ligger ud over 10 timers årlig skyggetid. Som en del af det videre planarbejde vil kommunen sikre, at de lovmæssige krav i forhold til støj, skygge og afstand overholdes, og på baggrund af en visualisering vil de visuelle konsekvenser for ejendommen blive vurderet. 12. Bemærkning fra Laust Sørensen og Camilla Olsen vedrørende forslag til alternativ placering så færre får gener samt ønske om at afvente helbredsundersøgelsen i Foreslår en alternativ placering af vindmøllerne i 2 rækker med 3 møller ved opkøb af beboelserne på Vester Hedensvej 30 og 33. Derved vil færre borgere få store gener i form af skygge og lydgener, og der vil blive større afstand til Øster Hassing by. Muligvis vil der komme lidt flere skyggegener for beboerne i udkanten af Gandrup by, men afstanden vil være så stor, at der sikkert ikke vil være den store ændring i forhold til det forslag der foreligger nu. Den optimale løsning vil være at udarbejde et forslag, hvor færrest får gener af vindmøller og vindmøllerne kommer så langt væk fra beboelse som muligt. Ydermere vil det bedste være at afvente forskningsresultatet fra den undersøgelse der er påbegyndt og færdiggøres i 201,7 for at undersøge om der er sammenhæng/risiko ved at bo tæt på vindmøller. Det vil give den bedste beskyttelse og sikkerhed for borgerne. Svar: Ikke imødekommet. Se besvarelse til bemærkning 2 og 4b. I forhold til opkøb af beboelser i den alternative løsning er det ikke nogen kommunen kan stille krav om. Det vil bero på en aftale mellem to private parter ejendommens ejer og projektudvikleren. Kommunen forudsætter således ikke nogen ejendomme nedlagt, men vi forudsætter at de lovmæssige krav i forhold til støj, skygge og afstand kan overholdes. kl Side 7 af 8

8 Bilag: By- og Landskabsudvalget Indsigelser til fordebat om vindmøller ved Øster Hassing Kær.pdf kl Side 8 af 8

Fra: Til: Emne: Dato:

Fra: Til: Emne: Dato: Fra: chrisroesdahl@mail.dk Til: Peter Serup Emne: fordebat vindmøller Dato: 13. november 2014 14:03:05 Til Peter Serup! Kort: De nye høje vindmøller tæt på teglværkssøerne vil være en katastrofe for dette

Læs mere

Lyngdrup, opstilling af vindmøller. Opsamling på fordebat.

Lyngdrup, opstilling af vindmøller. Opsamling på fordebat. Punkt 7. Lyngdrup, opstilling af vindmøller. Opsamling på fordebat. 2014-2822. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Vindmølleområde ved Lyngdrup. Kommuneplantillæg 5.016, Lokalplan og Miljørapport (MV og VVM) (2. forelæggelse)

Vindmølleområde ved Lyngdrup. Kommuneplantillæg 5.016, Lokalplan og Miljørapport (MV og VVM) (2. forelæggelse) Punkt 7. Vindmølleområde ved Lyngdrup. Kommuneplantillæg 5.016, Lokalplan 5-9-106 og Miljørapport (MV og VVM) (2. forelæggelse) 2014-2822 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte

Læs mere

Dagsorden AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den 05.02.2015 kl. 08.30 Mødelokale 142,

Dagsorden AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den 05.02.2015 kl. 08.30 Mødelokale 142, Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd By- og Landskabsudvalget Mødet den 05.02.2015 kl. 08.30 Mødelokale 142, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse og gennemgang af dagsorden 1 2 Status budget 2015 2

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller ved Lyngdrup

Sammenfattende redegørelse vindmøller ved Lyngdrup Sammenfattende redegørelse vindmøller ved Lyngdrup Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 5-9-102 og kommuneplantillæg for

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær

Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Borgermøde 2. september 2015 Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aftenens program del 1 1900 Velkomst og program Rose Sloth Hansen, By- og Landskabsudvalget (BLU) 1905 Byrådets mål + status for planlægningen

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE VINDMØLLEBEKYMRINGEN Naboer er bekymrede for deres livskvalitet.

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Vindmøller ved Thorup - Sletten

Vindmøller ved Thorup - Sletten Vindmøller ved Thorup - Sletten Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra den 15. august 2016 til den 12. september 2016 Invitation til borgermøde Der afholdes borgermøde den 22. august 2016, kl. 19-21

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune I V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune Varde Kommune sigter mod en CO2 neutral energiproduktion Vision Varde Byråd ønsker at medvirke til, at de nationale mål for udnyttelse af alternative energikilder

Læs mere

FOKUS PÅ KIRKER OG VINDMØLLER. Opfordring til dialog mellem Stifter og Kommuner i Danmark

FOKUS PÅ KIRKER OG VINDMØLLER. Opfordring til dialog mellem Stifter og Kommuner i Danmark FOKUS PÅ KIRKER OG VINDMØLLER Opfordring til dialog mellem Stifter og Kommuner i Danmark Idé Denne folder er udarbejdet i et samarbejde mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Stifterne i Danmark.

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat. Vindmøller, Nørrekær Enge

Godkendelse af opsamling på fordebat. Vindmøller, Nørrekær Enge Punkt 11. Godkendelse af opsamling på fordebat. Vindmøller, Nørrekær Enge 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der i samarbejde med Vesthimmerlands

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune 7. oktober 2015 Side 1. Mødedato: 7. oktober 2015 Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested:

Læs mere

Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune

Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune Velkommen til borgermøde om Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr. 1223 for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune Hotel Dalgas, Brande

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller på Hirtshals Havn. Forudgående offentlighed til den 29. juni Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller på Hirtshals Havn. Forudgående offentlighed til den 29. juni Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed til den 29. juni 2016 Debatoplæg Vindmøller på Hirtshals Havn Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Fire 150 meter høje vindmøller set fra indsejlingen til

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune Idéoplæg Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune INDHOLD INDLEDNING HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? MILJØPÅVIRKNINGER MYNDIGHEDSBEHAND- LING VE-LOVEN HØRINGSPERIODE OG

Læs mere

VIBORG STIFTSØVRIGHED

VIBORG STIFTSØVRIGHED VIBORG STIFTSØVRIGHED E-post Viborg, den 17. november 2008 Dok nr. 110415 AN/br Struer Kommune Rådhuset Planafdelingen Østergade 11-15 7600 Struer./. Med Kommunens brev af 22. september 2008 (j.nr. 01.02.20-P15-2-08)

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn Velkommen Borgermøde om vindmøller på Hirtshals havn Aftenens program 19:00 Velkomst og præsentation, tekniskdirektør Andreas Duus, Hjørring Kommune 19:05 Oplæg om Hirtshals Havns ansøgning ved formand

Læs mere

Høvsøre. Udvidelse af det nationale testcenter for store prototypevindmøller i. Planlægning og byudvikling. Indkaldelse til ideer og forslag

Høvsøre. Udvidelse af det nationale testcenter for store prototypevindmøller i. Planlægning og byudvikling. Indkaldelse til ideer og forslag Indkaldelse til ideer og forslag Udvidelse af det nationale testcenter for store prototypevindmøller i Høvsøre Marts 2017 Planlægning og byudvikling Indledning Danmark skal også i fremtiden være konkurrencedygtig

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. april 2011 Lokale: Reno Nord Tidspunkt: Kl. 17:00-17:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A) Ole Andersen

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller ved Thorup - Sletten

Deltag i debatten om nye vindmøller ved Thorup - Sletten Deltag i debatten om nye vindmøller ved Thorup - Sletten Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner har modtaget en ansøgning om udskiftning af 16-18 eksisterende vindmøller med op til 20 nye vindmøller i

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

Vindmøller ved Øster Hassing Kær

Vindmøller ved Øster Hassing Kær Vindmøller ved Øster Hassing Kær Mio Schrøder / PlanEnergi, Århus Runa Hyldegård Jepsen / PlanEnergi, Århus VVM-udarbejdelse og planlægning i samarbejde med Aalborg Kommune 1. VVM 2. Projektforslag 3.

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af lokalplan 234 med kommuneplantillæg nr. 2

Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af lokalplan 234 med kommuneplantillæg nr. 2 1 Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af lokalplan 234 med kommuneplantillæg nr. 2 i henhold til miljøvurderingslovens 9, stk. 2 November 2010 Høm Hvad er en sammenfattende redegørelse? I henhold

Læs mere

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag.

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag. Stege, den 18. september 2015 Information vedr. støj fra vindmøller Kære politiker, vidste du - at der ikke findes en grænse for den støj, naboen til en vindmølle må opleve eller måle i eller ved boligen?

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Forudgående offentlighed

Forudgående offentlighed Forudgående offentlighed Vindmølleplan for Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 2 FORUDGÅENDE OFFENTLIGHED FOR VINDMØLLEPLAN Forudgående offentlighed For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen!

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! 2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! Program Første del (fælles) Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.45 Kl. 20.15 Velkommen v/ Jens

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm NOTAT Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Ansøgers oplysninger:

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde HVIDBOG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 OG LOKALPLAN 179 for område til bolig- og erhvervsformål i Holtug Bemærkning Lokalplanens / kommuneplantillæggets tekst Teknik og Miljøs indstilling 1. Fra Stig Hessellund,

Læs mere

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk 15-022379 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune har i 2013 modtaget

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan.

Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan. Vejen Kommune Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen. 18. juni 2014 Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan. Udskiftning af eksisterende vindmøller ved motorvej E20 Syd for Gjerndrup. For

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG Hjørring Kommune har den 8. maj 2013 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 39 samt lokalplan nr. 800.8111-L01 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden.

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Bilag 1 04-09-2012 Sagsnr. 2012-124709 Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen

Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen 13-09-2016 Lise Overby Nørgård Direkte: 7257 7367 Mail: lio@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.16.00-G00-1-16 Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen Nr. Fra Resumé Forvaltningens kommentarer. 1 Styrelsen

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-4-05 Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt er udarbejdet

Læs mere

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose Returadresse Land, By og Kultur Planlægning Smed Sørensenvej 1, 6950 Ringkøbing Dato 21. september 2015 Sagsnummer 15-007089 Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ Billund Kommune har den 7. juni 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 243 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Sagen behandles første gang politisk på Miljø, energi og udviklingsudvalgets møde den 7. juni 2013.

Sagen behandles første gang politisk på Miljø, energi og udviklingsudvalgets møde den 7. juni 2013. Notat om betydningen af vindmøller ved Turebylille for Stevns Kommunes udvikling Dette notat er lavet i forbindelse med udarbejdelse af sagsfremstilling om Stevns Kommunes indsigelse mod Faxe Kommunes

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE Billund Kommune har den 19. december 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 246 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr /15 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr /15 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 107 933/15 MJOH Dato: 2. oktober 2015 Aalborg kommune By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Lokalplanlægger: Peter Serup Sendt via mail

Læs mere

Velkommen. Borgermøde d. 27. september 2012 kl Vindmøller ved Ulkær Mose. Læs mere på

Velkommen. Borgermøde d. 27. september 2012 kl Vindmøller ved Ulkær Mose. Læs mere på Velkommen Borgermøde d. 27. september 2012 kl. 19.00 - Vindmøller ved Ulkær Mose Dagsorden: kl. 19.00 kl. 19.10 Kl. 19.20 kl. 19.50 kl. 20.10 kl. 21.00 Velkomst ved Carsten Kissmeyer Orientering om vindmølleplanlægning

Læs mere