DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE"

Transkript

1 RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde. Klokken for: Finn Nielsen, Poul Graugaard, Torben Kjær, Anders Ahrenfeldt, Anne Birgitte Jessen, John Lundgaard, Leif Winther, Anni Davidsen, Else Søe DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE 1. Forslag til forretningsorden 2. Konstituering: Valg af formand - næstformand 3. Høringssvar om undervisning af ordblinde skolepolitik skoledistrikter og befordring 4. Arbejdsopgaver for den nye bestyrelse Udsættes til næste møde 5. Fastsættelse af mødedage og -tidspunkter for møder i skolebestyrelsen 6. Meddelelser fra 1. medarbejderrepræsentant 2. medarbejderrepræsentant Skolebestyrelsens formand Skolens ledelse Udvalg 7. Evt. Klokken for alle fra de to gamle bestyrelser og den nye: 1. Afleveringsforretning til den nye bestyrelse 2. Evt. Afslutning med en let anretning Side 1 af 5

2 DAGSORDENSPUNKT: 1. Forslag til forretningsorden FREMSAT AF: Henning Pedersen Forslag til: FORRETNINGSORDEN FOR SKOLEBESTYRELSEN KONSTITUERING VED RØNBJERG/DALGASSKOLEN Det konstituerende møde indkaldes og ledes af skolelederen. Dagsordenen for mødet skal mindst indeholde følgende punkter. 1.1 Valg af formand. (Valghandlingen ledes af den forældrerepræsentant, der længst har været medlem af skolebestyrelsen. Hvis ingen af forældrerepræsentanterne har været medlem af skolebestyrelsen, ledes valghandlingen af den ældste af forældrerepræsentanterne) 1.2 Fastsættelse af mødedage- og tidspunkter for møder i skolebestyrelsen. 1.3 Eventuelt. SKOLEBESTYRELSENS MØDER 2.1 Vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden. 2.2 På bestyrelsens første møde efter sommerferien tilstræbes mødekalenderen for de ordinære møder fastlagt. 2.3 Ordinært møde afholdes en gang om måneden, Bestyrelsen indkalder i øvrigt til møde, hvis formanden eller en tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det. 2.4 Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, indkaldes stedfortræderen. DAGSORDEN 3.1 Der indkaldes til møde ved udsendelse af dagsorden. 3.2 Dagsorden til møder udsendes normalt senest den sidste fredag inden et ordinært møde 3.3 Forslag til dagsorden skal tilstilles formanden eller skolens leder. 3.4 Ethvert medlem af bestyrelsen kan skriftligt forlange en sag optaget på dagsordenen senest en uge før et ordinært møde. 3.5 På dagsordenen for ordinære møder kan optages efterretninger fra A. Elevrådet B. 1. medarbejderrepræsentant C. 2. medarbejderrepræsentant D. Skoleinspektøren E. Formanden 2

3 3.6 Den udsendte dagsorden og bilag hertil skal sikre, at mødets deltagere har det fornødne materiale til bedømmelse af en sag, der er optaget på dagsordenen. 3.7 Sager, som ikke har været opført på dagsordenen, kan ikke behandles, hvis et af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer modsætter sig dette. 3.8 Fristerne i stk. 3.2 og 3.4 kan fraviges i særlige tilfælde. 3.9 Ved indkaldelse til ekstraordinært møde underrettes medlemmerne i videst muligt omfang om de sager, der skal behandles på mødet. MØDELEDELSE OG KOMPETENCE 4.1 Formanden leder møderne. Har formanden forfald, ledes møderne af næstformanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. 4.3 Formanden er berettiget til at ekspedere presserende sager, som forelægges i det førstkommende møde. UNDERUDVALG M.V. 5.1 I særlige tilfælde kan formanden indkalde ikke-medlemmer ved behandlingen af særlige sager. 5.2 Hvis bestyrelsen finder, at en sag bør behandles i et særligt udvalg, forinden sagen afgøres af bestyrelsen, nedsættes et sådant udvalg med det antal medlemmer, som bestyrelsen fastsætter i det enkelte tilfælde. 5.3 Udvalget holder til stadighed bestyrelsen underrettet om udviklingen i sagerne og forelægger sagerne til beslutning i bestyrelsen, hvor udvalget skønner dette påkrævet. BESLUTNINGSPROTOKOL OG REFERAT 6.1 Under mødet føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Protokollen føres på EDB og skal indeholde navne på de medlemmer, der har meldt forfald. Referatet udsendes til eftersyn 1-2 dage efter selve mødet til skolestyrelsesmedlemmerne og suppleanter. På næste møde underskrives referatet. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger. 6.3 Skolens leder varetager sekretariatsfunktionen. 6.4 Efter behandlingen af den enkelte sag på dagsordenen oplæser sekretæren beslutningen. 6.5 Formanden og skoleleder drager omsorg for, at de trufne beslutninger udføres. INFORMATION FRA SKOLEBESTYRELSEN 3

4 7.1 Referatet udsendes på intranettet til skolens pædagogiske personale 7.2 Referat til offentliggørelse blandt forældre. ÆNDRINGER I FORRETNINGSORDENEN 8.1 Denne forretningsorden træder i kraft den Forslaget blev gennemgået og vedtaget. Fremover offentliggøres referatet på skolens hjemmeside. Det blev endvidere besluttet, at en medarbejderrepræsentant fra Rønbjerg deltager. I dette tilfælde TR suppleant Helle Meldgaard. Hun har dog ingen stemmeret i tilfælde af afstemning i skolebestyrelsen. DAGSORDENSPUNKT: 2. Konstituering: Valg af formand og næstformand FREMSAT AF: Finn Nielsen Valghandlingen ledes af den forældrerepræsentant, der længst har været medlem af skolebestyrelsen Formand: John Lundgaard Næstformand: Torben Kjær DAGSORDENSPUNKT: 3. Høringssvar om undervisning af ordblinde skolepolitik skoledistrikter og befordring FREMSAT AF: Henning Pedersen Undervisning af ordblinde elever: Skolebestyrelsen anerkender det meget grundige arbejde, som der er foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af indsatsen omkring ordblinde elever. Skolebestyrelsen håber, at det med dette tiltag, vil opleves blandt forældrene, at der hurtigere sættes ind overfor elever med læsevanskeligheder og ordblindhed. Skoledistrikter & befordring: Skolebestyrelsen formoder, at Herningvej fortsat betragtes som trafikfarlig vej. Ellers ingen yderligere kommentarer. Skolepolitik: Det er nogle gode værdier, der skal arbejdes med i skolerne i den kommende periode. Indsatsområderne er dog også forpligtende i forbindelse med tildeling af ressourcer til skolerne i Skive Kommune. 4

5 DAGSORDENSPUNKT: 4. Arbejdsopgaver for den nye bestyrelse FREMSAT AF Bestyrelsen Udsat til næste møde. DAGSORDENSPUNKT 5: Fastsættelse af mødedage og tidspunkter for møder i skolebestyrelsen. FREMSAT AF Henning Pedersen Skolebestyrelsen holder møder på rullende dage. Kommende møder: Torsdag d. 8.maj kl.19 i Rønbjerg, tirsdag d.10. juni kl.19, mandag d. 25. august kl.19 i Rønbjerg. DAGSORDENSPUNKT: 6 Meddelelser FREMSAT AF: medarbejderrepræsentant 2. medarbejderrepræsentant Skolebestyrelsens formand Skolens ledelse Udvalg DAGSORDENSPUNKT: 7. Evt FREMSAT AF: 5

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. Side 1. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted. 2. Selskabets formål. 3. Andelshavere. 4. Andelshavernes økonomiske ansvar. 5. Ejendomsret til

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Referat fra MUD-generalforsamling d. 16/6 2011 på Odense Bys Museer

Referat fra MUD-generalforsamling d. 16/6 2011 på Odense Bys Museer 1 Referat fra MUD-generalforsamling d. 16/6 2011 på Odense Bys Museer 1. Palle Østergaard Sørensen (Museet Færgegården) blev valgt til dirigent. Det blev konstateret, at generalforsamlingen var rettidigt

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere