H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit Febr doc

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc"

Transkript

1 Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 11. GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL KLINISKE UNDERVISNINFSSTEDER Et klinisk undervisningssted er et ledelsesmæssigt afgrænset område inden for sundhedsområdet eller det sociale område, der af uddannelsesinstitutionen er godkendt som undervisningssted for sygeplejestuderende. Ledelsen på det kliniske undervisningssted er ansvarlig for at sikre rammer og vilkår, som et godkendt klinisk undervisningssted skal leve op til. Godkendelsen af et klinisk undervisningssted gælder for tre år. Godkendelsen er skriftlig. Godkendelsen varetages på de tre uddannelsesinstitutionernes vegne af den kliniske koordinationsenhed. En godkendelse kan undtagelsesvis meddeles betinget med henblik på, at det kliniske undervisningssted inden for en nærmere afgrænset periode skal indfri godkendelseskravene. Hvis der i godkendelsesperioden sker ændringer, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes kliniske undervisning og modtagelse af nye studerende, skal det kliniske undervisningssted orientere den kliniske koordinationsenhed om det. Forudsætningen for godkendelse er at der på det enkelte kliniske undervisningssted er afsat ressourcer til kliniske undervisning og vejledning ved at der er tilknyttet kliniske vejledere, der er sygeplejersker og har pædagogiske kvalifikationer minimum svarende til 1/6 diplomuddannelse eller 9 ECTS-point. De kliniske vejledere har ansvaret for den kontinuerlige og daglige kliniske undervisning og vejledning af de studerende. Link til bekendtgørelsen 1

2 (DOKUMENT A) GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår, Betegnelse for det kliniske undervisningssted: Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103/4 Det kliniske undervisningssteds visioner og strategier (link): Vision for sygeplejen: Vi vil til enhver tid leve op til patienternes krav om kvalitet i sygeplejen og til professionens og samfundets krav om kvalitet og fornyelse. En vision for uddannelsesområdet er under udarbejdelse. Hvem refererer uddannelsesområdet ledelsesmæssigt til? Navn: Helene Williams Stilling: Oversygeplejerske Mail adresse: Hvem er overordnet uddannelsesansvarlig for den daglige kliniske undervisning, vejledning og prøveafvikling? Navn: Anne Frandsen Stilling: klinisk undervisningsansvarlig sygeplejerske Mailadresse: Beskriv den uddannelsesansvarliges ansvars og funktionsområde: Den klinisk uddannelsesansvarlige sygeplejerske refererer til centerchefsygeplejersken i HovedOrtoCentret og har det øverste administrative og faglige ansvar for uddannelsen af sygeplejestuderende i centret og er desuden faglig leder for centrets kliniske vejledere/undervisere. Varetages opgaven af kliniske vejleder med minimum 1/6 diplomuddannelse: Den kliniske vejleder i Sektion for Brystkirurgi er Britta Drostby. adr.: Den kliniske vejleder refererer til oversygeplejersken, og har det overordnede ansvar for at sikre at uddannelsen i klinikken tilrettelægges i overensstemmelse med studieordninger og fastsatte mål for den kliniske uddannelse. Den kliniske vejleder har en fuld diplomuddannelse i Klinisk sygepleje, en Sundhedsfaglig diplomuddannelse i Supervision og vejledning og 1/6 i Undersøgelse af Sundhedsfaglig praksis. Se også dette link: erende/ De daglige vejledere refererer til afdelingssygeplejersken, og har ansvaret for den daglige vejledning af de studerende og indgår i tæt samarbejde med den kliniske vejleder i forhold til undervisningsopgaverne. Nogle af de daglige vejledere har klinisk vejledermodul, 1/6 diplomuddannelse. 2

3 BESKRIVELSE AF SYGEPLEJEFAGLIGE FORHOLD Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer: Klinikken modtager patienter til udredning og kirurgisk behandling for brystkræft. Patienterne er hovedsaglig kvinder mellem år. Tværfaglige og tværsektorielle forhold. Beskriv tværfagligt samarbejde, ressourcepersoner, personalegrupper og eksterne institutioner og der samarbejdes med: Indenfor plejen er der udelukkende ansat sygeplejersker. Tværfagligt samarbejdes der med læger, sekretærer og portører. Klinikken samarbejder tæt med operationsgangen, røntgenafdelingen, patologiafdelingen samt klinisk fysiologisk afdeling. Der findes sygeplejefaglige nøglepersoner indenfor områderne: Smertebehandling, sårpleje, hygiejne og dokumentation. Desuden er der i øjeblikket ansat en sygeplejerske med specielt ansvar for udvikling i sygeplejen. Der er samarbejde med de onkologiske klinikker i regionen, Brystkirurgisk afdeling på Herlev og Ringsted hospital samt med tilhørende sundhedscentre og Kræftens Bekæmpelse herunder patientstøttegruppen De Brystopererede (DBO). Sygeplejefaglige udviklingsaktiviteter Beskriv konkrete kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter, fx indsats i forhold til specifikke patientgrupper, pårørendesamarbejde, patienttilfredshed, sundfremme og forebyggelsesaspekter: Dokumentation af nyansatte og erfarne sygeplejerskers kompetencer. Udskrivningssamtale og udskrivningspjece. Productive ward. Pårørendes behov. Smerter. Modelprogram. Forskning i kræftpatienters oplevelse af stress. Optimering af rehabiliteringsindsatsen. Der findes sygeplejefaglige nøglepersoner indenfor områderne: Smertebehandling, sårpleje, hygiejne og dokumentation. BESKRIVELSE AF UDDANNELSESMÆSSIGE FORHOLD Undervisningens organisering, tilrettelæggelse, samarbejdsformer og de afsatte ressourcer Beskriv undervisningens organisering, herunder samarbejd mellem den uddannelsesansvarlige og den kliniske vejleder: I HovedOrtoCentret er der 5 kliniske vejledere/undervisere, som hver er knyttet til et eller flere kliniske afsnit. Den kliniske vejleder/underviser har et tæt samarbejde med ledelsen og de daglige vejledere i de pågældende afsnit. Desuden arbejder den uddannelseansvarlige sygeplejerske og de kliniske vejledere/undervisere tæt sammen i et team omkring kvalitetssikring, planlægning og udførelse af undervisning til de studerende. Beskriv tilrettelæggelse af den kliniske undervisning: Den daglige praksisnære vejledning tilrettelægges fra dag til dag i samarbejde mellem daglig vejleder og 3

4 studerende. Den øvrige kliniske undervisning tilrettelægges af teamet af kliniske undervisere/ kliniske vejledere, således at alle studerende i centeret på samme modul gennemgår den samme fælles undervisning. Alle studerende i Regionen gennemgår fællesundervisning med medicinstuderende, som er en planlagt studieaktivitet på modul 12. Se link: https://fronter.com/metropol/links/files.phtml/ $ $/information+fra+klinikken/arbej dsh_prcent_e6fte_prcent_2c+f_prcent_e6llesundervisning+i+kommunikation+og+samarbejde+omkring+st uegang_prcent_2c+efter_prcent_e5r+2012 Der er planlagt fælles klinikundervisning for alle modul 12 studerende i HOC, se på FRONTER: Modul 11 og 12 > Information fra klinikken > Rigshospitalet > HovedOrtoCentret > Modul 12 Beskriv en kliniske vejleders funktion, herunder ansvarsområder for den daglige og kontinuerlig vejledning, samt deres sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer og kompetencer: Den daglige vejleder arbejder som basissygeplejerske og refererer til afdelingssygeplejersken. Der er udarbejdet en tillægsbeskrivelse for daglige vejledere i tillæg til deres stillingsbeskrivelse som sygeplejersker. Den daglige vejleder varetager de daglige pædagogiske opgaver omkring de studerende. Ved studiesamtalerne, hvor både den daglige vejleder og den kliniske vejleder deltager planlægges den studerendes individuelle forløb. Den kliniske vejleder har ansvar for tilrettelæggelse af hele det kliniske undervisningsforløb herunder pædagogisk supervision af både studerende og daglige vejledere, studiesamtaler, fastlagte studieaktiviteter, klinikundervisning og afvikling af interne prøver. Den kliniske vejleders tidsforbrug til uddannelsesopgaven: Den daglige vejleder tidsforbruget i forhold til de studerende er under udarbejdelse. Den kliniske vejleder er ansat på 32 t/ugentlig og dækker Sektion for Brandsårsbehandling, afsnit 2103/4, Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103/4 samt operationsafsnittet 3031 i det omfang, vi har studerende der. Beskriv samarbejdsformer mellem klinisk vejleder og studerende: Den daglige vejleder og den studerende går sammen ind til patienterne. Der ydes før- under- og eftervejledning til den studerende. De nedskrevne læringsmuligheder gennemgås sammen med den studerende, for at se, hvor langt den studerende et nået. Der spørges ind til teori ift. sygeplejeinterventionerne og der gives løbende feedback til den studerende. Den kliniske vejleder giver den studerende feedback ift. de skriftlige studiemetoder og afholder klyngeundervisning, hvor der reflekteres over praksis. Den kliniske vejleder er vejleder for den studerende i patientsituationer bl.a. i forbindelse med fastlagte studieaktiviteter og dataindsamling til intern prøve. Beskriv øvrige sygeplejefaglige ekspertise, fx klinisk erfaring og efter- og videreuddannelse, i området/afdelingen: De fleste sygeplejersker har lang erfaring indenfor det brystkirurgiske speciale. Et par sygeplejersker har onkologisk efteruddannelse. Flere sygeplejersker har et eller flere moduler på Diplomuddannelsen. Tre sygeplejersker har et års træningsforløb i projekt- og udviklingsarbejder og en fjerde starter på forløbet. Lærings- og studiemiljøet Beskriv tilrettelæggelse og rammer for den studerendes deltagelse i den kliniske undervisning, i relation til modulets foreskrevne læringsudbytte, herunder anvendelse af studiemetoder som bl.a. brug af port- 4

5 folio: Forløbet planlægges og evalueres i studiesamtaler mellem den studerende, den daglig vejleder og klinisk vejlder. I forbindelse med studiesamtalerne gennemgås de specifikke læringsmuligherder med den studerende, så det bliver synligt, hvor langt den studerende er nået i læringsforløbet. Den studerendeudarbejder skriftlige studieplaner og læringskontrakter til planlægning af undervisningen. Der udarbejdes også praksisbeskrivelser som benyttes til refleksion. For at sikre den forståelse af det sammenhængende patientforløb, kommer den studerende på studiebesøg i de samme afsnit, hvor patienten er til behandling: eks.vis operationsafsnittet, klinisk fysiologisk afsnit, Center for Kræft og Sundhed osv. Beskriv hvilke undervisningsfaciliteter, der understøtter de studerendes faglige og personlige læreprocesser i forhold til udvikling af kompetencer i det pågældende modul: Vi har adgang til et KLS(klinisk laboratorium for sygeplejestuderende), som indeholder dukker og andet udstyr til færdighedstræning og simulationstræning. Her findes også undervisningslokaler tilgængelige. De studerende har pc adgang og dermed mulighed for e-learning og litteratursøgning. Evaluering Pågår der løbende evaluering af det kliniske undervisningssted: ja Beskriv hvordan de studerendes evalueringer af den kliniske undervisning indgår i en fortsat kvalitetsudvikling: Vi har udarbejdet en interviewguide til evaluering af de studerendes oplevelse af den kliniske undervisning og mulighed for at opnå læringsudbyttet. Svarene danner udgangspunkt for løbende revidering og tilpasning af den kliniske undervisning i klinikken. I HovedOrtoCentret vil vi kvalitetsudvikle den kliniske undervisning af sygeplejestuderende ud fra Region Hovedstadens vision og UDEVAs evalueringsresultater. En strategi på uddannelsesområdet i HOC er derfor under udarbejdelse. Det kliniske undervisningssted er godkendt til modul 2 og 4, 6, 8, 11 eller 12 jv. Generel klinisk studieplan (Dokument B) (DOKUMENT B) GENEREL STUDIEPLAN TIL MODUL 12. BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår, Betegnelse for det kliniske undervisningssted: (indsæt eventuelt link til hjemmeside) Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103/4 Link til hjemmeside om sygeplejerskeuddannelsen i HovedOrtoCentret: erende/ 5

6 Det kliniske undervisningssteds visioner og strategier (link): Vision for sygeplejen: Vi vil til enhver tid leve op til patienternes krav om kvalitet i sygeplejen og til professionens og samfundets krav om kvalitet og fornyelse. En vision for uddannelsesområdet er under udarbejdelse. Hvem refererer uddannelsesområdet ledelsesmæssigt til? Navn: Helene Williams Stilling: Oversygeplejerske Mail adresse: Hvem er overordnet uddannelsesansvarlig for den daglige kliniske undervisning, vejledning og prøveafvikling? Navn: Anne Frandsen Stilling: klinisk undervisningsansvarlig sygeplejerske Mailadresse: Modul 12 Med udgangspunkt i det ansøgte modulets læringsudbytte og beskrivelsen af det typiske borger- /patientforløb beskrives de sygeplejefaglige opgaver og metoder (den generelle studieplan skal give den studerende mulighed for at udarbejde den individuelle studieplan) 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. Beskrive sygeplejefaglige problemstillinger mundtligt og skriftligt ud fra forskellige perspektiver; f.eks. indenfor følgende områder: Psykosocial omsorg til patienter med brystkræft. Bodyimage. Pårørende. Medpatientens betydning. Søge viden om Kræftpakkeforløb og det accelererede operationsforløb. Anvende afdelingens modelprogram og de kliniske plejeplaner. Deltage i Journal Clubs. 2. At anvende udvalgte analysemetoder ud fra forskellige perspektiver i bearbejdning af generelle og specifikke sygeplejefaglige problemstillinger. Arbejde med skriftlige studiemetoder i forhold til aktuelle sygeplejefaglige problemstillinger. Forholde sig til forskellige sygeplejefaglige problemstillinger i samtale med vejlederne. 3. At anvende specialiserede dataindsamlingsmetoder knyttet til sygeplejeprofessionen og analysere empiriske data ud fra forskellige teoretiske perspektiver. Anvende dataindsaamlingsmetoder, som f.eks.: - Sygeplejeanamnese og Sygeplejestatus (Vips-modellen) - VAS-scalaen - Ernæringsscreening og analysere fund fra disse metoder ud fra forskellige teoretiske perspektiver. 4. At inddrage kliniske retningslinjer, udviklings- og forskningsarbejde i tilrettelæggelse af pleje og 6

7 behandling Inddrage udviklings- og forskningsarbejde, kliniske retningslinjer og VIP er (vejledninger, instrukser og politikker: - I tilrettelæggelse af pleje og behandling - I praksisbeskrivelser - I opgaver til klyngeundervisning 5. At lede sygepleje herunder prioritere, koordinere og delegere sygepleje inden for givne rammer og medvirke til at sikre sammenhængende patientforløb og patientsikkerhed i samarbejde på tværs af sektorer og institutioner. Tilrettelægge patientforløb alene eller sammen med vejledere. Vise overblik og evne til at prioritere egne arbejdsopgaver i sengeafsnit og ambulatorium. Uddelegere opgaver i det omfang, det er påkrævet. Følge planlagte studiebesøg i de afsnit og centre, hvor det er aktuelt i forhold til patientforløbene: Operationsafsnittet, onkologisk afsnit, radioterapiklinikken og Center for Kræft og sygepleje. Kommunikere og samarbejde med andre faggrupper: fysioterapeuter, læger, sekretærer, portører, socialrådgiver, diætist og krisepsykolog Samarbejde med, røntgenafdelingen, operationsgangen, klinisk fysiologisk afdeling. Bestille kørsel. Skrive sygeplejeepikriser. 6. At samarbejde med patienter og pårørende med respekt for menneskers forskellige værdier, opfattelser og reaktioner i forbindelse med sundhed, sygdom og sygepleje som grundlag for udførelse af professionel omsorg. Samarbejde med brystkræftpatienten og dennes pårørende. Respektere den enkelte patient og pårørendes værdier og kultur. Kommunikere i forhold til den enkeltes intellektuelle og følelsesmæssige forudsætninger. Informere og kommunikere med patient og pårørende i forhold til sygdom og pleje. Varetage psykosocial omsorg. Varetage pleje i forhold til bodyimage. 7. At redegøre for muligheder og barrierer knyttet til kvalitets- og udviklingsarbejde. Deltage i orientering om ledelsesmæssige rammer og vilkår hos oversygeplejersken. Forholde sig til akkreditering. Forholde sig til økonomiske og politiske vilkår i sundhedsvæsenet. 8. At beherske gældende dokumentationspraksis, administrative procedurer samt forholde sig kritisk til kvaliteten af den udførte sygepleje. Anvende tydeligt fagsprog i forbindelse med dokumentation i den elektroniske patientjournal (EPJ). Søge VIP er. Anvende Orbit, Opus arbejdsplads og EPM. Evaluere den udførte sygepleje. Forholde sig til afsnittets plejeform og andre mulige plejeformer. 7

8 9. At deltage i implementering af resultater fra udviklings- og forskningsarbejde i sygeplejevirksomhed. Deltage i orientering om afsnittets igangværende udviklingsprojekter hos oversygeplejersken, og efterfølgende rette opmærksomhed mod disse projekter. Deltage i Klinikdag om Ledelse og udvikling i sygeplejen. Beskriv hvilke forsknings- og udviklingsaktiviteter de studerende har mulighed for at forholde sig til: Dokumentation af nyansatte og erfarne sygeplejerskers kompetencer. Udskrivningssamtale og udskrivningspjece. Productive ward. Pårørendes behov. Smerter. Modelprogram. Forskning i kræftpatienters oplevelse af stress. Optimering af rehabiliteringsindsatsen. Der findes sygeplejefaglige nøglepersoner indenfor områderne: Smertebehandling, sårpleje, hygiejne og dokumentation. Udarbejdet af Dato: 15/ Navn (e): Britta Drostby Titel (er): Klinisk vejleder Mailadresse: Tlf.:

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Ortopædisk Genoptræningscenter Århus Kommune Et udviklingsprojekt i Genoptræningscentret,

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer?

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? Center for Interventionsforskning Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? En evaluering af implementeringsprocessen i ni pilotkommuner Katrine Bindesbøl Holm Johansen Tine Tjørnhøj-Thomsen

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Sonja Franck September 2013 side 2 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere