Dragsholm Sparekasse Risikorapport 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dragsholm Sparekasse Risikorapport 2015"

Transkript

1 Dragsholm Sparekasse Risikorapport 215 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser Risikopolitikker og risikostyring Risikotyper Kreditrisiko Kapitalgrundlagskrav til kreditrisiko Markedsrisiko Renterisiko Aktierisiko Valutarisiko Kapitalgrundlagskrav til markedsrisiko Operationel risiko Kapitalgrundlagskrav til operationel risiko Likviditetsrisiko Modpartsrisiko Kapitalbehov Opgørelse af det samlede kapitalbehov Kapitalgrundlag Gearingsgrad Aflønningspolitik Risikoerklæring

3 1. Oplysningsforpligtelser Formålet med denne risikorapport er at skabe gennemsigtighed omkring kapitalforhold og risikostyring i Dragsholm Sparekasse, således at Sparekassens interessenter er i stand til at vurdere Sparekassens risikoprofil og risikostyring. Risikorapporten offentliggøres sammen med Sparekassens årsrapport for 215. Oplysningerne i risikorapporten er ikke revideret af Sparekassens revisor. Udarbejdelsen af risikorapporten sker i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/213 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter. Oplysningskravene fremgår af artikel Risikopolitikker og risikostyring Dragsholm Sparekasse påtager sig forskellige risici, der relaterer sig til den besluttede forretningsmodel og de strategiske målsætninger, der er fastlagt af Sparekassens bestyrelse. Det er bestyrelsens opgave at fastlægge principperne for Sparekassens risiko- og kapitalstyring, hvor formålet er at minimere tab, der kan opstå som følge af uforudsigelig udvikling på de finansielle markeder, hvor Sparekassen driver sin forretning. Det er ligeledes målet, at Sparekassens risikoprofil er i overensstemmelse med Sparekassens vision, mission og strategi, og til enhver tid står i hensigtsmæssigt forhold til kapitalgrundlaget. Bestyrelsen foretager løbende og minimum en gang om året en vurdering af Sparekassens enkelte og samlede risici og vurderer i den forbindelse om risiciene er acceptable. Bestyrelsen modtager på bestyrelsesmøderne rapportering om udvikling i risici og udnyttelse af tildelte risikorammer, mens den daglige risikostyring foretages af direktionen og administrationschefen. Direktionen er Sparekassens øverste daglige ledelse, og agerer inden for de specifikke rammer, der udstikkes i forretningsordenen for bestyrelsen og instruks for direktionen. Direktionen har det daglige ledelsesmæssige ansvar for, at Sparekassen kun påtager sig risici i overensstemmelse med de fastlagte politikker. Direktionen modtager løbende rapportering om udviklingen i Sparekassens risici samt overholdelsen af Sparekassens vedtagne politikker og retningslinjer. Direktionen i Dragsholm Sparekasse har historisk set varetaget rollen som risikoansvarlig. Med henblik på at sikre en bedre adskillelse mellem de enheder der påfører Sparekassen risici og de enheder, som varetager Sparekassens risikostyring, har ledelsen i 215 besluttet at ansætte en risiko- og complianceansvarlig. På denne måde er det organisatorisk sikret, at den risikoansvarlige kan være tilstrækkelig uafhængig af Sparekassens funktioner, således at den risikoansvarliges opgaver kan udføres betryggende. En væsentlig del af Sparekassens risikostyring foregår i Sparekassens revisionsudvalg, hvor opgaverne omfatter: - Overvågning af regnskabsaflæggelsesprocessen. - Overvågning af, om Sparekassens interne kontrolsystem og risikostyringssystemer fungerer effektivt. - Overvågning af den lovpligtige revision af årsregnskabet mv. 3

4 - Overvågning af og kontrol med revisors uafhængighed. - Overvågning af overholdelse af spekulationsreglerne. - Indstilling af valg af ekstern revisor til bestyrelsen. Udvalget mødes efter en fastlagt mødeplan mindst 2 gange om året som hovedregel i forbindelse med halvårsregnskabet og helårsregnskabets udarbejdelse. Udvalget vurderer ligeledes i den forbindelse Sparekassens anvendte regnskabspraksis, herunder især metoder for nedskrivning af udlån og hensættelser på garantier. 3. Risikotyper Sparekassen er eksponeret over for en række risici, som styres af forskellige dele af organisationen. De væsentligste risici er: Kreditrisiko, som vedrører risiko for tab som følge af, at debitor misligholder sin betalingsforpligtelse over for Sparekassen. Markedsrisiko, som vedrører risiko for tab som følge af, at markedsværdien af Sparekassens aktiver og forpligtelser ændrer sig som følge af ændringer i markedsforholdene. Operationel risiko, som vedrører risiko for tab som følge af utilstrækkelige eller fejlslagne interne processer og systemer, menneskelige fejl eller som følge af eksterne begivenheder. Likviditetsrisiko, som vedrører risikoen for, at Sparekassen ikke er i stand til at indfri sine forpligtelser ved hjælp af sædvanlige likviditetsreserver. Nedenfor beskrives nærmere omkring de enkelte risikotyper. 4. Kreditrisiko Dragsholm Sparekasses bestyrelse har, inden for rammerne af den vedtagne forretningsmodel, fastlagt de overordnede principper for Sparekassens kreditgivning. Disse principper fremgår af Sparekassens kreditpolitik. Det er bestyrelsen, der foretager bevilling af de største engagementer i Sparekassen. Bestyrelsen har i sin instruks til direktionen videregivet bevillingsbeføjelser op til en vis størrelse. Dragsholm Sparekasse ønsker, at risikoprofilen på kreditområdet skal være passende forsigtig. Hovedelementerne i kreditpolitikken er følgende: Sparekassens primære geografiske markedsområde er Nordvestsjælland med byerne Kalundborg, Holbæk, Slagelse og Nykøbing Sjælland som byerne, der dækker markedsområdet af. Sparekassens udlån og garantistillelse skal være jævnt fordelt mellem privatkunder og min- 4

5 dre/mellemstore erhvervskunder indenfor mange forskellige sektorer. For erhverv under et må der maksimalt være en eksponering på 6 %. Med baggrund i opgørelsen af tilsynsdiamantens pejlemærker for summen af store engagementer styrer Sparekassen efter, at summen af store eksponeringer ikke overstiger 6 % af kapitalgrundlaget. Der skal ske løbende opfølgning på koncentrationer af risici på store eksponeringer. Sparekassen ønsker, at den samlede kreditrisiko begrænses via en branchemæssig spredning på udlån og garantier. Kreditgivningen sker efter et princip om forretningsmæssig kalkuleret risiko. Sparekassen ønsker et rimeligt forhold mellem prisen på en eksponering og den risiko, eksponeringen påfører Sparekassen. Ved prissætningen tages der højde for eksponeringens størrelse, risikoen på kunden, sikkerhedsstillelse og indtjening på andre forretninger. Der bevilges alene kredit til kunder, hvor det kan dokumenteres, at kunden forventeligt kan tilbagebetale kreditterne, samt at erhvervsdrivende tillige besidder evnen til at drive virksomheden på forsvarlig og rentabel vis. Der foretages løbende opfølgning på udviklingen i kundens kreditkvalitet for derved at vurdere, om forudsætningerne for en bevilling har ændret sig. Der skal opnås højst muligt sikkerhed for kundens engagement primært i form af pantsætning af kundens aktiver. Nødlidende engagementer og engagementer med særlig høj risiko skal være under skærpet overvågning og håndteres effektivt og hurtigt med det formål at mindske tabsrisikoen. Dragsholm Sparekasse yder ikke lån eller kreditter til investeringskunder eller udenlandske aktiviteter. Dragsholm Sparekasse klassificerer sine kunder i 6 grupper i overensstemmelse med den risiko, der vurderes at være forbundet med lån og garantier til netop denne kunde. Sparekassen anvender Finanstilsynets bonitetskategorier til klassificeringen. Fordelingen på bruttoeksponeringen for udlån og garantier på risikoklasserne kan illustreres således: Risikoklasse 215 (t.kr.) Gruppe 3 utvivlsom god Gruppe 2a god Gruppe 2b1 lidt forringet bonitet Gruppe 2b2 visse faresignaler Gruppe 2c væsentlige svaghedstegn Gruppe 1 OIV Total I kategorierne 3 og 2a er sandsynligheden for tab som udgangspunkt meget lav eller lav. 72, % af Sparekassens portefølje er kategoriseret som 3, 2a eller 2b1, hvilket er en betydelig forbedring i forhold til året før, hvor andelen her udgjorde 62,2 %. En vis andel af Sparekassens udlånsportefølje er, som vist i tabellen, pla- 5

6 ceret i engagementer med en vis tabsrisiko. Til imødegåelse af tabsrisikoen har Sparekassen en korrektivkonto, der ultimo 215 udgør t.kr. Der anvendes ikke kreditscoremodeller i Dragsholm Sparekasse, hvorfor enhver kreditmæssig bevilling beror på en individuel vurdering af kunden. Fordelingen på bruttoeksponeringen for udlån og garantier på sektorer og brancher kan illustreres således. Kreditrisici fordelt på sektorer i 215 (t.kr.) % Offentlige myndigheder Erhverv Private , 41,5 58,5 I alt , Kreditrisici fordelt på brancher i 215 (t.kr.) % Erhverv fordeler sig på følgende brancher: Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofudvikling Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv ,2 1,2, 3,7 1,4 1,4,6 6,4 3, 6,6 I alt ,5 Nedskrivninger til tab foretages, når der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse (OIV), som samtidig resulterer i en reduktion i den forventede betalingsstrøm. Udlånets regnskabsmæssige værdi nedskrives til nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger beregnet ved en tilbagediskontering med udlånets effektive rente. Nedskrivningsbehovet for individuelt vurderede udlån beregnes ved en opstilling af den mest sandsynlige betalingsstrøm. Vurderingen af om der er objektiv indikation for værdiforringelse på et udlån eller garanti sker i afdelingen af afdelingslederen, som endvidere foretager beregning på størrelsen af en eventuel nedskrivning. Vurderingen af nedskrivningsbehovet foretages kvartalsvis. Til vurdering af om der er indtrådt objektiv indikation for værdiforringelse, anvendes nedenstående kriterier: Låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder. 6

7 Låntagers kontraktbrud, eksempelvis i form af manglende overholdelse af betalingspligt for renter og afdrag. Sparekassen yder låntager lempelser i vilkår, som ikke ville være ydet, hvis det ikke var på grund af låntagers økonomiske vanskeligheder. Det er sandsynligt, at låntager vil gå konkurs eller blive omfattet af anden økonomisk rekonstruktion. Nedenfor vises Sparekassens værdiforringede fordringer og nedskrivninger fordelt på brancher i 215. Udlån og garanti- Nedskrivninger/ Udgiftsførte debitorer, der er Hensættelser ul- beløb vedrørende vurderet for be- timo året. (t.kr.) værdireguleringer hov for nedskriv- og nedskrivninger ninger/ hensættel- i løbet af perioden ser. (t.kr.) (t.kr.) Individuelle vurderinger: Offentlige myndigheder Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofudvikling Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv Erhverv i alt Private I alt individuelle vurderinger Gruppevise vurderinger: Offentlige myndigheder Erhverv Private I alt gruppevise vurderinger

8 Mere end 95 % af Sparekassens eksponeringer er på kunder i Danmark. En geografisk fordeling af misligholdte og værdiforringede eksponeringer er derfor undladt. Den samlede værdi af Sparekassens eksponeringer efter nedskrivninger og før hensyntagen til virkninger af kreditrisikoreduktion er lig med Sparekassens samlede eksponeringer, jfr. balancen i Sparekassens årsrapport, da Sparekassen ikke anvender kreditrisikoreduktion i form af diverse sikkerheder. Til vurderingen af størrelsen på de gruppevise nedskrivninger anvendes en segmenteringsmodel, der er udviklet af Lokale Pengeinstitutter, der endvidere vedligeholder og udvikler modellen. Segmenteringsmodellen fastlægger sammenhængen i de enkelte grupper mellem konstaterede tab og et antal signifikante forklarende makroøkonomiske variabler via en lineær regressionsanalyse. Blandt de forklarende makroøkonomiske variabler indgår arbejdsløshed, boligpriser, rente, antal konkurser/tvangsauktioner m.fl. Den makroøkonomiske segmenteringsmodel er i udgangspunktet beregnet på baggrund af tabsdata for hele pengeinstitutsektoren. Sparekassen vurderer derfor løbende om modelestimaterne skal tilpasses kreditrisikoen for Sparekassens egen udlånsportefølje. Opfølgning på svage engagementer og overførsel af engagementer til retslig inkasso sker i den enkelte afdeling af afdelingslederen. Det vurderes i hver enkelt sag, om sagsbehandlingen af et nødlidende engagement skal ske i afdelingen eller overføres til en af de advokater, der samarbejdes med på området. Sikkerheder i forbindelse med et nødlidende engagement forsøges realiseret så tidligt i forløbet som muligt for at sikre værdierne bedst muligt. Det er kun undtagelsesvist, at Sparekassen indgår aftale om overtagelse af aktiver i forbindelse med nødlidende engagementer. Såfremt dette sker, forsøges aktiverne videresolgt hurtigst muligt Kapitalgrundlagskrav til kreditrisiko Sparekassen anvender standardmetoden til opgørelse af kreditrisici. Kapitalgrundlagskravet vedrørende kreditrisici kan specificeres på følgende måde. Eksponeringsklasser Vægtet beløb (t.kr.) Kapitalgrundlagskrav (8 % af vægtet beløb, t.kr.) Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod selskaber Detaileksponeringer Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer ved misligholdelse Aktieeksponeringer Andre poster I alt Såfremt kapitalkravet vurderes at være højere end nævnt ovenfor, vil der blive taget højde herfor under Spa- 8

9 rekassens opgørelse af det individuelle kapitalbehov. For beregningen af det individuelle kapitalbehov henvises til afsnit Markedsrisiko Markedsrisiko vedrører risiko for tab som følge af, at markedsværdien af Sparekassens aktiver og forpligtelser ændrer sig som følge af ændringer i markedsforholdene. Markedsrisici kan opdeles i følgende typer: Renterisiko, som er risikoen for tab som følge af ændringer i markedsrenterne. Aktierisiko, som er risikoen for tab som følge af ændringer i aktiekurserne. Valutarisiko, som er risikoen for tab som følge af ændringer i valutakurserne. Dragsholm Sparekasse har en grundlæggende målsætning om at opnå det bedst mulige afkast under hensyn til, at der føres en forsigtig og konservativ markedsrisikopolitik, hvor der primært investeres i almindelige danske realkreditobligationer og likvide danske børsnoterede værdipapirer. Bestyrelsen i Dragsholm Sparekasse har i sin markedsrisikopolitik fastlagt overordnede rammer og principper for styring af Sparekassens markedsrisiko. I markedsrisikopolitikken og instruksen til direktionen angives specifikke grænser for, hvor stor en risiko Sparekassen ønsker at påtage sig. Bestyrelsen modtager løbende rapportering om udviklingen i markedsrisiciene. Sparekassens ledelse har valgt at outsource håndteringen af sin fondsbeholdning til Gudme Raaschou i form af en konkret Asset Management aftale. Aftalen er etableret med ikrafttrædelse fra februar måned 215. Overvågningen af Sparekassens markedsrisici sker på daglig basis via et risikostyringssystem, der kan håndtere de forskellige typer af risici. Såfremt der er positioner, der overskrider de fastlagte rammer og beføjelser, rapporteres dette til direktionen. Overskrider en position direktionens rammer og beføjelser, rapporteres dette til bestyrelsen Renterisiko Renterisikoen beregnes i overensstemmelse med Finanstilsynets vejledning. Den samlede renterisiko udgør 9.38 t.kr. ultimo 215 og fordeler sig med 7.46 t.kr. på Sparekassens positioner inden for handelsbeholdningen og med t.kr. på Sparekassens dispositioner uden for handelsbeholdningen. Positionerne inden for handelsbeholdningen vedrører Sparekassens obligationsbeholdning, mens positionerne uden for handelsbeholdningen vedrører Sparekassens fastforrentede ind- og udlån. 9

10 Sparekassens obligationsbeholdning ultimo 215 udgør t.kr. og består primært af almindelige danske realkreditobligationer, som er kendetegnet ved en lav kreditrisiko. Obligationsbeholdningen set i forhold til Sparekassens samlede balance vurderes at være betydelig. Sparekassen har således en væsentlig risiko ved rentestigninger. En rentestigning på 1 procentpoint over hele rentekurven på obligationsbeholdningens placering ultimo 215 vil betyde en negativ resultatpåvirkning i størrelsesordenen 7.46 t.kr. Indregnes effekten på t.kr. af en rentestigning på 1 procentpoint på Sparekassens fastforrentede ind- og udlån, udgør den samlede renterisiko herefter 9.38 t.kr Aktierisiko Sparekassens aktiebeholdning fordeler sig ultimo 215 med t.kr. i noterede aktier og t.kr. i unoterede aktier. De unoterede aktier vedrører primært Sparekassens andel i diverse sektorselskaber. Dragsholm Sparekasses erhvervelse af aktier i diverse sektorselskaber sker i samarbejde med andre pengeinstitutter. Sektorselskaberne har til formål at understøtte pengeinstitutternes forretning inden for IT, betalingsformidling, realkredit, investeringsforeninger mv. Sparekassen påtænker ikke at sælge disse aktier, idet en deltagelse i disse sektorselskaber anses for nødvendigt for at drive Dragsholm Sparekasse. Aktierne betragtes derfor som værende uden for handelsbeholdningen. I en række af sektorselskaberne omfordeles aktierne for på denne måde at sikre, at de forskellige pengeinstitutters ejerandele hele tiden afspejler det enkelte instituts forretningsomfang med sektorselskabet. De løbende omfordelinger udgør i overvejende grad de handler, der gennemføres med selskabernes aktier. Dermed betragtes omfordelingerne som det primære marked for aktierne. Dagsværdien fastsættes som omfordelingskursen, som typisk er indre værdi, og aktierne indgår som observerbare priser. Sparekassen regulerer på den baggrund den bogførte værdi af disse aktier. Reguleringens hyppighed afhænger af nye informationer fra det enkelte sektorselskab. Den løbende regulering bogføres i henhold til reglerne over resultatopgørelsen. For øvrige unoterede aktier i sektorselskaber, hvor observerbare input ikke umiddelbart er tilgængelige, er værdiansættelsen forbundet med skøn, hvori indgår oplysninger fra selskabernes regnskaber, erfaringer fra handler med aktier i de pågældende selskaber samt input fra kvalificeret ekstern part. Reguleringen i den bogførte værdi af aktierne i disse selskaber tages ligeledes over resultatopgørelsen. Dragsholm Sparekasse ejer en mindre andel af unoterede aktier i selskaber i lokalområdet. Disse aktier er anskaffet ud fra et ønske om at støtte initiativer i lokalområdet. Aktierne betragtes som værende uden for handelsbeholdningen. Eventuelle værdireguleringer af disse aktier foretages over resultatopgørelsen Valutarisiko Sparekassens aktiviteter omfatter primært forretninger med danske kunder, og da investeringerne hovedsagligt placeres i danske obligationer og aktier, er Sparekassens risici på valutamarkedet dermed begrænset. 1

11 Sparekassens samlede valutaposition udgør i alt 251 t.kr. ultimo 215, svarende til,2 % af Sparekassens kapitalgrundlag efter fradrag. Den primære position er i EUR Kapitalgrundlagskrav til markedsrisiko Sparekassens anvender standardmetoden til opgørelse af markedsrisici. Kapitalgrundlagskravet vedrørende markedsrisici kan specificeres på følgende måde. Poster med markedsrisici Vægtet beløb (t.kr.) Kapitalgrundlagskravet (8 % af vægtet beløb, t.kr.) Poster med positionsrisiko: - Gældsinstrumenter - Aktier mv Poster med valutarisiko I alt Såfremt kapitalkravet vurderes at være højere end nævnt ovenfor, vil der blive taget højde herfor under Sparekassens opgørelse af det individuelle kapitalbehov. For beregningen af det individuelle kapitalbehov henvises til afsnit Operationel risiko Dragsholm Sparekasse er eksponeret mod potentielle tab som følge af operationelle risici, herunder uhensigtsmæssige procedurer, menneskelige fejl, systemmæssige fejl, eksterne begivenheder samt juridiske risici. Operationelle risici er ikke-finansielle risici og forbindes ofte med enkeltstående hændelser, såsom nedbrud i teknisk udstyr, brand, storm- eller vandskader, kriminelle handlinger. Bestyrelsen har i en politik for operationelle risici angivet en ramme for identifikation, vurdering, overvågning og styring af operationelle risici. Det er Sparekassens målsætning at begrænse de operationelle risici under hensyntagen til de omkostninger, som er forbundet hermed. Der foretages løbende registrering af de tab og begivenheder, der vurderes at kunne henføres til operationelle risici. Registreringen danner baggrund for en vurdering af, om forretningsgange, arbejdsprocesser mv. skal ændres med henblik på at minimere operationelle risici. IT-forsyningen vurderes at være et væsentligt område, hvor de operationelle risici er betydelige. Sparekassens ledelse forholder sig derfor løbende til IT-sikkerheden, herunder beredskabsplaner og nødplaner, som har til hensigt at sikre IT-driften trods eventuelle kritiske begivenheder. Bestyrelsen modtager minimum en gang årligt en rapportering, der beskriver udviklingen i Sparekassens 11

12 væsentligste operationelle risici. Ved væsentlige tab større end 1 t.kr. skal bestyrelsen have orientering herom på førstkommende bestyrelsesmøde, efter at hændelsen er kommet til direktionens kendskab Kapitalgrundlagskrav til operationel risiko Sparekassen anvender basisindikatormetoden til opgørelsen af kapitalgrundlagskravet til de operationelle risici. Ultimo 215 udgør de vægtede poster med operationel risiko t.kr. Kapitalgrundlagskravet på 8, % heraf udgør herefter t.kr. Såfremt kapitalkravet vurderes at være højere end nævnt ovenfor, vil der blive taget højde herfor under Sparekassens opgørelse af det individuelle kapitalbehov. For beregningen af det individuelle kapitalbehov henvises til afsnit Likviditetsrisiko Sparekassens bestyrelse har en målsætning om at have en betryggende og forsvarlig likviditet, der kan understøtte forretningsmodellen. Dragsholm Sparekasse skal for at opfylde det lovgivningsmæssige krav til likviditet kravet - disponere over en likviditet på minimum t.kr. Det ledelsesmæssige mål for likviditet er en overdækning på minimum 1 %. Det er endvidere ledelsens målsætning, at kundeindlånene skal finansiere kundeudlånene, således at Sparekassens afhængighed af ekstern funding minimeres. Sparekassens likviditet udgør t.kr. ultimo 215. Overdækningen udgør dermed t.kr. svarende til 48 %, hvilket betragtes som værende komfortabelt. Sparekassen stresstester sin likviditet med henblik på at vurdere niveauet af den aktuelle likviditetsrisiko, og sikrer at Sparekassen har en passende reaktionstid i en potentiel krisesituation. Stresstesten gennemføres månedligt og dækker 1 år frem. Stresstesten gennemføres ved at opstille en række scenarier, der alt andet lige vil påvirke likviditeten negativt i forhold til den nuværende situation. Resultatet af Sparekassens stresstest ultimo 215 med virkning 1 år frem viser en overdækning på 288 %. Fra 1. oktober 215 har Dragsholm Sparekasse på lige fod med øvrige pengeinstitutter skullet efterleve et nyt likviditetskrav. Det nye krav, Liquidity Coverage Ratio (LCR), er et kortsigtet likviditetsmål, der skal sikre, at Sparekassen har likviditet til at modstå et 3-dages likviditetsstress. LCR angiver den mængde højkvalitets likvide aktiver, som Sparekassen skal have i sin beholdning for at kunne modstå det kortsigtede likviditetsstress. LCR brøken opgøres således som beholdningen af højkvalitets likvide aktiver sat i forhold til netto cash-outflow over de kommende 3 dage. Beholdningen af højkvalitets likvide aktiver skal primært bestå af kontanter, centralbankindeståender og statsobligationer. Kravet til Sparekassens likvide aktiver vil afhænge af Sparekassens konkrete likviditetsrisici. For at opfylde LCR kravet skal LCR brøken være minimum: 12

13 6 % i % i % i % i 218 Sparekassens LCR brøk udgør 673 % ultimo 215. Det ledelsesmæssige mål for LCR brøken i Dragsholm Sparekasse er, at den til enhver tid skal være mindst 1 % point over det til enhver tid gældende LCR dækningskrav. Sparekassen har i forhold hertil en meget komfortabel overdækning. Bestyrelsen har besluttet en politik på likviditetsområdet, der fastlægger den overordnede risikoprofil. Af politikken fremgår ligeledes en overordnet beredskabsplan for fremskaffelse af likviditet. Styringen af likviditeten sker primært for at sikre, at Sparekassen er i stand til at opfylde sine forpligtelser Sparekassen kan realisere sin forretningsmodel Sparekassen undgår, at omkostninger til likviditet stiger uforholdsmæssigt meget 8. Modpartsrisiko Modpartsrisiko er risikoen for tab som følge af, at en modpart misligholder sine forpligtelser, i henhold til en indgået finansiel kontrakt, inden transaktionens pengestrømme er endeligt afviklet. Solvensmæssigt anvender Sparekassen markedsværdimetoden, som følger kravene i CRR forordningens artikel 274. Sparekassen har ultimo 215 ikke indregnet et kapitalbehov under modpartsrisiko. 9. Kapitalbehov Dragsholm Sparekasse foretager en vurdering af, om kapitalen er tilstrækkelig til at understøtte de nuværende og kommende aktiviteter. Sparekassen benytter blandt andet forskellige stresstests til at vurdere, om kapitalgrundlaget er tilstrækkeligt til at afdække forskellige økonomiske scenarier. Finanstilsynet har udsendt Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter. Derudover har Lokale Pengeinstitutter udsendt en solvensbehovsmodel. Både Finanstilsynets vejledning og Lokale Pengeinstitutters solvensbehovsmodel bygger på 8+ metoden, hvor der tages udgangspunkt i minimumskravet på 8 % af de risikovægtede poster, dvs. søjle I kravet, med tillæg for risici og forhold, som ikke fuldt ud afspejles i opgørelsen af de risikovægtede poster. Dragsholm Sparekasse benytter sig af 8+ metoden ved opgørelsen af sit kapitalbehov (solvensbehov). I Finanstilsynets vejledning opstilles benchmark for, hvornår Finanstilsynet som udgangspunkt vurderer, at søjle I ikke er tilstrækkelig inden for de enkelte risikoområder, hvorfor der skal afsættes tillæg til kapitalbehovet. Dragsholm Sparekasse vurderer på alle områder, om de angivne benchmarks tager hensyn til Spare- 13

14 kassens risici i nødvendigt omfang, og foretager individuelle tilpasninger, såfremt der er behov herfor. Nedenfor fremgår den skabelon, som Dragsholm Sparekasse tager udgangspunkt i ved opgørelsen af det individuelle kapitalbehov. 1) Søjle I-kravet (8 pct. at den samlede risikoeksponering) t.kr. % + 2) Indtjening (kapital til risikodækning som følge af svag indtjening) + 3) Udlånsvækst (kapital til dækning af organisk vækst i forretningsvolumen) + 4) Kreditrisici, heraf: 4a) Kreditrisici på store kunder med finansielle problemer* 4b) Øvrige kreditrisici 4c) Koncentrationsrisiko på individuelle eksponeringer 4d) Koncentrationsrisiko på brancher + 5) Markedsrisici, heraf: 5a) Renterisici 5b) Aktierisici 5c) Valutarisici + 6) Likviditetsrisici (kapital til dækning af dyrere likviditet) + 7) Operationelle risici (kapital til dækning af operationelle risici udover søjle I) + 8) Gearing (kapital til dækning af risici som følge af høj gearing) + 9) Regulatoriske forfald af kapitalinstrumenter + 1) Eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav Total = kapitalbehov/solvensbehov - Heraf til kreditrisici (4) - Heraf til markedsrisici (5) - Heraf til operationelle risici (7) - Heraf til øvrige risici ( ) - Heraf tillæg som følge af lovbestemte krav (1+1) Det samlede kapitalbehov *Store kunder forstås her som kunder, hvor engagementet udgør mere end 2 % af Sparekassens kapitalgrundlag. 14

15 9.1. Opgørelse af det samlede kapitalbehov Den samlede risikoeksponering kan opgøres på følgende måde. Opgørelse af risikoeksponering (risikovægtede aktiver) (t.kr) Vægtede poster med kreditrisiko i alt Vægtede poster med markedsrisiko i alt Vægtede poster med operationel risiko i alt Risikoeksponering i alt Det samlede kapitalbehov kan herefter opgøres på følgende måde. Søjle I (t.kr.) Søjle II (t.kr.) Kapitalbehov i alt (t.kr.) Procent af risikoeksponering (%) Kreditrisiko søjle I Kreditrisiko søjle II Kreditrisiko i alt ,39 Markedsrisiko søjle I Markedsrisiko søjle II Markedsrisiko i alt ,9 Operationel risiko søjle I Operationel risiko søjle II 1.6 Operationel risiko i alt ,5 Øvrige risici ,1 Samlet kapitalbehov ,8 Dragsholm Sparekasses samlede kapitalbehov udgør således t.kr. svarende til 13,8 % af den samlede risikoeksponering. Kapitalbehovet på kreditrisikoen udgør t.kr., hvoraf de t.kr. er kapitalgrundlagskravet. Søjle II tillægget på t.kr. vedrører primært tillæg på kreditrisici på store kunder med finansielle problemer samt øvrige kreditrisici, som primært omhandler en generel vurdering af modregningsretter på garantier over for DLR Kredit og Totalkredit. Kapitalbehovet på markedsrisikoen udgør 3.78 t.kr., hvoraf de t.kr. er kapitalgrundlagskravet. Søjle II tillægget på t.kr. udgør renterisikoen på Sparekassens betydelige obligationsbeholdning, renterisi- 15

16 koen på fastforrentede ind- og udlån samt risikoen på Sparekassens aktiebeholdning. Renterisikoen stresses i beregningerne med en renteændring på 2 procentpoint med et vip af rentekurven. Kapitalbehovet på operationel risiko udgør t.kr., hvoraf de t.kr. er kapitalgrundlagskravet. Søjle II tillægget på 1.6 t.kr. vedrører primært tillæg som følge af afhængighed af nøglepersoner samt risiko for manglende funktionsadskillelse grundet Sparekassens begrænsede størrelse. Søjle II tillægget på øvrige risici vedrører kapital til risikodækning som følge af svag indtjening i Sparekassen igennem flere år samt kapital til dækning af den forventede udlånsvækst i den kommende periode. 1. Kapitalgrundlag Med indførelsen af nye CRD IV og CRR regler omhandlende kapital i pengeinstitutter pr. 1. januar 214 er der sket en skærpelse af kravene til egenkapital. En større del af kapitalgrundlaget skal således fremover udgøres af egentlig egenkapital. Minimumskravet til Sparekassens kapitalgrundlag udgør 8, % af Sparekassens risikoeksponering. Af kapitalkravet på de 8, % skal minimum 4,5 % være egentlig kernekapital. I perioden 216 til 219 indføres en kapitalbevaringsbuffer på 2,5 %, som skal dækkes af egentlig kernekapital. Ligeledes indføres en kontracyklisk buffer på op til 2,5 %, som også skal dækkes af egentlig kernekapital. Bufferens størrelse er afhængig af konjunkturudviklingen, og fastsættes kvartalsvis af Erhvervs- og Vækstministeren på baggrund af henstilling fra Det Systemiske Risikoråd. Det er endvidere et krav, at der er tilstrækkelig kapital til at dække Sparekassens individuelle kapitalbehov, som udgør 13,8 %, jfr. beregningerne i afsnit 9,1. Opgørelsen af kapitalgrundlaget for 215 kan vises på følgende måde. (t.kr.) Egenkapital Garantkapital Fradrag for opskrivningshenlæggelser Udskudt skat Rente garantkapital -72 Øvrige fradrag Egentlig kernekapital Garantkapital Fradrag i supplerende kapital Kapitalgrundlag efter fradrag i alt

17 I 21 fastlagde Det Europæiske Banktilsyn nye retningslinjer i forbindelse med muligheden for at indregne garantkapital, når kapitalprocenten skal opgøres. I disse regler er det sådan, at kapitalen kan nedskrives, hvis Sparekassen har underskud, der ikke kan dækkes af de frie reserver. Herudover vil der ikke være mulighed for at fastlægge rentebetalingen i procent før efter årsregnskabets afslutning. Reglerne trådt i kraft 1. juli 212 og kræver vedtægtsændringer. Sparekassens ledelse har valgt ikke at ændre vedtægterne og har derfor, fra ikrafttrædelsesdatoen, undladt at indregne garantkapitalen i kernekapitalen, men alene i den supplerende kapital, når Sparekassens kapitalforhold opgøres. Sparekassen har mulighed for senere at foretage en omvurdering, og dermed foretage den pågældende vedtægtsændring, og som konsekvens heraf medregne garantkapitalen i kernekapitalen. En opsummering af kapital og kapitalbehov vises i nedenstående skema. (t.kr.) (%) Egentlig kernekapital ,2 Kapitalgrundlag ,2 Kapitalbehov ,8 Kapitalkrav , Som det fremgår af ovennævnte skema, har Dragsholm Sparekasse en betydelig kapitalbuffer. 11. Gearingsgrad Som noget nyt i Sparekassens risikorapport indgår begrebet gearingsgrad. Pligten til offentliggørelse af gearingsgraden indtrådte 1. januar 215, hvilket medfører, at gearingsgraden skal offentliggøres første gang i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten og risikorapporten for 215. Gearingsgraden beregnes som kernekapitalen sat i forhold til Sparekassens uvægtede eksponeringer. Der er på nuværende tidspunkt ikke fastsat et lovkrav om en maksimal gearingsgrad, men det forventes at en sådan beslutning træffes i EU-regi i 216. Den foreløbige udmelding er et indikativt gearingskrav på 3 %, svarende til en maksimal gearing på 33 gange egenkapitalen. Ledelsen i Dragsholm Sparekasse har et mål om, at gearingsgraden minimum skal udgøre 8 %. Pr. ultimo december 215 udgør gearingsgraden 9,67 % ved indregning uden overgangsbestemmelser, og 9,79 % ved indregning med overgangsbestemmelser. Beregningen af gearingsgraden er med baggrund i nedenstående data. 17

18 Uden overgangsbestemmelser Med overgangsbestemmelser Kernekapital t.kr t.kr. Uvægtede eksponeringer t.kr t.kr. Gearingsgrad 9,67 % 9,79 % Overvågningen af gearingsgraden indgår i Sparekassens løbende risikoovervågning, og direktionen rapporterer kvartårligt til bestyrelsen om udviklingen i Sparekassens gearingsgrad. 12. Aflønningspolitik Bestyrelsen i Dragsholm Sparekasse har vedtaget en generel aflønningspolitik, der indeholder retningslinjer for tildeling af løn, pension samt tildeling af fratrædelsesgodtgørelse. Aflønningspolitikken er godkendt af repræsentantskabet. Der udbetales ikke variable løndele i form af løn, pension eller anden tilsvarende ordning til bestyrelse, direktion eller væsentlige risikotagere. Dragsholm Sparekasse har ved udformningen af aflønningspolitikken ønsket at fremme en lønpraksis, der er i overensstemmelse med en sund og effektiv risikostyring, og som ikke tilskynder til overdreven risikotagning. Lønpolitikken er i overensstemmelse med Sparekassens forretningsstrategi, værdier og mål. Sparekassen har ikke nedsat et egentligt lønudvalg, hvorfor det er den samlede bestyrelse, der behandler emner vedrørende aflønning. Der er ingen personer i Dragsholm Sparekasse, der oppebærer en løn på over 1 mio. EUR i regnskabsåret 215. Sparekassen har vurderet, at der er 5 ansatte med indflydelse på risikoprofilen i Sparekassen inklusiv direktionen. Samlet årsløn til disse udgør t.kr. 13. Risikoerklæring Dragsholm Sparekasse er en mindre dansk sparekasse, der har sit primære markedsområde i Nordvestsjælland. Sparekassen yder rådgivning af finansielle ydelser til private kunder og erhvervsvirksomheder. Sparekassens risikoprofil er afgrænset til kunder og produkter med begrænset/mindre risiko og lav kompleksitet. Sparekassen har en god fordeling af sine udlån på mange kunder og forskellige brancher. Sparekassen ønsker således ikke stor koncentration på enkeltkunder og risikofyldte brancher. Det er Sparekassens målsætning af have en robust kapitalbase, og en betydelig kapitalbuffer, som kan understøtte Sparekassens forretningsmodel og handlefrihed. Bestyrelsen har således et mål om, at Sparekassens faktiske kapital til enhver tid skal overstige Sparekassens kapitalbehov med minimum 4, procentpoint. Ka- 18

19 pitalprocenten udgør 25,2 % og kapitalbehovet udgør 13,8 %. På baggrund heraf kan forskellen til den faktiske kapitalprocent opgøres til 11,4 procentpoint, svarende til en overdækning på t.kr. Det er ligeledes Sparekassens målsætning at have en likviditetsoverdækning på minimum 1 % i forhold til lovens krav, omtalt som 152 kravet. Dragsholm Sparekasse skal for at opfylde det lovgivningsmæssige krav til likviditet disponere over en likviditet på minimum t.kr. Sparekassens likviditet udgør t.kr. Overdækningen udgør dermed t.kr. svarende til 48 %. For så vidt angår det nye likviditetsmål, Liquidity Coverage Ration (LCR), udgør Sparekassens LCR brøk 673 % ultimo 215, hvor lovkravet er 6 %. Der er således tale om en betydelig overdækning. Det er endvidere ledelsens målsætning, at kundeindlånene skal finansiere kundeudlånene, således at Sparekassens afhængighed af ekstern funding minimeres. Det er bestyrelsens vurdering, at Dragsholm Sparekasses risikostyringsordninger er tilstrækkelige og giver sikkerhed for, at disse er tilstrækkelige i forhold til Sparekassens forretningsmodel, risikoprofil og risikotolerance. Det er ligeledes bestyrelsens vurdering, at beskrivelsen af Sparekassens overordnede risikoprofil sammenholdt med forretningsmodellen og de konkrete risikonøgletal giver et relevant og dækkende billede af Sparekassens risikoforvaltning. Bestyrelsens maksimale risikotolerance styres via de fastsatte grænser i de enkelte politikker. Derudover forholder bestyrelsen sig til de grænser, der er gældende i Finanstilsynets tilsynsdiamant, som sammenholdt med Sparekassens kapitalmæssige overdækning er bestyrelsens absolutte risikotolerance. Nedenstående tabeler viser tilsynsdiamantens maksimalt tilladte grænseværdier og Sparekassens aktuelle tal for de pågældende grænseværdier samt Sparekassens kapitalmæssige overdækning. Pejlemærke Grænseværdi i tilsynsdiamant Dragsholm Sparekasse Store engagementer Mindre end 125 % af kapitalgrundlaget 55 % Udlånsvækst Mindre end 2 % 18 % Ejendomseksponering Mindre end 25 % af udlån og garantier 3 % Stabil funding Mindre end 1, ved opgørelse af udlån i,27 forhold til arbejdende kapital fratrukket obligationer med restløbetid under 1 år. Likviditetsoverdækning Større end 5 % 48 % Kapitalprocent 25,2 % Kapitalbehov 13,8 % Kapitaloverdækning 11,4 % 19

20 Som det fremgår, er Dragsholm Sparekasse godt polstret kapitalmæssigt, og afstanden til samtlige grænseværdier i tilsynsdiamanten er betryggende. Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt risikorapporten 215. Asnæs, den 22. februar 216 Bestyrelsen Lars Robétjé Lotte Ryttergaard Jan Thomsen Formand Næstformand Peter Jørgensen Robert Ibsen Kaj Ole Nielsen Dan Strandberg 2

Dragsholm Sparekasse Risikorapport 2014

Dragsholm Sparekasse Risikorapport 2014 Dragsholm Sparekasse Risikorapport 214 1 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser... 3 2. Risikopolitikker og risikostyring... 3 3. Risikotyper... 4 4. Kreditrisiko... 4 4.1. Kapitalgrundlagskrav

Læs mere

Frøslev-Mollerup Sparekasse

Frøslev-Mollerup Sparekasse Frøslev-Mollerup Sparekasse Risikorapport 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser... 3 2. Risikopolitikker og risikostyring... 3 3. Risikotyper... 4 4. Kreditrisiko... 4 4.1. Kapitalgrundlagskrav

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Tillæg til Risikorapport 1.halvår 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Kapitalgrundlag 4 Kapitalgrundlagskrav til samlet risikoeksponering 5 Kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015)

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) CVR nr. 34 47 90 89 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Sparekassen Sjælland A/S

Sparekassen Sjælland A/S Risikooplysninger Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag pr. 30-09-2015 Sparekassen Sjælland A/S Lovgrundlag Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Klim Sparekasse Risikorapport 2014

Klim Sparekasse Risikorapport 2014 Klim Sparekasse Risikorapport 214 1 1. Indledning 2. Risikomålsætning og politik 3. Anvendelsesområde 4. Kapitalgrundlag 5. Kapitalkrav 6. Eksponering mod modpartsrisiko 7. Kapitalbuffere 8. Kreditrisikojusteringer

Læs mere

Københavns Andelskasse

Københavns Andelskasse Københavns Andelskasse Risikorapport 2014 1 1. Indledning 2. Risikomålsætning og politik 3. Anvendelsesområde 4. Kapitalgrundlag 5. Kapitalkrav 6. Eksponering mod modpartsrisiko 7. Kapitalbuffere 8. Kreditrisikojusteringer

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 2 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport 2016 Tillæg til risikorapport 31.3.2017 Tillæg til risikorapport 2016-31.3.2017 1 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2017 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK INDIVIDUELT KAPITALBEHOV 2011201220132014201520 CVR: 29 15 78 12 SIDEN 1825 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde.

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde. 1 RISIKORAPPORT 2008 I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det andelskassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici

Læs mere

Risikorapport for 2014

Risikorapport for 2014 Risikorapport for 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Indhold Indledning og offentliggørelse... Side 2 Målsætning og risikopolitikker.. Side 2 Politik for kreditrisiko.. Side

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 Solvensbehov 2015 1 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 4. Solvensmæssig overdækning 7 2 1. Indledning Nærværende tillæg

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK WWW.SPARFYN.DK 1. KVARTAL 2014201520162017 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland-Fyn koncernen Redegørelse vedrørende

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III)

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III) Langå Sparekasse Solvensbehov 1.1. 2012 (Basel II Søjle III) 1 Oplysninger om solvensbehov Kapitalbekendtgørelsens 64 stiller krav om at pengeinstitutterne skal offentliggøre oplysninger om solvensbehovet

Læs mere

Coop Bank A/S. 1. halvår 2015

Coop Bank A/S. 1. halvår 2015 Coop Bank A/S Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav 1. halvår 2015 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Ifølge kapitalbekendtgørelsens bilag 20 skal Andelskassen Oikos (herefter Oikos) offentliggøre oplysninger om sine finansielle risici og politikker for

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.12 2009 Indledning og baggrund Som led i implementering af Bankpakke I blev det politisk aftalt, at der i lovgivningen skulle indsættes et krav

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Indholdsfortegnelse 5. ICAAP og 8+ metoden... 2 6. Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet... 3 7. Kommentar til opgørelsen af den tilstrækkelige

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK WWW.SPARFYN.DK 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland-Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

De væsentlige risikoområder for sparekassen er: kredit, markedsrisiko, likviditet, operationelle risici.

De væsentlige risikoområder for sparekassen er: kredit, markedsrisiko, likviditet, operationelle risici. Risikorapport 2014 1. Oplysningsforpligtelser Formålet med denne risikorapport er at skabe gennemsigtighed omkring kapitalforhold og risikostyring i Rønde Sparekasse, således at sparekassens interessenter

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Coop Bank A/S. 1. halvår 2014

Coop Bank A/S. 1. halvår 2014 Coop Bank A/S Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav 1. halvår 2014 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes én gang

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Basel II Pr. 31.12.2009 Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Risikorapport 2014. Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013

Risikorapport 2014. Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 Risikorapport 2014 Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 RISIKOSTYRINGSMÅLSÆTNINGER

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013. Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013. Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013 Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Møns Bank Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013 Søjle III oplysningskrav

Læs mere

Søby-Skader-Halling Sparekasse

Søby-Skader-Halling Sparekasse Søby-Skader-Halling Sparekasse Risikorapport 215 CRR forordningens søjle III rapportering 1 1. Indledning 2. Risikomålsætning og politik 3. Anvendelsesområde 4. Kapitalgrundlag 5. Kapitalkrav 6. Eksponering

Læs mere

DRAGSHOLM SPAREKASSE RISIKORAPPORT

DRAGSHOLM SPAREKASSE RISIKORAPPORT DRAGSHOLM SPAREKASSE RISIKORAPPORT 2010 Målsætning og risikopolitikker... 3 Risikostyring generelt... 3 Risikotyper... 3 Kreditrisiko... 4 Markedsrisiko... 6 Operationel risiko... 7 Likviditetsrisiko...

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sparekassen Den lille Bikubes bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab.

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. februar 2014) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere

RISIKORAPPORT Andelskassen Fælleskassen

RISIKORAPPORT Andelskassen Fælleskassen RISIKORAPPORT 2016 Andelskassen Fælleskassen Marts 2017 Formål og indhold Formål Hensigten med nærværende risikorapport er at leve op til søjle III-oplysningsforpligtelserne i CRR-forordningen, hvorefter

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Langå Sparekasse. Risikorapport Søjle III oplysninger i henhold til CRR artikel

Langå Sparekasse. Risikorapport Søjle III oplysninger i henhold til CRR artikel Langå Sparekasse Risikorapport 2015 Søjle III oplysninger i henhold til CRR artikel 431-455 1. Formål og indhold Formål Hensigten med nærværende risikorapport er at leve op til søjle III-oplysningsforpligtelserne

Læs mere