Lov om handelsnaering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om handelsnaering"

Transkript

1 Lov om handelsnaering af 16de juli FØRSTE KAPITEL. Kjøbmandshandel. 1. Naar ikke andet udtrykkelig er sagt i denne lov, udkræves handelsret som kjøbmand af den, som for egen regninig, selv eller gjennem andre, vil handle med dertil indkjøbte varer eller drive kommissionshandel, handelsagentur, boghandel, vekseler- eller bankforretning. Dette gjælder ogsaa forbrugsforeninger, selv om de indkjøbte varer bare sælges til foreningens medlemmer. Bankindretninger, som er oprettet ved lov eller er offentlig godkjendt, tiltrænger ikke handelsret. Uden handelsret kan hvemsomhelst give en kjøbmand varer i kommission. 2. Næringsbrev paa kjøbmandshandel (handelsbrev) meddeles fuldmyndige indvaanere af riget efter skriftlig søknad. Denne skal være ledsaget af: - enten: Vidnesbyrd om, at ansøgeren i mindst 3 aar - indenlands eller udenlands - har været fuldmægtig, handelsreisende, handelsbetjent eller kontorist ved nogen af de forretninger, som er nævnt i 1, eller ved en industriel virksomhed, eller at han i samme tidsrum har været farmaceut ved indenlandsk apotek ; eller: Afgangsvidnesbyrd fra en skole med bogholderi som fag; skolen maa være godkjendt dertil af vedkommende departement; eller: Vidnesbyrd fra to troværdige personer, som i mindst fem aar har drevet og fremdeles driver nogen af de forretninger, som er nævnt i 1, eller nogen industriel virksomhed, om at han har fornøden kyndighed i handelsbogholderi (jfr. 11). Dette vidnesbvrd skal være udfærdiget efter forskrift, fastsat af vedkommende departement. Med indvaanere af riget menes i denne lov enhver, som har opholdt sig ilandet uafbrudt i mindt 1 aar og fremdeles er bosat her. 3. Handelsbrev udfærdiges i kjøbstad og ladested af magistraten, paa landet af lensmanden, mod den godtgjørelse., som sportelloven fastsetter, og indføres i en godkjendt bog. Om handelsbrevets udstedelse sendes straks underretning til politimesteren, hvis denne ikke tillige er magistrat, og paa landet til ordføreren. Opsigelse af handelsbrev foregaar hos den myndighed. som har udfærdiget det. 4. Udelukket fra at opnaa handelsbrev er enhver, som ved dom for strafbar gjerning er frakjendt statsborgerlige rettigheder eller er i det tilfælde, som Grundlovens 52a nævner. Handelsbrev kan heller ikke meddeles skibsførere, lodser, embedsmænd, politiets og toldvæsenets tjenestemænd, apotekere og offentlig godkjente vragere. Det samme gjælder den, som lever i egteskab med nogen, som har en af disse stillinger. Fritagelse for forskrifterne i dette led af paragrafen skal dog kunne gives af kongen eller den, han overdrager det til Handelsbrev kan løses hvorsomhelst i riget, i eller udenfor bostedskommunen, men ikke i mere end én kommune paa samme tid. Handelsbrevet giver ret til handel fra ét fast udsalgssted eller andet forretningssted i den kommune som det lyder paa. Bankvirksomheden kan dog med hjemmel af samme handelsbrev udøves samtidig i flere kommuner og fra flere forretningssteder. Ligesaa skal samvirkende (kooperative) handelsselskaber have ret til have mere end et udsalgssted i næringskommunen, dersom de bare sælger til sine medlemmer, naar vedkommende handelsselskab løser handelsbrev for hvert enkelt udsalgssted. En kjøbmand kan have kontor paa et andet sted i næringskommunen end udsalgsstedet; men han maa da ikke levere varer fra kontoret. Solgte varer kan leveres fra pakboder eller andre oplagssteder, selv om disse ligger adskilte fra udsalgsstedet. Det er forbudt kjøbmænd at lade varer falbyde ved ombæring eller udenfor markedstiden at udstille varer til salg paa offentlige steder. Naar en forretning aabnes eller flyttes indenfor næringskommunen, skal vedkommende melde det til politiet. 6. Kjøbmand kan ikke opnaa nyt handelsbrev i nogen anden kommune, før han har opsagt sit tidligere handelsbrev, og der er gaaet et aar, siden dette blev udstedt.

2 Hvis ikke særlige omstrendigheder maatte tale derimod, skal et opsagt handelsbrev, med fornøden paategning af næringskommunens magistrat eller lensmand, gjælde som sikkerhed for, at ansøgeren fylder de vilkaar, som er nævnt i 2. Fritagelse for forskriften i denne paragrafs første led kan gives af kongen eller den, han overdrager det til. 7. Den handelsret, som tilkommer en kjøbmand, gaar over paa hans enke, om hun ikke selv allerede før har handelsret. For at hun skal kunne vedblive at udøve den handelsret hun saaledes har faaet, maa hun inden 6 maaneder efter mandens død godtgjøre for den myndighed, som er nævt i 3, enten at hun fylder vilkaarene i 2 (jfr. 4) eller at hun driver sin forretning gjennem fuldmægtig, som fylder disse vilkaar. Arving over 18 aar kan drive forretningen, indtil han Lov om handelsnæring. bliver fuldmyndig, naar det sker gjennem fuldmægtig, som godtgjør, at han fylder de nævnte vilkaar. 8. Dersom ansvarlige selskaber. og kommanditselskaber (derunder ogsaa kommanditaktieselskaber) skal kunne drive nogen virksomhed, som kræver handelsret, maa enhver deltager, som har ret til at tegne selskabets navn, have handelsbrev i vedkommende kommune. Ingen af disse kan da samtidig udøve sin handelsret paa anden maade. Aktieselskaber og andre selskaber med begrsenset ansvar kan meddeles handelsbrev og drive handelsnæring, saalænge en deltager, som er medlem af styret, fylder vilkaarene i 2, jfr. 4. Hvem dette er, skal til enhver tid være opgivet for den myndighed, som har udstedt handelsbrevet. Hvis de selskaber som er nævet i Forrige led, bruger forretningsfører eller disponent skal ogsaa han fylde de samme vilkaar. Som selskab med begrænset ansvar regnes ethvert selskab med flere end 20 medlemmer eller med skiftende medlemstal eller skiftende kapital, selv om dets medlemmer er fuldt ansvarlige. Om samvirkende selskab ifølge 5 løser mere end et handelsbrev i næringskommunen, er det nok, naar et medlem af selskabets styre og i tilfælde dets forretningsfører fylder vilkaarene i 2, jfr Kjøbmænd skal betale en aarlig afgift til næringskommunen af kr. 25,00 uden fradrag i sine andre skatter. Dette gjælder, selv om de ingen forretning driver, eller er bosat udenfor næringskommunen. Afgiften forfalder inden udgangen af januar maaned. Det første aar betales afgiften fuldt ud, naar handelsbrevet løses, enten det er før eller senere i aaret. Afgiften kan inddrives ved udpantning. Hvis udpantning faafængt er afholdt, og afgiften ikke er betalt inden en maaned derefter, er handelsbrevet sat ud af kraft. I de handelsselskaber, som er nævnt i 8, første led, skal disse forskrifter gjælde alle dem, som har handelsbrev. 10. En kjøbmands døds- eller konkursbo har ret til at udsælge de varer, boet sidder inde med ved dødsfaldet eller konkursens aabning, og dødsboet har desuden ret til i løbet af et aar at sælge varer, som er indkjøbt til udfylding. Ingen konkursskyldner har ret til at udøve anden handelsret som kjøbmand end kommissionshandel eller handelsagentur, før boet er sluttet, eller akkord er stadfæstet af skifteretten. 11. Det paaligger enhver kjøbmand at føre bøger. som skal vise, hvorledes forretningen gaar, og pengene bruges. Bogførselen skal altid give oplysning om, hvad der af penge eller varer er udtaget til kjøbmandens og hans families brug. Der skal i det mindste føres dagbog eller kladdebog, kassebog og regnskabsbog for fordringshavere og skyldnere (kontobog). Disse bøger skal være indbundet, og siderne eller bladene nøiagtig numereret, før de tages i brug. Det, som er skrevet i bøgerne, maa ikke gjøres ulæselig. Heller ikke maa noget blad rives ud. Naar forretningen aabnes, skal alle eiendele og gjældsforpligtelser opføres. Hvert aar foretages nøiagtig afslutning af bøgerne. Derefter skal formuesstillingen (status) indføres i en særskilt bog og underskrives af forretningens eier, eller om der er flere ansvarlige deltagere, af dem alle. I aktieselskaber og andre selskaber med begrænset ansvar (jfr. 8, næstsidste led) skal formuesstillingen underskrives af styret. Ved opgjøret af formuesstillingen maa udestaaende krav og andre eiendele ikke sættes høiere end til deres sandsynlige værdi. Krav, som er blevet for gamle eller ikke kan ventes indfriet, maa ikke medtages. Hvert aar skal optages fortegnelse over varerne. Det paaligger enhver kjøbmand i 10 aar at gjemme sine handelsbøger, deriblandt ogsaa den bog, som indeholder formuesopgjøret, med tilhørende varefortegnelse. modtagne forretningsbreve og kopibøger, dersom saadanne er ført. I aktieselskaber og andre selskaber med begrænset ansvar er styrets medlemmer ansvarlige for opfyldelsen af de pligter, som denne paragraf foreskriver.

3 ANDET KAPITEL. Salg af varer af egen tilvirkning. Haandverkeres udvidede salgsret. 12. Indvaanere af riget har ret til frit at afsætte de varer, som de her i riget selv har tilvirket eller ladet tilvirke, naar de iagttager følgende regler: a. Fast udsalgssted kan tilvirkeren bare have ved sin bolig i hjemstedskommunen og der, hvor tilvirkningen er foregaaet. Enhver, som har haandverksborgerskab eller næringsbrev paa haandverk, fabrikanter og verkseiere skal dog have ret til at have endnu ét fast udsalgssted i by, naar de gjør melding derom til politiet. For haandverkere gjælder dette bare i den by, hvor de driver sit haandverk. b. Salg ved omførsel af varer af egen tilvirkning er udenfor tilvirkerens hjemsteds- kommune og tilgrænsende kommuner undergivet reglerne i 19, sidste led. 13. Enhver, som har haandverksborgerskab eller næringsbrev paa haandverk, kan med hjemmel heraf ogsaa sælge varer, som er tilvirket af andre, naar de er af samme slag, som de han selv tilvirker, eller er ting, som sedvanlig hører med til saadanne varer. Til næringsdrivende i samme fag kan han endvidere sælge redskaber og raaemner, som bruges i hans næringsdrift. Den handelsret, som efter denne paragraf tilkommer en haandverker, kan bare udøves, saa længe han kan godtgjøre at drive haandverksvirksomhed, og maa foregaa fra hans faste udsalgssted eller, hvis han ifølge 12 har flere udsalgssteder, fra ét af disse. 14. Ret til selv eller gjennem andre at tinge bort varer har: a. Indvaanere af riget, naar det gjælder frihandelsvarer og varer, som de her i riget har virket eller ladet virke. b. Rigets kjøbmænd. Udenfor næringskommunen skal det dog bare være dem tilladt at tinge bort saadanne varer til kjøbmænd og andre næringsdrivende, som disse omsætter eller bruger som redskaber og raaemner i sin virksomhed. c. Handlende og tilvirkere, som ikke er indvaanere af riget, i samme udstrækning som kjøbmænd har udenfor sin næringskommune. Salg af medbragte mønstre og prøver TREDIE KAPITEL. Optagelse af bestillinger. maa bare foregaa efter de regler, som nedenfor er givet om salg ved omførsel. 15. Handelsreisende, som ikke er indvaanere af riget, pligter at løse handelspas, dersom de med eller uden prøver, for egen eller andres regning, vil indlede eller afslutte handel om varer, som skal leveres fra udlandet. Handelspasset skal løses hos stedets politimyndighed, naar den reisende kommer til riget, eller før han begynder sin virksomhed. Det udfærdiges bare for et eller flere tidsrum paa 30 dage, regnet fra den dag, passet udstedes. Det betales forskudsvis med en afgift til statskassen, regnet efter hundre kroner for 30 dage. Paa ethvert sted, hvor forretninger søges indledet, skal handelspasset forevises for politiet, som uden godtgjørelse giver det paategning herom. FJERDE KAPITEL. Salg ved auktion. 16. Det er enhver tilladt ved auktion at foretage de salg, som han har ret til uden auktion. Kjøbmandsvarer og ubrugte varer, som er tilvirket ved haandverk eller industri, maa dog ikke sælges ved auktion. Under særlige omstændigheder kan vedkommende amtmand efter søknad give tilladelse hertil. Ting, som er givet til velgjørende eller almennyttige øiemed, kan frit sælges ved auktion. Strandede eller havarerede varer kan, selv om eieren ikke har handelsret, sælges ved auktion paa det sted, hvor de er ført iland, eller hvor amtmanden efter særskilt søknad tillader det. De varer, som et døds- eller konkursbo har ved dødsfaldet eller konkursens aabning, eller som indehaves af en handelsmand eller haandverker, som vil slutte med sin forretning, og som derfor opsiger sit næringsbrev, kan uhindret af denne lov sælges ved auktion i

4 Lov om handelsrusring. næringskommunen og udenfor den paa det eie, eller hvor man sælger ting, som en anden sted, hvor varerne da var. har krav paa, men undlader at modtage. Ligeledes kan auktion bruges i alle til- De forskrifter, som fastsætter, at salg i fælder. hvor nogen har ret til uden særskilt visse tilfælder skal foregaa ved auktion, forhjemmel at sælge ting, som tilhører en anden; bliver i kraft. endvidere, hvor salg sker til opløsning af sam- FEMTE KAPITEL. Udførselshandel. 17. Ret til udførsel til fremmede land af indenrigske varer og af udenrigske varer, som har været omsat her i riget, tilkommer bare indvaanere af riget. Udførselsretten er undergivet følgende nærmere forskrifter: a. Uden handelsret kan udføres: Frem- bringelser af jord-, have- og husdyrbrug - ikke hermetik - vildt, vilde bær og blomster, fersk fisk, is, ertser og sten. b. Den. som har salgsret som tilvirker eller kjøbmand, kan udføre de varer, salgsretten omfatter. c. Fører af norsk fartøi kan i dette udføre varer, som tilhører ham selv. For at en kjøbmand skal kunne drive udførsel udenfor næringskommunen, maa han paa det fremmede sted lade sig indskrive hos magistraten eller paa landet hos lensmanden. som meddeler ham vidnesbyrd om udførselsret. Dette betales som handelsbrev efter 3. Den, som ikke er indvaaner af riget, kan ikke melde varer til udførsel som fuldmægtig for nogen anden.- SJETTE KAPITEL. Frihandel. 18. Frihandel kan bare udøves af rigets stikker, saape, penne, blæk, brevpapir, konindvaanere. volutter, blyanter og lak, salt, petroleum, kul Helt fri er handelen med frembringelser og koks. af have- og jordbrug i naturlig tilstand, vilde Varerne maa ikke af frihandlerne være bær og blomster, ved og trævirke, torv og indført fra udlandet. torvstrø, is, levende og slagtede dyr, ugarvede Hermed er dog ikke gjort nogen fravigelse huder og skind, kjødvarer, vildt og fjærfæ, fra forskrifterne om de faste udsalgssteder, fisk og fiskevarer, tillaget mad - ikke hermetik haandverkere har tilladelse til at have ( 12), - egg, melk og fløde, natursmør, ost, bager- eller om udførselshandelen ( 17). og konditorvarer. Skolebøger og andre skolesager kan lærere I smaat er handelen fri med mineralvand, paa landet selge til vedkommende skoles som ikke indeholder gifter, alkoholfrit øl, fyr- elever. 19. Ved omførsel kan enhver indvaaner af riget sælge følgende varer: a. Sten, sand, mursten, kalk og andet lignende bygningsvirke, pottemagerarbeide, fiskeredskaber. baade. baadtilbehør og forarbeidede tøndebaand af træ. - b. Varer, som han kan godtgjøre er fremved indenlandsk landbrug eller fiske. Til omførselshandel regnes ogsaa salg fra jernbanevogn, fartøi eller baad, midlertidig herberge, boder og telte, som er midlertidige opført eller kan flyttes, eller fra andet oplag eller udsalgssted, som sælgeren bare bruger til enkelte tider af aaret. SYVENDE KAPITEL. Salg ved omførsel. Omførselshandel efter denne paragraf maa ikke drives fra samme udsalgssted længere end 2 maaneder i et træk eller i samme kalenderaar mere end 4 maaneder ialt. Saafremt omførselshandelen varer over fjorten dage, skal sælgeren melde det til politiet. 20. Udenrigske varer. som er indført her til riget, kan hvemsomhelst, fra det fartøi, den baad eller jernbanevogn, som varen er indført i, sælge til rigets kjøbmænd og til andre næringsdrivende inden riget, som omsætter eller bruger saadanne varer i sin virksomhed. 21. Varer, som sælgeren godtgjør er til-

5 virket ved indenlandsk husflid. - dog ikke færdige klæder og skotøi - kan indvaanere af riget sælge ved omførsel efter skriftlig tilladelse af politiet. Det samme gjælder ubrugte trykte bøger. Tilladelsen udstedes for kalenderaaret og for det enkelte politidistrikt eller dele deraf. Den maa altid føres med og forevises, naar det kræves. Den kan naarsomhelst tilbagekaldes, dersom politiet finder grund dertil. 22. Udenfor de tilfælder, som er nævnt i 12 b, 18, 19, 20, 21, 24 og 25, kan omførselshandel bare foreeaa paa landet i Nordlands, Tromsø og Finmarkens amter og bare i de af disse amter, hvor det bliver fastsat af kongen efter vedkommende amtstings forslag. Den, som vil drive slig handel, skal hertil løse et næringsbrev, som skal lyde paa vedkommendes navn og gjælder for kalenderaaret. Næringsbrevet udfærdiges uden godtgjørelse af politimesteren (fogden), i byerne magistraten paa vedkommendes hjemsted. Den handlende skal altid føre det med sig og fremvise det, naar det kræves. Næringsbrev paa omførselshandel meddeles bare fuldmyndige indvaanere af riget. Det bør ikke tilstaaes nogen. som har overskredet den næringsret, han før har havt, eller har gjort sig skyldig i strafbar gjerning, som kan medføre høiere straf end pengebod, eller som kan mistænkes for at være løsgjænger eller tigger. Under de samme omstændigheder kan den politimyndighed, som har udstedt næringsbrevet, naarsomhelst tilbagekalde det, ligesom det stedlige politi ved paategning kan sætte det ud af kraft indenfor sit embedsomraade. I hvert amt, hvor næringen agtes udøvet, skal næringsbrevets indehaver uden fradrag i sine andre skatter betale en afgift til amtskommunekassen af ikke under kr. 25,00 og ikke over kr. 200,00 efter amtstingets afgjørelse. Afgiften kan indenfor disse grænser fastsættes til forskjellige beløb efter handelens art, udøverens. hjemsted i eller udenfor amtet eller andre lignende omstændigheder. Den maa være indbetalt til nærmeste lensmand i vedkommende amt og paategning derom paaført næringsbrevet, før - handelen kan begynde. For dette tilkommer lensmanden kr af den næringsdrivende. Uhindret af denne paragraf kan den, som indenfor vedkommende kommune driver handel enten som kjøbmand eller som tilvirker efter 12, bruge til fast udsalgssted en bod eller lignende, som er midlertidig opført eller kan flyttes. Ligesaa skal hans udsalgssted gjælde som fast, selv om han bare bruger det en kortere tid. 23. Guld- og sølvsager, smykker, spillekort, lommeure og lægemidler maa ikke sælges ved omførsel. 24. Den salgsret, som tilkommer nogen efter denne lov, kan ogsaa udøves paa ethvert offentligt marked, naar det gjælder ting, som det er tilladt at sælge paa markedet. Den, som driver omførselshandel efter 22, har dog bare salgsret paa offentligt marked indenfor det amt, hvor han ifølge sit næringsbrev har ret til at handle. De nærmere regler om markedshandel og om afgift for den fastsættes ved kommunal vedtægt. 25. Naar det ikke strider mod kommunal vedtægt, kan politiet give tilladelse til ved omførsel inden vedkommende kommune at sælge blade, billeder, festtegn og andre smaating og til ved enkelt leilighed i velgjørende eller almennyttigt øiemed at sælge ting, som er indkjøbt dertil. Tilladelsen kan enten være almindelig eller gjælde for enkeltmand. Saadan handel skal være underkastet de regler, som er givet derom i vedtægt eller af politiet. Paa samme maade kan tilladelse gives til at sælge blade, tidsskrifter, reiselæsning, frimærker og brevkort fra udsalgsboder paa gade, plads eller privat jernbane- eller sporveisstation. - Uden kommunal vedtægt kan sligt salg tillades af jernbanestyrelsen paa statsbanernes stationer og af poststyrelsen paa postskibene. OTTENDE KAPITEL. Visse særskilte slags handel. 26. Gifter og apotekervarer maa bare sælges fra rigets apotek, naar ikke andet udtrykkelig er fastsat i denne lov. Det tilkommer kongen at fastsrette, hvad som skal regnes for gifter og apotekvarer, og i hvilken udstrækning dette skal gjælde for hver enkelt vare. Forslag derom skal forud være afgivet af et udvalg, som opnævnes af kongen, og som skal sammensættes af 2 apotekere og 3 andre medlemmer, tilhørende handel og industri. De forskrifter. som saaledes bliver fastsat, skal paa samme maade undergives et gjennemsyn hvert 10de aar. Udvalgets forslag skal kundgjøres mindst 3 maaneder, før kongen fatter sin afgjørelse. Paa samme maade skal det fastsættes, hvad som skal regnes til den afdeling af gifter, som er nævnt i 27 a, og hvilke ting

6 der skal kunne sælges baade af apotekere og af kjøbmænd. Kongen eller den. han overdrager det til, kan gjøre saadanne ændringer i de udfærdigede forskrifter, som i tiden mellem hvert gjennemsyn viser sig nødvendige, og tillige afgjøre, om nye ting, som efter sidste gjennemsyn er kommet i handelen, skal komme ind under apotekeres salgsret eller enehandel Naar det efter denne paragraf fastsættes, hvad som skal komme ind under apotekeres enehandel. skal det haves for øie. at der ikke bliver gjort større indskrænkninger i handelen med stoffer, som bruges til kunst, husflid og industri, end sundhedshensyn kræver. Denne paragraf skal ikke være til hinder for, at der fra apotek sælges ogsaa andre ting end de, som her er nævnt, naar de bruges i sundheds- eller sygepleie. 27. For salg af apotekvarer og gifter udenfor apotek skal gjælde følgende forskrifter: a. Med politiets tilladelse kan kjøbmænd sælge gifter, som ikke er særlig farlige, og som i større udstrækning har teknisk anvendelse. b. Med vedkommende departements tilladelse kan alle slags gifter og apotekvarer sælges af kjøbmænd, som har de egenskaber, som kræves for at blive apoteker, eller som paa anden maade har godtgjort, at de har den nødvendige uddannelse og varekundskab. Det salg, som er nævnt i denne paragraf, kan bare foregaa til andre kjøbmænd, som har ret til at sælge vedkommende ting, og til apotekere, fabrikanter eller andre industridrivende, som bruger dem i sin virksomhed, og til bestyrere af offentlige laboratorier og videnskabelige indretninger, som ikke er syghus eller pleiehjem. Tilvirkere af gifter og apotekvarer kan bare sælge sine varer til de kjøbmænd og forbrugere, som er nævnt i denne paragraf. Det salg, som er nævnt i denne paragraf, skal foregaa efter faste regler for saadanne varers opbevaring, forsendelse og afhændelse og for tilsynet dermed. Disse regler udfærdiges af kongen eller den, han overdrager det til. 28. Handel med brugte eller kasserede ting kan bare drives efter særskilt tilladelse af politiet. Afgift af saadan næring og forskrifter for udøvelsen af den kan fastsættes ved kommunal vedtægt. NIENDE KAPITEL. Særskilte forskrifter for de nordlige landsdele. 29. Følgende særskilte forskrifter skal gjælde i Nordland, Tromsø og Finmarkens amter : a. Salgsret efter 20 tilkommer bare indvaanere af riget. b. Russiske undersaatter. som driver fiske fra de steder, som er nævnt i lov om fiskerierne i Finmarken af 13de september skal indtil videre have ret til paa disse steder at sælge sin fangst. c. I Vesteraalens distrikt af Nordlands amt og i Tromsø og Finmarkens amter skal førere af russiske fartøier fra egnene om Hvidehavet og Nordishavet indtil videre have ret til fra 15de juni til 30te september af alle og enhver, for egen eller andres regning, at kjøbe eller mod vederlag i fiskeredskaber, hamp, jern, korn, mel, gryn, seildug, tjære, taugverk og trævirke at tilbytte sig og selv opgive til udførsel raa og saltet fisk. Forskrifterne i dette led kan kongen efter amtstingets søknad, udvide til at gjælde ogsaa steder indenfor Lofotens distrikt. De kongelige resolutioner af 19de april 1879 og 19de december 1881 om makketidshandelens udvidelse til enkelte steder i samme distrikt skal gjælde indtil videre med de ændringer, som følger af denne lov. d. Lov af 27de juni 1892 om forbud mod udførsel af trævirke m. v. fra Nordland, Tromsø og Finmarkens amter og lov af 20de februar 1904 til forebyggelse af smughandel med spirituøse drikke i Tromsø stift og Namdalens fogderi af nordre Trondhjems amt bliver fremdeles gjældende. 30. Russiske undersaatter. fra grænseegnene og svenske undersaatter skal indtil videre have ret til paa offentlige markeder i Tromsø og Finmarkens amter at sælge til alle og enhver disse egnes frembringelser af de almindelige landbonæringer, jagt og husflid. 31. Det paaligger den, som har handelsbrev paa landet i Tromsø stift, at modtage opnævnelse som gjestgiver. Særskilt for Finmarkens amt skal gjælde følgende afvigelser fra lovens almindelige regler: a. Det paahviler den, som har handelsbrev paa landet, at overtage tinghold og afgive hus til ekstraretter og at gjøre tjeneste som dampskibsekspeditør og postaabner mod den godtgjørelse, som er eller bliver fastsat.

7 b. Naar nogen løser handelsbrev paa landet, skal han istedet for den godtgjørelse, som er fastsat i sportelloven, betale en en afgift af kr. 40,00 til Finmarkens brændevinsafgiftskasse. c. Denne lov gjør intet skaar i den handelsret, som er tilstaaet russiske undersaatter ved overenskomst af 8de mai - 26de april Saalænge denne overenskomst staar ved lag, bliver derfor 9 i lov om handelen i Finmarken af 13de september 1830 fremdeles gjældende. TIENDE KAPITEL. Forskjellige forskrifter. 32. Enhver kan underhaand eller ved auktion sælge eller udføre nye eller gamle ting, som han kan godtgjøre at have faaet eller kjøbt til eget brug. Paa samme maade kan offentlige myndigheder sælge inddragne varer eller hittegods. 33. Naar omstændighederne maatte tilsige det, kan det kræves i forelæg af pengebod for overtrædelse af nogen af lovens forskrifter om omførselshandel, at vedkommende straks siger fra, om han vedtager forelægget. Ligeledes kan det fastættes i forelægget, at sigtede hos politiet skal nedlægge eller stille sikkerhed for den sum, boden lyder paa, hvis han ikke straks vedtager forelægget. Sigtede kan paagribes og sættes i varetægtsfængsel, dersom han ikke opfylder disse vilkaar. Bliver nogen dømt for ulovlig at have udøvet handelsnæring, som er paalagt særskilt afgift, skal afgiften betales for den tid, han har udøvet næringen. 34. De særlige forskrifter, som gjælder for salg af brændevin, øl. vin, fruktvin og mjød, guld- og sølvarbeider, spillekort, margarin, almindelige maal- og vegtredskaber, lotterisedler, ildsfarlige ting, almanaker, kalendere og fortidslevninger skal fremdeles staa ved kraft. 35. Naar denne lov træder i kraft, ophæves det, som endnu er gjældende i følgende love: lov angaaende borgerskabs meddelelse til handlend; af 8de juni 1818; lov om handelen i Finmarken eller Vest- og Østfinmarkens fogderier af 13de september og 5; lov om handelen i Nordlandene m. v. af 9de august ; lov om handelen af 8de august 1842; lov om forandringer i samme af 19de august 1845; lov af 17de august 1848, indeholdende nærmere bestemmelser for den i 16. litera a i lov o m handelen af 8de august 1842 hjemlede frihandel, forsaavidt Kristiania by angaar; lov af 3die september 1851, indeholdende forandringer i lov om handelen af 8de august 1842; lov af 21de januar 1860, indeholdende forandring i lov om handelen i Nordlandene af 9de angust 1839 m. v.; lov af 22de juni 1863, indeholdende forandringer i den om handelen i Finmarken gjældende lovgivning undtagen dens 8, som bliver gjældende til udgangen af aaret 1908; lov om udvidelse af handelsfriheden paa landet af 26de mai 1866; lov indeholdende adskillige bestemmelser om politivæsenet i Kristiania af 26de mai 1866, 2, litera c, forsaavidt markedshandel angaar; lov af 4de juni 1866, indeholdende forandring i lov om handelen af 8de august 1842; lov om forandringer i handelslovgivningen af 24de mai 1873; lov af 3die juni 1874 om forandringer i de om makketidshandelen i Nordland;, Tromsø og Finmarkens amter gjældende bestemmelser: lov indeholdende forandring i lovgivningen om konkurs m. v. af 3die juni forsaavidt handelsmænd angaar; lov af 22de mars 1879 om forandring i de om makketidshandelen i Nordlands amt gjældende bestemmelser; lov om udskibningsret af 15de juni ; lov angaaende borgerbreve af 4de juli forsaavidt angaar borgerbrev paa handelsnæring; lov om skydsvæsenet af 14de juli ; lov om forandring i handels- og haandverkslovgivningen af 29de juni 1894, forsaavidt angaar kvinders adgang til at erholde handelsbrev; lov af 21de juli 1894 om delvis omordning af det civile embedsverk, 3 b, forsaavidt angaar udstedelse af handelsbrev i landdistrikterne; lov om skat paa udenlandske handelsreisende af 27de juli 1896 og tillagslov til samme af 13de mai 1899; lov om indførsel af apotekervarer samt om handel med gifte og arkana af 16de mai forsaavidt angaar 1, 4de og 5te led; lov af 26de mai 1906 om forandring i lov om handelen af 8de august 1842, og ellers enhver forskrift, som strider mod denne lov. 36. Den, som udøver handelsret med hjemmel af handelsborgerskab, handelsbrev eller landhandlerbevilling, naar denne lov træder i kraft, skal have ret til at drive handelsnæring som kjøbmand efter denne lov og skal i alle maader være ligestillet med en saadan. Dette gjælder ogsaa den, som udøver handelsret med hjemmel af fast stationshold paa landet, saalænge den overenskomst om stationsholdet staar ved lag, som han har, naar loven træder i kraft.

8 Den handelsret, som efter 2 i lov af 22de juni 1863 om forandring i lovgivningen om handelen i Finmarken, drives paa flere steder samtidig, naar denne lov træder i kraft, kan indehaveren fremdeles udøve. Den gaar over paa hans enke og mindreaarige livsarvinger og kan fornyes af hans myndige livsarvinger, naar forskrifterne i denne lovs 7, 2 og 3 iagttages. For enken og arvingerne bortfalder dog denne ret til at drive handel paa flere steder, 50 aar efterat denne lov er traadt i kraft. Den aarlige afgift, som kjøbmænd skal svare efter 9, betales af hver handelsret, som vedkommende udøver. 37. Enhver, som løser handelsbrev, efterat denne lov er traadt i kraft, skal finde sig i, at de rettigheder og pligter, som han faar efter denne lov, bliver ændret ved ny lov. 38. Denne lov treder i kraft 1ste juli De forskrifter, som trænges til dens gjennemførelse, gives af kongen eller den, han overdrager det til. Forskrifter, som Fastsættes ved kommunal vedtægt efter denne lov, maa have kongens stadfæstelse. P. P. Tillader mig herved at indbyde til subskription paa og annoncering i følgende udenlandske handelskalendere, for hvilke jeg har agenturet for Norge :

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet. 23. Mai 1873 Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Loven gælder for næringsvirksomhed eller udbud af arbejde af en vis varighed, der drives

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

XI. Næringsvæsen. A) Brændevinshandel, Krohold og anden Beværtningsernæring.

XI. Næringsvæsen. A) Brændevinshandel, Krohold og anden Beværtningsernæring. XI. Næringsvæsen. A) Brændevinshandel, Krohold og anden Beværtningsernæring. Det er særlig gjort Sogneraadene til Pligt i Forbindelse med Politimesteren at vaage over, at ulovlig Brændevinshandel og Udskænkning

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Lov nr. 242 af 8. Maj 1917 om Aftaler og Retshandler paa Formuerettens Omraade, som senest ændret ved anordning nr. 298 af 20. april 2010.

Lov nr. 242 af 8. Maj 1917 om Aftaler og Retshandler paa Formuerettens Omraade, som senest ændret ved anordning nr. 298 af 20. april 2010. Lov nr. 242 af 8. Maj 1917 om Aftaler og Retshandler paa Formuerettens Omraade, som senest ændret ved anordning nr. 298 af 20. april 2010. 1ste Kapitel. Om Afslutning af Aftaler. 2det Kapitel. Om Fuldmagt.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Lov nr. 68 af 23. Marts 1932: Veksellov, som ændret ved lov nr. 411 af 30. november 1965

Lov nr. 68 af 23. Marts 1932: Veksellov, som ændret ved lov nr. 411 af 30. november 1965 Nr. 68 23. mars 1932 Lov nr. 68 af 23. Marts 1932: Veksellov, som ændret ved lov nr. 411 af 30. november 1965 Første Afdeling. Om den trukne Veksel. Kapitel I. Om Vekslens Udstedelse og Form. Kapitel II.

Læs mere

Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010

Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010 Nr. 56 18. mars 1925 Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010 Kapitel I. Almindelige Bestemmelser. Kapitel II. Om Formuen. Kapitel III. Om Gældsansvaret.

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger.

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger. ( morfars skudsmålsbog 1906 ) Johannes Martin Jensen, født i Jordløse Sogn 1892, 25 Oktober døbt i Jordløse Sogn 1892, 4 December er konfirmeret i Jordløsr Kirke d. 30 September 1906 Jordløse d. 1 Oktober

Læs mere

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed.

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Justits-Min. Busch-Jensen. (Lov-Tid. A. 1945 af 1/6); jfr. Rigsdags-Tid. 1945: Folket.

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract Imellem os Undertegnede R.B. Green, Julius Achenbach,

Læs mere

I. Ægteskab. Artikel 1. Artikel 2.

I. Ægteskab. Artikel 1. Artikel 2. Lov nr. 279 af 11. november 1931 vedrørende internationalprivatretlige Bestemmelser mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om 1 2 Ægteskab, Adoption og Værgemaal. 3, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Uddrag af Junigrundloven, 1849

Uddrag af Junigrundloven, 1849 Uddrag af Junigrundloven, 1849 Junigrundloven fra 1849 var et vigtigt skridt på vejen mod demokrati i Danmark. Den afspejler oplysningstankerne om magtens tredeling og borgerlige rettigheder. 5 1. Regjeringsformen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

Side 41. ?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Skattens Beløb Rdl Mk Sk

Side 41. ?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Skattens Beløb Rdl Mk Sk Side 41?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Steder Beboerne Skattens Beløb Rdl Mk Sk Enghuus Mads P. Nielsen Agerled Skovfoged Friie Præstegaarden Sognepræsten 37 1 2

Læs mere

Afsnit I, Om Adgang til Næringsdrift i Almindelighed.

Afsnit I, Om Adgang til Næringsdrift i Almindelighed. 29. december 1857 L. om Haandværks- og Fabrikdrift samt Handel og Beværtning m. m.*) *) Jfr, L. 30 Jan, 1881 om Barbeeerernæringen m v., samt L. 19 Febr, 1861 om Sønæringen. Afsnit I, Om Adgang til Næringsdrift

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004.

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Nr. 113 20. februar 2003 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 15. januar

Læs mere

Lov om Indførelse af dansk Personret, Familieret og Arveret i de sønderjyske Landsdele.

Lov om Indførelse af dansk Personret, Familieret og Arveret i de sønderjyske Landsdele. Lov om Indførelse af dansk Personret, Familieret og Arveret i de sønderjyske Landsdele. ( Jf. Lov 519. 21.December 1921 og Lov 212. 1.Juni 1922) 1. I de sønderjydske Landsdele skal dansk Personret, Familieret

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne nr. 6 af 9. Januar 1936 om Statistik, sum broytt við bekendtgørelse nr. 160 af 20. Juni 1936

Bekendtgørelse for Færøerne nr. 6 af 9. Januar 1936 om Statistik, sum broytt við bekendtgørelse nr. 160 af 20. Juni 1936 Bekendtgørelse for Færøerne nr. 6 af 9. Januar 1936 om Statistik, sum broytt við bekendtgørelse nr. 160 af 20. Juni 1936 I Medfør af 1, 2. Stk., og 7 i Lov for Færøerne Nr. 95 af 25. Marts 1933 om Statistik

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn,

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, ( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen Datter af Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, er født paa Staaby Mark d. 25 Oktober 1895, er døbt i N.Broby

Læs mere

Michael Dupont. Pasprotokoller. Et redskab for slægtsforskeren

Michael Dupont. Pasprotokoller. Et redskab for slægtsforskeren Michael Dupont Pasprotokoller Et redskab for slægtsforskeren Hvad kan pasprotokoller bruges til? - Følge en persons færden - Hvor en person kommer fra - Hvor en person rejser hen Hvad vi skal se på - Rejsepas

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Dokument nr. 12

Dokument nr. 12 1999 2000 Dokument nr. 12 17 7 Forslag fra Gunnar Skaug, Carl I. Hagen, Einar Steensnæs, Jan Petersen, Kristin Halvorsen og Lars Sponheim om endringer av Grunnloven 50, 53, 57, 58, 59, 61, 62, 63 og ny

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Nr. 28 15. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af 14. september

Læs mere

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad Ark No 60/1875 Jeg tillader mig herved at andrage om at den aabne Plads i Nørre Skoven som ligger overfor Baiersk-Ølbryggeriet maa overlades mig til Afbenyttelse i indeværene Sommer Maaneder. Veile den

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Instrux. for. samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ----------------------------------------------------------

Instrux. for. samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ---------------------------------------------------------- Instrux for samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ---------------------------------------------------------- 1. Naar en Kvinde paa lovlig Maade har erholdt Lærebrev som Jordemoder og har aflagt den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1)

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1) LOV nr 308 af 17/05/1995 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-05-1995 Økonomi- og Erhvervsministeriet www.retsinformation.dk LOV nr 1051 af 11/12/1996 Yderligere dokumenter: Alle bekendtgørelser m.v. og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Pantebrev. (Ejerpantebrev)

Pantebrev. (Ejerpantebrev) Matr. Nr. 27 og 28, Lunge by, Gelsted sogn Pantebrev. (Ejerpantebrev) Underskrevne boelsmand Ejnar Larsen, Boende Kragsbjerg pr. Gelsted, giver hermed mig selv eller den, til hvem nærværende Pantebrev

Læs mere

Byrådssag Transskriberet af Rita Jacobsen August 2012

Byrådssag Transskriberet af Rita Jacobsen August 2012 Byrådssag 1875-11 Paa den mig tilhørende grund udenfor Hotel du Nord bygningen agter jeg i indeværende foraar at opføre et stendige imod søen for derefter efterhaanden at opfylde det inddigede stykke.

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

Ark.No.8/1889 Veile 1. Septbr 1889 Velby. Herr Borgmester Overauditør Ørsted Rbd Veile

Ark.No.8/1889 Veile 1. Septbr 1889 Velby. Herr Borgmester Overauditør Ørsted Rbd Veile 1889-008-001 Ark.No.8/1889 Veile 1. Septbr 1889 Velby. Herr Borgmester Overauditør Ørsted Rbd Veile Istedetfor at genere Hr. overauditeur med personlig samtale, tillader jeg mig at vælge denne Vei til

Læs mere

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt:

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt: www.per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog En ærlig Grundlov Per-Olof Johansson [Læserbrev trykt i Jyllands-Posten 19.9.1969], på Internet her: En ærlig Grundlov Hjulpet af nutidens teknik har jeg

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920.

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN. VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. KØBENHAVN FR. G. KNUDTZONS BOGTRYKKERI (i n d e h a v e r : o s c a r e n e v o l d s e n ) 886 1921

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 493-1937) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 20. august 1937 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

I. Om Sogneraadene i Almindelighed, deres Myndighed, Forretningsførelse og Medlemmernes Pligter m. m.

I. Om Sogneraadene i Almindelighed, deres Myndighed, Forretningsførelse og Medlemmernes Pligter m. m. I. Om Sogneraadene i Almindelighed, deres Myndighed, Forretningsførelse og Medlemmernes Pligter m. m. Sogneraadene have Styrelsen af Sognekommunernes Anliggender efter de Regler og med de Begrændsningen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om Værnepligt. (Justitsministeriet.)

Lov om Værnepligt. (Justitsministeriet.) 6. marts 1869 Lov om Værnepligt. (Justitsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: Almindelige Bestemmelser. 1. Enhver Mand,

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Kapitel I. Almindelige Bestemmelser.

Kapitel I. Almindelige Bestemmelser. Lov nr. 337 af 21. September 1939 angende Tilvejebringelse af Befordringsmidler til Brug for Krigsmagten og ved Beskyttelsen af Civilbefolkningen mod Følgerne af Luftangreb Kapitel I. Almindelige Bestemmelser.

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om ikrafttræden af den reviderede konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte

Bekendtgørelse om ikrafttræden af den reviderede konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte BEK nr 976 af 26/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-773-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 24. Marts 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Brædstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds.

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds. U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadsreds. Aar 1943, Mandag den 22.November afsagde Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt i Sagen om Fredning af Humlebæk

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

cst. Hvilket herved meddeles det ærede Byraad til behagelig Efterretning. Veile d. 30 Marts Paa Kirkeinspectionens A.C.

cst. Hvilket herved meddeles det ærede Byraad til behagelig Efterretning. Veile d. 30 Marts Paa Kirkeinspectionens A.C. Ark No 19/1880 Stiftsøvrigheden har under 18de d.m. tilskrevet Kirkeinspectionen saaledes: Ved behagel. Skrivelse af 10de d.m. har Inspectionen meddelt os, at Veile Byaad, for at undgaae Paaligningen af

Læs mere

Lov nr. 147 af 13. April 1938 om pressens brug, som senest ændret ved lov nr. 524 af 28. november )

Lov nr. 147 af 13. April 1938 om pressens brug, som senest ændret ved lov nr. 524 af 28. november ) Lov nr. 147 af 13. April 1938 om pressens brug, som senest ændret ved lov nr. 524 af 28. november 1969 3) 1.Stk. 1. Paa ethvert her i Riget trykt Skrift skal Bogtrykkeren anføre sit Navn eller Firma samt

Læs mere