ANKENÆVNETS AFGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKENÆVNETS AFGØRELSE"

Transkript

1 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Forbrugeren: Jesper Bruun-Rasmussen Taarbæk Strandvej Klampenborg Opr. sag: Sagsbehandler: TFL MRO Indklaget energiselskab: Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. CVR Lille Ewaldsvej Hornbæk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 2500 Valby Klageemne: Fakturaklage Erstatningsansvar Brud på ledning Betaling for vandspild samt arbejdsløn. Tlf Fax CVR Ankenævnets sammensætning: FORMAND Poul Gorm Nielsen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Svend Erik Jensen Martin Salamon UDPEGET AF DANSK FJERNVARME Mogens Christensen Carl Hellmers

2 Side 2 SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: Den 4. december 2010 til den 15. januar Påklaget beløb: kr ,71. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 17. februar Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 23. februar Klageformular modtaget i ankenævnet: 14. juli Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 26. juli Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 7. september 2012 og 22. februar KLAGENS INDHOLD OG FORLØB Sagen drejer sig om, hvorvidt fjernvarmeværket er berettiget til betaling i henhold til faktura (167/2011), jf. bilag 1). Ultimo 2010 registrerede fjernvarmeværket et usædvanligt stort vandtab. Fjernvarmeværket iværksatte derfor en undersøgelse af hovedledningsnettet, herunder ved hjælp af termografering. Undersøgelsen af hovedledningsnettet afslørerede ikke fejl, hvorfor fjernvarmeværket iværksatte aflukninger i forsyningsnettet. Aflukningerne indkredsede stedet for vandtabet til et mindre område. Forbrugerens ejendom blev ved den efterfølgende besigtigelse af ejendommene i det indsnævrede område identificeret som det formodede sted for vandtabet. Den person, der havde tilsyn med ejendommen, blev kontaktet. Fjernvarmeværket sendte derpå faktura nr. 167/2011 (bilag 1) til forbrugeren, som gjorde indsigelse herimod den 17. februar Da parterne ikke kunne nå til enighed blev sagen indbragt for ankenævnet. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER FORBRUGERENS KRAV: Fritagelse for betaling af ,71 kr. FORBRUGERENS OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Til støtte for sin påstand gør forbrugeren gældende, at ansvaret for omkostningerne påhviler

3 Side 3 fjernvarmeværket, idet installationen i sin tid er udført og godkendt af fjernvarmeværket. Forbrugeren gør ligeledes gældende, fjernvarmeværket ikke har handlet med nødvendig og tilstrækkelig konduite. Det forhold, at der er gået 6 uger fra skadens opståen og til dens udbedring, er direkte proportionalt med skadens omfang. Forbrugeren gør desuden gældende, at arbejdslønnen på i alt kr ,50 er høj, set i forhold til at man udefra let kunne lokalisere et brud. FJERNVARMEVÆRKETS STANDPUNKT TIL FORBRUGERENS KRAV: Fastholder sit krav. FJERNVARMEVÆRKETS OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Til støtte for sin påstand gør fjernvarmeværket gældende, at der er tale om et rørbrud på forbrugerens interne varminstallation. Fjernvarmeværket gør ligeledes gældende, at fjernvarmeværket i henhold til fjernvarmeværkets tekniske bestemmelser, intet ansvar har for forbrugerens interne installationer. Det, at fjernvarmeværket har overværet den af vvsinstallatørens udførte trykprøve, påfører ikke fjernvarmeværket et ansvar for installationen. Den fremsendte faktura er baseret på kostpriser og er således varmeværkets direkte omkostninger i forbindelse med skaden. Der kan derfor ikke forhandles en lavere pris, da det ville medføre øgede omkostninger for de øvrige forbrugere. Fjernvarmeværket gør desuden gældende, at der er tale om et længere forløb, hvor utætheden opsøges. Det er ikke det, at konstatere at der er dug på vinduerne og kontakte tilsynet med huset, der har taget tiden, men det foranliggende arbejde med at indkredse utætheden. Fjernvarmeværket opgør kravet som arbejdsløn i forbindelse med identifikation af rørbruddet samt vandtab på 270 m 3. Det konkrete vandtab har ikke kunnet måles da afregningsmåleren er placeret i afgangsledningen tilbage til fjernvarmeværket. Vandtabet er derfor opgjort på baggrund af driftsrapporter samt det umiddelbare skift i vandpåsætningen ved aflukningen af hovedhaner på installationsadressen. SEKRETARIATETS BEHANDLING Sagen blev behandlet på ankenævnets møde den 7. september 2012, hvor sagen fik følgende udfald:

4 Side 4 Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. Leverings- og kontraktretlige forhold Kontraktforholdet mellem en forbruger og en varmeforsyningsvirksomhed er reguleret af parternes eventuelle individuelle kontrakt, varmeværkets leveringsbestemmelser og tekniske bestemmelser, som er anmeldt til Energitilsynet i medfør af varmeforsyningslovens 21, øvrige bestemmelser i den til enhver tid gældende varmeforsyningslov, samt andre relevante love, herunder navnlig aftale- og købeloven. Kontraktsansvar Nævnet finder, at der hverken i indklagedes Almindelige leveringsbestemmelser eller Tekniske bestemmelser er hjemmel til at pålægge fjernvarmekunderne et objektivt ansvar for skader, der opstår ved brud på kundernes interne installationer. Klager er derfor ikke erstatningsansvarlig efter det kontraktretlige grundlag. Erstatning uden for kontrakt Nævnet finder efter det oplyste, at den opståede hændelse med brud på ledningen og dermed opstået vandspild må anses for en hændelig skade, der erstatningsretligt ikke kan bebrejdes klager som hverken forsætligt eller uagtsomt. Betingelserne efter de almindelige erstatningsregler for at pålægge klager erstatningsansvar er således heller ikke opfyldt. Klager skal derfor hverken i medfør af parternes kontraktgrundlag eller de almindelige erstatningsregler erstatte noget krav om betaling for det opståede vandspild eller godtgøre omkostninger til arbejdsløn til fejlsøgning inkl. termografi. Sagsomkostninger og klagegebyr Nævnet beslutter i denne sag, at indklagede skal betale sagsomkostninger på kr. til ankenævnet, jf. 26, stk. 1, nr. 1, i ankenævnets vedtægter og bilagets punkt 1a, jf. også 2 i bekendtgørelsen om omkostninger ved godkendte, private klage- eller ankenævn. Klagegebyret tilbagebetales til klager i medfør af ankenævnets vedtægter 25, stk. 2. Nævnet træffer herefter følgende afgørelse A F G Ø R E L S E Klager, Jesper Bruun Rasmussen, fritages for at betale erstatning eller noget andet krav til indklagede, Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a., i forbindelse med rørbruddet på klagers interne fjernvarmeinstallation. Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. skal i sagsomkostninger til ankenævnet betale kr. inkl. moms, der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på ankenævnets vegne udsender faktura på opkrævning af beløbet. Fjernvarmeværket tilkendegav, at fjernvarmeværket ikke var enig i afgørelsen og ikke ville efterleve resultatet.

5 Side 5 Fjernvarmeværket har derfor anmodet ankenævnets formand om at få sagen genoptaget. Til støtte for genoptagelsesanmodningen, har fjernvarmeværket overordnet set gjort gældende: - At der i fjernvarmeværkets leveringsbetingelser, pkt. 3.2 og 3.4, er hjemmel for kravet. - At Energiklagenævnet i en sammenlignelig sag (13. oktober 2005, j.nr ) har fundet, at der i fjernvarmeværkets leveringsbestemmelser er hjemmel for et sådant krav, og at det ikke var urimeligt efter varmeforsyningsloven at gøre kravene gældende over for forbrugeren. Fjernvarmeværket har videre gjort gældende, at leveringsbestemmelsernes pkt og 3.4 ikke er urimelige, jf. aftalelovens 36 i det væsentligste fordi: - De øvrige forbrugere kommer til at dække tabet, hvis forbrugeren slipper for betaling, - Forbrugeren er nærmest til at kontrollere og vedligeholde sine interne installationer, - Forbrugeren typisk kan tegne forsikring til dækning af rørskader. Forbrugeren har ikke kommenteret fjernvarmeværkets oplysninger i genoptagelsesanmodningen. BILAG TIL SAGEN Bilag 1: Faktura nr. 167/2011.

6 BILAG nr.: ANE i Side nr.: ~ HOflN8ÆK FJER NVA R M F. ;, " l.-..,p.!;.ppr AnJWl Rasmussen Bredgade ~~~O KobE'nha... n K Ul I F r N I'. P ~3 "'''.r.,,1, ;:; ' {l(: HO ~i\f3rk. T E L F, ~ ' 7" 2() i 5 FAX 4 ~1,tO '::'b ~l' E rn ~ i ' 'i<jiil t; a~ Idl;:rn\'øi n~ rn3 1,tlk 'J/W"" hn r l btl e ;:t; ~ rr'''ci 'il''!.~k l(m;t.::rtai/'!'! 4vl'rd.':ir: IJ 9, ~ I" "~ ~J 1I l\.4'... J)ato Cvr m B ~ 8 rc k1urcl nr 167 1':2'.) 1 i \ledr,: Kystvoj 35. Hornbæk. Brud a internt varmerør Vandspl':1 770 m~ Køb af 'J<lnd BJodgønng a' va'l Opv3tmn,.~ kr kr, kr 94f50,Or 1 3~ A~dsløn' 23 timn 4 hmgr a I{r ' ''o 00 Cl kl 560 CO I<.f kr UdlæQ Kurt "nd~~r~~tl The.trtlografi Alt 2 ~ % 'llorus I alt 'ncl ft! OMS k.<,r k kr ~fr9 71 Be!;:!b. oe<1e:. I "belo ~ senest 1 S. feb. r,m 2 ~', B.. ~'!.; 1.;" nr 226::l 026 ' 4'0 ~ 9"

7 Side 7 NÆVNETS BEMÆRKNINGER I GENOPTAGELSESSAGEN Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. Kontraktsansvar efter leveringsbestemmelserne Nævnet finder, at leveringsbestemmelsens punkt 3.2 forudsætter, at forbrugeren enten forsætligt aftapper fjernvarmevand eller ved uautoriseret indgreb på egne installationer forårsager spild af fjernvarmevand. Bestemmelsen kan derfor ikke fortolkes som pålæggelse af et objektivt ansvar i situationer som den foreliggende. Forbrugeren skal kun erstatte værdien af spædevandet, hvis forbrugeren efter de almindelige erstatningsretlige regler har handlet ansvarspådragende. Nævnet konstaterer ydermere, at installationsadressen er et sommerhus. Fjernvarmeværket burde som professionel fjernvarmeoperatør være vidende om, at der kan være en vis risiko for, at eventuelle brud på interne installationer i ubeboede vinterperioder kan indebære, at et brud opdages langt senere, end hvad man normalt må kunne forvente. Når fjernvarmeværket i sit område accepterer at have sommerhusejendomme som kunder, må eller burde fjernvarmeværket have indkalkuleret denne risiko for utilsigtet fjernvarmespild. I relation til den refererede sag fra Energiklagenævnet fra 2005 hvor denne type sager kunne behandles af Energitilsynet med rekurs til Energiklagenævnet bemærker nævnet, at Energiklagenævnet udtrykkeligt anfører: Det kan dog i særlige tilfælde være urimeligt efter varmeforsyningsloven at pålægge brugeren at erstatte merudgifterne. Spørgsmålet for nævnet bliver derfor, om det er urimeligt efter varmeforsyningsloven at pålægge NN at betale for merforbruget som følge af rørskade samt det tabte spædevand. Energiklagenævnets afgørelse er derfor alene en afgørelse efter varmeforsyningsloven. Energiklagenævnet har bevidst undladt at vurdere, om det eventuelt efter aftalelovens regler er urimeligt at pålægge forbrugeren at betale for spædevandet. Med disse supplerende bemærkninger fastholder nævnet sin oprindelige afgørelse om, at forbrugeren ikke skal betale erstatning. Beslutningen om sagsomkostninger fastholdes, således at sagsomkostninger nu opkræves.

8 ANKENÆVNET pa ENERGIOMRAOET Side 8 Vedrørende klagegebyret bemærkes det, at dette allerede er tilbagebetalt til forbrugeren. Nævnet træffer herefter følgende afgørelse AFGØRELSE Nævnets tidligere afgørelse fastholdes således, at forbrugeren, Jesper Bruun Rasmussen, fritages for at betale erstatning eller noget andet krav til fjernvarmeværket, Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a., i forbindelse med rørbruddet på forbrugerens interne fjernvarmeinstallation. Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. skal i sagsomkostninger til ankenævnet betale kr. inkj. moms, der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyreisen på ankenævnets vegne udsender ny faktura på opkrævning af beløbet. ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET, DEN 11. MAR / Georg Ferdinandsen specialkonsulent

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 360 sagsnr.: ScanJour sagsnr.: 4/1920-0101-0867 / SEN MRO Klager: BJ 4180 Sorø Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/seas-nve Holding

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: KK 8450 Hammel Hammel Elforsyning Net A/S CVR 3247 9243 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28 45 81 85 post@energianke.dk

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MPE Klager: Indklaget energiselskab: CBP 9240 Nibe Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Torvet 4 9240 Nibe CVR 6881 2828 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0729 /TFL Klager: KAL 8600 Silkeborg Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 :

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : Gl. sagsnr. ScanJour: 4/1920-0101-0851 / TFL Klager: Jørgen Holdt Ericavej 176 2820 Gentofte Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0129 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 4100 Ringsted SEAS-NVE A.m.b.A. CVR 6851 5211 & SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 v / SEAS-NVE A.m.b.A. Hovedgaden 36 4520

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0818 /SEN Klager: M+H.C.H 4500 Nykøbing Sj Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ndklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0705 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: MBV 7080 Brørup FORSYNING A/S CVR 3091 3558 & TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0732 /SEN Klager: MJ Indklaget energiselskab: 4500 Nykøbing Sj NOE Energi A/S CVR 2110 5848 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 2700 Brønshøj KE Kunde A/S CVR 2550 2108 v/ DONG Energy A/S CVR 3621 3728 Salg og Distribution Nesa Allé 1 2820 Gentofte

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE [berigtiget for regnefejl] 4/1920-0101-0788 /MPE Klager: AS 4623 Lille Skensved v / LS Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0001 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: 2800 Lyngby HNG I/S (Hovedstadsregionens Naturgas) Gladsaxe Ringvej 83 2860 Søborg CVR 8856 8818 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde

BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde Klageemne: Klage over aftalen og to eftersendte fakturaer

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA [klagerens navn udeladt] [klagerens adresse udeladt] 3460 Birkerød Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA Den 4. oktober 2004 indbragte

Læs mere

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen.

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. Nævnets sammensætning: FORMAND

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: LP vej 4900 Nakskov Nakskov Elnet A/S CVR 2960 3081 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE A.m.b.a. CVR 6851 5211

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus (Varmeforsyning) Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus Kommune over Energitilsynet af 30. juni 2003 Fastsættelse af en kompensation til Brabrand Boligforening, Gellerupparkens Varmecentral

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Kalundborg Varmeforsyning A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Kalundborg Varmeforsyning A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Kalundborg Varmeforsyning A/S Version: November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser. for. Fjernvarmelevering

Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser. for. Fjernvarmelevering Høng Varmeværk a.m.ba. Banemarken 8 4270 Høng Telefon 5885 2432 Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering 1. september 2015 CVR.nr. 29096716 www.fjernvarmevaerk.dk mail@h-varme.net

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ Klager: Indklaget energiselskab: NN 4760 Vordingborg SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 Pindstrup Varmeværk A.M.B.A INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Gældende fra d 1/10 2012 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Lemvig Varmeværks leveringsbestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere