Kirkelig Infor K S B B NR ÅRGANG ISSN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkelig Infor K S B B NR. 2 2003 38. ÅRGANG ISSN 0902-9735. www.ksbb.dk"

Transkript

1 K S B B NR ÅRGANG ISSN Kirkelig Infor mation Kirkelig Information Kirkelig Information INDHOLD: HILSEN TIL LÆSERNE 1 STAT - KIRKE 2 RELIGION OG RELIGIØSITET 4 ET UKLART DÅBSSYN 4 KIM LARSEN I KIRKEN 5 ATHEISTISK PRÆST 6 MISSOURI-SYNODEN I KRISE 8 SYMPOSIUM 9 LÆST 15 FRA NORGE 16 FRA SVERIGE 16 ÅRSSTÆVNE 18 ADRESSER 19 ABONNEMENT: Kirkelig Information udkommer 4-6 gange årligt. Prisen for 2003 er 90 kr. Studerende og pensionister 60 kr. Abonnement bestilles hos redaktion eller ekspedition og løber indtil afbestilling. I Danmark og på Færøerne melder abonnenter flytning til posthuset, som sender meddelelse til ekspeditionen. Abonnenter i udlandet melder flytning til ekspeditionen. HILSEN TIL LÆSEREN Først en hjertelig tak til Sv. E. Larsen, som har redigeret bladet i år og skrevet mange gode og læseværdige artikler. Tak for det! Dernæst vil jeg sige, at når jeg efter denne periode atter har påtaget mig at redigere Kirkelig Information, er det fordi jeg er af den opfattelse, at der aldrig har været mere brug for Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse og Kirkelig Information end nu. I de senere år er nyreligiøsitet, hinduisme og Islam rykket ind i vort land. Over for disse bevægelser kommer den politisk korrekte folkereligiøsitet til kort. Et tegn herpå er, at en del af dem, der konverterer til disse andre religioner angiver, at de i Islam kan få klar besked om, hvad der er rigtigt og forkert, eller som en, der gik over til hinduisme, udtrykte det: Jeg vil gerne leve et rent liv. Ikke mindst efter 11. September 2001 har det vist sig, at mange betragter muslimsk fundamentalisme og bibeltro kristendom ikke som modsætninger, men som lige forfærdeligt. Man betragter verdslige værdier som demokrati, ligeberettigelse uanset køn, race, etnisk tilhørsforhold, seksuel orientering og religion som overordnet alt andet. Og religionerne må kun være der på den betingelse, at de accepterer de nævnte værdier. Typisk er det, at EU ikke i sin nye forfatning nævner den mossaisk-kristelige kulturarv som en fælleseuropæisk værdi. Og da mange teologer og ledende personer i vor kirke synes tilbøjelige til snarere at bøje sig for modernismens pres end at tage en konflikt man kan blot tænke på adgang til velsignelse af homofile parforhold-, så er det ikke underligt, at der opstår forvirring, og at mange oprigtigt søgende, vender sig til andre religioner. Det er som vi læser i 1. Kor 14.8: Eller hvis en basun giver utydelig lyd, hvem vil så gøre sig rede til kamp? Det skal være ønsket med dette blad, at det må bidrage til at fremholde evangelisk luthersk kristendom og vurdere forhold i kirke og folk ud fra dette grundlag. HANS OLAV OKKELS Udgivet Kirkens af Kirkelig Ja og Nej Samling om Bibel og Bekendelse 1

2 HANS OLAV OKKELS KIRKE OG STAT Debatten om forholdet mellem stat og kirke er blusset op i den senere tid. Det er der flere grunde til. Dels har det længe været politisk korrekt at holde de to øvrigheder adskilt, som man også gør det i de fleste europæiske stater, som er mere eller mindre sekulariserede. Adskillelsen mellem stat og kirke i Sverige er det seneste eksempel på en sådan ændring af forholdene. Dels har den muslimske indvandring medført, at et stigende mindretal af befolkningen ikke er medlemmer af folkekirken. Endelig har der på det sidste også af en del katolikker været rejst indvending imod den tætte forbindelse mellem staten og den lutherske kirke f.eks., at biskopperne er lønnede af staten, og at civilregistreringen varetages af folkekirken. I en kronik i Kr. Dagblad 8/1-03 skriver professor Svend Andersen om Den grundlovssikrede sammenblanding. Med udgangspunkt i Dronningens kristelige afslutning på Nytårstalen, hævder Sv. A., at det er noget vås, når statsministeren i sin nytårstale hævdede, at i Danmark holder vi politik og religion adskilt. Der er en tæt forbindelse. Efter at have omtalt, at indførelse af demokrati har ført til adskillelse af stat og kirke hedder det: Danmark er en af de store undtagelser. Som så meget i dette land har indføringen af demokratiet været halvhjertet. Grundloven er stadig formuleret, som om monarken er den vigtigste politiske aktør. Og enevældens statskirkeordning er aldrig blevet afskaffet. Det er baggrunden for den tætte sammenhæng mellem politik og religion. Med rette forsvarer Sv. Andersen, Krarup og Langballe imod beskyldning om, at de skulle være fundamentalister. Han har forstået Krarups anskuelse, som han vist ret korrekt gengiver: I Danmark holder vi politik og falsk religion adskilt, fordi vi bygger vor politiske ordning på den sande religion, evangelisk luthersk kristendom. Derimod er det mere problematisk når SV. A. skriver: Der er også danske kristne fundamentalister, som faktisk ønsker bibelske bestemmelser overført til lovgivning. De ønsker f.eks. Bibelens drabs-forbud omsat til kriminalisering af provokeret abort. Nu har det jo altid været sådan, at man i den lutherske kirke har regnet Lovens 2. tavle for almengyldig lov, som forpligter alle. Der er næppe tvivl om, at debatten om forholdet stat kirke vil fortsætte og måske medføre et ændret forhold i tilfælde af en grundlovsændring. En sådan ændring vil medføre både fordele og ulemper. Man skal ikke tro, at en tusind år gammel forbindelse mellem stat og kirke kan ophæves uden, at det får følger. I det følgende vil jeg søge kort at fremføre nogle synspunkter. 1. Jesus forberedte aldrig sine disciple på magtudøvelse. Hans rige er ikke et rige af denne verden. Paulus ønsker derfor heller ikke at optræde med magtambitioner. Han er ikke revolutionær, men indskærper, at øvrigheden er af Gud (Rom 13.); men i samme afsnit 2

3 understreger Paulus, at øvrigheden ikke er selvherlig, men er Guds tjener med den veldefinerede opgave at lade vreden ramme den, der handler ondt. Kirken kan ikke kræve, at staten skal være kristen, men at den er en retsstat. Og derfor må kirken også hævde det ufødte barns ret til beskyttelse. 2. Kirken kan leve under flere styreformer: enevælde, aristokrati, monarki, demokrati og republik, sålænge de ikke forlanger at blive genstand for religiøs dyrkelse som f.eks. kejserdyrkelsen i Romerriget. I vor tid truer den fare, at man driver afgudsdyrkelse med demokratiet og hævder, at folket ikke blot skal vælge sine ledere, men har ret til at lovgive uden at spørge efter en højere lov. I en vis forstand er det, som Svend Andersen kaldte den halvhjertede indførelse af demokratiet det bedste værn imod misbrug af demokratiet. Sat lidt på spidsen, så er Grundlovens paragraffer om kongedømme og folkekirke det bedste værn imod, at demokratiet udvikler sig til pøbelvælde,- hvis demokratiet vel at mærke lader sig påvirke af formaningen til at spørge efter Loven, når det giver sine love. 3. Adskilles stat og kirke - som i USA, vil det være en fare, at værdier som nationalt sammenhold, demokrati, ligeberettigelse og pluralistisk relativisme bliver overordnet, så religionerne skal anerkende disse værdier, - og så havner vi i en moderne form for kejserdyrkelse. 4.Grundtvig talte meget om den Mossaisk-kristelige anskuelse. Og det er et spørgsmål, om grundlovsfædrene havde fantasi til at forestille sig, at religionsfriheden skulle omfatte tilhængere af religioner, som falder uden for den mosaisk-kristelige anskuelse. 5. Vil politikerne en helt sekulariseret stat, er det måske lige så rigtigt, at båndet mellem kirke og stat skæres over, men vil det ikke medføre øget kriminalitet og en hidtil uset forråelse af menneskers indbyrdes forhold? 6. Som vort flag efter overleveringen faldt ned fra Himlen, sådan har dansk folkelighed på en eller anden måde været præget af kristendommen. Da den kom til landet, betød det forbud mod børneudsættelser, ophør af menneskeofringer og hen ad vejen, at trælle fik frihed. Pastor em. Hans Olav Okkels Lundsmarkvej 55, Roager, 6760 Ribe 3

4 HANS OLAV OKKELS RELIGION OG RELIGIØSITET Under overskriften Kirkens dødskamp skriver journalist og forfatter Bo Heimann i Kr. Dagblad 19/5-03 om dette emne. Han finder det positivt, at kirkegangen daler, da han mener, at Verden har brug for religiøsitet - ikke religioner. Det hedder bl.a.: Religiøsitet har hverken brug for hellige skrifter, præster, profeter, paver, imamer eller skatteopkrævende institutioner, der lægger anderledes tænkende for had. Religion fratager mennesket vores menneskelighed. Religioner gør os til kristne, jøder, muslimer, hinduer osv. Religioner adskiller mennesker. Gør os til fjender. Religioner animerer til krig. Religioner dræber. Om religiøsiteten hedder det derimod: Religiøsitet er vores egen indefrakommende, varme hjertelighed. Glæde ved livet, accept af eksistensen. Latter, nydelse og afslappet naturlighed over for os selv og andre. Religiøsiteten er endestationen for angsten. Religiøsitet er, når vi flyder over af kærlighed. Hvis Heimann tænker på kristendommen og det må han jo gøre, siden han omtaler den dalende kirkegang som noget positivt-, så synes hans specielle religiøsitet hverken at hjælpe ham til at give et særlig kærligt eller særlig sandfærdigt billede af kristendommen. Sandt at sige forekommer han mere hadefuld end diverse religioner. - Interessant er, at han mener, at religiøsitet kommer inde fra os selv, hvor såvel Jødedom som Kristendom og Islam bygger på, at Gud har åbenbaret sig for os, og at vi derfor som kristne går i kirke For at høre, hvad Gud vil tale til os. Sandt at sige er religiøsitet uden Evangeliet farligt. Men indrømmes må det, at der også nu og da finder en ideologisering af kirkerne sted. Og det har medført negative ting. Men undersøger man religøse stridigheder f.eks. Nordirland, så er det næppe de ivrigste kirkegænger, der er mest stridbare. Det tyvende århundrede har derimod fremvist mange eksempler på, at politiske totalitære systemer og ledere er blevet dyrket netop med religiøs begejstring, og det har medført grusomheder i den helt store stil. Både Hitler og Stalin havde været kristne, men var netop holdt op med at gå i kirke, havde vendt sig bort fra kristen tro til det, som kom inde fra dem selv. Og når kristne har begået grusomme ting, selvom de gik i kirke, skyldes det næppe, at de har hørt for meget i kirken, men at de (inklusive præsterne) har hørt for lidt efter Evangeliet. HANS OLAV OKKELS ET UKLART DÅBSSYN Under denne overskrift skriver sognepræst Ole Askov Olsen 19/5-03 i Kr. Dagblad om en husstandsomdelt publikation i København, Hjertesager. Efter at have omtalt, hvordan dåben på side 4 omtales som stedet, hvor det hele begynder nævnes, at sognepræst Birgitte Lindegaard Sneum på side 8 bl.a. skriver: 4

5 En lille bylt bæres ind i et fællesskab, et nyt og større end det derhjemme, og vi får alle hørt og fortalt, at vi er Guds børn. Det er vi også om lørdagen, men nu bliver det sagt højt. Med rette finder Ole Askov Olsen, at publikationen ikke er i overensstemmelse med sig selv, og han fortsætter om det sidstnævnte syn: Det er en moderne udgave af den gnosticisme, som oldkirken måtte kæmpe med. Gnosticismen lærte, at vi frelses ved viden (gnosis). I nutidig sammenhæng betyder det: Vi frelses ved, at vi får noget at vide. Ikke ved, at den gamle Adam druknes, og et nyt menneske genfødes ved vand og ånd, ved tro og dåb. Man kan sige, at publikationen er ualvorlig, idet den giver udtryk for to indbyrdes uforenelige dåbssyn. Selvom Gud har veje til at frelse mennesker - veje, som vi ikke kender, så er vi bundet til at fremhæve tro og dåb. Dåben er efter luthersk opfattelse et nådemiddel et bad til igenfødelse, og ikke bare en fortælling om, at vi er Guds børn også før dåben. Så er der mere alvor i Herningegnens Evangelisk lutheransk trossamfund, hvor een begrundede deres skik med øjeblikkelig dåb med ordene: Hvis dit barn er alvorlig syg, vil du så vente en uge med at sende bud efter lægen? Hvor meget mere bør man da ikke sørge for sit barns dåb, når det er angrebet af arvesynden? HANS OLAV OKKELS KIM LARSEN I KIRKEN En episode i Himmerland har givet anledning til debat om, hvorvidt Kim Larsens Om lidt bliver det stille kan synges ved begravelser, hvad mange mener, at folk skal have lov til. Det tjener Kim Larsen til ære, at han har understreget, at nævnte sang ikke er en begravelsessalme, men en cirkussang. Det har dog ikke hindret fortsat debat. Stig Andersen, Åbyhøj skrev i Morgenavisen Jyllands-Posten 9/2-03 bl. a. følgende: Da jeg for nylig sad og skulle være med til at bestemme forløbet af min fars begravelse, kom min mor med et ønske om at Kim Larsens Om Lidt kunne synges som sidste sang i kirken. Det kunne ikke lade sig gøre pga. et lille måske. Kim Larsen sår tvivl om genopstandelsen, fik vi at vide. Senere fortsætter Stig Andersen: Folkekirken har det problem, at den ikke er folkets kirke, men præsternes. Og selvfølgelig er det præsterne, der har det store overblik mht. kirkelige handlinger. Men det er vel folket i al dets mangfoldighed, der skal være med til at give kirken liv, indhold og folkelighed på fælles præmisser. Tankegangen er jo nok ikke ualmindelig. Og den er er vældig klart udtrykt. Og den fortjener et lige så klart svar. Indledningsvis vil jeg minde om, at folk har over syv hundrede salmer i salmebogen, som de kan vælge imellem. Næppe nogen præst vil gå imod et salmevalg, som er foretaget inden for salmebogens rammer, om end man måske vil fraråde et og andet. Men afgørende er, at vi ikke kommer i kirken for at give den liv og indhold. Det er lige omvendt Jesus Kristus og hans evangelium og de nådemidler, som han har indstiftet, som skal bringe trøst, liv og indhold i vor tilværelse. Så enkelt er det! 5

6 HANS OLAV OKKELS ATHEISTISK PRÆST I FOLKEKIRKEN Det forhold, at sognepræst Thorkild Grosbøll i medierne har udtalt, at han hverken tror på Guds eksistens, Jesu opstandelse eller himmelfart, og at kirkeminister Tove Fergo har udtalt, at man ikke kan være præst, hvis man ikke tror på Gud, og, at biskop Lise Lotte Rebel efter samtale med præsten har fritstillet ham indtil videre, har udløst en heftig debat. Hans menighedsråd støtter ham helhjertet, og nogle finder, at han ærligt og redeligt siger, hvad han mener, selvom man så kan spørge, om det er redeligt, at lægge mund til trosbekendelsen, hvis man ikke tror på Gud. I begyndelsen af 1900-tallet var der mange, som troede på Gud, men ikke på Jesu guddom. I dag synes situationen at være modsat. Grosbøll er optaget af Jesus og Bibelen, men tror ikke, at Gud findes ej heller, at Gud har skabt Himlen og jorden. Det er umuligt her at gengive blot en lille del af debatten. Kristeligt Dagblad støtter i en ledende artikel biskop Lise Lotte Rebel, som udtaler: Sognepræstens udtalelser har i den grad skabt forvirring og usikkerhed om Folkekirkens bekendelse og det er komplet uacceptabelt. Der er stor rummelighed i Folkekirken, men der er ikke rummelighed til at fornægte Guds eksistens. Bladet fortsætter: Biskoppens tydelige signaler er noget af det eneste, man kan glæde sig over i denne spegede og temmelig enestående sag, der ikke er set tilsvarende i 100 år, hvis nogensinde overhovedet. Kr. D. s chefredaktør skriver da også i samme blad 30/5: Hvis det bliver legitimt for præster at udbasunere deres manglende tro på Gud, vil den kristne kirke og dens menighed være ilde stedt. Der er ikke trøst og opbyggelse i den kaloriefattige forståelse af evangeliet som en god historie. Det går ikke an, at moderne præster slår ind på den vej, og derfor må biskoppen kalde sognepræsten i Taarbæk til orden. Lykkes det ikke, beder han selv om at blive slæbt igennem hele den kirkeretlige lovmølle. Ikke alle læsere er enige med bladet. 5/6-03 skriver sognepræst Kåre Egholm Pedersen bl.a. om Grosbøll: For Grosbøll er Gud ikke svaret, men spørgsmålet. Hans anliggende er at adskille gud fra Gud, altså adskille gud som tydning fra Gud som forklaring. Derfor tror Grosbøll ikke på Gud alene fordi man så vil misforstå ham. Lektor ved Menighedsfakultetet Asger Chr. Højlund skrev 4/6-03 i samme blad bl.a.: Det handler jo ikke bare om visse justeringer i et verdensbillede med flere etager osv. Det handler om selve troen på Gud. Sådan opfatter medierne og sammen med dem de fleste almindelige mennesker Grosbølls udmeldinger og reagerer: Præsten, der ikke tror på Gud. Enten er Gud en virkelig Gud, en Gud, der handler og hører og taler (man kan så i øvrigt føle sig på afstand af 6

7 Kirkelig Information ham) - eller også er han ingenting. Man kunne jo forsøge sig med en lille lakmusprøve: Kan man bede til Thorkild Grosbølls Gud? Det har jeg ikke set nogen udtalelser fra ham om. Men hvis Gud ikke er den, der har skabt og opretholder verden, og kristendommen kun er en slags medmenneskelighed uden forestillinger om opstandelse og evigt liv, hvem er der så at bede til? Her har Asger Højlund peget på noget meget centralt. I og med, at Jesus har lært os at bede Fadervor er det klart, at han har lært os at tro på Gud i Himlen, som har omsorg for os. At hævde, at Gud ikke er, er ikke en nytolkning af kristendommen, men en fornægtelse af noget helt centralt. Det kan være redeligt at fornægte i avisen, men er det så også redeligt at bekende troen og bede Fadervor om søndagen? Af Berlingske Tidende fremgår det 3/6-03, at sognepræst og bispekandidat Anders Kingo udtaler: En præst kan ikke være præst i den danske folkekirke, hvis han står frem og bekender, at han ikke tror på Gud det ligger fundamentalt i den kristne gudstro, at Gud er skaber og opretholder. Man kan tilslutte sig imam Fatih Alef, som 7/6-03 siger i KD.: Præster, der ikke tror på Gud, burde måske selv tage initiativ til at opsige deres stilling. Det virker lidt forkert, at andre skal vise dem inkonsekvensen i deres karrierevalg. Også Morgenavisen Jyllands-Posten kommer ind på Grosbøllsagen i en ledende artikkel 8/6-03. Efter til indledning at have citeret Trosbekendelsen hedder det: En præst, der er ansat i Den Danske Folkekirke, hæver sin månedsløn fra selvsamme kirke og afkræver sin menighed ovenstående trosbekendelse i forbindelse med dåb og konfirmation, må naturligvis selv være forpligtet af den. Hvis han uden vaklen erklærer, at han hverken tror på det ene eller andet element i trosbekendelsen, kan han ikke være ansat i folkekirken. Det turde være ganske enkelt, og det er ganske enkelt. Man kan ikke som præst i folkekirken undsige selve trosgrundlaget og alligevel bevare sit embede. Troende medlemmer af menigheden kan med rette opfatte en sådan tilkendegivelse fra deres præst som en hån imod deres tro. Det er klar tale. Nu må vi så afvente, om der er vilje til med biskop og kirkeminister at fastholde dette imod det pres, som fra ateistisk side i og uden for menighedsråd rettes mod dem. Man har angrebet kirkeminister Tove Fergo for at blande sig utidigt i sagen og for at gøre sig selv inhabil ved at udtale, at en præst, som ikke tror på Gud, ikke kan være præst i folkekirken. Begge anklager er uberettigede. For det første har hun netop udtrykt, at det er biskoppen, som må behandle sagen. For det andet har hun ikke dømt Grosbøll på forhånd, men blot mindet om det principielle: at man ikke kan være præst i Folkekirken og samtidig fornægte kirkens tro. Hvorvidt Grosbøll virkelig er ateist og dermed i strid med bekendelsen, ja det må være op til bispeembedet at undersøge. Man må også bemærke, at bag Grosbølls og visse af hans tilhængeres ageren er en 7

8 erkendelse af, at mange moderne mennesker tager anstød af kirkelig kristendom. Man vil gerne fortolke Evangeliet ind i tiden. Man glemmer, at f.eks. Jesu opstandelse forekom lige så utrolig for den tids mennesker som for vor tids mennesker. Man må give Grundtvig ret, når han skriver: På hjertedybet vi fare ud, hvor timeligt ej kan bunde, der vod vi trække på Herrens bud for, hvad ej vil gå til grunde; hvo kun al verden, ej mer, attrår, han ej et ord af vor mund forstår, ham griber da ej vor tale. (DDS 127.9) Der er noget i kristendommen, som vækker anstød, så længe man kun attrår verden. Og hvis nytolkningen består i, at vi bare skal gå til grunde, fordi der ikke er opstandelse og evigt liv, så har man gjort kristendommen til temmelig overflødig livsfilosofi. På mange måder repræsenterer Grosbøll en radikal udgave af den gamle rationalisme. Man kan derfor anbefale Grundtvigs opgør med rationalismen i Paaskeliljen fra Den er aktuel på ny. GEORG S. ADAMSEN MISSOURI-SYNODEN I KRISE I kølvandet på 11. september 2001 blev der d. 23. september holdt en forbønsgudstjeneste (prayer service) på Yankee Stadion i New York. Heri deltog pastor Dr. David Benke, præsident for Missourisynodens Atlanterhavsdistrikt, sammen med gejstlige fra andre kirkesamfund og fra ikke-kristne religioner. Hans deltagelse blev med det samme forsvaret af synodepræsidenten, pastor Dr. Gerald Kieschnick. Det blev begyndelsen til en yderst alvorlig krise. Det kan ikke udelukkes, at det vil føre til splittelse af synoden. For mens Benke havde udsendt en undskyldning for en lignende forseelse i 1998, afviste såvel Benke som Kieschnick, at han denne gang havde gjort noget galt. Det er OK at bede, har slagordet lydt. Om denne dybe, dybe teologiske splittelse i synoden vil føre til en faktisk splittelse, vil fremtiden vise. Men hvordan er det kommet så vidt? Yankee Stadion-begivenheden blev arrangeret af New Yorks borgmester Rudi Giu liani. Hensigten var udtrykkelig at holde en gudstjeneste ( worship ) med deltagelse af forskellige religioner, såvel kristne som ikke-kristne. Der var altså tydeligvis tale om, at forskellige religioner mødtes for at bede. Det mente Giuliani, at der var brug for efter 11. september. Pastor Benke havde på forhånd søgt og fået tilladelse af sin nærmeste foresatte, synodepræsident Kieschnick. Klager førte nu alligevel til, at David Benke blev suspenderet for sin deltagelse. Som følge af suspensionen blev der nedsat en såkaldt Dispute Resolution Panel (DRP), der skulle undersøge, om suspensionen var i orden. Fortsættes side

9 Den kämpande och triumferande Kyrkan Ecclesia militans & triumphans -grund, förutsättningar och yttre kännetecken i tiden Nordeuropeiska Luther Akademin (NELA) inbjuder till Symposium augusti 2003 på Evangeliska Folkhögskolan i Hangö, Finland 9

10 Torsdag 14 augusti Kaffe. Välkomstsamkväm och presentation, Boris Sandberg, Fredrik Sidenvall, Halvar Sandell Kyrkans liv och verksamhet enligt CA XXVIII, Teol. Dr Anssi Simojoki Uppsala-exegetiken och kyrkofrågan, Teol. dr Sven-Olav Back, Finland Middag Kvällsamling under friare former med kommentarer kring aktuella kyrkofrågor, Hans Olav Okkels, Bengt Birgersson, Juhana Pohjola, m.fl. Fredag 15 augusti Frukost Morgonbön, Teol.lic. Sakari Korpinen Menneskesønnens komme og frelsen på Herrens dag: Nogle aspekter af Jesu beskrivelse af og formaninger til menighederne i Åb 2-3, Dr. Theol. Georg Adamsen, Danmark Kirkelig enhet og skisma i den tidlige kirke, Dr. Theol. Reidar Hvalvik, Norge Lunch Centre and periphery in the Ecclesiology, Dr Charles Evanson, USA - Lithuania Fritid Kaffe 10

11 Lutheran Distinctions on the Means of Grace Prof. David P. Scaer, USA Ecclesiology and Eschatology, Dr John Stephenson, Canada Middag Church-Conceptions in our time: Europe, USA and The Third World. (Korta inlägg med öppen diskussion). Sidenvall, Fehrmann, Bygstad, Evanson, m.fl Gemenskapsafton Lördag 16 augusti Frukost Morgonbön, Sognepræst em. Hans Olav Okkels Kirkens kjennetegn ifølge Luthers skrift: Von den Konziliis und Kirchen. Dr. Theol Knut Alfsvåg, Norge Rekapitulation og samtale om de hørte forelæsninger Lunch Kyrka och Folk. Ecklesiologi och Skapelse, Docent Folke T. Olofsson, Sverige. Utfärd till fyren Bengtskär Ius reformandi, ius ordinandi. Bischof i. R. Dr. Jobst Schöne, Deutschland NELA S årsmöte. 11

12 Söndag 17 augusti Frukost Högmässa (N) i Täcktom kapell. Predikant: Fredrik Sidenvall, Celebrant: Halvar Sandell, Organist: Daniel Johansson Lunch Resten enligt GT-texter. Pastor Jan Bygstad, Norge Avslutning: Företrädare för NELA:s styrelse. Logi A-klass: 2 pers./rum 20 euro /pers/natt B-klass: 2 pers./rum 16 euro/pers/natt A-klass: 3 pers./rum 18 euro/pers/natt B-klass: 3 pers./rum 14 euro/pers/natt A-klass med dusch och WC på rummet, B-klass med dusch och WC i korridoren) Lägenhet med 2 pers./rum eller 3 pers./rum (pris som B-klass) Enskilt rum kan ordnas. Hotellbokning kan förmedlas. Madras på gulv på folkhögskolan 5 euro/natt. Dagsavgift (mad): 16 euro (fredag och lördag) 8 euro (torsdag och söndag) Kursavgift(fordrag): 60 euro. 20 euro (fredag och lördag) 10 euro (torsdag och söndag) NB: Anmälan senast 1. augusti Närmare information: NELA: Sverige: Fredrik Sidenvall , Norge: Jan Bygstad , Danmark: Erik Okkels , Finland: Halvar Sandell , Evangeliska Folkhögskolan Hangö:

13 Kirkelig Information Benke blev suspenderet af 2. vicepræsident i synoden, Wallace Schulz. Hans argumentation har hele tiden været, at det springende punkt i sagen er, der er tale om et klart brud, ikke blot på synodens vedtægter, men også på det 1. bud. Det kan medføre, at Benke må forlade synoden. En sådan sag skal altid afgøres ud fra Bibel og den lutherske bekendelse alene. Benke og Kieschnick synes at have anlagt den strategi, at det er ligegyldigt med Bibel og den lutherske bekendelse. I stedet har man argumenteret for, at Benke ikke kan idømmes sanktioner og slet ikke fyres og dømmes til at forlade synoden, fordi han på forhånd fik tilladelse af sin overordnede, nemlig Kieschnick. Benke har endvidere forsvaret sig med, at synoden ikke har noget syn på kirkefællesskab, idet han har henvist til en resolution vedtaget på synodens konvent i Wallace Schulz, 2. vicepræsident, som oprindelig fik sagen overdraget og suspenderede Benke, har efter min opfattelse meget overbevisende redegjort for tre ting. For det første, at synoden stadigvæk har et klart syn på kirkefællesskab. For det andet, at omtalte resolution kun skulle bruges som et studiedokument. For det tredje og det er langt det vigtigste at synodens fædre ville sikre sig, at al prædiken, undervisning og forhold til hinanden skulle ledes af Guds ord og vilje alene. Derfor indføjede de en 13 i vedtægterne med titlen Eksklusion af synoden. Heri siges det udtrykkeligt i første punktum, at hvis nogen skal ekskluderes (eller holdes ude) fra medlemskab af synoden, skal dette ske på basis af Guds ord og de lutherske bekendelser. Ingen andre dokumenter kan anvendes, heller ikke synodale resolutioner eller meningstilkendegivelser fra teologiske kommissioner. Han har endelig ud fra Bibel og de lutherske bekendelser fremlagt en meget omfattende argumentation, der dokumenterer, at der faktisk er tale om synd mod det første bud. Undervejs i sagen har Kieschnick fået sine synspunkter fremmet og sig selv beskyttet ved nogle afgørelser i synodens kommission vedrørende konstitutionelle forhold. Kieschnick har haft indflydelse herpå ved bl.a. til denne kommission at udpege nye medlemmer, som vil støtte ham, ja, som allerede havde støttet ham, inden de blev udpeget. DRP s afgørelse kom for nylig og var en entydig støtte til forsvaret for Benke. DRP afgjorde, at pastor Benke skal genindsættes i sit embede. Han kunne altså ikke suspenderes og i sidste ende fratages medlemskab af synoden, eftersom han på forhånd søgte og fik sin foresattes tilladelse. Hvorvidt der er tale om en forseelse i modstrid med Bibel og Bekendelse, blev derimod i realiteten ikke behandlet. Man kan altså ikke p.t. gribe ind, når der på forhånd foreligger godkendelse fra en overordnet. Det logiske vil jo så være, at man i stedet anklager den overordnede, men i dette tilfælde er det synodepræsidenten. Men han er altså i den forløbne tid blevet beskyttet af forskellige afgørelser i synodens kommission vedrørende konstitutionelle forhold. Wallace Schulz har besluttet ikke at anke sagen af mange grunde. Men først og fremmest mener han ikke, at det tjener noget formål at prøve sagen igen, eftersom hans meget omfattende teologiske argumentation blev fejet til side med henvisning til, at Benke på forhånd havde fået tilladelse fra en overordnet. Schulz sætter i stedet sin lid til, at 2004-konventet og bøn for synoden vil kunne omstøde denne afgørelse. 13

14 Missouri-synoden er et godt eksempel på, hvad der sker, når jura, vedtægtsspørgsmål og disciplinære procedurer bliver vigtigere end Bibel og Bekendelse. Åbenlyse brud på det første bud og deltagelse i synkretistiske gudstjenester kan altså for øjeblikket ikke få konsekvenser for en præst i Missouri-synoden, hvis bare man er hensynsløs og fræk nok. Missouri-synoden har derudover store problemer med kirkevækstorienterede tiltag. Synodepræsidenten spiller også her en betydelig, men desværre også kedelig, rolle. Bibel og Bekendelsestro i synoden sætter først og fremmest deres lid til, at Gud vil gribe ind og føre sit Ord og sin sandhed til sejr, så synoden kan overleve. I anden række er det deres håb, at tilstrækkelig mange præster og menigheder i synoden vil gennemskue, hvad der sker, og sende delegerede til konventet i Sker det, vil Kieschnick forhåbentlig blive afsat som præsident, så en tiltrængt oprydning i diverse regelsamlinger kan sættes i værk. Det kunne imidlertid på det allerseneste se ud, som om Kieschnick forsøger at udnytte disse regelsamlinger og de kommissioner og ressourcer, han har kontrol over, til at skræmme den Bibel- og Bekendelsestro fløj i synoden. En redegørelse herfor må dog vente til en anden lejlighed. Bliver Kieschnick ikke afsat, vil den splittelse, der allerede er åbenbar for mange i synoden, formentlig føre til en egentlig splittelse i synoden. Det kan for evangeliets og den lutherske bekendelses skyld være nødvendig også i Missouri-synoden. Men det har sine omkostninger på mange forskellige måder. Håbet må derfor være, at Gud vil oprejse åndelige Bibel- og Bekendelsestro ledere, der vil arbejde på at føre synoden til sand enhed baseret på en fuld og hel tilslutning til Bibel og Bekendelse. Artiklen afsluttet medio juni 2003 Referencer: Se alle relevante dokumenter i sagen på: Se desuden og Lektor, dr.theol. Georg S. Adamsen, Menighedsfakultetet, Århus 14

Udgivet Kirkens af Kirkelig Ja og Nej Samling om Bibel og Bekendelse

Udgivet Kirkens af Kirkelig Ja og Nej Samling om Bibel og Bekendelse K S BB NR. 2 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 Kirkelig Kirkelig Information www.ksbb.dk INDHOLD: ET ÅR EFTER GROSBØLL 1 GROSBØLL ET ÅR EFTER 2 FRISINDET KIRKEMINISTER 6 TO BREVE 7 PAVESTATEN 10 KIRKELIG

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

Kirkelig Infor HOMOFILI AF LÆGE TORBEN POULSEN, SKIVE. K S B B NR. 1 2005 40. ÅRGANG ISSN 0902-9735. www.ksbb.dk INDHOLD:

Kirkelig Infor HOMOFILI AF LÆGE TORBEN POULSEN, SKIVE. K S B B NR. 1 2005 40. ÅRGANG ISSN 0902-9735. www.ksbb.dk INDHOLD: K S B B NR. 1 2005 40. ÅRGANG ISSN 0902-9735 Kirkelig Infor mation Kirkelig Information Kirkelig Information www.ksbb.dk INDHOLD: HOMOFILI 1 BISPEVIELSE 3 WALTER OBARES TALE 4 DEBAT OM BISPEVIELSEN 10

Læs mere

Børn sang om Guds rustning

Børn sang om Guds rustning 05 inspiration nærvær holdning 9. marts 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Bæredygtig Ham, der opfandt ordet bæredygtig, burde have en straf. Det bruges nu om alt muligt; men det betyder ikke noget. Det er

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

NYT LIV EVANGELISK LOVSANG NU DA DU ER LUNKEN... JESUS ER MIN! 1-2014 ÅRG. 47

NYT LIV EVANGELISK LOVSANG NU DA DU ER LUNKEN... JESUS ER MIN! 1-2014 ÅRG. 47 NYT LIV EVANGELISK LOVSANG NU DA DU ER LUNKEN... JESUS ER MIN! 1-2014 ÅRG. 47 Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer: Peder Hovgaard

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Tema Liv og lære om Dansk Oase

Tema Liv og lære om Dansk Oase 03 Maj 2008 Årgang 144 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Liv og lære om Dansk Oase Rummelighed Hvad kan vi lære af Dansk Oase? PREP for menigheder indhold; leder 02 Rummelighed tema

Læs mere

Kirkevækstbevægelsen og New Age.

Kirkevækstbevægelsen og New Age. Kirkevækstbevægelsen og New Age. Endetidens tegn i kristenheden eller blot en tilfældighed? Udarbejdet af Poul Erik Haahr december 2006. 1 Indhold Kirkevækstbevægelsen og New Age 1) Den lovløses komme

Læs mere

DE TI BUD UNDER ANGREB. Danny Shelton Shelley Quinn

DE TI BUD UNDER ANGREB. Danny Shelton Shelley Quinn DE TI BUD UNDER ANGREB Danny Shelton Shelley Quinn Danny Shelton og Shelley Quinn DE TI BUD UNDER ANGREB DE TI BUD 1. Du må ikke have andre guder end mig. 2. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form

Læs mere

Kritisk Forum FOR PRAKTISK TEOLOGI RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM? OKTOBER 2007109

Kritisk Forum FOR PRAKTISK TEOLOGI RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM? OKTOBER 2007109 Kritisk Forum FOR PRAKTISK TEOLOGI RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM? OKTOBER 2007109 Forord Forord Religion i eller ud af det offentlige rum? Det har været genstand for mange ophedede debatter især herhjemme

Læs mere

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx Helsingør Stiftsbog 09 xxxxxxx 1 Helsingør Stiftsbog 2009 Her går det godt! REdaktion: Claus Bjerregaard Jan Ulrik Dyrkjøb Kirsten Grønbech Steffen Ravn Jørgensen Ove Kollerup Lise Lotte Rebel Rebecca

Læs mere

INDLEDNING Forslag til. Alterbog

INDLEDNING Forslag til. Alterbog INDLEDNING Forslag til Alterbog INDLEDNING Forslag til Alterbog Betænkning afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission BETÆNKNING NR. 1057 KØBENHAVN 1985 Indledning - Forslag til alterbog ISBN

Læs mere

Formandstalen - 2010 I Guds sted...?! Indledning Også i år er evangeliet blevet forkyndt i den danske folkekirke. Også i år har præster og andre

Formandstalen - 2010 I Guds sted...?! Indledning Også i år er evangeliet blevet forkyndt i den danske folkekirke. Også i år har præster og andre Formandstalen - 2010 I Guds sted...?! Indledning Også i år er evangeliet blevet forkyndt i den danske folkekirke. Også i år har præster og andre ansatte og mange frivillige kristne lagt hjerte og bøn og

Læs mere

Lovens Ophør. Af Jesper Veiby. Kristent Institut

Lovens Ophør. Af Jesper Veiby. Kristent Institut Lovens Ophør Af Jesper Veiby Kristent Institut Udgivet af Kristent Institut Copyright 2003, 2011, Jesper Veiby Denne bog er en online ebog af bogen af samme titel. Bogen er udgivet som ebog og må frit

Læs mere

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Kirkeministeriet 1998 1 Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Forfatterne og Kirkeministeriet

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Ægteskab er fællesskab. Ikke et tilfældigt fællesskab, men en afspejling af det mest grundlæggende fællesskab, der findes: fællesskabet i den

Ægteskab er fællesskab. Ikke et tilfældigt fællesskab, men en afspejling af det mest grundlæggende fællesskab, der findes: fællesskabet i den OPBYGGELIGE BØGER A004 Ahrendtsen, Alex: Indsigt eller fordom. Missionen i litteraturen fra Åkjær til Høeg. Lohse 1997. 5 t. 24 min. - Læst af Niels Zeuthen. En kortfattet, men tankevækkende gennemgang

Læs mere

Aalborg Stiftsbog 2010

Aalborg Stiftsbog 2010 Aalborg Stiftsbog 2010 Aalborg Stiftsbog 2010 2 Aalborg Stiftsbog 2010 Udgivet af Aalborg Stifts Landemode 3 Aalborg Stiftsbog 2010 53. årgang Udgivet af Aalborg Stifts Landemode Redaktionsudvalg: Domprovst

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Nr. 8 juli 2007 154. årgang. Kirke og politik. hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen

Nr. 8 juli 2007 154. årgang. Kirke og politik. hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen Nr. 8 juli 2007 154. årgang Kirke og politik hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen Hvad kom der ud af baptisternes [ ] Anne Åbom [ ] Collage: Ole Steen De fleste af os har sikkert hørt et

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

FOR ALLE. FrikirkeNets Forlag

FOR ALLE. FrikirkeNets Forlag FOR ALLE FrikirkeNets Forlag FOR ALLE FrikirkeNets Forlag Frikirke for alle FrikirkeNets Forlag ISBN 87-991631-0-1 1. oplag: november 2006 2. oplag: marts 2007 Tekst: Svend L. Madsen Produktion: cpress

Læs mere

Den gode bekendelse. Nogle positive overvejelser over den apostolske trosbekendelse

Den gode bekendelse. Nogle positive overvejelser over den apostolske trosbekendelse Den gode bekendelse Nogle positive overvejelser over den apostolske trosbekendelse 1 Forsiden er tegnet af Allan Herrik i 2009 2 Lidt om trosbekendelsens historie Udtrykket den apostolske trosbekendelse

Læs mere

baptist.dk Kirken i samfundet Kulturkirke eller kirkekultur? Nummer 2 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk Kirken i samfundet Kulturkirke eller kirkekultur? Nummer 2 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 2 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 2 Kirken i samfundet Kulturkirke eller kirkekultur? Kirke med velsmurte hængsler»tror du, det er noget, I vil gå ind i, Erik?«Sådan

Læs mere

NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG

NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG Kommer I store, og kommer I små, lad os gå for at stå ved krybben i Betlehem. Der livets ord blev åbenbaret i kød; der for de fattige en Frelser blev født Santon 2 Magasinet

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere