Flight Safety Report (BL 8-10, 3. udgave, bilag 5)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flight Safety Report (BL 8-10, 3. udgave, bilag 5)"

Transkript

1 Flight Safety Report (BL 8-10, 3. udgave, bilag 5) 1 Flyveoperationer Aircraft Flight Operations 1.1 Operation af luftfartøj Operation of Aircraft Risiko for kollision med et luftfartøj, terræn eller andet objekt eller anden risikabel situation, hvor en afværgemanøvre ikke var påkrævet (kørsel inklusive). Risk of collision with an aircraft, terrain or other object or an unsafe situation when avoidance action was not necessary (taxi operations inclusive) Uautoriseret baneindkørsel, hvor en afværgemanøvre ikke var påkrævet, eller afkørsel af rullebane, forplads eller standplads. (*) Runway incursion, where no avoiding action was necessary or Taxiway, Apron or Stand excursions.(*) En begivenhed, der medfører en sikkerhedslanding (f.eks. på grund af tekniske problemer eller vejrforhold). An event leading to a safety landing (e.g. due technical problems or weather) Lav brændstofbeholdning, overførsel af brændstof umulig eller brug af den totale mængde anvendelige brændstof umulig, og hvor der ikke foreligger en nødsituation. Low fuel quantity, inability to transfer fuel, or use total quantity of usable fuel, not requiring a declaration of an emergency Begivenheder opstået før V1, som resulterer i en afbrudt start (f.eks. dækproblemer, konfigurations- eller andre alarmer). Occurrences before V1 resulting in a rejected take-off (e.g. tire burst, configuration or other warnings) Overskydning, der skaber en farlig eller potentiel farlig situation. (*) Go-around producing a hazardous or potentially hazardous situation. (*) Utilsigtet væsentlig afvigelse fra flyvehastighed, påtænkt bane eller højde (mere end 300 ft) uanset årsag. Unintentional significant deviation from airspeed, intended track or altitude (more than 300 ft) from any cause Nedstigning under beslutningshøjde/eller minimum nedstigningshøjde uden den krævede visuelle reference. Descent below decision height/altitude or minimum descent height/altitude without the required visual reference Mistet orienteringen i forhold til aktuel position eller et andet luftfartøj eller orienterings-/navigationsproblemer, der af sikkerhedsmæssige årsager kræver ATS-assistance (Air Traffic Service). Loss of position awareness relative to actual position or to other aircraft, or position awareness/navigation problems that for safety reasons, require ATS (Air Traffic Service) assistance Svigt i kommunikation/samarbejde imellem flyvebesætning (CRM) eller imellem flyvebesætning og andre involverede (kabinebesætning, teknikere), der har betydning for flyvningens planmæssige udførelse. Breakdown in communication between flight crew (CRM) or between flight crew and other parties (cabin crew, engineering), that has influence on the planned execution of the flight Hård landing eller landing over maksimal tilladt landingsvægt, som kræver en inspektion. Hard landing, or landing above maximum allowable landing weight, which require an inspection Overskridelse af grænsen for uligevægt i brændstoffordelingen. Exceedance of fuel imbalance limits Forkert indstilling af en SSR-kode eller en højdemåler, der har betydning for flyvningens planmæssige udførelse. Incorrect setting of an SSR code or of an altimeter subscale that have influence on the planned execution of the flight. Dato Side 1 af 11 (Bilag 5)

2 Forkert programmering, opdatering eller indkodning i udstyr, der bruges til navigations- eller præstationskalkulationer, eller anvendelse af forkerte data, der har betydning for flyvningens planmæssige udførelse, herunder fejl på anvendt GPS-udstyr (Global Positioning System) og i tilhørende databaser. Incorrect programming of, updating or erroneous entries into, equipment used for navigation or performance calculations, or use of incorrect data, that have influence on the planned execution of the flight, including errors in used GPS-equipment (Global Positioning System) and associated databases Systemfejl, som under P-RNAV flyvning henleder til: (1) Navigationsfejl (f.eks. map shifts ), som ikke er forbundet med skift fra inerti navigation til radionavigationssystem. (2) Navigationsfejl, som kan tilskrives forkerte data eller fejlagtigt indkodet navigationsdatabase. (3) Uventede afvigelser i den laterale eller vertikale flyvebane, som ikke er forårsaget af pilotindgreb. (4) Misvisende informationer, som ikke har fremkaldt en fejlmelding eller advarsel. (5) Total fejl eller flere samtidige fejl på navigationsudstyret. (6) Problemer med jordnavigationsfaciliteter, som leder til navigationsfejl, og som ikke er forbundet med skift fra inerti navigation til radionavigation. Note: Med henvisning til JAA TGL no. 3 og no. 10 er brug af vertikal navigation i terminalområderne ikke tilladt. System malfunctions during P-RNAV operations, which lead to: (1) Navigation errors (e.g. map shifts ) not associated with transitions from an inertial navigation mode to radio navigation mode. (2) Significant navigation errors attributed to incorrect data or a navigation database coding error. (3) Unexpected deviations in lateral or vertical flight path not caused by pilot input. (4) Significant misleading information without a failure warning. (5) Total loss or multiple navigation failure. (6) Problems with ground navigational facilities leading to significant navigation errors not associated with transition from an interial navigation mode to radio navigation mode. Note: With reference to JAA TGL No. 3 and No. 10 is use of Vertical Navigation in terminal Airspace not authorised Ukorrekt modtagelse eller tolkning af radiotelefonimeddelelser, der har betydning for flyvningens planmæssige udførelse. Incorrect receipt or interpretation of radiotelephony messages that have influence on the planned execution of the flight Fejl eller mangler i brændstofsystemet, som fik indvirkning på brændstoftilførsel og/eller fordeling. Fuel system malfunctions or defects, which had an effect on fuel supply and/or distribution Kollision mellem et luftfartøj og andre luftfartøjer, køretøjer eller andre objekter på jorden. (*) Collision between an aircraft and any other aircraft, vehicle or other ground object. (*) Utilsigtet og/eller forkert operation af ethvert betjeningsgreb, der har betydning for flyvningens planmæssige udførelse. (*) Inadvertent and/or incorrect operation of any controls, that have influence on the planned execution of the flight. (*) Manglende opnåelse af den tilsigtede luftfartøjskonfiguration i enhver flyvefase (dvs. landingsstel og døre, flaps, stabilisatorer, slats, ror mv.). (*) Inability to achieve the intended aircraft configuration in any flight phase (e.g. landing gear and doors, flaps, stabilizers, slats, flight controls etc.). (*) En risiko eller potentiel risiko, som opstår på grund af bevidst simulation af fejl under enhver form for træning, kontrol eller undervisningsformål. A hazard or potential hazard which arises as a consequence of any deliberate simulation of failure, condition for training, system check or training purposes Unormal vibration. Dato Side 2 af 11 (Bilag 5)

3 Abnormal vibration Aktivering af ethvert primært alarmsystem, der har forbindelse med luftfartøjets manøvrering, f.eks. konfigurationsalarm, stallalarm (stick shaker), hastighedsoverskridelsesalarm mv., medmindre alarmen er bevidst udløst i forbindelse med skole- eller prøveflyvning. Operation of any primary warning system associated with manoeuvring of the aircraft e.g. configuration warning, stall warning (stick shaker), overspeed warning etc. unless intentionally operated in connection with training- or.testflights GPWS-/TAWS-"alarm", når (1) luftfartøjet kommer nærmere jorden end planlagt eller forventet eller (2) alarmen opstår under IMC eller om natten og fastslås udløst af en for brat nedstigningsrate (Mode 1) eller (3) alarmen opstår på grund af manglende valg af landingsstel eller landingsflaps på det rette tidspunkt i anflyvningen (Mode 4), eller (4) en vanskelighed eller fare opstår eller kunne være opstået på grund af besætningens reaktion på alarmen, f.eks. mulig nedsat separation med anden trafik. Dette kan inkludere alarmer af enhver art eller type, f.eks. faktisk, til ulempe eller falsk. GPWS / TAWS "warning" when (1) the aircraft comes into closer proximity to the ground than planned or anticipated; or (2) the warning is experienced in IMC or at night and is established as having been triggered by a high rate of descent (Mode 1), or (3) the warning results from failure to select landing gear or land flap by the appropriate point on the approach (Mode 4), or (4) any difficulty or hazard arises or might have arisen as a result of crew response to the "warning" e.g. possible reduced separa tion from other traffic. This could include warning of any Mode or Type i.e. genuine, nuisance or false Airborne Collision Avoidance System (Resolution Alerts). Advarsel om mulig manglende adskillelse med anden trafik. (*) ACAS RA's. (*) Jet- eller propellufttryksbegivenheder, der resulterer i skader, som i alvorlighed ikke anses som et havari eller en alvorlig hændelse. Jet or prop blast incidents resulting in damage, deemed not to be reported as an accident or serious incident Tilsidesættelse af gældende bestemmelser, eller anmodning om særbehandling af lufttrafiktjenesten under udførelsen af ambulanceflyvninger. Disregarding regulations or requesting special priority in order to carry out ambulance flights Fastslået eller mistænkt forstyrrelse fra en PED (Passenger carried Electronic Device). Proven or suspected interference from a PED (Passenger carried Electronic Device). 1.2 Nødsituationer Emergencies Giftige eller skadelige dampe. Toxic or Noxious fumes Anvendelse af enhver unormal procedure (inkl. nødprocedurer) af besætning eller kabinepersonale for at kunne håndtere en situation, når 1) proceduren forefindes, men ikke anvendes, 2) mangel på en procedure, 3) proceduren forefindes, men er ufuldstændig eller utilstrækkelig, 4) proceduren er forkert, eller 5) en forkert procedure anvendes. Dato Side 3 af 11 (Bilag 5)

4 when: The use of any non-standard procedure (incl. emergency procedures) by the flight or cabin crew to deal with a situation 1) The procedure exists but is not used. 2) A procedure does not exist. 3) The procedure exists but is incomplete or is inadequate. 4) The procedure is incorrect. 5) An incorrect procedure is used En begivenhed, der medfører en nødevakuering. (*) An event leading to an emergency evacuation. (*) Dekompression, hvor flyvebesætningen ikke har behov for at anvende ilt. Depressurisation, not demanding use of oxygen by flight crew Anvendelse af luftfartøjets nødudstyr eller foreskrevne nødprocedurer til håndtering af en situation. The use of any aircraft emergency equipment or prescribed emergency procedures in order to deal with a situation En begivenhed, der medfører afgivelse af nød- eller ilmelding. ("Mayday" eller "Pan"). (*) An event leading to the declaration of an emergency or urgency call. ("Mayday" or "Pan"). (*) Utilfredsstillende funktion af ethvert nødsystem eller nødudstyr, inkl. alle udgange og belysning, også når dette anvendes til uddannelses- eller prøveformål. Failure of any emergency system or equipment, including all exit doors and lighting, to perform satisfactorily, including when being used for training or test purposes Begivenheder, der foranlediger akut behov for ilt for ethvert andet besætningsmedlem end flyvebesætningen. Events requiring any emergency use of oxygen by any other crew member than the flight crew. 1.3 Uarbejdsdygtig besætning Crew Incapacitation Uarbejdsdygtighed, der opstår hos ethvert flyvebesætningsmedlem før afgang, hvis det anses for at kunne have resulteret i uarbejdsdygtighed efter start. Incapacitation of any member of the flight crew which occurs prior to departure, if it is considered that it could have resulted in incapacitation after take off Ethvert kabinebesætningsmedlems uarbejdsdygtighed, der gør vedkommende ude af stand til at udføre væsentlige opgaver i nødsituationer. Incapacitation of any member of the cabin crew which renders them unable to perform essential emergency duties. 1.4 Tilskadekomst Injury Begivenheder, som har eller kunne have forårsaget tilskadekomst af passagerer og besætning, men som i alvorlighed ikke anses for at skulle rapporteres som et havari eller alvorlig flyvehændelse. Occurrences, which have or could have led to injury to passengers or crew but which are not considered reportable as an accident or serious incident. 1.5 Meteorologi Meteorology Dato Side 4 af 11 (Bilag 5)

5 1.5.1 Lynnedslag, som medfører skade på luftfartøjet, tab af eller fejl i væsentlige funktioner eller systemer.(*) A lightning strike which results in damage to the aircraft or loss or malfunction of any essential service or aircraft system.(*) Haglnedslag, som medfører skade på luftfartøjet, tab af eller fejl i væsentlige funktioner eller systemer.(*) A hail strike which results in damage to the aircraft or loss or malfunction of any essential service or aircraft systems.(*) Kraftig turbulens, som kræver et "turbulenseftersyn" af luftfartøjet. Severe turbulence encounter - an encounter which require a "turbulence check" of the aircraft Pludselige vindretningsskift. A windshear encounter Overisning, der resulterer i en forringelse af kontrol over eller beskadigelse af luftfartøjet, tab af eller fejl i enhver vigtig funktion. (*) Icing encounter resulting in handling difficulties, damage to the aircraft or loss or malfunction or any essential service. (*) 1.6 Sikkerhed Security Besværligheder med at styre berusede, voldelige eller urolige passagerer. Difficulty in controlling intoxicated, violent or unruly passengers. 1.7 Andre begivenheder Other Occurrences Gentagen forekomst af en særlig type begivenheder, der ikke som enkelttilfælde vil blive vurderet som indberetningspligtige, men på grund af deres hyppighed indebærer en potentiel fare. Repetitive instances of a specific type of occurrence which in isolation would not be considered reportable but which due to the frequency with which they arise, form a potential hazard En fuglekollision (inkl. en fuglekollisionsrapport, hvis omfattet af gældende bestemmelse, BL 3-16).(*) A Bird Strike (incl. a Bird Strike report form, if liable to regulation, BL 3-16).(*) Oplevelse af ikke forventet turbulens (randhvirvler) fra et andet luftfartøj, hvor det ikke er vanskeligt at bevare kontrollen over luftfartøjet. Unexpected wake turbulence encounters not causing difficulties in controlling the aircraft Andre begivenheder, som vurderes til at bringe eller kunne bringe flyet eller de ombordværende i fare under flyvningen eller på jorden. Any other occurrence of any type considered to have endangered or which might have endangered the aircraft or its occupants on board the aircraft or on the ground. 2 Luftfartøj, teknik Aircraft Technical 2.1 Struktur Structural En strukturel skade eller defekt på et luftfartøj, der ikke klassificeres som et havari eller en alvorlig hændelse. A structural damage or defect to an aircraft, not classified as an accident or a serious incident Ethvert tab af dele af luftfartøjet under flyvning. Loss of any part of the aircraft structure during flight. Dato Side 5 af 11 (Bilag 5)

6 2.2 Systemer Systems Tab, funktionsfejl eller defekt i ethvert system, undersystem eller udstyr, hvor standard operationsprocedurer ikke kan gennemføres tilfredsstillende eller manglende kontrol over systemerne, f.eks. (1) ubeordrede handlinger (*), (2) ukorrekt og/eller ufuldstændig reaktion, inkl. manøvrebegrænsning eller stivhed (*), (3) ude af kontrol (*), eller (4) mekanisk frakobling eller fejl (*), Loss, significant malfunction or defect of any system, subsystem or set of equipment when standard operating procedures, drills etc. could not be satisfactorily accomplished or inability of the crew to control the system e.g. (1) uncommanded actions (*), (2) incorrect and or incomplete response, including limitation of movement or stiffness (*), (3) runaway (*), (4) mechanical disconnection or failure (*), Fejl eller svigt i systemets specialfunktioner (et system kan omfatte flere funktioner). (*) Failure or malfunction of the exclusive function(s) of the system (one system could integrate several functions). (*) Interferens i eller mellem systemer. (*) Interference within or between systems. (*) Fejl eller fejlfunktion i beskyttelsesanordning eller nødsystem tilknyttet et system. (*) Failure or malfunction of the protection device or emergency system associated with the system. (*) Tab af redundans i et flerstrenget system. (*) Loss of redundancy of the system. (*) Enhver begivenhed, der er resultat af en uforudset reaktion fra et system. (*) Any occurrence resulting from unforeseen behavior of a system. (*) Aktivering af ethvert primært advarselssystem, der har forbindelse med luftfartøjssystemer eller -udstyr. Operation of any primary warning system associated with aircraft systems or equipment Lækage af hydraulisk væske, brændstof, olie eller andre væsker, som medfører fare eller mulig farlig forurening af luftfartøjet, systemer eller udstyr, eller en risiko for de ombordværende. Leakage of hydraulic fluids, fuel, oil or other fluids which results in a hazard or possible hazardous contamination of aircraft structure, systems or equipment, or risk to occupants En fejlfunktion eller defekt på ethvert indikationssystem, når dette medfører en mulighed for vildledende indikationer over for besætningen. Malfunction or defect of any indication system when this results in the possibility of misleading indications to the crew Betydelig afvigelse i den aktuelle præstationsevne sammenlignet med den godkendte præstationsevne. F.eks. manglende bremsekapacitet, afvigende brændstofforbrug mv. (*) Significant shortfall of the actual performances compared to the approved performance which result in a hazardous situation including braking effect, fuel consumption etc. (*) Asymetri i styregrejer, f.eks. højderor, flaps, slats, spoilers mv. Asymetry of flight controls, e.g. elevator, flaps, slats, spoilers etc. Dato Side 6 af 11 (Bilag 5)

7 2.3 Drivkraft (inkl. motorer, propel og rotorsystemer) og APU'er Propulsion - (incl. engines, propellers and rotor systems) and APU's Udsætning, standsning eller fejlfunktion af enhver motor. (*) Flameout, shutdown or malfunction of any engine. (*) Overskridelse af maksimale tilladelige omdrejninger eller manglende mulighed for at kontrollere omdrejningshastigheden på en højhastighedsrotordel (f.eks. hjælpestrømsenheder, luftstarter, køleturbine, turbinegenerator, propel eller rotor). Overspeed or inability to control the speed of any high speed rotation component (for example: Auxiliary Power Unit, air starter, air cycle machine, air turbine motor, propeller or rotor) Fejl eller fejlfunktion på en motordel eller kraftaggregat, som medfører en eller flere af følgende begivenheder: (1) Fejl, hvor genstande forlader hovedenheden. (*) (2) Ukontrollerbar intern eller ekstern brand, eller udslip af varme luftarter. (*) (3) Drivkraft i en anden retning end den beordret af piloten. (*) (4) Drivkraft reverseringssystemet fungerer ikke eller fejlfunktionerer. (*) (5) Ingen styring af motorkraft, drivkraft eller omdrejninger. (*) (6) Skade på motorfundament. (*) (7) Delvist eller komplet tab af en hoveddel i kraftagregatet. (*) (8) Tætte synlige dampe eller koncentrationer af formodede giftige produkter tilstrækkelige til at gøre besætning uarbejdsdygtig eller skade passagerer. (*) (9) Ved anvendelse af normale procedurer, umuligt at stoppe en motor. (*) (10) Umuligt at genstarte en driftsklar motor. (*) Failure or malfunction of any part of an engine or powerplant resulting in any one or more of the following: (1) Non containment of components/-debris. (*) (2) Uncontrolled internal or external fire, or hot gas breakout. (*) (3) Thrust in a different direction from that demanded by the pilot. (*) (4) Thrust reversing system failing to operate or operating inadvertently. (*) (5) Inability to control power, thrust or rpm. (*) (6) Failure of the engine mount structure. (*) (7) Partial or complete loss of a major part of the powerplant. (*) (8) Dense visible fumes or concentrations of supposed toxic products sufficient to incapacitate crew or passengers. (*) (9) Inability, by use of normal procedures, to shutdown an engine. (*) (10) Inability to restart a servicable engine. (*) Et ikke valgt reaktionskraft/effekttab, ændring eller oscillering. (*) An uncommanded thrust/power loss, change or oscillation. (*) En motorbegrænsnings- eller kontrolanordning, der ikke træder i kraft, eller som virker utilsigtet. An engine limiter or control device failing to operate when required or operating inadvertently Overskridelse af motorbegrænsningerne. Exceedance of engine parameters. Dato Side 7 af 11 (Bilag 5)

8 2.3.7 FOD - skade forvoldt af fremmedlegemer. (*) FOD - Foreign Object Damage. (*) Fejl på eller fejlfunktionering af enhver del af propellen eller motoraggregatet, der resulterer i et eller flere af de efterfølgende punkter: (1) En overskridelse af omdrejningstallet på en propel. (*) (2) Konstatering af en for høj luftmodstand. (*) (3) En modsat rettet drivkraft end den valgte. (*) (4) Tab af propel eller enhver større del af propel. (*) (5) En fejl, der resulterer i en kraftig ubalance. (*) (6) En utilsigtet ændring af propelbladene til under den fastsatte minimum propelstignings værdi under flyvning. (*) (7) Umuligt at kantstille en propel. (*) (8) Umuligt at ændre stigning i propel. (*) (9) En ubeordret ændring i propelstigning. (*) (10) Et ukontrollabelt drejningsmoment eller hastighedsvariation. (*) (11) Frigørelse af lav-enerti dele. (*) Failure or malfunction of any part of a propeller or powerplant resulting in any one or more of the following: (1) An overspeed of the propeller. (*) (2) The development of excessive drag. (*) (3) A thrust in the opposite direction than commanded. (*) (4) A release of the propeller or any major portion of the propeller. (*) (5) A failure that results in excessive unbalance. (*) (6) The unintended movement of the propeller blades below the established minimum in-flight low-pitch position. (*) (7) An inability to feather the propeller. (*) (8) An inabillity to command a change in propeller pitch. (*) (9) An uncommanded change in pitch. (*) (10) An uncontrollable torque or speed fluctuation. (*) (11) The release of low energy parts. (*) Skade eller defekt på hovedrotor gearkasse/fundament, der kan medføre separation af rotorsystemet under flyvning og/eller fejlfunktioner i rotorstyring. (*) Damage or defect of main rotor gearbox/attachment which could lead to in flight separation of the rotor assembly, and/or malfunctions of the rotor control. (*) Skade på halerotor, transmission eller lignende systemer. (*) Damage to tail rotor, transmission and equivalent systems. (*) Driftsstop eller fejl på APU, når denne er påkrævet af operationelle årsager, f.eks. ETOPS, MEL. APU shut down or failure when it is required to be available by operational requirements, e.g. ETOPS, MEL Umuligt at stoppe APU. Inability to shut down the APU. Dato Side 8 af 11 (Bilag 5)

9 2.4 Andre begivenheder Other Occurrences Enhver begivenhed, hvor en egenskab eller mangelfuld egenskab ved flykonstruktionen kan medføre en fejlagtig betjening, som kan medvirke til at skabe en farlig eller katastrofal situation. Any incident where any feature or inadequacy of the aircraft design could have led to an error of use that could contribute to a hazardous or catastrophic effect Begivenhed, der ikke normalt vurderes som indberetningspligtig (f.eks. kabinens indretning og udstyr, vandsystemer), når omstændighederne medfører risiko for flyet eller de ombordværende. An occurrence not normally considered as reportable (e.g., furnishing and cabin equipment, water systems), where the circumstances resulted in endangering the aircraft or its occupants Andre begivenheder, der kan bringe flyet i fare eller påvirke de ombordværendes eller flyets sikkerhed eller berøre mennesker eller ejendom i nærheden af flyet eller på jorden. Any other event which could endanger the aircraft, or affect the safety of the occupants of the aircraft, or people or property in the vicinity of the aircraft or on the ground Fejl eller defekt i passager højtaleranlæg, der medfører mangel på eller et uhørligt højtalersystem. Failure or defect of passenger address system resulting in loss or inaudible passenger address system Fejl i pilotens sædekontrolsystem under flyvning. Loss of pilots seat control during flight. 3 Air Navigation Services, anlæg, jordtjenester Air Navigation Services, Facilities, Ground Services 3.1 Lufttrafiktjenester Air Navigation Services Afgivelse af betydelig ukorrekt, utilstrækkelig eller vildledende information fra jordtjenester, f.eks. Air Traffic Control (ATC), Automatic Terminal Information Service (ATIS), meteorologiske tjenester, navigationsdatabaser, kort, manualer mv. Provision of significantly incorrect, inadequate or misleading information from any ground sources, e.g. Air Traffic Control (ATC), Automatic Terminal Information Service (ATIS), meteorological services, navigation databases, maps, charts, manuals, etc Tildeling af mindre end foreskrevet afstand til terræn. Provision of less than prescribed terrain clearance.) Afgivelse af forkerte (luft)tryk reference data (f.eks. højdemålerindstilling). Provision of incorrect pressure reference data (e.g. altimeter setting) Ukorrekt transmission, modtagelse eller tolkning af meddelelser, når det resulterer i en risikabel situation. Incorrect transmission, receipt or interpretation of messages when this results in a hazardous situation Adskillelse mellem luftfartøjer er under det foreskrevne. (*) Separation minima infringement. (*) Uautoriseret indflyvning i reguleret luftrum. Unauthorised penetration of controlled airspace Ulovlig radio transmission. Unlawful radio transmission Fejl i ANS jord- eller satellitfaciliteter. Dato Side 9 af 11 (Bilag 5)

10 Failure of ANS ground or satellite facilities Større ATC/Air Traffic Management (ATM) svigt. Major ATC/Air Traffic Management (ATM) failure Enhver transmission, uanset metode eller oprindelse, der forstyrrer luftfartstjenesterne. (f.eks. radiotransmissioner i FMbåndet, der forstyrrer ILS, VOR) Transmissions, regardless of method or origin, interfering with Air Navigation Services. (e.g. Radio Broadcasts Stations transmitting in the FM band, interfering with ILS, VOR) Begivenhed opstået på grund af brug af nationalt sprog (andet end engelsk). Occurrence due to the use of national language (other than English) Manglende efterlevelse i at følge betingelser specificeret af den kontrollerende ATC-enhed eller anden tilsvarende myndighed. Failure to proceed under conditions specified by the controlling ATC unit or other appropriate authority Nedstigning under beslutningshøjde/eller minimumsnedstigningshøjde uden den krævede visuelle reference. Descent below decision height/altitude or minimum descent height/altitude without the required visual reference Manglende efterlevelse i at udføre en flyvning i overensstemmelse med gældende, publicerede instrumentprocedure, f.eks. (1) ukorrekt efterlevelse af publicerede SID'er and STAR'er. Failure to execute a flight in accordance with the applicable published instrument procedures e.g.: (1) Incorrect adherence to published SIDs and STARs Udførelse af en flyvning, hvor luftfartøjet ikke medfører det obligatoriske ATM-relaterede udstyr (dvs. COM, NAV, SUR), eller hvor ATM-udstyret ikke er funktionsdygtigt, eller en situation, hvor intet besætningsmedlem er certificeret til at benytte et sådant udstyr, medmindre der i de pågældende tilfælde foreligger en dispensation fra behørige myndigheder, f.eks. (1) flyve RNAV-flyveruter uden passende krævet udstyr. Conduct of a flight in which an aircraft does not carry the mandatory ATM-related equipment (i.e. COM, NAV SUR) or carries unserviceable ATM-related equipment or a situation wherein no crew member is licensed to use such equipment aboard, both with exemption from the appropriate authorities e.g.: (1) Flying RNAV routes without adequate required equipment. 3.2 Lufthavne og lufthavnsanlæg Aerodrome and Aerodrome Facilities Fejlagtig eller mangelfuld afmærkning af hindringer eller risici på lufthavnens trafikområde, der medfører en risikabel situation. Errors or inadequacies in marking of obstructions or hazards on aerodrome movement areas resulting in a hazardous situation Betydeligt brændstofspild under tankning. Significant spillage during fuelling operations Påfyldning af forkert brændstofmængde, der har indflydelse på aktionsradius, præstation, balance eller konstruktionsstyrke. Loading of incorrect fuel quantities having influence on aircraft endurance, performance, balance or structural strength Hindring i form af et luftfartøj, køretøj, dyr eller fremmede objekter på en lufthavns trafikområde, der medfører en farlig situation. Aerodrome movement area obstructed by aircraft, vehicle, animals or foreign objects, resulting in a hazardous situation. Dato Side 10 af 11 (Bilag 5)

11 3.2.5 Svigt, alvorlige fejl eller manglende lufthavnsbelysning. Failure, significant malfunction or unavailability of aerodrome lighting. 3.3 Passagerbehandling, bagage og fragt Passenger Handling, Baggage and Cargo Betydelig forurening af luftfartøjskonstruktionen eller systemer og udstyr, der stammer fra transport af bagage eller fragt. Significant contamination of aircraft structure, or systems and equipment arising from the carriage of baggage or cargo Ukorrekt lastning af passagerer, bagage eller fragt, der har indflydelse på luftfartøjsmassen og/eller balancen. Incorrect loading of passengers, baggage or cargo, having influence on aircraft mass and/or balance Ukorrekt sikring af bagage (inkl. håndbagage) eller fragt, der kunne bringe luftfartøjet, dets udstyr eller ombordværende i fare eller besværliggøre en nødevakuering. Incorrect stowage of baggage or cargo (including hand baggage) likely in any way to hazard the aircraft, its equipment or occupants or to impede emergency evacuation Utilstrækkelig sikring af fragtcontainere eller andre væsentlige fragtelementer. Inadequate stowage of cargo containers or other substantial items of cargo Befragtning eller forsøg på befragtning af farligt gods i uoverensstemmelse med gældende regler, inkl. ukorrekt mærkning og pakning af farligt gods. Carriage or proposed carriage of dangerous goods in contravention to applicable regulations including incorrect labelling and packaging of dangerous goods. 3.4 Luftfartøj, håndtering og servicering Aircraft Ground Handling and Servicing Manglende overholdelse af eller fejl i opfyldelse af de påkrævede vedligeholdelsesprocedurer. (f.eks. en manglende MEL eller andet teknisk frigivelse). Non compliance or significant errors in required maintenance procedures. (e.g. a missing MEL or maintenance release) Påfyldning af forurenet eller ukorrekt brændstoftype eller andre vigtige væsker (inkl. ilt og medbragt vand). Loading of contaminated or incorrect type of fuel or other essential fluids (including oxygen and portable water) Manglende, forkert eller utilstrækkelig afisning/beskyttelse. Missing, incorrect or inadequate De-icing / Anti-icing Skade på luftfartøj forårsaget af udstyr til passagerbehandling (f.eks. landgangstrapper), lasteudstyr, serviceudstyr (f.eks. arbejdsplatform) eller køretøjer mv. Damage to aircraft by passenger handling equipment (e.g. airstairs), loading equipment, servicing equipment (e.g. work platforms) or vehicles a.o. Dato Side 11 af 11 (Bilag 5)

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen Maskindirektivet og Remote Access Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen ell@at.dk Marts 2015 1 MD - Personsikkerhed og Remoten Hvad er spillepladen for personsikkerhed

Læs mere

ACARS. Aircraft Communication Addressing and Reporting System

ACARS. Aircraft Communication Addressing and Reporting System ACARS Aircraft Communication Addressing and Reporting System OZ1LQO, 20/4-2006 Hvad er ACARS Opbygningen af ACARS Komponenter i flyet ACARS performance/begrænsninger Fra start til landing Eksempler på

Læs mere

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om havariet fra piloten den kl

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om havariet fra piloten den kl REDEGØRELSE HCLJ510-000750 Havari Luftfartøj: Robinson 44 II Registrering: OY-HOP Motor: Lycoming IO-540 Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 - ingen tilskadekomne Passagerer: Ingen Sted: 6 km sydøst

Læs mere

Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse.

Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse. Nyhedsbrev Ændring af lov om luftfart pr. 1. juli 2013 Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse. Overordnet bliver luftfartsenhedens

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Unionshåndbog FLYVESIKKERHED

Unionshåndbog FLYVESIKKERHED Side nr.: 1 (5) AFSKRIFT AF BL 5-40 - udgave 2-30.04.97 Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for civil luftfart BL 5-40 Bekendtgørelse om meddelelsespligt med hensyn til Udgave 2, 30. april 1997 Denne BL

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS I-BAR Arbejdsmiljø Topmøde 26. oktober 2016 Jacob Heinricy Jensen, Head of QHSE, DONG Oil & Gas Introduktion DONG Oil & Gas og vores nuværende performance

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Indrapporterede begivenheder ifølge BL 8-10

Indrapporterede begivenheder ifølge BL 8-10 Indrapporterede begivenheder ifølge BL 8-1 24 2 Indhold A FORORD 5 B ANVENDELSE AF RAPPORTERNE 6 C UDVIKLINGEN I 24 1 D DEN KOMMERCIELLE FLYVNING 11 E DEN PRIVATE FLYVNING 18 F PRODUKTIONEN I DANSK LUFTFART

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 7.1 Alarmering ved uheld/hændelser på airside... 7-2 Vigtige telefonnumre 7.2 Indberetningspligt... 7-2 7.3 Flyvesikkerheden i Københavns Lufthavn... 7-3 7.4 Håndtering af diverse

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Flyveeleven var i tvivl om chaufførens hensigt og valgte derfor at blive hængende i et hover for at afvente situationen.

Flyveeleven var i tvivl om chaufførens hensigt og valgte derfor at blive hængende i et hover for at afvente situationen. REDEGØRELSE HCLJ510-000596 Havari Luftfartøj: Robinson R44 Registrering: OY-HHF Motor: Lycoming IO-540-AE1A5 Flyvning: Skoleflyvning, VFR Besætning: 1 ingen tilskadekomst Passagerer: Ingen Sted: Københavns

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

Elektriske apparater forbundet til vandforsyningen Undgåelse af tilbagesugning og fejl på slangesæt

Elektriske apparater forbundet til vandforsyningen Undgåelse af tilbagesugning og fejl på slangesæt Dansk standard Rettelsesblad DS/EN 61770/Corr. Mar. 2011 1. udgave 2011-04-06 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61770/Corr. Mar. 2011:2011 Elektriske apparater forbundet

Læs mere

Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet.

Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet. Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet. Scandlines samarbejde medoxford Aviation Academy i forbindelse med afholdelse af BRM/MCRM kurser. Scandlines brug af simulator, i forbindelse

Læs mere

South Arne HSEQ Esbjerg 30-03

South Arne HSEQ Esbjerg 30-03 South Arne HSEQ Esbjerg 30-03 03-2004 Søren A Sørensen Offshore Installation Manager Emner Hvorfor det er så vigtigt offshore Hvad der skal til for at få en god HSEQ kultur og for AT KUNNE OPNÅ DET MAN

Læs mere

Interception af civile luftfartøjer. Interception of Civil Aircraft. VFR Flight Guide Denmark ENR 1.12-1 20 SEP 12

Interception af civile luftfartøjer. Interception of Civil Aircraft. VFR Flight Guide Denmark ENR 1.12-1 20 SEP 12 VFR Flight Guide ENR 1.12 Interception of Civil Aircraft ENR 1.12 ENR 1.12-1 Interception af civile luftfartøjer 1. Interception Procedures Note: The word interception does not include intercept and escort

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion

Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO 16000-18/Cor. 1 1. udgave 2012-01-18 Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion Indoor air Part 18: Detection and

Læs mere

Vis hjælpelinjer som hjælper ved placering af objekter

Vis hjælpelinjer som hjælper ved placering af objekter IMO og OFFSHORE VIND OM AT FÅ ET HØJT SIKKERHEDSNIVEAU VIA TILPASNING AF EKSISTERENDE REGLER V/ OFFSHORECHEF MICHAEL WENGEL-NIELSEN, DANMARKS REDERIFORENING Regeringens vækstplan for Det blå Danmark DANSKE

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014.

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014. TABLE 1. Plant protection s: Chemical Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 1. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal

Læs mere

DIS ISO Status Maj 2017

DIS ISO Status Maj 2017 DIS ISO 17025 Status Maj 2017 1 Plan for udvikling/revision af ISO 17025 WD June 2015 CD1 August 2015 CD2 February 2016 DIS November 2016 (December 2016) FDIS draft July 2017 FDIS/Publication Autumn 2017

Læs mere

PIPER PA32 301XTC OY-GUN

PIPER PA32 301XTC OY-GUN 07.08.2014 REDEGØRELSE Havari 1-6-2014 med PIPER PA32 301XTC OY-GUN Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 6 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

Integrity management. Setting the Scene

Integrity management. Setting the Scene Integrity management Setting the Scene Integrity management The HSSE tablestake LoPC Process safety Equipment Integrity - 20 essentielle elementer CUI - Et eksempel Risk Based Approach - RAM Risk assesment

Læs mere

Skibsteknisk Selskab Røggasemissioner fra skibsfart - før, nu og i fremtiden

Skibsteknisk Selskab Røggasemissioner fra skibsfart - før, nu og i fremtiden Skibsteknisk Selskab Røggasemissioner fra skibsfart - før, nu og i fremtiden Skibsfartens udfordring vedrørende CO 2 - hvad sker der i IMO? v/afdelingschef Hans Henrik Petersen Danmarks Rederiforening

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af datafelter

Vejledning til udfyldelse af datafelter Vejledning til udfyldelse af datafelter Nedenstående vejledning gælder både for indberetning af rapporter via E5X og via Europa-Kommissionens indberetningsportal. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST)

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

ALVORLIG HÆNDELSE. Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK)

ALVORLIG HÆNDELSE. Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK) ALVORLIG HÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ5102013252 UTC dato: 17112013 UTC tid: 13:57 Begivenhed: Serious incident Sted: Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK) Klassifikation: A) Risk of

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Generelt. Commission Regulation EC No. 2042/2003 Annex I (Part M) Relaterede EASA decisions. Acceptable means of compliance (AMC)

Generelt. Commission Regulation EC No. 2042/2003 Annex I (Part M) Relaterede EASA decisions. Acceptable means of compliance (AMC) Generelt Commission Regulation EC No. 2042/2003 Annex I (Part M) Relaterede EASA decisions Acceptable means of compliance (AMC) Guidens Material (GM) 4. Oktober 2011 EASA og General Aviation (GA) GA er

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-25 Bestemmelser om risikovurdering og risikoreduktion i lufttrafikstyring Udgave 1, 17. juni 2003 I medfør af 54 og 149, stk. 10 i lov om luftfart,

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Nye trends indenfor human factors

Nye trends indenfor human factors Nye trends indenfor human factors Søren Bøge Pedersen, Arbejdsmiljøkonsulent Søfartens Arbejdsmiljøråd Skibsteknisk Selskab mandag 17. september 2012 Human Factors Kilde: Det handler om mennesker Alle

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21 Brugervejledning Xperia P TV Dock DK21 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bagside oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Håndtering af LiveWare...4 Opgradering af Håndtering af LiveWare...4 Brug

Læs mere

Beskyttelsesbeklædning til beskyttelse mod kemikalier Klassificering, mærkning og krav til ydeevne

Beskyttelsesbeklædning til beskyttelse mod kemikalier Klassificering, mærkning og krav til ydeevne Dansk standard Tillæg DS/ISO 16602/A1 1. udgave 2012-11-15 Beskyttelsesbeklædning til beskyttelse mod kemikalier Klassificering, mærkning og krav til ydeevne Protective clothing for protection against

Læs mere

Luftrums-klasse G Generelt er luftrummet i Danmark, uden for kontrolzoner og TMA er, luftrums-klasse G fra jorden (GND) op til 3500 fod.

Luftrums-klasse G Generelt er luftrummet i Danmark, uden for kontrolzoner og TMA er, luftrums-klasse G fra jorden (GND) op til 3500 fod. VFR-pilot info VFR-pilot info Denne information er udarbejdet af Naviair for at sætte fokus på flyvesikkerheden og belyse områder, der er vigtige at være opmærksom på som VFR pilot for at undgå uautoriseret

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Miljø, klima og forretningsudvikling i godstransport 24. Oktober 2013 IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Sustainability Manager, IKEA Jonas Engberg Visionen At skabe en bedre

Læs mere

INSTRUKTION. OJ-DV Hterm. OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS. 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S

INSTRUKTION. OJ-DV Hterm. OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS. 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S INSTRUKTION 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S OJ-DV Hterm OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS GENERELT OJ-DV Hterm er en håndbetjeningsenhed, som anvendes til indstilling

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog d kl. 20:00 UTC meddelelse om hændelsen fra piloten i OY-JED.

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog d kl. 20:00 UTC meddelelse om hændelsen fra piloten i OY-JED. LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-195 UTC dato: 04-04-2013 UTC tid: 13:37 Begivenhed: Major incident Sted: EKRK Klassifikation: B) Safety not assured Notifikation Luftfartsenheden

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10 Brugervejledning Trådløst display fra Miracast IM10 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til trådløst display fra Miracast...3 Konfiguration af trådløst display fra Miracast...4 Oversigt over hardware...4

Læs mere

Bestemmelse om obligatorisk indberetning af flyvesikkerhedsmæssige begivenheder (BL 8-10, Udgave 3) 1)

Bestemmelse om obligatorisk indberetning af flyvesikkerhedsmæssige begivenheder (BL 8-10, Udgave 3) 1) BEK nr 9166 af 10/03/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Statens Luftfartsvæsen, j.nr. 07-3011-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750 Brugervejledning MHL to HDMI Adapter IM750 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over MHL to HDMI Adapter...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af MHL to

Læs mere

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS?

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS? BASIC INFORMATION: 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHES? Compatibility to OSRAM s: -Series Circuit... Page 2 -Parallel Circuit... Page 3 Compatibility to OTHER s : -Series Circuit... Page 4 -Parallel

Læs mere

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Brugervejledning Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af

Læs mere

QUSTIONAIRE TIL EET_MOTORET OMSKOLING

QUSTIONAIRE TIL EET_MOTORET OMSKOLING maj 2013 QUSTIONAIRE TIL EET_MOTORET OMSKOLING FLYTYPE: Navn: Adresse: Postnr: BY: Dato: Certifikatnr: Telefon: e-mail Alle hjælpemidler er tilladt. Til hvert spørgsmål kan der være flere svarmuligheder

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 81 Det aktuelle vejr i EKAH lufthavn angiver en meteorologisk sigtbarhed på mere end 10 kilometer og overskyet i 2100

Læs mere

Transport af lithiumbatterier i undtagne mængder med TNT Express (gældende fra January 1, 2010)

Transport af lithiumbatterier i undtagne mængder med TNT Express (gældende fra January 1, 2010) Hvorfor er dette farligt gods? Lithiumbatterier (eller celler) der benyttes til at tilbringe strøm til en større elektroniske enheder anses for farligt gods idet disse, under visse forhold, kan overophede

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Velkommen til den nye ISO Glaesel HSEQ Management

Velkommen til den nye ISO Glaesel HSEQ Management 11.93 11.36 6.31 5.78 0.18 0.37 5.98 6.49 9.1 9.6 12.13 8.83 7.33 6.73 TIP: You the layou Choose t slide ove left pane the slide Layouts design yo 6.21 2.86 2.55 Velkommen til den nye 0.78 1.09 ISO 45001

Læs mere

BC-10592-2EF-C-NL. RapidBike 3P 1 94-2000-142-21/01 HN 3106 PART LIST PART LIST - DEL LISTE. 1x 4x. O50mm. > 65mm. M6x45mm

BC-10592-2EF-C-NL. RapidBike 3P 1 94-2000-142-21/01 HN 3106 PART LIST PART LIST - DEL LISTE. 1x 4x. O50mm. > 65mm. M6x45mm BC-10592-2EF-C-NL RapidBike 3P O50mm > 65mm 2 HN 3106 PART LIST - DEL LISTE PART LIST 4x M6x45mm 8x 4x 6x 2x 4x 2x 4x 2x 2x 3x 1 94-2000-142-21/01 ASSEMBLY - SAMLEVEJLEDNING M6x45mm x4 6.56mm x8 M6x0mm

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 08:46. Over Holmen, indre København. Notifikation

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 08:46. Over Holmen, indre København. Notifikation LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-202 UTC dato: 02-05-2013 UTC tid: 08:46 Begivenhed: Major incident Sted: Over Holmen, indre København Klassifikation: B) Safety not assured Notifikation

Læs mere

CHECKLISTE FOR UDDANNELSESPROGRAM, FARLIGT GODS. LUFTFARTS SELSKABER MED TILLADELSE TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS.

CHECKLISTE FOR UDDANNELSESPROGRAM, FARLIGT GODS. LUFTFARTS SELSKABER MED TILLADELSE TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS. CHECKLISTE FOR UDDANNELSESPROGRAM, FARLIGT GODS. LUFTFARTS SELSKABER MED TILLADELSE TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS. GUL FARVE = OPERATORS UDEN TILLADELSE TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS. Denne checkliste

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 C6-0090/2006 2000/0069(COD) DA 16/03/2006 Fælles holdning Fælles holdning fastlagt af Rådet den 9. marts 2006 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-10 Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste Udgave 6, 16. november 2005 I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

REDEGØRELSE. Havari med OY-CYR

REDEGØRELSE. Havari med OY-CYR REDEGØRELSE Havari 6-5-2013 med OY-CYR Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 10 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen) er

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

ATS-instruks 16 Rapportering og indberetning

ATS-instruks 16 Rapportering og indberetning ATS-instruks 16 Rapportering og indberetning Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Generelt 3. Flyvehavarier og flyvehændelser 4. Lufttrafikhændelser 5. Formodet overtrædelse af bestemmelser 6. Uregelmæssigheder

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

M/S SEAWORKER. Support, Transport, Diving and Work Vessel. Supply, crew support, towing, crane and survey functions

M/S SEAWORKER. Support, Transport, Diving and Work Vessel. Supply, crew support, towing, crane and survey functions M/S SEAWORKER Support, Transport, Diving and Work Vessel Supply, crew support, towing, crane and survey functions The Vessel is designed to work to both fixed structures, platforms and floating units.

Læs mere

REDEGØRELSE Havari med REIMS F 172N OY-AZM

REDEGØRELSE Havari med REIMS F 172N OY-AZM REDEGØRELSE Havari 18-05-2014 med REIMS F 172N OY-AZM Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 11 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

AIC B 49/08 16 JUL Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark. AIC B 49/08. Operationsdirektiv

AIC B 49/08 16 JUL Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark. AIC B 49/08. Operationsdirektiv AIC B 49/08 AIM/Aeronautical Information Management Ellebjergvej 50 DK-2450 Copenhagen SV Denmark TEL: +45 36 18 60 00, FAX: +45 36 18 60 22 E-mail: ais@slv.dk, Internet: www.slv.dk 16 JUL 2008 AIC B 49/08.

Læs mere

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France www.bksv.com Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S. Copyright Brüel & Kjær. All Rights Reserved. Turbomeca Turbine manufacturer - France 6,360

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4

Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4 Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4 1 Instruction Manual (GB) Operating manual & service instructions for wheel dolly type WD800 - Capacity 800kg. Important: Read and understand

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter / / ~ Trafilestyrelsen Oonish Tronsport Authority PPL(A) Love og bestemmelser 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: Masterset: 6390 7567 ~Transportministeriet Spørgsmål l point: l ID: 69 Angiv kravene med

Læs mere