Flight Safety Report (BL 8-10, 3. udgave, bilag 5)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flight Safety Report (BL 8-10, 3. udgave, bilag 5)"

Transkript

1 Flight Safety Report (BL 8-10, 3. udgave, bilag 5) 1 Flyveoperationer Aircraft Flight Operations 1.1 Operation af luftfartøj Operation of Aircraft Risiko for kollision med et luftfartøj, terræn eller andet objekt eller anden risikabel situation, hvor en afværgemanøvre ikke var påkrævet (kørsel inklusive). Risk of collision with an aircraft, terrain or other object or an unsafe situation when avoidance action was not necessary (taxi operations inclusive) Uautoriseret baneindkørsel, hvor en afværgemanøvre ikke var påkrævet, eller afkørsel af rullebane, forplads eller standplads. (*) Runway incursion, where no avoiding action was necessary or Taxiway, Apron or Stand excursions.(*) En begivenhed, der medfører en sikkerhedslanding (f.eks. på grund af tekniske problemer eller vejrforhold). An event leading to a safety landing (e.g. due technical problems or weather) Lav brændstofbeholdning, overførsel af brændstof umulig eller brug af den totale mængde anvendelige brændstof umulig, og hvor der ikke foreligger en nødsituation. Low fuel quantity, inability to transfer fuel, or use total quantity of usable fuel, not requiring a declaration of an emergency Begivenheder opstået før V1, som resulterer i en afbrudt start (f.eks. dækproblemer, konfigurations- eller andre alarmer). Occurrences before V1 resulting in a rejected take-off (e.g. tire burst, configuration or other warnings) Overskydning, der skaber en farlig eller potentiel farlig situation. (*) Go-around producing a hazardous or potentially hazardous situation. (*) Utilsigtet væsentlig afvigelse fra flyvehastighed, påtænkt bane eller højde (mere end 300 ft) uanset årsag. Unintentional significant deviation from airspeed, intended track or altitude (more than 300 ft) from any cause Nedstigning under beslutningshøjde/eller minimum nedstigningshøjde uden den krævede visuelle reference. Descent below decision height/altitude or minimum descent height/altitude without the required visual reference Mistet orienteringen i forhold til aktuel position eller et andet luftfartøj eller orienterings-/navigationsproblemer, der af sikkerhedsmæssige årsager kræver ATS-assistance (Air Traffic Service). Loss of position awareness relative to actual position or to other aircraft, or position awareness/navigation problems that for safety reasons, require ATS (Air Traffic Service) assistance Svigt i kommunikation/samarbejde imellem flyvebesætning (CRM) eller imellem flyvebesætning og andre involverede (kabinebesætning, teknikere), der har betydning for flyvningens planmæssige udførelse. Breakdown in communication between flight crew (CRM) or between flight crew and other parties (cabin crew, engineering), that has influence on the planned execution of the flight Hård landing eller landing over maksimal tilladt landingsvægt, som kræver en inspektion. Hard landing, or landing above maximum allowable landing weight, which require an inspection Overskridelse af grænsen for uligevægt i brændstoffordelingen. Exceedance of fuel imbalance limits Forkert indstilling af en SSR-kode eller en højdemåler, der har betydning for flyvningens planmæssige udførelse. Incorrect setting of an SSR code or of an altimeter subscale that have influence on the planned execution of the flight. Dato Side 1 af 11 (Bilag 5)

2 Forkert programmering, opdatering eller indkodning i udstyr, der bruges til navigations- eller præstationskalkulationer, eller anvendelse af forkerte data, der har betydning for flyvningens planmæssige udførelse, herunder fejl på anvendt GPS-udstyr (Global Positioning System) og i tilhørende databaser. Incorrect programming of, updating or erroneous entries into, equipment used for navigation or performance calculations, or use of incorrect data, that have influence on the planned execution of the flight, including errors in used GPS-equipment (Global Positioning System) and associated databases Systemfejl, som under P-RNAV flyvning henleder til: (1) Navigationsfejl (f.eks. map shifts ), som ikke er forbundet med skift fra inerti navigation til radionavigationssystem. (2) Navigationsfejl, som kan tilskrives forkerte data eller fejlagtigt indkodet navigationsdatabase. (3) Uventede afvigelser i den laterale eller vertikale flyvebane, som ikke er forårsaget af pilotindgreb. (4) Misvisende informationer, som ikke har fremkaldt en fejlmelding eller advarsel. (5) Total fejl eller flere samtidige fejl på navigationsudstyret. (6) Problemer med jordnavigationsfaciliteter, som leder til navigationsfejl, og som ikke er forbundet med skift fra inerti navigation til radionavigation. Note: Med henvisning til JAA TGL no. 3 og no. 10 er brug af vertikal navigation i terminalområderne ikke tilladt. System malfunctions during P-RNAV operations, which lead to: (1) Navigation errors (e.g. map shifts ) not associated with transitions from an inertial navigation mode to radio navigation mode. (2) Significant navigation errors attributed to incorrect data or a navigation database coding error. (3) Unexpected deviations in lateral or vertical flight path not caused by pilot input. (4) Significant misleading information without a failure warning. (5) Total loss or multiple navigation failure. (6) Problems with ground navigational facilities leading to significant navigation errors not associated with transition from an interial navigation mode to radio navigation mode. Note: With reference to JAA TGL No. 3 and No. 10 is use of Vertical Navigation in terminal Airspace not authorised Ukorrekt modtagelse eller tolkning af radiotelefonimeddelelser, der har betydning for flyvningens planmæssige udførelse. Incorrect receipt or interpretation of radiotelephony messages that have influence on the planned execution of the flight Fejl eller mangler i brændstofsystemet, som fik indvirkning på brændstoftilførsel og/eller fordeling. Fuel system malfunctions or defects, which had an effect on fuel supply and/or distribution Kollision mellem et luftfartøj og andre luftfartøjer, køretøjer eller andre objekter på jorden. (*) Collision between an aircraft and any other aircraft, vehicle or other ground object. (*) Utilsigtet og/eller forkert operation af ethvert betjeningsgreb, der har betydning for flyvningens planmæssige udførelse. (*) Inadvertent and/or incorrect operation of any controls, that have influence on the planned execution of the flight. (*) Manglende opnåelse af den tilsigtede luftfartøjskonfiguration i enhver flyvefase (dvs. landingsstel og døre, flaps, stabilisatorer, slats, ror mv.). (*) Inability to achieve the intended aircraft configuration in any flight phase (e.g. landing gear and doors, flaps, stabilizers, slats, flight controls etc.). (*) En risiko eller potentiel risiko, som opstår på grund af bevidst simulation af fejl under enhver form for træning, kontrol eller undervisningsformål. A hazard or potential hazard which arises as a consequence of any deliberate simulation of failure, condition for training, system check or training purposes Unormal vibration. Dato Side 2 af 11 (Bilag 5)

3 Abnormal vibration Aktivering af ethvert primært alarmsystem, der har forbindelse med luftfartøjets manøvrering, f.eks. konfigurationsalarm, stallalarm (stick shaker), hastighedsoverskridelsesalarm mv., medmindre alarmen er bevidst udløst i forbindelse med skole- eller prøveflyvning. Operation of any primary warning system associated with manoeuvring of the aircraft e.g. configuration warning, stall warning (stick shaker), overspeed warning etc. unless intentionally operated in connection with training- or.testflights GPWS-/TAWS-"alarm", når (1) luftfartøjet kommer nærmere jorden end planlagt eller forventet eller (2) alarmen opstår under IMC eller om natten og fastslås udløst af en for brat nedstigningsrate (Mode 1) eller (3) alarmen opstår på grund af manglende valg af landingsstel eller landingsflaps på det rette tidspunkt i anflyvningen (Mode 4), eller (4) en vanskelighed eller fare opstår eller kunne være opstået på grund af besætningens reaktion på alarmen, f.eks. mulig nedsat separation med anden trafik. Dette kan inkludere alarmer af enhver art eller type, f.eks. faktisk, til ulempe eller falsk. GPWS / TAWS "warning" when (1) the aircraft comes into closer proximity to the ground than planned or anticipated; or (2) the warning is experienced in IMC or at night and is established as having been triggered by a high rate of descent (Mode 1), or (3) the warning results from failure to select landing gear or land flap by the appropriate point on the approach (Mode 4), or (4) any difficulty or hazard arises or might have arisen as a result of crew response to the "warning" e.g. possible reduced separa tion from other traffic. This could include warning of any Mode or Type i.e. genuine, nuisance or false Airborne Collision Avoidance System (Resolution Alerts). Advarsel om mulig manglende adskillelse med anden trafik. (*) ACAS RA's. (*) Jet- eller propellufttryksbegivenheder, der resulterer i skader, som i alvorlighed ikke anses som et havari eller en alvorlig hændelse. Jet or prop blast incidents resulting in damage, deemed not to be reported as an accident or serious incident Tilsidesættelse af gældende bestemmelser, eller anmodning om særbehandling af lufttrafiktjenesten under udførelsen af ambulanceflyvninger. Disregarding regulations or requesting special priority in order to carry out ambulance flights Fastslået eller mistænkt forstyrrelse fra en PED (Passenger carried Electronic Device). Proven or suspected interference from a PED (Passenger carried Electronic Device). 1.2 Nødsituationer Emergencies Giftige eller skadelige dampe. Toxic or Noxious fumes Anvendelse af enhver unormal procedure (inkl. nødprocedurer) af besætning eller kabinepersonale for at kunne håndtere en situation, når 1) proceduren forefindes, men ikke anvendes, 2) mangel på en procedure, 3) proceduren forefindes, men er ufuldstændig eller utilstrækkelig, 4) proceduren er forkert, eller 5) en forkert procedure anvendes. Dato Side 3 af 11 (Bilag 5)

4 when: The use of any non-standard procedure (incl. emergency procedures) by the flight or cabin crew to deal with a situation 1) The procedure exists but is not used. 2) A procedure does not exist. 3) The procedure exists but is incomplete or is inadequate. 4) The procedure is incorrect. 5) An incorrect procedure is used En begivenhed, der medfører en nødevakuering. (*) An event leading to an emergency evacuation. (*) Dekompression, hvor flyvebesætningen ikke har behov for at anvende ilt. Depressurisation, not demanding use of oxygen by flight crew Anvendelse af luftfartøjets nødudstyr eller foreskrevne nødprocedurer til håndtering af en situation. The use of any aircraft emergency equipment or prescribed emergency procedures in order to deal with a situation En begivenhed, der medfører afgivelse af nød- eller ilmelding. ("Mayday" eller "Pan"). (*) An event leading to the declaration of an emergency or urgency call. ("Mayday" or "Pan"). (*) Utilfredsstillende funktion af ethvert nødsystem eller nødudstyr, inkl. alle udgange og belysning, også når dette anvendes til uddannelses- eller prøveformål. Failure of any emergency system or equipment, including all exit doors and lighting, to perform satisfactorily, including when being used for training or test purposes Begivenheder, der foranlediger akut behov for ilt for ethvert andet besætningsmedlem end flyvebesætningen. Events requiring any emergency use of oxygen by any other crew member than the flight crew. 1.3 Uarbejdsdygtig besætning Crew Incapacitation Uarbejdsdygtighed, der opstår hos ethvert flyvebesætningsmedlem før afgang, hvis det anses for at kunne have resulteret i uarbejdsdygtighed efter start. Incapacitation of any member of the flight crew which occurs prior to departure, if it is considered that it could have resulted in incapacitation after take off Ethvert kabinebesætningsmedlems uarbejdsdygtighed, der gør vedkommende ude af stand til at udføre væsentlige opgaver i nødsituationer. Incapacitation of any member of the cabin crew which renders them unable to perform essential emergency duties. 1.4 Tilskadekomst Injury Begivenheder, som har eller kunne have forårsaget tilskadekomst af passagerer og besætning, men som i alvorlighed ikke anses for at skulle rapporteres som et havari eller alvorlig flyvehændelse. Occurrences, which have or could have led to injury to passengers or crew but which are not considered reportable as an accident or serious incident. 1.5 Meteorologi Meteorology Dato Side 4 af 11 (Bilag 5)

5 1.5.1 Lynnedslag, som medfører skade på luftfartøjet, tab af eller fejl i væsentlige funktioner eller systemer.(*) A lightning strike which results in damage to the aircraft or loss or malfunction of any essential service or aircraft system.(*) Haglnedslag, som medfører skade på luftfartøjet, tab af eller fejl i væsentlige funktioner eller systemer.(*) A hail strike which results in damage to the aircraft or loss or malfunction of any essential service or aircraft systems.(*) Kraftig turbulens, som kræver et "turbulenseftersyn" af luftfartøjet. Severe turbulence encounter - an encounter which require a "turbulence check" of the aircraft Pludselige vindretningsskift. A windshear encounter Overisning, der resulterer i en forringelse af kontrol over eller beskadigelse af luftfartøjet, tab af eller fejl i enhver vigtig funktion. (*) Icing encounter resulting in handling difficulties, damage to the aircraft or loss or malfunction or any essential service. (*) 1.6 Sikkerhed Security Besværligheder med at styre berusede, voldelige eller urolige passagerer. Difficulty in controlling intoxicated, violent or unruly passengers. 1.7 Andre begivenheder Other Occurrences Gentagen forekomst af en særlig type begivenheder, der ikke som enkelttilfælde vil blive vurderet som indberetningspligtige, men på grund af deres hyppighed indebærer en potentiel fare. Repetitive instances of a specific type of occurrence which in isolation would not be considered reportable but which due to the frequency with which they arise, form a potential hazard En fuglekollision (inkl. en fuglekollisionsrapport, hvis omfattet af gældende bestemmelse, BL 3-16).(*) A Bird Strike (incl. a Bird Strike report form, if liable to regulation, BL 3-16).(*) Oplevelse af ikke forventet turbulens (randhvirvler) fra et andet luftfartøj, hvor det ikke er vanskeligt at bevare kontrollen over luftfartøjet. Unexpected wake turbulence encounters not causing difficulties in controlling the aircraft Andre begivenheder, som vurderes til at bringe eller kunne bringe flyet eller de ombordværende i fare under flyvningen eller på jorden. Any other occurrence of any type considered to have endangered or which might have endangered the aircraft or its occupants on board the aircraft or on the ground. 2 Luftfartøj, teknik Aircraft Technical 2.1 Struktur Structural En strukturel skade eller defekt på et luftfartøj, der ikke klassificeres som et havari eller en alvorlig hændelse. A structural damage or defect to an aircraft, not classified as an accident or a serious incident Ethvert tab af dele af luftfartøjet under flyvning. Loss of any part of the aircraft structure during flight. Dato Side 5 af 11 (Bilag 5)

6 2.2 Systemer Systems Tab, funktionsfejl eller defekt i ethvert system, undersystem eller udstyr, hvor standard operationsprocedurer ikke kan gennemføres tilfredsstillende eller manglende kontrol over systemerne, f.eks. (1) ubeordrede handlinger (*), (2) ukorrekt og/eller ufuldstændig reaktion, inkl. manøvrebegrænsning eller stivhed (*), (3) ude af kontrol (*), eller (4) mekanisk frakobling eller fejl (*), Loss, significant malfunction or defect of any system, subsystem or set of equipment when standard operating procedures, drills etc. could not be satisfactorily accomplished or inability of the crew to control the system e.g. (1) uncommanded actions (*), (2) incorrect and or incomplete response, including limitation of movement or stiffness (*), (3) runaway (*), (4) mechanical disconnection or failure (*), Fejl eller svigt i systemets specialfunktioner (et system kan omfatte flere funktioner). (*) Failure or malfunction of the exclusive function(s) of the system (one system could integrate several functions). (*) Interferens i eller mellem systemer. (*) Interference within or between systems. (*) Fejl eller fejlfunktion i beskyttelsesanordning eller nødsystem tilknyttet et system. (*) Failure or malfunction of the protection device or emergency system associated with the system. (*) Tab af redundans i et flerstrenget system. (*) Loss of redundancy of the system. (*) Enhver begivenhed, der er resultat af en uforudset reaktion fra et system. (*) Any occurrence resulting from unforeseen behavior of a system. (*) Aktivering af ethvert primært advarselssystem, der har forbindelse med luftfartøjssystemer eller -udstyr. Operation of any primary warning system associated with aircraft systems or equipment Lækage af hydraulisk væske, brændstof, olie eller andre væsker, som medfører fare eller mulig farlig forurening af luftfartøjet, systemer eller udstyr, eller en risiko for de ombordværende. Leakage of hydraulic fluids, fuel, oil or other fluids which results in a hazard or possible hazardous contamination of aircraft structure, systems or equipment, or risk to occupants En fejlfunktion eller defekt på ethvert indikationssystem, når dette medfører en mulighed for vildledende indikationer over for besætningen. Malfunction or defect of any indication system when this results in the possibility of misleading indications to the crew Betydelig afvigelse i den aktuelle præstationsevne sammenlignet med den godkendte præstationsevne. F.eks. manglende bremsekapacitet, afvigende brændstofforbrug mv. (*) Significant shortfall of the actual performances compared to the approved performance which result in a hazardous situation including braking effect, fuel consumption etc. (*) Asymetri i styregrejer, f.eks. højderor, flaps, slats, spoilers mv. Asymetry of flight controls, e.g. elevator, flaps, slats, spoilers etc. Dato Side 6 af 11 (Bilag 5)

7 2.3 Drivkraft (inkl. motorer, propel og rotorsystemer) og APU'er Propulsion - (incl. engines, propellers and rotor systems) and APU's Udsætning, standsning eller fejlfunktion af enhver motor. (*) Flameout, shutdown or malfunction of any engine. (*) Overskridelse af maksimale tilladelige omdrejninger eller manglende mulighed for at kontrollere omdrejningshastigheden på en højhastighedsrotordel (f.eks. hjælpestrømsenheder, luftstarter, køleturbine, turbinegenerator, propel eller rotor). Overspeed or inability to control the speed of any high speed rotation component (for example: Auxiliary Power Unit, air starter, air cycle machine, air turbine motor, propeller or rotor) Fejl eller fejlfunktion på en motordel eller kraftaggregat, som medfører en eller flere af følgende begivenheder: (1) Fejl, hvor genstande forlader hovedenheden. (*) (2) Ukontrollerbar intern eller ekstern brand, eller udslip af varme luftarter. (*) (3) Drivkraft i en anden retning end den beordret af piloten. (*) (4) Drivkraft reverseringssystemet fungerer ikke eller fejlfunktionerer. (*) (5) Ingen styring af motorkraft, drivkraft eller omdrejninger. (*) (6) Skade på motorfundament. (*) (7) Delvist eller komplet tab af en hoveddel i kraftagregatet. (*) (8) Tætte synlige dampe eller koncentrationer af formodede giftige produkter tilstrækkelige til at gøre besætning uarbejdsdygtig eller skade passagerer. (*) (9) Ved anvendelse af normale procedurer, umuligt at stoppe en motor. (*) (10) Umuligt at genstarte en driftsklar motor. (*) Failure or malfunction of any part of an engine or powerplant resulting in any one or more of the following: (1) Non containment of components/-debris. (*) (2) Uncontrolled internal or external fire, or hot gas breakout. (*) (3) Thrust in a different direction from that demanded by the pilot. (*) (4) Thrust reversing system failing to operate or operating inadvertently. (*) (5) Inability to control power, thrust or rpm. (*) (6) Failure of the engine mount structure. (*) (7) Partial or complete loss of a major part of the powerplant. (*) (8) Dense visible fumes or concentrations of supposed toxic products sufficient to incapacitate crew or passengers. (*) (9) Inability, by use of normal procedures, to shutdown an engine. (*) (10) Inability to restart a servicable engine. (*) Et ikke valgt reaktionskraft/effekttab, ændring eller oscillering. (*) An uncommanded thrust/power loss, change or oscillation. (*) En motorbegrænsnings- eller kontrolanordning, der ikke træder i kraft, eller som virker utilsigtet. An engine limiter or control device failing to operate when required or operating inadvertently Overskridelse af motorbegrænsningerne. Exceedance of engine parameters. Dato Side 7 af 11 (Bilag 5)

8 2.3.7 FOD - skade forvoldt af fremmedlegemer. (*) FOD - Foreign Object Damage. (*) Fejl på eller fejlfunktionering af enhver del af propellen eller motoraggregatet, der resulterer i et eller flere af de efterfølgende punkter: (1) En overskridelse af omdrejningstallet på en propel. (*) (2) Konstatering af en for høj luftmodstand. (*) (3) En modsat rettet drivkraft end den valgte. (*) (4) Tab af propel eller enhver større del af propel. (*) (5) En fejl, der resulterer i en kraftig ubalance. (*) (6) En utilsigtet ændring af propelbladene til under den fastsatte minimum propelstignings værdi under flyvning. (*) (7) Umuligt at kantstille en propel. (*) (8) Umuligt at ændre stigning i propel. (*) (9) En ubeordret ændring i propelstigning. (*) (10) Et ukontrollabelt drejningsmoment eller hastighedsvariation. (*) (11) Frigørelse af lav-enerti dele. (*) Failure or malfunction of any part of a propeller or powerplant resulting in any one or more of the following: (1) An overspeed of the propeller. (*) (2) The development of excessive drag. (*) (3) A thrust in the opposite direction than commanded. (*) (4) A release of the propeller or any major portion of the propeller. (*) (5) A failure that results in excessive unbalance. (*) (6) The unintended movement of the propeller blades below the established minimum in-flight low-pitch position. (*) (7) An inability to feather the propeller. (*) (8) An inabillity to command a change in propeller pitch. (*) (9) An uncommanded change in pitch. (*) (10) An uncontrollable torque or speed fluctuation. (*) (11) The release of low energy parts. (*) Skade eller defekt på hovedrotor gearkasse/fundament, der kan medføre separation af rotorsystemet under flyvning og/eller fejlfunktioner i rotorstyring. (*) Damage or defect of main rotor gearbox/attachment which could lead to in flight separation of the rotor assembly, and/or malfunctions of the rotor control. (*) Skade på halerotor, transmission eller lignende systemer. (*) Damage to tail rotor, transmission and equivalent systems. (*) Driftsstop eller fejl på APU, når denne er påkrævet af operationelle årsager, f.eks. ETOPS, MEL. APU shut down or failure when it is required to be available by operational requirements, e.g. ETOPS, MEL Umuligt at stoppe APU. Inability to shut down the APU. Dato Side 8 af 11 (Bilag 5)

9 2.4 Andre begivenheder Other Occurrences Enhver begivenhed, hvor en egenskab eller mangelfuld egenskab ved flykonstruktionen kan medføre en fejlagtig betjening, som kan medvirke til at skabe en farlig eller katastrofal situation. Any incident where any feature or inadequacy of the aircraft design could have led to an error of use that could contribute to a hazardous or catastrophic effect Begivenhed, der ikke normalt vurderes som indberetningspligtig (f.eks. kabinens indretning og udstyr, vandsystemer), når omstændighederne medfører risiko for flyet eller de ombordværende. An occurrence not normally considered as reportable (e.g., furnishing and cabin equipment, water systems), where the circumstances resulted in endangering the aircraft or its occupants Andre begivenheder, der kan bringe flyet i fare eller påvirke de ombordværendes eller flyets sikkerhed eller berøre mennesker eller ejendom i nærheden af flyet eller på jorden. Any other event which could endanger the aircraft, or affect the safety of the occupants of the aircraft, or people or property in the vicinity of the aircraft or on the ground Fejl eller defekt i passager højtaleranlæg, der medfører mangel på eller et uhørligt højtalersystem. Failure or defect of passenger address system resulting in loss or inaudible passenger address system Fejl i pilotens sædekontrolsystem under flyvning. Loss of pilots seat control during flight. 3 Air Navigation Services, anlæg, jordtjenester Air Navigation Services, Facilities, Ground Services 3.1 Lufttrafiktjenester Air Navigation Services Afgivelse af betydelig ukorrekt, utilstrækkelig eller vildledende information fra jordtjenester, f.eks. Air Traffic Control (ATC), Automatic Terminal Information Service (ATIS), meteorologiske tjenester, navigationsdatabaser, kort, manualer mv. Provision of significantly incorrect, inadequate or misleading information from any ground sources, e.g. Air Traffic Control (ATC), Automatic Terminal Information Service (ATIS), meteorological services, navigation databases, maps, charts, manuals, etc Tildeling af mindre end foreskrevet afstand til terræn. Provision of less than prescribed terrain clearance.) Afgivelse af forkerte (luft)tryk reference data (f.eks. højdemålerindstilling). Provision of incorrect pressure reference data (e.g. altimeter setting) Ukorrekt transmission, modtagelse eller tolkning af meddelelser, når det resulterer i en risikabel situation. Incorrect transmission, receipt or interpretation of messages when this results in a hazardous situation Adskillelse mellem luftfartøjer er under det foreskrevne. (*) Separation minima infringement. (*) Uautoriseret indflyvning i reguleret luftrum. Unauthorised penetration of controlled airspace Ulovlig radio transmission. Unlawful radio transmission Fejl i ANS jord- eller satellitfaciliteter. Dato Side 9 af 11 (Bilag 5)

10 Failure of ANS ground or satellite facilities Større ATC/Air Traffic Management (ATM) svigt. Major ATC/Air Traffic Management (ATM) failure Enhver transmission, uanset metode eller oprindelse, der forstyrrer luftfartstjenesterne. (f.eks. radiotransmissioner i FMbåndet, der forstyrrer ILS, VOR) Transmissions, regardless of method or origin, interfering with Air Navigation Services. (e.g. Radio Broadcasts Stations transmitting in the FM band, interfering with ILS, VOR) Begivenhed opstået på grund af brug af nationalt sprog (andet end engelsk). Occurrence due to the use of national language (other than English) Manglende efterlevelse i at følge betingelser specificeret af den kontrollerende ATC-enhed eller anden tilsvarende myndighed. Failure to proceed under conditions specified by the controlling ATC unit or other appropriate authority Nedstigning under beslutningshøjde/eller minimumsnedstigningshøjde uden den krævede visuelle reference. Descent below decision height/altitude or minimum descent height/altitude without the required visual reference Manglende efterlevelse i at udføre en flyvning i overensstemmelse med gældende, publicerede instrumentprocedure, f.eks. (1) ukorrekt efterlevelse af publicerede SID'er and STAR'er. Failure to execute a flight in accordance with the applicable published instrument procedures e.g.: (1) Incorrect adherence to published SIDs and STARs Udførelse af en flyvning, hvor luftfartøjet ikke medfører det obligatoriske ATM-relaterede udstyr (dvs. COM, NAV, SUR), eller hvor ATM-udstyret ikke er funktionsdygtigt, eller en situation, hvor intet besætningsmedlem er certificeret til at benytte et sådant udstyr, medmindre der i de pågældende tilfælde foreligger en dispensation fra behørige myndigheder, f.eks. (1) flyve RNAV-flyveruter uden passende krævet udstyr. Conduct of a flight in which an aircraft does not carry the mandatory ATM-related equipment (i.e. COM, NAV SUR) or carries unserviceable ATM-related equipment or a situation wherein no crew member is licensed to use such equipment aboard, both with exemption from the appropriate authorities e.g.: (1) Flying RNAV routes without adequate required equipment. 3.2 Lufthavne og lufthavnsanlæg Aerodrome and Aerodrome Facilities Fejlagtig eller mangelfuld afmærkning af hindringer eller risici på lufthavnens trafikområde, der medfører en risikabel situation. Errors or inadequacies in marking of obstructions or hazards on aerodrome movement areas resulting in a hazardous situation Betydeligt brændstofspild under tankning. Significant spillage during fuelling operations Påfyldning af forkert brændstofmængde, der har indflydelse på aktionsradius, præstation, balance eller konstruktionsstyrke. Loading of incorrect fuel quantities having influence on aircraft endurance, performance, balance or structural strength Hindring i form af et luftfartøj, køretøj, dyr eller fremmede objekter på en lufthavns trafikområde, der medfører en farlig situation. Aerodrome movement area obstructed by aircraft, vehicle, animals or foreign objects, resulting in a hazardous situation. Dato Side 10 af 11 (Bilag 5)

11 3.2.5 Svigt, alvorlige fejl eller manglende lufthavnsbelysning. Failure, significant malfunction or unavailability of aerodrome lighting. 3.3 Passagerbehandling, bagage og fragt Passenger Handling, Baggage and Cargo Betydelig forurening af luftfartøjskonstruktionen eller systemer og udstyr, der stammer fra transport af bagage eller fragt. Significant contamination of aircraft structure, or systems and equipment arising from the carriage of baggage or cargo Ukorrekt lastning af passagerer, bagage eller fragt, der har indflydelse på luftfartøjsmassen og/eller balancen. Incorrect loading of passengers, baggage or cargo, having influence on aircraft mass and/or balance Ukorrekt sikring af bagage (inkl. håndbagage) eller fragt, der kunne bringe luftfartøjet, dets udstyr eller ombordværende i fare eller besværliggøre en nødevakuering. Incorrect stowage of baggage or cargo (including hand baggage) likely in any way to hazard the aircraft, its equipment or occupants or to impede emergency evacuation Utilstrækkelig sikring af fragtcontainere eller andre væsentlige fragtelementer. Inadequate stowage of cargo containers or other substantial items of cargo Befragtning eller forsøg på befragtning af farligt gods i uoverensstemmelse med gældende regler, inkl. ukorrekt mærkning og pakning af farligt gods. Carriage or proposed carriage of dangerous goods in contravention to applicable regulations including incorrect labelling and packaging of dangerous goods. 3.4 Luftfartøj, håndtering og servicering Aircraft Ground Handling and Servicing Manglende overholdelse af eller fejl i opfyldelse af de påkrævede vedligeholdelsesprocedurer. (f.eks. en manglende MEL eller andet teknisk frigivelse). Non compliance or significant errors in required maintenance procedures. (e.g. a missing MEL or maintenance release) Påfyldning af forurenet eller ukorrekt brændstoftype eller andre vigtige væsker (inkl. ilt og medbragt vand). Loading of contaminated or incorrect type of fuel or other essential fluids (including oxygen and portable water) Manglende, forkert eller utilstrækkelig afisning/beskyttelse. Missing, incorrect or inadequate De-icing / Anti-icing Skade på luftfartøj forårsaget af udstyr til passagerbehandling (f.eks. landgangstrapper), lasteudstyr, serviceudstyr (f.eks. arbejdsplatform) eller køretøjer mv. Damage to aircraft by passenger handling equipment (e.g. airstairs), loading equipment, servicing equipment (e.g. work platforms) or vehicles a.o. Dato Side 11 af 11 (Bilag 5)

ACARS. Aircraft Communication Addressing and Reporting System

ACARS. Aircraft Communication Addressing and Reporting System ACARS Aircraft Communication Addressing and Reporting System OZ1LQO, 20/4-2006 Hvad er ACARS Opbygningen af ACARS Komponenter i flyet ACARS performance/begrænsninger Fra start til landing Eksempler på

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet.

Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet. Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet. Scandlines samarbejde medoxford Aviation Academy i forbindelse med afholdelse af BRM/MCRM kurser. Scandlines brug af simulator, i forbindelse

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Integrity management. Setting the Scene

Integrity management. Setting the Scene Integrity management Setting the Scene Integrity management The HSSE tablestake LoPC Process safety Equipment Integrity - 20 essentielle elementer CUI - Et eksempel Risk Based Approach - RAM Risk assesment

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-26 Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring Udgave 1, 17. juni 2003 I medfør af 54 og 149, stk.

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 C6-0090/2006 2000/0069(COD) DA 16/03/2006 Fælles holdning Fælles holdning fastlagt af Rådet den 9. marts 2006 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Kaskoforsikringens vinkel på oplægning

Kaskoforsikringens vinkel på oplægning Kaskoforsikringens vinkel på oplægning Jesper Aaby Underdirektør Business & Underwriting Manager Codan Marine Danmark Agenda Markedsudvikling for skibsindtjening Oplagt tonnage over 40 år Nybygninger DWT

Læs mere

Havariet indtraf i dagslys og under visuelle meteorologiske vejr forhold (VMC).

Havariet indtraf i dagslys og under visuelle meteorologiske vejr forhold (VMC). RAPPORT HCL 28/02 Havari Luftfartøj: Pilatus Britten-Norman Registrering: OY-CFV Islander BN 2B-26 Motor(er): 2 stk. Lycoming 0-540-E4C5 Flyvning: Ruteflyvning, VFR Besætning: 1- ingen tilskadekomst Passagerer:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Bestemmelser om indførelse af JAR-FCL (pilotcertifikater, flyvemaskine og helikopter) samt af SFAR-73

Bestemmelser om indførelse af JAR-FCL (pilotcertifikater, flyvemaskine og helikopter) samt af SFAR-73 Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-09 Bestemmelser om indførelse af JAR-FCL (pilotcertifikater, flyvemaskine og helikopter) samt af SFAR-73 Udgave 3, 16. december 2009 I medfør

Læs mere

Uanset om transporten med a.hartrodt foregår på en lastbil, om bord på et skib eller med fly, sker der engang imellem skader!

Uanset om transporten med a.hartrodt foregår på en lastbil, om bord på et skib eller med fly, sker der engang imellem skader! Beskyt dit gods Så længe dine varer befinder sig på din virksomhed, står de sikkert godt. Men når dine varer forlader din virksomhed eller din leverandør for at blive sendt ud i verden, er de meget ubeskyttede

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Langsigtet vedligeholds- planlægning baseret på risikoanalyse og FMECA. Maintenance Engineer Kren Krog Jensen Bavarian Nordic A/S

Langsigtet vedligeholds- planlægning baseret på risikoanalyse og FMECA. Maintenance Engineer Kren Krog Jensen Bavarian Nordic A/S Langsigtet vedligeholds- planlægning baseret på risikoanalyse og FMECA Maintenance Engineer Kren Krog Jensen Bavarian Nordic A/S Bavarian Nordic A/S - Fakta Bavarian Nordic er et vaccine-fokuseret biotekselskab,

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01 Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01 For VA-godkendelse af Termostatiske blandingsventiler. Page 1 of 11 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 ÆNDRINGER OG TILFØJELSER... 3 REFERENCER...

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project:

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project: (MD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller indpro version 2.6..74 Beta Oct 27 Project: PARK - Main Result Calculation: 2 x V8 2M 78m navhøjde ake Model.O. Jensen (RIØ/MD)

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

DEL 1 PLANLÆGNING SECTION 1 PLANNING 1.2 Person, som er ansvarlig for transporten (navn) Name of person in charge of the journey

DEL 1 PLANLÆGNING SECTION 1 PLANNING 1.2 Person, som er ansvarlig for transporten (navn) Name of person in charge of the journey 1.1 ORGANISATOR Navn og adresse ( a ) ( b ) Organisers name and address( a ) ( b ) DEL 1 PLANLÆGNING SECTION 1 PLANNING 1.2 Person, som er ansvarlig for transporten (navn) Name of person in charge of the

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Propeller Retrofit Løsninger for Reduktion af Brændstofforbrug

Propeller Retrofit Løsninger for Reduktion af Brændstofforbrug Green Ship of the Future IDA Heldagskonference 26. oktober 2009 Propeller Retrofit Løsninger for Reduktion af Brændstofforbrug Jens Ring Nielsen Senior Manager Propulsion R&D J Oversigt Optimering af fremdrivningsanlæg

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011 Ulla Theil, direktør, BPO IBM Danmark Email: theil@dk.ibm.com Agenda Tak for et godt 2010 Hvad sker i markedet i 2011 IBM s 2011 marketing agenda

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

Klædt på til fremtidens udfordringer?

Klædt på til fremtidens udfordringer? Klædt på til fremtidens udfordringer? Tema: Uddannelse med fokus på risiko og risikostyring. Institution: Aalborg Universitet, Institut for Byggeri & Anlæg Geografisk placering: Esbjerg Forfattere: Lars

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Dansk standard DS/ISO 29845 1. udgave 2011-09-30 Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Technical product documentation Document types DS/ISO 29845 København DS projekt: M245068 ICS: 01.110 Første

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

Velkommen til Proficiency check (PFC) hos Ikaros Fly ApS.

Velkommen til Proficiency check (PFC) hos Ikaros Fly ApS. Velkommen til Proficiency check (PFC) hos Ikaros Fly ApS. PFC-Questionairet bedes besvaret og løsning anføres ved at sætte ring om det/de rigtige svar. Såfremt der er behov for træning før det endelige

Læs mere

Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser. Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark

Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser. Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark The responsibility or the legal obligation of a person

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere