Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0."

Transkript

1 FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de PO-organister, som på nuværende tidspunkt er ansat i ansættelsesforhold. Allerede ansatte, der er ansat som tjenestemænd, vedbliver at være tjenestemænd også ved stillingsskifte. Tjenestemænd forbliver i lønrammesystemet uden mulighed for lokalt at aftale tillæg. Nærværende vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj til de lønsvarlige, der skal oprette ansættelsesforhold efter den nye overenskomst i FLØS. Vejledningen erstatter ikke overenskomstteksten, der bør læses som supplement til denne vejledning. Vejledningen omfatter organister med præliminær orgelprøve fra et dansk musikkonservatorium, et seminarium, en kirkemusikskole eller tilsvarende godkendt udenlandsk eksamen. Væsentlige ændringer: Ændringerne indebærer, at PO-organister fremadrettet bliver aflønnet med Ny Løn, hvilket giver mulighed for lokalt at aftale dele af lønnen. Organisterne har hidtil været aflønnet efter lønrammesystemet. Samtidig sker der en ændring af rådighedstillægget. Ændringen indebærer, at rådighedstillægget differentieres efter antallet af pligtige tjenestesteder. Allerede ansatte organister, der overgår til overenskomstansættelse pr. 1. januar 2010, er omfattet af en garantilønsordning. Ordningen indebærer, at organister som minimum er garanteret det nuværende lønniveau samt niveauet for den første ordinære lønstigning. Hidtil har mindste beskæftigelse været 50 procent af en fuldtidsstilling, svarende til 18,5 time pr. uge. Beskæftigelseskravet er nu 8 timer pr. uge. Arbejdstiden opgøres i et antal hele ugentlige timer. Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. Fremadrettet vil alle organister blive omfattet af en 5-dages arbejdsuge. Ved overgangen skal alle fremtidige indberetninger af ferie og særlige feriedage ske som 5-dages arbejdsuge. Ændringen gælder både for tjenestemandsansatte og overenskomstansatte organister. Nyt restferieregnskab sendes ud primo januar OBS! Det er særdeles vigtigt, at menighedsrådene har foretaget indberetning til FLØS om al afholdt ferie og afholdte særlige feriedage i forbindelse med november måneds lønkørsel. Dette af hensyn til, at FLØS på grundlag af restdagene vil foretage en automatisk konvertering fra 6 dags- til 5 dagsafvikling.

2 Ændringer og øvrige konsekvenser pga. den nye overenskomst er beskrevet i det følgende. Stillingskategori. PO-organister, som ansættes på ny overenskomst, oprettes med stillingskategori 1401 PO - organister OK. Aflønningsform: Stillingskategorien aflønner pr. automatik medarbejderen som bagudlønnet. Kommer medarbejderen i direkte overgang fra et tidligere ansættelsesforhold inden for folkekirken, og har medarbejderen i det tidligere ansættelsesforhold været aflønnet som forudlønnet, medtages denne aflønningsform. Ændringen af aflønningsformen fra bagud til forud foretages ved at afvige aflønningsformen på medarbejderens ansættelsesforhold. Skalaløn. PO-organister, der overenskomstansættes lønnes med lønramme PO-BASIS: Basisløntrin Grundbeløb pr. 1/10-97 Oprykning 1 Kr ,00 2 år 2 Kr ,00 Ingen oprykning Ved indberetning angives det løntrin, hvor organister indplaceres samt oprykningsdato for førstkommende oprykning. (Datoen angives i feltet Næste opryk på blanket FL 02). Desuden angives j (i feltet Auto opryk på blanket FL 02) for at acceptere, at fremtidige oprykninger foretages automatisk. Opmærksomheden henledes på, at ansatte med en lavere beskæftigelse end 15 timer ugentligt, optjener halv lønanciennitet, hvilket betyder, at oprykning skal foretages manuelt. Oprykningsdatoen i feltet Næste opryk skal derfor være på blanket FL 02. Rådighedstillæg angives på fast lønart 2955 Rådighedstillæg OTK, kvoteret Der ydes rådighedstillæg til organister, som er ansat efter denne overenskomst. Tillægget ydes for fleksibel arbejdstilrettelæggelse, forpligtelse til merarbejde og indtil 20 timers merarbejde i kvartalet, arbejde om aftenen og på lørdage, søndage og søgnehelligdage m.fl., for eventuel varetagelse af tjenester, opstået som følge af akut opstået sygdom og efter omstændighederne tjeneste ved flere kirker eller flere menighedsråd. Rådighedstillægget og merarbejdsforpligtelsen på 20 timer nedsættes forholdsmæssigt ved ansættelse på nedsat tid. Lønarten er fuldt pensionsberettiget.

3 I henhold til den nye overenskomst er rådighedstillæg kvoteret i forhold til medarbejderens arbejdstidsbrøk. Lønarten er pensionsberettiget med 18%. Pensionsberegning af rådighedstillæg med 18% foretages automatisk ved indberetning af lønart Pensionen afregnes til CO II Pension hos PFA. Den nye lønart er gyldig fra og med 1. september 2009 og er oprettet med lønarat 2955 Rådighedstillæg OTK, kvoteret. Lønart 2955 Rådighedstillæg OTK, kvoteret er en fast lønart, som oprettes direkte under medarbejderen. Fast lønart 2955 indberettes med en af følgende grundbeløb pr. 1/10-97, med samtidig angivelse af værdi = 1 for angivelse af, at der er tale om pensionsberegning. Rådighedstillæg udgør i grundbeløb pr. 1/10-97 for organister, der gør tjeneste ved: Sats Kode 1 kirke kr , kirker kr , eller flere kirker kr , Funktionstillæg Pensionsgivende, angives på de faste lønarter Funktionstillæg aftales lokalt og udbetales for særlige funktioner, som en eller flere ansatte udfører. Funktionstillæg er midlertidige og bortfalder, hvis funktionen ophører. Der er oprettet 5 nye faste lønarter, som kan benyttes til udbetaling af pensionsgivende funktionstillæg. I betegnelsen er det hensigten, at menighedsrådet angiver, hvad tillægget ydes for. Tillægget indberettes med et årligt afrundet grundbeløb pr. 1/ Da der altid vil være tale om et færdigt forhandlet tillæg, udbetales tillægget altid på baggrund af det indtastede forhandlede tillægsbeløb (1/10-97) og kvoteres derfor IKKE i forhold til medarbejderens arbejdstid. Funktionstillæggene indgår i pensionsberegning med 18%. Pensionen afregnes til PFA-Pension. Følgende lønarter er oprettet som funktionstillæg: Lønart 2901 Funktionstillæg, Pens.giv. 1 Lønart 2902 Funktionstillæg, Pens.giv. 2 Lønart 2903 Funktionstillæg, Pens.giv. 3 Lønart 2904 Funktionstillæg, Pens.giv. 4 Lønart 2905 Funktionstillæg, Pens.giv. 5 Antallet af funktionstillæg begrænser ikke muligheden for at indgå aftaler om, at der ydes flere funktionstillæg. Det er dog heller ikke et udtryk for, at der skal ydes funktionstillæg. Kvalifikationstillæg Pensionsgivende angives på lønarterne

4 Kvalifikationstillæg aftales lokalt og udbetales for den ansattes faglige og personlige kvalifikationer, kompetenceudvikling, kvaliteten i opgavevaretagelsen, balancen i forhold til aflønningen af tilsvarende arbejde på det øvrige offentlige arbejdsmarked og af hensyn til rekruttering og fastholdelse. Kvalifikationstillæg ydes som varige tillæg. Der kan lokalt indgås forhåndsaftaler, hvori kriterier og beløbsstørrelser for kvalifikationstillæg fastlægges. Der er oprettet 5 nye faste lønarter, som kan benyttes til udbetaling af pensionsgivende kvalifikationstillæg. I betegnelsen er det hensigten, at menighedsrådet angiver, hvad tillægget ydes for. Tillægget indberettes med et årligt afrundet grundbeløb pr. 1/ Da der altid vil være tale om et færdigt forhandlet tillæg, udbetales tillægget altid på baggrund af det indtastede forhandlede tillægsbeløb (1/10-97) og kvoteres derfor IKKE med medarbejderens arbejdstidsbrøk. Kvalifikationstillæggene indgår i pensionsberegning med 18%. Pensionen afregnes til PFA- Pension. Følgende lønarter er oprettet som kvalifikationstillæg: Lønart 2911 Kvalifikationstillæg, Pens.g. 1 Lønart 2912 Kvalifikationstillæg, Pens.g. 2 Lønart 2913 Kvalifikationstillæg, Pens.g. 3 Lønart 2914 Kvalifikationstillæg, Pens.g. 4 Lønart 2915 Kvalifikationstillæg, Pens.g. 5 Antallet af kvalifikationstillæg begrænser ikke muligheden for at indgå aftaler om, at der ydes flere kvalifikationstillæg. Det er dog heller ikke et udtryk for, at der skal ydes kvalifikationstillæg. Pension til overenskomstansatte PO-organister angives på fast Lønart 5337 OTK-pension, Ny aftale For at aktivere pensionsberegning skal Lønart 5337 oprettes. Pensionen på 18% afregnes til CO II Pension hos PFA (OTK). Gruppelivsordning overenskomstansatte PO-organister angives på fast Lønart 5310 Gruppeliv. PO-organister skal oprettes med gruppelivsordning i Forenede Gruppeliv. Ordning aktiveres ved at anvende lønart 5310 med kode 1. Konvertering af pension til løn ved 70 år angives på fast Lønart 5377 OTK-pens. konv. til løn v. 70 år Når medarbejderen fylder 70 år og fortsat gør tjeneste som PO-organist, skal medarbejderen have udbetalt den beregnede pension som løn, medmindre medarbejderen anmoder om, at beløbet indbetales til en pensionsordning eller at beløbet konverteres til frihed. Såfremt beløbet skal

5 indbetales til en pensionsordning, skal lønmodtageren give oplysninger om, hvordan lønindbetalingen skal foretages. Samtidig med at medarbejderen fylder 70 år, skal lønart 5364 lukkes og erstattes af lønart 5376, såfremt pensionen skal udbetales. Den nye lønart 5376 til konvertering af pension til løn ved 70 år, er gyldig fra og med 1. september Pensionsindbetalingen til CO II Pension stoppes samtidig med lukning af pensionslønart 5337 OTK-pension, Ny aftale. Engangsvederlag pensionsgivende angives på Lønart 2930 Engangstillæg, Pens.giv. Til afregning af pensionsgivende engangsvederlag anvendes lønart Vederlaget kan ydes for honorering af særlig indsat mv. Lønarten indberettes med beløb til udbetaling i nutidskroner. Værdien af engangsvederlaget indgår i pensionsberegning med 18%. Pensionen afregnes til PFA- Pension. Engangsvederlag ej pensionsgivende angives på Lønart 2935 Engangsvederlag, ej Pens.giv.. Til afregning af engangsvederlag, som ikke er pensionsgivende, anvendes lønart Vederlaget kan ydes for honorering af særlig indsat mv, hvor det er aftalt, at beløbet ikke er pensionsgivende. Lønarten indberettes med beløb til udbetaling i nutidskroner. Merarbejde angives på Lønart 2945 Merarbejde OTK OK Der er med denne overenskomst mulighed for udbetaling af merarbejde, hvis normarbejdstiden overstiger 20 timer i kvartalet. Merarbejde udbetales både til ansatte med fuldtids- og deltidsbeskæftigelse, når den ansatte på baggrund af erlagt merarbejde har indgået aftale med menighedsrådet herom. Merarbejde skal som udgangspunkt afspadseres, er dette ikke muligt kan merarbejde godtgøres med betaling, der pr. merarbejdstime udgør 1/1924 af den pågældendes faste løn inkl. eget pensionsbidrag (ekskl. rådighedstillæg). Lønarten indgår i pensionsberegning med 18%, som afregnes til PFA-Pension.

6 Særlige forhold ved overgangsordning for allerede ansatte pr. 1. januar2010 Udligningstillæg, pensionsgivende angives på fast lønart 2920 Udligningstillæg pens.giv. I medfør af protokollatets 8 stk. 3 ydes der udligningstillæg, såfremt den samlede faste løn (dvs. ekskl. midlertidige tillæg) er lavere end den hidtidige samlede løn. Udligningstillægget indberettes på den nye faste lønart med et årligt afrundet grundbeløb pr. 1/ Tillægget udbetales altid på baggrund af det indtastede udligningsbeløb (1/10-97) og kvoteres derfor IKKE med medarbejderens arbejdstidsbrøk. Udligningstillægget indgår i pensionsberegning med 18%. Pensionen afregnes til PFA-Pension. Udligningstillæg, overgangsordning pensionsgivende angives på fast lønart 2925 Udligningstillæg, overgangsord. I medfør af protokollatets 8 stk. 4 ydes der ansatte, der ikke oppebærer slutløn, et udligningstillæg ved tidspunktet for den første ordinære oprykning efter det gamle lønsystem. Tillægget ydes kun, hvis der ikke samlet gives en højere løn efter det nye lønsystem. Allerede ansatte, der ved overgang til overenskomst ikke oppebærer slutløn i det hidtidige skalatrinsforløb, tildeles med virkning fra det tidspunkt vedkommende ville være rykket til næste skalatrin, et tillæg mellem det hidtidige skalatrin og det skalatrin vedkommende ville være rykket op til. På lønarten indberettes det skalatrin, som medarbejderen ville være rykket fra og det skalatrin, som medarbejderen ville være rykket til (i det gamle skalatrinsforløb). På baggrund af de indtastede skalatrin foretager systemet beregning af differencen (udligningstillægget) mellem de to skalatrin. Såfremt der skal gives et udligningstillæg, vil det være pensionsgivende. Den nye faste lønart 2925 Udligningstillæg overgangsordning indgår i pensionsberegningen med 18%. Pensionen afregnes til PFA-Pension. Arbejdstid for allerede ansatte Opmærksomheden henledes på, at der for organister ikke umiddelbart sker en ændring af arbejdstiden ved overgang til ansættelse efter overenskomsten. Imidlertid skal arbejdstiden efter overenskomsten og ved indberetning i FLØS opgøres i et antal hele ugentlige timer. Hvis organisten kommer fra en stilling med eksempelvis kvote 50 %, så svarede den hidtidige arbejdstid til 18,5 time. Da arbejdstiden efter overgang til overenskomstansættelse skal angives i hele timer, må ansættelsesmyndigheden vurdere om arbejdstiden efterfølgende er 18 eller 19 tim

7 September 2009

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 1 Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 2 Side

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Standard overenskomst 2012

Standard overenskomst 2012 Standard overenskomst 2012 Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag

Læs mere

Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er

Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er OK08-forlig på finansområdet FA og Finansforbundet er blevet enige om en tre-årig overenskomst s. 2 Sæt timerne i banken Finansansatte kan nu spare arbejdstimer op til senere brug s. 3 Længere og mere

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund 40.21 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber. 33.03 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber. 33.03 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund 33.03 Side

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst 2014. mellem. Nordea. Kreds Nordea

Virksomhedsoverenskomst 2014. mellem. Nordea. Kreds Nordea Virksomhedsoverenskomst 2014 mellem Nordea og Kreds Nordea Indhold Virksomhedsoverenskomst 2014 mellem Nordea og Kreds Nordea 3 Afsnit 1 - Standardoverenskomst Kapital I Gyldighedsområde 4 Kapital II Arbejdstid

Læs mere