Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme."

Transkript

1 Ølsemagle Børnegård Virksomhedsplan 2013 Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme.

2 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale (budget 2013) 5 Sygefravær 5 Økonomi 5 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder 6 børne- og ungeforvaltningens indsatsområder 8 Dagtilbudsområdets indsatsområder 8 egne indsatsområder 11 Bilag A 12 Pædagogiske læreplaner BILAG B 22 DEFINERING AF BEGREBER 22 2

3 FORORD I det forløbne år Vi er glade for at vi har implementeret den sunde frokostordning, der er en forældrebetalt ordning. Børnene, forældrene og pædagogerne er alle tilfredse med de pædagogiske rutiner og metoder, som vi har valgt som ramme for den sunde frokost. Børnene og forældrene nyder også godt af, at eftermiddagsmaden følger med ordningen. Vi er villige til at prioritere denne ordning, så længe pædagogiske rutiner og økonomi gør det muligt. Vi har også forsat emnet sundhed med fysiske tiltag, hvor vi i foråret igen opstartede morgenløbeturen, som vi begyndte på i år I børnenes aktivitets tid er vi opmærksomme på at fysisk aktivitet sammen kan gøre en forskel for det enkelte barns velbefindende. I det kommende år Vi forsætter vores pædagogiske dagligdag med årlige projekter, hvor børnene arbejder i kreative processer, får ny viden og samarbejder i grupper. Både på tværs og aldersopdelt. Vi arbejder kontinuerligt på den sproglige udvikling, hvor børnene støttes i deres sproglige nuancer og udviklingen af deres relationer med andre børn og voksne. Inden året er omme vil vi have arbejdet sammen med børnene om oplevelser og aktiviteter inden for de pædagogiske læreplaner, hvor pædagogerne hver især også har haft deres kompetencer i spil. I år har vi endvidere den store udfordring, der følger med en renovering af huset. Det er endelig lykkedes at komme i gang med renoveringen af bygningen, hvor børnehaven har base. Tidsperspektivet er fra den 1.april til den 1.august, hvor vi forventer at vores lokaler igen er klar til indflytningen. Planen er at børnehaven genhuses i lokaler i Rishøj Hallen, og vuggestuen bliver i vuggestuen. Udfordringen er, at vi i denne periode er 2 institutioner, samt vi sammen i den pædagogiske hverdag også skal forholde os til nye rammer i en periode, samt have tanker for de kommende nyrenoverede rum. Dette medfører selvfølgelig også en masse praktisk arbejde både før og efter renoveringen. Vi glæder os til den tiltrængte renovering, og til at processen med alt det som følger med, igen er overstået, så vi kan flytte tilbage til et nyt hus. 3

4 VIRKSOMHEDENS RAMMER OPGAVER Ølsemagle Børnegård er en selvejende institution, der blev oprettet i 1970 og er organisatorisk medlem af foreningen Frie Børnehaver og Fritidshjem. Vi har valgt, at vores administration er ved Køge Kommune, hvor vi endvidere også har valgt at modtager andre ydelser som rengøring og pedel/havemandsordning. Bestyrelsen har til opgave at varetage styrelsen af institutionen inden for de mål og rammer, som Køge Kommune har fastsat. Bestyrelsen har arbejdsgiveransvar og beslutter principperne for anvendelse af budgetrammen og det pædagogiske arbejde herunder godkendelse af virksomhedsplanen. Ølsemagle Børnegård er en integreret institution for børn i alderen 0 år til skolealderen. Vores grundnormering er 16 vuggestuebørn og 34 børnehavebørn, og børneantallet ændres i forhold til de indskrevne børns alder. Vi har eget produktionskøkken med køkkenleder. Vores ugentlige åbningstid er 52 timer ugentlig med en udvidelse på 1 timer til 53 timer, som vi anvender torsdag og fredag. I vores pædagogiske hverdag arbejder vi med at skabe et læringsmiljø, der tager udgangspunkt i og har fokus på anerkendelse, hvor vi lægger vægt på nærværende voksne, der giver børnene rum til fordybelse og leg. Vi vil i samarbejde med forældrene være en omsorgsfuld, tryg og udviklende daginstitution. Målene fra de pædagogiske læreplaner opfylder vi i den daglige pædagogiske praksis med hverdagens almindelige gøremål, og med emner og temaer der indgår i årets planlagte projekter. Vi giver børnene mange muligheder og aktiviteter hvormed børnenes udvikling, trivsel, leg og læring styrkes. Børnene udvikler selvværd gennem trygge og udfordrende rammer, som gør børnene i stand til at møde fremtidens udfordringer i skolen og i deres fritid. Vi forholder os til dagtilbudsloven herunder pædagogiske læreplaner, børnemiljø, sprogvurderinger, forældrebetalt madordning, tilsyn fra Køge Kommune, vejledninger om hygiejne, egenkontrol af fødevare, budget og regnskabsregler, arbejdsmiljø, arbejdstidsregler og m e- get mere. Endvidere samarbejder og brobygger vi med områdets institutioner og skole. ORGANISATION Vores institution hører under Børne- og Ungeforvaltningen. Ledelsen består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, og en leder der under ansvar overfor bestyrelsen, varetager den daglige personalemæssige, pædagogiske og administrative ledelse af Ølsemagle Børnegård. Bestyrelsen består af 4 forældrerepræsentanter og en medarbejderrepræsentant, samt suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Leder og souschef udgør et ledelsesteam, der efter opgaverne og udfordringernes art samarbejder med arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanterne. selvejende institution forældrebestyrelse institutionsleder fagpersonale børnehavegruppe 3 aldersgrupper souschef arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant fagpersonale vuggestuegruppe aktivitetsgrupper 4

5 PERSONALE (BUDGET 2013) Personalegruppe Årsværk institutionsleder 1 souschef 1 Pædagoger 4 Medhjælpere 3 Andet 0,67 I alt 9,67 SYGEFRAVÆR Nedbringelse af sygefraværet er fælles indsatsområde for Børne- og Ungeforvaltningen. Sygefravær % I alt 11,6 5,6 6,0 ØKONOMI Budget (forventet) overskud på mindre end 3 % af bruttobudget I alt INDSATSOMRÅDER Mål At få personaleressourcerne til at hænge sammen under den forestående renovering. Hvilket fordrer brug af flere timer. At processen bliver mindst mulig belastende ved at afhjælpe med prioritering af flere hænder. Vi har overførte midler til flere ressourcer / hænder. Periode!5. marts til 1. september

6 DIREKTIONENS INDSATSOMRÅDER Velfærdsudfordringen Mål Vi vil i 2013 opnå, at få iværksat samme serviceniveau, som vi havde i 2012 med de økonomiske, faglige og sociale forudsætninger der gør sig gældende med den målgruppe vi har. At der er en faglig dialog mellem ledelse, personale og kontaktpædagog, så det enkelte barn bliver mødt der hvor han/hun er. Periode Hele tiden Vi vil fortsat prioritere at vejlede forældre, så de bliver styrket i deres forældrerolle for eksempel omkring børns søvn og sengetider, barnet følelsesmæssige udvikling som for eksempel reaktioner ved adskillelse. Vi ser, at barnet bliver tryg ved at forældre udviser større sikkerhed i deres valg. Vi har ligeledes forsat fokus på, at kontaktpædagogen fagligt kan indgå i samtale og er i gensidig dialog med forældrene omkring deres barns trivsel, udvikling og læring. Den enkelte arbejdsplads skal derfor i virksomhedsplanen gennem beskrivelse af konkrete indsatser vise, at man har sat sig ind i og overvejet betydningen af udfordringen på eget område. Overvejelserne skal tage afsæt i hovedfortællingen og delfortællingen for det pågældende område - herunder hvilke pejlemærker, der er mest relevante. - Vi sikrer fagligheden, stimulerer og inkluderer alle børn og unge - Vi sikrer tidlig og rettidig indsats - Vi stiller krav til medarbejderne - Vi sikrer forældres ansvar og medansvar - Vi sikrer løbende tilpasning, så vi får mest ud af ressourcerne Hovedfortællingen: Delfortællingen: Vi har læst i Hovedfortællingen om investering i nye ideer, og vi har overvejelsen: Som udgangspunkt vil vi fortsat udvikle vores 0-6 års institution til at være et fagligt sted, hvor læringsmiljøet og relationerne både mellem børnene, børn og personale og mellem personalet dagligt bliver udfordret og udviklet for den enkelte i et fællesskab med andre. Udvikling og evaluering kan skabe nye ideer både i ledelsesgruppen, i bestyrelsen, på personalemøder, ugentlige planlægnings og koordinerings møder i børnehave og vuggestue, hvor vi fortsat kan se om vores mål bliver indfriet og svarer overens med børnegruppens trivsel, udvikling og læring. De mange forskellige kompetencer kommer i spil og muligheden for nye og andre ideer kan udveksles og omsættes til brug i dagligdagen. Ligeledes er vi åbne og udviklingsparate til at tage imod udfordringerne, når vi indbydes til at være deltagere på andre områder. Vi har læst i Hovedfortællingen om mere medborgerskab, og vi har overvejelsen: Vi fortsætter i 2013 med at værdsætte og fastholde vores traditioner i institutionen. Disse aktiviteter og festlige lejligheder giver forældregruppen mulighed for at danne relationer og blive introduceret til hinanden, til ens barns kammerater, huset og personalegruppen. Vi ser hermed, at vi højner børnenes indbyrdes relationer ved at forældrene har et større kendskab til de rammer deres barn samt kammeraterne har sin daglige hverdag i. Vi fortsætter i 2013 med at være en aktiv del af lokalmiljøet, så børnene introduceres til nogle af de muligheder som lokalmiljøet tilbyder såsom at besøge Køge Museum, læse bøger fra bestilling af bogkasser fra Ølby bibliotek, se teater i sognegården, besøge kirken i december, at gå tur i lokalmiljøet og brobygger med SFO/skole. Børnene opnå r indholdsrige oplevelser og vi bliver synlige som daginstitution og samarbejdspartner. Når forældrene får en introduktion af institutionen ved indkøringen og vores traditioner, giver det forældrene mulighed for selv at kunne agere i huset i hverdagen, og kan deltage i det og de opgaver, som hver især formår. Endvidere er vores åbningstid, så den harmonere med forældrenes efterspørgsel. 6

7 Vi har læst om ny velfærd på Børne- og Unge området ved Delfortællingen, og vi har overvejelserne: Vi sikrer fagligheden, stimulerer og inkluderer alle børn og unge: I pædagogernes refleksive overvejelser har det betydning for det enkelte barns trivsel i fællesskabet, at aktiviteter og forløb bliver tilrettelagt, så barnet ser sig selv værende som en del af fællesskabet, også selv om det ikke indgår aktivt under alle delforløb. Ved barnets eventuelle egen beslutning om, ikke at ville deltage i alle dele af fællesaktiviteten, vil barnet stadig indgå i gruppen, hvor det kan iagttage aktiviteten og registrere hvad læringsmiljøet byder på. Derved kan pædagoger nå at indhente barnet til aktiv medvirken igen, når barnet viser tegn eller der sker et aktivitets skift i forløbet.. Vi sikrer tidlig og rettidig indsats: Vi har aldersopdelte børnegrupper, hvor børnene er tilknyttet en kontaktpædagog. Kontaktpædagogen har en tæt kontakt ved barnets opstart i huset. Kontaktpædagogen afholder samtaler med forældrene, når barnet er 2,5 år, 3,5 år og ved skoleopskrivning. Vi taler med forældrene, når vi ser der er en bekymring med barnet, som vi skal samarbejde om. Vi indbyder forældrene til samtale, møder og en udarbejdelse af handleplan med aftaler. Tværfagligt team og supervision fra støttepædagog kan indgå i samarbejdet. Endvidere har vi også fokus på børnenes sproglige udvikling, hvor sprogpædagogen arbejder med børnenes sprogvurderinger og indbyder ved behov, barnets forældre og barnets kontaktpædagog til samtale for at udarbejde en fælles målrettet handleplan med barnets sproglige udvikling og læring. Vi stiller krav til medarbejderne: Vi forventer, at alle medarbejdere er forberedte til planlægnings og koordineringsmøder, og der bliver givet udtryk for deres faglige synspunkter, så der er en dialog og refleksion om hverdagen. Børnenes udvikling, læring og initiativer drøftes i forhold til deltagelse i fællesskaber og de planlagte rammer. Vi er bevidste om, at Pædagogerne har forskellige kompetencer at byde ind med, samt bestemte udviklingsforløb og handleplaner med børnene kan understøttes med de rette kompetencer. Vi har valgt at investere i og arbejde med Kompetencehjulet, som er et understøttende materiale, som vi bruger i forbindelse med samtaler om barnets læring, trivsel og udvikling. Kompetencehjulet bruges også af pædagogerne som et redskab til at måle og dokumentere, om børnene får de muligheder og udfordringer, som de har behov for i deres udviklings og læringsforløb. Leder har medarbejdersamtaler, hvor der er en dialog om personlig faglig udvikling og drøftelse af arbejdssituationen. Vi sikrer forældres ansvar og medansvar: Kontaktpædagogen har medansvar for, at forældrene får de informationer vedrørende barnet, som de har brug for. Vi stiller som krav, at forældrene giver os informationer eller selv indgår i dialog om eventuelle problemstillinger eller undren i hverdagen, som skal afklares for at fremme samarbejdet om barnets trivsel. Når vi har forældresamtaler forventer vi og aftaler med forældrene om et samarbejde med fælles udgangspunkt om barnet. Grundet vores fastholdelse af traditioner tager forældrene medansvar med praktisk hjælp til bl.a. arrangementerne, samt de er samarbejdende og medansvarlige ved for eksempel afholdelse af barnets fødselsdag i hjemmet eller i institutionen. Forbedring af samarbejdet på tværs Mål Som selvejende daginstitution forventer vi, at der løbende er et samarbejde om vores kerneopgave, der er at give børnene de bedst mulige udviklings vilkår. At der er et gensidigt samarbejde vedr. børnenes trivsel, læring og udvikling med pladsanvisningen, pædagogiske konsulenter, skolen m.fl Vi har i flere år deltaget i de møder og arrangementer, vi er blevet inviteret til med o-klasse lærerne og sfo en. Kontaktpædagogen for den ældste børnegruppe vil følge en undervisningsdag i Vi har kontakt og samarbejde med andre faggrupper ved behov. Periode I år Forbedring af det tværgående samarbejde forbedrer organisationens effektivitet, sammenhængs- og innovationskraft og øger samtidig medarbejdernes trivsel. - Den enkelte arbejdsplads skal derfor udpege konkrete områder, hvor et forbedret samarbejde vil have konkrete, gavnlige effekter, og af virksomhedsplanen skal fremgå konkrete målbare/fluebensegnede succeskriterier for indsatsen. 7

8 - Indsatsen og formuleringen af mål vil muligvis kræve koordinering mellem enheder fx via chefgruppe, lederfora eller styre-/arbejdsgrupper. Læs om direktionens indsatsområde Samarbejdet på tværs her: BØRNE- OG UNGEFORVALTNINGENS INDSATSOMRÅDER Nedbringelse af sygefraværet [Der kan tages udgangspunkt i direktionens målsætning fra sidste periode om et sygefravær på højst 5 %] Mål At vi nedbringer sygefraværet. At vi nedbringer sygefraværet til 5 %. At alle medarbejdere gør brug af vores hygiejneprodukter i hverdagen. En prioritering at overholde disse er med til at mindske sygdomme i hverdagen. Periode I hele 2013 og fremover Vi ser, at handleplanen for fravær er et værktøj, som er bekendt af alle i personalegruppen og som bliver taget i brug, når der er fravær. Vi har fokus på at forebygge sygefravær, vi har en trivselspolitik som giver mening for den enkelte, og så vidt det er muligt, tilgodeser vi individuelle ønsker og behov. Vi tilstræber, at få den enkelte medarbejders privatliv og arbejdsliv til at være sammenhængende. AMR fortæller om vores trivselspolitik og hygiejneregler til nye medarbejdere. Vi har revurderet /udarbejdet vores APV i december DAGTILBUDSOMRÅDETS INDSATSOMRÅDER Udvikling af børns sprog [Der tages udgangspunkt i Indsats for udvikling af børns sprog- og sociale kompetencer ] Action=20008 ] Mål for aldersgruppen 0,5 år til 2 år Vi vil støtte børnene i at udvikle et nuanceret sprog. Vi vil se børn, der har motivation til at møde sproget. Vi vil opleve, at børnene efterhånden mestrer og forstår flere ord og begreber. Vi vil se børn der lytter og reagerer. Vi hører børnene taler med hinanden i hverdagen, vi skal fortsat støtte børnene i at have fokus på talesproget, når ønsker og behov skal opfyldes Pædagog er tilknyttet sprog laboratoriet. Alle børn bliver sprogscreenet i den måned de bliver 3 år. Vi skal kontinuerligt være opmærksomme på, at aftaler om sproglig udvikling og handleplaner følges op. Periode 2013 Mål for aldersgruppen 0,5 år til 2 år Vi vil give børnene interesse for bøger ved at læse og fortælle historier. Vi bruger bøgerne fra listen Børnenes bedste bøger Vi vil opleve børn, der selv kigger i bøger og viser lyst og interesse, når vi læser højt og fortæller. Periode 2013 Mål for aldersgruppen 0,5 år til 2 år Vi vil støtte børnene i at kommunikere med mimik, kropssprog og talesprog. Vi opdeler børnene i små grupper, som er understøttende når vi arbejder med den sproglige kompetence. Børnene er medvirkende og aktive, når vi synger og danser. 8

9 Vi vil opleve, at børnene snakker sammen. Vi vil opleve, at børnene begynder at lytte til hinanden og svare på hinandens spørgsmål. Vi vil opleve, at børnene kan forstå individuelle som kollektive, små beskeder. Periode 2013 Mål for aldersgruppen 3 år til skolealderen Vi vil støtte børnene i at udvikle et nuanceret sprog. Vi vil opleve, at børnene efterhånden mestrer og forstår et nuanceret og mangfoldigt sprog. Vi vil opleve, at børnene synger, bruger rim og remser, vrøvlevers og fortæller historier. Vi vil se at børnene udtrykker sig billedligt. Vi vil være bevidste om brug af sprog i hverdagen. Vi vil sætte ord på handlinger og indgå i dialog med børnene. Vi vil hjælpe børnene med at sætte ord på egne handlinger og følelser. Vi læser, fortæller, leger med ord, rim og remser og fortæller eventyr med brikspil. Vi prioriterer legen, hvor sproget udvikles. Vi opmuntrer børnene til at møde blandt andet sproget i sang, musik og billedkunst. Periode 2013 Mål for aldersgruppen 3 år til skolealderen Vi vil give børnene interesse for bøger, ved at læse og fortælle historier. Vi vil opleve børn, der efterspørger historie og fortælling. Vi vil se børn, der selv læser i bøger og bruger bøgerne med omtanke. Periode 2013 Mål for aldersgruppen 3 år til skolealderen Vi vil give børnene muligheder, så de får en begyndende opmærksomhed på sammenhængen mellem det talte, skrevne og læste sprog. Vi vil se nysgerrige børn, der er interesserede i tal og bogstaver. Vi vil se børn, der skriver kruseduller, som de kun selv kan læse. Vi skaber rum og rammer til nærværende læsning og fortælling. Vi låner bøger på biblioteket, og lærer børnene at passe på bøgerne, så de ikke ødelægges. Vi oplever, at børnene selv vælger bøger til at slappe af med. Vi oplever børn der retter henvendelse for at få læst bøger højt. Børnene ser der er en sammenhæng mellem hvad de fortæller om deres tegning, som bliver til skrevne ord som andre voksne kan læse op og senere på dagen deres forældre. At ord kan bevare barnets tanker. Vi ser børn, som skriver sedler med beskeder eller fødselsdagshilsner til nogen de kender. Periode 2013 Mål for aldersgruppen 3 år til skolealderen Vi vil støtte børnene i at kommunikere med mimik, kropssprog og talesprog. Vi vil opleve at børnene kan indgå i dialog. Vi vil opleve at børnene lytter til hinanden og svare på hinandens spørgsmål. Vi vil se børn, der kan vente på sin tur til at tale og fortælle. Vi vil opleve, at børnene kan forstå, individuelle som kollektive beskeder og informationer. Vi vil opleve, at børnene bruger det verbale sprog til kommunikation og konfliktløsning. Vi ser og hører børnene spørge ind til oplevelser i hverdagen, hvor de ønsker informationer af hinanden. Vi hører børn bruge sproget ved konfliktløsning og i kontakten til os voksne. I projekter tilgodeser vi børnenes sproglige kompetencer ved at børnenes udtryk kommer med i den samlede evaluering. Vi ser når børnene spiller spil med hinanden eller forhandler om måden der hoppes i puderne, at det har en betydning for at bevare legen, at børnene kan lytte og byde ind i samtalen. Periode

10 Udvikling af børns sociale kompetencer [Der tages udgangspunkt i Indsats for udvikling af børns sprog- og sociale kompetencer ] Action=20008 ] Mål for aldersgruppen 0,5 år til 2 år Vi vil at børnene oplever tryghed, anerkendelse og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn. Vi vil støtte børnene i at udvikle venskaber og sociale kompetencer. Vi vil se børn, der viser glæde og interesse i samvær med andre børn og voksne. Vi vil se børn der søger hinanden. Vi vil se voksne som er reflekterende, handlende og opmærksomme, hvis der er et barn der ikke indgår i relationer med andre eller der sker afvisninger. Vi ser børn, som leger ved siden af hinanden og søger sammen i områder. De ældste børn søger hinanden. Vi ser børn, der bevidst søger hinanden. Vi ser børn, som krammer hinanden. Vi er fleksible og skaber nye legemiljøer, og giver børnene en støttende hånd til at indgå i sociale sammenhænge. Periode 2013 Mål for aldersgruppen 0,5 år til 2 år Vi vil lære børnene, at indgå i et fællesskab med andre i hverdagen. Vi vil lære børnene at have respekt og tolerance over for andre. Det er svært at vente på tur, når alle er ivrige og gerne vil selv her og nu. Men det er også sjovt, at hjælpe dem som er mindre end en selv. Vi opmuntrer og guider børnene til at sætte ord på følelser. Vi vil se børn i aldersgruppen, som begynder at hjælpe og tage hensyn til hinanden. Vi vil se børn der kan vente på det bliver deres tur, for eksempel når flere børn vil gynge. Periode 2013 Mål for aldersgruppen 3 år til skolealderen Vi vil at børnene oplever tryghed, anerkendelse og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn. Vi vil støtte børnene i at udvikle venskaber og sociale kompetencer. Vi respekter børnenes legegrupper, men ved planlagte aktiviteter og fælles oplevelser, vælger børnene ikke selv. Vi arbejder kontinuerligt med børn, som skal støttes med tiltag for at opnå tilknytning til legekammerater. Vi vil se børn, der viser empati og rummelighed. Vi vil se, at børnene udvikler venskaber og det enkelte barn har flere kammerater at opsøge for at indgå i en leg. At børnene kan indgå i en gruppe. Periode 2013 Mål for aldersgruppen 3 år til skolealderen Vi vil lære børnene at have respekt og tolerance over for andre. Børnene skal lære at kommunikere og at aflæse. Børnene skal lære at håndtere konflikter. Vi vil se børn, der forhandler og siger til og fra. Vi ser børn, som søger hjælp til konflikter, da børnene har troen på de voksnes hjælp. Vi ser børn, som kan snakke meget forhandler sig frem til det ønskede. Vi skal være opmærksomme på, at sammensætte en gruppe børn på tværs af alder og køn og give dem deltagelse i aktiviteter og oplevelser, for at børnene herved opnår nye indbyrdes relationer. 10

11 Periode 2013 Mål for aldersgruppen 3 år til skolealderen Vi vil opmuntre børnene til at være aktive i fællesskabet, at de lærer at samarbejde med andre børn og voksne og er med i demokratiske beslutningsprocesser. Vi vil se, at børnene efterhånden forstår, der er regler, der skal overholdes, når flere er sammen, og der er et fællesskab, der skal fungere i hverdagen. Vi ser rigtig mange børn, som dagligt er deltagende og giver sig til kende med forskellige udtryksformer. Børnene har mange forskellige meninger, og oplever der er regler, der skal overholdes i fælles skabet. Vi skal forsat guide og anvise til alle børns kompetencer og ideer til at bidrage til legen. Vi vil høre børn, der giver udtryk for deres meninger. Vi vil opleve børn, der vil være med i beslutninger, hvor de også kan acceptere et nej. Vi vil opleve, at børnene hjælper og tager hensyn til hinanden. Vi vil se de ældste børn hjælpe de yngre, ex. med påklædningen. At vente på min tur uden at markere sig med verbale og fysiske afbrydelser, at gå i række, at rydde op, lade være med at slå. Periode 2013 Planlægning af arbejdet med læreplanstemaet krop- og bevægelse [Det blev med kvalitetsrapporten besluttet at revurdere temaet krop- og bevægelse i den pædagogiske læreplan i juni I dette afsnit skal I ikke skrive den pædagogiske læreplan, men gøre nogle forberedende overvejelser omkring, hvordan I vil tage fat på læreplanstemaet] Mål Vores tanker handler om fastholdelses af vores sunde og fysiske tiltag. I børnenes aktivitets tid kan en fysisk aktivitet sammen gøre en forskel for det enkelte barns velbefindende. Vi vil forsat prioritere en ugentlig tid i gymnastiksalen, der giver børnene helt andre udfoldelsesmuligheder. Vi har beskrevet en politik om krop og køn, børns søvnbehov som også vil indgå i tankerne. Endvidere er vi bevidste om børnenes daglige ude liv og bevægelse. Vi skal inden sommerferien revurdere vores læreplaner om krop og bevægelse. Periode EGNE INDSATSOMRÅDER Omsorg for hinanden Mål At børnene i børnehavegruppen kan drage omsorg for hinanden. At børnene i vuggestuen opsøger hinanden og krammer hinanden. Vi vil se børn, som trøster og hjælper hinanden, som reager på hændelsen inden eller samtidig med at de kontakter en pædagog. Børnene kan drage omsorg for hinanden. Vi har valgt målet, da vi ønsker at børnene lære at yde første hjælp til hinanden, når f.eks. et barn snubler og slår sig. Uddrag af Børn og unge politik, Målsætning 5, Solide og faglige kompetencer. Periode

12 BILAG A PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØ Pædagogisk læreplan for de seks temaer: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING SOCIALE KOMPETENCER SPROG KROP OG BEVÆGELSE NATUREN OG NATURFÆNOMENER KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER Det pædagogiske læringsmiljø. Overordnet mål: Et positivt og udviklende læringsmiljø med trygge og glade børn, der har lyst til udfordringer med hinanden og med nærværende voksne, der er fagligt bevidste om deres egen betydning for børnenes udvikling og børnemiljø. Vi vil et positivt læringsmiljø med tætte relationer mellem børn og voksne, hvor børnene har medindflydelse ved leg og aktivitet indenfor de rammer som er gældende. Vi skal arbejde bevidst med, at vi er rollemodeller. Vi vil have fokus på vores ageren, og hvordan vi taler til børnene, og hvilken tone vi bruger. Vi vil et anerkendende læringsmiljø med faglighed og engagement, hvor der skabes rum til fordybelse, hvor børnene er medvirkende til egen læring. Rollemodeller der er værd at spejle sig i, med et sprog og en omgangstone, der er værd at efterligne. Vi vil støtte, vejlede og udfordre børnene, anerkende deres interesser og se deres spor. Foruden de planlagte aktiviteter kan vi gribe nuet og være meddeltager i det, der lige optager børnene. Vi skal reflektere over, hvordan vi agerer i dagligdagen, både ved vores adfærd og hvordan vi udtrykker os. Vi skal vise forståelse, være imødekommende og have empati. Pædagogisk læreplan for de seks læringstemaer: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING for aldersgruppen 0,5 år til 2 år. Overordnet mål: Barnet skal udvikle sig til en hel og alsidig person. Barnet anerkendes for den person, det er, og mødes med respekt, lydhørhed og medlevende børn og voksne. Barnet oplever, at pædagogen er engageret i dets læring og udvikling, og anerkender og involverer sig i dets engagementer. Børnene skal føle sig værdsat i et fællesskab og kunne fungere og være deltagende i en mindre gruppe. Vi vil se, at børnene efterhånden ved, at de hører til i en gruppe. Vi tilknytter kontakt pædagoger til de enkelte børn. Vi inviterer børnene ind i sociale fællesskaber. Børnene skal opleve, at de selv kan og har medbestemmelse i dagligdagen. Vi vil se børn, der har troen på egen kunnen, børn der er selvhjulpne. Vi vil se Vi vil guide børnene gennem dagligdagen med dialog, vejledning og støtte i 12

13 børn, der har lyst og mod på, selv at ville øse mad op, hælde af kanden og tage tøj af og på. Børn der er med til at rydde op. Vi vil se børn, der udtrykker behov og ønsker. forhold til gøremål, aktiviteter og adfærd. Vi skal være vedholdende, når vi arbejder med hjælp til selvhjælp ved spisning, påklædning og andre praktiske gøremål. Vi vil anerkende og støtte børnene i at forholde sig til deres egne og andres følelser, så deres selvværd udvikles.. Vi vil se børn, der føler sig trygge og forstået. Vi vil se børn, der griner sammen, og børn der prøver at trøste andre børn. Vi sætter ord på de følelser, som børnene udtrykker. Vi hjælper børnene med at lytte til hinanden, og hjælper med at sætte ord på ved konflikter og løsning af disse. Barnets alsidige personlige udvikling for aldersgruppen 3 år til skolealderen. Overordnet mål: Barnet skal udvikle sig til en hel og alsidig person. Barnet anerkendes for den pe rson, det er, og mødes med respekt, lydhørhed og medlevende børn og voksne. Barnet oplever, at pædagogen er engageret i dets læring og udvikling, og anerkender og involverer sig i dets engagementer. Børnene skal føle sig værdsat i et fællesskab og kunne fungere og være deltagende i en større gruppe. Vi vil se, at børnene ved, at de hører til i en aldersgruppe. Vi vil se, at børnene tør tage initiativer og udtrykke dig i deres gruppe og andre større fællesskaber. Vi tilknytter en kontakt pædagog til de enkelte børn, og børnene har base i en aldersgruppe. Grupperne er sammen ved bestemte aktiviteter. Vi inviterer børnene ind i sociale fællesskaber. Vi vejleder, handler og støtter børnene i, at de selv løser konflikter. Børnene skal opleve, at de selv kan og har medbestemmelse i dagligdagen. Vi ser børn, der selv klarer påklædning og spisning. Børn der kan rydde op efter sig selv og hjælpe hinanden med det. Vi vil se børn, der udtrykker behov og ønsker. Vi ser børn, der har lyst til at bestemme selv og samtidig kan acceptere at indordne sig i fællesskabet. Vi vil vedvarende guide børnene gennem dagligdagen med dialog, vejledning og støtte i forhold til gøremål, aktiviteter og adfærd. Vi arbejder med hjælp til selvhjælp ved spisning, påklædning, oprydning og løsning af konflikter. Vi vil anerkende og støtte børnene i at forholde sig til deres egne og andres følelser. Vi vil høre, at børnene sætter ord på deres følelser. Vi vil se børn, der griner sammen. Vi vil opleve at børnene udviser empati over for andre. Vi vil se, at børnene verbalt løser konflikter. Vi sætter ord på de følelser, som børnene udtrykker. Vi hjælper børnene med at lytte til hinanden, og hjælper med at sætte ord på ved konflikter og løsning af disse. 13

14 Sociale kompetencer for aldersgruppen 0,5 år til 2 år. Overordnet mål: Barnet skal udvikle social kompetence. Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre. I samspillet mellem relationer og social kompetence indgår tre komponenter empati, tilknytningsrelationer og sociale færdigheder. Vi vil at børnene oplever tryghed, anerkendelse og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn. Vi vil støtte børnene i at udvikle venskaber og sociale kompetencer. Vi vil lære børnene, at indgå i et fællesskab med andre i hverdagen. Vi vil lære børnene at have respekt og tolerance over for andre. Vi vil se børn, der viser glæde og interesse i samvær med andre børn og voksne. Vi vil se børn der søger hinanden. Vi vil opleve, at børnene begynder at hjælpe og tage hensyn til hinanden. Vi vil se børn, der kan vente på det bliver deres tur, for eksempel når flere børn vil gynge. Vi vil give rum, tid og støtte til børnenes leg. Vi vil støtte og opmuntre børnene til leg med hinanden og deltage i fællesskaber. Vi vil give børnene muligheder for at deltage i små fællesskaber, hvor de samarbejder og løser opgaver sammen. Vi vil opmuntre børnene til at være med i dagligdagens gøremål og aktiviteter. Ved konflikt fyldte handlinger og adfærd, skal vi prøve at forstå børnenes gode grunde til handling, men det er ikke ensbetydende med, at vi vil/skal acceptere handlingen. Vi skal lære børnene i mange af dagens situationer at vente på min tur, at ex. lytte, når andre taler. Sociale kompetencer for aldersgruppen 3 år til skolealderen. Overordnet mål: Barnet skal udvikle social kompetence. Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre. I samspillet mellem relationer og social kompetence indgår tre komponenter empati, tilknytningsrelationer og sociale færdigheder. Vi vil at børnene oplever tryghed, anerkendelse og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn. Vi vil støtte børnene i at udvikle venskaber og sociale kompetencer. Vi vil se børn, der viser empati og rummelighed. Vi vil se, at børnene udvikler venskaber og det enkelte barn har flere kammerater at opsøge for at indgå i en leg. Vi vil opleve, at børnene kan indgå i en gruppe. Vi vil give rum og accept af børnenes valgte legegrupper. En stor del af dagen, giver vi børnene mulighed for selv at vælge samvær. Vi støtter børnene i at danne venskaber og til at deltage i fællesskaber. Vi giver børnene muligheder for at lege sammen, samarbejde og løse opgaver sammen. Vi vil opmuntre børnene til at være aktive i fællesskabet, at de lærer at samarbejde med andre børn og voksne og er med i demokratiske beslutningsprocesser. Vi vil se, at børnene efterhånden forstår, der er regler, der skal overholdes, når flere er sammen, og der er et fællesskab, der skal fungere i hverdagen. Vi vil høre børn, der giver udtryk for deres meninger. Vi vil opleve børn, der vil være med i beslutninger, hvor de også kan acceptere et nej. Vi vil opleve, at børnene hjælper og tager hensyn til hinanden. Vi vil se de ældste børn hjælpe de yngre, ex. med påklædningen. At vente på min tur uden at markere sig med verbale og fysiske afbrydelser, at gå i række, at rydde op, lade være med at slå. Vi vil inddrage og støtte børnene til at være aktive deltagere, hvor hver især bidrager med noget godt og vigtigt til fællesskabet. Vi vil sætte ord på beslutninger og handlinger, så børnene oplever, at de har en betydning. Ex. beslutnings og samarbejdsproces ved skabelse af et fælles kunstværk, og medvirkende ved dagligdagens gøremål og aktiviteter. Vi vil lære børnene at have Vi vil se børn, der forhand- Vi hjælper og vejleder bør- 14

15 respekt og tolerance over for andre. Børnene skal lære at kommunikere og at aflæse. Børnene skal lære at håndtere konflikter. ler og siger til og fra. nene med, at kunne sætte ord på sine egne følelser og at aflæse andres følelser. Vi har fokus på børnenes interne adfærd i gruppen. Sprog - for aldersgruppen 0,5 år til 2 år. Overordnet mål: Barnet skal udvikle sprog. Igennem talesprog, skriftsprog, kropssprog og billedsprog kan barnet udtrykke sine egne tanker og følelser, og blive i stand til at forstå andres. Barnet udvikler og fas t- holder sin identitet og selvfølelse ved at udtrykke sig. Vi vil støtte børnene i at udvikle et nuanceret sprog. Vi vil give børnene interesse for bøger ved at læse og fortælle historier. Vi vil støtte børnene i at kommunikere med mimik, kropssprog og talesprog. Vi vil se børn, der har lyst og motivation til at møde og opleve sproget. Vi vil opleve, at børnene efterhånden mestrer og forstår flere ord og begreber. Vi vil se børn der lytter og reagerer. Vi vil opleve børn, der selv kigger i bøger og viser lyst og interesse, når vi læser højt og fortæller. Vi vil opleve, at børnene snakker sammen. Vi vil opleve, at børnene begynder at lytte til hinanden og svare på hinandens spørgsmål. Vi vil opleve, at børnene kan forstå individuelle som kollektive, små beskeder. Vi vil være bevidste om brug af sprog i hverdagen. Vi vil sætte ord på handlinger og tale med børnene. Vi vil hjælpe børnene med at sætte ord på egne handlinger og følelser. Vi vil arbejde med sansepåvirkninger ex. vandet er koldt, bamsen er blød. Vi vil læse, fortælle, lege med ord, rim og remser. Vi prioriterer legen, hvor sproget udvikles. Vi opmuntrer børnene til at møde sproget i sang, musik og billedkunst. Vi vil skabe rum og rammer til nærværende læsning og fortælling. Vi vil låne bøger på biblioteket, og lære børnene at passe på bøgerne, så de ikke ødelægges. Vi vil indgå i samtaler med børnene, hvor der på skift tales og lyttes, stilles spørgsmål og gives svar. Sprog - for aldersgruppen 3år til skolealderen. Overordnet mål: Barnet skal udvikle sprog. Igennem talesprog, skriftsprog, kropssprog og billedsprog kan barnet udtrykke sine egne tanker og følelser, og blive i stand til at forstå andres. Barnet udvikler og fas t- holder sin identitet og selvfølelse ved at udtrykke sig. Vi vil støtte børnene i at udvikle et nuanceret sprog. Vi vil opleve, at børnene efterhånden mestrer og forstår et nuanceret og mangfoldigt sprog. Vi vil opleve, at børnene synger, bruger rim og remser, vrøvlevers og fortæller historier. Vi vil se at børnene udtrykker sig billedligt. Vi vil sætte ord på handlinger og indgå i dialog med børnene. Vi vil hjælpe børnene med at sætte ord på egne handlinger og følelser. Vi vil arbejde med sansepåvirkninger. Vi vil læse, fortælle, lege med ord, rim og remser og fortælle eventyr med brikspil. Vi prioriterer legen, hvor sproget udvikles. Vi opmuntrer 15

16 børnene til at møde sproget i sang, musik og billedkunst. Vi vil give børnene interesse for bøger, ved at læse og fortælle historier. Vi vil opleve børn, der efterspørger historie og fortælling. Vi vil se børn, der selv læser i bøger og bruger bøgerne med omtanke. Vi vil skabe rum og rammer til nærværende læsning og fortælling. Vi vil låne bøger på biblioteket, og lære børnene at passe på bøgerne, så de ikke ødelægges. Vi vil læse bøgerne fra boglisten Børnenes bedste bøger Vi vil give børnene muligheder, så de får en begyndende opmærksomhed på sammenhængen mellem det talte, skrevne og læste sprog. Vi vil støtte børnene i at kommunikere med mimik, kropssprog og talesprog. Vi vil se nysgerrige børn, der er interesserede i tal og bogstaver. Vi vil se børn, der skriver kruseduller, som de kun selv kan læse. Vi vil opleve at børnene kan indgå i dialog. Vi vil opleve at børnene lytter til hinanden og svare på hinandens spørgsmål. Vi vil se børn, der kan vente på sin tur til at tale og fortælle. Vi vil opleve, at børnene kan forstå, individuelle som kollektive beskeder og informationer. Vi vil opleve, at børnene bruger det verbale sprog til kommunikation og konfliktløsning. Vi vil læse bøger og digte og skrive historier. Bogstaver, skrift og børnenes navne er synlige i mange sammenhænge, ex. på de udstillede tegninger. Vi vil støtte børnene i at formidle og skabe kontakt. Vi vil indgå i samtaler med børnene, hvor der på skift tales og lyttes, stilles spørgsmål og gives svar, og at vi i fællesskabet planlægger fælles handlinger. Krop og bevægelse - for aldersgruppen 0,5 år til 2 år. Overordnet mål: Barnet skal støttes i sin udvikling af krop og bevægelser. Barnet skal opleve glæde, a c- cept og forståelse for sin krop, samt glæden ved at være i bevægelse og herigennem tilegne sig den fys i- ske, kulturelle og sociale verden. Vi vil give børnene mulighed for at være aktive og vise glæde ved at være i bevægelse og møde motoriske udfordringer. Vi vil se børn med en stabil balance, som kan udfolde sig kropsligt. Vi vil støtte børnene i at leve sundt i forhold til er- Vi vil se børnene bruge deres krop og sanser, hvor de er nysgerrige, anstrenger sig og afprøver sig selv. Vi vil gå ture. Vi vil opleve børn, som nyder en tur på gyngen og selv tør prøve at gynge. Børn der både vil ligge og stå og drejer sig rundt til dans og rytmik. Børn der selv bevæger sig spontant ved ex. musik. Vi vil, at børnene træner sin balance på forskellige underlag på legepladsen. Vi vil opleve glade børn, der har lyst til maden og er Vi er indrettet inde som ude, så børnene kan møde kropslige udfordringer. Vi vil planlægge og arbejde med motoriske og musiske aktiviteter, der stimulerer kropslig udvikling, ex. sanglege og rytmik, og sansemotoriske aktiviteter i naturen. Indendørs vil vi motivere børnene til at bruge hængekøjen og babygynge, hvor vi samtidig vil synge. På legepladsen vil vi bruge gyngen, balancere på forskellige underlag, stå på balancevippen, og rulle ned ad den lille bakke. Igennem alle hverdagens gøremål er vi bevidste om 16

17 næring og hygiejne, og at mestre kroppen og blive selvhjulpne ved måltider, påklædning og personlig hygiejne. aktive ved måltiderne. Vi vil se børn, der er motiverede for at blive selvhjulpne ved påklædning, og vi vil se aktive og meddeltagende børn ved pleje af den personlige hygiejne. Vi vil se børn, der er glade for at være ude. at have fokus på kroppen. Vi vil støtte børnene, når de agerer og handler, så de lærer at styre og koordinere bevægelser, ex. ved spisning. Vi vil at børnene deltager aktivt i alle gøremål samt vi sætter ord på vores viden om sundhed, mad og hygiejne. Vi har en kostpolitik, og børnene får sunde måltider. Krop og bevægelse - for aldersgruppen 3 år til skolealderen. Overordnet mål: Barnet skal støttes i sin udvikling af krop og bevægelser. Barnet skal opleve glæde, accept og forståelse for sin krop, samt glæden ved at være i bevægelse og herigennem tilegne sig den fysiske, kulturelle og sociale verden. Vi vil give børnene mulighed for at være aktive og vise glæde ved at være i bevægelse og møde motoriske udfordringer. Hvorved vi støtter børnene i, at de gennem deres sanser udforsker og til egner sig den fysiske, sociale og kulturelle verden. Vi vil se børnene bruge deres krop og sanser, hvor de er nysgerrige, anstrenger sig og afprøve sig selv, og opnå erfaringer i de respektive bevægelsesmiljøer. Huset er indrettet inde som ude, så børnene kan møde kropslige udfordringer, dog begrænset af husets størrelse, så store børnegruppers omfangsrige kropslige udfoldelse og voldsomme lege foregår på legepladsen. Vi vil arbejde med motoriske og musiske aktiviteter, der stimulerer sanselig og kropslig udvikling, ex. brug af krop og redskaber i naturen. Vi vil støtte børnene i at udvikle deres krop og bevægelser, samt deres kropsbevidsthed, herunder respekt for egen og andres kropslighed. Vi vil se børn, der har lyst til fysiske aktiviteter, ex. gå tur. Vi vil se børn, der er selvhjulpne ved spisning, påklædning og toiletbesøg. Vi vil opleve børn, der kender deres krop og får en forståelse for dens reaktioner, ex. bliver trætte og sultne. Vi vil opleve børn, der har respekt for egen og andres krop. Vi vil se børn, der kan sætte grænser for kropslig nærhed, og respektere andres grænser. Igennem alle hverdagens daglige gøremål og aktiviteter, er vi bevidste om at der er fokus på kroppen. Vi vil hjælpe og vejlede og sætte ord på handlinger og adfærd. Lærer børnene at sætte grænser for kropslig nærhed og at respektere andres grænser. Vi vil støtte børnene i at leve sundt i forhold til ernæring og hygiejne. Vi vil, at børnene får frisk luft hver dag og får mulighed for motion og grov motoriske bevægelser Vi vil opleve børn, der kender forskel på sund og usund mad. Børn der ved, at kroppen har brug for god næring og motion. Vi vil se børn der ved, det har en betydning, hvordan de passer på sig selv og husker hygiejneregler. Vi vil se børn, der er ude hver dag og viser glæde ved brug af kroppens bevægelser, uanset vind og vejr. Vi vil, at børnene deltager aktivt i alle gøremål omkring personlig pleje, samt vi sætter ord på vores viden om sundhed, mad og hygiejne. I den daglige organisering vil vi prioritere brug af legepladsen. Alle børn er ude hver dag i mindst en time. 17

18 Naturen og naturfænomener - for aldersgruppen 0,5 år til 2 år. Overordnet mål: Barnet skal udvikle respekt for og en interesse og viden om natur og miljø. Barnet skal gennem naturoplevelser tilegne sig erfaringer med og forståelse for naturen. Vi vil bruge legepladsen som pædagogisk natur rum. Børnene skal opleve legepladsen som rum for leg, fantasi og aktiviteter. Vil se børn, der oplever legepladsen, som et trygt sted. Vi vil se børn, der leger med sand, vand og mudder. Vi vil se børn, der er glade for at være ude. Vi vil hjælpe og vejlede børnene, så de lærer legepladsen og dens muligheder at kende. Vi vil give børnene naturoplevelser, som overrasker og stimulerer deres nysgerrighed. Vi vil se børn, der nysgerrigt undersøger og lærer naturen at kende med direkte sanseoplevelser. Vi vil vise børnene, at det er okay at blive beskidt på hænderne. Vi vil eksperimentere sammen med børnene, kaste visne blade op i luften, hoppe i vandpytten m.m. Vi vil bruge alle sanserne, lugte en regnvejrsdag, mærke på mos, se på himlen og gå en tur i nærområdet. Naturen og naturfænomener - for aldersgruppen 3 år til skolealderen. Overordnet mål: Barnet skal udvikle respekt for og en interesse og viden om natur og miljø. Barnet skal gennem naturoplevelser tilegne sig erfaringer med og forståelse for naturen. Vi vil bruge legepladsen som pædagogisk uderum. Børnene skal opleve legepladsen som rum for leg, fantasi og aktiviteter. Børnene skal dagligt have mulighed for leg og oplevelser på legepladsen. Vi vil se børn, der udforsker og er nysgerrige overfor de muligheder legepladsen tilbyder på de forskellige årstider. Vi vil vise børnene legepladsens muligheder gennem planlagte aktiviteter som gravehjørne, bålplads, urtehave og vand leg. Vi vil lave årstidsbestemte aktiviteter og vise glæde ved ude livet uanset årstid. Vi vil give børnene naturoplevelser, som overrasker og stimulerer deres nysgerrighed. Vi vil give børnene indsigt i naturens forandring gennem årstiderne, ex. træerne i knop til bladene falder af træet. Vi vil se børn, der har kendskab til de fire elementer, ild, vand, jord og luft. Vi vil se børn, som eksperimenterer, afprøver og fortæller. Vi vil se børn, der oplever og får en forståelse af årets gang. Vi ser børn, der har kendskab til de fire årstider og deres rækkefølge, og kender til sol, måne og stjerner. Vi vil bevidst bruge de fire elementer i planlagte aktiviteter. Vi vil fortælle om naturens mystik. Vi vil bruge nærområdet og stranden. Vi vil tage på tur i nærområdet og til stranden på forskellige årstider og se naturens forandringer. Vi vil bemærke lys og mørke, at vejret skifter. Vi vil bruge naturen i nærmiljøet, og tage til stranden og give børnene erfaringer og viden om naturens fænomener og materialer. Vi vil opleve, at børnene udviser nysgerrighed og interesse og opnår førstehåndskendskab til den flora og fauna der er, hvor vi færdes. Vi vil se børn, der kan kategorisere og systematisere natur oplevelser. Vi vil se børn, der leger, skaber og eksperimenterer med naturens materialer. Vi Vi vil være opmærksomme på naturen omkring os, vi vil bruge og undersøge den. I samvær og dialog bliver myrerne i græsset studerede, billerne under stenen osv. Igennem viden og erfaringer vil vi lære børnene at udvise respekt og værne om naturen. Vi tager på den årlige bondegårdtur. 18

19 vil opleve børn, der ved, det ikke er acceptabelt at knække grene, hive blade af træer, pille ben af edderkopper m.m. Vi vil ved behov samarbejde med Naturskolen. Kulturelle udtryksformer og værdier for aldersgruppen 0,5 år til 2 år. Overordnet mål: Barnet skal have oplevelses og udfoldelsesmuligheder, der stimulerer og styrker dets fantasi og kreativitet, samt tilegne sig kulturforståelse, sin egen som andres. Barnet skal præsenteres for og gøre brug af mangfoldige kulturelle udtryksformer. Vi vil støtte børnene i at bruge og få kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer for deres tanker, fantasi og følelser. Vi vil se børn, der bruger forskellige kunstneriske udtryksformer, visuelt, kropsligt og sprogligt. Vi vil se børn, der oplever glæden ved at skabe noget selv og i fællesskab med andre. Vi vil se og nyde udstillinger af børnenes kunst inde og ude. Vi vil give børnene mulighed for skabende og sanselige aktiviteter, hvor børnene skal møde og afprøve sig selv i forhold til forskellige kulturelle udtryksformer. Vi vil arbejde med sang, musik, rytmik, historie, fortælling og forskellige kreative materialer som ex. genbrugsmaterialer. Vi vil præsentere børnene for forskellige materialer, redskaber og teknikker. Vi vil se nysgerrige og eksperimenterende børn, der begynder at udvikle færdigheder og som bliver fortrolige med materialerne, ex. at holde på en pensel og komme maling på den. Præsentationen af forskellige materialer, redskaber og teknikker er en naturlig proces ved ovenstående aktiviteter. Vi vil give børnene indsigt i de danske kulturtraditioner. Vi vil se børn der fejrer de danske højtider, da de er en del af vores traditioner. Vi vil fastholde Børnegårdens egne kulturtraditioner. Vi planlægger aktiviteter og projekter i forbindelse med de enkelte kulturtraditioner. Børnene er altid aktivt medvirkende, samt forældrene er det ved nogen af aktiviteterne som ved ex. fastelavn og sommerfest. Kulturelle udtryksformer og værdier for aldersgruppen 3 år til skolealderen. Overordnet mål: Barnet skal have oplevelses og udfoldelsesmuligheder, der stimulerer og styrker dets fantasi og kreativitet, samt tilegne sig kulturforståelse, sin egen som andres. Barnet skal præsenteres for og gøre brug af mangfoldige kulturelle udtryksformer. Vi vil støtte børnene i at bruge og få kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer, for deres tanker, fantasier og følelser. Vi vil se børn, der bruger forskellige kunstneriske udtryksformer, visuelt, kropsligt og sprogligt. Vi vil se børn, der spontant og naturligt synger, digter egne sange og /melodier og historier. Kigger i billedbøger, danser og bruger fagter, udtrykker sig billedligt gennem tegning, farver, collage samt bygger og konstruerer. Vi vil se børn, der oplever glæden ved at skabe noget selv og i fællesskab med andre. Vi vil fastholde at se og nyde Vi vil give børnene mulighed for skabende og sanselige aktiviteter, hvor børnene skal møde og afprøve sig selv i forhold til forskellige kulturelle udtryksformer. Vi vil arbejde med sang/ sanglege, musik, rytmik, historie, fortælling, billedkunst og formgivning, samt eksperimentere med mangfoldige kreative materialer. Vi vil planlægge små og længerevarende projekter, hvor vi vil arbejde med forskellige kunstneriske udtryk omkring et tema for herved 19

20 udstillinger af børnenes kunst og udtryk inde som ude. at sætte en æstetisk proces i gang. Vi vil præsentere børnene for forskellige materialer, teknikker og redskaber og forskellige indfaldsvinkler til at bruge dem. Vi vil se nysgerrige og eksperimenterende børn, der udvikler selvstændighed, færdig- heder og som bliver fortrolige med redskaber og materialer. Ex. at børnene udvikler egen metode/ teknik i arbejdet med collager, samt at børnene erfarer grundfarvernes blandingsmuligheder. Præsentationen af forskellige materialer, redskaber og teknikker er en naturlig proces ved ovenstående aktiviteter. Ex. vil vi lave collager med forskellige materialer ex. garn, tråd, tegninger, foto, avispapir 0.s.v. Børnene skal præsenteres for et bredt udbud af litteratur, sang, musik, teater, og kunst i årets løb. Vi vil give børnene indsigt i de danske kulturtraditioner. Vi vil se, at børnene ved leg og aktiviteter bruger deres oplevelser og indtryk. Vi vil se børn der fejrer de danske højtider, da de er en del af vores traditioner. Vi vil fastholde Børnegårdens egne kulturtraditioner. Vi vil minimum en gang årligt bruge byens kulturelle tilbud, museum og Sognegården. Juleforestilling i Ishøj Teater vil vi også nyde. Vi vil bruge det lokale bibliotek og læse og fortælle historier. Vi tager i Ølsemagle Kirke lige inden jul. Vi planlægger aktiviteter og projekter i forbindelse med de enkelte kulturtraditioner, hvor børnene altid er aktivt medvirkende, samt forældrene er det ved nogen af aktiviteterne som ved ex. fastelavn, sommer- fest og lanternefest. Dokumentation Overordnet mål: Vi vil gennem forskellige former for dokumentation synliggøre de pædagogiske lærepr o- cesser og børnenes aktiviteter og hverdag. Vores mål og aktiviteter er synlige og begrundede i forhold til børnenes læreprocesser. Vi vil dagligt dokumentere og synliggøre de pædagogiske processer over for forældrene. Vi vil bruge vores dokumentation, når vi planlægger og evaluerer. Vi vil dokumentere, hvordan de planlagte aktiviteter er forløbet, samt ofte også spontant opståede forløb. Vi udarbejder virksomhedsplan med læreplaner, der er et synligt dokument for årets planlægning og et internt arbejdsredskab. Virksomhedsplanen er synlig for alle internt og eksternt. Vi synliggør på informationstavlen fortællinger, foto og udstiller børnenes værker. Endvidere synliggøres vores ugentlige aktivitets og strukturplan og vi udarbejder projektbeskrivelser. Dokumentationen danner også ramme for forældrenes dialog med børnene om dagen. 20

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Viberedens Pædagogiske Læreplan

Viberedens Pædagogiske Læreplan Viberedens Pædagogiske Læreplan Natur i Børnehøjde 2014 V I B E R E D E N - V I B E V E J 110-7330 B R A N D E - T L F 9 9 6 0 3 5 5 0 Vibereden Beliggenhed Fysiske rammer Hvem er vi Vibereden er placeret

Læs mere

Carl Nielsen Børnehaven

Carl Nielsen Børnehaven Carl Nielsen Børnehaven Virksomhedsplan 2007 Bakkegårdsvej 21.Nr.Lyndelse 5792 Årslev. Tlf. 72 53 04 82 E-mail: cn-bh@faaborgmidtfyn.dk 1 VIRKSOMHEDSPLAN 2007... 1 HVEM ER VI... 2 BØRNEHAVENS MÅL... 3

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave, er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune 1 ne ha K

Læs mere

Virksomhedsplan. Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010

Virksomhedsplan. Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010 Virksomhedsplan for Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010 Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave 50 Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Ledelse Personale

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 Indledning Med virkning fra skoleåret 2009/10 forpligtes kommunalbestyrelsen i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28.08.2008 Folkeskoleloven

Læs mere

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 Tved Børnehave er et privat dagtilbud, med drift tilskud fra Svendborg Kommune. Vi lever op til de gældende regler i Dagtilbudsloven og de respektive kommunale politikker.

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Redaktion: Bjørg Kjær & Jesper Olesen Learning Lab Denmark Februar 2005 Elektronisk udgave: www.laereplan.info Grafisk tilrettelægning: Ellen Margrethe

Læs mere

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus Virksomhedsplan for Jebjerg Børnehus Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave Normering i 2008: 76 Ledelse Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Personale Institutionsleder

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013

RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013 RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013 Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 1 Indholdsfortegnelse Rønde Frie Skovbørnehave

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere