Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg"

Transkript

1 Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015.

2 Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann har ansøgt Silkeborg Kommune om opførelse af 3 stk. 150 meter høje vindmøller ved Aunsbjerg, nord for Kjellerup. Indledende debat om projektet Formålet med denne indledende debatperiode er at give alle mulighed for at komme med ideer eller kommentarer til vindmølleprojektet, inden planlægningen rigtig går i gang. Når projektet er undersøgt til bunds og der er lavet et forslag til lokalplan og miljøvurdering, vil der blive endnu en offentlighedsperiode, hvor man kan komme med sine bemærkninger. Debatoplægget beskriver projektet, som det ser ud fra ansøgers side. Ansøgningen indeholder beskrivelse af møllernes højde og placering, beregninger af støjen, og hvordan naboer kan få fordele af mølleprojektet. I den planlægning, som kommunen skal lave bagefter, vil de miljømæssige konsekvenser af møllerne blive vurderet nærmere. Du kan for eksempel kommentere på møllernes placering i landskabet, møllernes højde, komme med forslag til ændringer i projektet, alternativer til projektet eller forslag og ønsker til hvilke miljøforhold, der skal fokuseres på i miljørapporten. Du kan også stille spørgsmål til processen. Mød op til det åbne møde om projektet den 13. januar 2015 kl. 17:00 i Sognegården i Sjørslev Sognegårdsvej Kjellerup, eller send dine bemærkninger til: Silkeborg Kommune på eller med papirpost til: Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg Du skal sende dine bemærkninger senest den 2. februar Du er også velkommen til at skrive eller ringe til projektleder Torsten Sand Christensen på / , hvis du har spørgsmål til planlægningen. Debatoplægget er offentliggjort på kommunernes hjemmeside og sendes til beboelser på ejendomme indenfor de nærmeste 2,5 kilometer.

3 Oversigt over mølleområdet og placering af de ansøgte vindmøller Målestok 1: Nye vindmøller, op til 150 meter totalhøjde Afstandszone omkring vindmøllerne, 1 km

4 Visualisering af 3 stk. 150 meter høje vindmøller, set fra de nærmeste naboer mod syd, langs Duelundvej. Vurdering af vindmøllernes virkning på miljøet (VVM) Vindmøller højere end 80 meter fra jord til vingespids i højeste position er VVM-pligtige anlæg. Det vil sige, at før kommunerne kan afgøre om, eller hvordan, vindmøllerne kan opføres, skal vindmøllernes virkninger på miljøet vurderes. En sådan VVM-redegørelsen skal beskrivelse vindmøllerne og deres konsekvenser for omgivelserne. Redegørelsen danner grundlag for såvel en offentlig debat, som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. Lokalplaner og tillæg til kommuneplanen Silkeborg Kommune skal også godkende en lokalplan og et kommuneplantillæg, før vindmøllerne kan opstilles. Lokalplanen, tillæg til kommuneplanen og VVM-redegørelsen udføres samtidigt. Miljøvurdering af lokalplaner og tillæg til kommuneplaner Både lokalplan og tillæg til kommuneplan skal miljøvurderes. Det vil sige, at kommunen også er pålagt at undersøge, hvilke konsekvenser den planlægning der foretages, har på omgivelserne (miljøet). Dette kaldes en miljørapport. Da der er stort overlap mellem indholdet i miljøvurderingen og i VVM-redegørelsen, samles de i én og samme rapport.

5 Processen frem til en eventuel tilladelse til vindmøllerne Det er kommunen, som skal lede processen, udarbejde planforslag m.v. og i sidste ende give en tilladelse til vindmøllerne. Processen fra første debatfase til vi eventuelt kan give tilladelse, omfatter mange trin, og vil i store træk forløbe som beskrevet nedenfor. Vi kan endnu ikke fastsætte præcise datoer for de politiske behandlinger og den offentlige høringsfase, da dette afhænger af hvor lang tid det tager at behandle kommentarer efter debatfasen. 1 November 2014 Politikerne beslutter om debatfasen skal igangsættes januar- 2. februar ugers debatfase, hvor du har mulighed for at give din mening til kende om projektet. 3 Februar-marts 2015 Politikerne behandler de indkomne høringssvar og beslutter, om planarbejdet skal fortsætte. 4 Forår/sommer 2015 VVM-redegørelse, forslag til kommuneplantillæg samt forslag til lokalplan udarbejdes. 5 Efterår 2015 Byrådene behandler planforslagene og beslutter, om de er klar til at blive offentliggjort. Planforslagene offentliggøres herefter i 8 ugers høring, hvor du igen har mulighed for at give din mening til kende om undersøgelser og det konkrete projekt. Der afholdes et borgermøde i høringsperioden. 6 Ultimo 2015 Kommunen behandler høringssvar, og skriver et samlet notat som sendes til politisk behandling. Politikerne tager stilling til høringssvarene, og beslutter om planerne skal endeligt vedtages. Hvis de vælger at vedtage, offentliggøres planerne. Beslutningen kan påklages i 4 uger efter offentliggørelsen. Kommunen udsteder VVM-tilladelse og påbegynder byggesagsbehandlingen.

6 Visualisering af 3 stk. 150 meter høje vindmøller, set fra Aunsbjergvej nordvest for mølleområdet. Projektbeskrivelse Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann om at opstille 3 vindmøller i et område syd for Aunsbjerg Gods, ud mod Kjellerupvej (Rute 52), lidt nord for Kjellerup. Der ansøges om at opstille 3 vindmøller af typen Vestas V112, med en totalhøjde (fra terræn til vingespids i topstilling) på 150 meter. Det endelige valg af mølletype er dog ikke afklaret i denne tidlige fase af processen, og det forventes, at der i planlægningsfasen også vil undersøges for andre, mulige mølletyper indenfor meters totalhøjde. Hver vindmølle af den ansøgte type her har en effekt på 3,1 MW og ansøger forventer, at møllerne tilsammen kan producere ca. 28 mio. kwh pr. år. Det betyder, at de tre vindmøller kan producere strøm svarende til det årlige el-forbrug i omtrent 7000 husstande. Vindmøllerne forventes at blive opstillet på en lige række, med en indbyrdes afstand på omkring 440 meter, på de åbne markarealer syd for Aunsbjerg Gods. Også i forhold til de konkrete mølleplaceringer skal det afklares nærmere i den kommende planlægningsfase, om placeringerne kan optimeres i forhold til for eksempel produktion, støj- og skyggekast og afstand til omkringliggende veje. Der står ingen vindmøller i området i dag. De nærmeste, eksisterende vindmøller er en gruppe med 4 stk. 600 kw møller (totalhøjde på 66 meter) ca. 2,5 km mod øst, ved Levring.

7 Støjberegninger Ifølge bekendtgørelsen om støj fra vindmøller (BEK. nr af 27/ ), må støj fra vindmøller ikke overstige 42 db(a) målt ved udendørs opholdsarealer højst 15m fra beboelse i det åbne land, ved en vindhastighed på 6 m/s. Ved en vindhastighed på 8 m/s tillades støj på 44 db(a). Lovkravet til den lavfrekvente støj er 20 decibel indendørs i beboelse i det åbne land, for vindhastigheder på både 6 m/s og 8 m/s. Der er udarbejdet støjberegninger for det ansøgte projekt. En kortoversigt, der viser udbredelsen af den beregnede støj, kan ses bagerst i dette debatoplæg. De foreløbige beregninger for både den almindelige og lavfrekvente støj viser, at støjbelastningen ved de omkringliggende beboelser ikke vil overskride de gældende støjgrænser. I den videre VVM-proces skal de foreløbige beregninger følges op af opdaterede beregninger, baseret på blandt andet opmålinger af støjpunkter ved omkringliggende beboelser, i henhold til de lovkrav, der gælder for beregninger af støj fra vindmøller. Naboer og økonomi Naboer til de nye vindmøller kan blive medejere af projektet. VE-loven (Lov om fremme af vedvarende energi) fastsætter, at bygherren skal udbyde mindst 20 % af vindmøllernes produktion i andele til borgerne i den kommune, hvor vindmøllerne opføres. Andelene kan tidligst udbydes, når vindmølleopstilleren har sikret sig, at nødvendige tilladelser for vindmøllernes opførelse er givet. Enhver person over 18 år, der er bopælsregistreret i Silkeborg kommune, er berettiget til at købe andele, hvor de borgere der bor nærmere vindmøllerne end 4,5 km har forkøbsret op til hver 50 andele. Andelene skal sælges til kostprisen og skal tilbydes gennem annoncering og efter afholdelse af et informationsmøde. Ordningen administreres af Energinet.dk. Naboer til nye vindmøller kan i nogle tilfælde have ret til kompensation for ejendomsværditab, i henhold til VE-Lovens bestemmelser herom. Bygherre skal informere om værditabsordningen på et offentligt møde. På mødet skal bygherre redegøre for opstillingens konsekvenser for de omkringliggende ejendomme og for mulighederne for at søge om værditabserstatning. Mødet skal afholdes senest fi re uger inden udløbet af høringsfasen for VVM, kommuneplantillæg og lokalplan. Erstatningen søges gennem Energinet.dk, som administrerer ordningen og har nedsat en vurderingskommission, der fastsætter omfanget af en evt. erstatning. Ved en gennemførelse af projektforslaget oprettes samtidig en grøn fond. I henhold til VE-loven fi nansieres denne gennem opstillingen af de nye vindmøller, og fonden kan yde tilskud til for eksempel det lokale foreningsliv, kulturelle eller informative aktiviteter eller anlægsarbejder, som kan styrke de landskabelige eller rekreative værdier. Det ansøgte vindmølleprojekt giver mulighed for et tilskud på godt kr. til lokalområdet.

8 Visualisering af 3 stk. 150 meter høje vindmøller, set fra Kjellerupvej (ved Aunsbjerg), lige nordøst for mølleområdet. Visualiseringer og øvrigt indhold i VVM-redegørelsen VVM-redegørelsen har til formål at påvise, beskrive og vurdere anlæggets direkte og indirekte virkninger på: Mennesker, fauna og fl ora Jordbund, vand, luft, klima og landskab Materielle goder og kulturarv Samspillet mellem disse faktorer Der er udarbejdet visualiseringer af de nye vindmøller, som giver et indtryk af synligheden fra områderne omkring Aunsbjerg. I forbindelse med udarbejdelse af en VVM-redegørelse vil de visuelle påvirkninger af omgivelserne blive undersøgt nærmere, med fl ere visualiseringer, der viser påvirkninger af de nære områder, de større landskaber, fra trafi kerede strækninger og byområder osv. Alle andre relevante forhold om natur- og miljø vil også blive undersøgt. Udover støj gælder det for eksempel også andre nære miljøpåvirkninger som skyggekast fra møllevinger. Evt. påvirkninger af områdets fugle- og dyreliv vil også blive grundigt undersøgt i en VVM-redegørelse.

9 Beregning af støj fra vindmøllerne Beregning for vindhastigheder på 6 m/s (gældende støjgrænser 42 db(a) ved boliger i det åbne land) DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: Hovedforslag 150 meter høje vindmøller i 3 MW størrelsen Støj [db(a)] 37 db(a) 42 db(a) 22 db(a) 27 db(a) m Kort: Kort _6280_ _500, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

10 Beregning af støj fra vindmøllerne Beregning for vindhastigheder på 8 m/s (gældende støjgrænser 44 db(a) ved boliger i det åbne land) DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: Hovedforslag 150 meter høje vindmøller i 3 MW størrelsen Støj [db(a)] 24 db(a) 39 db(a) 44 db(a) 29 db(a) m Kort: Kort _6280_ _500, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

11 Beregning af lavfrekvent støj fra vindmøllerne Beregning for vindhastigheder på 6 m/s (gældende støjgrænser for lavfrekvent støj 20 db(a) ved boliger) DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: Hovedforslag med 150 meter høje vindmøller i 3 MW størrelsen Støj [db(a)] m Kort: Kort _6280_ _500, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

12 Beregning af lavfrekvent støj fra vindmøllerne Beregning for vindhastigheder på 8 m/s (gældende støjgrænser for lavfrekvent støj 20 db(a) ved boliger) DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: Hovedforslag med 150 meter høje vindmøller i 3 MW størrelsen Støj [db(a)] m Kort: Kort _6280_ _500, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt

13 Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Januar 2015

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Vindmøller i Danmark

Vindmøller i Danmark Vindmøller i Danmark INDHOLD Forord Side 3 Vindenergi en af løsningerne på de energipolitiske udfordringer Side 4 De energi- og klimapolitiske udfordringer De energipolitiske målsætninger EU s klima- og

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Vesterskovvej 13, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Tvedemosevej 2, Tvedemosevej 4 og Tvedemosevej 1, Snesere, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Grimshave møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Nyborg Kommune indbydes

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget 05-02-2012 Dato 5. februar 2013 Tid 15:00 Sted ML Fasanvej 1 NB. Fraværende Erik Sørensen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul Rode

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:35 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG.

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG. PLANLÆGNING KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG Teknik og Miljø Hvad er et Kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan

Læs mere

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 April 2011 Miljøministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Klima- og Energiministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 16. august 2012 Tid 16:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul

Læs mere