Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 88 MWh Fjernvarme, 49 kwh el. 122 MWh Fjernvarme, 69 kwh el

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 88 MWh Fjernvarme, 49 kwh el. 122 MWh Fjernvarme, 69 kwh el"

Transkript

1 SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ålandsgade 26 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl ApS Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Energimærke Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Lavt forbrug Forbrug: 930 MWh fjernvarme Oplyst for perioden: MWh fjernvarme: 05/01/10-01/01/11 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenterne, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år, rent temperaturmæssigt. Højt forbrug Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang" Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. Skønnet investering Tilbagebetalingstid 1 Ældre radiatorhaner udskiftes til termostatventiler. 8.9 MWh Fjernvarme 5800 kr kr. 5.2 år 2 Efterisolering af vinduesbrystninger i lejlighederne. 88 MWh Fjernvarme, 49 kwh el kr kr år 3 Efterisolering af centralvarmerør i kælder samt større ventiler i varmecentralen. 8.9 MWh Fjernvarme 5770 kr kr år 4 Indvendig efterisolering af massiv ydervægge (1½ sten), d.v.s. gavle samt stuer/værelser på 3. og 4. sal. 122 MWh Fjernvarme, 69 kwh el kr kr år 5 Efterisolering af etageadskillelse mellem kælder og stuelejligheder i tørre- og cykelrum. 8.5 MWh Fjernvarme 5510 kr kr år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider mv. for installationer og for bygningen som helhed.

2 SIDE 2 AF 10 Det kan forekomme, at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger. De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet, hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme: kr./år Samlet besparelse på el: 300 kr./år Samlet besparelse på vand: 0 kr./år Besparelser i alt: kr./år Investeringsbehov: kr. Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres, vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: D Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer. Hvis man fx isolerer samtidigt med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag. Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Årlig besparelse Årlig besparelse

3 SIDE 3 AF 10 Besparelsesforslag i energienheder i kr. 6 Nye vandbesparende toiletter. 360 m³ vand kr. 7 Ny energisparepumpe på det varme brugsvand. 315 kwh el 630 kr. 8 Vinduer med 1-lag glas i butikker udskiftes med lavenergivinduer. 4.9 MWh Fjernvarme 3200 kr. 9 Ældre vinduer i lejlighederne med 1-lag glas udskiftes til lavenergivinduer samt "almindelige" termoruder udskiftes til lavenergiruder. 172 MWh Fjernvarme, 67 kwh el kr. 10 Efterisoleirng af tagkonstruktion. 63 MWh Fjernvarme, 35 kwh el kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Dette energimærke omhandler ejendommen Ålandsgade 26-32/ Reberbanegade 43-53/ Frankrigsgade 15, 2300 København S, matr.nr. 3892, Sundbyøster. Ejendommen, der ifølge BBR-meddelelsen (fra d ) er opført i 1940, består af 2 bygninger som benyttes til beboelse. Der er i alt 125 lejligheder. Bygning 1: boligareal = 2774 m², erhvervsareal = 410 m² Bygning 2: boligareal = 4148 m² Anvendelseskoden for den samlede ejendom er 140 (Etageboliger). Der er ikke fundet nødvendigt at foretage destruktive undersøgelser på ejendommen. Bygningsgennemgangen er foretaget med assistance af ejendommens formand Søren Albek. Der foretages månedlige registrering af forbruget på el, vand og varme - samt øjebliks temperaturer på varmeanlægget og udetemperaturen (driftsjournal). Fjernvarme leveret af Københavns Energi afregnes ud fra en middel afkøling af fjernvarmevandet på 34 C. Såfremt afkølingen ligger indenfor normalområdet (34 C +/- 5 C - anno 2010) afregnes forbrug med normaltarif. Ligger afkølingen under 29 C betales en "strafafgift" og ligger afkølingen over 39 C opnår forbrugeren en godtgørelse. I følge seneste årsafregning, (2010), fik ejendommen en gennemsnitlig årsafkøling på ca. 31 C, hvilket ligger inden for Københavns Energi s afkølingskrav. Der bør altid tilstræbes at afkølingen er så stor som mulig. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende. Dette energimærke er udarbejdet udfra nævnte håndbogs standardforudsætninger, samt tilgængelige tegninger og egne notater fra besigtigelsen.

4 SIDE 4 AF 10 Hvor tegningsmaterialet har været mangelfuldt, er der foretaget skøn baseret på byggeskik på opførelsestidspunktet. De anførte besparelsesforslag er ligeledes beregnet ud fra håndbogens forudsætninger. Det forudsættes at bygningen er opvarmet til 20 C. Det her beregnede, teoretiske energibehov (1061 MWh) ligger over det oplyste klimakorrigerede forbrug (930 MWh). Dette kan der være flere årsager til: - Rum i bygningen som opvarmes til mindre end 20 C, som antaget i beregningerne. - Klimaskærmen er lidt bedre end antaget i beregningen. - Ventilationen medfører mindre varmetab end antaget i beregningerne. På side 3 er det anført, at hvis alle besparelsesforslag udføres, vil Energimærket fortsat være et D. Her menes besparelsesforslag som står på side 1. Hvis der samtidigt f.eks. udføres besparelsesforslag vedr. tagkonstruktionen på side 3 (renoveringsforslag), vil energimærket sandsynligvis blive forbredret til et C. Med hensyn til de besparelsesforslagene, er der ikke taget højde for eventuelle tilskud i de skønnede investeringer. Det opvarmede areal for ejendommen fremkommer således: Boligareal: m² Erhvervsareal: 410 m² Opvarmet areal i alt: m² Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Tag og loft Tagkonstruktionen er udført med fladt tag belagt med tagpap. Etagedækket består i følge snittegning af beton isoleret med ca. 50 mm kork. Forslag 10: I forbindelse med en eventuel kommende renovering af tagkonstruktionen skal den efterisoleres med ca. 300 mm isolering. Ydervægge Ydervæggene der er opført i teglsten, er ifølge snittegning udført i varierende tykkelse: -Stueetagen er 2½ sten massiv tegl (60 cm). -1. og 2. sal er 2 sten massiv tegl (48 cm). -3. og 4. sal er 1½ sten massiv tegl (36 cm). Gavlene er udført i 1½ sten tegl (36 cm.) Brystningerne der er udført i 1 sten massiv tegl (24 cm.) generelt uden isolering.

5 SIDE 5 AF 10 Forslag 2: Efterisolering af vinduesbrystninger i lejlighederne som 100 mm mineraluld opsat indefra afsluttet med en plade. Dette kræver at de gamle radiatorer af- og påmonteres og rørføringen skal muligvis ændres flere steder. Det er forudsat at hylder/skabe monteret i vinduesbrystningerne fjernes, så hele vinduesbrystningen efterisoleres. I forbindelse med efterisoleringen af brystningerne kunne man overveje at udskifte de gamle radiatorer og samtidig trække nye stigstrenge til radiatorerne. Forslag 4: Indvendig efterisolering af massiv ydervægge (1½ sten) med 100 mm mineralduld, d.v.s. gavle og stuer/værelser på 3. og 4. sal. Det er vigtigt at isoleringsarbejdet udføres korrekt, så man undgår fugtproblemer m.m. Vinduer, døre, ovenlys mv. Vinduer og døre i lejlighederne er generelt med "almindelige" termoglas. Enkelte er udskiftet til lavenergiglas og enkelte har ældre vinduer med 1 lag glas. Vinduer og døre i forretninger er en blanding af termovinduer og vinduer med 1-lag glas. Yderdøre på hovedtrapper er med 1-lag glas. Forslag 8: Vinduer med 1-lag glas i butikker udskiftes med lavenergivinduer. Forslag 9: Ældre vinduer i lejlighederne med 1-lag glas udskiftes til lavenergivinduer samt "almindelige" termoruder udskiftes til lavenergiruder. Ud over at energiglas giver en varmebesparelse, bliver komforten i lejlighederne forbedret p.g.a. mindre kuldenedfald fra vinduerne og derved mindre fodkulde. Gulve og terrændæk Etagedæk mellem lejlighederne er udført som et traditionelt bjælkelag. Gulvbelægningen er generelt trægulve, og fliser/beton i badeværelser. Etageadskillesen mellem stuetagen og den uopvarmet kælder er udført i beton. Forslag 5: Efterisolering af etageadskillelse mellem kælder og stuelejlighed i tørre- og cykelrum. Kælder Kælderydervægge skønnes at være ca. 60 cm murværk.

6 SIDE 6 AF 10 Kældergulvet er afrettet råbeton. Trods enkelte radiatorer vurderes kælderen at være uden for den opvarmede del af klimaskærmen. Ventilation Ventilation Luftskiftet i ejendommen sker gennem lodrette aftrækskanaler i køkken og toiletter og betragtes som naturlig ventilation. Varme Køling Der er ikke etableret mekanisk køling i ejendommen. Varmeanlæg Bygningen opvarmes v.hj.a. fjernvarme fra Københavns Energi fremført gennem en fjernvarmemåler (nr ), som ved bygningsgennemgangen viste: MWh m³ 99 C. varme frem 70 C. varme retur 29 C. øjeblikkelig afkøling Til opvarmning af radiatorerne er der 1 stk. isoleret rørveksler af fabr. CTC med en skønnet effekt på 800 kw. Varmeveksleren er placeret i varmecentralen i kælderen. Centralvarmevandet til radiatoranlægget i ejendommen cirkuleres v.hj.a 1 stk. tørløber pumpe fabr. Smedegaard type Omega (750 W) med en frekvens omformer som regulerer vandmængden efter forbrug. Varmt vand Det varme brugsvand produceres i 1 stk. varmtvandsbeholder fabr. KN på 3200 liter fra 1982 og ombygget i Beholderen er placeret i varmecentralen. Varmtvandsbeholder beskyttes af et Katalyse anlæg fabr. Guldager. Det varme brugsvand cirkuleres rundt i ejendommen v.hj.a. 1 stk. tørløber pumpe fabr. Smedegaard type Omega (150 W). Forslag 7: Når cirkulationspumpe på det varme brugsvand går i stykker, skal den udskiftes til en ny energisparepumpe. Fordelingssystem

7 SIDE 7 AF 10 Radiatoranlægget er et ældre 2-strenget nedre fordelt anlæg. De fleste radiatorer i lejlighederne er forsynet med termostatventiler og varmemålere. Det skønnes dog at ca. 60 stk. stadig er gamle radiatorhaner. Radiatorerne er typisk ældre støbejernsradiatorer placeret under vinduerne. Fordelingsrørerne for radiatoranlægget og brugsvand er ført under kælderloftet, hvorfra de fordeler sig via lodrette stigstrenge til lejlighederne. Varmtvandsstigstrenge er ført isoleret i lejlighederne. Varmtvandsrør i kælderen er isoleret med ca. 3-4 cm rørisolering. Der er individuelle vandmålere i lejlighederne. Brugsvandsrør i ejendommen er fra omkring Centralvarmerør og radiatorer er af ældre dato og varmerør i kælderen er isoleret med ca. 1 cm rørisolering. Varme og varmtvandsanlæg er indreguleret med indreguleringsventiler. Forslag 1: Ældre radiatorhaner udskiftes til termostatventiler. Skønnet antal: 60 stk. Forslag 3: Efterisolering af centralvarmerør i kælder samt større ventiler i varmecentralen. Armaturer Individuelt i boliger. Det anbefales at det sikres, at vandarmaturer er forsynet med luftblandeperlatorer. Ved udskiftning anbefales vandbesparende modeller. Automatik Varmeanlægget styres centralt i varmecentralen af et vejrkompenseringsanlæg fabr. Trend, som regulerer varmen i ejendommen efter udetemperaturen. El Belysning Belysningen på trapperne er med lavenergipærer. Lyset betjenes manuelt med trykknap styret af trappeautomater. Belysningen i kælderen er med lysstofrør og lavenergipærer, som styres af bevægelsesfølere. Udendørsbelysningen er med lavenergipærer, som styres af skumringsrelæ. Hårde hvidevarer Fællesvaskeri (2 stk.):

8 SIDE 8 AF 10 2 stk. Nyborg vaskemaskine fra 1-10 år gammel. De nye er tilsluttet varmt og koldt brugsvand. 2 stk. Nyborg tørretumbler af ældre dato. Vand Vand Det skønnes at ca. 50% er nyere vandbesparende toiletter. Bygningens samlede vandforbrug er beregnet til ca. 0,76 m³/m². Landsgennemsnittet for etageboliger er 0,84 m³/m². Det er beregnet at vandforbruget til det varme brugsvand er ca. 350 liter/m²/år. Forslag 6: Når de ældre toiletter går i stykker, skal de skiftes til vandbesparende toiletter (skønnet 60 stk.). Vedvarende energi Solvarme Der er ikke installeret solvarme i ejendommen. Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler ikke at etablere solvarme til varmt brugsvand og opvarmning i fjernvarmeområder bl.a. fordi det typisk giver en dårligere afkøling af fjernvarmevandet. Varmepumpe Der er ikke installeret varmepumpe og solceller i ejendommen. Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1940 År for væsentlig renovering: Varme: Supplerende opvarmning: Fjernvarme (MWh) Ingen Boligareal i følge BBR: 6922 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 410 m² Opvarmet areal: 7332 m²

9 SIDE 9 AF 10 Anvendelse ifølge BBR: 140 Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: Oplysningerne i BBR-meddelelsen af anses med hensyn til bygningens størrelse og anvendelse at være i rimelig overensstemmelse med de faktiske forhold. Energipriser Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: kr./mwh Fast afgift på varme: kr./år El: 2 kr./kwh Vand: 46 kr./m³ Sådan opgøres varmeregningen Den samlede varmeregning fra Københavns Energi, fordeles mellem beboerne på nedenstående måde. a) Fast andel, varmt vand (ca. 14% af udgiften) fordeles efter haneandele. b) Fast andel, rumopvarmning (ca. 20% af udgiften) fordeles efter kvadratmeter c) Variabel udgift, rumopvarmning (ca. 52% af udgiften) fordeles i h.t. registreringer på de enkelte varmemålere i lejlighederne. d) Variabel udgift, varmt vand (ca. 14 % af udgiften) fordeles i.h.t. registreringer på de de enkelte varmtvandsmålere i lejlighederne. Varmefordelingsregnskabet udarbejdes af firmaet Hertz Varmeregnskab med anlægs nr De enkeltes lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter. Type Areal i m2 Gennemsnitlig årlig energiudgift m² kr m² kr m² kr m² kr m² kr m² kr. 81 m² kr. 102 m² kr.

10 SIDE 10 AF 10 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Adresse: Lerhøj 2880 Bagsværd Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 7.3 MWh Fjernvarme. 1.3 MWh Fjernvarme, 569 kwh el. 1202 MWh fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 7.3 MWh Fjernvarme. 1.3 MWh Fjernvarme, 569 kwh el. 1202 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omøgade 2 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-420965 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holger Danskes Vej 65 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-059582 Energikonsulent: Christian Strarup Programversion:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strandgade 52 Postnr./by: 1401 København K BBR-nr.: 101-641805 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skiftet 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012330 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1622 m³ Naturgas, 52 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1622 m³ Naturgas, 52 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fritz Hansens Vej 17 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 3450 Allerød BBR-nr.: 201-056268 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Etablering af varmeautomatik. 9.1 MWh Fjernvarme 5130 kr. 15000 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Etablering af varmeautomatik. 9.1 MWh Fjernvarme 5130 kr. 15000 kr. 2. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stockholmsgade 21 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-528715 Energikonsulent: Michael Hansen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jyllandsvej 10 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-065620 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af fordelingsrør. 15 m3 Fjernvarme 330 kr. 484 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af fordelingsrør. 15 m3 Fjernvarme 330 kr. 484 kr. 1. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fabersgade 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5000 Odense C BBR-nr.: 461-116124 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Anvendelse af lavenergipærer. 496 kwh el 1110 kr. 920 kr. 0.8 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Anvendelse af lavenergipærer. 496 kwh el 1110 kr. 920 kr. 0.8 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogholder Allé 13 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-277429 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5.030 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5.030 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Krusågade 3 Postnr./by: 1719 København V BBR-nr.: 101-326195-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af gulve 12 MWh Fjernvarme 5660 kr. 87225 kr. 15.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af gulve 12 MWh Fjernvarme 5660 kr. 87225 kr. 15. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Katsund 3 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006553 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 15938 m³ Naturgas, 9129 kwh el. 6438 m³ Naturgas, 988 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 15938 m³ Naturgas, 9129 kwh el. 6438 m³ Naturgas, 988 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Kulsviervej 79A 2800 Lyngby BBR-nr.: 173-087152 Gyldigt 10 år fra: 02-02-2011 Energikonsulent: Ole Søndergaard

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1674 m³ Naturgas, 92 kwh el. 579 m³ Naturgas, 32 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1674 m³ Naturgas, 92 kwh el. 579 m³ Naturgas, 32 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 164 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-005836 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 461-436706 Energimærkning nr.: 200010128 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-436706 Energimærkning nr.: 200010128 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vinkelvej 2 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-436706 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågade 3 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-002579 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 740-009317 Energimærkning nr.: 200013515 Gyldigt 5 år fra: 11-05-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-009317 Energimærkning nr.: 200013515 Gyldigt 5 år fra: 11-05-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Højtoftevej 1 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-009317 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 3,77 MWh fjernvarme 2,30 MWh fjernvarme 3,01 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 3,77 MWh fjernvarme 2,30 MWh fjernvarme 3,01 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Ryesgade 90 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-473937-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 128 m3 Fjernvarme 2830 kr. 51066 kr.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 128 m3 Fjernvarme 2830 kr. 51066 kr. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Færgevej 2A 5000 Odense C BBR-nr.: 461-129617 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3790 kwh Fjernvarme. 4200 kwh Fjernvarme. 3250 kwh Fjernvarme. 104490 kwh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3790 kwh Fjernvarme. 4200 kwh Fjernvarme. 3250 kwh Fjernvarme. 104490 kwh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Toldbodvej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-109508 Energikonsulent: Per Christensen Krag Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 15 MWh Fjernvarme, 333 kwh el, 278 m³ varmt vand

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 15 MWh Fjernvarme, 333 kwh el, 278 m³ varmt vand SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildevældsgade 72 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-300722 Energikonsulent: Jakob Madsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 0.4 MWh Fjernvarme, 607 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 0.4 MWh Fjernvarme, 607 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stenvadvej 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-106957 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porcelænshaven 2A Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-257767 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midgårdsvej 1 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-188718 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1326 m³ Naturgas, 135 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1326 m³ Naturgas, 135 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gevninge Bygade 17B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-008988 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolevej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-007214 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 102,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 102,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 7 Adresse: Vindegade 36 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-435033-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere