Cirkulære om aftale om. Flyttegodtgørelse. Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr PKAT nr. J.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cirkulære om aftale om. Flyttegodtgørelse. Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23"

Transkript

1 Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr PKAT nr. J.nr

2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale Kapitel 1. Afgrænsninger, definitioner og andre almindelige bestemmelser Dækningsområde Formål Definitioner Andre almindelige bestemmelser... 8 Kapitel 2. Flyttegodtgørelse ved uansøgt forflyttelse Godtgørelse af befordringsudgifter Godtgørelse af udgifter ved bohavets flytning Supplerende godtgørelse Godtgørelse af huslejetab Godtgørelse af udgifter ved dobbelt husførelse Godtgørelse af udgifter til opmagasinering af bohave Godtgørelse for handelsomkostninger...13 Kapitel 3. Flyttegodtgørelse ved ansøgt forflyttelse i forbindelse med forfremmelse Kapitel 4. Flyttegodtgørelse ved ansøgt forflyttelse uden forbindelse med forfremmelse Kapitel 5. Forhøjet flyttegodtgørelse Kapitel 6. Godtgørelse uden forflyttelse Kapitel 7. Ikrafttrædelsesbestemmelser

3 Cirkulære om aftale om flyttegodtgørelse (Til samtlige ministerier mv.) Generelle bemærkninger 1. Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 14. november 2006 indgået vedlagte aftale om flyttegodtgørelse. Aftalen er ændret på følgende punkter: I 13, stk. 1 og 22, stk. 1, om supplerende flyttegodtgørelse forhøjes satserne for enlige med virkning fra 1. oktober 2006 til henholdsvis kr. og kr. I 20 om godtgørelse for handelsomkostninger forhøjes beløbet i stk. 1 til kr. og beløbet i stk. 3 til kr. Forhøjelsen af maksimumsbeløbene har virkning for forflyttelser, der sker fra 1. oktober Aftalen gælder for tjenestemænd i staten og folkekirken, jf. 1. En række overenskomster, herunder fællesoverenskomster, indeholder bestemmelser om, at reglerne om flyttegodtgørelse for tjenestemænd skal finde anvendelse på overenskomstens område. I så fald gælder aftalen for tjenestemænd i det omfang, det fremgår af overenskomsten. 3. Formålet med aftalen er at godtgøre merudgifter ved forflyttelse, jf. 2. Alle merudgifter skal derfor dokumenteres. Dette gælder dog ikke for den supplerende godtgørelse efter 13 eller Hvor der ifølge aftalen skal gives godkendelse, foretages skøn o.l., ligger kompetencen hos det pågældende ministerium eller hos den institution, virksomhed mv., som afgørelseskompetencen eventuelt er blevet delegeret til. Således skal bl.a. flyttetilbud, som medarbejderen efter aftalens 12 indhenter, godkendes af vedkommende ministerium eller styrelse. 3

4 5. I tilslutning til aftalens 15, stk. 4, om længden af perioden for udbetaling af godtgørelse for udgifter ved dobbelt husførelse bemærkes, at vedkommende styrelse efter vurdering af de konkrete forhold i det enkelte tilfælde kan forlænge perioden ud over 12 måneder, specielt i tilfælde, hvor medarbejderen ikke har kunnet sælge sin ejerbolig, selv om særlige bestræbelser herfor har været udvist. 6. I aftalen skelnes der på visse punkter mellem forflyttelse i forbindelse med eller uden forbindelse med forfremmelse. For tjenestemænd aflønnet efter lønrammesystemet er der tale om forfremmelse ved ansættelse i en højere lønramme, herunder et lønrammeforløb på et højere niveau, eller overgang til en stilling med anden benævnelse inden for samme lønramme/lønrammeforløb, når sådan overgang anses som en naturlig oprykning. For tjenestemænd aflønnet efter nye lønsystemer er der tale om forfremmelse, når der sker oprykning til en højere basisløngruppe eller når der ydes tillæg/sker tillægsforhøjelser, der i det hidtidige lønsystem (lønrammesystemet) ville have haft form af oprykning til en højere lønramme. Tilsvarende er der ved aflønning efter et intervallønssystem tale om forfremmelse, når der sker oprykning i intervallet, der i det hidtidige lønsystem ville have haft form af oprykning til en højere lønramme. 7. Udbetaling af forhøjet flyttegodtgørelse efter reglerne i er mulig i forflyttelsessituationer, hvor der er tale om ansøgt forflyttelse i forbindelse med forfremmelse og ansøgt forflyttelse uden forbindelse med forfremmelse. Reglerne, der er indført for at fremme mobiliteten, indebærer, at den enkelte ansættelsesmyndighed i tilfælde, hvor der konkret skønnes at foreligge fornødent behov for dækning af yderligere flytteudgifter, kan give en ansøger til en stilling tilsagn om en ydelse, der supplerer den flyttegodtgørelse, som ansøgeren har ret til efter gældende aftaler og overenskomster. Anvendelsen af reglerne er betinget af, at der i forvejen er hjemmel til i det konkrete tilfælde at udbetale flyttegodtgørelse i et eller andet omfang inden for rammerne af aftalens øvrige bestemmelser. Reglerne finder ikke anvendelse i forbindelse med flytninger, som er omhandlet i 1, stk. 2, og kapitel 6 i aftalen. 4

5 8. Med hensyn til beskatning af flyttegodtgørelse henvises til de til enhver tid af Told- og Skattestyrelsen fastsatte regler, jf. for tiden Ligningsvejledningen, almindelig del , pkt. A.B og A.F Ligningsvejledningen kan findes på 9. Dette cirkulære har virkning fra 1. oktober Samtidig ophæves cirkulære nr af 20. december 2004 om aftale om flyttegodtgørelse (Perst. nr ) og cirkulære nr af 15. december 2005 om regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2006 (Perst.nr ). Finansministeriet, Personalestyrelsen Den 27. november 2006 P.M.V. E.B. Henrik Bo Nielsen 5

6 6

7 Aftale om flyttegodtgørelse I henhold til 45, stk. 1, i lov om tjenestemænd aftales følgende: Kapitel 1. Afgrænsninger, definitioner og andre almindelige bestemmelser Dækningsområde 1. Aftalen gælder for tjenestemænd i staten og folkekirken. Den gælder endvidere for tjenestemænd i folkeskolen ansat før 1. april 1993, der efter denne dato ansættes som tjenestemænd i staten eller folkekirken. Stk. 2. Aftalen gælder ikke for flytninger a) til og fra udlandet og b) til, i eller fra Grønland Formål 2. Aftalens formål er at godtgøre merudgifter ved forflyttelse, jf. 3, stk. 1, samt flytninger omfattet af 3, stk. 2. Definitioner 3. Ved forflyttelse forstås i denne aftale, at en medarbejder skifter tjenestested, og dette medfører flytning af familie og/eller bohave. Der udbetales flyttegodtgørelse efter reglerne i kapitel 2, 3 eller 4 - eventuelt suppleret med ydelser efter reglerne i kapitel 5 - til at dække udgifterne i forbindelse med forflyttelse. Stk. 2. Aftalen gælder også i forbindelse med visse flytninger, hvor der ikke foreligger forflyttelse. I disse tilfælde udbetales godtgørelse efter reglerne i kapitel 6. 7

8 Andre almindelige bestemmelser 4. Flyttegodtgørelse og godtgørelse efter kapitel 6 udbetales kun mod dokumentation for, at udgiften er afholdt, bortset fra supplerende godtgørelse. 5. Der udbetales ikke flyttegodtgørelse i følgende tilfælde: a) når flytningen ikke er forårsaget af forflyttelsen, b) når flytningen ikke bringer medarbejderens bopæl væsentligt nærmere til det nye tjenestested, c) når medarbejderen ikke agter at foretage bopælsforandring. Stk. 2. Stk. 1, litra b), finder ikke anvendelse ved ind- og udflytning af tjenesteboliger. 6. Flyttegodtgørelse udbetales ikke ved første ansættelse, jf. dog 27. Stk. 2. Dog udbetales flyttegodtgørelse, når medarbejderen forflyttes indbyrdes mellem staten og folkekirken. 7. Par, der har levet sammen i mindst 1 år, sidestilles i aftalen med ægtefæller. Samlivet kan kræves dokumenteret af folkeregisteret. 8. Samlevende ægtefæller, der forflyttes til samme egn, kan alene få udbetalt den højeste godtgørelse, som en af ægtefællerne er berettiget til. 9. Rejser i forbindelse med forflyttelse er ikke tjenesterejser. Kapitel 2. Flyttegodtgørelse ved uansøgt forflyttelse 10. Ved uansøgt forflyttelse forstås i denne aftale forflyttelse, der skyldes, at medarbejderen beordres til at skifte tjenestested. Til medarbejdere, der forflyttes uansøgt, udbetales flyttegodtgørelse efter reglerne i dette kapitel. 8

9 Stk. 2. Til medarbejdere, der i forbindelse med nedlæggelse eller flytning af tjenestesteder eller nedlæggelse af stillinger får nyt tjenestested, udbetales flyttegodtgørelse efter reglerne for uansøgt forflyttelse. Godtgørelse af befordringsudgifter 11. Medarbejderen og personer, der hører til husstanden, kan få godtgjort befordringsudgifter i forbindelse med flytningen med den afholdte udgift. Stk. 2. Medarbejderen og/eller dennes ægtefælle kan desuden få godtgjort udgifterne til en besigtigelsesrejse til det nye tjenestested inden flytningen. Godtgørelse af udgifter ved bohavets flytning 12. Godtgørelse af udgifter ved bohavets flytning udbetales på følgende betingelser: a) medarbejderen skal indhente tilbud fra mindst 3 flytteforretninger og b) de modtagne flyttetilbud skal godkendes af det tjenestested, hvortil medarbejderen flytter. Stk. 2. Hvis ingen af de flyttetilbud, medarbejderen selv har indhentet, kan godkendes, skal det tjenestested, hvortil medarbejderen flytter, fremskaffe et nyt flyttetilbud. Hvis medarbejderen foretrækker at acceptere et andet højere tilbud, der ikke kan godkendes, må den pågældende selv betale forskelsbeløbet. Stk. 3. Medarbejdere, der kun flytter med enkelte indbogenstande, kan undlade at søge flyttetilbud godkendt. Medarbejdere, der selv foretager flytningen, kan få refunderet udgifterne til leje af transportmiddel samt eventuel færgeudgift/broafgift. Stk. 4. Rimelige udgifter til autoriseret nedtagning og opsætning af belysningsmidler og sædvanlige husholdningsmaskiner refunderes. 9

10 Supplerende godtgørelse 13. Der udbetales supplerende flyttegodtgørelse med følgende beløb: Gifte Enlige kr kr. Stk. 2. Er der ikke forløbet over 3 år siden sidste uansøgte forflyttelse, udgør den supplerende godtgørelse det dobbelte af de i stk. 1 nævnte beløb. Stk. 3. Til enker og enkemænd udbetales supplerende godtgørelse med beløbet for gifte. Tilsvarende gælder for andre medarbejdere, der har hjemmeværende børn under 21 år. Stk. 4. De i stk. 1 nævnte beløb er de pr. 1. oktober 2006 gældende satser. Satserne reguleres hvert år pr. 1. januar på grundlag af den årlige procentvise ændring af nettoprisindekset for september måned. Stk. 5. Godtgørelsen udbetales med den på flyttetidspunktet gældende sats. Godtgørelse af huslejetab 14. Som huslejetab betragtes i lejligheder leje, centralvarmebidrag og lignende, som medarbejderen ifølge kontraktlig forpligtelse må betale, hvis lejligheden er fraflyttet, og lejemålet ikke har kunnet bringes til ophør. Eventuelt boligtilskud (boligsikring) fradrages i lejebeløbet ved beregning af godtgørelsen. Stk. 2. Som huslejetab betragtes ved bolig i fast ejendom - herunder ejerlejligheder - renteudgifter, hvis medarbejderen er flyttet til det nye tjenestested, og ejendommen ikke har kunnet sælges. Efter anmodning skal medarbejderen dokumentere dette over for sit tjenestested. Stk. 3. Som huslejetab betragtes ved indehavelse af en andel i en andelsboligforening den boligafgift, som medarbejderen skal betale til andelsboligforeningen, hvis den pågældende er flyttet til det nye tjenestested, og andelen ikke har kunnet sælges. 10

11 Stk. 4. Lån i den ejendom, som medarbejderen forlader, og som er stiftet inden for en periode af 1 år forud for forflyttelsestidspunktet eller senere, kan ikke indgå i beregning af huslejetab efter stk. 2, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Stk. 5. Godtgørelsen kan ikke udbetales for en længere periode end den, der svarer til den pågældende boligs normale opsigelsesvarsel, og ved bolig i ejerbolig og andelsboligforeninger normalt ikke ud over 6 måneder. Stk. 6. Der kan ikke inden for samme tidsrum udbetales godtgørelse for huslejetab og udgifter foranlediget af dobbelt husførelse. Godtgørelse af udgifter ved dobbelt husførelse 15. Udbetaling af godtgørelse for dobbelt husførelse forudsætter, at den dobbelte husførelse er forårsaget af forflyttelsen, at medarbejderen ikke har mulighed for at skaffe sig passende bolig ved det nye tjenestested, herunder fordi den pågældendes hidtidige bolig ikke har kunnet sælges, samt at den forflyttede opretholder husførelse på det tidligere tjenestested af hensyn til ægtefællen og/eller hjemmeværende børn. Stk. 2. Tjenestestedet kan udbetale godtgørelse for dobbelt husførelse i tilfælde, hvor medarbejderens husstand flytter til det nye tjenestested forud for tidspunktet for skift af tjenestested. Stk. 3. Godtgørelse for dobbelt husførelse kan udbetales inden for en ramme, der ikke overstiger de godtgørelsesbeløb, der udbetales henholdsvis for dagog nat udgifter under udstationering, jf. gældende aftale om tjenesterejser. Kan medarbejderen vælge at rejse efter regning på tjenesterejser, godtgøres rimelige merudgifter ved dobbelt husførelse. Stk. 4. Godtgørelse for udgifter ved dobbelt husførelse kan kun i ganske særlige tilfælde udbetales ud over 12 måneder. Medarbejderen skal på anmodning over for sit tjenestested godtgøre, hvad der er foretaget for at skaffe en ny bolig, herunder med hensyn til salg af den hidtidige bolig. 16. Enlige medarbejdere, der ikke har kunnet sælge deres hidtidige faste 11

12 ejendom, kan få godtgjort udgiften til midlertidig bolig på det nye tjenestested inden for det i 15, stk. 4, fastsatte tidsrum og inden for den beløbsramme, der er fastsat for overnatningsgodtgørelse, jf. 15, stk I stedet for godtgørelse for dobbelt husførelse, jf. 15, kan der betales godtgørelse for udgifter til befordring med offentlige transportmidler mellem medarbejderens bopæl og det nye tjenestested eller godtgørelse for kørsel med eget befordringsmiddel efter lav sats, jf. gældende aftale om tjenesterejser. Stk. 2. Godtgørelsen kan udbetales i det tidsrum, der er fastsat i 15, stk. 4, dog maksimalt med det beløb, der kan udbetales efter 15, stk. 3, og højst med det beløb, hvormed medarbejderens udgifter til transport mellem bopæl og tjenestested er forøget ved forflyttelsen. 18. En medarbejder, der modtager godtgørelse for dobbelt husførelse, kan højst én gang om ugen få godtgjort udgiften til offentlige transportmidler til besøg hos familien. Stk. 2. Hvis medarbejderen benytter fly, skal den pågældende selv betale merudgifterne i forhold til billigste offentlige transportmiddel. For rejser til og fra Bornholm refunderes udgiften til billigste flybillet. Stk. 3. Hvis medarbejderen benytter egen bil eller motorcykel i de i stk. 1 nævnte tilfælde, kan den pågældende få udbetalt godtgørelse pr. km i henhold til gældende aftale om tjenesterejser og eventuel færgeudgift/broafgift, dog maksimalt et samlet beløb svarende til billigste offentlige transportmiddel. Stk. 4. I stedet for godtgørelse af udgift til den i stk. 1 nævnte rejse til besøg hos familien kan medarbejderen, hvis de tjenstlige forhold ikke er til hinder herfor, efter tjenestestedets bestemmelse få godtgjort befordringsudgift til ægtefælles og/eller hjemmeværende børns besøgsrejse til medarbejderens tjenestested inden for samme udgiftsbeløb som efter stk Godtgørelse af udgifter til opmagasinering af bohave 19. I stedet for godtgørelse af huslejetab eller godtgørelse for dobbelt hus- 12

13 førelse kan der udbetales godtgørelse for opmagasinering af bohavet, indtil medarbejderen har skaffet sig en passende bolig, normalt dog højst i 12 måneder. Godtgørelse for handelsomkostninger 20. Udgifter til advokat- og ejendomsmæglersalærer, stempelafgift, tilstandsrapport, energimærkning, annonceudgifter samt tinglysningsafgifter i forbindelse med køb og/eller salg af fast ejendom kan godtgøres inden for et beløb af kr. Stk. 2. Ved erhvervelse og/eller overdragelse af en andel i en andelsboligforening kan der udbetales den i stk. 1 nævnte godtgørelse til dækning af udgifter til advokat og ejendomsmægler, stempelafgifter samt annoncer. Stk. 3. Ud over de i stk. 1 eller 2 nævnte godtgørelser for dokumenterede udgifter udbetales en godtgørelse på højst kr., dog ikke ud over det beløb, de dokumenterede udgifter udgør i henhold til stk. 1 eller 2. Kapitel 3. Flyttegodtgørelse ved ansøgt forflyttelse i forbindelse med forfremmelse 21. Ved ansøgt forflyttelse i forbindelse med forfremmelse forstås i denne aftale forflyttelse, der skyldes, at en medarbejder efter ansøgning skifter tjenestested i forbindelse med ansættelse i en stilling, der må betragtes som et avancement. Stk. 2. Til medarbejdere, der forflyttes ansøgt i forbindelse med forfremmelse, udbetales flyttegodtgørelse efter reglerne i kapitel 2 bortset fra 13 og Der udbetales supplerende godtgørelse med følgende beløb: Gifte Enlige kr kr. 13

14 Stk. 2. Til enker og enkemænd udbetales supplerende godtgørelse med beløbet for gifte. Tilsvarende gælder for andre medarbejdere, der har hjemmeværende børn under 21 år. Stk. 3. De i stk. 1 nævnte beløb er de pr. 1. oktober 2006 gældende satser. Satserne reguleres som anført i 13, stk. 4. Kapitel 4. Flyttegodtgørelse ved ansøgt forflyttelse uden forbindelse med forfremmelse 23. Ved ansøgt forflyttelse uden forbindelse med forfremmelse forstås i denne aftale, at en medarbejder efter ansøgning skifter tjenestested, uden at skiftet er omfattet af 10 eller 21. Stk. 2. Med ansøgt forflyttelse uden forbindelse med forfremmelse sidestilles forflyttelse: a) i tilknytning til en medarbejders tilbagekomst fra tjenestefrihed uden løn, b) i tilknytning til en ugift medarbejders tilbagekomst efter værnepligtstjeneste, c) som disciplinær straf ved overførelse til andet arbejdssted. Stk. 3. Til medarbejdere, der forflyttes efter ansøgning uden forbindelse med forfremmelse, udbetales flyttegodtgørelse efter reglerne i 11, stk. 1, og 12 med fradrag af 20 pct. Kapitel 5. Forhøjet flyttegodtgørelse 24. I tilfælde, hvor ansættelsesmyndigheden konkret skønner, at der foreligger behov for at dække flytteudgifter ud over de ydelser, som en ansøger til en stilling har ret til efter reglerne i kapitel 3 eller 4, kan der gives ansøgeren tilsagn om, at flyttegodtgørelsen bliver suppleret med ydelser som angivet i

15 25. Ved ansøgt forflyttelse i forbindelse med forfremmelse, jf. kapitel 3, kan den supplerende godtgørelse, som den forflyttede har ret til ifølge 22, udbetales med et beløb op til samme sats, som følger af aftalens 13. Stk. 2. Sammen med eller som alternativ til en forhøjet supplerende godtgørelse efter stk. 1 kan der tilbydes hel eller delvis dækning af sådanne handelsomkostninger, som efter aftalens 20 tilkommer en medarbejder, der forflyttes uansøgt. 26. Ved ansøgt forflyttelse uden forbindelse med forfremmelse, jf. kapitel 4, kan der helt eller delvis ses bort fra det fradrag på 20 pct., der efter 23, stk. 3, sker ved udbetaling af flyttegodtgørelse efter aftalens 11, stk. 1, og 12. Stk. 2. Kombineret med eller i stedet for helt eller delvist bortfald af fradrag på 20 pct. efter stk. 1 kan der gives tilsagn om delvis eller fuld godtgørelse efter reglerne i en eller flere af følgende bestemmelser i aftalen: 11, stk. 2, om udgifter til besigtigelsesrejse, 13 om supplerende godtgørelse, 14 om godtgørelse af huslejetab, om godtgørelse af udgifter ved dobbelt husførelse, 19 om godtgørelse af udgifter til opmagasinering af bohave samt 20 om godtgørelse for handelsomkostninger. Kapitel 6. Godtgørelse uden forflyttelse 27. Til medarbejdere, som ved første ansættelse flytter ind i en anvist tjenestebolig, udbetales godtgørelse efter aftalens regler i kapitel Der udbetales godtgørelse efter aftalens regler i kapitel 2 bortset fra 15-19, i følgende tilfælde: a) hvis medarbejderen uden at skifte tjenestested flytter ind i en anvist tjenestebolig, b) hvis medarbejderen - efter pålæg - fraflytter en anvist tjenestebolig efter afsked med rådighedsløn eller ventepenge, c) hvis medarbejderen efter pålæg fraflytter en lejebolig som følge af dens nedlæggelse, d) hvis medarbejderen - efter pålæg - fraflytter en anvist tjenestebolig uden 15

16 forbindelse med afsked, e) når en efterlevende ægtefælle - efter medarbejderens - død fraflytter en tjenestebolig. Stk. 2. Der udbetales kun supplerende flyttegodtgørelse ved første flytning, når medarbejderen midlertidigt fraflytter en tjenestebolig som følge af nedrivning og/eller istandsættelse, og medarbejderen senere flytter tilbage til tjenesteboligen. 29. Der udbetales en éngangsgodtgørelse svarende til 100 pct. af det fastsatte årlige boligbidrag i følgende tilfælde: a) når medarbejderen fraflytter en tjenestebolig ved afsked med pension, b) når medarbejderen modtager rådighedsløn eller ventepenge og fraflytter en lejebolig, c) når en efterlevende ægtefælle fraflytter en lejebolig, ved medarbejderens død. 30. Aftalens regler i kapitel 4 gælder også for medarbejdere på Færøerne, der fraflytter Færøerne for at bosætte sig i Danmark i forbindelse med afsked med pension på grund af alder eller helbredsbetinget utjenstdygtighed. Kapitel 7. Ikrafttrædelsesbestemmelser 31. Denne aftale har virkning for forflyttelser, der sker pr. 1. oktober 2006 og senere. Stk. 2. Hvor forflyttelsen er sket før 1. oktober 2006, finder de hidtidige regler om flyttegodtgørelse mv. anvendelse, uanset om selve flytningen foretages senere. Stk. 3. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel, dog tidligst til 1. april Stk. 4. Samtidig ophæves aftale af 26. november 2004 om flyttegodtgørelse. 16

17 København, den 14. november 2006 Statsansattes Kartel Peter Waldorff Statstjenestemændenes Centralorganisation II Tommy Agerskov Thomsen Finansministeriet P.M.V. E.B. Henrik Bo Nielsen Akademikernes Centralorganisation Sine Sunesen Lærernes Centralorganisation Anders B. Christensen 17

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 042-10 J.nr. 09-233-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser

Fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser Cirkulære om aftale om Fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser 2004 Cirkulære af 21. april 2004 Perst. nr. 027-04 PKAT nr. J.nr. 04-546-8 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag Aftale om fradrag

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

21.11.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. AFTALE om tjeneste- og lejeboliger m.v. for ansatte inden for sygehusområdet

21.11.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. AFTALE om tjeneste- og lejeboliger m.v. for ansatte inden for sygehusområdet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE JORDEMODERFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET AFTALE om tjeneste- og lejeboliger

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Cirkulære om. Orlov til børnepasning

Cirkulære om. Orlov til børnepasning Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001 1 Cirkulære om orlov til børnepasning (Til samtlige ministerier mv.) 1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 2005 Cirkulære af 15. april 2005 Perst. nr. 011-05 PKAT nr. J.nr. 05-882-5 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner. September 2015

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner. September 2015 Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner September 2015 UDKAST AF 3. AUGUST 2015 Vejledningen er udelukkende udsendt elektronisk. ISBN 87-7956-457-7

Læs mere

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer 2005 Cirkulære af 15. marts 2007 Perst. nr. 032-07 PKAT nr. J.nr. 06-861-85 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 4. januar 2012 Perst.nr. 001-12 PKAT nr. 0145, 0201 og 0211 J.nr. 10-333/65-4 Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen FINANSMINISTERIET Cirkulære om Tjenesterejseaftalen 2000 INDHOLD Side CIRKULÆRE 1. Indledning...1 2. Ændringer i aftalen...1 3. Generelle bemærkninger...4 4. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...6

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær.

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. Cirkulære om Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning, 1 Personkreds, 2 Uansøgt svagelighedspensionering,

Læs mere

Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv.

Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 23. oktober 2013 Modst.nr. 047-13 PKAT nr. 0201, 0211, 0225 J.nr. 12-333/31-67 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fradrag for dobbelt husførelse

Fradrag for dobbelt husførelse - 1 Fradrag for dobbelt husførelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et begrænset jobudbud, særlige kompetencer eller andre forhold kan medføre, at det i en periode et nødvendigt for at tage

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Praksis for beregning af befordringsudgifter

Praksis for beregning af befordringsudgifter Praksis for beregning af befordringsudgifter Med virkning pr. 1. august 2009 indfører Beredskabsstyrelsen Hedehusene (BRSH) ny praksis for beregning af befordringsudgifter (den såkaldte transportgodtgørelse).

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten Cirkulære af 19. april 2012 Modst.nr. 017-12 PKAT nr. 608 (COII), 286 (DM) samt relevante AC-PKAT J.nr. 07-333/31-7 Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt

Læs mere

Kontrolforanstaltninger

Kontrolforanstaltninger Cirkulære om aftale om Kontrolforanstaltninger 2010 Cirkulære af den 1. november 2010 Perst. nr. 031-10 J.nr. 08-320-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden mv.... 5

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11

Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11 Ý µ«:» ±³ Ú»» º»² îððë Ý µ«:» º ïïò ²±ª»³¾» îððë ÐÕßÌ ² ò Öò² ò ðëóëîïóèî л ò ² ò ðëíóðë ²¼ ± ¼ º±»¹²»» Ý µ«:» Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11

Læs mere

Førtidspensionsfradrag

Førtidspensionsfradrag Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 2014 Cirkulære af 20. maj 2014 Modst.nr. 029-14 J.nr. 2013-7002-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Førtidspensionering... 5 3. Førtidspensionsfradrag...

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Aalborg Hobrovej 85, Postboks 44, 9100 Aalborg Tlf. 72 69 40 00 Afholdelse af prøver Censorer der medvirker ved bachelorprøver

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner

Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner 2002 Cirkulære af 16. marts 2005 Perst. nr. 006-05 PKAT nr. 107 J.nr. 01-333/74-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2014 Cirkulære af 21. marts 2014 Modst.nr. 014-14 J.nr. 2014-7622-001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Kapitel 1 Lovens område

Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Kapitel 1 Lovens område Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland Kapitel 1 Lovens område 1. Denne landstingslov finder anvendelse på enhver, der er ansat som tjenestemand

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Fleksibilitetsfremmende ydelse ( F ly t t e h j æ l p )

Et nyt arbejdsliv. Fleksibilitetsfremmende ydelse ( F ly t t e h j æ l p ) Et nyt arbejdsliv Fleksibilitetsfremmende ydelse ( F ly t t e h j æ l p ) Ove Hygum Arbejdsminister For at imødegå strukturproblemer på arbejdsmarkedet er det særlig vigtigt, at fleksibiliteten på arbejdsmarkedet

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Studenterundervisere ved universiteter mv.

Studenterundervisere ved universiteter mv. Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv. 2005 Cirkulære af 23. marts 2007 Perst. nr. 036-07 PKAT nr. 107 J.nr. 05/333-74-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv.

Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv. Cirkulære om organisationsaftale for Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr.

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 Cirkulære om aftale om Opsparingsdage 2015 Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 2 Cirkulære om aftale om opsparingsdage Ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2015 har Finansministeriet og

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 Cirkulære om organisationsaftale for Håndværkere 2013 Cirkulære af 12. september 2013 Modst.nr. 044-13 PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 J.nr. 12-333/03-12 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2013-2015 Organisationsaftale mellem Den Offentlige Gruppe Finansministeriet og Dansk Metal, Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet i Danmark, Serviceforbundet,

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes:

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes: Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 August 2000 J.nr. 7-2113-2/00 NY TJENESTEREJSEAFTALE Der er indgået aftale om en ny tjenesterejseaftale mellem Finansministeriet og

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere