Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme."

Transkript

1 Ølsemagle Børnegård Virksomhedsplan 2013 Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme.

2 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale (budget 2013) 5 Sygefravær 5 Økonomi 5 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder 6 børne- og ungeforvaltningens indsatsområder 8 Dagtilbudsområdets indsatsområder 8 egne indsatsområder 11 Bilag A 12 Pædagogiske læreplaner BILAG B 22 DEFINERING AF BEGREBER 22 2

3 FORORD I det forløbne år Vi er glade for at vi har implementeret den sunde frokostordning, der er en forældrebetalt ordning. Børnene, forældrene og pædagogerne er alle tilfredse med de pædagogiske rutiner og metoder, som vi har valgt som ramme for den sunde frokost. Børnene og forældrene nyder også godt af, at eftermiddagsmaden følger med ordningen. Vi er villige til at prioritere denne ordning, så længe pædagogiske rutiner og økonomi gør det muligt. Vi har også forsat emnet sundhed med fysiske tiltag, hvor vi i foråret igen opstartede morgenløbeturen, som vi begyndte på i år I børnenes aktivitets tid er vi opmærksomme på at fysisk aktivitet sammen kan gøre en forskel for det enkelte barns velbefindende. I det kommende år Vi forsætter vores pædagogiske dagligdag med årlige projekter, hvor børnene arbejder i kreative processer, får ny viden og samarbejder i grupper. Både på tværs og aldersopdelt. Vi arbejder kontinuerligt på den sproglige udvikling, hvor børnene støttes i deres sproglige nuancer og udviklingen af deres relationer med andre børn og voksne. Inden året er omme vil vi have arbejdet sammen med børnene om oplevelser og aktiviteter inden for de pædagogiske læreplaner, hvor pædagogerne hver især også har haft deres kompetencer i spil. I år har vi endvidere den store udfordring, der følger med en renovering af huset. Det er endelig lykkedes at komme i gang med renoveringen af bygningen, hvor børnehaven har base. Tidsperspektivet er fra den 1.april til den 1.august, hvor vi forventer at vores lokaler igen er klar til indflytningen. Planen er at børnehaven genhuses i lokaler i Rishøj Hallen, og vuggestuen bliver i vuggestuen. Udfordringen er, at vi i denne periode er 2 institutioner, samt vi sammen i den pædagogiske hverdag også skal forholde os til nye rammer i en periode, samt have tanker for de kommende nyrenoverede rum. Dette medfører selvfølgelig også en masse praktisk arbejde både før og efter renoveringen. Vi glæder os til den tiltrængte renovering, og til at processen med alt det som følger med, igen er overstået, så vi kan flytte tilbage til et nyt hus. 3

4 VIRKSOMHEDENS RAMMER OPGAVER Ølsemagle Børnegård er en selvejende institution, der blev oprettet i 1970 og er organisatorisk medlem af foreningen Frie Børnehaver og Fritidshjem. Vi har valgt, at vores administration er ved Køge Kommune, hvor vi endvidere også har valgt at modtager andre ydelser som rengøring og pedel/havemandsordning. Bestyrelsen har til opgave at varetage styrelsen af institutionen inden for de mål og rammer, som Køge Kommune har fastsat. Bestyrelsen har arbejdsgiveransvar og beslutter principperne for anvendelse af budgetrammen og det pædagogiske arbejde herunder godkendelse af virksomhedsplanen. Ølsemagle Børnegård er en integreret institution for børn i alderen 0 år til skolealderen. Vores grundnormering er 16 vuggestuebørn og 34 børnehavebørn, og børneantallet ændres i forhold til de indskrevne børns alder. Vi har eget produktionskøkken med køkkenleder. Vores ugentlige åbningstid er 52 timer ugentlig med en udvidelse på 1 timer til 53 timer, som vi anvender torsdag og fredag. I vores pædagogiske hverdag arbejder vi med at skabe et læringsmiljø, der tager udgangspunkt i og har fokus på anerkendelse, hvor vi lægger vægt på nærværende voksne, der giver børnene rum til fordybelse og leg. Vi vil i samarbejde med forældrene være en omsorgsfuld, tryg og udviklende daginstitution. Målene fra de pædagogiske læreplaner opfylder vi i den daglige pædagogiske praksis med hverdagens almindelige gøremål, og med emner og temaer der indgår i årets planlagte projekter. Vi giver børnene mange muligheder og aktiviteter hvormed børnenes udvikling, trivsel, leg og læring styrkes. Børnene udvikler selvværd gennem trygge og udfordrende rammer, som gør børnene i stand til at møde fremtidens udfordringer i skolen og i deres fritid. Vi forholder os til dagtilbudsloven herunder pædagogiske læreplaner, børnemiljø, sprogvurderinger, forældrebetalt madordning, tilsyn fra Køge Kommune, vejledninger om hygiejne, egenkontrol af fødevare, budget og regnskabsregler, arbejdsmiljø, arbejdstidsregler og m e- get mere. Endvidere samarbejder og brobygger vi med områdets institutioner og skole. ORGANISATION Vores institution hører under Børne- og Ungeforvaltningen. Ledelsen består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, og en leder der under ansvar overfor bestyrelsen, varetager den daglige personalemæssige, pædagogiske og administrative ledelse af Ølsemagle Børnegård. Bestyrelsen består af 4 forældrerepræsentanter og en medarbejderrepræsentant, samt suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Leder og souschef udgør et ledelsesteam, der efter opgaverne og udfordringernes art samarbejder med arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanterne. selvejende institution forældrebestyrelse institutionsleder fagpersonale børnehavegruppe 3 aldersgrupper souschef arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant fagpersonale vuggestuegruppe aktivitetsgrupper 4

5 PERSONALE (BUDGET 2013) Personalegruppe Årsværk institutionsleder 1 souschef 1 Pædagoger 4 Medhjælpere 3 Andet 0,67 I alt 9,67 SYGEFRAVÆR Nedbringelse af sygefraværet er fælles indsatsområde for Børne- og Ungeforvaltningen. Sygefravær % I alt 11,6 5,6 6,0 ØKONOMI Budget (forventet) overskud på mindre end 3 % af bruttobudget I alt INDSATSOMRÅDER Mål At få personaleressourcerne til at hænge sammen under den forestående renovering. Hvilket fordrer brug af flere timer. At processen bliver mindst mulig belastende ved at afhjælpe med prioritering af flere hænder. Vi har overførte midler til flere ressourcer / hænder. Periode!5. marts til 1. september

6 DIREKTIONENS INDSATSOMRÅDER Velfærdsudfordringen Mål Vi vil i 2013 opnå, at få iværksat samme serviceniveau, som vi havde i 2012 med de økonomiske, faglige og sociale forudsætninger der gør sig gældende med den målgruppe vi har. At der er en faglig dialog mellem ledelse, personale og kontaktpædagog, så det enkelte barn bliver mødt der hvor han/hun er. Periode Hele tiden Vi vil fortsat prioritere at vejlede forældre, så de bliver styrket i deres forældrerolle for eksempel omkring børns søvn og sengetider, barnet følelsesmæssige udvikling som for eksempel reaktioner ved adskillelse. Vi ser, at barnet bliver tryg ved at forældre udviser større sikkerhed i deres valg. Vi har ligeledes forsat fokus på, at kontaktpædagogen fagligt kan indgå i samtale og er i gensidig dialog med forældrene omkring deres barns trivsel, udvikling og læring. Den enkelte arbejdsplads skal derfor i virksomhedsplanen gennem beskrivelse af konkrete indsatser vise, at man har sat sig ind i og overvejet betydningen af udfordringen på eget område. Overvejelserne skal tage afsæt i hovedfortællingen og delfortællingen for det pågældende område - herunder hvilke pejlemærker, der er mest relevante. - Vi sikrer fagligheden, stimulerer og inkluderer alle børn og unge - Vi sikrer tidlig og rettidig indsats - Vi stiller krav til medarbejderne - Vi sikrer forældres ansvar og medansvar - Vi sikrer løbende tilpasning, så vi får mest ud af ressourcerne Hovedfortællingen: Delfortællingen: Vi har læst i Hovedfortællingen om investering i nye ideer, og vi har overvejelsen: Som udgangspunkt vil vi fortsat udvikle vores 0-6 års institution til at være et fagligt sted, hvor læringsmiljøet og relationerne både mellem børnene, børn og personale og mellem personalet dagligt bliver udfordret og udviklet for den enkelte i et fællesskab med andre. Udvikling og evaluering kan skabe nye ideer både i ledelsesgruppen, i bestyrelsen, på personalemøder, ugentlige planlægnings og koordinerings møder i børnehave og vuggestue, hvor vi fortsat kan se om vores mål bliver indfriet og svarer overens med børnegruppens trivsel, udvikling og læring. De mange forskellige kompetencer kommer i spil og muligheden for nye og andre ideer kan udveksles og omsættes til brug i dagligdagen. Ligeledes er vi åbne og udviklingsparate til at tage imod udfordringerne, når vi indbydes til at være deltagere på andre områder. Vi har læst i Hovedfortællingen om mere medborgerskab, og vi har overvejelsen: Vi fortsætter i 2013 med at værdsætte og fastholde vores traditioner i institutionen. Disse aktiviteter og festlige lejligheder giver forældregruppen mulighed for at danne relationer og blive introduceret til hinanden, til ens barns kammerater, huset og personalegruppen. Vi ser hermed, at vi højner børnenes indbyrdes relationer ved at forældrene har et større kendskab til de rammer deres barn samt kammeraterne har sin daglige hverdag i. Vi fortsætter i 2013 med at være en aktiv del af lokalmiljøet, så børnene introduceres til nogle af de muligheder som lokalmiljøet tilbyder såsom at besøge Køge Museum, læse bøger fra bestilling af bogkasser fra Ølby bibliotek, se teater i sognegården, besøge kirken i december, at gå tur i lokalmiljøet og brobygger med SFO/skole. Børnene opnå r indholdsrige oplevelser og vi bliver synlige som daginstitution og samarbejdspartner. Når forældrene får en introduktion af institutionen ved indkøringen og vores traditioner, giver det forældrene mulighed for selv at kunne agere i huset i hverdagen, og kan deltage i det og de opgaver, som hver især formår. Endvidere er vores åbningstid, så den harmonere med forældrenes efterspørgsel. 6

7 Vi har læst om ny velfærd på Børne- og Unge området ved Delfortællingen, og vi har overvejelserne: Vi sikrer fagligheden, stimulerer og inkluderer alle børn og unge: I pædagogernes refleksive overvejelser har det betydning for det enkelte barns trivsel i fællesskabet, at aktiviteter og forløb bliver tilrettelagt, så barnet ser sig selv værende som en del af fællesskabet, også selv om det ikke indgår aktivt under alle delforløb. Ved barnets eventuelle egen beslutning om, ikke at ville deltage i alle dele af fællesaktiviteten, vil barnet stadig indgå i gruppen, hvor det kan iagttage aktiviteten og registrere hvad læringsmiljøet byder på. Derved kan pædagoger nå at indhente barnet til aktiv medvirken igen, når barnet viser tegn eller der sker et aktivitets skift i forløbet.. Vi sikrer tidlig og rettidig indsats: Vi har aldersopdelte børnegrupper, hvor børnene er tilknyttet en kontaktpædagog. Kontaktpædagogen har en tæt kontakt ved barnets opstart i huset. Kontaktpædagogen afholder samtaler med forældrene, når barnet er 2,5 år, 3,5 år og ved skoleopskrivning. Vi taler med forældrene, når vi ser der er en bekymring med barnet, som vi skal samarbejde om. Vi indbyder forældrene til samtale, møder og en udarbejdelse af handleplan med aftaler. Tværfagligt team og supervision fra støttepædagog kan indgå i samarbejdet. Endvidere har vi også fokus på børnenes sproglige udvikling, hvor sprogpædagogen arbejder med børnenes sprogvurderinger og indbyder ved behov, barnets forældre og barnets kontaktpædagog til samtale for at udarbejde en fælles målrettet handleplan med barnets sproglige udvikling og læring. Vi stiller krav til medarbejderne: Vi forventer, at alle medarbejdere er forberedte til planlægnings og koordineringsmøder, og der bliver givet udtryk for deres faglige synspunkter, så der er en dialog og refleksion om hverdagen. Børnenes udvikling, læring og initiativer drøftes i forhold til deltagelse i fællesskaber og de planlagte rammer. Vi er bevidste om, at Pædagogerne har forskellige kompetencer at byde ind med, samt bestemte udviklingsforløb og handleplaner med børnene kan understøttes med de rette kompetencer. Vi har valgt at investere i og arbejde med Kompetencehjulet, som er et understøttende materiale, som vi bruger i forbindelse med samtaler om barnets læring, trivsel og udvikling. Kompetencehjulet bruges også af pædagogerne som et redskab til at måle og dokumentere, om børnene får de muligheder og udfordringer, som de har behov for i deres udviklings og læringsforløb. Leder har medarbejdersamtaler, hvor der er en dialog om personlig faglig udvikling og drøftelse af arbejdssituationen. Vi sikrer forældres ansvar og medansvar: Kontaktpædagogen har medansvar for, at forældrene får de informationer vedrørende barnet, som de har brug for. Vi stiller som krav, at forældrene giver os informationer eller selv indgår i dialog om eventuelle problemstillinger eller undren i hverdagen, som skal afklares for at fremme samarbejdet om barnets trivsel. Når vi har forældresamtaler forventer vi og aftaler med forældrene om et samarbejde med fælles udgangspunkt om barnet. Grundet vores fastholdelse af traditioner tager forældrene medansvar med praktisk hjælp til bl.a. arrangementerne, samt de er samarbejdende og medansvarlige ved for eksempel afholdelse af barnets fødselsdag i hjemmet eller i institutionen. Forbedring af samarbejdet på tværs Mål Som selvejende daginstitution forventer vi, at der løbende er et samarbejde om vores kerneopgave, der er at give børnene de bedst mulige udviklings vilkår. At der er et gensidigt samarbejde vedr. børnenes trivsel, læring og udvikling med pladsanvisningen, pædagogiske konsulenter, skolen m.fl Vi har i flere år deltaget i de møder og arrangementer, vi er blevet inviteret til med o-klasse lærerne og sfo en. Kontaktpædagogen for den ældste børnegruppe vil følge en undervisningsdag i Vi har kontakt og samarbejde med andre faggrupper ved behov. Periode I år Forbedring af det tværgående samarbejde forbedrer organisationens effektivitet, sammenhængs- og innovationskraft og øger samtidig medarbejdernes trivsel. - Den enkelte arbejdsplads skal derfor udpege konkrete områder, hvor et forbedret samarbejde vil have konkrete, gavnlige effekter, og af virksomhedsplanen skal fremgå konkrete målbare/fluebensegnede succeskriterier for indsatsen. 7

8 - Indsatsen og formuleringen af mål vil muligvis kræve koordinering mellem enheder fx via chefgruppe, lederfora eller styre-/arbejdsgrupper. Læs om direktionens indsatsområde Samarbejdet på tværs her: BØRNE- OG UNGEFORVALTNINGENS INDSATSOMRÅDER Nedbringelse af sygefraværet [Der kan tages udgangspunkt i direktionens målsætning fra sidste periode om et sygefravær på højst 5 %] Mål At vi nedbringer sygefraværet. At vi nedbringer sygefraværet til 5 %. At alle medarbejdere gør brug af vores hygiejneprodukter i hverdagen. En prioritering at overholde disse er med til at mindske sygdomme i hverdagen. Periode I hele 2013 og fremover Vi ser, at handleplanen for fravær er et værktøj, som er bekendt af alle i personalegruppen og som bliver taget i brug, når der er fravær. Vi har fokus på at forebygge sygefravær, vi har en trivselspolitik som giver mening for den enkelte, og så vidt det er muligt, tilgodeser vi individuelle ønsker og behov. Vi tilstræber, at få den enkelte medarbejders privatliv og arbejdsliv til at være sammenhængende. AMR fortæller om vores trivselspolitik og hygiejneregler til nye medarbejdere. Vi har revurderet /udarbejdet vores APV i december DAGTILBUDSOMRÅDETS INDSATSOMRÅDER Udvikling af børns sprog [Der tages udgangspunkt i Indsats for udvikling af børns sprog- og sociale kompetencer ] Action=20008 ] Mål for aldersgruppen 0,5 år til 2 år Vi vil støtte børnene i at udvikle et nuanceret sprog. Vi vil se børn, der har motivation til at møde sproget. Vi vil opleve, at børnene efterhånden mestrer og forstår flere ord og begreber. Vi vil se børn der lytter og reagerer. Vi hører børnene taler med hinanden i hverdagen, vi skal fortsat støtte børnene i at have fokus på talesproget, når ønsker og behov skal opfyldes Pædagog er tilknyttet sprog laboratoriet. Alle børn bliver sprogscreenet i den måned de bliver 3 år. Vi skal kontinuerligt være opmærksomme på, at aftaler om sproglig udvikling og handleplaner følges op. Periode 2013 Mål for aldersgruppen 0,5 år til 2 år Vi vil give børnene interesse for bøger ved at læse og fortælle historier. Vi bruger bøgerne fra listen Børnenes bedste bøger Vi vil opleve børn, der selv kigger i bøger og viser lyst og interesse, når vi læser højt og fortæller. Periode 2013 Mål for aldersgruppen 0,5 år til 2 år Vi vil støtte børnene i at kommunikere med mimik, kropssprog og talesprog. Vi opdeler børnene i små grupper, som er understøttende når vi arbejder med den sproglige kompetence. Børnene er medvirkende og aktive, når vi synger og danser. 8

9 Vi vil opleve, at børnene snakker sammen. Vi vil opleve, at børnene begynder at lytte til hinanden og svare på hinandens spørgsmål. Vi vil opleve, at børnene kan forstå individuelle som kollektive, små beskeder. Periode 2013 Mål for aldersgruppen 3 år til skolealderen Vi vil støtte børnene i at udvikle et nuanceret sprog. Vi vil opleve, at børnene efterhånden mestrer og forstår et nuanceret og mangfoldigt sprog. Vi vil opleve, at børnene synger, bruger rim og remser, vrøvlevers og fortæller historier. Vi vil se at børnene udtrykker sig billedligt. Vi vil være bevidste om brug af sprog i hverdagen. Vi vil sætte ord på handlinger og indgå i dialog med børnene. Vi vil hjælpe børnene med at sætte ord på egne handlinger og følelser. Vi læser, fortæller, leger med ord, rim og remser og fortæller eventyr med brikspil. Vi prioriterer legen, hvor sproget udvikles. Vi opmuntrer børnene til at møde blandt andet sproget i sang, musik og billedkunst. Periode 2013 Mål for aldersgruppen 3 år til skolealderen Vi vil give børnene interesse for bøger, ved at læse og fortælle historier. Vi vil opleve børn, der efterspørger historie og fortælling. Vi vil se børn, der selv læser i bøger og bruger bøgerne med omtanke. Periode 2013 Mål for aldersgruppen 3 år til skolealderen Vi vil give børnene muligheder, så de får en begyndende opmærksomhed på sammenhængen mellem det talte, skrevne og læste sprog. Vi vil se nysgerrige børn, der er interesserede i tal og bogstaver. Vi vil se børn, der skriver kruseduller, som de kun selv kan læse. Vi skaber rum og rammer til nærværende læsning og fortælling. Vi låner bøger på biblioteket, og lærer børnene at passe på bøgerne, så de ikke ødelægges. Vi oplever, at børnene selv vælger bøger til at slappe af med. Vi oplever børn der retter henvendelse for at få læst bøger højt. Børnene ser der er en sammenhæng mellem hvad de fortæller om deres tegning, som bliver til skrevne ord som andre voksne kan læse op og senere på dagen deres forældre. At ord kan bevare barnets tanker. Vi ser børn, som skriver sedler med beskeder eller fødselsdagshilsner til nogen de kender. Periode 2013 Mål for aldersgruppen 3 år til skolealderen Vi vil støtte børnene i at kommunikere med mimik, kropssprog og talesprog. Vi vil opleve at børnene kan indgå i dialog. Vi vil opleve at børnene lytter til hinanden og svare på hinandens spørgsmål. Vi vil se børn, der kan vente på sin tur til at tale og fortælle. Vi vil opleve, at børnene kan forstå, individuelle som kollektive beskeder og informationer. Vi vil opleve, at børnene bruger det verbale sprog til kommunikation og konfliktløsning. Vi ser og hører børnene spørge ind til oplevelser i hverdagen, hvor de ønsker informationer af hinanden. Vi hører børn bruge sproget ved konfliktløsning og i kontakten til os voksne. I projekter tilgodeser vi børnenes sproglige kompetencer ved at børnenes udtryk kommer med i den samlede evaluering. Vi ser når børnene spiller spil med hinanden eller forhandler om måden der hoppes i puderne, at det har en betydning for at bevare legen, at børnene kan lytte og byde ind i samtalen. Periode

10 Udvikling af børns sociale kompetencer [Der tages udgangspunkt i Indsats for udvikling af børns sprog- og sociale kompetencer ] Action=20008 ] Mål for aldersgruppen 0,5 år til 2 år Vi vil at børnene oplever tryghed, anerkendelse og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn. Vi vil støtte børnene i at udvikle venskaber og sociale kompetencer. Vi vil se børn, der viser glæde og interesse i samvær med andre børn og voksne. Vi vil se børn der søger hinanden. Vi vil se voksne som er reflekterende, handlende og opmærksomme, hvis der er et barn der ikke indgår i relationer med andre eller der sker afvisninger. Vi ser børn, som leger ved siden af hinanden og søger sammen i områder. De ældste børn søger hinanden. Vi ser børn, der bevidst søger hinanden. Vi ser børn, som krammer hinanden. Vi er fleksible og skaber nye legemiljøer, og giver børnene en støttende hånd til at indgå i sociale sammenhænge. Periode 2013 Mål for aldersgruppen 0,5 år til 2 år Vi vil lære børnene, at indgå i et fællesskab med andre i hverdagen. Vi vil lære børnene at have respekt og tolerance over for andre. Det er svært at vente på tur, når alle er ivrige og gerne vil selv her og nu. Men det er også sjovt, at hjælpe dem som er mindre end en selv. Vi opmuntrer og guider børnene til at sætte ord på følelser. Vi vil se børn i aldersgruppen, som begynder at hjælpe og tage hensyn til hinanden. Vi vil se børn der kan vente på det bliver deres tur, for eksempel når flere børn vil gynge. Periode 2013 Mål for aldersgruppen 3 år til skolealderen Vi vil at børnene oplever tryghed, anerkendelse og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn. Vi vil støtte børnene i at udvikle venskaber og sociale kompetencer. Vi respekter børnenes legegrupper, men ved planlagte aktiviteter og fælles oplevelser, vælger børnene ikke selv. Vi arbejder kontinuerligt med børn, som skal støttes med tiltag for at opnå tilknytning til legekammerater. Vi vil se børn, der viser empati og rummelighed. Vi vil se, at børnene udvikler venskaber og det enkelte barn har flere kammerater at opsøge for at indgå i en leg. At børnene kan indgå i en gruppe. Periode 2013 Mål for aldersgruppen 3 år til skolealderen Vi vil lære børnene at have respekt og tolerance over for andre. Børnene skal lære at kommunikere og at aflæse. Børnene skal lære at håndtere konflikter. Vi vil se børn, der forhandler og siger til og fra. Vi ser børn, som søger hjælp til konflikter, da børnene har troen på de voksnes hjælp. Vi ser børn, som kan snakke meget forhandler sig frem til det ønskede. Vi skal være opmærksomme på, at sammensætte en gruppe børn på tværs af alder og køn og give dem deltagelse i aktiviteter og oplevelser, for at børnene herved opnår nye indbyrdes relationer. 10

11 Periode 2013 Mål for aldersgruppen 3 år til skolealderen Vi vil opmuntre børnene til at være aktive i fællesskabet, at de lærer at samarbejde med andre børn og voksne og er med i demokratiske beslutningsprocesser. Vi vil se, at børnene efterhånden forstår, der er regler, der skal overholdes, når flere er sammen, og der er et fællesskab, der skal fungere i hverdagen. Vi ser rigtig mange børn, som dagligt er deltagende og giver sig til kende med forskellige udtryksformer. Børnene har mange forskellige meninger, og oplever der er regler, der skal overholdes i fælles skabet. Vi skal forsat guide og anvise til alle børns kompetencer og ideer til at bidrage til legen. Vi vil høre børn, der giver udtryk for deres meninger. Vi vil opleve børn, der vil være med i beslutninger, hvor de også kan acceptere et nej. Vi vil opleve, at børnene hjælper og tager hensyn til hinanden. Vi vil se de ældste børn hjælpe de yngre, ex. med påklædningen. At vente på min tur uden at markere sig med verbale og fysiske afbrydelser, at gå i række, at rydde op, lade være med at slå. Periode 2013 Planlægning af arbejdet med læreplanstemaet krop- og bevægelse [Det blev med kvalitetsrapporten besluttet at revurdere temaet krop- og bevægelse i den pædagogiske læreplan i juni I dette afsnit skal I ikke skrive den pædagogiske læreplan, men gøre nogle forberedende overvejelser omkring, hvordan I vil tage fat på læreplanstemaet] Mål Vores tanker handler om fastholdelses af vores sunde og fysiske tiltag. I børnenes aktivitets tid kan en fysisk aktivitet sammen gøre en forskel for det enkelte barns velbefindende. Vi vil forsat prioritere en ugentlig tid i gymnastiksalen, der giver børnene helt andre udfoldelsesmuligheder. Vi har beskrevet en politik om krop og køn, børns søvnbehov som også vil indgå i tankerne. Endvidere er vi bevidste om børnenes daglige ude liv og bevægelse. Vi skal inden sommerferien revurdere vores læreplaner om krop og bevægelse. Periode EGNE INDSATSOMRÅDER Omsorg for hinanden Mål At børnene i børnehavegruppen kan drage omsorg for hinanden. At børnene i vuggestuen opsøger hinanden og krammer hinanden. Vi vil se børn, som trøster og hjælper hinanden, som reager på hændelsen inden eller samtidig med at de kontakter en pædagog. Børnene kan drage omsorg for hinanden. Vi har valgt målet, da vi ønsker at børnene lære at yde første hjælp til hinanden, når f.eks. et barn snubler og slår sig. Uddrag af Børn og unge politik, Målsætning 5, Solide og faglige kompetencer. Periode

12 BILAG A PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØ Pædagogisk læreplan for de seks temaer: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING SOCIALE KOMPETENCER SPROG KROP OG BEVÆGELSE NATUREN OG NATURFÆNOMENER KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER Det pædagogiske læringsmiljø. Overordnet mål: Et positivt og udviklende læringsmiljø med trygge og glade børn, der har lyst til udfordringer med hinanden og med nærværende voksne, der er fagligt bevidste om deres egen betydning for børnenes udvikling og børnemiljø. Vi vil et positivt læringsmiljø med tætte relationer mellem børn og voksne, hvor børnene har medindflydelse ved leg og aktivitet indenfor de rammer som er gældende. Vi skal arbejde bevidst med, at vi er rollemodeller. Vi vil have fokus på vores ageren, og hvordan vi taler til børnene, og hvilken tone vi bruger. Vi vil et anerkendende læringsmiljø med faglighed og engagement, hvor der skabes rum til fordybelse, hvor børnene er medvirkende til egen læring. Rollemodeller der er værd at spejle sig i, med et sprog og en omgangstone, der er værd at efterligne. Vi vil støtte, vejlede og udfordre børnene, anerkende deres interesser og se deres spor. Foruden de planlagte aktiviteter kan vi gribe nuet og være meddeltager i det, der lige optager børnene. Vi skal reflektere over, hvordan vi agerer i dagligdagen, både ved vores adfærd og hvordan vi udtrykker os. Vi skal vise forståelse, være imødekommende og have empati. Pædagogisk læreplan for de seks læringstemaer: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING for aldersgruppen 0,5 år til 2 år. Overordnet mål: Barnet skal udvikle sig til en hel og alsidig person. Barnet anerkendes for den person, det er, og mødes med respekt, lydhørhed og medlevende børn og voksne. Barnet oplever, at pædagogen er engageret i dets læring og udvikling, og anerkender og involverer sig i dets engagementer. Børnene skal føle sig værdsat i et fællesskab og kunne fungere og være deltagende i en mindre gruppe. Vi vil se, at børnene efterhånden ved, at de hører til i en gruppe. Vi tilknytter kontakt pædagoger til de enkelte børn. Vi inviterer børnene ind i sociale fællesskaber. Børnene skal opleve, at de selv kan og har medbestemmelse i dagligdagen. Vi vil se børn, der har troen på egen kunnen, børn der er selvhjulpne. Vi vil se Vi vil guide børnene gennem dagligdagen med dialog, vejledning og støtte i 12

13 børn, der har lyst og mod på, selv at ville øse mad op, hælde af kanden og tage tøj af og på. Børn der er med til at rydde op. Vi vil se børn, der udtrykker behov og ønsker. forhold til gøremål, aktiviteter og adfærd. Vi skal være vedholdende, når vi arbejder med hjælp til selvhjælp ved spisning, påklædning og andre praktiske gøremål. Vi vil anerkende og støtte børnene i at forholde sig til deres egne og andres følelser, så deres selvværd udvikles.. Vi vil se børn, der føler sig trygge og forstået. Vi vil se børn, der griner sammen, og børn der prøver at trøste andre børn. Vi sætter ord på de følelser, som børnene udtrykker. Vi hjælper børnene med at lytte til hinanden, og hjælper med at sætte ord på ved konflikter og løsning af disse. Barnets alsidige personlige udvikling for aldersgruppen 3 år til skolealderen. Overordnet mål: Barnet skal udvikle sig til en hel og alsidig person. Barnet anerkendes for den pe rson, det er, og mødes med respekt, lydhørhed og medlevende børn og voksne. Barnet oplever, at pædagogen er engageret i dets læring og udvikling, og anerkender og involverer sig i dets engagementer. Børnene skal føle sig værdsat i et fællesskab og kunne fungere og være deltagende i en større gruppe. Vi vil se, at børnene ved, at de hører til i en aldersgruppe. Vi vil se, at børnene tør tage initiativer og udtrykke dig i deres gruppe og andre større fællesskaber. Vi tilknytter en kontakt pædagog til de enkelte børn, og børnene har base i en aldersgruppe. Grupperne er sammen ved bestemte aktiviteter. Vi inviterer børnene ind i sociale fællesskaber. Vi vejleder, handler og støtter børnene i, at de selv løser konflikter. Børnene skal opleve, at de selv kan og har medbestemmelse i dagligdagen. Vi ser børn, der selv klarer påklædning og spisning. Børn der kan rydde op efter sig selv og hjælpe hinanden med det. Vi vil se børn, der udtrykker behov og ønsker. Vi ser børn, der har lyst til at bestemme selv og samtidig kan acceptere at indordne sig i fællesskabet. Vi vil vedvarende guide børnene gennem dagligdagen med dialog, vejledning og støtte i forhold til gøremål, aktiviteter og adfærd. Vi arbejder med hjælp til selvhjælp ved spisning, påklædning, oprydning og løsning af konflikter. Vi vil anerkende og støtte børnene i at forholde sig til deres egne og andres følelser. Vi vil høre, at børnene sætter ord på deres følelser. Vi vil se børn, der griner sammen. Vi vil opleve at børnene udviser empati over for andre. Vi vil se, at børnene verbalt løser konflikter. Vi sætter ord på de følelser, som børnene udtrykker. Vi hjælper børnene med at lytte til hinanden, og hjælper med at sætte ord på ved konflikter og løsning af disse. 13

14 Sociale kompetencer for aldersgruppen 0,5 år til 2 år. Overordnet mål: Barnet skal udvikle social kompetence. Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre. I samspillet mellem relationer og social kompetence indgår tre komponenter empati, tilknytningsrelationer og sociale færdigheder. Vi vil at børnene oplever tryghed, anerkendelse og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn. Vi vil støtte børnene i at udvikle venskaber og sociale kompetencer. Vi vil lære børnene, at indgå i et fællesskab med andre i hverdagen. Vi vil lære børnene at have respekt og tolerance over for andre. Vi vil se børn, der viser glæde og interesse i samvær med andre børn og voksne. Vi vil se børn der søger hinanden. Vi vil opleve, at børnene begynder at hjælpe og tage hensyn til hinanden. Vi vil se børn, der kan vente på det bliver deres tur, for eksempel når flere børn vil gynge. Vi vil give rum, tid og støtte til børnenes leg. Vi vil støtte og opmuntre børnene til leg med hinanden og deltage i fællesskaber. Vi vil give børnene muligheder for at deltage i små fællesskaber, hvor de samarbejder og løser opgaver sammen. Vi vil opmuntre børnene til at være med i dagligdagens gøremål og aktiviteter. Ved konflikt fyldte handlinger og adfærd, skal vi prøve at forstå børnenes gode grunde til handling, men det er ikke ensbetydende med, at vi vil/skal acceptere handlingen. Vi skal lære børnene i mange af dagens situationer at vente på min tur, at ex. lytte, når andre taler. Sociale kompetencer for aldersgruppen 3 år til skolealderen. Overordnet mål: Barnet skal udvikle social kompetence. Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre. I samspillet mellem relationer og social kompetence indgår tre komponenter empati, tilknytningsrelationer og sociale færdigheder. Vi vil at børnene oplever tryghed, anerkendelse og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn. Vi vil støtte børnene i at udvikle venskaber og sociale kompetencer. Vi vil se børn, der viser empati og rummelighed. Vi vil se, at børnene udvikler venskaber og det enkelte barn har flere kammerater at opsøge for at indgå i en leg. Vi vil opleve, at børnene kan indgå i en gruppe. Vi vil give rum og accept af børnenes valgte legegrupper. En stor del af dagen, giver vi børnene mulighed for selv at vælge samvær. Vi støtter børnene i at danne venskaber og til at deltage i fællesskaber. Vi giver børnene muligheder for at lege sammen, samarbejde og løse opgaver sammen. Vi vil opmuntre børnene til at være aktive i fællesskabet, at de lærer at samarbejde med andre børn og voksne og er med i demokratiske beslutningsprocesser. Vi vil se, at børnene efterhånden forstår, der er regler, der skal overholdes, når flere er sammen, og der er et fællesskab, der skal fungere i hverdagen. Vi vil høre børn, der giver udtryk for deres meninger. Vi vil opleve børn, der vil være med i beslutninger, hvor de også kan acceptere et nej. Vi vil opleve, at børnene hjælper og tager hensyn til hinanden. Vi vil se de ældste børn hjælpe de yngre, ex. med påklædningen. At vente på min tur uden at markere sig med verbale og fysiske afbrydelser, at gå i række, at rydde op, lade være med at slå. Vi vil inddrage og støtte børnene til at være aktive deltagere, hvor hver især bidrager med noget godt og vigtigt til fællesskabet. Vi vil sætte ord på beslutninger og handlinger, så børnene oplever, at de har en betydning. Ex. beslutnings og samarbejdsproces ved skabelse af et fælles kunstværk, og medvirkende ved dagligdagens gøremål og aktiviteter. Vi vil lære børnene at have Vi vil se børn, der forhand- Vi hjælper og vejleder bør- 14

15 respekt og tolerance over for andre. Børnene skal lære at kommunikere og at aflæse. Børnene skal lære at håndtere konflikter. ler og siger til og fra. nene med, at kunne sætte ord på sine egne følelser og at aflæse andres følelser. Vi har fokus på børnenes interne adfærd i gruppen. Sprog - for aldersgruppen 0,5 år til 2 år. Overordnet mål: Barnet skal udvikle sprog. Igennem talesprog, skriftsprog, kropssprog og billedsprog kan barnet udtrykke sine egne tanker og følelser, og blive i stand til at forstå andres. Barnet udvikler og fas t- holder sin identitet og selvfølelse ved at udtrykke sig. Vi vil støtte børnene i at udvikle et nuanceret sprog. Vi vil give børnene interesse for bøger ved at læse og fortælle historier. Vi vil støtte børnene i at kommunikere med mimik, kropssprog og talesprog. Vi vil se børn, der har lyst og motivation til at møde og opleve sproget. Vi vil opleve, at børnene efterhånden mestrer og forstår flere ord og begreber. Vi vil se børn der lytter og reagerer. Vi vil opleve børn, der selv kigger i bøger og viser lyst og interesse, når vi læser højt og fortæller. Vi vil opleve, at børnene snakker sammen. Vi vil opleve, at børnene begynder at lytte til hinanden og svare på hinandens spørgsmål. Vi vil opleve, at børnene kan forstå individuelle som kollektive, små beskeder. Vi vil være bevidste om brug af sprog i hverdagen. Vi vil sætte ord på handlinger og tale med børnene. Vi vil hjælpe børnene med at sætte ord på egne handlinger og følelser. Vi vil arbejde med sansepåvirkninger ex. vandet er koldt, bamsen er blød. Vi vil læse, fortælle, lege med ord, rim og remser. Vi prioriterer legen, hvor sproget udvikles. Vi opmuntrer børnene til at møde sproget i sang, musik og billedkunst. Vi vil skabe rum og rammer til nærværende læsning og fortælling. Vi vil låne bøger på biblioteket, og lære børnene at passe på bøgerne, så de ikke ødelægges. Vi vil indgå i samtaler med børnene, hvor der på skift tales og lyttes, stilles spørgsmål og gives svar. Sprog - for aldersgruppen 3år til skolealderen. Overordnet mål: Barnet skal udvikle sprog. Igennem talesprog, skriftsprog, kropssprog og billedsprog kan barnet udtrykke sine egne tanker og følelser, og blive i stand til at forstå andres. Barnet udvikler og fas t- holder sin identitet og selvfølelse ved at udtrykke sig. Vi vil støtte børnene i at udvikle et nuanceret sprog. Vi vil opleve, at børnene efterhånden mestrer og forstår et nuanceret og mangfoldigt sprog. Vi vil opleve, at børnene synger, bruger rim og remser, vrøvlevers og fortæller historier. Vi vil se at børnene udtrykker sig billedligt. Vi vil sætte ord på handlinger og indgå i dialog med børnene. Vi vil hjælpe børnene med at sætte ord på egne handlinger og følelser. Vi vil arbejde med sansepåvirkninger. Vi vil læse, fortælle, lege med ord, rim og remser og fortælle eventyr med brikspil. Vi prioriterer legen, hvor sproget udvikles. Vi opmuntrer 15

16 børnene til at møde sproget i sang, musik og billedkunst. Vi vil give børnene interesse for bøger, ved at læse og fortælle historier. Vi vil opleve børn, der efterspørger historie og fortælling. Vi vil se børn, der selv læser i bøger og bruger bøgerne med omtanke. Vi vil skabe rum og rammer til nærværende læsning og fortælling. Vi vil låne bøger på biblioteket, og lære børnene at passe på bøgerne, så de ikke ødelægges. Vi vil læse bøgerne fra boglisten Børnenes bedste bøger Vi vil give børnene muligheder, så de får en begyndende opmærksomhed på sammenhængen mellem det talte, skrevne og læste sprog. Vi vil støtte børnene i at kommunikere med mimik, kropssprog og talesprog. Vi vil se nysgerrige børn, der er interesserede i tal og bogstaver. Vi vil se børn, der skriver kruseduller, som de kun selv kan læse. Vi vil opleve at børnene kan indgå i dialog. Vi vil opleve at børnene lytter til hinanden og svare på hinandens spørgsmål. Vi vil se børn, der kan vente på sin tur til at tale og fortælle. Vi vil opleve, at børnene kan forstå, individuelle som kollektive beskeder og informationer. Vi vil opleve, at børnene bruger det verbale sprog til kommunikation og konfliktløsning. Vi vil læse bøger og digte og skrive historier. Bogstaver, skrift og børnenes navne er synlige i mange sammenhænge, ex. på de udstillede tegninger. Vi vil støtte børnene i at formidle og skabe kontakt. Vi vil indgå i samtaler med børnene, hvor der på skift tales og lyttes, stilles spørgsmål og gives svar, og at vi i fællesskabet planlægger fælles handlinger. Krop og bevægelse - for aldersgruppen 0,5 år til 2 år. Overordnet mål: Barnet skal støttes i sin udvikling af krop og bevægelser. Barnet skal opleve glæde, a c- cept og forståelse for sin krop, samt glæden ved at være i bevægelse og herigennem tilegne sig den fys i- ske, kulturelle og sociale verden. Vi vil give børnene mulighed for at være aktive og vise glæde ved at være i bevægelse og møde motoriske udfordringer. Vi vil se børn med en stabil balance, som kan udfolde sig kropsligt. Vi vil støtte børnene i at leve sundt i forhold til er- Vi vil se børnene bruge deres krop og sanser, hvor de er nysgerrige, anstrenger sig og afprøver sig selv. Vi vil gå ture. Vi vil opleve børn, som nyder en tur på gyngen og selv tør prøve at gynge. Børn der både vil ligge og stå og drejer sig rundt til dans og rytmik. Børn der selv bevæger sig spontant ved ex. musik. Vi vil, at børnene træner sin balance på forskellige underlag på legepladsen. Vi vil opleve glade børn, der har lyst til maden og er Vi er indrettet inde som ude, så børnene kan møde kropslige udfordringer. Vi vil planlægge og arbejde med motoriske og musiske aktiviteter, der stimulerer kropslig udvikling, ex. sanglege og rytmik, og sansemotoriske aktiviteter i naturen. Indendørs vil vi motivere børnene til at bruge hængekøjen og babygynge, hvor vi samtidig vil synge. På legepladsen vil vi bruge gyngen, balancere på forskellige underlag, stå på balancevippen, og rulle ned ad den lille bakke. Igennem alle hverdagens gøremål er vi bevidste om 16

17 næring og hygiejne, og at mestre kroppen og blive selvhjulpne ved måltider, påklædning og personlig hygiejne. aktive ved måltiderne. Vi vil se børn, der er motiverede for at blive selvhjulpne ved påklædning, og vi vil se aktive og meddeltagende børn ved pleje af den personlige hygiejne. Vi vil se børn, der er glade for at være ude. at have fokus på kroppen. Vi vil støtte børnene, når de agerer og handler, så de lærer at styre og koordinere bevægelser, ex. ved spisning. Vi vil at børnene deltager aktivt i alle gøremål samt vi sætter ord på vores viden om sundhed, mad og hygiejne. Vi har en kostpolitik, og børnene får sunde måltider. Krop og bevægelse - for aldersgruppen 3 år til skolealderen. Overordnet mål: Barnet skal støttes i sin udvikling af krop og bevægelser. Barnet skal opleve glæde, accept og forståelse for sin krop, samt glæden ved at være i bevægelse og herigennem tilegne sig den fysiske, kulturelle og sociale verden. Vi vil give børnene mulighed for at være aktive og vise glæde ved at være i bevægelse og møde motoriske udfordringer. Hvorved vi støtter børnene i, at de gennem deres sanser udforsker og til egner sig den fysiske, sociale og kulturelle verden. Vi vil se børnene bruge deres krop og sanser, hvor de er nysgerrige, anstrenger sig og afprøve sig selv, og opnå erfaringer i de respektive bevægelsesmiljøer. Huset er indrettet inde som ude, så børnene kan møde kropslige udfordringer, dog begrænset af husets størrelse, så store børnegruppers omfangsrige kropslige udfoldelse og voldsomme lege foregår på legepladsen. Vi vil arbejde med motoriske og musiske aktiviteter, der stimulerer sanselig og kropslig udvikling, ex. brug af krop og redskaber i naturen. Vi vil støtte børnene i at udvikle deres krop og bevægelser, samt deres kropsbevidsthed, herunder respekt for egen og andres kropslighed. Vi vil se børn, der har lyst til fysiske aktiviteter, ex. gå tur. Vi vil se børn, der er selvhjulpne ved spisning, påklædning og toiletbesøg. Vi vil opleve børn, der kender deres krop og får en forståelse for dens reaktioner, ex. bliver trætte og sultne. Vi vil opleve børn, der har respekt for egen og andres krop. Vi vil se børn, der kan sætte grænser for kropslig nærhed, og respektere andres grænser. Igennem alle hverdagens daglige gøremål og aktiviteter, er vi bevidste om at der er fokus på kroppen. Vi vil hjælpe og vejlede og sætte ord på handlinger og adfærd. Lærer børnene at sætte grænser for kropslig nærhed og at respektere andres grænser. Vi vil støtte børnene i at leve sundt i forhold til ernæring og hygiejne. Vi vil, at børnene får frisk luft hver dag og får mulighed for motion og grov motoriske bevægelser Vi vil opleve børn, der kender forskel på sund og usund mad. Børn der ved, at kroppen har brug for god næring og motion. Vi vil se børn der ved, det har en betydning, hvordan de passer på sig selv og husker hygiejneregler. Vi vil se børn, der er ude hver dag og viser glæde ved brug af kroppens bevægelser, uanset vind og vejr. Vi vil, at børnene deltager aktivt i alle gøremål omkring personlig pleje, samt vi sætter ord på vores viden om sundhed, mad og hygiejne. I den daglige organisering vil vi prioritere brug af legepladsen. Alle børn er ude hver dag i mindst en time. 17

18 Naturen og naturfænomener - for aldersgruppen 0,5 år til 2 år. Overordnet mål: Barnet skal udvikle respekt for og en interesse og viden om natur og miljø. Barnet skal gennem naturoplevelser tilegne sig erfaringer med og forståelse for naturen. Vi vil bruge legepladsen som pædagogisk natur rum. Børnene skal opleve legepladsen som rum for leg, fantasi og aktiviteter. Vil se børn, der oplever legepladsen, som et trygt sted. Vi vil se børn, der leger med sand, vand og mudder. Vi vil se børn, der er glade for at være ude. Vi vil hjælpe og vejlede børnene, så de lærer legepladsen og dens muligheder at kende. Vi vil give børnene naturoplevelser, som overrasker og stimulerer deres nysgerrighed. Vi vil se børn, der nysgerrigt undersøger og lærer naturen at kende med direkte sanseoplevelser. Vi vil vise børnene, at det er okay at blive beskidt på hænderne. Vi vil eksperimentere sammen med børnene, kaste visne blade op i luften, hoppe i vandpytten m.m. Vi vil bruge alle sanserne, lugte en regnvejrsdag, mærke på mos, se på himlen og gå en tur i nærområdet. Naturen og naturfænomener - for aldersgruppen 3 år til skolealderen. Overordnet mål: Barnet skal udvikle respekt for og en interesse og viden om natur og miljø. Barnet skal gennem naturoplevelser tilegne sig erfaringer med og forståelse for naturen. Vi vil bruge legepladsen som pædagogisk uderum. Børnene skal opleve legepladsen som rum for leg, fantasi og aktiviteter. Børnene skal dagligt have mulighed for leg og oplevelser på legepladsen. Vi vil se børn, der udforsker og er nysgerrige overfor de muligheder legepladsen tilbyder på de forskellige årstider. Vi vil vise børnene legepladsens muligheder gennem planlagte aktiviteter som gravehjørne, bålplads, urtehave og vand leg. Vi vil lave årstidsbestemte aktiviteter og vise glæde ved ude livet uanset årstid. Vi vil give børnene naturoplevelser, som overrasker og stimulerer deres nysgerrighed. Vi vil give børnene indsigt i naturens forandring gennem årstiderne, ex. træerne i knop til bladene falder af træet. Vi vil se børn, der har kendskab til de fire elementer, ild, vand, jord og luft. Vi vil se børn, som eksperimenterer, afprøver og fortæller. Vi vil se børn, der oplever og får en forståelse af årets gang. Vi ser børn, der har kendskab til de fire årstider og deres rækkefølge, og kender til sol, måne og stjerner. Vi vil bevidst bruge de fire elementer i planlagte aktiviteter. Vi vil fortælle om naturens mystik. Vi vil bruge nærområdet og stranden. Vi vil tage på tur i nærområdet og til stranden på forskellige årstider og se naturens forandringer. Vi vil bemærke lys og mørke, at vejret skifter. Vi vil bruge naturen i nærmiljøet, og tage til stranden og give børnene erfaringer og viden om naturens fænomener og materialer. Vi vil opleve, at børnene udviser nysgerrighed og interesse og opnår førstehåndskendskab til den flora og fauna der er, hvor vi færdes. Vi vil se børn, der kan kategorisere og systematisere natur oplevelser. Vi vil se børn, der leger, skaber og eksperimenterer med naturens materialer. Vi Vi vil være opmærksomme på naturen omkring os, vi vil bruge og undersøge den. I samvær og dialog bliver myrerne i græsset studerede, billerne under stenen osv. Igennem viden og erfaringer vil vi lære børnene at udvise respekt og værne om naturen. Vi tager på den årlige bondegårdtur. 18

19 vil opleve børn, der ved, det ikke er acceptabelt at knække grene, hive blade af træer, pille ben af edderkopper m.m. Vi vil ved behov samarbejde med Naturskolen. Kulturelle udtryksformer og værdier for aldersgruppen 0,5 år til 2 år. Overordnet mål: Barnet skal have oplevelses og udfoldelsesmuligheder, der stimulerer og styrker dets fantasi og kreativitet, samt tilegne sig kulturforståelse, sin egen som andres. Barnet skal præsenteres for og gøre brug af mangfoldige kulturelle udtryksformer. Vi vil støtte børnene i at bruge og få kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer for deres tanker, fantasi og følelser. Vi vil se børn, der bruger forskellige kunstneriske udtryksformer, visuelt, kropsligt og sprogligt. Vi vil se børn, der oplever glæden ved at skabe noget selv og i fællesskab med andre. Vi vil se og nyde udstillinger af børnenes kunst inde og ude. Vi vil give børnene mulighed for skabende og sanselige aktiviteter, hvor børnene skal møde og afprøve sig selv i forhold til forskellige kulturelle udtryksformer. Vi vil arbejde med sang, musik, rytmik, historie, fortælling og forskellige kreative materialer som ex. genbrugsmaterialer. Vi vil præsentere børnene for forskellige materialer, redskaber og teknikker. Vi vil se nysgerrige og eksperimenterende børn, der begynder at udvikle færdigheder og som bliver fortrolige med materialerne, ex. at holde på en pensel og komme maling på den. Præsentationen af forskellige materialer, redskaber og teknikker er en naturlig proces ved ovenstående aktiviteter. Vi vil give børnene indsigt i de danske kulturtraditioner. Vi vil se børn der fejrer de danske højtider, da de er en del af vores traditioner. Vi vil fastholde Børnegårdens egne kulturtraditioner. Vi planlægger aktiviteter og projekter i forbindelse med de enkelte kulturtraditioner. Børnene er altid aktivt medvirkende, samt forældrene er det ved nogen af aktiviteterne som ved ex. fastelavn og sommerfest. Kulturelle udtryksformer og værdier for aldersgruppen 3 år til skolealderen. Overordnet mål: Barnet skal have oplevelses og udfoldelsesmuligheder, der stimulerer og styrker dets fantasi og kreativitet, samt tilegne sig kulturforståelse, sin egen som andres. Barnet skal præsenteres for og gøre brug af mangfoldige kulturelle udtryksformer. Vi vil støtte børnene i at bruge og få kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer, for deres tanker, fantasier og følelser. Vi vil se børn, der bruger forskellige kunstneriske udtryksformer, visuelt, kropsligt og sprogligt. Vi vil se børn, der spontant og naturligt synger, digter egne sange og /melodier og historier. Kigger i billedbøger, danser og bruger fagter, udtrykker sig billedligt gennem tegning, farver, collage samt bygger og konstruerer. Vi vil se børn, der oplever glæden ved at skabe noget selv og i fællesskab med andre. Vi vil fastholde at se og nyde Vi vil give børnene mulighed for skabende og sanselige aktiviteter, hvor børnene skal møde og afprøve sig selv i forhold til forskellige kulturelle udtryksformer. Vi vil arbejde med sang/ sanglege, musik, rytmik, historie, fortælling, billedkunst og formgivning, samt eksperimentere med mangfoldige kreative materialer. Vi vil planlægge små og længerevarende projekter, hvor vi vil arbejde med forskellige kunstneriske udtryk omkring et tema for herved 19

20 udstillinger af børnenes kunst og udtryk inde som ude. at sætte en æstetisk proces i gang. Vi vil præsentere børnene for forskellige materialer, teknikker og redskaber og forskellige indfaldsvinkler til at bruge dem. Vi vil se nysgerrige og eksperimenterende børn, der udvikler selvstændighed, færdig- heder og som bliver fortrolige med redskaber og materialer. Ex. at børnene udvikler egen metode/ teknik i arbejdet med collager, samt at børnene erfarer grundfarvernes blandingsmuligheder. Præsentationen af forskellige materialer, redskaber og teknikker er en naturlig proces ved ovenstående aktiviteter. Ex. vil vi lave collager med forskellige materialer ex. garn, tråd, tegninger, foto, avispapir 0.s.v. Børnene skal præsenteres for et bredt udbud af litteratur, sang, musik, teater, og kunst i årets løb. Vi vil give børnene indsigt i de danske kulturtraditioner. Vi vil se, at børnene ved leg og aktiviteter bruger deres oplevelser og indtryk. Vi vil se børn der fejrer de danske højtider, da de er en del af vores traditioner. Vi vil fastholde Børnegårdens egne kulturtraditioner. Vi vil minimum en gang årligt bruge byens kulturelle tilbud, museum og Sognegården. Juleforestilling i Ishøj Teater vil vi også nyde. Vi vil bruge det lokale bibliotek og læse og fortælle historier. Vi tager i Ølsemagle Kirke lige inden jul. Vi planlægger aktiviteter og projekter i forbindelse med de enkelte kulturtraditioner, hvor børnene altid er aktivt medvirkende, samt forældrene er det ved nogen af aktiviteterne som ved ex. fastelavn, sommer- fest og lanternefest. Dokumentation Overordnet mål: Vi vil gennem forskellige former for dokumentation synliggøre de pædagogiske lærepr o- cesser og børnenes aktiviteter og hverdag. Vores mål og aktiviteter er synlige og begrundede i forhold til børnenes læreprocesser. Vi vil dagligt dokumentere og synliggøre de pædagogiske processer over for forældrene. Vi vil bruge vores dokumentation, når vi planlægger og evaluerer. Vi vil dokumentere, hvordan de planlagte aktiviteter er forløbet, samt ofte også spontant opståede forløb. Vi udarbejder virksomhedsplan med læreplaner, der er et synligt dokument for årets planlægning og et internt arbejdsredskab. Virksomhedsplanen er synlig for alle internt og eksternt. Vi synliggør på informationstavlen fortællinger, foto og udstiller børnenes værker. Endvidere synliggøres vores ugentlige aktivitets og strukturplan og vi udarbejder projektbeskrivelser. Dokumentationen danner også ramme for forældrenes dialog med børnene om dagen. 20

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Tid til gennemgang af børn. Kurser

Tid til gennemgang af børn. Kurser Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Barnet anerkendes som den person, det er, og mødes med respekt, lydhørhed og medlevende børn og voksne. Barnet oplever, at pædagogen er engageret i dets læring

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Termometeret. Overbliksrapport

Termometeret. Overbliksrapport Overbliksrapport Rapportstatus Dagtilbuddets navn Viben... Antal reflektionsskemaer i rapporten... Refleksionsskemaets navn Viben24B... Dato for rapportudskrivningen 3--24... God fornøjelse! 2 Læsevejledning

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012. Fuglevængets vuggestue og børnehave

Virksomhedsplan 2011-2012. Fuglevængets vuggestue og børnehave Virksomhedsplan 2011-2012 Fuglevængets vuggestue og børnehave Indhold Forord side 3 Virksomhedens rammer side 4 Opgaver side 4 Organisation side 4 Personale side 4 Sygefravær side 4 Økonomi side 5 r side

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 13

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 13 Læreplaner Indholdsfortegnelse Læreplaner...3 Barnets alsidige personlige udvikling...3 Barnets sociale kompetencer...4 Sprog...5 Krop og bevægelse...6 Naturen og naturfænomener...8 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Praksis / handleplan. Vi voksne arbejder i retning af at udvikle barnets forståelse for sin omverden og sig selv. Vi tilbyder barnet udfordringer.

Praksis / handleplan. Vi voksne arbejder i retning af at udvikle barnets forståelse for sin omverden og sig selv. Vi tilbyder barnet udfordringer. Kleinkindgruppe Pinguin Haus Tingleff og BMV 2015 for småbørnsgruppen (0-3 år) referent Renate Når børnene skal udvikle sig til handlekraftige, sociale og selvstændige individer med en alsidig personlighed,

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken Kontaktoplysninger Institution: Børnehaven Solsikken Astersvej 25 4000 Roskilde Telefon: 46 31 47 11 Mail: solsikken@roskilde.dk

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen.

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen. Sproglig udvikling Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en

Læs mere

Læreplan 2014. Vuggestuen Korallen. Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne.

Læreplan 2014. Vuggestuen Korallen. Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne. Læreplan 2014 Vuggestuen Korallen Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne. Vuggestuen: I vuggestuen går der 20 24 børn i alderen 0 3 år. Børnene er fordelt

Læs mere

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Sammenhæng Hvad er vilkårene og nuværende status? Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO Mål- og indholdsbeskrivelse Ølgod SFO Marts 2013 Ølgod SFO. Vi har valgt at lave nye mål og indholdsbeskrivelser, da vi nu er færdige med etableringen af Ølgod SFO både med hensyn til fysiske rammer og

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sociale kompetencer: For at barnet udvikler sine sociale kompetencer, skal der være nogle basale forudsætninger tilstede, såsom tryghed, tillid og at barnet

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Idræts og naturbørnehuset

Pædagogisk læreplan for Idræts og naturbørnehuset Pædagogisk læreplan for Idræts og naturbørnehuset 1. Indledning Beskriv kort Dagtilbuddets størrelse, beliggenhed, og hvad inst. kendes for. 2. Værdier Beskriv max 3 værdier, som er fundamentet i jeres

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Præsentation af Mo2rikken 3. Børne- og læringssyn 3.1. Holstebro kommunes børne- og læringssyn 3.2. Mo2rikkens børne- og læringssyn 3.3. Pædagogiske principper 4. Mo2rikkens

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

DUS indholdsplan 2011/12

DUS indholdsplan 2011/12 DUS indholdsplan 2011/12 Kongerslev DUS Kongensgade 4 9293 Kongerslev tlf.: 9833 2145 mobil 41281244 email: lgc-kultur@aalborg.dk 1 Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi vil viderebringe traditioner

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Den primære ide i børnehaveklassen er at skabe en god og tryg skolestart, hvor barnet roligt vænner sig til skolelivet. Det er vigtigt at eleven

Læs mere

Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på

Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på sprogudviklingen. Vuggestueafdelingen er normeret til

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Josva 3-6år Hasselvej 8, 7700 Thisted.

Pædagogiske læreplaner. Josva 3-6år Hasselvej 8, 7700 Thisted. Pædagogiske læreplaner. Josva 3-6år Hasselvej 8, 7700 Thisted. Indhold: Vision side 1. Indledning til temaer. side 1. Evaluering/nye mål.. side 2. Børn med særlige behov.. side 2. 1. Barnets alsidige personlige

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Pædagogiske læreplaner de 6 temaer. Krop og bevægelse. Mål. Metoder

Pædagogiske læreplaner de 6 temaer. Krop og bevægelse. Mål. Metoder Pædagogiske læreplaner de 6 temaer Den pædagogiske læreplan beskriver, hvordan vi arbejder med læring. De 6 temaer er revideret af personalet i oktober 2013, og godkendt på forældrerådsmødet i november

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere